Nya PBL- Sanktioner och vite Förbundsjurist Olof Moberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya PBL- Sanktioner och vite Förbundsjurist Olof Moberg"

Transkript

1 Nya PBL- Sanktioner och vite Förbundsjurist Olof Moberg

2 Sanktionsmöjligheter/förbud III Vite (37 ) - föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 eller 26 eller ett beslut om förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 får förenas med vite. - utdömandet av vitet prövas av mark- och miljödomstol - beslut med vitessanktion får ej delegeras undantag beslut enl och 33 Omedelbart genomförande 38 - BN har möjlighet att bestämma att föreläggande enligt 19, 20, 21, 22, 23 eller 24 eller ett beslut enligt 27 tredje stycket får genomföras omedelbart trots att föreläggandet eller beslutet inte har vunnit laga kraft. - förbud enligt 25, 30, 31, 32 eller 33 gäller omedelbart, om något annat inte bestäms.

3 Sanktionsmöjligheter/förbud IV Handräckning 39 - Kronofogdemyndigheten får efter ansökan av BN besluta om handräckning för tillträde, eller för att genomföra ett åtgärdsföreläggande, rättelseföreläggande rivningsföreläggande, trafiksäkerhetsföreläggande eller stängselföreläggande. - preskriptionstid om tio år från den överträdelse som föreläggandet avser undantag olovligt ianspråktagande av bostadslägenhet för ett väsentligen annat ändamål än bostadsändamål. - bestämmelser om handräckning finns i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning.

4 Anteckning i fastighetsregistret Beslut om föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 eller förbud enligt 33 ska genast skickas till inskrivningsmyndigheten. - beslutet antecknas i fastighetsregistret. Även eventuellt löpande vite antecknas i registret Återkallas, upphör eller efterkommes ett anmält föreläggande eller beslut ska också det genast anmälas till inskrivningsmyndigheten.

5 Ägarbyte Föreläggande enligt 19, 20, 21, 22 eller 23 eller förbud enligt 33 mot fastighetsägare gäller även mot ny ägare. Föreläggande eller förbud förenat med löpande vite gäller även det mot ny ägare, om överlåtelse pga. köp, byte eller gåva dock förutsatt att vitesföreläggandet har antecknats i fastighetsregistret. BN kan besluta om ett särskilt vitesföreläggande mot ny ägare om tidigare vite ej varit löpande - gäller också vid byte av ägare till en byggnad på ofri grund.

6 Vitesföreläggande

7 Allmänt - Vite ett påtryckningsmedel - Verksamhetslagen anger när vite får användas 11:37 PBL - Viteslagens regler måste följas - Beslut om vitesföreläggande kan inte delegeras enligt 12:6 PBL 7

8 Adressat m.m. - Föreläggandet riktas till en eller flera fysiska eller juridiska personer adressaten (2 VL) - Förbud välja en adressat om han kan antas sakna möjlighet följa föreläggandet (2 VL) - Är flera adressater tänkbara välj den som har bäst rättslig och faktisk möjlighet att följa föreläggandet 8

9 Vitesbeloppet I - Så högt att det blir mer ekonomiskt fördelaktigt att följa föreläggandet än att betala vitet - Hänsyn även till - adressatens kända ekonomiska förhållanden - adressatens förväntade tredska - omfattningen av de åtgärder som krävs - kostnaderna för att följa föreläggandet - angelägenheten att föreläggandet följs 9

10 Vitesbeloppet II - Om fler adressater i samma beslut - var och en föreläggs ett eget belopp (3 VL) - Om föreläggandet avser flera olika åtgärder kan ett vitesbelopp kopplas till varje åtgärd 10

11 Vitesbeloppet III - Bestämt belopp/löpande vite - Löpande vite om det är lämpligt (4 VL) 11

12 Tidsbestämningen m.m. - Om åläggande att vidta en åtgärd ange tidsfrist eller senaste tidpunkt (2 VL) - visst datum - viss tidsrymd, t.ex. från adressatens delfående av beslutet - Föreläggandet gäller först sedan beslutet vunnit laga kraft (oavsett angiven tid i beslutet) Undantag om annat följer av lag/genom särskilt förordnande med stöd av lag 12

13 Föreläggandets utformning m.m. - Krav på precisering Se bl.a. RÅ 1990 ref Nytt vitesföreläggande i samma sak får inte beslutas förrän första beslutet vunnit laga kraft (2 3 st. VL) - Beslutet ska delges adressaten (2 4 st. VL) delgivningslagen 13

14 Förändringar i ägarförhållandet - Ägare kan föreläggas att lämna uppgift om ny ägare - Föreläggande mot fastighets ägare gäller mot ny ägare - Ett nytt fast vite för denne kan beslutas - Löpande vite gäller mot ny ägare om köp, byte, gåva om det antecknats i fastighetsregistret 14

15 Utdömande av vite - Prövas av mark- och miljödomstol (11 kap.37 PBL) - Myndigheten avgör om ansökning - Preskription: adressaten måste delges talan inom två år (9 VL) - Domstolen prövar - Föreläggandets laglighet och laga kraft - Om adressaten brutit mot föreläggandet - Om vitet förlorat sin betydelse eller skäl för jämkning finns (9 VL) - OBS! Försenad prestation påverkar inte möjligheterna att få vitet utdömt 15

16 Exempelsamling avseende ingripanden och sanktioner På SKL:s hemsida (www.skl.se) finns ett underlag för olika arbetsmoment som ska hanteras enligt den nya plan- och bygglagen. Materialet har tagits fram i arbetsgrupper med representanter från de kommuner som ingår i Bygglovalliansen, ett nätverk av 15 kommuner i Stockholmsregionen som samverkar för bl.a. systematiskt erfarenhetsutbyte och rutin -, process- och verksamhetsutveckling inom bygglovsverksamheten. Följ nedan angiven länk: /plan/plan-_och_bygglagen_1/exempelsamling-ny-plan-ochbygglag

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin

Ingripanden enligt 11 kap PBL. Rickard Börlin Ingripanden enligt 11 kap PBL Rickard Börlin BN:s tillsyn 11 kap PBL 9 föreläggandetyper 11:15-24 4 förbud 11:30-33 fortsatt arbete o användning av byggnadsverk Genomförande av åtgärder på ägarens bekostnad

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning I N F O R M A T I O N KFM 926 utgåva 7. Utgiven i JANUARI 2008. Betalningsföreläggande och handräckning I den här broschyren beskrivs hur en ansökan till Kronofogden ska vara utformad, vilka typer av ärenden

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900)

Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Dnr: BN 2011/42 1 (9) Antagen av byggnadsnämnden 2011-05-10 62 Reviderad 2014-09-24 160 Tillägg till delegationsordning (2010-10-15 155) att gälla för ärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900) Författning

Läs mer

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013

snabbanalys Ny lag om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys sabo tittar närmare på statsstödsregler april 2013 snabbanalys För mer information kontakta: Jörgen Mark-Nielsen 08-406 55 40 jorgen.mark-nielsen@sabo.se Lars Matton 08-406 55 32 lars.matton@sabo.se

Läs mer

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB.

Nr 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. % Kronofogden 1(6) 13/08/IND Ställningstagande om delgivning genom s k spikning i samband med avhysning, 16 kap 2 UB. Vid delgivning genom spikning i samband med avhysning ska följande rutin tillämpas.

Läs mer

Energikartläggning i stora företag

Energikartläggning i stora företag EM1000 W-4.0, 2010-11-17 Datum 1 (8) Avdelningen för energieffektivisering Energikartläggning i stora företag - Frågor och svar Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL

2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2. Prövning enligt 20 kap. 10 a AFL 2.1 Inledning Försäkringskassan är enligt 20 kap. 10 a AFL skyldig att ändra ett beslut i ett ärende om försäkring, som kassan fattat och som inte prövats av domstol,

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:143

Regeringens proposition 2012/13:143 Regeringens proposition 2012/13:143 Effektivare sanktioner för arbetsmiljöoch arbetstidsreglerna Prop. 2012/13:143 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 april 2013 Fredrik

Läs mer

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever

Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lag (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever Lagens ändamål och tillämpningsområde /Träder i kraft I:2006-04-01/ 1 Denna lag har till ändamål att främja

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om skydd mot olyckor; SFS 2003:778 Utkom från trycket den 28 november 2003 utfärdad den 20 november 2003. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande

Läs mer

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun

Skollagen kap 6. Melleruds Kommun Skollagen kap 6 Melleruds Kommun Skollagen kap 6 - Åtgärder mot kränkande behandling Gäller för all personal som är i verksamheten. Huvudmannen ansvarar för personalen fullgör de skyldigheter som anges

Läs mer

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010

LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL Lagar för offentlig sektor 2010 LAG OCH AVTAL LAGAR för offentliga sektorn ISBN 91 7650 256 2 Upplaga: 18 000 ex. AB Realtryck 2010 Förord Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) framställer

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-02-27 Närvarande: F.d. justitieråden Susanne Billum och Severin Blomstrand samt justitierådet Kristina Ståhl. Nya åtgärder som kan genomföras utan krav

Läs mer

Rätt information på rätt plats i rätt tid

Rätt information på rätt plats i rätt tid Rätt information på rätt plats i rätt tid Del 2 Slutbetänkande av Utredningen om rätt information i vård och omsorg Stockholm 2014 SOU 2014:23 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET

VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET VÄNERSBORGS KOMMUN ANVISNINGAR FÖR KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET Antagna av kommunstyrelsen den 11 februari 2009 INNEHÅLL SYFTE... 3 KRAV- OCH INKASSOVERKSAMHET... 3 GOD INKASSOSED... 3 ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Svensk författningssamling 1987:822

Svensk författningssamling 1987:822 Startsidan / Dokument & lagar / Lagar / Svensk författningssamling / Lag (1987:822) om internationella köp Svensk författningssamling 1987:822 Det kan förekomma fel i författningstexterna, och bilagor

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer