Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl Plats C-salen Mårten Västerdal kanslisekreterare Ledamöter Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Ersättare René Jaramillo (KD) Zinar Canpolat (V) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Tjänstemän Kommunchefen Personal- och förhandlingschefen Upphandlingschefen 1 (14)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Förteckning över kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts ärenden den 10 december Justering 2 Information om arbetet med värdegrund 3 Upphandling av tvätt- och textilservice 4 Rätt till heltid 5 Utredning om tekniskt bolag 6 Presentation av utredning om förändrad måltidsorganisation 7 Motion om att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling - Gullvi Strååt (S) och Ola Löfqvist (S) 8 Motion om sociala krav vid upphandling - Charlotta Svanberg (S), Carin Högstedt (V) & Cheryl Jones Fur (MP) 9 Skrivelse om medlemskap i Växjö kommuns personalklubb 10 Redovisning av aktuella upphandlingar 11 Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro 12 Övrigt 2 (14)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Justering 3 (14)

4 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Information om arbetet med värdegrund 4 (14)

5 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Upphandling av tvätt- och textilservice Dnr KS/2013:798 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut 1. Organisations- och personalutskottet godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av tvätt och textilservice. 2. Organisations- och personalutskottet uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Bakgrund Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av tvätt och textilservice och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. 5 (14)

6 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Rätt till heltid Dnr KS/2013:407 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet noterar att de nämnder, som utgör huvuddelen av kommunens verksamheter, redovisar negativa ekonomiska konsekvenser av en generell rätt till heltid. Därutöver redovisas även, för medarbetaren, negativa organisatoriska konsekvenser såsom delade turer och tjänstgöring på flera enheter. Redovisningen föranleder därför inte någon vidare åtgärd i frågan om rätt till heltid. Bakgrund Mot bakgrund av Laila Steins motion om rätt till heltid från 2012 beslutade kommunfullmäktige i 77/2013 att låta nämnderna närmare undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar att inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid. Ärendet skulle därefter återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att nämndernas svar visar på att verksamheterna skiljer i såväl innehåll som organisation. Verksamheter med dagtidsverksamhet under vardagar samt förvaltningar som är mindre, har lättare att hantera rätt till heltid. De stora förvaltningarna omsorg, skol- och barn, gymnasiet, arbete och välfärd, kommunledning samt kultur och fritid, uppger sig inte kunna införa rätt tillheltid utan att såväl organisation som ekonomi påverkas. 6 (14)

7 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Utredning om tekniskt bolag Dnr KS/2013:648 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare med bildandet av ett tekniskt bolag. 2. Kommunstyrelsen anmäler beslutet till kommunfullmäktige. Bakgrund I budget för 2013 beslutade kommunfullmäktige att för- och nackdelar med ett tekniskt bolag med energi, vatten, avlopp och renhållning ska utredas. Utredningen skulle även inkludera biogasproduktion samt en översiktlig utvärdering av konsekvenserna för kvarvarande delar av tekniska förvaltningen vid en omorganisation. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 december redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att fördelarna med tekniskt bolag sammantaget bedöms överväga nackdelarna, förutsatt att ett antal åtgärder genomförs. Förstudien rekommenderar att Veab respektive tekniska ges möjlighet att göra fördjupade ekonomiska bedömningar av vilka resultat som är möjliga att uppnå innan frågan lyfts till kommunfullmäktige för beslut. 7 (14)

8 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Presentation av utredning om förändrad måltidsorganisation Dnr KS/2013:467 8 (14)

9 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Motion om att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling - Gullvi Strååt (S) och Ola Löfqvist (S) Dnr KS/2013:491 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det enligt gällande rätt inte är tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 december redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det enligt gällande rätt inte är tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. De krav som ställs måste vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Att exempelvis ställa krav vid en offentlig upphandling på att gästande företag ska tillämpa svenska kollektivavtal skulle dessutom kunna strida mot den fria rörligheten av tjänster. 9 (14)

10 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Motion om sociala krav vid upphandling - Charlotta Svanberg (S), Carin Högstedt (V) & Cheryl Jones Fur (MP) Dnr KS/2013:555 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun avser att prova tilllämpning av sociala krav i relevanta upphandlingar och därefter göra en uppföljning av effekterna. Bakgrund Charlotta Svanberg (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en motion föreslagit att Växjö kommun ska ställa sociala krav vid upphandling, t.ex. att anbudsgivare anställer en viss andel arbetslösa eller erbjuder ett visst antal praktikplatser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 september redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun sedan en tid tillbaka ser över möjligheterna att tillämpa sociala krav i offentliga upphandlingar. Att ställa krav i upphandling där anbudsgivare ska anställa viss andel arbetslösa, ett visst antal som uppbär ekonomiskt bistånd eller ett antal praktikplatser förutsätter att dessa krav tydligt måste kunna kopplas till den upphandlade tjänsten. Det får således inte vara allmänna eller generella krav i synnerhet i upphandlingar som resulterar i ramavtal. Sociala krav torde vara lättare att tillämpa i relevanta upphandlingar som är projektbetonade och därmed konkreta och tidsbestämda. Växjö kommun avser att prova tillämpning av sociala krav i relevanta upphandlingar och därefter göra en uppföljning av effekterna. 10 (14)

11 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Skrivelse om medlemskap i Växjö kommuns personalklubb Dnr KS/2013:769 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet hemställer att styrelsen för personalklubben Dakapo positivt prövar möjligheten att låta personer med daglig verksamhet vara medlemmar. Bakgrund Tony Lundstedt (S) har i en skrivelse föreslagit att personer som har daglig verksamhet ska få vara medlemmar i Växjö kommuns personalklubb, Dakapo. 11 (14)

12 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Redovisning av aktuella upphandlingar Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet godkänner redovisningen. Bakgrund Upphandlingschefen har lämnat en redovisning av aktuella upphandlingar. 12 (14)

13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro Dnr KS/2013:24 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet godkänner redovisningen. Bakgrund Personal- och förhandlingschefen har lämnat en redovisning av statistik över aktuell sjukfrånvaro. 13 (14)

14 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Övrigt 14 (14)

15 ÄRENDE Dnr KS/2013: Marita Johanneson upphandlare Tel Kommunstyrelsen Upphandling av tvätt- och textilservice Förslag till beslut 1. Organisations- och personalutskottet godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av tvätt och textilservice. 2. Organisations- och personalutskottet uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Bakgrund Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisations- och personalutskott godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av tvätt och textilservice och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Ove Dahl Kommunchef David Braic Upphandlingschef Kommunledningsförvaltningen UPPHANDLINGSENHETEN 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

16 ÄRENDE Dnr KS/2013: Marita Johanneson upphandlare Tel Kommunstyrelsen Upphandling av tvätt- och textilservice UPPHANDLINGSPRESENTATION Benämning: Upphandling av Köksutensilier-husgeråd Avtalstid: Avtalet skall träda i kraft och gälla till och med Avtalet kan komma att förlängas till och med år, dock längst t.o.m Anbudet bindande t o m: Upphandlingsvärde: Ca SEK/år Upphandlingsform: Förenklad upphandling Bakgrund till upphandling: Nuvarande avtal med Tvätt och Textilservice AB upphör att gälla. Innehåll/omfattning: Upphandlingen omfattar följande tjänster Hyra av textilier samt tvätt och efterbehandling av dessa (cirkulationstvätt) Tvätt och efterbehandling av kundägt gods Kommunledningsförvaltningen UPPHANDLINGSENHETEN 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

17 ÄRENDE KS/2013: Bedömningsgrunder: Utvärderingen innefattar analys och kvalitetsprognos av jämförbara anbud. Det anbud kommer att antas, som har lägst pris. Delbara anbud: Upphandlingen är inte delbar, avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Miljökrav Växjö kommunkoncern har som mål att minimera verksamhetens miljöpåverkan upphandlingen prioriteras och efterfrågas varor, tjänster och entreprenader med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom en miljöanpassad upphandling skall kommunen påverka marknaden i hållbar riktning och i sin tur leverera varor och tjänster som håller hög miljöstandard. Miljökraven utgår ifrån Växjö kommuns miljöprogram, regionala och nationella miljömål samt Miljöstyrningsrådets (MSR) riktlinjer. Sociala och etiska krav Växjö kommun bedriver ett omfattande arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Företag som har 25 anställda eller fler skall till sina anbud på tjänster och byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner (3 kap 13 Diskrimineringslagen (2008:567). Växjö kommun ska ställa krav på att leverantörerna, i sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande. Detsamma gäller de eventuella underleverantörer som anlitas. Växjö kommun ska ställa sociala/etiska krav i upphandlingar med beaktande av gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommunen ansvarar för att ställda villkor är möjliga att kontrollera ur laglig och praktisk aspekt. Växjö kommun deltager löpande i SKL Kommentus upphandlingar eller via andra lämpliga alternativ för att på lämpligaste sätt tillämpa uppföljandekontroll av sociala och etiska krav. 2 (3)

18 ÄRENDE KS/2013: Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ej tillämpas, till exempel förs till så kallade skatteparadis. I synnerhet gäller detta vid anbud på tjänster. Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet. 3 (3)

19 ÄRENDE Dnr KS/2013: Peter Karlsson personalstrateg Tel Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) Motion om rätt till heltid - Nämndernas svar Bakgrund Laila Stein (S) har i december 2012 lämnat motion om att möjliggöra så att alla anställda i Växjö kommun erbjuds heltidsanställning. Därutöver föreslås att kommunen utreder möjligheten att kräva rätt till heltid hos externa leverantörer i samband med upphandling av kommunal service. Personalkontoret granskade frågan i samverkan med samtliga förvaltningar och lämnade redogörelse för de förhållanden som råder i Växjö kommun. Förhållanden som avser upphandling granskades ej. Kommunfullmäktige beslutade därefter att nämnderna närmare skulle undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisar de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Ärendet skulle återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP). Sammanfattning Av nämndernas undersökning framkommer att de organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna ser olika ut och att de därmed även svarar olika. Det bör inlednings nämnas att ca % av de anställda som har deltidstjänst är kvinnor. Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden ser inga hinder för att tillämpa Rätt till heltid. Miljö- och hälsoskyddsnämnd samt byggnadsnämnd bedriver sin verksamhet inom ramen för mindre organisationer som endast består av tjänstemän. Inom tekniska nämnden tillämpas i praktiken redan rätt till heltid eftersom all rekrytering sker mot heltid. I de fall där det förekommer deltid har denna sin grund i att medarbetaren av personliga skäl gått ner i tid. För de andra nämnderna nämns inte förekomsten av deltider i svaren, men man anser att rätt till heltid bör kunna lösas inom ekonomiska ramar genom planering och samordning. PERSONALKONTORET Kommunledningsförvaltningen 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västergatan 15 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

20 ÄRENDE KS/2013: Kulturnämnd och fritidsnämnd uppger att där ej behövs ytterligare åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för rätt till heltid. När man nyrekryterar sker detta numera principiellt mot heltider. Inom fritidsnämnden förekommer endast ett fåtal deltider och då med personliga skäl som grund. Inom kulturnämnden finns fjorton deltidstjänster. Samtidigt uppger man att biblioteksverksamhetens omorganisation där all bibliotekspersonal centraliserades till en enhet har lett till minskat antal deltider. I de fall medarbetare med deltid begär utökad sysselsättningsgrad (i dagsläget inga) tas detta alltid i beaktande innan rekrytering genomförs. Skol- och barnomsorgsnämnd, gymnasienämnd, omsorgsnämnd, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen anser inte Rätt till heltid vara möjlig att genomföra inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar. Samtliga nämnder uppger sig dock arbeta aktivt med att erbjuda utökad sysselsättningsgrad, i de fall det är organisatoriskt möjligt att genomföra, till de medarbetare som anmält önskemål. Omsorgsnämndens årsarbetstid för omsorgspersonal har haft en stor inverkan på förekomsten av heltidsanställningar. Samtidigt nämns de inledande årens negativa kostnadsbild som införandet medförde och de latenta risker för kostnadsökningar som avtalet innebär. Förvaltningschefens skrivelse från omsorgsförvaltningen nämner även frågan om att ställa krav på Rätt till heltid vid upphandlingar. Kraven bedöms som alltför precisa att ställa vid upphandlingen samt att de kan vara kostnadsdrivande då bemanningen bedöms bli dyrare. Gymnasienämnden beskriver svårigheter att lösa Rätt till heltid för tjänster som är inriktade mot elever med särskilda behov. Behoven av arbetskraft är i dessa fall helt styrda av elevernas förutsättningar och behov av komprimerad studiedag. Inom serviceorganisationen arbetar man aktivt för att ge medarbetare med deltid utökad sysselsättningsgrad. Här är det dock endast en medarbetare som är beredda att byta skola eller jobba på flera skolor varför möjligheterna att möta önskemålen är begränsade. Skol- och barnomsorgsnämnden beskriver att man arbetar aktivt med sin bemanningsplanering och försöker så långt det är möjligt att leva upp till de önskemål som finns. Grundförutsättningarna för arbetet utgörs dock av verksamhetens faktiska behov, krav på kompetens (behörighet och legitimation) samt beslutad budget. Svårast har man att möta önskemålen vid mindre arbetsplatser såsom kök. Nämnden för arbete och välfärd beskriver en verksamhet med förhållandevis hög andel heltidsanställningar. Samtidigt har man 2 (3)

21 ÄRENDE KS/2013: anställningar utanför budget som finansieras genom föräldra- och sjukledigheter. För att möjliggöra en uppskattning av kostnader förknippade med införande av Rätt till heltid tillfogas denna sammanställning nedanstående tabell. Den tar sin utgångspunkt i differensen mellan dagsläget avseende det totala tjänsteutrymmet och det tjänsteutrymme som bedöms krävas för att förverkliga Rätt till heltid. Införandet av årsarbetstiden inom omsorgsnämndens verksamheter medförde, som omsorgsnämnen redovisat, merkostnader. Detta bör därför tas i beaktande i samband med beredning av beslut om att införa, eller inte införa, Rätt till heltid. Tabell 1: Kalkyl avseende bedömda kostnader vid införande av Rätt till heltid. Ove Dahl kommunchef Michael Färdigh personal- och förhandlingschef 3 (3)

22

23 PROTOKOLLSUTDRAG Nämnden för arbete och välfärd Remiss (KS/2012:1070) Motion om rätt till heltid (NAV/2013:106) Beslut Nämnden för arbete och välfärd ser positivt på att alla som vill ska ha rätt till heltid. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen är relativt hög och det är glädjande att det inte skiljer sig nämnvärt avseende kön. Utifrån givna ekonomiska ramar finns det dock inga möjligheter att uppnå 100 % heltidsanställningar. Däremot fortsätter arbetet med att när möjlighet finns höja sysselsättningsgraden för de som så önskar. Bakgrund Kommunfullmäktige har , 77, besvarat motion från Laila Stein (S) med att nämnder närmare undersöker sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisar de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 106/2013 föreslagit att nämnden för arbete och välfärd ser positivt på att alla som vill ska ha rätt till heltid. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen är relativt hög och det är glädjande att det inte skiljer sig nämnvärt avseende kön. Utifrån givna ekonomiska ramar finns det dock inga möjligheter att uppnå 100 % heltidsanställningar. Däremot fortsätter arbetet med att när möjlighet finns höja sysselsättningsgraden för de som så önskar. Tjänsteskrivelse förvaltningschef arbete och välfärd, Beslutet skickas till Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 ÄRENDE Dnr NAV/2013: Elisabeth Sköld personalspecialist Tel Förutsättningar för att införa rätt till heltid (motion KS/2012:1070) Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd ser positivt på att alla som vill ska ha rätt till heltid. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen är relativt hög och det är glädjande att det inte skiljer sig nämnvärt avseende kön. Utifrån givna ekonomiska ramar finns det dock inga möjligheter att uppnå 100 % heltidsanställningar. Däremot fortsätter arbetet med att när möjlighet finns höja sysselsättningsgraden för de som så önskar. Bakgrund Kommunfullmäktige har , 77, besvarat motion från Laila Stein (S) med att nämnder närmare undersöker sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisar de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Lägesbeskrivning Vid delårsrapport mars 2013 var den genomsnittliga syssel-sättningsgraden inom arbete och välfärd 97 % (kvinnor 96,9 % och män 97,1 %). Vid genomgång av förvaltningens tillsvidareanställningar kan konstateras att en del av deltidsanställningarna beror på att anpassning av sysselsättningsgrad gjorts med anledning av varaktig sjukersättning. Enligt Allmänna bestämmelser (AB 5) ska det innan nyanställning sker prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Inom förvaltningen finns i dagsläget en (1) intresseanmälan om höjd sysselsättningsgrad. Beslut 2012 om besparingar har inneburit nedläggning av verksamheter vilket inneburit indragna tjänster och en (1) uppsägning. FÖRVALTNINGSKONTORET Arbete och välfärd 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, plan 3 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

25 ÄRENDE Dnr NAV/2013: Elisabeth Sköld personalspecialist Tel Inom förvaltningen finns några tillsvidaretjänster som ligger utanför personalbudget och finansieras genom sjukvakanser och föräldraledigheter förutom de tjänster som är intäktsfinansierade. Behov och medel styr sysselsättningsgrad, vilket i vissa fall innebär deltidsanställningar. Per Sandberg Förvaltningschef FÖRVALTNINGSKONTORET Arbete och välfärd 2 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, plan 3 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

26 PROTOKOLLSUTDRAG Tekniska nämnden Uppdrag att undersöka förutsättningar för att införa rätt till heltid m.m TN/2013:156 Beslut Teknisk nämnden besvarar motionen med att alla tillsvidareanställningar på tekniska förvaltningen är heltidtjänster. Vid nyrekrytering av nämnda tjänster ska personal erbjudas heltidsanställning. Bakgrund Den 23 april 2013 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna ska undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid. Men även redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämplig inom respektive verksamhet för att uppnå 100 procentiga heltidsanställningar. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 21 mars 2013 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Inom tekniska förvaltningen har all tillsvidareanställd personal heltidstjänster, med undantag där tjänsterna är placerade mellan 75 och 80 procentig tjänstgöringsgrad. Dessa tjänster har tidigare varit heltidsanställningar, men omreglerats på grund av sjukersättning samt personals önskemål om att inte arbeta upp till 100 procent. Arbetsutskottet i 65/2013 Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLLSUTDRAG Gymnasienämnden Uppdrag om redovisning om rätt till heltid (GN/2013:35) / Beslut Gymnasienämnden föreslås översända förvaltningschefens skrivelse till kommunstyrelsens organisations- och personalutskott för vidare ställningstagande. Bakgrund Gymnasienämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige ( 77/13) att undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Ärendet ska återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Ordförande René Jaramillo (KD): Gymnasienämnden föreslås översända förvaltningschefens skrivelse till kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott för vidare ställningstagande. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet./ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

28 ÄRENDE Dnr GN/2013: Johan Harryson förvaltningschef Tel Gymnasienämnden Uppdrag från kommunfullmäktige om rätt till heltid Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås översända nedanstående skrivelse till kommunstyrelsens organisations- och personalutskott för vidare ställningstagande. Bakgrund Gymnasienämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom gymnasieförvaltningen Gymnasieförvaltningen redovisade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 94,7 i årsredovisningen 2012 Nuläge och fördelning inom gymnasieförvaltningen Gymnasieförvaltningen har 464 tillsvidareanställda personer (årsredovisningen 2012). Sedan 2009 har antalet anställda minskat med 53 personer. Minskningen är en anpassning till ett minskat elevunderlag men även förändringar i organisationen samt rådande ekonomiska förutsättningar. Minskningen har även fått genomslag i den genomsnittliga sysselsättningen som minskat något från tidigare år. En analys av fördelningen inom gymnasieförvaltningen visar att det främst är två grupper som har en lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad än andra, elevassistenter och servicebiträden. Elevassistenterna arbetar antingen med en särskild elev eller med en elevklass under skoltid, då de flesta eleverna har undervisning dagligen mellan cirka kl Eftersom arbetet normalt sätt inte kräver något för- eller efterarbete finns det inte utrymme för heltidstjänster för personalen. Av 15 tillsvidareanställda elevassistenter Gymnasieförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 16 Tel Fax Org.nr Bg E-post

29 ÄRENDE GN/2013: har 11 personer deltidsanställningar. Ingen har anmält intresse för att höja sysselsättningsgraden. Den andra gruppen inom gymnasieförvaltningen som har en lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad är servicebiträden, där cirka 33 % har deltidsanställningar och 67 % har heltidsanställningar. Sedan 2009 har en medveten ökning av antalet heltidsanställningar inom gruppen gjorts med 4,5 procentenheter. Av de 17 personer som har deltidsanställning har sju personer anmält intresse om att höja sysselsättningsgraden, varav sex personer inte kan tänka sig att byta arbetsställe. Innan tillsättning av en tjänst bedömer arbetsgivaren om det finns möjlighet att utifrån verksamheten och organisationen erbjuda befintlig personal höjd sysselsättningsgrad. Slutsats och åtgärder/aktiviteter Gymnasieförvaltningen arbetar aktivt utifrån verksamhetens förutsättningar och de ekonomiska och organisatoriska ramarna för att kunna erbjuda de anställda som är intresserade en heltidstjänst. En lämplig åtgärd utifrån uppdraget är att verksamhetschefen för serviceorganisationen undersöker om det finns personal som är intresserad av en höjd sysselsättningsgrad men inte lämnat in en intresseanmälan och i förekommande fall uppmuntra dem att lämna in en anmälan. Inom gruppen elevassistenter medger dessvärre inte verksamheten heltidstjänster för personalen eftersom de följer en elev eller klass enbart under skoltid, vilken är samma för alla elever, vilket gör att den samordning inte kan ske. Gruppen som behöver elevassistans har en samlad skoldag och kan inte ha långa håltimmar under dagen på samma sätt som andra elever. Johan Harryson förvaltningschef Pernilla Rosander personalspecialist 2 (2)

30 PROTOKOLLSUTDRAG Omsorgsnämnden Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktigeomsorgsnämndens förutsättningar för att införa rätt till heltid (ON/2013:49) Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning, angående förutsättningar för att införa rätten till heltid, till kommunstyrelsen. Bakgrund Laila Stein (S) har i december 2012 lämnat motion om att möjliggöra så att alla anställda i Växjö kommun erbjuds heltidsanställning. Kommunfullmäktige har i 77/2013 uppdragit åt samtliga nämnder att redovisa sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt att redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse13 augusti 2013 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00

KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21. Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 KALLELSE Kommunfullmäktige 2014-10-21 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde i Atriumsalen, Utvandrarnas hus, Växjö Tisdagen den 21 oktober 2014 klockan 14.00 Ledamöter Adersjö Tobias, MP Agiulera Patricia,

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37.

KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06. Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. KALLELSE Kommunstyrelsen 2014-05-06 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 37. Tid 2014-05-06, kl. 13:30 Plats A-salen, Växjö kommun Kristoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning

KUNGÖRELSE. 3. Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Charlotte Eriksson (FP) 4. Renova AB:s framställan om beslutad dotterbolagsbildning KALLELSE till ledamöter 1(1) Underrättelse till ersättare KUNGÖRELSE Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 21 maj 2015 kl 18.15 i Öckerösalen, Kommunhuset, för behandling av följande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267

Inrättande av K-center i Falkenbergs kommun. KS 2013-267 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-10-29 334 Inrättande av K-center i. KS 2013-267 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-11-05, 13.15 kommunhuset rum 293 Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-12-09 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 9 december 2014 kl. 8:30-9:05 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 100-102 Beslutande Anders Andersson (C) Christina

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17

Eksjö kommun. Granskning av personal- och kompetensförsörjningen. Granskningsrapport. KPMG AB 2013-12-20 Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Granskning av personal- och kompetensförsörjningen Granskningsrapport KPMG AB Antal sidor: 17 ABCD Eksjö kommun Innehåll 1. Sammanfattning 1 1.1 Syfte och sammanfattande bedömning 1 2.

Läs mer

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun

Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Årsredovisning 2013 Vännäs kommun Innehåll Inledning Årsredovisningens struktur Förord från kommunstyrelsens ordförande Organisationsschema Vännäs kommun koncern 4 5 7 Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-06-04 Plats Bohusrummet, Stadshuset Tid Onsdagen den 4 juni klockan 13:00-18:00 Ledamöter Gun-Marie Daun (KD) Ordförande Mona-Britt Gillerstedt (S) Mikael Wintell (M) Tommy

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice

Program för utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-03-28 Reviderat 2012-05-14 Diarienummer 0432/10 Repronummer 148 Stadsledningskontoret Kommunikationsavdelningen Helena Mehner Telefon 031-368 06 03 E-post: helena.mehner@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer