Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 12."

Transkript

1 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende Tid , kl Plats C-salen Mårten Västerdal kanslisekreterare Ledamöter Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Ersättare René Jaramillo (KD) Zinar Canpolat (V) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Tjänstemän Kommunchefen Personal- och förhandlingschefen Upphandlingschefen 1 (14)

2 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Förteckning över kommunstyrelsens organisations- och personalutskotts ärenden den 10 december Justering 2 Information om arbetet med värdegrund 3 Upphandling av tvätt- och textilservice 4 Rätt till heltid 5 Utredning om tekniskt bolag 6 Presentation av utredning om förändrad måltidsorganisation 7 Motion om att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling - Gullvi Strååt (S) och Ola Löfqvist (S) 8 Motion om sociala krav vid upphandling - Charlotta Svanberg (S), Carin Högstedt (V) & Cheryl Jones Fur (MP) 9 Skrivelse om medlemskap i Växjö kommuns personalklubb 10 Redovisning av aktuella upphandlingar 11 Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro 12 Övrigt 2 (14)

3 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Justering 3 (14)

4 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Information om arbetet med värdegrund 4 (14)

5 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Upphandling av tvätt- och textilservice Dnr KS/2013:798 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut 1. Organisations- och personalutskottet godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av tvätt och textilservice. 2. Organisations- och personalutskottet uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Bakgrund Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av tvätt och textilservice och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. 5 (14)

6 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Rätt till heltid Dnr KS/2013:407 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet noterar att de nämnder, som utgör huvuddelen av kommunens verksamheter, redovisar negativa ekonomiska konsekvenser av en generell rätt till heltid. Därutöver redovisas även, för medarbetaren, negativa organisatoriska konsekvenser såsom delade turer och tjänstgöring på flera enheter. Redovisningen föranleder därför inte någon vidare åtgärd i frågan om rätt till heltid. Bakgrund Mot bakgrund av Laila Steins motion om rätt till heltid från 2012 beslutade kommunfullmäktige i 77/2013 att låta nämnderna närmare undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar att inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid. Ärendet skulle därefter återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att nämndernas svar visar på att verksamheterna skiljer i såväl innehåll som organisation. Verksamheter med dagtidsverksamhet under vardagar samt förvaltningar som är mindre, har lättare att hantera rätt till heltid. De stora förvaltningarna omsorg, skol- och barn, gymnasiet, arbete och välfärd, kommunledning samt kultur och fritid, uppger sig inte kunna införa rätt tillheltid utan att såväl organisation som ekonomi påverkas. 6 (14)

7 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Utredning om tekniskt bolag Dnr KS/2013:648 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag 1. Kommunstyrelsen beslutar att inte gå vidare med bildandet av ett tekniskt bolag. 2. Kommunstyrelsen anmäler beslutet till kommunfullmäktige. Bakgrund I budget för 2013 beslutade kommunfullmäktige att för- och nackdelar med ett tekniskt bolag med energi, vatten, avlopp och renhållning ska utredas. Utredningen skulle även inkludera biogasproduktion samt en översiktlig utvärdering av konsekvenserna för kvarvarande delar av tekniska förvaltningen vid en omorganisation. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 3 december redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår att fördelarna med tekniskt bolag sammantaget bedöms överväga nackdelarna, förutsatt att ett antal åtgärder genomförs. Förstudien rekommenderar att Veab respektive tekniska ges möjlighet att göra fördjupade ekonomiska bedömningar av vilka resultat som är möjliga att uppnå innan frågan lyfts till kommunfullmäktige för beslut. 7 (14)

8 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Presentation av utredning om förändrad måltidsorganisation Dnr KS/2013:467 8 (14)

9 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Motion om att ställa krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling - Gullvi Strååt (S) och Ola Löfqvist (S) Dnr KS/2013:491 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige avslår motionen eftersom det enligt gällande rätt inte är tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 december redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att det enligt gällande rätt inte är tillåtet att i samband med offentlig upphandling begära att en leverantör är bunden av eller tecknar ett kollektivavtal. De krav som ställs måste vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Att exempelvis ställa krav vid en offentlig upphandling på att gästande företag ska tillämpa svenska kollektivavtal skulle dessutom kunna strida mot den fria rörligheten av tjänster. 9 (14)

10 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Motion om sociala krav vid upphandling - Charlotta Svanberg (S), Carin Högstedt (V) & Cheryl Jones Fur (MP) Dnr KS/2013:555 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige besvarar motionen med att Växjö kommun avser att prova tilllämpning av sociala krav i relevanta upphandlingar och därefter göra en uppföljning av effekterna. Bakgrund Charlotta Svanberg (S), Carin Högstedt (V) och Cheryl Jones Fur (MP) har i en motion föreslagit att Växjö kommun ska ställa sociala krav vid upphandling, t.ex. att anbudsgivare anställer en viss andel arbetslösa eller erbjuder ett visst antal praktikplatser. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 2 september redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland annat att Växjö kommun sedan en tid tillbaka ser över möjligheterna att tillämpa sociala krav i offentliga upphandlingar. Att ställa krav i upphandling där anbudsgivare ska anställa viss andel arbetslösa, ett visst antal som uppbär ekonomiskt bistånd eller ett antal praktikplatser förutsätter att dessa krav tydligt måste kunna kopplas till den upphandlade tjänsten. Det får således inte vara allmänna eller generella krav i synnerhet i upphandlingar som resulterar i ramavtal. Sociala krav torde vara lättare att tillämpa i relevanta upphandlingar som är projektbetonade och därmed konkreta och tidsbestämda. Växjö kommun avser att prova tillämpning av sociala krav i relevanta upphandlingar och därefter göra en uppföljning av effekterna. 10 (14)

11 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Skrivelse om medlemskap i Växjö kommuns personalklubb Dnr KS/2013:769 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet hemställer att styrelsen för personalklubben Dakapo positivt prövar möjligheten att låta personer med daglig verksamhet vara medlemmar. Bakgrund Tony Lundstedt (S) har i en skrivelse föreslagit att personer som har daglig verksamhet ska få vara medlemmar i Växjö kommuns personalklubb, Dakapo. 11 (14)

12 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Redovisning av aktuella upphandlingar Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet godkänner redovisningen. Bakgrund Upphandlingschefen har lämnat en redovisning av aktuella upphandlingar. 12 (14)

13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Redovisning av aktuell statistik över sjukfrånvaro Dnr KS/2013:24 Förslag till beslut Organisations- och personalutskottets beslut Organisations- och personalutskottet godkänner redovisningen. Bakgrund Personal- och förhandlingschefen har lämnat en redovisning av statistik över aktuell sjukfrånvaro. 13 (14)

14 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Övrigt 14 (14)

15 ÄRENDE Dnr KS/2013: Marita Johanneson upphandlare Tel Kommunstyrelsen Upphandling av tvätt- och textilservice Förslag till beslut 1. Organisations- och personalutskottet godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av tvätt och textilservice. 2. Organisations- och personalutskottet uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Bakgrund Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisations- och personalutskott godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av tvätt och textilservice och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Ove Dahl Kommunchef David Braic Upphandlingschef Kommunledningsförvaltningen UPPHANDLINGSENHETEN 1 (1) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

16 ÄRENDE Dnr KS/2013: Marita Johanneson upphandlare Tel Kommunstyrelsen Upphandling av tvätt- och textilservice UPPHANDLINGSPRESENTATION Benämning: Upphandling av Köksutensilier-husgeråd Avtalstid: Avtalet skall träda i kraft och gälla till och med Avtalet kan komma att förlängas till och med år, dock längst t.o.m Anbudet bindande t o m: Upphandlingsvärde: Ca SEK/år Upphandlingsform: Förenklad upphandling Bakgrund till upphandling: Nuvarande avtal med Tvätt och Textilservice AB upphör att gälla. Innehåll/omfattning: Upphandlingen omfattar följande tjänster Hyra av textilier samt tvätt och efterbehandling av dessa (cirkulationstvätt) Tvätt och efterbehandling av kundägt gods Kommunledningsförvaltningen UPPHANDLINGSENHETEN 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 18 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg E-post

17 ÄRENDE KS/2013: Bedömningsgrunder: Utvärderingen innefattar analys och kvalitetsprognos av jämförbara anbud. Det anbud kommer att antas, som har lägst pris. Delbara anbud: Upphandlingen är inte delbar, avtal kommer att tecknas med en (1) leverantör. Miljökrav Växjö kommunkoncern har som mål att minimera verksamhetens miljöpåverkan upphandlingen prioriteras och efterfrågas varor, tjänster och entreprenader med så liten miljöpåverkan som möjligt. Genom en miljöanpassad upphandling skall kommunen påverka marknaden i hållbar riktning och i sin tur leverera varor och tjänster som håller hög miljöstandard. Miljökraven utgår ifrån Växjö kommuns miljöprogram, regionala och nationella miljömål samt Miljöstyrningsrådets (MSR) riktlinjer. Sociala och etiska krav Växjö kommun bedriver ett omfattande arbete för ökad jämställdhet mellan kvinnor och män. Företag som har 25 anställda eller fler skall till sina anbud på tjänster och byggentreprenader bifoga egna aktuella jämställdhetsplaner (3 kap 13 Diskrimineringslagen (2008:567). Växjö kommun ska ställa krav på att leverantörerna, i sin affärsverksamhet inte diskriminerar någon på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning eller av sådana skäl otillbörligt särbehandlar arbetstagare eller arbetssökande. Detsamma gäller de eventuella underleverantörer som anlitas. Växjö kommun ska ställa sociala/etiska krav i upphandlingar med beaktande av gällande upphandlingslagstiftning och EG-rättsliga principer. Kommunen ansvarar för att ställda villkor är möjliga att kontrollera ur laglig och praktisk aspekt. Växjö kommun deltager löpande i SKL Kommentus upphandlingar eller via andra lämpliga alternativ för att på lämpligaste sätt tillämpa uppföljandekontroll av sociala och etiska krav. 2 (3)

18 ÄRENDE KS/2013: Växjö Kommun förväntar sig att anbudsgivaren har ett affärsmässigt etiskt förhållningssätt där vinster från verksamheter baserade i Sverige också beskattas i Sverige och att överföringar av kraftigt nedskrivna beskattningsbara vinster inom en eventuell koncern ej tillämpas, till exempel förs till så kallade skatteparadis. I synnerhet gäller detta vid anbud på tjänster. Anbudsgivare är beredd att på upphandlande myndighets anmodan redovisa omsättning, vinst och hur mycket skatt som betalas i varje land där man har verksamhet. 3 (3)

19 ÄRENDE Dnr KS/2013: Peter Karlsson personalstrateg Tel Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) Motion om rätt till heltid - Nämndernas svar Bakgrund Laila Stein (S) har i december 2012 lämnat motion om att möjliggöra så att alla anställda i Växjö kommun erbjuds heltidsanställning. Därutöver föreslås att kommunen utreder möjligheten att kräva rätt till heltid hos externa leverantörer i samband med upphandling av kommunal service. Personalkontoret granskade frågan i samverkan med samtliga förvaltningar och lämnade redogörelse för de förhållanden som råder i Växjö kommun. Förhållanden som avser upphandling granskades ej. Kommunfullmäktige beslutade därefter att nämnderna närmare skulle undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisar de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Ärendet skulle återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP). Sammanfattning Av nämndernas undersökning framkommer att de organisatoriska och verksamhetsmässiga förutsättningarna ser olika ut och att de därmed även svarar olika. Det bör inlednings nämnas att ca % av de anställda som har deltidstjänst är kvinnor. Verksamheterna inom miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden ser inga hinder för att tillämpa Rätt till heltid. Miljö- och hälsoskyddsnämnd samt byggnadsnämnd bedriver sin verksamhet inom ramen för mindre organisationer som endast består av tjänstemän. Inom tekniska nämnden tillämpas i praktiken redan rätt till heltid eftersom all rekrytering sker mot heltid. I de fall där det förekommer deltid har denna sin grund i att medarbetaren av personliga skäl gått ner i tid. För de andra nämnderna nämns inte förekomsten av deltider i svaren, men man anser att rätt till heltid bör kunna lösas inom ekonomiska ramar genom planering och samordning. PERSONALKONTORET Kommunledningsförvaltningen 1 (3) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västergatan 15 Tel Mobil /RedigerareMobilTelefon/ Fax Org.nr Bg Hemsida E-post

20 ÄRENDE KS/2013: Kulturnämnd och fritidsnämnd uppger att där ej behövs ytterligare åtgärder för att skapa bättre förutsättningar för rätt till heltid. När man nyrekryterar sker detta numera principiellt mot heltider. Inom fritidsnämnden förekommer endast ett fåtal deltider och då med personliga skäl som grund. Inom kulturnämnden finns fjorton deltidstjänster. Samtidigt uppger man att biblioteksverksamhetens omorganisation där all bibliotekspersonal centraliserades till en enhet har lett till minskat antal deltider. I de fall medarbetare med deltid begär utökad sysselsättningsgrad (i dagsläget inga) tas detta alltid i beaktande innan rekrytering genomförs. Skol- och barnomsorgsnämnd, gymnasienämnd, omsorgsnämnd, nämnden för arbete och välfärd samt kommunstyrelsen anser inte Rätt till heltid vara möjlig att genomföra inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar. Samtliga nämnder uppger sig dock arbeta aktivt med att erbjuda utökad sysselsättningsgrad, i de fall det är organisatoriskt möjligt att genomföra, till de medarbetare som anmält önskemål. Omsorgsnämndens årsarbetstid för omsorgspersonal har haft en stor inverkan på förekomsten av heltidsanställningar. Samtidigt nämns de inledande årens negativa kostnadsbild som införandet medförde och de latenta risker för kostnadsökningar som avtalet innebär. Förvaltningschefens skrivelse från omsorgsförvaltningen nämner även frågan om att ställa krav på Rätt till heltid vid upphandlingar. Kraven bedöms som alltför precisa att ställa vid upphandlingen samt att de kan vara kostnadsdrivande då bemanningen bedöms bli dyrare. Gymnasienämnden beskriver svårigheter att lösa Rätt till heltid för tjänster som är inriktade mot elever med särskilda behov. Behoven av arbetskraft är i dessa fall helt styrda av elevernas förutsättningar och behov av komprimerad studiedag. Inom serviceorganisationen arbetar man aktivt för att ge medarbetare med deltid utökad sysselsättningsgrad. Här är det dock endast en medarbetare som är beredda att byta skola eller jobba på flera skolor varför möjligheterna att möta önskemålen är begränsade. Skol- och barnomsorgsnämnden beskriver att man arbetar aktivt med sin bemanningsplanering och försöker så långt det är möjligt att leva upp till de önskemål som finns. Grundförutsättningarna för arbetet utgörs dock av verksamhetens faktiska behov, krav på kompetens (behörighet och legitimation) samt beslutad budget. Svårast har man att möta önskemålen vid mindre arbetsplatser såsom kök. Nämnden för arbete och välfärd beskriver en verksamhet med förhållandevis hög andel heltidsanställningar. Samtidigt har man 2 (3)

21 ÄRENDE KS/2013: anställningar utanför budget som finansieras genom föräldra- och sjukledigheter. För att möjliggöra en uppskattning av kostnader förknippade med införande av Rätt till heltid tillfogas denna sammanställning nedanstående tabell. Den tar sin utgångspunkt i differensen mellan dagsläget avseende det totala tjänsteutrymmet och det tjänsteutrymme som bedöms krävas för att förverkliga Rätt till heltid. Införandet av årsarbetstiden inom omsorgsnämndens verksamheter medförde, som omsorgsnämnen redovisat, merkostnader. Detta bör därför tas i beaktande i samband med beredning av beslut om att införa, eller inte införa, Rätt till heltid. Tabell 1: Kalkyl avseende bedömda kostnader vid införande av Rätt till heltid. Ove Dahl kommunchef Michael Färdigh personal- och förhandlingschef 3 (3)

22

23 PROTOKOLLSUTDRAG Nämnden för arbete och välfärd Remiss (KS/2012:1070) Motion om rätt till heltid (NAV/2013:106) Beslut Nämnden för arbete och välfärd ser positivt på att alla som vill ska ha rätt till heltid. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen är relativt hög och det är glädjande att det inte skiljer sig nämnvärt avseende kön. Utifrån givna ekonomiska ramar finns det dock inga möjligheter att uppnå 100 % heltidsanställningar. Däremot fortsätter arbetet med att när möjlighet finns höja sysselsättningsgraden för de som så önskar. Bakgrund Kommunfullmäktige har , 77, besvarat motion från Laila Stein (S) med att nämnder närmare undersöker sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisar de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Beslutsunderlag Arbetsutskottet har i 106/2013 föreslagit att nämnden för arbete och välfärd ser positivt på att alla som vill ska ha rätt till heltid. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen är relativt hög och det är glädjande att det inte skiljer sig nämnvärt avseende kön. Utifrån givna ekonomiska ramar finns det dock inga möjligheter att uppnå 100 % heltidsanställningar. Däremot fortsätter arbetet med att när möjlighet finns höja sysselsättningsgraden för de som så önskar. Tjänsteskrivelse förvaltningschef arbete och välfärd, Beslutet skickas till Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott (KSOP) Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

24 ÄRENDE Dnr NAV/2013: Elisabeth Sköld personalspecialist Tel Förutsättningar för att införa rätt till heltid (motion KS/2012:1070) Förslag till beslut Nämnden för arbete och välfärd ser positivt på att alla som vill ska ha rätt till heltid. Sysselsättningsgraden inom förvaltningen är relativt hög och det är glädjande att det inte skiljer sig nämnvärt avseende kön. Utifrån givna ekonomiska ramar finns det dock inga möjligheter att uppnå 100 % heltidsanställningar. Däremot fortsätter arbetet med att när möjlighet finns höja sysselsättningsgraden för de som så önskar. Bakgrund Kommunfullmäktige har , 77, besvarat motion från Laila Stein (S) med att nämnder närmare undersöker sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisar de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Lägesbeskrivning Vid delårsrapport mars 2013 var den genomsnittliga syssel-sättningsgraden inom arbete och välfärd 97 % (kvinnor 96,9 % och män 97,1 %). Vid genomgång av förvaltningens tillsvidareanställningar kan konstateras att en del av deltidsanställningarna beror på att anpassning av sysselsättningsgrad gjorts med anledning av varaktig sjukersättning. Enligt Allmänna bestämmelser (AB 5) ska det innan nyanställning sker prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Inom förvaltningen finns i dagsläget en (1) intresseanmälan om höjd sysselsättningsgrad. Beslut 2012 om besparingar har inneburit nedläggning av verksamheter vilket inneburit indragna tjänster och en (1) uppsägning. FÖRVALTNINGSKONTORET Arbete och välfärd 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, plan 3 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

25 ÄRENDE Dnr NAV/2013: Elisabeth Sköld personalspecialist Tel Inom förvaltningen finns några tillsvidaretjänster som ligger utanför personalbudget och finansieras genom sjukvakanser och föräldraledigheter förutom de tjänster som är intäktsfinansierade. Behov och medel styr sysselsättningsgrad, vilket i vissa fall innebär deltidsanställningar. Per Sandberg Förvaltningschef FÖRVALTNINGSKONTORET Arbete och välfärd 2 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västergatan 17 B, plan 3 Tel Mobil Fax Org.nr Bg E-post

26 PROTOKOLLSUTDRAG Tekniska nämnden Uppdrag att undersöka förutsättningar för att införa rätt till heltid m.m TN/2013:156 Beslut Teknisk nämnden besvarar motionen med att alla tillsvidareanställningar på tekniska förvaltningen är heltidtjänster. Vid nyrekrytering av nämnda tjänster ska personal erbjudas heltidsanställning. Bakgrund Den 23 april 2013 beslutade kommunfullmäktige att nämnderna ska undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid. Men även redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämplig inom respektive verksamhet för att uppnå 100 procentiga heltidsanställningar. Beslutsunderlag Tekniska chefen har i en skrivelse den 21 mars 2013 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Inom tekniska förvaltningen har all tillsvidareanställd personal heltidstjänster, med undantag där tjänsterna är placerade mellan 75 och 80 procentig tjänstgöringsgrad. Dessa tjänster har tidigare varit heltidsanställningar, men omreglerats på grund av sjukersättning samt personals önskemål om att inte arbeta upp till 100 procent. Arbetsutskottet i 65/2013 Beslutsexpediering Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 PROTOKOLLSUTDRAG Gymnasienämnden Uppdrag om redovisning om rätt till heltid (GN/2013:35) / Beslut Gymnasienämnden föreslås översända förvaltningschefens skrivelse till kommunstyrelsens organisations- och personalutskott för vidare ställningstagande. Bakgrund Gymnasienämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige ( 77/13) att undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Ärendet ska återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och personalutskott Beslutsunderlag Förvaltningschefens skrivelse Yrkanden Ordförande René Jaramillo (KD): Gymnasienämnden föreslås översända förvaltningschefens skrivelse till kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott för vidare ställningstagande. Beslutsordning Ordförande frågar om yrkandet kan antas och konstaterar att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet./ Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

28 ÄRENDE Dnr GN/2013: Johan Harryson förvaltningschef Tel Gymnasienämnden Uppdrag från kommunfullmäktige om rätt till heltid Förslag till beslut Gymnasienämnden föreslås översända nedanstående skrivelse till kommunstyrelsens organisations- och personalutskott för vidare ställningstagande. Bakgrund Gymnasienämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Genomsnittlig sysselsättningsgrad inom gymnasieförvaltningen Gymnasieförvaltningen redovisade en genomsnittlig sysselsättningsgrad på 94,7 i årsredovisningen 2012 Nuläge och fördelning inom gymnasieförvaltningen Gymnasieförvaltningen har 464 tillsvidareanställda personer (årsredovisningen 2012). Sedan 2009 har antalet anställda minskat med 53 personer. Minskningen är en anpassning till ett minskat elevunderlag men även förändringar i organisationen samt rådande ekonomiska förutsättningar. Minskningen har även fått genomslag i den genomsnittliga sysselsättningen som minskat något från tidigare år. En analys av fördelningen inom gymnasieförvaltningen visar att det främst är två grupper som har en lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad än andra, elevassistenter och servicebiträden. Elevassistenterna arbetar antingen med en särskild elev eller med en elevklass under skoltid, då de flesta eleverna har undervisning dagligen mellan cirka kl Eftersom arbetet normalt sätt inte kräver något för- eller efterarbete finns det inte utrymme för heltidstjänster för personalen. Av 15 tillsvidareanställda elevassistenter Gymnasieförvaltningen 1 (2) Postadress Box 1222, Växjö Besöksadress Västra Esplanaden 16 Tel Fax Org.nr Bg E-post

29 ÄRENDE GN/2013: har 11 personer deltidsanställningar. Ingen har anmält intresse för att höja sysselsättningsgraden. Den andra gruppen inom gymnasieförvaltningen som har en lägre genomsnittlig sysselsättningsgrad är servicebiträden, där cirka 33 % har deltidsanställningar och 67 % har heltidsanställningar. Sedan 2009 har en medveten ökning av antalet heltidsanställningar inom gruppen gjorts med 4,5 procentenheter. Av de 17 personer som har deltidsanställning har sju personer anmält intresse om att höja sysselsättningsgraden, varav sex personer inte kan tänka sig att byta arbetsställe. Innan tillsättning av en tjänst bedömer arbetsgivaren om det finns möjlighet att utifrån verksamheten och organisationen erbjuda befintlig personal höjd sysselsättningsgrad. Slutsats och åtgärder/aktiviteter Gymnasieförvaltningen arbetar aktivt utifrån verksamhetens förutsättningar och de ekonomiska och organisatoriska ramarna för att kunna erbjuda de anställda som är intresserade en heltidstjänst. En lämplig åtgärd utifrån uppdraget är att verksamhetschefen för serviceorganisationen undersöker om det finns personal som är intresserad av en höjd sysselsättningsgrad men inte lämnat in en intresseanmälan och i förekommande fall uppmuntra dem att lämna in en anmälan. Inom gruppen elevassistenter medger dessvärre inte verksamheten heltidstjänster för personalen eftersom de följer en elev eller klass enbart under skoltid, vilken är samma för alla elever, vilket gör att den samordning inte kan ske. Gruppen som behöver elevassistans har en samlad skoldag och kan inte ha långa håltimmar under dagen på samma sätt som andra elever. Johan Harryson förvaltningschef Pernilla Rosander personalspecialist 2 (2)

30 PROTOKOLLSUTDRAG Omsorgsnämnden Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktigeomsorgsnämndens förutsättningar för att införa rätt till heltid (ON/2013:49) Omsorgsnämndens beslut Omsorgsnämnden överlämnar förvaltningens redovisning, angående förutsättningar för att införa rätten till heltid, till kommunstyrelsen. Bakgrund Laila Stein (S) har i december 2012 lämnat motion om att möjliggöra så att alla anställda i Växjö kommun erbjuds heltidsanställning. Kommunfullmäktige har i 77/2013 uppdragit åt samtliga nämnder att redovisa sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid samt att redovisa de aktiviteter/åtgärder som skulle vara lämpliga inom respektive verksamhet för att uppnå 100 % heltidsanställningar. Beslutsunderlag Förvaltningschefen har i skrivelse13 augusti 2013 redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2014-08-26 Upphandlings- och inköpspolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Upphandlingsenheten Dokumentinformation - Dokumentnamn Upphandlings-

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 32.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 32. KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-11-06 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18.

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 18. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-12 Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen. Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kulturnämnden Samlingssalen Galaxen. Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Plats Samlingssalen Galaxen. Växjö stadsbibliotek, Västra Esplanaden 7, Växjö Tid Kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-12-14 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Heltid en självklarhet i Luleå kommun

Heltid en självklarhet i Luleå kommun Kommunfullmäktige 2008-11-24 275 646 Kommunstyrelsen 2008-11-10 246 463 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 232 582 Dnr 08.701-02 novkf15 Heltid en självklarhet i Luleå kommun Ärendebeskrivning Luleå

Läs mer

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen

Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich (V) med förslag om att avskaffa de ofrivilliga deltiderna i kommunen 2015-03-18 KFN-2015/25.199 1 (3) HANDLÄGGARE Press, Annika 08-53531706 Annika.Press@huddinge.se Kultur- och fritidsnämnden Motion väckt av Emil Högberg (S), Birgitta Ljung (MP) och Nujin Alacabek Darwich

Läs mer

Policy för inköp. För Luleå kommunkoncern

Policy för inköp. För Luleå kommunkoncern Policy för inköp För Luleå kommunkoncern 12.617-05 1 (4) Inköpspolicy för Luleå kommunkoncern Förutsättningar Kommunkoncernen består av ett antal upphandlande myndigheter som lyder under de lagar som styr

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 KALLELSE Kommunstyrelsen 2015-06-11 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2 Tid och plats tisdagen den 16 juni 2015 kl. 12.50 i Utvandrarnas

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE 2016-12-14 kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 20 december 2016 kl. 15.30 (i samband med pausen av kommunfullmäktige)

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare

Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 1 (13) Mångfaldsplan plan för lika rättigheter och möjligheter hos Hultsfreds kommun som arbetsgivare 2 (13) Inledning Hultsfreds kommun ser mångfalden som ett uttryck för att alla rättigheter, möjligheter

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad

Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv. Försvarsutbildarna Ystad 2016-04-30 Jämställdhetsplan med mångfalldsperspektiv Försvarsutbildarna Ystad 2016 1 Jämställdhetsplan med mångfaldsperspektiv Lagar Fr.o.m. 1 januari 2009 gäller, Diskrimineringslag, (2008:567). Lagen

Läs mer

Fler ska arbeta heltid i framtiden

Fler ska arbeta heltid i framtiden HELTIDSPLANEN Fler ska arbeta heltid i framtiden Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har kommit överens om att heltid ska vara norm och att fler ska arbeta heltid. Välfärdens behov av kompetens

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige

INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern. Antaget av Umeå kommunfullmäktige INKÖPS OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Umeå kommunkoncern Antaget av Umeå kommunfullmäktige 2011-05-30. 2(5) Inledning Umeå kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 11

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 11 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2016-01-14 Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende

Läs mer

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa

Policy. Inköps och upphandlingspolicy KS14-293 003. Föreskrifter. Plan. Program. Reglemente. Riktlinjer. Strategi. Taxa KS14-293 003 Inköps och upphandlingspolicy Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Inledning Bjurholms kommun (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Motion till kommunfullmäktige

Motion till kommunfullmäktige 2016-03-15 Motion till kommunfullmäktige Underlätta rekrytering genom kombitjänster Räddningstjänstens verksamhet är av stor vikt för invånarnas säkerhet och trygghet i kommunen. Räddningstjänst organiserad

Läs mer

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109

33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 38 (41) 2014-03-24 Ks 33. Motion om rätt till full sysselsättningsgrad med möjlighet till deltid yttrande Dnr 2011/140-109 Angelica Katsanidou (S) och Dan Nilsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2.

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. KALLELSE Kommunstyrelsen 2016-06-07 Kommunstyrelsen kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 2. Tid och plats tisdagen den 14 juni 2016 kl. 10.30 i Utvandrarnas

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222)

48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-03-07 Sida 1(3) 48 Svar på motion - Underlätta rekrytering genom kombitjänster (KSKF/2016:222) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen bifalles.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID

VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID VARMT VÄLKOMNA TILL WORKSHOP OM HELTID Sätt er gärna partsgemensamt med personer från samma kommun, landsting eller region SYFTE MED DAGEN 1) Presentera manual för heltidsplan 2) Inspiration till att starta

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29

Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Datum Datum Dnr Sida 1 2012-05-29 Förvaltning, handläggare, telefon Peter Berglund Adressat Individ- och omsorgsnämnden Aktuell fråga 1. Ställningstagande till implementering och samordning projekten 16-24

Läs mer

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017

Mångfaldsplan Habilitering och hjälpmedel 2015-2017 Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Charlotte Lindholm Ledningskansli +46155245325 2014-12-02 HU-HOH14-201-1 Ä R E N D

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött SN 2016/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Barbro Schött 2016-01-08 SN 2016/0022.01.01 0480-45 09 31 Socialnämnden Jämställdhetsplan Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att godkänna Jämställdhetsplan.

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 20 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Mångfald... 4 Syfte...

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323

Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 392 Motion om krav på kollektivavtal hos företag som utför uppdrag åt kommunen. KS 2014-323 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 14

Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 14 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-10-07 Kommunstyrelsens organisations och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30

C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18. Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Plats C-salen Växjö Kommun, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdagen den 27 augusti 2014 Klockan 16:00 17:30 Närvarande Benny Johansson, ordförande Rose-Marie Holmqvist, vice ordförande Gudrun Rydh,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN

Jämställdhets- och mångfaldsplan Antagen av kommunfullmäktige , 9 SÄTERS KOMMUN Jämställdhets- och mångfaldsplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-15, 9 SÄTERS KOMMUN 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Jämställdhet... 3 Ansvar för jämställdheten... 3 Säters kommuns

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

POLICY MOT DISKRIMINERING

POLICY MOT DISKRIMINERING POLICY MOT DISKRIMINERING Fridhems folkhögskola accepterar inte att det förekommer diskriminering på arbetsplatsen eller i arbetssituationen. Alla har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande

Kerstin Gustafsson (v) Kent Pettersson (fp) Rolf Wahlberg (m) Ann-Mari Jeansson (kd) Justerat Steve Sjögren Gunnel Akinder Ordförande KALMAR KOMMUN OMSORGSNÄMNDEN PROTOKOLL Sammanträdesdag 2006-02-23 Tid kl 13.00-16.20 Plats Omsorgskontoret Omfattning 13-22 ande Steve Sjögren (s) ordförande Ingegerd Petersson (c) Ann Hellenborg (mp)

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige

Upphandlingspolicy. Antagen av kommunfullmäktige Upphandlingspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-03 2011-08-17 1 (5) Innehåll SAMMANFATTNING...2 1. INLEDNING OCH SYFTE...2 2. INTERN HANDLÄGGNING...2 3. SAMORDNING...3 4. MILJÖHÄNSYN...3 5. ETISKA

Läs mer

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun

Upphandlings- och inköpspolicy för Bollebygds kommun Styrdokument 1 (9) 2015-02-09 Fastställd: Kommunfullmäktige 2014-12-11 178 Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2013/331-9 Upphandlings- och inköpspolicy

Läs mer

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11)

2010-03-09 Diarienummer:08LI3821 Version: 15. Jämställdhetsplan 2009 1(11) Jämställdhetsplan 2009 1(11) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Beskrivning av myndigheten... 3 2. Ansvar för jämställdhetsarbete... 4 2.1 Uppföljning... 4 3. Övergripande mål för jämställdhetsarbete...

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 8 september 2015 kl. 8:30-9:15 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 63-66 ande Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S) Bertil Dahl (V)

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker. Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker. Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) René

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning, ärende 1 13 KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-04 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för att behandla ärenden enligt bilagda förteckning,

Läs mer

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016

Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Tjänsteskrivelse 1 (1) 2015-11-25 SN 2015.0188 Handläggare Anders Hedåberg Socialnämnden Socialförvaltningens handlingsplan för jämställdhet 2016 Sammanfattning Enligt diskrimineringslagen så ska arbetsgivaren

Läs mer

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter

Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Tjänsteutlåtande 0 Österåker Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-10-20 Dnr KS 2015/0342 Till Kommunfullmäktige Plan för medarbetares lika rättigheter och möjligheter Sammanfattning Arbetet med lika rättigheter

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10:00-10.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015 SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 20150-09-28 AN-2015/502.187 1 (6) HANDLÄGGARE Carin Nyh 08-535 312 76 Carin.Nyh@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Statsmedel för ökad bemanning inom äldreomsorgen 2015

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer