Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)"

Transkript

1 Plats C-salen Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) René Jaramillo (KD) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Mårten Västerdal, kanslisekreterare Ove Dahl, kommunchef Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef David Braic, upphandlingschef Peter Bergehamn, IT-chef, 67 Mia Granqvist, Förvaltningschef skol- och barnomsorgsförvaltningen, 65 Sofie Thor, utredare på kommunledningsförvaltningen, 78 Elisabeth Wernersson Johnsson, chef för avdelningen Vuxnas lärande på förvaltningen arbete och välfärd, 91 Sofia Bengtsson, personalstrateg på kommunledningsförvaltningen, 79 Åsa Karlsson Björkmarker (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer (40)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Per Schöldberg Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 2(40)

3 Bevis om anslag av protokoll Kommunstyrelsens organisations- och s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(40)

4 Förteckning över kommunstyrelsens organisations- och s ärenden 12 november Information om nytt pensionsavtal för kommunanställda samt om nytt pensionsavtal för förtroendevalda 64 Information om justering av arvoden Utvärdering av lokalvård på kommunala skolor 66 Redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att införa rätt till heltid 67 Återrapportering rörande beslut om outsourcing av delar av IT-enheten 68 Upphandling av IT-infrastrukturtjänster 69 Upphandling av organisationskonsulter 70 Upphandling av kontorsmaterial 71 Upphandling av lekmaterial 72 Upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö 73 Upphandling av ekonomisystem 74 Upphandling av köksutensilier 75 Arvode till röstmottagare m.fl. i EU-val Arvode till röstmottagare m.fl. allmänt val Arvoden i Wexnet AB 78 Projektdirektiv för sammanslagning av gymnasieförvaltningen och skoloch barnomsorgsförvaltningen 79 Årets arbetsplats Skrivelse om att AFA-pengar ska användas till arbetskläder i förskolan 81 Skrivelse om utökad turordningskrets med anledning av arbetet med att överföra Komvux till nämnden för arbete och välfärd 82 Tidplan för löneöversyn 2014 Utdragsbestyrkande 4(40)

5 83 Byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar 84 Nivå för friskvårdsbidrag i de kommunala bolagen 85 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning 86 Redovisning av statistik över sjukfrånvaro 87 Redovisning av aktuella upphandlingar 88 Medborgarförslag om sommarpraktik för ungdomar 89 Medborgarförslag om att utreda hur ungdomar får sommarjobb i kommunal verksamhet 90 Revidering av arvodesbestämmelser Information om flytt av Komvux från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd Ändring av reglemente för gymnasienämnden med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Ändring av reglemente för nämnden för arbete och välfärd med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Utdragsbestyrkande 5(40)

6 63 Information om nytt pensionsavtal för kommunanställda samt om nytt pensionsavtal för förtroendevalda Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef, informerar om det nya pensionsavtalet för kommunanställda som tecknats mellan SKL och fackförbunden inom de olika HÖK-områdena samt om de riktlinjer gällande pension för förtroendevalda som SKL tagit fram. Utdragsbestyrkande 6(40)

7 64 Information om justering av arvoden 2014 Dnr KS/2013:757 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef, informerar om den årliga uppräkningen av arvodet för förtroendevalda. Uppräkningen sker utifrån höjningen av riksdagsmannaarvodet och ligger på nästan exakt samma nivå som den generella löneökningen i Växjö kommun. Utdragsbestyrkande 7(40)

8 65 Utvärdering av lokalvård på kommunala skolor Dnr KS/2013:78 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Mia Granqvist och Anders Freidh, förvaltningschef respektive ekonom på skoloch barnomsorgsförvaltningen informerar om hur man följt upp outsourcingen av lokalvård på kommunens skolor. Bedömningen är att det företag som vann upphandlingen kanske inte var riktigt förberedda på hur stort uppdraget var och det var en av anledningarna till att städningen inte upplevdes fungera bra i början. Stora insatser för att höja kvaliteten och kontrollera utförandet har dock gjorts och trots att detta tagit resurser i anspråk så räknar förvaltningen med att man gjort en årlig besparing om ca 5 miljoner kronor. Utdragsbestyrkande 8(40)

9 66 Redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att införa rätt till heltid Dnr KS/2013:407 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner redovisningen av uppdraget. 2. Organisations- och et beslutar att på nästkommande sammanträde fatta beslut om eventuella åtgärder. Nämndernas redovisningar ska då skickas ut i sin helhet. Kommunfullmäktige har i 77/2013 beslutat att nämnderna ska undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid och att ärendet ska återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober lämnat en sammanställning av nämndernas svar. Utdragsbestyrkande 9(40)

10 67 Återrapportering rörande beslut om outsourcing av delar av IT-enheten Dnr KS/2012:703 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Peter Bergehamn, IT-chef, informerar om det pågående arbetet med att lägga ut delar av IT-enheten på entreprenad som KSOP beslutade om i 339/2012. Den upphandling som nu föreslås omfattar 1 miljon kronor per år i fyra år. Principen har varit att lägga ut delar av verksamheten som man anser sig ha bra kontroll på, medan sådant som kräver mycket uppsikt och styrning ska ligga kvar. Utdragsbestyrkande 10(40)

11 68 Upphandling av IT-infrastrukturtjänster Dnr KS/2013:726 Organisations- och ets beslut 1. Organisation- och et godkänner föreliggande upphandlingspresentation avseende upphandling av ITinfrastrukturtjänster. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av IT-infrastrukturtjänster och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 11(40)

12 69 Upphandling av organisationskonsulter Dnr KS/2013:749 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av organisationskonsulter 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av organisationskonsulter och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 12(40)

13 70 Upphandling av kontorsmaterial Dnr KS/2013:741 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av kontorsmaterial. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av kontorsmaterial och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 13(40)

14 71 Upphandling av lekmaterial Dnr KS/2013:742 Organisations- och et 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av lekmaterial. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisations- och godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av lekmaterial och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 14(40)

15 72 Upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö Dnr KS/2013:626 Organisations- och ets beslut 1. Organisation- och et godkänner föreliggande upphandlingspresentation avseende upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 15(40)

16 73 Upphandling av ekonomisystem Dnr KS/2013:622 Organisations- och ets beslut 1. Organisation- och et godkänner föreliggande upphandlingspresentation avseende upphandling av ekonomisystem. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av ekonomisystem och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 16(40)

17 74 Upphandling av köksutensilier Dnr KS/2013:644 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av köksutensilier. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av köksutensilier och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 17(40)

18 75 Arvode till röstmottagare m.fl. i EU-val 2014 Dnr KS/2013:488 Organisations- och ets förslag 1. Organisations- och fastställer riktlinjer och kategorier för röstmottagare vid 2014 års EU-val i enlighet med valnämndens förslag i 14/ Organisations- och fastställer ersättningsnivåer för röstmottagare, ordförande och funktionärer vid 2014 års EU-val i enlighet med kommunchefens förslag den 31 oktober Valnämnden har i 14/2013 anhållit om att kommunstyrelsens organisationsoch fastställer aktuella ersättningsbelopp vid 2014 års EU-val. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober lämnat förslag på arvodesbelopp att gälla för röstmottagare i EU-val Utdragsbestyrkande 18(40)

19 76 Arvode till röstmottagare m.fl. allmänt val 2014 Dnr KS/2013:488 Organisations- och ets beslut Organisations- och et fastställer ersättningsnivåer för röstmottagare, ordförande och funktionärer vid 2014 års allmänna val i enlighet med kommunchefens förslag den 31 oktober Valnämnden har i 14/2013 anhållit om att kommunstyrelsens organisationsoch fastställer aktuella ersättningsbelopp vid 2014 års allmänna val. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober lämnat förslag på arvodesbelopp att gälla för röstmottagare i allmänna val Utdragsbestyrkande 19(40)

20 77 Arvoden i Wexnet AB Organisations- och ets beslut Organisations- och et rekommenderar bolagsstämman i Wexnet AB att fastställa följande fasta arvoden för styrelsen: Ordförande: 2 timmar/vecka Vice ordf: 1 timmar/vecka Ledamot: 0,2 timmar/vecka Lekmannarevisor: 0,2 timmar/vecka Kommunfullmäktige godkände i 32/2013 att Växjö Energi AB tillsammans med kommunerna Alvesta, Tingsryd och Lessebo bildar ett bredbandsbolag och att Växjö Energi AB överför sin bredbands- och stadsnätsverksamhet till detta bolag. Organisations- och et har i 56/2013 rekommenderat bolagsstämman för Wexnet att följa ersättningsnivåerna i Växjö kommuns arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda när beslut om arvode för styrelsen ska fattas. Styrelsen för Wexnet AB har efterfrågat ett förtydligande gällande vilka nivåer för eventuella fasta arvoden som ska gälla för dem som sitter styrelsen. Beslutsunderlag I samtliga hel- och delägda kommunala bolag förekommer ett fast arvode på månads- eller årsbasis. Wexnet AB kommer att vara så pass integrerat i Veab att styrelsearbetet torde innebära en förhållandevis liten arbetsbelastning. Utifrån detta föreslås följande nivåer på det fasta arvodet: Ordförande: 2 timmar/vecka (motsv kr/månad) Vice ordf: 1 timmar/vecka (motsv kr/mån) Ledamot: 0,2 timmar/vecka (motsv. 299 kr/mån) Lekmannarevisor: 0,2 timmar/vecka (motsv. 299 kr/mån) Utdragsbestyrkande 20(40)

21 77 fortsättning Som jämförelse har de minsta helägda bolagen 4 respektive 2 respektive 0,4 timmar/vecka Därutöver kan ledamöterna begära arvode för sammanträden m.m. Beslutsexpediering VKAB Veab Wexnet AB Utdragsbestyrkande 21(40)

22 78 Projektdirektiv för sammanslagning av gymnasieförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen Dnr KS/2013:721 Organisations- och ets beslut Organisations- och et godkänner projektdirektivet för projektet En sammanslagen utbildningsförvaltning. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att en utbildningsförvaltning ska skapas. I budgeten för 2014 framgår att en sammanhållen utbildningsförvaltning ska ge ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv och ge ökad flexibilitet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober redogjort för ärendet samt lämnat förslag till projektdirektiv. Utdragsbestyrkande 22(40)

23 79 Årets arbetsplats 2013 Dnr KS/2013:746 Organisations- och ets beslut Organisations- och et utser Anna Trolles hemvård till Årets bästa arbetsplats 2013 med följande motivering: Anna Trolles hemvård genomför över 200 besök hos sina omsorgstagare varje dag året runt. De 30 arbetstagarna har ett högt NMI vid medarbetarenkäten 2011, har ett lågt antal sjukdagar och fick i största del väldigt gott betyg vid en slumpmässig granskning av Arbetsmiljöverket sommaren Med hjälp av metoden PGSA arbetar gruppen med ständiga förbättringar av verksamheten och försöker utnyttja fördelarna som medarbetarnas skilda bakgrunder kan innebär i mötet med vårdtagare. Av de nominerade arbetsplatserna bedöms Anna Trolles hemvård bäst leva upp till för utmärkelsen uppsatta kriterier och anses utgöra en god ambassadör för väl fungerande arbetsplatser inom Växjö kommunorganisation. Kommunstyrelsen har i 11/2013 beslutat att från och med 2013 årligen utnämna Årets bästa arbetsplats inom Växjö kommuns organisation, i syfte att lyfta fram väl fungerande arbetsplatser inom organisationen. Prissumman uppgår till kr per arbetsplats och ska användas för gemensamma personalaktiviteter. Organisations- och et beslutar om pristagare efter förslag från en arbetsgrupp bestående av tjänstemän. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 23(40)

24 80 Skrivelse om att AFA-pengar ska användas till arbetskläder i förskolan Dnr KS/2013:601 Organisations- och ets beslut Organisations- och et besvarar skrivelsen med att varje nämnd ansvarar för att göra prioriteringar utifrån den budget som beslutats av kommunfullmäktige. Engångsintäkter kan inte användas för att finansiera löpande kostnader inom den ordinarie verksamheten. Kommunal skola och service Växjö sydost har tillsammans med Lärarförbundet Växjö i en skrivelse föreslagit att de pengar som återbetalats till Växjö kommun från AFA-försäkring ska gå till arbetskläder inom förskolan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 30 september redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att den ansvariga nämnden inte har någon direkt tillgång till de försäkringspengar som återbetalats till kommunen. Dessutom finns det ingen som helst koppling mellan orsaken till premieåterbetalningen och förslaget att pengarna ska användas till arbetskläder inom förskolan. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S): Organisations- och et bifaller skrivelsens förslag. Per Schöldberg (C): Organisations- och et besvarar skrivelsen med att varje nämnd ansvarar för att göra prioriteringar utifrån den budget som beslutats av kommunfullmäktige. Engångsintäkter kan inte användas för att finansiera löpande kostnader inom den ordinarie verksamheten. Beslutsordning Ordförande Schöldberg ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 24(40)

25 Beslutsexpediering Kommunal skola och service Växjö sydost Lärarförbundet Växjö Utdragsbestyrkande 25(40)

26 81 Skrivelse om utökad turordningskrets med anledning av arbetet med att överföra Komvux till nämnden för arbete och välfärd Dnr KS/2013:641 Organisations-och ets beslut Organisations-och et noterar informationen till protokollet. Lärarnas riksförbud och Lärarförbundet har i en skrivelse till organisations- och et föreslagit att personalen på Komvux respektive Vuxnas lärande ska få tillhöra en utökad turordningskrets i det pågående omställningsarbetet då ansvaret för Komvux flyttas från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd. Vidare föreslås att ett lokalt avtal om utökad turordningskrets sluts med berörda fackförbund Personal-och förhandlingschefen har enligt kommunstyrelsens delegationsordning rätt att förhandla enligt MBL inom andra nämnders verksamhetsområde, utomvadgäller och38 S., samt föra kommunens talan i ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Personal- och förhandlingschefen har diskuterat frågan inom den kommunövergripande samverkansgruppen samt på möte med fackförbunden den 6 november. Utdragsbestyrkande 26(40)

27 82 Tidplan för löneöversyn 2014 Dnr KS/2013:755 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner tidplan för löneöversyn Organisations- och et beslutar att anställda i Växjö kommun födda 1953 eller tidigare erbjuds arbetstidsförkortning enligt fastlagda riktlinjer. Organisations- och et beslutar inför varje löneöversyn, på delegations från kommunstyreslen, om tidplan, erbjudanden om förmåner, övergripande principer samt prioriterade områden. De två sistnämnda delarna tas upp till beslut i december. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för ärendet och lämnat förslag samt lämnat förslag till tidplan för löneöversyn Den föreslagna tidplanen har framtagits i samråd med representation från förvaltningarna och samverkats med de fackliga organisationerna. Erbjudande om arbetstidsförkortning för medarbetare över 60 år har tillämpats sedan flera år och genomförs i enlighet med fastställda riktlinjer efter årliga beslut av organisations- och et. Utdragsbestyrkande 27(40)

28 83 Byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar Dnr KS/2012:928 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et beslutar att anställda i Växjö kommun ska erbjudas att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. 2. Organisations- och et konstaterar att tillåtet antal sparade semesterdagar för att få byta semestertillägg mot semesterdagar kvarstår tills vidare. Växjö kommun har under ett flertal år erbjudit de anställda möjligheten att årligen byta ut semesterdagstillägget mot extra semesterdagar. Organisations- och et har i 113/2012 behandlat frågan om att villkora möjligheten att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar genom att begränsa det tillåtna antalet sparade dagar till 15. Organisations- och et beslutade att återremitterar ärendet till kommunchefen för klargörande av anledningen till och konsekvenserna av den föreslagna förändringen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 28(40)

29 84 Nivå för friskvårdsbidrag i de kommunala bolagen Dnr KS/2013:271 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen beslutar att som ägardirektiv ge Växjö kommunföretag AB i uppdrag att från och med 2015 tillse att reglerna för friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid inom VKAB-koncernen följer de riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att anledningen till förslaget att även låta de kommunala bolagen omfattas av bestämmelserna är att tydliggöra Växjö kommun som arbetsgivare, där samma förmåner ska erbjudas medarbetare oavsett var i koncernen de är anställda. Utdragsbestyrkande 29(40)

30 85 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning Dnr KS/2013:632 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsens lämnar kommunchefens skrivelse den 4 november 2013 som yttrande över på revisionsrapporten. Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning och avgivit revisionsrapporten (KR/ 2013:10) Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning. I rapporten har man tittat närmare på ansvars- och rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna vad gäller kompetensförsörjning, studerat förekomst av analyser, strategier och olika åtgärder. Granskningen har omfattat omsorgsnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt ledningsansvar. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut samt förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun hittills har klarat kompetensförsörjningen ganska väl även om det i perioder varit svårrekryterat bland vissa specialister och högre chefer. Viktigt är att kompetensförsörjningsfrågan hamnar högt på agendan och att fortsatta insatser som t.ex. vård- och omsorgscollege och åtgärder för att visa vår attraktivitet som arbetsgivare fortsätter. Utdragsbestyrkande 30(40)

31 86 Redovisning av statistik över sjukfrånvaro Dnr KS/2013:24 Organisations- och ets beslut Organisations- och et godkänner redovisningen. Personal- och förhandlingschefen har lämnat en redovisning av statistik över aktuell sjukfrånvaro. Utdragsbestyrkande 31(40)

32 87 Redovisning av aktuella upphandlingar Dnr KS/2013:23 Organisations- och ets beslut Organisations- och et godkänner redovisningen. Upphandlingschefen har i en skrivelse den 5 november lämnat en redovisning av aktuella upphandlingar. Utdragsbestyrkande 32(40)

33 88 Medborgarförslag om sommarpraktik för ungdomar Dnr KS/2013:439 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att alla gymnasieungdomar erbjöds en garanterad ferieanställning med handledare och fastställd lön vid någon arbetsplats i kommunkoncernen eller vid någon förening sommaren Detta kommer att erbjudas på nytt sommaren Ingemar Wilander har i ett medborgarförslag till Växjö kommun förslagit att alla ungdomar mellan år ska ha feriepraktik betald av kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland att Växjö kommun under 2013 erbjöd 1352 gymnasieungdomar en ferieplats ungdomar tackade ja och 140 avböjde, främst då de erhållit ett annat sommarjobb. Sommaren 2014 kommer alla gymnasieungdomar i målgruppen på nytt att erbjudas en ferieanställning. Utdragsbestyrkande 33(40)

34 89 Medborgarförslag om att utreda hur ungdomar får sommarjobb i kommunal verksamhet Dnr KS/2013:460 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen noterar att kommunchefen undersökt frågan och redovisat svar i skrivelse den 4 november. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Ingemar Wilander har i ett medborgarförslag till Växjö kommun föreslagit en undersökning av hur ungdomar får sommarjobb i kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen redogörs för de olika sätt på vilka de olika förvaltningarna och bolagen hittar sina sommarvikarier. De flesta anger att de inte behöver annonsera eftersom söktrycket är tillräckligt stort ändå. Utdragsbestyrkande 34(40)

35 90 Revidering av arvodesbestämmelser Dnr KS/2013:683 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i Växjö kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda gällande nytt bostadsbolag: 5, s.6 Växjöhem Ordförande 4 Vice ordförande 2 Ledamot 0,4 Revisor 0,4 samt 5, s.7 Hyresbostäder Ordförande 4 Vice ordförande 2 Ledamot 0,4 Revisor 0,4 stryks och ersätts med Växjöbostäder Ordförande 6 Vice ordförande 3 Ledamot 0,4 Revisor 0,4 2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i Växjö kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda gällande bilersättning: Utdragsbestyrkande 35(40)

36 10, s.10 Bilersättning utgår vid sammanträde, förrättning samt protokolljustering för resa som i ena färdriktningen överstiger 5 km. Ändras till Bilersättning utgår vid sammanträde, förrättning samt protokolljustering för resa som i ena färdriktningen överstiger 10 km. 3. Kommunfullmäktige godkänner att arvodesbestämmelsernas belopp uppdateras med aktuella belopp för Ändringarna träder i kraft 1 januari 2014 Kommunfullmäktige har i 35/2013 beslutat att genom fusion av Hyresbostäder i Växjö AB och Växjöhem AB bilda Växjöbostäder AB. Organisations- och et har i 51/2013 beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att se över avsnittet om reseersättning i arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Arvodesbeloppen för förtroendevalda räknas årligen upp med samma procentsats som riksdagsmannaarvodet. Med anledning av detta behöver arvodesreglementet uppdateras. Beslutsunderlag Kommunchefen har i skrivelser den 9 oktober samt 6 november redogjort för ärendena och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 36(40)

37 91 Information om flytt av Komvux från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd Elisabeth Wernersson Johnsson, chef för avdelningen Vuxnas lärande på förvaltningen arbete och välfärd informerar om det pågående arbetet med att föra över organisationen för Komvux från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd. Utdragsbestyrkande 37(40)

38 92 Ändring av reglemente för gymnasienämnden med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Dnr KS/2013:740 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 4 i gymnasienämndens reglemente ges följande lydelse: 4. Ansvarsområde Gymnasienämndens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning enligt gällande speciallagstiftning och författningar inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ska: - följa utvecklingen inom ovanstående områden och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten - ansvara för utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola - ta initiativ till och verka för samarbete mellan skola och arbetsliv - samverka kring lärarutbildningen såväl med Linnéuniversitetet som i regionen 2. Ändringen ska gälla från och med 1 januari Gymnasienämnden har i 90/2013 hemställt att kommunfullmäktige gör ändringar i nämndens reglemente med anledning av att ansvaret för vuxenutbildningen övergår till nämnden för arbete och välfärd. I kursiverad stil nedan anges de textavsnitt under punkt 4 i reglementet som föreslås tas bort. 4. Ansvarsområde Gymnasienämndens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning enligt gällande speciallagstiftning och författningar inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), kvalificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Utdragsbestyrkande 38(40)

39 Nämnden ska: - följa utvecklingen inom ovanstående områden och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. - ansvara för utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola - ansvara för utförande av kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare (sfi) som beställs av nämnden för arbete och välfärd - ansvara för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola - bedriva uppdragsutbildning - ta initiativ till och verka för samarbete mellan skola och arbetsliv - samverka kring lärarutbildningen såväl med Linnéuniversitetet som i regionen Utdragsbestyrkande 39(40)

40 93 Ändring av reglemente för nämnden för arbete och välfärd med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Dnr KS/2013:728 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs i punkt i nämnden för arbete och välfärds reglemente: Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för: 1. kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), enligt skollagen (2010:800) och tillhörande förordningar samt yrkeshögskola och uppdragsutbildning. 2. Ändringen ska gälla från och med 1 januari Nämnden för arbete och välfärd har i 158/2013 hemställt att kommunfullmäktige gör ändringar i nämndens reglemente med anledning av att ansvaret för vuxenutbildningen övergår till nämnden för arbete och välfärd. Utdragsbestyrkande 40(40)