Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)"

Transkript

1 Plats C-salen Tid Kl Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) René Jaramillo (KD) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Mårten Västerdal, kanslisekreterare Ove Dahl, kommunchef Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef David Braic, upphandlingschef Peter Bergehamn, IT-chef, 67 Mia Granqvist, Förvaltningschef skol- och barnomsorgsförvaltningen, 65 Sofie Thor, utredare på kommunledningsförvaltningen, 78 Elisabeth Wernersson Johnsson, chef för avdelningen Vuxnas lärande på förvaltningen arbete och välfärd, 91 Sofia Bengtsson, personalstrateg på kommunledningsförvaltningen, 79 Åsa Karlsson Björkmarker (S) Kommunkansliet Justerade paragrafer (40)

2 Underskrifter Sekreterare Mårten Västerdal Ordförande Per Schöldberg Justerare Åsa Karlsson Björkmarker 2(40)

3 Bevis om anslag av protokoll Kommunstyrelsens organisations- och s protokoll från sammanträdet är justerat Anslagsdag Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligt inom tre veckor från anslagsdagen. Underskrift. Mårten Västerdal 3(40)

4 Förteckning över kommunstyrelsens organisations- och s ärenden 12 november Information om nytt pensionsavtal för kommunanställda samt om nytt pensionsavtal för förtroendevalda 64 Information om justering av arvoden Utvärdering av lokalvård på kommunala skolor 66 Redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att införa rätt till heltid 67 Återrapportering rörande beslut om outsourcing av delar av IT-enheten 68 Upphandling av IT-infrastrukturtjänster 69 Upphandling av organisationskonsulter 70 Upphandling av kontorsmaterial 71 Upphandling av lekmaterial 72 Upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö 73 Upphandling av ekonomisystem 74 Upphandling av köksutensilier 75 Arvode till röstmottagare m.fl. i EU-val Arvode till röstmottagare m.fl. allmänt val Arvoden i Wexnet AB 78 Projektdirektiv för sammanslagning av gymnasieförvaltningen och skoloch barnomsorgsförvaltningen 79 Årets arbetsplats Skrivelse om att AFA-pengar ska användas till arbetskläder i förskolan 81 Skrivelse om utökad turordningskrets med anledning av arbetet med att överföra Komvux till nämnden för arbete och välfärd 82 Tidplan för löneöversyn 2014 Utdragsbestyrkande 4(40)

5 83 Byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar 84 Nivå för friskvårdsbidrag i de kommunala bolagen 85 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning 86 Redovisning av statistik över sjukfrånvaro 87 Redovisning av aktuella upphandlingar 88 Medborgarförslag om sommarpraktik för ungdomar 89 Medborgarförslag om att utreda hur ungdomar får sommarjobb i kommunal verksamhet 90 Revidering av arvodesbestämmelser Information om flytt av Komvux från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd Ändring av reglemente för gymnasienämnden med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Ändring av reglemente för nämnden för arbete och välfärd med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Utdragsbestyrkande 5(40)

6 63 Information om nytt pensionsavtal för kommunanställda samt om nytt pensionsavtal för förtroendevalda Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef, informerar om det nya pensionsavtalet för kommunanställda som tecknats mellan SKL och fackförbunden inom de olika HÖK-områdena samt om de riktlinjer gällande pension för förtroendevalda som SKL tagit fram. Utdragsbestyrkande 6(40)

7 64 Information om justering av arvoden 2014 Dnr KS/2013:757 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Michael Färdigh, personal- och förhandlingschef, informerar om den årliga uppräkningen av arvodet för förtroendevalda. Uppräkningen sker utifrån höjningen av riksdagsmannaarvodet och ligger på nästan exakt samma nivå som den generella löneökningen i Växjö kommun. Utdragsbestyrkande 7(40)

8 65 Utvärdering av lokalvård på kommunala skolor Dnr KS/2013:78 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Mia Granqvist och Anders Freidh, förvaltningschef respektive ekonom på skoloch barnomsorgsförvaltningen informerar om hur man följt upp outsourcingen av lokalvård på kommunens skolor. Bedömningen är att det företag som vann upphandlingen kanske inte var riktigt förberedda på hur stort uppdraget var och det var en av anledningarna till att städningen inte upplevdes fungera bra i början. Stora insatser för att höja kvaliteten och kontrollera utförandet har dock gjorts och trots att detta tagit resurser i anspråk så räknar förvaltningen med att man gjort en årlig besparing om ca 5 miljoner kronor. Utdragsbestyrkande 8(40)

9 66 Redovisning av uppdrag att undersöka möjligheten att införa rätt till heltid Dnr KS/2013:407 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner redovisningen av uppdraget. 2. Organisations- och et beslutar att på nästkommande sammanträde fatta beslut om eventuella åtgärder. Nämndernas redovisningar ska då skickas ut i sin helhet. Kommunfullmäktige har i 77/2013 beslutat att nämnderna ska undersöka sina verksamhetsmässiga förutsättningar inom givna ekonomiska och organisatoriska ramar för att införa rätt till heltid och att ärendet ska återredovisas för vidare ställningstagande i kommunstyrelsens organisations- och. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 15 oktober lämnat en sammanställning av nämndernas svar. Utdragsbestyrkande 9(40)

10 67 Återrapportering rörande beslut om outsourcing av delar av IT-enheten Dnr KS/2012:703 Organisations- och ets beslut Organisations- och et noterar informationen till protokollet. Peter Bergehamn, IT-chef, informerar om det pågående arbetet med att lägga ut delar av IT-enheten på entreprenad som KSOP beslutade om i 339/2012. Den upphandling som nu föreslås omfattar 1 miljon kronor per år i fyra år. Principen har varit att lägga ut delar av verksamheten som man anser sig ha bra kontroll på, medan sådant som kräver mycket uppsikt och styrning ska ligga kvar. Utdragsbestyrkande 10(40)

11 68 Upphandling av IT-infrastrukturtjänster Dnr KS/2013:726 Organisations- och ets beslut 1. Organisation- och et godkänner föreliggande upphandlingspresentation avseende upphandling av ITinfrastrukturtjänster. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av IT-infrastrukturtjänster och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 11(40)

12 69 Upphandling av organisationskonsulter Dnr KS/2013:749 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av organisationskonsulter 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av organisationskonsulter och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 12(40)

13 70 Upphandling av kontorsmaterial Dnr KS/2013:741 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av kontorsmaterial. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av kontorsmaterial och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 13(40)

14 71 Upphandling av lekmaterial Dnr KS/2013:742 Organisations- och et 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av lekmaterial. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisations- och godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av lekmaterial och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 14(40)

15 72 Upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö Dnr KS/2013:626 Organisations- och ets beslut 1. Organisation- och et godkänner föreliggande upphandlingspresentation avseende upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av tjänster för omställning, rehabilitering och arbetsmiljö och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 15(40)

16 73 Upphandling av ekonomisystem Dnr KS/2013:622 Organisations- och ets beslut 1. Organisation- och et godkänner föreliggande upphandlingspresentation avseende upphandling av ekonomisystem. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av ekonomisystem och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 16(40)

17 74 Upphandling av köksutensilier Dnr KS/2013:644 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner bifogad upphandlingspresentation som avser upphandling av köksutensilier. 2. Organisations- och et uppdrar åt upphandlingschefen att genomföra upphandlingen. Vid kommunövergripande upphandlingar ska kommunstyrelsens organisationsoch godkänna förfrågningsunderlaget. Upphandlingsenheten har påbörjat upphandling av köksutensilier och har i samband med detta upprättat en upphandlingspresentation. Beslutsexpediering Kommunchefen (upphandlingschefen) Utdragsbestyrkande 17(40)

18 75 Arvode till röstmottagare m.fl. i EU-val 2014 Dnr KS/2013:488 Organisations- och ets förslag 1. Organisations- och fastställer riktlinjer och kategorier för röstmottagare vid 2014 års EU-val i enlighet med valnämndens förslag i 14/ Organisations- och fastställer ersättningsnivåer för röstmottagare, ordförande och funktionärer vid 2014 års EU-val i enlighet med kommunchefens förslag den 31 oktober Valnämnden har i 14/2013 anhållit om att kommunstyrelsens organisationsoch fastställer aktuella ersättningsbelopp vid 2014 års EU-val. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober lämnat förslag på arvodesbelopp att gälla för röstmottagare i EU-val Utdragsbestyrkande 18(40)

19 76 Arvode till röstmottagare m.fl. allmänt val 2014 Dnr KS/2013:488 Organisations- och ets beslut Organisations- och et fastställer ersättningsnivåer för röstmottagare, ordförande och funktionärer vid 2014 års allmänna val i enlighet med kommunchefens förslag den 31 oktober Valnämnden har i 14/2013 anhållit om att kommunstyrelsens organisationsoch fastställer aktuella ersättningsbelopp vid 2014 års allmänna val. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober lämnat förslag på arvodesbelopp att gälla för röstmottagare i allmänna val Utdragsbestyrkande 19(40)

20 77 Arvoden i Wexnet AB Organisations- och ets beslut Organisations- och et rekommenderar bolagsstämman i Wexnet AB att fastställa följande fasta arvoden för styrelsen: Ordförande: 2 timmar/vecka Vice ordf: 1 timmar/vecka Ledamot: 0,2 timmar/vecka Lekmannarevisor: 0,2 timmar/vecka Kommunfullmäktige godkände i 32/2013 att Växjö Energi AB tillsammans med kommunerna Alvesta, Tingsryd och Lessebo bildar ett bredbandsbolag och att Växjö Energi AB överför sin bredbands- och stadsnätsverksamhet till detta bolag. Organisations- och et har i 56/2013 rekommenderat bolagsstämman för Wexnet att följa ersättningsnivåerna i Växjö kommuns arvodesbestämmelser mm för förtroendevalda när beslut om arvode för styrelsen ska fattas. Styrelsen för Wexnet AB har efterfrågat ett förtydligande gällande vilka nivåer för eventuella fasta arvoden som ska gälla för dem som sitter styrelsen. Beslutsunderlag I samtliga hel- och delägda kommunala bolag förekommer ett fast arvode på månads- eller årsbasis. Wexnet AB kommer att vara så pass integrerat i Veab att styrelsearbetet torde innebära en förhållandevis liten arbetsbelastning. Utifrån detta föreslås följande nivåer på det fasta arvodet: Ordförande: 2 timmar/vecka (motsv kr/månad) Vice ordf: 1 timmar/vecka (motsv kr/mån) Ledamot: 0,2 timmar/vecka (motsv. 299 kr/mån) Lekmannarevisor: 0,2 timmar/vecka (motsv. 299 kr/mån) Utdragsbestyrkande 20(40)

21 77 fortsättning Som jämförelse har de minsta helägda bolagen 4 respektive 2 respektive 0,4 timmar/vecka Därutöver kan ledamöterna begära arvode för sammanträden m.m. Beslutsexpediering VKAB Veab Wexnet AB Utdragsbestyrkande 21(40)

22 78 Projektdirektiv för sammanslagning av gymnasieförvaltningen och skol- och barnomsorgsförvaltningen Dnr KS/2013:721 Organisations- och ets beslut Organisations- och et godkänner projektdirektivet för projektet En sammanslagen utbildningsförvaltning. Kommunfullmäktige har i budgeten för 2014 beslutat att en utbildningsförvaltning ska skapas. I budgeten för 2014 framgår att en sammanhållen utbildningsförvaltning ska ge ökad möjlighet till helhetssyn på elevens hela skolgång i ett 1-20 års perspektiv och ge ökad flexibilitet. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 31 oktober redogjort för ärendet samt lämnat förslag till projektdirektiv. Utdragsbestyrkande 22(40)

23 79 Årets arbetsplats 2013 Dnr KS/2013:746 Organisations- och ets beslut Organisations- och et utser Anna Trolles hemvård till Årets bästa arbetsplats 2013 med följande motivering: Anna Trolles hemvård genomför över 200 besök hos sina omsorgstagare varje dag året runt. De 30 arbetstagarna har ett högt NMI vid medarbetarenkäten 2011, har ett lågt antal sjukdagar och fick i största del väldigt gott betyg vid en slumpmässig granskning av Arbetsmiljöverket sommaren Med hjälp av metoden PGSA arbetar gruppen med ständiga förbättringar av verksamheten och försöker utnyttja fördelarna som medarbetarnas skilda bakgrunder kan innebär i mötet med vårdtagare. Av de nominerade arbetsplatserna bedöms Anna Trolles hemvård bäst leva upp till för utmärkelsen uppsatta kriterier och anses utgöra en god ambassadör för väl fungerande arbetsplatser inom Växjö kommunorganisation. Kommunstyrelsen har i 11/2013 beslutat att från och med 2013 årligen utnämna Årets bästa arbetsplats inom Växjö kommuns organisation, i syfte att lyfta fram väl fungerande arbetsplatser inom organisationen. Prissumman uppgår till kr per arbetsplats och ska användas för gemensamma personalaktiviteter. Organisations- och et beslutar om pristagare efter förslag från en arbetsgrupp bestående av tjänstemän. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 23(40)

24 80 Skrivelse om att AFA-pengar ska användas till arbetskläder i förskolan Dnr KS/2013:601 Organisations- och ets beslut Organisations- och et besvarar skrivelsen med att varje nämnd ansvarar för att göra prioriteringar utifrån den budget som beslutats av kommunfullmäktige. Engångsintäkter kan inte användas för att finansiera löpande kostnader inom den ordinarie verksamheten. Kommunal skola och service Växjö sydost har tillsammans med Lärarförbundet Växjö i en skrivelse föreslagit att de pengar som återbetalats till Växjö kommun från AFA-försäkring ska gå till arbetskläder inom förskolan. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 30 september redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att den ansvariga nämnden inte har någon direkt tillgång till de försäkringspengar som återbetalats till kommunen. Dessutom finns det ingen som helst koppling mellan orsaken till premieåterbetalningen och förslaget att pengarna ska användas till arbetskläder inom förskolan. Yrkanden Åsa Karlsson Björkmarker (S): Organisations- och et bifaller skrivelsens förslag. Per Schöldberg (C): Organisations- och et besvarar skrivelsen med att varje nämnd ansvarar för att göra prioriteringar utifrån den budget som beslutats av kommunfullmäktige. Engångsintäkter kan inte användas för att finansiera löpande kostnader inom den ordinarie verksamheten. Beslutsordning Ordförande Schöldberg ställer yrkandena mot varandra och finner att utskottet beslutar i enlighet med det egna yrkandet. Utdragsbestyrkande 24(40)

25 Beslutsexpediering Kommunal skola och service Växjö sydost Lärarförbundet Växjö Utdragsbestyrkande 25(40)

26 81 Skrivelse om utökad turordningskrets med anledning av arbetet med att överföra Komvux till nämnden för arbete och välfärd Dnr KS/2013:641 Organisations-och ets beslut Organisations-och et noterar informationen till protokollet. Lärarnas riksförbud och Lärarförbundet har i en skrivelse till organisations- och et föreslagit att personalen på Komvux respektive Vuxnas lärande ska få tillhöra en utökad turordningskrets i det pågående omställningsarbetet då ansvaret för Komvux flyttas från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd. Vidare föreslås att ett lokalt avtal om utökad turordningskrets sluts med berörda fackförbund Personal-och förhandlingschefen har enligt kommunstyrelsens delegationsordning rätt att förhandla enligt MBL inom andra nämnders verksamhetsområde, utomvadgäller och38 S., samt föra kommunens talan i ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Personal- och förhandlingschefen har diskuterat frågan inom den kommunövergripande samverkansgruppen samt på möte med fackförbunden den 6 november. Utdragsbestyrkande 26(40)

27 82 Tidplan för löneöversyn 2014 Dnr KS/2013:755 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et godkänner tidplan för löneöversyn Organisations- och et beslutar att anställda i Växjö kommun födda 1953 eller tidigare erbjuds arbetstidsförkortning enligt fastlagda riktlinjer. Organisations- och et beslutar inför varje löneöversyn, på delegations från kommunstyreslen, om tidplan, erbjudanden om förmåner, övergripande principer samt prioriterade områden. De två sistnämnda delarna tas upp till beslut i december. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för ärendet och lämnat förslag samt lämnat förslag till tidplan för löneöversyn Den föreslagna tidplanen har framtagits i samråd med representation från förvaltningarna och samverkats med de fackliga organisationerna. Erbjudande om arbetstidsförkortning för medarbetare över 60 år har tillämpats sedan flera år och genomförs i enlighet med fastställda riktlinjer efter årliga beslut av organisations- och et. Utdragsbestyrkande 27(40)

28 83 Byte av semesterdagstillägg mot fler lediga dagar Dnr KS/2012:928 Organisations- och ets beslut 1. Organisations- och et beslutar att anställda i Växjö kommun ska erbjudas att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar. 2. Organisations- och et konstaterar att tillåtet antal sparade semesterdagar för att få byta semestertillägg mot semesterdagar kvarstår tills vidare. Växjö kommun har under ett flertal år erbjudit de anställda möjligheten att årligen byta ut semesterdagstillägget mot extra semesterdagar. Organisations- och et har i 113/2012 behandlat frågan om att villkora möjligheten att byta semesterdagstillägg mot extra semesterdagar genom att begränsa det tillåtna antalet sparade dagar till 15. Organisations- och et beslutade att återremitterar ärendet till kommunchefen för klargörande av anledningen till och konsekvenserna av den föreslagna förändringen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 6 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 28(40)

29 84 Nivå för friskvårdsbidrag i de kommunala bolagen Dnr KS/2013:271 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen beslutar att som ägardirektiv ge Växjö kommunföretag AB i uppdrag att från och med 2015 tillse att reglerna för friskvårdsbidrag och friskvård på arbetstid inom VKAB-koncernen följer de riktlinjer som beslutats av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. Av skrivelsen framgår bland annat att anledningen till förslaget att även låta de kommunala bolagen omfattas av bestämmelserna är att tydliggöra Växjö kommun som arbetsgivare, där samma förmåner ska erbjudas medarbetare oavsett var i koncernen de är anställda. Utdragsbestyrkande 29(40)

30 85 Yttrande över revisorernas granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning Dnr KS/2013:632 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsens lämnar kommunchefens skrivelse den 4 november 2013 som yttrande över på revisionsrapporten. Kommunens revisorer har granskat kommunens arbete med kompetensförsörjning och avgivit revisionsrapporten (KR/ 2013:10) Granskning av kommunens arbete med kompetensförsörjning. I rapporten har man tittat närmare på ansvars- och rollfördelningen mellan kommunstyrelsen och nämnderna vad gäller kompetensförsörjning, studerat förekomst av analyser, strategier och olika åtgärder. Granskningen har omfattat omsorgsnämnden, skol- och barnomsorgsnämnden, byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen utifrån sitt ledningsansvar. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut samt förslag till yttrande. Av yttrandet framgår bland annat att Växjö kommun hittills har klarat kompetensförsörjningen ganska väl även om det i perioder varit svårrekryterat bland vissa specialister och högre chefer. Viktigt är att kompetensförsörjningsfrågan hamnar högt på agendan och att fortsatta insatser som t.ex. vård- och omsorgscollege och åtgärder för att visa vår attraktivitet som arbetsgivare fortsätter. Utdragsbestyrkande 30(40)

31 86 Redovisning av statistik över sjukfrånvaro Dnr KS/2013:24 Organisations- och ets beslut Organisations- och et godkänner redovisningen. Personal- och förhandlingschefen har lämnat en redovisning av statistik över aktuell sjukfrånvaro. Utdragsbestyrkande 31(40)

32 87 Redovisning av aktuella upphandlingar Dnr KS/2013:23 Organisations- och ets beslut Organisations- och et godkänner redovisningen. Upphandlingschefen har i en skrivelse den 5 november lämnat en redovisning av aktuella upphandlingar. Utdragsbestyrkande 32(40)

33 88 Medborgarförslag om sommarpraktik för ungdomar Dnr KS/2013:439 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen besvarar medborgarförslaget med att alla gymnasieungdomar erbjöds en garanterad ferieanställning med handledare och fastställd lön vid någon arbetsplats i kommunkoncernen eller vid någon förening sommaren Detta kommer att erbjudas på nytt sommaren Ingemar Wilander har i ett medborgarförslag till Växjö kommun förslagit att alla ungdomar mellan år ska ha feriepraktik betald av kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet. Av skrivelsen framgår bland att Växjö kommun under 2013 erbjöd 1352 gymnasieungdomar en ferieplats ungdomar tackade ja och 140 avböjde, främst då de erhållit ett annat sommarjobb. Sommaren 2014 kommer alla gymnasieungdomar i målgruppen på nytt att erbjudas en ferieanställning. Utdragsbestyrkande 33(40)

34 89 Medborgarförslag om att utreda hur ungdomar får sommarjobb i kommunal verksamhet Dnr KS/2013:460 Organisations- och ets förslag Kommunstyrelsen noterar att kommunchefen undersökt frågan och redovisat svar i skrivelse den 4 november. Medborgarförslaget anses därmed besvarat. Ingemar Wilander har i ett medborgarförslag till Växjö kommun föreslagit en undersökning av hur ungdomar får sommarjobb i kommunen. Beslutsunderlag Kommunchefen har i en skrivelse den 4 november redogjort för ärendet och lämnat förslag till beslut. I skrivelsen redogörs för de olika sätt på vilka de olika förvaltningarna och bolagen hittar sina sommarvikarier. De flesta anger att de inte behöver annonsera eftersom söktrycket är tillräckligt stort ändå. Utdragsbestyrkande 34(40)

35 90 Revidering av arvodesbestämmelser Dnr KS/2013:683 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige gör följande ändring i Växjö kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda gällande nytt bostadsbolag: 5, s.6 Växjöhem Ordförande 4 Vice ordförande 2 Ledamot 0,4 Revisor 0,4 samt 5, s.7 Hyresbostäder Ordförande 4 Vice ordförande 2 Ledamot 0,4 Revisor 0,4 stryks och ersätts med Växjöbostäder Ordförande 6 Vice ordförande 3 Ledamot 0,4 Revisor 0,4 2. Kommunfullmäktige gör följande ändring i Växjö kommuns arvodesbestämmelser för förtroendevalda gällande bilersättning: Utdragsbestyrkande 35(40)

36 10, s.10 Bilersättning utgår vid sammanträde, förrättning samt protokolljustering för resa som i ena färdriktningen överstiger 5 km. Ändras till Bilersättning utgår vid sammanträde, förrättning samt protokolljustering för resa som i ena färdriktningen överstiger 10 km. 3. Kommunfullmäktige godkänner att arvodesbestämmelsernas belopp uppdateras med aktuella belopp för Ändringarna träder i kraft 1 januari 2014 Kommunfullmäktige har i 35/2013 beslutat att genom fusion av Hyresbostäder i Växjö AB och Växjöhem AB bilda Växjöbostäder AB. Organisations- och et har i 51/2013 beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att se över avsnittet om reseersättning i arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Arvodesbeloppen för förtroendevalda räknas årligen upp med samma procentsats som riksdagsmannaarvodet. Med anledning av detta behöver arvodesreglementet uppdateras. Beslutsunderlag Kommunchefen har i skrivelser den 9 oktober samt 6 november redogjort för ärendena och lämnat förslag till beslut. Utdragsbestyrkande 36(40)

37 91 Information om flytt av Komvux från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd Elisabeth Wernersson Johnsson, chef för avdelningen Vuxnas lärande på förvaltningen arbete och välfärd informerar om det pågående arbetet med att föra över organisationen för Komvux från gymnasienämnden till nämnden för arbete och välfärd. Utdragsbestyrkande 37(40)

38 92 Ändring av reglemente för gymnasienämnden med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Dnr KS/2013:740 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att punkt 4 i gymnasienämndens reglemente ges följande lydelse: 4. Ansvarsområde Gymnasienämndens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning enligt gällande speciallagstiftning och författningar inom gymnasieskola och gymnasiesärskola. Nämnden ska: - följa utvecklingen inom ovanstående områden och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten - ansvara för utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola - ta initiativ till och verka för samarbete mellan skola och arbetsliv - samverka kring lärarutbildningen såväl med Linnéuniversitetet som i regionen 2. Ändringen ska gälla från och med 1 januari Gymnasienämnden har i 90/2013 hemställt att kommunfullmäktige gör ändringar i nämndens reglemente med anledning av att ansvaret för vuxenutbildningen övergår till nämnden för arbete och välfärd. I kursiverad stil nedan anges de textavsnitt under punkt 4 i reglementet som föreslås tas bort. 4. Ansvarsområde Gymnasienämndens huvudsakliga verksamhetsområden är utbildning enligt gällande speciallagstiftning och författningar inom gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda (särvux), svenskundervisning för invandrare (sfi), kvalificerade yrkesutbildningar, yrkeshögskola och uppdragsutbildning. Utdragsbestyrkande 38(40)

39 Nämnden ska: - följa utvecklingen inom ovanstående områden och ta nödvändiga initiativ till utveckling och förbättring av verksamheten. - ansvara för utbildning i gymnasieskola och gymnasiesärskola - ansvara för utförande av kommunal vuxenutbildning, särvux och svenskundervisning för invandrare (sfi) som beställs av nämnden för arbete och välfärd - ansvara för kvalificerad yrkesutbildning och yrkeshögskola - bedriva uppdragsutbildning - ta initiativ till och verka för samarbete mellan skola och arbetsliv - samverka kring lärarutbildningen såväl med Linnéuniversitetet som i regionen Utdragsbestyrkande 39(40)

40 93 Ändring av reglemente för nämnden för arbete och välfärd med anledning av omorganisering av vuxenutbildningen Dnr KS/2013:728 Organisations- och ets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar att följande tillägg görs i punkt i nämnden för arbete och välfärds reglemente: Nämnden för arbete och välfärd ansvarar för: 1. kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska för invandrare (sfi), särskild utbildning för vuxna (särvux), enligt skollagen (2010:800) och tillhörande förordningar samt yrkeshögskola och uppdragsutbildning. 2. Ändringen ska gälla från och med 1 januari Nämnden för arbete och välfärd har i 158/2013 hemställt att kommunfullmäktige gör ändringar i nämndens reglemente med anledning av att ansvaret för vuxenutbildningen övergår till nämnden för arbete och välfärd. Utdragsbestyrkande 40(40)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg

Läs mer

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21

Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), Tony Lundstedt (S), 18 21 Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.05 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S), 11 17 Tony

Läs mer

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 32.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 32. KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-11-06 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende

Läs mer

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lennart Adell Kind (FP) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.50 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-02-10 Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän 15.10-16.30, C-salen Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Lena Wibroe (M) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Martin Edberg (S) Tid och plats VKABs sammanträdesrum, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S),

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Tony Lundstedt (S) Anders Mårtensson (V) Catharina Carlsson (M) Annika Stacke (FP) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-08-18. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15. Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30-15.05 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2014-12-09 Tid och plats C-salen klockan 13.30-14.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S), 103, 108, 114, 104, 115 Ann-Christin Eriksson (V), 105-107, 109-113 Ulf Hedin (M) Oliver

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations och personalutskott 2015-06-09. kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter kl. 15.00-16.29 i VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Tony Lundstedt (S) Lars Edqvist (MP) Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S), 83-91 Martin Edberg (S),

Läs mer

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

C-salen, Växjö kommun. Beslutande Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13:30 15.45 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C), ordförande Charlotta Svanberg (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Lars Edqvist (MP), 2:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Tid och plats H-salen, kl. 13.30 16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24

KALLELSE Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott 2013-09-24 Kommunstyrelsens organisationsoch personalutskott Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 3. Tid Plats

Läs mer

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L)

Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e vice ordförande Catharina Winberg (M) Malin Lauber (S) Lennart Adell Kind (L) Tid och plats Sammanträdesrum VKAB, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C), Ordförande Tony Lundstedt (S), 1:e

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M) Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg. Per Schöldberg (C) Nils Fransson (FP) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Ulf Hedin (M) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S)

Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Rose-Marie Holmqvist (S) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Gunnar Elm (C) Ulf Hedin (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen Tid Kl. 13.30 14.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2015-05-07. kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare kl. 15:00-16.40, VKAB:s styrelserum Per Schöldberg (C), ordförande Rose-Marie Holmqvist (S) Lars Edqvist (MP) Anna Gustbée (M) Martin Edberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden 2012-04-19. C-salen, kommunhuset. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C) Therese Lindroth (S) Holger Petersson (KD) Plats C-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 13:55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordf. Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål (C)

Läs mer

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400

Martin Edberg (S), vice ordf. skol- och barnomsorgsnämnden 400 Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 9:00 11:15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-06-16. Åsa Karlsson Björkmarker Tid och plats Utvandrarnas hus, Växjö, kl. 15.30-15.40 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Oliver Rosengren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-01-14 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-06-17 Plats B-salen Tid Kl. 13:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus Jisborg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.50 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Anna Hultstein (M) Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström (FP) Therese Graesén (S) 2 13 Jonas Danielsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-08-19 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker. Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker. Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 16.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Martin Edberg (S) Catharina Winberg (M) René

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00-11:10 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VKAB Tid och plats Sammanträdesrum, kl. 14.00-16.10 Beslutande Ledamöter Catharina Winberg (M), Ordförande Maria Carlsson (S), 1:e vice ordförande Tobias Adersjö (MP), 2:e vice ordförande Rose-Marie Holmqvist

Läs mer

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP)

Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell Kind (C) Nils Fransson (FP) Plats A-salen Tid Kl. 10:00 11:00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Malin Adell

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD)

Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Sammanträdesdatum 1 (13) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.30 Beslutande Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) från 44 Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Övriga deltagande Laszlo Palfi, HR-chef

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.25 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bert Sundström (S), ordförande Yvonne Ekaremål (C) Nils-Erik Carlström

Läs mer

A-salen, kommunhuset

A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:15 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) 194-199, 201-214 Charlotta Svanberg (S) 194-211, 213-214 Per Schöldberg (C) 194-198, 200-214 Anna Tenje (M) 194-197, 199-214

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd C-salen, Växjö kommun Plats C-salen, Växjö kommun Tid kl. 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Nils-Erik Carlström

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-06-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.15-16.00 Beslutande Börje Wilsborn (C), Andreas Granlöf (S) och Lola Frödeberg (VF) Övriga deltagare Annelie Ekstrand, 45 Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd Bengt-Göran Sandell (S) Ibrahim Buh Gelle (S) Tid och plats H-salen klockan 13.30 13.55 Beslutande Ledamöter Anna Hultstein (M) Ordförande Bert Sundström (S) 1:e vice ordförande Hannington Lubwama (M) Eva Kjellberg (S) Nils-Erik Carlström (FP) Övriga

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S)

A-salen. Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Patric Svensson (FP) Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Vetlanda, Hultaby kl. 13.15 16.00 ande Börje Wilsborn (C) Håkan Johansson (M) Marie Johansson (KD) Lennart Lööw (S) Nils-Erik Johansson (S) Ersättare Nils-Erik Olofsson

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, Växjö kommun. Åsa Karlsson Björkmarker. Eva Johansson (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 10.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Eva Johansson

Läs mer

PROTOKOLL Personalutskott

PROTOKOLL Personalutskott 1 (11) Paragrafer 1-9 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga närvarande Johan Pettersson (S), ordförande Kenneth Dådring (M) Christer Johansson (C) Kerstin Persson (S) Tommy

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Misteln, den 30 maj, 2013 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot Övriga deltagande

Läs mer

arbetsmarknadsnämnden

arbetsmarknadsnämnden Reglemente för arbetsmarknadsnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2014-12-11 238 Ansvar för revidering: kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Arbetsmarknadsnämndens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd 2010-05-17. Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia Barreira (V) Plats B-salen Tid Kl. 15:00-15:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Yvonne Ekaremål (C) Bert Sundström (S) Birgitta Reis (M) Nils-Erik Carlström (FP) Zenia

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden C-salen, Växjö kommun. Ulf Hedin (M), ordförande. Bert Sundström Plats C-salen, Växjö kommun Tid Kl. 13.30 14.15 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Ulf Hedin (M), ordförande Bert Sundström (S) Yvonne Ekaremål

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl Tid och plats H-salen, Växjö kommun kl. 13.30-14.30 Beslutande Ledamöter Bert Sundström (S), ordförande Hannington Lubwama (M) Yvonne Ekaremål (C) Eva Kjellberg (S) Ulla Svensson (M) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 15.25 Beslutande Ledamöter Magnus Hesse (M), ordförande Elisabet Edlund (S), vice ordförande Bo Hasselblad (M) Ulf Dahl (S), ersättare

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg

A-salen, Växjö kommun. Bo Frank (M), ordförande. Charlotta Svanberg Plats A-salen, Växjö kommun Tid Kl. 10.00 11.40 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M), ordförande Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-03-25 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Elsa Jönsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Carl Geijer (M) Magnus Jisborg (M) Kjell Jönsson (V) Bertil Olsson (KD)

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2015-02-18 1 (10) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.15-16.30 Beslutande Klas Håkanson (M) 9-16, Börje Wilsborn (C), Lola Frödeberg (VF), Andreas Granlöf (S), Martina Jansson (S), Sven-Eric

Läs mer

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS

Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun och dess bolag. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsgivarutskott i Falkenberg 2016-12-14 68 Årlig ändring i Bestämmelser om ersättningar och arvoden till förtroendevalda i Falkenbergs kommun

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-11-19 1 (11) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.15-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lennart Lööw (S), Börje Wilsborn (C), Lola Frödeberg (VF),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-02-17 Tid och plats A-salen klockan 09.30 11.20 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M) Ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) 1:e vice ordförande Anna Tenje (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Eva Johansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet

Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Föredragningslista Personal- och organisations-utskottet Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 25 november 2003, kl 13.00 Ärenden Justering 65 Föregående

Läs mer

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson

Maria Berdén Evertsson Irmingard Lidman, ersättare för Underskrifter Sekreterare... Paragrafer Marianne Phersson Vuxenutbildningsnämnden 2008-10-29 1 Plats och tid Masugnen i Lindesberg, kl. 15:00 16:45 ande Sven Öberg (kd) ordf. Jan Hansson (m) Irmingard Lidman ((kd), ersättare för Ulf Lager Göran Sjönneby (fp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare.

Urban Åström, förvaltningschef Kenth Åström, verksamhetsplanerare Orvar Ottesen, kulturchef, 85 Eva Stecksén, sekreterare. 1 (12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ånge kommunkontor, rum 372 Getberget, 28 september, 2011, kl. 13-15 Catharina Karlsson, s, ordförande Mikael Johansson, s, vice ordförande Tord Sundquist,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet

Personal- och organisationsutskottet 2014-09-24 1 (10) Plats och tid KS-salen, Vetlanda kl. 14.00-16.00 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Klas Håkanson (M), Lola Frödeberg (VF), Marie Johansson (KD), Lennart Lööv (S) och Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden Tid och plats A-salen, kl. 14:30-14:40 Beslutande Ledamöter Ulf Hedin (M), Ordförande Tomas Thornell (S), 1:e vice ordförande Camilla Albinsson (KD), 2:e vice ordförande Elaine Sandell Belin (M), tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.30 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Plats Konferensrum, Villa Vik Tid Kl. 08:00 12:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V).

Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl (V). PERSONALUTSKOTTET Datum 2015-05-06 1 Plats och tid Ateljén, Nämndhuset klockan 13.15 14.00 Beslutande Johan Söderberg (S), Christer Sundqvist (M), Inger Fredriksson (C), Anneli Hedberg (S) samt Tony Rosendahl

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD)

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-23 1 (6) Personalutskottet Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M) Björn Mårtensson (C) Jennie Forsblom (KD) 2015-06-23 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 14.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson (M)

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Gymnasienämnden (8)

Gymnasienämnden (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.00-16.30 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Joakim Sjöling (s), tjänstgörande

Läs mer

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

A-salen, kommunhuset. Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V) Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 10:00 11:45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justering Justerare Plats och tid Bo Frank (M) Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-10 Tid och plats A-salen klockan 10.00 Beslutande Ledamöter Per Schöldberg (C) ordförande Anna Tenje (M) Catharina Winberg (M) Gunnar Storbjörk (S) Malin Lauber (S) Cheryl Jones Fur (MP) Tomas Thornell (S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Birgith Åhs. Ordförande Eva Bertilsson-Styvén (s) Justerande. Bo Bertelsen (ka) BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-11-24 1. Plats och tid Stora Tjörnsalen, 14.00 17.30 Blad Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s), ordf Reidun Lorentzon (kd) vice ordf Benny Andersson

Läs mer

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin

Ann-Christin Munther förvaltningschef Marcus Selin, sekreterare. Stig Nilsson, Lärarförbundet. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 19-34 Marcus Selin Plats och tid Arbetslivsförvaltningen, Sal 618 kl 08.00-15.00 Beslutande Anders Byqvist (S) Ordförande. Hibo Abdullahi (MP) 1:e vice ordf Ingemar Wiklander (KD) 2:e vice ordf. Rasoul Zarar (M) Karl-Einar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Plats Styrelserummet hos Växjö Kommunföretag AB Tid Kl. 08:30 12:30 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (L) Carl Geijer

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund

Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1. Jan-Eric Berglund ÅNGE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Personal- och organisationsutskottet 2006-08-30 1 Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, onsdag den 30 augusti 2006, kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-04-22 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Frånvarande Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(14) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-09-18 - i Kommunhuset klockan 08:30-10:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre

Läs mer