SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999"

Transkript

1 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma. Jag kommer att kommentera 1998 och första kvartalet 1999 och därefter koncentrera mig på ett område som är av mycket stor betydelse för Sandviks framgång. Verksamhetsåret 1998 KKM 9911 SWE 1998 i sammandrag Bra inledning men successivt försämrat affärsklimat Faktureringen över 42 MSEK. Bra utveckling i Europa och NAFTA Integration av företagsförvärven från 1997 Utbyggd marknadsorganisation Rörelseresultatet ökade med 5% Fortsatt starkt kassaflöde Föreslagen utdelning 7. kr/aktie Om vi tittar specifikt på 1998 var det ännu ett händelserikt år för Sandvik. Faktureringen var mycket stark i början av året men försämrades kraftigt under andra halvåret p g a väsentligt försämrat affärsläge. Vår fakturering ökade med 24%, främst p g a våra tre stora företagsförvärv under Vi påbörjade en omfattande integration av förvärven Kanthal, Precision och Tamrock för att förbättra lönsamheten. Vi fortsatte arbetet med att stärka vår marknadsorganisation, genom förvärv men också utbyggd försäljningsorganisation. Rörelseresultatet ökade med 5% vilket motsvarar 225 miljoner kronor trots det allt hårdare affärsklimatet och kostnader för integration av förvärven. Vårt kassaflöde var fortsatt mycket starkt. Styrelsen föreslår att utdelningen för 1998 blir 7 kronor per aktie d v s samma nivå som

2 KKM-9946 SWE Fakturering per marknadsområde Asien, Australien/NZ Afrika Mellanöstern Sydamerika Sverige EU exkl. Sverige NAFTA Övriga Europa Den här bilden visar faktureringen per marknadsområde. Från en stark inledning försämrades världskonjunkturen successivt under Ökningen av industriproduktionen i världen, som är ett bra mått på efterfrågan av våra produkter, var 3.5% i årstakt i början av året men sjönk till 2% i slutet. Europa svarar för ungefär hälften av vår fakturering. NAFTA för cirka 25%. Konjunkturen inom EU och NAFTA var god men försvagades i fjärde kvartalet och vår försäljning utvecklades bra, även om vi såg en avmattning i slutet av I Asien och Australien, som svarade för 15% av vår fakturering, var den ekonomiska aktiviteten fortsatt låg under året och vår fakturering minskade. Vi såg vissa tecken på förbättring i slutet av året, bl a i Korea. Strategin sedan den finansiella krisen började under sommaren 1997 i Sydostasien har varit att dra ner kostnaderna så långt det går men ändå behålla den lokala säljresursen så intakt som möjligt eftersom vi är övertygade om att detta är mycket viktiga framtida tillväxtområden för Sandvik. Sammantaget ökade faktureringen med 24%, men enbart med 1% om vi tar bort förvärven. Orderingången minskade kraftigt under andra halvåret vilket innebär att vi i år, 1999, startade med en lägre försäljningstakt jämfört med

3 KI 9921-B SWE Fakturering och resultat Fakturering, MSEK 45 Resultat, MSEK Rörelseresultat Här ser vi faktureringsutvecklingen, de blå staplarna, och rörelseresultatet, den röda linjen, i miljoner kronor för de senaste 1 åren. Faktureringen ökade kraftigt under De tre stora förvärven svarade för cirka 1 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4.6 miljarder kronor och är det näst högsta någonsin för koncernen. Det påverkades negativt av fyra faktorer: Försämrat affärsklimat Pressade stålpriser och lagernedskrivningar Kostnader för integration av förvärven och omstruktureringar Men ändock - Tack vare god produktivitet och volymökning, inom ett antal områden kunde rörelseresultatet förbättras med 5%, eller 225 miljoner kronor. KKM-9956 SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Jag skall så lite mer i detalj kommentera utvecklingen för våra sex affärsområden under Så här ser totalbilden ut för fakturering och resultat. 3

4 Låt mig börja nerifrån på bilden: KKM-9956-H SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt ngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt I Koncerngemensamt ingår kostnader för gemensam administration och finansverksamhet samt för övriga ej affärsområdesanknutna aktiviteter. Resultatet för 1998 är inte jämförbart med 1997 års resultat då det inkluderade Tamrock som intressebolag. KKM-9956-G SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco ToolsT Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik äger 61% av aktierna i det börsnoterade Seco Tools. Som ni ser har Seco Tools fortsatt att utvecklas mycket positivt 4

5 KKM-9956-F SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Process Systems försäljning ökade under året i Japan men sjönk i USA. Resultatet utvecklades positivt bl a genom ett omfattande åtgärdsprogram som inleddes i slutet av I februari i år, träffade vi en överenskommelse med det amerikanska investmentbolaget Advent om försäljning av verksamheten inom Sorteringssystem som ingår i Sandvik Process Systems. Automatiska sorteringssystem är en intressant marknad men den verksamhetens koppling till Sandviks kärnområden har successivt minskat. Försäljningen innebär en ökad fokusering på Process Systems övriga verksamhet, dvs stålband och stålbandsbaserade processanläggningar där Sandvik har en världsledande position. Från och med i år kommer den kvarvarande delen att rapporteras inom affärsområdet Sandvik Specialty Steels. KKM-9956-E SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and ToolsT Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Saws and Tools utvecklades positivt i Europa och NAFTA. Totalt minskade dock faktureringen eftersom Saws and Tools förlorade en stor del av sin volym i Sydostasien genom lägre efterfrågan och distributörers lagerneddragning. Detta innebar också lägre rörelseresultat jämfört med föregående år. I förra veckan slöt vi ett avtal med det amerikanska företaget Snap-on om försäljning av affärsområdet Saws and Tools. Snap-on är en ledande tillverkare av verktyg och har en stark ställning på den nordamerikanska marknaden. 5

6 KKM-9986 SWE Sandvik Saws and Tools Strukturomvandling i branschen Saws and Tools är idag nummer 6 på världsmarknaden Större volymer kräver samgående mellan tillverkare Snap-on är ledande, har hög lönsamhet och starkt varumärke Snap-on och Saws and Tools blir tillsammans mycket starka Sandvik koncentrerar verksamheten på tre huvudområden Saws and Tools är idag nummer 6 på världsmarknaden och har endast 3% marknadsandel. Branschen för handverktyg behöver och är i en strukturomvandling. För att långsiktigt utveckla verksamheten inom Saws and Tools och för att uppnå globalt ledarskap krävs en genomgripande förändring av strukturen. Det fordras framför allt en avsevärt större försäljningsvolym - något som inte är möjligt för oss att uppnå på egen hand utan förutsätter samgående med annat företag. Snap-on är ett välskött företag med en mycket stark ställning på den amerikanska marknaden. Snap-on och Saws and Tools kompletterar varandra både produkt- och marknadsmässigt. De bildar tillsammans en mycket stark plattform för tillväxt. Försäljningen av Saws and Tools till Snap-on är därför logisk och en bra affär för båda företagen, anställda och aktieägare. Formellt beslut om avyttringen kommer enligt Sandviks bolagsordning att föreläggas en extra bolagsstämma. Jag kan dock redan idag säga att aktieägare som representerar mer än 5% av rösterna är positiva till förslaget. Härigenom koncentrerar vi Sandviks verksamhet till våra tre huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där teknologiinnehållet är stort och där vi är världsledande inom utvalda nischer.vi bedömer att vi bäst utnyttjar bl a vår FoUkompetens genom att satsa våra resurser för expansion inom just de områdena 6

7 KKM-9956-D SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard d Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Hard Materials hade en fortsatt mycket hög efterfrågan från elektronikindustrin vilket bidrog till både högre fakturering och resultat. Så kommer vi nu in på våra tre stora affärsområden: 7

8 KI-9914-B SWE Sandvik Specialty Steels KKM-9956-C SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt I Sandvik Specialty Steels ingår Sandvik Steel och Kanthal och det är vårt näst största affärsområde. Faktureringen ökade med 8% till 11.7 miljarder kronor, huvudsakligen genom att Kanthal nu ingick hela året. Sandvik Steels fakturering blev i stort sett oförändrad trots att priserna gått ned 5%. Orderingången minskade påtagligt under andra halvåret, framför allt för investeringsrelaterade produkter. För Kanthal minskade faktureringen med 8%, främst beroende på det rådande affärsläget i Asien. Rörelseresultatet för hela Sandvik Specialty Steels minskade till 77 MSEK. Lägre priser samt det låga nickelpriset har då påverkat resultatet negativt med 4 MSEK. Resultatet i slutet av året reducerades även av produktionsneddragningar till följd av minskad orderingång. Under 1998 har Sandvik Steel genomfört ett mycket omfattande investeringsprogram i syfte att öka kvalitet och kapacitet för högförädlade produkter, sänka kostnader och öka flexibiliteten. Flera framgångsrika produktutvecklingsprojekt inom exempelvis elektronikoch miljöområdet avslutades också. Affärsområdets genomsnittliga volymutveckling inklusive förvärv uppgår för de senaste fem åren till 6% per år. 8

9 KI-9913-B SWE Sandvik Mining and Construction VOEST-ALPINE EIMCO KKM-9956-B SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Mining and Construction bildades i april 1998 genom en integration av Sandvik Rock Tools och Tamrock. Det är det tredje största affärsområdet med en fakturering på 9.4 miljarder kronor. Faktureringen minskade med 2%. Efterfrågan på maskinutrustning från gruvindustrin och särskilt för kolbrytning var låg i nästan hela världen. Den hölls däremot uppe för reservdelar och verktyg. Entreprenadindustrin var relativt god, särskilt i USA. Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor och marginalen 4% vilket är en klart otillräcklig nivå. 9

10 KKM 9941 SWE Ny plattform för ökad lönsamhet Mål: Rörelseresultat >1%, RONA >2% Åtgärder Ny ledning Ny affärsorienterad organisation Fokus på verktyg, reservdelar och service Kostnadsbesparingar på minst 4 MSEK Ökade satsningar på FoU Affärsområdets framtida mål är att nå minst 1% rörelseresultat och en avkastning på arbetande kapital av minst 2%. Under 1998 påbörjades en mängd olika åtgärder för att höja lönsamheten: Ny ledning. Det avser inte bara Anders Ilstam utan i övrigt har 5% av de högsta cheferna bytt jobb Affärsorienterad organisation med Ökat fokus på verktyg, reservdelar och service Kostnadsbesparingar på minst 4 MSEK per år - huvudsakligen genom en minskning av 1 personer inom administrativa funktioner Ökade satsningningar på forskning och utveckling. Strukturåtgärderna innebär att affärsområdet i slutet av år 2 skall nå en tillfredsställande lönsamhetsnivå både från bransch- och koncernsynpunkt. Förutsättningarna för att uppnå detta tycker jag är de bästa. Sandvik Mining and Construction har en världsledande ställning och erbjuder kunderna konkurrenskraftiga totallösningar inom bergavverkning med en unik kombination av maskinutrustning, verktyg och service. 1

11 KI B SWE Sandvik Tooling Coromant CTT Tools KKM-9956-A SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Tooling, dvs Sandvik Coromant och CTT Tools, är vårt största affärsområde och omsatte förra året över 12 miljarder kronor. Faktureringen ökade med 12%, varav 4% i pris och volym om man bortser från förvärv. Utvecklingen var stark i Europa och NAFTA med ökade marknadsandelar för både Coromant och CTT Tools. Rörelseresultatet förbättrades till drygt 2.5 miljarder kronor, det bästa någonsin i pengar faktiskt, och gav en marginal på 21%. Sandvik Coromant hade ytterligare ett starkt år och ökade sina marknadsandelar. Introduktionen av ett nytt fräsprogram var mycket framgångsrik. Vi fortsatte att investera för ökad kapacitet och produktivitet i Gimo, i Kina där vi har ett helägt bolag och i USA. I december förvärvades samtliga återstående aktier i det polska hårdmetallföretaget Sandvik Baildonit som är Polens största tillverkare av hårdmetallverktyg. CTT Tools hade också en mycket god utveckling trots stora omställningar i det amerikanska bolaget Precision Twist Drill och lägre efterfrågan från flygindustrin. Genom förvärvet av Precision i USA är vi nu nummer ett för snabbstålsborrar på den amerikanska marknaden. Under andra halvan av 1998 har vi flödesorienterat produktionen i syfte att höja produktiviteten, sänka ledtiderna och öka kompetensen. 11

12 I nästa steg sker samordning av logistik och centrallager samt komplettering av produkter från andra enheter inom CTT Tools. Sandvik Tooling flyttar stadigt fram sina positioner för att möta kundernas krav och för att erbjuda ökad kundnytta. Affärsområdets genomsnittliga volymutveckling inklusive förvärv uppgår för de senaste fem åren till 11% per år. KKM-9947 SWE Kassaflöde MSEK % Kassaflöde Investeringar Soliditet, % Den här bilden illustrerar vårt kassaflöde De blå staplarna visar det löpande kassaflödet från rörelsen före investeringar och utdelningar. De gröna staplarna visar investeringar i egna anläggningar och förvärv. Det löpande kassaflödet var fortsatt mycket starkt och uppgick till den näst högsta nivån någonsin, 4.6 miljarder kronor. Investeringarna minskade 1998 och uppgick totalt till knappt 3 miljarder inklusive förvärv. De senaste 5 åren har vi investerat för 18 miljarder kronor i egna anläggningar och strategiska förvärv samtidigt som utdelningar och aktieinlösen till aktieägarna uppgått till 12 miljarder kronor. Den röda linjen visar soliditeten, dvs andelen eget kapital i förhållande till det totala kapitalet och är ett mått på hur stor andel av verksamheten som finansieras med aktieägarnas medel. Vi kan konstatera att den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 47%. 12

13 KKM 9922-B SWE Resultat MSEK % Avkastning på sysselsatt kapital, % Sandvik Svensk verkstadsindustri Resultat f. skatt Den här bilden visar resultatutvecklingen under en 1-års period. Resultatet efter finansnetto, de blå staplarna, minskade för 1998 men ligger fortfarande på en hög nivå. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året blev 16%, och för de senaste 5 åren är snittet 21%. Vi ligger fortfarande över genomsnittet för svensk verkstadsindustri vilket visas med den gröna linjen. KKM 9926 SWE Vinst och utdelning per aktie SEK/aktie % Vinst Utdelning Utdelning, % av vinst Årets koncernresultat efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 2 95 miljoner kronor och innebär att vinsten per aktie blev 8.1 kronor mot 1.15 föregående år. Då ingår en skattekostnad som var onormalt hög främst som en följd av domar i skattemål från senare delen av 198-talet. Några liknande stora skattemål finns idag inte kvar. För alla övriga skattemål som ännu inte avgjorts kan kostnader på maximalt 1 miljoner kronor tillkomma. Fortsatt god utveckling och en mycket god finansiell ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning på 7: kr dvs oförändrad nivå jämfört med Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till 6% och att utdelningstillväxten varit 17% per år. Allt i enlighet med vår utdelningspolicy. 13

14 KKM-9987 SWE Index 8 4 Sandvik Verkstadsindex Generalindex Sandvik-aktien Index Index Har Sandvik-aktien varit en bra placering? Den blå linjen visar den totala värdeökningen av Sandvik-aktien inklusive återinvesterade utdelningar från Den röda linjen visar motsvarande utveckling för generalindex på Stockholms Fondbörs och den gröna linjen visar utvecklingen för enbart verkstadsföretagen. Vi ser här att värdetillväxten för Sandvik-aktien inklusive utdelning fram till mitten av 1998 var högre än både general- och verkstadsindex. Under andra halvan av 1998 tappade hela verkstadssektorn fart och detta beror till stor del på aktiemarknadens bedömning av den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen. Det påverkade även Sandvik-aktien negativt. I år har utvecklingen varit positiv, +18% för verkstadssektorn och ca 3% för Sandvik-aktien (Generalindex som ökat med +11% (99423)) 14

15 KKM 9929 SWE Sandviks vinstandelar SEK 3 25 Utskiftat med * (15 92) * Utskiftat Utskiftat med * med Utskiftat Utskiftat med med (6 212) (5 523) Utskiftat (1 911) (2 55) med (1 116) (1999) (2) (21) (22) *Andelsvärde , aktiekurs Sandvik 185:5, efter avdrag för utskiftningsskatt Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Maximalt 15 miljoner kronor kan avsättas till en fond och investeras huvudsakligen i Sandvik-aktier som är tillgängliga efter tre år. Sedan starten 1986 har avsättningar skett alla år utom under åren För 1998 avsätts maxbeloppet 15 miljoner kronor dvs 13 1 kronor per person som utskiftas år 22. Varje heltidsanställd Sandvik-medarbetare i Sverige som arbetat hos oss sedan 1995 har nu ca 65 kronor innestående. Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling, och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt 11 anställda i Sverige är närmare 4 aktieägare. 15

16 Delårsrapport januari - mars, 1999 KKM 9913-B SWE Fakturering per kvartal MSEK Vi kan idag också redovisa resultatet för det första kvartalet Här ser vi faktureringsutvecklingen per kvartal. Avmattningen i efterfrågan påverkade orderingången under senare delen av 1998 och resulterade i 12% lägre fakturering under första kvartalet i år. Orderingången däremot ökade i förhållande till föregående kvartal och var 33 miljoner kronor högre än faktureringen. KKM-9954 SWE Resultat före skatt MSEK, kvartal 2 MSEK Rullande 12 månader Här ser vi en bild på resultatutvecklingen. Staplarna visar resultatet före skatt per kvartal och den röda linjen visar resultatet i rullande årstakt. Som ni kan se var första halvåret 1998 starkt, beroende på det mycket positiva affärsklimatet. Resultatet för första kvartalet i år påverkades av att efterfrågan var lägre. Kvartalsresultatet blev 81 miljoner kronor och minskningen från föregående års första kvartal var 29%. Däremot ser vi att resultatnivån har varit i stort sett oförändrad under de tre senaste kvartalen. 16

17 KKM-9988 SWE OECD Industriproduktion Årlig förändring Procent 13 Procent Her ser vi en bild på industriproduktionen i OECD-länderna. Industriproduktionen är en viktig parameter för efterfrågan på våra produkter. Den röda linjen visar förändringen 1 år tillbaka, där vi bl a kan se den kraftiga ökningen i slutet av 1993 och även den försämring vi sett i världsekonomin under Det svaga konjunkturläget gör det extra viktigt att vi på alla sätt utnyttjar vår globala närvaro och fokuserar på de olika nischer och kundsegment där möjligheter finns för att öka, och skapa nya, affärer. 17

18 KKM 9923 SWE Prioriteringar 1999 Integration och omstrukturering av förvärven Anpassning till affärsläget Fortsatta satsningar på FoU Öka marknadsandelarna Produktivitet För 1999 har vi några områden som står högt upp på prioriteringslistan: Först och främst så måste vi se resultat av integrationen av de tre stora förvärven. Alla aktiviteter löper planenligt och jag ser med tillförsikt fram emot den styrka som vi får genom det arbete som just nu pågår. Vi måste anpassa oss till affärsläget och på kort sikt innebär det främst att vi ser över bemanningen. Till de 8 personer vi minskade med i fjärde kvartalet 1998 så kommer vi under 1999 troligen minska med ytterligare ca 15 personer. Allt enligt den plan vi presenterade i höstas. Vi fortsätter satsningarna på forskning och utveckling. Sandvik avsatte 1998 ca 1.6 miljarder kronor, 4% av faktureringen på forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Avgörande är dock inte hur mycket pengar vi lägger ned på utveckling utan vad vi får ut av våra satsningar. Ett bevis på detta är att vi för närvarande har ca 2 6 gällande patent och att vi ligger i toppen på den svenska "patentligan". Som exempel kan jag nämna att Sandvik Coromant introducerar närmare 15 nya produkter varje år och 5% av försäljningen kommer från produkter som är yngre än 5 år. Sandvik Steel har ca 6 stålsorter och 2 av dessa förändras varje år. En ständig ström av nya konkurrenskraftiga produkter och processer är en av de viktigaste orsakerna till Sandviks framgångar. Även i ett tuffare affärsklimat måste vi ta vara på de möjligheter vi har att öka marknadsandelarna. Exempelvis genom att satsa på mer säljare. USA är ett sådant exempel. Produktivitet är kanske ett ofta använt ord - men mycket viktigt - för alla anställda och aktieägare i Sandvik. Vi kan inte räkna med några påtagliga prisökningar framöver utan produktivitetsförbättringar är högsta prioritet inom alla områden. Vi har de senaste åren genomfört ett omfattande investeringsprogram och det ska nu också ge resultat. 18

19 Produktivitet är som sagt ett nyckelord för alla Sandvik-anställda ur flera dimensioner och jag vill återkomma till en bild som avslutade mitt anförande på förra årets bolagsstämma. KKM SWE Värde för kunden Produkter Teknisk service Leveransservice Kund Ökad produktivitet Förbättrad konkurrenskraft Bättre lönsamhet Kommersiell service Produktivitet, förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet för kunden är nyckelbegrepp för oss och en inställning som Sandvik-anställda har i ryggmärgen sedan årtionden. Produkterna är basen i vårt erbjudande. De skall ha hög kvalitét och medge höga prestanda. För det behövs omfattande utvecklingsresurser. Det har vi. Vi har också omfattande resurser runt om i världen för teknisk service i form av rådgivning och utbildning beträffande produkternas användning liksom hög leveransservice genom avancerade logistiksystem kopplade till våra fabriker i alla världsdelar. Den kommersiella servicen slutligen skall göra det enkelt att göra affärer med Sandvik. Det gäller såväl små lokala som stora globala kunder. 19

20 KI-9923 SWE Sandviks styrkefaktorer Världsledande inom utvalda produktnischer Lönsam tillväxt Finansiell styrka Stark företagskultur Egen tillverkning Egna marknadskanaler och distribution Direktförsäljning till slutkund Maximalt kundvärde Långt förädlade produkter Avancerad och bred FoU Vårt mål är därför givet: Vi skall vara kundens självklara förstahandsval och jag avslutar med en bild som vi mycket ofta använder då vi beskriver Sandvik för finansanalytiker och investerare. Bakom vårt arbete för att bibehålla en globalt ledande position inom våra utvalda produktnischer finns ett antal mycket viktiga faktorer: Egna marknadskanaler och distribution Direktförsäljning till slutkund för maximalt kundvärde Långt förädlade produkter Avancerad och bred forskning och utveckling - där koppling till den information och kunskap vi har genom den egna försäljningsorganisationen är mycket viktig Egen tillverkning där kopplingen till den egna produktutvecklingen är avgörande, inte bara för att få en ny bra produkt utan även för att säkerställa hög kvalitet till låga kostnader. Stark företagskultur med värdeskapande uppföljningssystem för att styra våra verksamhetsområden. För att ytterligare stimulera intresset för koncernen och öka samhörigheten har vi idag en punkt på dagordningen där bolagsstämman har att ta beslut om att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med konvertibler och anställda i vissa andra länder teckningsoptioner. Finansiell styrka - Sandvik är ett av de mest lönsamma företagen i branschen och sist men inte minst Lönsam tillväxt. Genom de strukturåtgärder som nu genomförs koncentererar vi resurserna på våra tre huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels. De framgångsfaktorer som vi ser på den här bilden är centrala hörnstenar för utvecklingen av dessa områden. Det är min övertygelse att bara denna inriktning kan ge en långsiktigt god avkastning på satsade resurser för aktieägare och anställda. Tack för uppmärksamheten! 2

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Fakturering: 48 900 MSEK, +3 % i fast valuta för jämförbara enheter Vinst: 5 606 MSEK efter finansnetto, +2 % exkl.

Läs mer

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25%

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25% PRESSINFORMATION 4 augusti 25 Delårsrapport andra kvartalet 25 STARK TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 27 % till 2 235. Orderingången ökade med 22 %* till 17 371. Faktureringen

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Bolagsstämma 5 maj 2003

Bolagsstämma 5 maj 2003 Bolagsstämma 5 maj 2003 Anförande av Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Jag har nu varit VD för Sandvik i ett år. Det har varit händelserikt fullt av möjligheter

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Stämma med rekorddeltagande

Stämma med rekorddeltagande Möt Sandvik 1/99 Stämma med rekorddeltagande Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström 2 MÖT SANDVIK 1/99 Bolagsstämman i Jernvallens ishall i Sandviken den 29 april i år blev ett trevligt och välbesökt

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998.

* Koncernens rörelseresultat för första kvartalet uppgick till 476 Mkr, jämfört med 678 Mkr för samma period 1998. Press release SKF - kvartalsrapport 1999 SKF går med vinst igen Efter den stora förlusten för 1998 redovisade SKF åter en vinst under första kvartalet i år. Rörelsemarginalen uppgick till 5.1%. Försäljningen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 1999-10-25 HIGHLIGHTS SCANIA DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 Stark förbättring av rörelseresultatet, nio månader 1999 högre än helår 1998. Ökad orderingång på en fortsatt stark marknad i västra

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden.

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden. Gunnar Brocks anförande på bolagsstämman 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar, varmt välkomna till Atlas Copcos bolagsstämma. Det är första gången vi är här i vackra Aula Magna och vi är glada

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01 Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 2001 2 MÖT SANDVIK 1/2002 Klart med förvärvet av Walter Konkurrensmyndigheterna, bland andra tyska Bundeskartellamt, har

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2003

Delårsrapport Januari Mars 2003 Delårsrapport Januari Mars 2003 Försäljningen uppgick till 173 MSEK (186). Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 10,2 MSEK (14,8). Mer än 25 kunder för XPonCards kortadministration. Större

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB

DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB DELÅRSRAPPORT FRÅN MNW RECORDS GROUP AB 28 augusti 2000 Sex månader 2000 ( januari juni) Resultatet efter finansnetto uppgick till 18,0 (-13,8) MSEK I resultatet ingår reavinster avseende försäljning av

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09

Boliden. Delårsrapport januari-december 2004. Gruvor Smältverk Zink Koppar. Boliden AB 1 2005-02-09 Boliden AB 1 Boliden Delårsrapport januari-december 2004 Gruvor Smältverk Zink Koppar Boliden AB 2 Stark återhämtning i världsekonomin Tillväxt 2004 Globalt - Cu-konsumtion 7 % - Cu-produktion 6 % - Zn-konsumtion

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD

Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD Extrastämma Eniro 7 juni 2012 Johan Lindgren, Koncernchef & VD ENIRO VIDTAR ÅTGÄRDER FÖR ATT SÄNKA NETTOSKULDEN En av de långivande bankerna i konsortiet har erbjudit Eniro förtida återbetalning av ett

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997. Sammanfattning 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ - VERKSAMHETSÅRET 1997 Sammanfattning Enligt preliminär statistik för 1997 ökade råstålsproduktionen i världen med 6 % jämfört med föregående år. LKABs leveranser av förädlade järnmalmsprodukter

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

Bokslutskommuniké 1997

Bokslutskommuniké 1997 Bokslutskommuniké 1997 Helåret 1997 Resultatet ökade till 388 Mkr (255) I resultatet ingår realisationsvinst om 84 Mkr, vilken uppkom i samband med noteringen av Svedbergs Vinst per aktie efter full skatt

Läs mer

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468

Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Sandvik Årsredovisning 1997 Sandvik Aktiebolag; (publ) ORGANISATIONSNUMMER 556000-3468 Årsredovisning 1997 Innehåll 1997 i sammandrag... 2 Detta är Sandvik... 4 Sandvik-aktien... 8 Koncernchefens kommentar...

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos

Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos 1 (15) 2011-02-04 Länsstyrelsen Gävleborg Landshövdingens stab L Jansson Vecka 5, 2011-02-04 Länsfakta Arbetsmarknadsläge och prognos Inkommande varsel om uppsägningar i Gävleborg på mycket låg nivå 50

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Lantmännen ett bondeägt företag

Lantmännen ett bondeägt företag Lantmännen ett bondeägt företag Alnarp den 27 februari 2014 Bengt-Olov Gunnarson, ordförande, Lantmännen Agenda Aktuellt ekonomiskt läge Utdelning och ägarnytta Omvärld Frågor och diskussion 2 Distriktsstämma

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Sandvik är en världsledande tillverkare av verktyg för metallbearbetning. Omslagsbilden visar spånor från svarvning i stål. På denna sida ses ett

Sandvik är en världsledande tillverkare av verktyg för metallbearbetning. Omslagsbilden visar spånor från svarvning i stål. På denna sida ses ett Sandvik Årsredovisning 1998 Sandvik är en världsledande tillverkare av verktyg för metallbearbetning. Omslagsbilden visar spånor från svarvning i stål. På denna sida ses ett nyutvecklat vändskär i hårdmetall

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet

Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31. Utveckling första kvartalet Kvartalsrapport 2015-01-01 2015-03-31 Utveckling första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 71 599 tkr (68 543 tkr), en ökning med ca 4 % mot motsvarande period föregående år. Resultatet (EBITDA)

Läs mer

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt.

Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014. Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Ronnie Letens tal på Årsstämma 29 april 2014 Aktieägare och gäster, Atlas Copcos framgångar byggs på fem pelare. Målet är hållbar lönsam tillväxt. Vi fortsätter att öka närvaron i världen samt att utöka

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002

VD-kommentar. Verksamhetsutveckling. Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2002 Resultatet förbättrades till 2,5 (-1,5) MSEK före goodwillavskrivningar. Rörelseintäkterna ökade med 47 procent till 29,7 (20,2) MSEK. Kostnaderna sänks ytterligare

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998

Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Delårsrapport 1 januari - 30 september 1998 Börsportföljens värde ökade med två procent per den 30 oktober medan generalindex var oförändrat. Substansvärdet per aktie och KVB 1 den 30 oktober uppgick till

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer