SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999"

Transkript

1 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma. Jag kommer att kommentera 1998 och första kvartalet 1999 och därefter koncentrera mig på ett område som är av mycket stor betydelse för Sandviks framgång. Verksamhetsåret 1998 KKM 9911 SWE 1998 i sammandrag Bra inledning men successivt försämrat affärsklimat Faktureringen över 42 MSEK. Bra utveckling i Europa och NAFTA Integration av företagsförvärven från 1997 Utbyggd marknadsorganisation Rörelseresultatet ökade med 5% Fortsatt starkt kassaflöde Föreslagen utdelning 7. kr/aktie Om vi tittar specifikt på 1998 var det ännu ett händelserikt år för Sandvik. Faktureringen var mycket stark i början av året men försämrades kraftigt under andra halvåret p g a väsentligt försämrat affärsläge. Vår fakturering ökade med 24%, främst p g a våra tre stora företagsförvärv under Vi påbörjade en omfattande integration av förvärven Kanthal, Precision och Tamrock för att förbättra lönsamheten. Vi fortsatte arbetet med att stärka vår marknadsorganisation, genom förvärv men också utbyggd försäljningsorganisation. Rörelseresultatet ökade med 5% vilket motsvarar 225 miljoner kronor trots det allt hårdare affärsklimatet och kostnader för integration av förvärven. Vårt kassaflöde var fortsatt mycket starkt. Styrelsen föreslår att utdelningen för 1998 blir 7 kronor per aktie d v s samma nivå som

2 KKM-9946 SWE Fakturering per marknadsområde Asien, Australien/NZ Afrika Mellanöstern Sydamerika Sverige EU exkl. Sverige NAFTA Övriga Europa Den här bilden visar faktureringen per marknadsområde. Från en stark inledning försämrades världskonjunkturen successivt under Ökningen av industriproduktionen i världen, som är ett bra mått på efterfrågan av våra produkter, var 3.5% i årstakt i början av året men sjönk till 2% i slutet. Europa svarar för ungefär hälften av vår fakturering. NAFTA för cirka 25%. Konjunkturen inom EU och NAFTA var god men försvagades i fjärde kvartalet och vår försäljning utvecklades bra, även om vi såg en avmattning i slutet av I Asien och Australien, som svarade för 15% av vår fakturering, var den ekonomiska aktiviteten fortsatt låg under året och vår fakturering minskade. Vi såg vissa tecken på förbättring i slutet av året, bl a i Korea. Strategin sedan den finansiella krisen började under sommaren 1997 i Sydostasien har varit att dra ner kostnaderna så långt det går men ändå behålla den lokala säljresursen så intakt som möjligt eftersom vi är övertygade om att detta är mycket viktiga framtida tillväxtområden för Sandvik. Sammantaget ökade faktureringen med 24%, men enbart med 1% om vi tar bort förvärven. Orderingången minskade kraftigt under andra halvåret vilket innebär att vi i år, 1999, startade med en lägre försäljningstakt jämfört med

3 KI 9921-B SWE Fakturering och resultat Fakturering, MSEK 45 Resultat, MSEK Rörelseresultat Här ser vi faktureringsutvecklingen, de blå staplarna, och rörelseresultatet, den röda linjen, i miljoner kronor för de senaste 1 åren. Faktureringen ökade kraftigt under De tre stora förvärven svarade för cirka 1 miljarder kronor. Rörelseresultatet uppgick till 4.6 miljarder kronor och är det näst högsta någonsin för koncernen. Det påverkades negativt av fyra faktorer: Försämrat affärsklimat Pressade stålpriser och lagernedskrivningar Kostnader för integration av förvärven och omstruktureringar Men ändock - Tack vare god produktivitet och volymökning, inom ett antal områden kunde rörelseresultatet förbättras med 5%, eller 225 miljoner kronor. KKM-9956 SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Jag skall så lite mer i detalj kommentera utvecklingen för våra sex affärsområden under Så här ser totalbilden ut för fakturering och resultat. 3

4 Låt mig börja nerifrån på bilden: KKM-9956-H SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt ngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt I Koncerngemensamt ingår kostnader för gemensam administration och finansverksamhet samt för övriga ej affärsområdesanknutna aktiviteter. Resultatet för 1998 är inte jämförbart med 1997 års resultat då det inkluderade Tamrock som intressebolag. KKM-9956-G SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco ToolsT Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik äger 61% av aktierna i det börsnoterade Seco Tools. Som ni ser har Seco Tools fortsatt att utvecklas mycket positivt 4

5 KKM-9956-F SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Process Systems försäljning ökade under året i Japan men sjönk i USA. Resultatet utvecklades positivt bl a genom ett omfattande åtgärdsprogram som inleddes i slutet av I februari i år, träffade vi en överenskommelse med det amerikanska investmentbolaget Advent om försäljning av verksamheten inom Sorteringssystem som ingår i Sandvik Process Systems. Automatiska sorteringssystem är en intressant marknad men den verksamhetens koppling till Sandviks kärnområden har successivt minskat. Försäljningen innebär en ökad fokusering på Process Systems övriga verksamhet, dvs stålband och stålbandsbaserade processanläggningar där Sandvik har en världsledande position. Från och med i år kommer den kvarvarande delen att rapporteras inom affärsområdet Sandvik Specialty Steels. KKM-9956-E SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and ToolsT Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Saws and Tools utvecklades positivt i Europa och NAFTA. Totalt minskade dock faktureringen eftersom Saws and Tools förlorade en stor del av sin volym i Sydostasien genom lägre efterfrågan och distributörers lagerneddragning. Detta innebar också lägre rörelseresultat jämfört med föregående år. I förra veckan slöt vi ett avtal med det amerikanska företaget Snap-on om försäljning av affärsområdet Saws and Tools. Snap-on är en ledande tillverkare av verktyg och har en stark ställning på den nordamerikanska marknaden. 5

6 KKM-9986 SWE Sandvik Saws and Tools Strukturomvandling i branschen Saws and Tools är idag nummer 6 på världsmarknaden Större volymer kräver samgående mellan tillverkare Snap-on är ledande, har hög lönsamhet och starkt varumärke Snap-on och Saws and Tools blir tillsammans mycket starka Sandvik koncentrerar verksamheten på tre huvudområden Saws and Tools är idag nummer 6 på världsmarknaden och har endast 3% marknadsandel. Branschen för handverktyg behöver och är i en strukturomvandling. För att långsiktigt utveckla verksamheten inom Saws and Tools och för att uppnå globalt ledarskap krävs en genomgripande förändring av strukturen. Det fordras framför allt en avsevärt större försäljningsvolym - något som inte är möjligt för oss att uppnå på egen hand utan förutsätter samgående med annat företag. Snap-on är ett välskött företag med en mycket stark ställning på den amerikanska marknaden. Snap-on och Saws and Tools kompletterar varandra både produkt- och marknadsmässigt. De bildar tillsammans en mycket stark plattform för tillväxt. Försäljningen av Saws and Tools till Snap-on är därför logisk och en bra affär för båda företagen, anställda och aktieägare. Formellt beslut om avyttringen kommer enligt Sandviks bolagsordning att föreläggas en extra bolagsstämma. Jag kan dock redan idag säga att aktieägare som representerar mer än 5% av rösterna är positiva till förslaget. Härigenom koncentrerar vi Sandviks verksamhet till våra tre huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels där teknologiinnehållet är stort och där vi är världsledande inom utvalda nischer.vi bedömer att vi bäst utnyttjar bl a vår FoUkompetens genom att satsa våra resurser för expansion inom just de områdena 6

7 KKM-9956-D SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard d Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Hard Materials hade en fortsatt mycket hög efterfrågan från elektronikindustrin vilket bidrog till både högre fakturering och resultat. Så kommer vi nu in på våra tre stora affärsområden: 7

8 KI-9914-B SWE Sandvik Specialty Steels KKM-9956-C SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt I Sandvik Specialty Steels ingår Sandvik Steel och Kanthal och det är vårt näst största affärsområde. Faktureringen ökade med 8% till 11.7 miljarder kronor, huvudsakligen genom att Kanthal nu ingick hela året. Sandvik Steels fakturering blev i stort sett oförändrad trots att priserna gått ned 5%. Orderingången minskade påtagligt under andra halvåret, framför allt för investeringsrelaterade produkter. För Kanthal minskade faktureringen med 8%, främst beroende på det rådande affärsläget i Asien. Rörelseresultatet för hela Sandvik Specialty Steels minskade till 77 MSEK. Lägre priser samt det låga nickelpriset har då påverkat resultatet negativt med 4 MSEK. Resultatet i slutet av året reducerades även av produktionsneddragningar till följd av minskad orderingång. Under 1998 har Sandvik Steel genomfört ett mycket omfattande investeringsprogram i syfte att öka kvalitet och kapacitet för högförädlade produkter, sänka kostnader och öka flexibiliteten. Flera framgångsrika produktutvecklingsprojekt inom exempelvis elektronikoch miljöområdet avslutades också. Affärsområdets genomsnittliga volymutveckling inklusive förvärv uppgår för de senaste fem åren till 6% per år. 8

9 KI-9913-B SWE Sandvik Mining and Construction VOEST-ALPINE EIMCO KKM-9956-B SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Mining and Construction bildades i april 1998 genom en integration av Sandvik Rock Tools och Tamrock. Det är det tredje största affärsområdet med en fakturering på 9.4 miljarder kronor. Faktureringen minskade med 2%. Efterfrågan på maskinutrustning från gruvindustrin och särskilt för kolbrytning var låg i nästan hela världen. Den hölls däremot uppe för reservdelar och verktyg. Entreprenadindustrin var relativt god, särskilt i USA. Rörelseresultatet blev 34 miljoner kronor och marginalen 4% vilket är en klart otillräcklig nivå. 9

10 KKM 9941 SWE Ny plattform för ökad lönsamhet Mål: Rörelseresultat >1%, RONA >2% Åtgärder Ny ledning Ny affärsorienterad organisation Fokus på verktyg, reservdelar och service Kostnadsbesparingar på minst 4 MSEK Ökade satsningar på FoU Affärsområdets framtida mål är att nå minst 1% rörelseresultat och en avkastning på arbetande kapital av minst 2%. Under 1998 påbörjades en mängd olika åtgärder för att höja lönsamheten: Ny ledning. Det avser inte bara Anders Ilstam utan i övrigt har 5% av de högsta cheferna bytt jobb Affärsorienterad organisation med Ökat fokus på verktyg, reservdelar och service Kostnadsbesparingar på minst 4 MSEK per år - huvudsakligen genom en minskning av 1 personer inom administrativa funktioner Ökade satsningningar på forskning och utveckling. Strukturåtgärderna innebär att affärsområdet i slutet av år 2 skall nå en tillfredsställande lönsamhetsnivå både från bransch- och koncernsynpunkt. Förutsättningarna för att uppnå detta tycker jag är de bästa. Sandvik Mining and Construction har en världsledande ställning och erbjuder kunderna konkurrenskraftiga totallösningar inom bergavverkning med en unik kombination av maskinutrustning, verktyg och service. 1

11 KI B SWE Sandvik Tooling Coromant CTT Tools KKM-9956-A SWE Fakturering och Resultat per affärsområde Fakturering Rörelseresultat 1998 MSEK Förändr. % MSEK % Tooling Mining and Construction / 34 4 Specialty Steels Hard Materials Saws and Tools Process Systems Seco Tools Koncerngemensamt 21 / -253 / Koncernen totalt Sandvik Tooling, dvs Sandvik Coromant och CTT Tools, är vårt största affärsområde och omsatte förra året över 12 miljarder kronor. Faktureringen ökade med 12%, varav 4% i pris och volym om man bortser från förvärv. Utvecklingen var stark i Europa och NAFTA med ökade marknadsandelar för både Coromant och CTT Tools. Rörelseresultatet förbättrades till drygt 2.5 miljarder kronor, det bästa någonsin i pengar faktiskt, och gav en marginal på 21%. Sandvik Coromant hade ytterligare ett starkt år och ökade sina marknadsandelar. Introduktionen av ett nytt fräsprogram var mycket framgångsrik. Vi fortsatte att investera för ökad kapacitet och produktivitet i Gimo, i Kina där vi har ett helägt bolag och i USA. I december förvärvades samtliga återstående aktier i det polska hårdmetallföretaget Sandvik Baildonit som är Polens största tillverkare av hårdmetallverktyg. CTT Tools hade också en mycket god utveckling trots stora omställningar i det amerikanska bolaget Precision Twist Drill och lägre efterfrågan från flygindustrin. Genom förvärvet av Precision i USA är vi nu nummer ett för snabbstålsborrar på den amerikanska marknaden. Under andra halvan av 1998 har vi flödesorienterat produktionen i syfte att höja produktiviteten, sänka ledtiderna och öka kompetensen. 11

12 I nästa steg sker samordning av logistik och centrallager samt komplettering av produkter från andra enheter inom CTT Tools. Sandvik Tooling flyttar stadigt fram sina positioner för att möta kundernas krav och för att erbjuda ökad kundnytta. Affärsområdets genomsnittliga volymutveckling inklusive förvärv uppgår för de senaste fem åren till 11% per år. KKM-9947 SWE Kassaflöde MSEK % Kassaflöde Investeringar Soliditet, % Den här bilden illustrerar vårt kassaflöde De blå staplarna visar det löpande kassaflödet från rörelsen före investeringar och utdelningar. De gröna staplarna visar investeringar i egna anläggningar och förvärv. Det löpande kassaflödet var fortsatt mycket starkt och uppgick till den näst högsta nivån någonsin, 4.6 miljarder kronor. Investeringarna minskade 1998 och uppgick totalt till knappt 3 miljarder inklusive förvärv. De senaste 5 åren har vi investerat för 18 miljarder kronor i egna anläggningar och strategiska förvärv samtidigt som utdelningar och aktieinlösen till aktieägarna uppgått till 12 miljarder kronor. Den röda linjen visar soliditeten, dvs andelen eget kapital i förhållande till det totala kapitalet och är ett mått på hur stor andel av verksamheten som finansieras med aktieägarnas medel. Vi kan konstatera att den finansiella ställningen är fortsatt stark med en soliditet på 47%. 12

13 KKM 9922-B SWE Resultat MSEK % Avkastning på sysselsatt kapital, % Sandvik Svensk verkstadsindustri Resultat f. skatt Den här bilden visar resultatutvecklingen under en 1-års period. Resultatet efter finansnetto, de blå staplarna, minskade för 1998 men ligger fortfarande på en hög nivå. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året blev 16%, och för de senaste 5 åren är snittet 21%. Vi ligger fortfarande över genomsnittet för svensk verkstadsindustri vilket visas med den gröna linjen. KKM 9926 SWE Vinst och utdelning per aktie SEK/aktie % Vinst Utdelning Utdelning, % av vinst Årets koncernresultat efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 2 95 miljoner kronor och innebär att vinsten per aktie blev 8.1 kronor mot 1.15 föregående år. Då ingår en skattekostnad som var onormalt hög främst som en följd av domar i skattemål från senare delen av 198-talet. Några liknande stora skattemål finns idag inte kvar. För alla övriga skattemål som ännu inte avgjorts kan kostnader på maximalt 1 miljoner kronor tillkomma. Fortsatt god utveckling och en mycket god finansiell ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning på 7: kr dvs oförändrad nivå jämfört med Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till 6% och att utdelningstillväxten varit 17% per år. Allt i enlighet med vår utdelningspolicy. 13

14 KKM-9987 SWE Index 8 4 Sandvik Verkstadsindex Generalindex Sandvik-aktien Index Index Har Sandvik-aktien varit en bra placering? Den blå linjen visar den totala värdeökningen av Sandvik-aktien inklusive återinvesterade utdelningar från Den röda linjen visar motsvarande utveckling för generalindex på Stockholms Fondbörs och den gröna linjen visar utvecklingen för enbart verkstadsföretagen. Vi ser här att värdetillväxten för Sandvik-aktien inklusive utdelning fram till mitten av 1998 var högre än både general- och verkstadsindex. Under andra halvan av 1998 tappade hela verkstadssektorn fart och detta beror till stor del på aktiemarknadens bedömning av den allmänna ekonomiska utvecklingen i världen. Det påverkade även Sandvik-aktien negativt. I år har utvecklingen varit positiv, +18% för verkstadssektorn och ca 3% för Sandvik-aktien (Generalindex som ökat med +11% (99423)) 14

15 KKM 9929 SWE Sandviks vinstandelar SEK 3 25 Utskiftat med * (15 92) * Utskiftat Utskiftat med * med Utskiftat Utskiftat med med (6 212) (5 523) Utskiftat (1 911) (2 55) med (1 116) (1999) (2) (21) (22) *Andelsvärde , aktiekurs Sandvik 185:5, efter avdrag för utskiftningsskatt Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Maximalt 15 miljoner kronor kan avsättas till en fond och investeras huvudsakligen i Sandvik-aktier som är tillgängliga efter tre år. Sedan starten 1986 har avsättningar skett alla år utom under åren För 1998 avsätts maxbeloppet 15 miljoner kronor dvs 13 1 kronor per person som utskiftas år 22. Varje heltidsanställd Sandvik-medarbetare i Sverige som arbetat hos oss sedan 1995 har nu ca 65 kronor innestående. Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling, och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt 11 anställda i Sverige är närmare 4 aktieägare. 15

16 Delårsrapport januari - mars, 1999 KKM 9913-B SWE Fakturering per kvartal MSEK Vi kan idag också redovisa resultatet för det första kvartalet Här ser vi faktureringsutvecklingen per kvartal. Avmattningen i efterfrågan påverkade orderingången under senare delen av 1998 och resulterade i 12% lägre fakturering under första kvartalet i år. Orderingången däremot ökade i förhållande till föregående kvartal och var 33 miljoner kronor högre än faktureringen. KKM-9954 SWE Resultat före skatt MSEK, kvartal 2 MSEK Rullande 12 månader Här ser vi en bild på resultatutvecklingen. Staplarna visar resultatet före skatt per kvartal och den röda linjen visar resultatet i rullande årstakt. Som ni kan se var första halvåret 1998 starkt, beroende på det mycket positiva affärsklimatet. Resultatet för första kvartalet i år påverkades av att efterfrågan var lägre. Kvartalsresultatet blev 81 miljoner kronor och minskningen från föregående års första kvartal var 29%. Däremot ser vi att resultatnivån har varit i stort sett oförändrad under de tre senaste kvartalen. 16

17 KKM-9988 SWE OECD Industriproduktion Årlig förändring Procent 13 Procent Her ser vi en bild på industriproduktionen i OECD-länderna. Industriproduktionen är en viktig parameter för efterfrågan på våra produkter. Den röda linjen visar förändringen 1 år tillbaka, där vi bl a kan se den kraftiga ökningen i slutet av 1993 och även den försämring vi sett i världsekonomin under Det svaga konjunkturläget gör det extra viktigt att vi på alla sätt utnyttjar vår globala närvaro och fokuserar på de olika nischer och kundsegment där möjligheter finns för att öka, och skapa nya, affärer. 17

18 KKM 9923 SWE Prioriteringar 1999 Integration och omstrukturering av förvärven Anpassning till affärsläget Fortsatta satsningar på FoU Öka marknadsandelarna Produktivitet För 1999 har vi några områden som står högt upp på prioriteringslistan: Först och främst så måste vi se resultat av integrationen av de tre stora förvärven. Alla aktiviteter löper planenligt och jag ser med tillförsikt fram emot den styrka som vi får genom det arbete som just nu pågår. Vi måste anpassa oss till affärsläget och på kort sikt innebär det främst att vi ser över bemanningen. Till de 8 personer vi minskade med i fjärde kvartalet 1998 så kommer vi under 1999 troligen minska med ytterligare ca 15 personer. Allt enligt den plan vi presenterade i höstas. Vi fortsätter satsningarna på forskning och utveckling. Sandvik avsatte 1998 ca 1.6 miljarder kronor, 4% av faktureringen på forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Avgörande är dock inte hur mycket pengar vi lägger ned på utveckling utan vad vi får ut av våra satsningar. Ett bevis på detta är att vi för närvarande har ca 2 6 gällande patent och att vi ligger i toppen på den svenska "patentligan". Som exempel kan jag nämna att Sandvik Coromant introducerar närmare 15 nya produkter varje år och 5% av försäljningen kommer från produkter som är yngre än 5 år. Sandvik Steel har ca 6 stålsorter och 2 av dessa förändras varje år. En ständig ström av nya konkurrenskraftiga produkter och processer är en av de viktigaste orsakerna till Sandviks framgångar. Även i ett tuffare affärsklimat måste vi ta vara på de möjligheter vi har att öka marknadsandelarna. Exempelvis genom att satsa på mer säljare. USA är ett sådant exempel. Produktivitet är kanske ett ofta använt ord - men mycket viktigt - för alla anställda och aktieägare i Sandvik. Vi kan inte räkna med några påtagliga prisökningar framöver utan produktivitetsförbättringar är högsta prioritet inom alla områden. Vi har de senaste åren genomfört ett omfattande investeringsprogram och det ska nu också ge resultat. 18

19 Produktivitet är som sagt ett nyckelord för alla Sandvik-anställda ur flera dimensioner och jag vill återkomma till en bild som avslutade mitt anförande på förra årets bolagsstämma. KKM SWE Värde för kunden Produkter Teknisk service Leveransservice Kund Ökad produktivitet Förbättrad konkurrenskraft Bättre lönsamhet Kommersiell service Produktivitet, förbättrad konkurrenskraft och lönsamhet för kunden är nyckelbegrepp för oss och en inställning som Sandvik-anställda har i ryggmärgen sedan årtionden. Produkterna är basen i vårt erbjudande. De skall ha hög kvalitét och medge höga prestanda. För det behövs omfattande utvecklingsresurser. Det har vi. Vi har också omfattande resurser runt om i världen för teknisk service i form av rådgivning och utbildning beträffande produkternas användning liksom hög leveransservice genom avancerade logistiksystem kopplade till våra fabriker i alla världsdelar. Den kommersiella servicen slutligen skall göra det enkelt att göra affärer med Sandvik. Det gäller såväl små lokala som stora globala kunder. 19

20 KI-9923 SWE Sandviks styrkefaktorer Världsledande inom utvalda produktnischer Lönsam tillväxt Finansiell styrka Stark företagskultur Egen tillverkning Egna marknadskanaler och distribution Direktförsäljning till slutkund Maximalt kundvärde Långt förädlade produkter Avancerad och bred FoU Vårt mål är därför givet: Vi skall vara kundens självklara förstahandsval och jag avslutar med en bild som vi mycket ofta använder då vi beskriver Sandvik för finansanalytiker och investerare. Bakom vårt arbete för att bibehålla en globalt ledande position inom våra utvalda produktnischer finns ett antal mycket viktiga faktorer: Egna marknadskanaler och distribution Direktförsäljning till slutkund för maximalt kundvärde Långt förädlade produkter Avancerad och bred forskning och utveckling - där koppling till den information och kunskap vi har genom den egna försäljningsorganisationen är mycket viktig Egen tillverkning där kopplingen till den egna produktutvecklingen är avgörande, inte bara för att få en ny bra produkt utan även för att säkerställa hög kvalitet till låga kostnader. Stark företagskultur med värdeskapande uppföljningssystem för att styra våra verksamhetsområden. För att ytterligare stimulera intresset för koncernen och öka samhörigheten har vi idag en punkt på dagordningen där bolagsstämman har att ta beslut om att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med konvertibler och anställda i vissa andra länder teckningsoptioner. Finansiell styrka - Sandvik är ett av de mest lönsamma företagen i branschen och sist men inte minst Lönsam tillväxt. Genom de strukturåtgärder som nu genomförs koncentererar vi resurserna på våra tre huvudområden Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels. De framgångsfaktorer som vi ser på den här bilden är centrala hörnstenar för utvecklingen av dessa områden. Det är min övertygelse att bara denna inriktning kan ge en långsiktigt god avkastning på satsade resurser för aktieägare och anställda. Tack för uppmärksamheten! 2

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 1999

Sandvik Årsredovisning 1999 Sandvik Årsredovisning 1999 Omslagsbild Sandvik ett kunskapsföretag Sandviks avancerade produkter är resultatet av ett omfattande kunnande inom många olika områden. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

Läs mer

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2000

Sandvik Årsredovisning 2000 Sandvik Årsredovisning 2000 SANDVIK ETT KUNSKAPSFÖRETAG Sandvik är ett högteknologiskt företag med avancerade produkter och välkända varumärken. Bakom koncernens framgångar står många kvalificerade medarbetare

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Stämma med rekorddeltagande

Stämma med rekorddeltagande Möt Sandvik 1/99 Stämma med rekorddeltagande Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström 2 MÖT SANDVIK 1/99 Bolagsstämman i Jernvallens ishall i Sandviken den 29 april i år blev ett trevligt och välbesökt

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

Atlas Copco Januari mars, 1999

Atlas Copco Januari mars, 1999 Atlas Copco Januari mars, 1999 1 Atlas Copcos fakturering uppgick till 7 751 MSEK för det första kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 725 MSEK. Vinst per aktie minskade till 1:95 SEK,

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer

VBG 2004 i korthet. VD-ordet: Anders Birgersson. Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBG AB Årsredovisning 2004 04 VBG 2004 i korthet VD-ordet: Anders Birgersson Detta är VBG-koncernen Koncernen Ägarstruktur Nyckeltal Aktien Grafer VBGs själ Samhällsrollen Engagemang och gemenskap Varumärkeskapitalet

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003

Årsredovisning. AB Electrolux Postadress 105 45 Stockholm. Electrolux Årsredovisning 2003 www.electrolux.com/arsredovisning2003 AB Electrolux Postadress 15 45 Stockholm Besöksadress S:t Göransgatan 143, Stockholm Telefon 8-738 6 Telefax 8-656 44 78 Hemsida www.electrolux.com 5991413-73/2 Electrolux Årsredovisning 23 www.electrolux.com/arsredovisning23

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat?

Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Årsredovisning 2007 Resultatgenomgång Vill du veta mer om vad som ligger bakom vårt resultat? Bästa resultatet hittills för verksamheten i Latinamerika. Följ resultatutvecklingen under 2008 på www.electrolux.com/ir

Läs mer

Industrivärden Årsredovisning 2002

Industrivärden Årsredovisning 2002 Industrivärden Årsredovisning 2002 Innehåll 1 Året i sammandrag 2 VD har ordet 5 Industrivärden i korthet 6 Substansvärdet 7 Industrivärdenaktien 9 Ägarbilden 10 Aktivt ägande och professionell investeringsverksamhet

Läs mer

- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351)

- Resultat efter finansnetto inklusive jämförelsestörande poster 166 MSEK (351) Årsredovisning2000 INNEHÅLL 1 2000 i sammandrag 2 Detta är Finnveden 4 Koncernchefen har ordet 6 Affärsområde Fasteners 12 Affärsområde Powertrain Components 18 Affärsområde Sheet Metal Components 24 Bulten

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front

MötSandvik. i Sydafrika. Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front MötSandvik sandvik-koncernens tidning till aktieägare och MEDARBETARE december 211 Guldläge i Sydafrika Ny strategi framtidssäkrar Sandvik Tre affärsområden blir fem Hållbarhet på bred front möt sandvik

Läs mer

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning

Atlas Copco 2007 ett mycket bra år. Årsredovisning. Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Atlas Copco 2007 ett mycket bra år Årsredovisning 07 Hållbarhetsredovisning Rapport om koncernens styrning Innehåll Intäkter och rörelsemarginal Resultat per aktie 80 000 MSEK % 40 8 SEK Årsredovisning

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Med fokus på POLYMERE R

Med fokus på POLYMERE R Med fokus på POLYMERE R Trelleborg AB Årsredovisning 2000 Innehåll Detta är Trelleborg Trelleborg är en fokuserad världsomspännande industrikoncern. Basen för verksamheten är spetskompetens inom polymera

Läs mer