Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000"

Transkript

1 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till (1 811). Engångsposter ingår med Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge orderingången ökade 17 %. Marknad Industriproduktionen inom OECD låg på en årlig ökningstakt av 4 %. Produktionstakten i USA var fortfarande hög. Tillväxten i Europa ökade till ca 3 % i årstakt och ledande indikatorer är fortsatt positiva. Den japanska ekonomin stärktes men från en låg nivå. Tillväxten i Kina, Korea och Sydostasien var hög. Konjunkturen i Sydamerika förbättrades med Brasilien som motor. Konsumentnära industri och särskilt elektronikbranschen hade ett fortsatt högt kapacitetsutnyttjande. Efterfrågan ökade inom gruv-, anläggnings-, olja/gas- och petrokemiindustrin. Investeringsbenägenheten var emellertid fortfarande låg inom de två sistnämnda områdena. Konjunkturutvecklingen hade en gynnsam effekt på Sandvik och efterfrågan var under första halvåret stark inom flertalet produktsegment. Försäljning (se bilaga 2) Orderingång per kvartal *, Fakturering per kvartal *, * exkl. Svk Saws and Tools * exkl. Svk Saws and Tools Orderingången under det första halvåret uppgick till (20 130), en ökning med 13 % jämfört med motsvarande period föregående år. I fast valuta för jämförbara enheter var ökningen 17 %. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax SANDVIK AB Org.nr Koncernstab Information Moms reg-nr SE SANDVIKEN

2 2 (7) Orderingången ökade på samtliga marknader. Efterfrågan i Europa var stark och förbättrades nu även i England. Aktiviteten inom Central- och Östeuropa var hög. Orderingången var fortsatt god i NAFTA för samtliga affärsområden. Efterfrågan i Sydamerika ökade främst i Brasilien medan bilden var splittrad på övriga marknader i regionen. Orderingången i Asien, Australien fortsatte att öka, särskilt i Kina, Indien och Sydostasien. Utvecklingen i Japan var också mycket god. Efterfrågan från verkstads-, fordons-, elektronik- och konsumentnära industri ökade kraftigt och var fortsatt hög under det andra kvartalet. Orderingången från gruv- och anläggningsindustri var mycket god. Däremot var efterfrågan från viktiga kundsegment som kemi- och processindustri, vilka normalt ligger senare i konjunkturcykeln, relativt svag. Faktureringen uppgick till (19 990) i halvåret, en ökning med 7 %. I fast valuta för jämförbara enheter var ökningen 11 % jämfört med samma period föregående år. I andra kvartalet var faktureringen 11 % högre än föregående år och 7 % högre än i första kvartalet i år. Resultat (se bilaga 1) 1-2 kv kv 2000 Förändring % Fakturering, Rörelseresultat, % av fakturering Dito,, exkl. jämförelsestörande poster % av fakturering Resultat efter finansnetto, % av fakturering 9 15 Dito,, exkl. jämförelsestörande poster % av fakturering 9 12 Nettoresultat, % av fakturering 6 10 Rörelseresultatet uppgick för första halvåret till (2 101), en ökning med 69 %. Resultatet inkluderar jämförelsestörande poster med 660. Här ingår överskott avseende pensionsmedel som Sandvik haft i försäkringsbolaget SPP. Beloppet uppgår netto till 360 efter reserveringar för avtalspensioneringar av tjänstemän som beräknas ske under år Vidare ingår en realisationsvinst med 300 från försäljningen av koncernens captivebolag under första kvartalet. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster ökade med 38 % och för jämförbara enheter med 43 %. Rörelsemarginalen uppgick till 14 % (11) av faktureringen. Ökad volym och produktivitet för samtliga affärsområden var huvudorsaker till resultatökningen. Finansnettot blev -240 (-290). Räntekostnaderna var lägre än motsvarande period föregående år, till följd av en lägre nettoskuld. Resultatet efter finansnetto blev (1 811).

3 3 (7) Kvartal Koncernens rörelseresultat * Rullande Avkastning * (Rullande 12-månader) % 25% % 20% 15% 15% % 10% % 5% 0 0 0% 0% Kvartal Rullande 12-mån * exkl. jämförelsestörande poster Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Nettoresultatet uppgick till (1 118). Vinst per aktie blev 8,10 SEK (4,30). Vinst per aktie för de senaste 12 månaderna blev 17,80 SEK (14,00 för hela 1999). Exklusive jämförelsestörande poster blev nettoresultatet och vinst per aktie för de senaste 12 månaderna SEK 10,70 (9,00). Avkastningen på sysselsatt kapital blev före jämförelsestörande poster för de senaste 12 månaderna 17,4 % (15,1 % för hela 1999) och avkastningen på eget kapital uppgick till 14,1 % (12,4 % för hela 1999). Moderbolagets fakturering var (5 209) och rörelseresultatet 711 (390). Strukturella förändringar I början av året förvärvade Sandvik CTT en tidigare agent i USA, Titex Tools Inc., i syfte att intensifiera marknadsföringen av Titex applikationsverktyg till kvalificerad amerikansk industri. Sandviks affärsområde Mining and Construction slutförde under andra kvartalet förvärvet av tillverkningen av borriggar från två österrikiska företag som ingår i Neuson-koncernen. Den årliga omsättningen beräknas uppgå till 120. Sedan i mars är Sandvik en av delägarna i ett nytt riskkapitalbolag, b-business partners, tillsammans med huvudintressenterna ABB och Investor och ett antal stora svenska industriföretag. b-business partners skall investera i och utveckla företag i Europa med inriktning på elektronisk handel. Under halvåret avyttrades koncernens captivebolag. Affärsområden (se bilaga 2) Sandviks verksamhet är koncentrerad till tre kärnområden: Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Specialty Steels, områden där teknologiinnehållet är stort och där koncernen är världsledande inom utvalda nischer. I Sandvik Tooling ingår Sandvik Coromant, Sandvik CTT, Sandvik Hard Materials samt en mindre kvarvarande distributionsverksamhet för Saws and Tools produkter på vissa marknader. I Sandvik Specialty Steels ingår Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems.

4 4 (7) Sandvik Toolings fakturering uppgick till (6 709), vilket var en ökning med 9 % i fast valuta för jämförbara enheter. Efterfrågan var god från verkstads- och fordonsindustrin och från områden som medicinteknik, formbearbetning och elektronik. Orderingången uppgick till 7 952, vilket var 12 % högre för jämförbara enheter än motsvarande period föregående år främst tack vare stärkta marknadspositioner med ökade marknadsandelar. Den mycket positiva utvecklingen på samtliga marknader, särskilt i USA, Asien, Tyskland och Brasilien, fortsatte under andra kvartalet. Kvarvarande aktiviteter från Sandvik Saws and Tools ingick med 392 i orderingången och 364 i faktureringen. Rörelseresultatet uppgick för halvåret till (1 279) eller 21 % av faktureringen. Förbättringen berodde främst på en god volymutveckling och produktivitetsökning. Sandvik Coromant fortsatte den kraftiga utökningen av sina marknadsaktiviteter bl a genom utbyggd försäljningsorganisation samt investeringar i handel via Internet. Sandvik Mining and Constructions fakturering blev (4 336), en ökning med 12 % i fast valuta för jämförbara enheter. Orderingången förbättrades kraftigt jämfört med föregående år och uppgick till i halvåret, en ökning med 20 %. Efterfrågan från gruv- och anläggningsindustrin var fortsatt god. Många sedan länge planerade projekt realiseras nu, särskilt i Östeuropa, Sydamerika och Australien. Rörelseresultatet blev för halvåret 496 (293) eller 10 % av faktureringen. I andra kvartalet var rörelseresultatet 287 (178), dvs 11 % (8). Den markanta förbättringen berodde på högt kapacitetsutnyttjande i kombination med effekterna av det genomförda omstruktureringsprogrammet. Sandvik Specialty Steels fakturering uppgick till (6 011). Ökningen i fast valuta för jämförbara enheter var 14 %, varav pris 6 % huvudsakligen hänförligt till högre legeringspristillägg. Efterfrågan var fortsatt god och orderingången blev eller 27 % högre än föregående år. Försäljningen var liksom tidigare starkast för produkter till konsumentnära och underhållsinriktade områden samt till applikationer inom elektronikindustrin. Rörelseresultatet uppgick totalt till 588 (288) eller 9 % av faktureringen. I andra kvartalet blev rörelseresultatet 321 (165), 9 % (5). Samtliga affärssektorer förbättrade resultatet genom högre försäljningsvolym och produktivitet. Ändrade nickelpriser påverkade positivt lagervärderingen med ca 60. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningar uppgick till 823 (897). Förvärv av företag och verksamheter gjordes med 369. Finansiering och likviditet Räntebärande skulder och avsättningar minskat med likvida medel gav en nettoskuld på (6 014 per 31 december 1999). Likvida medel uppgick till (2 369) och lån till (5 611). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev Efter investeringar var kassaflödet 92.

5 5 (7) Antal aktier vid första halvårets utgång var Eget kapital per aktie var 77,60 SEK (77,70 per 31 december 1999) och soliditeten 50 % (52). Vid bolagsstämman den 4 maj 2000 beslöt stämman att ändra bolagsordningen så att bolaget nu endast har ett aktieslag. Personal Antalet anställda inom koncernen var den 30 juni ( per 31 december 1999), en liten minskning för jämförbara enheter sedan årsskiftet. Marknadsutsikter Det goda affärsläget under första halvåret förväntas bestå under resten av år Sandviken den 9 augusti 2000 SANDVIK AB; (publ) Clas Åke Hedström Verkställande direktör och koncernchef Bilagor: 1. Koncernen i sammandrag 2. Fakturering och rörelseresultat Rapporten för första halvåret har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa delårsrapport offentliggörs den 2 november och avser de första tre kvartalen Ytterligare information kan erhållas per tfn

6 Bilaga 1 Koncernen i sammandrag, 1-2 kv Helår 1-2 kv Resultaträkning Fakturering Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader, netto Resultat efter finansnetto Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Balansräkning Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandel i eget kapital Räntebärande avsättningar och skulder Icke räntebärande avsättningar och skulder Summa avsättningar, skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Resultat efter finansnetto Ej kassapåverkande poster Återläggning av avskrivningar Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar, förvärv och avyttringar Finansieringsverksamhet, ändring av lån, utdelningar Kassaflöde Nyckeltal Orderingång, Vinst per aktie före jämförelsestörande poster, SEK* 8,15 9,00 10,70 Vinst per aktie efter jämförelsestörande poster, SEK* 8,15 14,00 17,80 Avkastning på sysselsatt kapital före jämförelsestörande poster* 14,3% 15,1% 17,4% Avkastning på eget kapital före jämförelsestörande poster * 11,8% 12,4% 14,1% * Rullande 12 månader

7 Bilaga 2 Fakturering per marknadsområde, 2 kv 1-2 kv 3 kv 4 kv Helår 1 kv 2 kv 1-2 kv Förändring % % 1) EU (exkl. Sverige) Sverige Övriga Europa Europa totalt NAFTA-området Sydamerika Afrika, Mellanöstern Asien, Australien Koncernen totalt Fakturering per affärsområde, Svk Tooling Svk Mining and Construction Svk Specialty Steels Svk Saws and Tools / / / / / Seco Tools 2) Koncerngemensamt / / Koncernen totalt Rörelseresultat per affärsområde, Svk Tooling Svk Mining and Construction Svk Specialty Steels Svk Saws and Tools / / / Seco Tools 2) Koncerngemensamt Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster Rörelseresultat per affärsområde, % av fakturering Svk Tooling Svk Mining and Construction Svk Specialty Steels Svk Saws and Tools / / / Seco Tools 2) Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Rörelseresultat efter jämförelsestörande poster ) 2) Förändring mot föregående år i fast valuta för jämförbara enheter. Genom majoritetsinnehav i Seco Tools konsoliderar Sandvik detta bolag. För kommentarer hänvisas till bolagets halvårsrapport.

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr)

NIBE. skapar värme. Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 508,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 30,1 Mkr (21,8 Mkr) NIBE skapar värme Fortsatt tillväxt nettoomsättningen ökade till 58,5 Mkr (428,9 Mkr) Resultatet efter finansnetto ökade till 3,1 Mkr (21,8 Mkr) Vinsten per aktie under senaste 12-månadersperioden uppgick

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005

Kvartalsrapport för tredje kvartalet 2005 kv a r t a l s r a p p o r t 2 5 Kvartalsrapport för tredje kvartalet LINDABKONCERNEN OMSÄTTNINGEN UNDER KVARTALET ÖKADE MED 13 PROCENT RÖRELSERESULTATET (EBITA), EXKLUSIVE ENGÅNGSPOSTER ÖKADE MED 34 PROCENT

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB

Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB Kvartalsrapport januari-mars 2015 Alimak Group AB 1 Stark försäljning och ökad EBIT lett av affärsområdena Construction Equipment och After Sales Orderingången ökade med 23 % till 535,8 (435,9) miljoner

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014

Delårsinformation HL Display-koncernen januari - september 2014 PRESSMEDDELANDE 7 november 2014 Kontaktpersoner: Gérard Dubuy, VD och Koncernchef Magnus Bergendorff, Finanschef Telefon: 08-683 73 00 Internet inklusive bildarkiv: www.hl-display.com Delårsinformation

Läs mer

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN

BERGMAN & BEVING-KONCERNEN PRESSMEDDELANDE BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Bokslutskommuniké 1 april 1999 31 mars Resultatet efter finansnetto ökade till 392 MSEK (351). Resultatmässigt ett all time high under fjärde kvartalet, + 42%

Läs mer

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö

Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31. Växjö Delårsrapport 2004-05-01 2004-10-31 Försäljningen uppgick till 1 372,7 Mkr (1 155,3 Mkr) Resultatet efter skatt uppgick till 146,9 Mkr (121,2 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 2,24 kr (1,85

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003

Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 23 juli 2003 Halvårsrapport, Axfood AB (publ) perioden 1 januari - 30 juni 2003 Axfoods egenägda detaljhandel i Sverige ökade under första halvåret med 14,6 % där jämförbara butiker ökade med 3,7%. Rörelseresultatet

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013

DELÅRSRAPPORT. 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2012/2013 DELÅRSRAPPORT 16 januari 2013 RAPPORT FÖRSTA KVARTALET Ökad försäljning och stark bruttomarginal damsortimentet åter på bra försäljningsnivå Kvartal 1 (SEP-NOV) Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 245 1

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2011 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2010 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Rekordvinst och fortsatt ordertillväxt

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer