Bokslutsrapport 2002

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsrapport 2002"

Transkript

1 Bokslutsrapport 2002

2 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten ökade med 251 procent till 22,8 MSEK Kärnområdena Brand & Gas och Navigation dubblar tillsammans rörelseresultatet Kärnområdet Komponenter förbättrar resultatet trots oväntat svag volym i december Nettoomsättning och rörelseresultat för övriga verksamheter minskade Värdet på icke kärnverksamheter har skrivits ned med 10 MSEK Positivt resultat efter finansnetto, exkl emissionskostnad och nedskrivning Consilium fokuserar sin verksamhet till tre kärnområden: Brand & Gas, Navigation och Komponenter. Nettoomsättningen för kärnverksamheten har ökat med 15 procent till 555,6 MSEK (483,6). Rörelseresultatet har ökat med 251 procent till 22,8 MSEK (6,5). Orderingången har ökat med 4 procent till 547,6 MSEK (525,1). Beslutade strukturförändringar i enlighet med fastslagen affärsstrategi fortsätter. Det svaga konjunkturläget har försenat processen vad gäller vissa planerade förändringar och avyttringar. Ett kraftigt förbättrat rörelseresultat kan redovisas trots att det belastats med ett antal engångsposter. Minskade nybeställningar och allt hårdare konkurrens från varv i Asien har medfört problem för flera europeiska varv. Marinelektronikverksamheterna belastas därför med 2 MSEK för befarade kundförluster relaterade till ett antal konkurser för större varv i Polen, Tyskland och Italien. Komponentverksamheten har belastats med 2 MSEK för miljöcertifiering enligt ISO och kvalitetscertifiering enligt bilindustrins QS 9000 Inom affärsområdet Brand & Gas har nettoomsättningen ökat med 18 procent till 246,0 MSEK (209,0). Rörelseresultatet har ökat med 182 procent till 14,1 MSEK (5,0). Orderingången har ökat med 5 procent till 227,4 MSEK (215,9). Den marina verksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Orderingång och fakturering är fortsatt stark trots minskade nybyggnadsbeställningar för varven. Varven i Asien tar marknadsandelar från europeiska varv. Consilium redovisar god försäljning i Korea där varven visar rekordomsättning för Samarbetet med japanska Nittan har resulterat i ökade marknadsandelar på den japanska marinmarknaden. Inom landverksamheten har en större förändring av affärsstrategin genomförts, vilken har medfört stora personalminskningar. Inom affärsområdet Navigation har nettoomsättningen ökat med 49 procent till 134,3 MSEK (90,0). Rörelseresultatet har ökat med 48 procent till 13,6 MSEK (9,2) trots betydande expansionskostnader. Nettoomsättningen har ökat med ca 50 procent två år i rad. Volymtillväxten förväntas fortsätta under 2003 trots en på vissa marknader svag konjunktur. Minskade nybyggnadsbeställningar för varven och färre retrofitbeställningar har minskat orderingången på fartygsloggar medan försäljningen av VDR ökar. Orderingången uppgår till 140,2 MSEK (140,0). Inom affärsområdet Komponenter har nettoomsättningen minskat med 5 procent till 175,3 MSEK (184,6). Rörelseresultatet har ökat till 3,8 MSEK (1,5). Orderingången har förvisso ökat med 6 procent till 180,0 MSEK (169,2), men det svaga konjunkturläget består och det finns idag inga indikationer på ökad leveransvolym inom den närmaste framtiden. Större order på nya komponenter kommer att börja påverka produktionsvolymen först under slutet av För att öka mervärdet för kunden genomförs en satsning på utveckling av finklippningsteknik och materialkunskap. Ett större program för investering i modern poduktionsutrustning pågår. Outsourcing av enklare operationer till partners i lågkostnadsländer genomförs. Som ett led i denna process, men också p g a det fortsatt svaga konjunkturläget, har 25 personer varslats om uppsägning under början av Consilium uppvisar en fortsatt förbättring av nettoomsättning och rörelseresultatet för löpande verksamhet, d v s kärnverksamheterna och övriga bolag exklusive avyttrade/avvecklade verksamheter samt kostnader därför. Inklusive strukturkostnader och kostnader för avvecklade enheter uppgick Consilium-koncernens totala rörelseresultat, exklusive nedskrivning av icke kärnverksamheter, till 17,4 MSEK (7,5). Resultat efter finansiella poster, exklusive emissionskostnader och nedskrivning av värden på icke kärnverksamheter, uppgick till 1,3 MSEK ( 8,1). Finansnettot belastas med emissionskostnader om 2,5 MSEK för emission av ett konvertibelt förlagslån och rörelsen belastas med engångskostnader om 10 MSEK för nedskrivning av värdet på icke kärnverksamheter.

3 Resultatsammanställning Belopp i Nettoomsättning 186,8 172,6 163,9 650,4 635,8 590,5 Rörelsens kostnader 177,4 170,1 168,2 627,6 623,7 634,5 Strukturkostnader/engångskostnader 0,0 2,8 0,0 4,0 2,8 0,0 Avyttrade/avvecklade verksamheter 0,2 1,3 0,0 1,4 1,8 0,0 Rörelseresultat* 9,2 1,6 4,3 17,4 7,5 44,0 Finansnetto 4,7 4,5 3,8 16,1 15,6 13,3 Resultat efter finansiella poster ** 4,5 6,1 8,1 1,3 8,1 57,3 Emissionskostnader 2,5 0,3 Nedskrivning av icke kärnverksamhet 10,0 10,0 SPP-återbäring 13,0 Skatt 7,1 3,0 1,0 8,7 2,7 6,5 Årets resultat 1,6 9,1 7,1 2,5 5,7 37,8 * före nedskrivning av icke kärnverksamhet och SPP-återbäring ** före nedskrivning av icke kärnverksamhet, SPP-återbäring och emissionskostnader Specifikation rörelseresultat Belopp i Brand & Gas 5,7 1,7 1,6 14,1 5,0 9,9 Navigation 6,1 0,3 0,8 13,6 9,2 0,5 Komponenter 0,4 0,5 1,3 3,8 1,5 5,7 Summa 12,2 2,5 2,1 31,5 15,7 15,1 Koncerngemensamt 3,0 2,7 2,3 8,7 9,2 10,0 Kärnverksamhet 9,2 0,2 4,4 22,8 6,5 25,1 Övriga verksamheter 0,2 2,7 0,7 0,0 5,6 6,5 Löpande verksamhet 9,4 2,5 5,1 22,8 12,1 31,6 Strukturkostnader/engångsposter 0,0 2,8 0,0 4,0 2,8 Avyttrade/avvecklade enheter 0,2 1,3 0,8 1,4 1,8 12,4 SPP-återbäring 13,0 Totalt 9,2 1,6 4,3 17,4 7,5 31,0 Rörelseresultat, rullande 12 månader MSEK Q4-00 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Brand & Gas Navigation Komponenter

4 Nettoomsättning Belopp i Brand & Gas 72,8 67,3 44,3 246,0 209,0 153,0 Navigation 46,0 26,9 18,9 134,3 90,0 59,7 Komponenter 46,6 48,7 53,3 175,3 184,6 188,5 Kärnverksamhet 165,4 142,9 116,5 555,6 483,6 401,2 Övriga verksamheter 19,6 26,8 22,5 85,0 96,9 81,4 Löpande verksamhet 185,0 169,7 139,0 640,6 580,5 482,6 Avyttrade/avvecklade enheter 1,8 2,9 24,9 9,8 55,3 107,9 Totalt 186,8 172,6 163,9 650,4 635,8 590,5 Nettoomsättning, rullande 12 månader MSEK Q4-00 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Brand & Gas Navigation Komponenter Orderingång Belopp i Brand & Gas 60,4 39,5 18,2 227,4 215,9 151,9 Navigation 20,1 43,1 18,9 140,2 140,0 73,6 Komponenter 42,0 46,0 55,6 180,0 169,2 200,1 Kärnverksamhet 122,5 128,6 92,7 547,6 525,1 425,6 Övriga verksamheter 13,3 20,2 26,0 68,5 106,0 86,7 Löpande verksamhet 135,8 148,8 118,7 616,1 631,1 512,3 Avyttrade/avvecklade enheter 3,4 1,8 76,5 11,1 47,3 164,9 Totalt 139,2 150,6 195,2 627,2 678,4 677,2 Orderingång, rullande 12 månader MSEK Q4-00 Q1-01 Q2-01 Q3-01 Q4-01 Q1-02 Q2-02 Q3-02 Q4-02 Brand & Gas Navigation Komponenter

5 Koncernens resultaträkning i sammandrag Nettoomsättning 650,4 635,8 Rörelsens kostnader 633,0 628,3 Nedskrivning av icke kärnverksamhet 10,0 0,0 Rörelseresultat 7,4 7,5 Finansnetto 16,1 15,6 Emissionskostnader 2,5 0,3 Resultat efter finansiella poster 11,2 8,4 Skatt 8,7 2,7 Årets resultat 2,5 5,7 Koncernens balansräkning i sammandrag 31 dec 31 dec Tillgångar Anläggningstillgångar 196,4 186,6 Varulager m.m. 101,0 99,3 Fordringar 196,2 181,3 Likvida medel 20,8 17,7 Summa tillgångar 514,4 484,9 Eget kapital 82,4 89,4 Skulder Icke räntebärande avsättningar 9,2 9,9 Räntebärande avsättningar 8,8 12,4 Konvertibelt förlagslån 69,9 30,0 Icke räntebärande långfristiga skulder 8,2 7,5 Räntebärande långfristiga skulder 153,4 154,6 Icke räntebärande kortfristiga skulder 176,0 159,4 Räntebärande kortfristiga skulder 6,5 21,7 Summa skulder 432,0 395,5 Summa eget kapital och skulder 514,4 484,9 Resultaträkning per kvartal Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 MSEK Nettoomsättning 149,4 158,6 155,6 186,8 159,8 159,5 143,9 172,6 Rörelsens kostnader 145,6 153,8 150,4 177,4 159,7 155,5 138,4 170,1 Strukturkostnader/engångsposter 1,6 1,7 1,1 2,8 Avyttrade/avvecklade enheter 0,4 0,2 0,6 0,2 0,9 1,2 0,8 1,3 Nedskrivning av icke kärnverksamhet 10,0 Rörelseresultat 1,8 2,9 3,5 0,8 0,8 5,2 4,7 1,6 Finansnetto 4,2 3,9 3,3 4,7 3,2 3,9 4,0 4,5 Emissionskostnader 2,5 0,3 Resultat efter finansiella poster 2,4 3,5 0,2 5,5 4,0 1,0 0,7 6,1 Skatt 0,7 1,0 0,1 7,1 0,8 4,8 0,1 3,0 Årets resultat 1,7 2,5 0,1 1,6 3,2 5,8 0,8 9,1 Kassaflöde Från verksamheten tillförda medel 24,5 14,4 Förändring av rörelsekapital 0,0 11,2 Investeringsverksamhet 34,3 25,7 Finansieringsverksamhet 24,6 18,8 Konvertibelt förlagslån 37,5 29,7 Förändring av likvida medel 3,1 10,8

6 Nyckeltal Rörelseresultat kärnverksamhet, MSEK 22,8 6,5 Rörelsemarginal, kärnverksamhet, % 4,1 1,3 Rörelseresultat löpande verksamhet, MSEK 22,8 12,1 Rörelsemarginal, löpande verksamhet, % 4,1 2,0 Rörelseresultat, MSEK* 17,4 7,5 Rörelsemarginal, % 2,7 1,2 Resultat före skatt, MSEK** 1,3 8,1 Vinstmarginal, % 0,2 neg Avkastning på operativt kapital, % 6,8 2,6 Avkastning på eget kapital, % neg neg Soliditet, % Riskbärande kapital, % Resultat per aktie, SEK*** 0,50 1,14 Resultat per aktie efter full konvertering, SEK*** 0,00 0,83 Eget kapital per aktie, SEK 16,4 17,9 Eget kapital per aktie efter full konvertering, SEK 21,8 19,9 Investeringar, MSEK 34,3 25,7 Antal anställda Antal aktier Antal aktier efter full konvertering * exkl nedskrivning ** exkl nedskrivning och emissionskostnader *** efter aktuell och uppskjuten skatt Förändring av eget kapital Ingående kapital enligt fastställd balansräkning 89,4 97,2 Omräkningsdifferenser 4,5 2,1 Periodens resultat 2,5 5,7 Utgående kapital 82,4 89,4 Kommentarer till finansiell information Denna bokslutsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Moderbolaget Moderbolagets fakturering uppgick under 2002 till 3,6 MSEK (3,6). Resultat efter finansiella poster uppgick till 15,7 MSEK ( 14,1). Utdelning Styrelsen föreslår bolagsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret Kommande rapporter Årsredovisningen kommer att vara tillgänglig på bolagets kontor från den 7 maj 2003 och beräknas utsändas den 9 maj Delårsrapporten för kvartal 1, 2003 publiceras den 21 maj Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas onsdagen den 21 maj 2003, kl på Factory Konferens, Nacka Strand. Stockholm den 27 februari 2003 CONSILIUM AB (publ) Styrelsen Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Consiliums revisorer. Finnbodavägen 2 4 Box Nacka Telefon: Telefax: E-post: Tryckindustri/Finanstryck,

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling

Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Q3 2011 Fortsatt stark försäljnings- och resultatutveckling Nettoomsättningen var 697 (575) för tredje kvartalet och 2 162 (1 671) för januari september Resultatet efter finansnetto var 105,3 (100,2) under

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522

Delårsrapport januari-september 2001 för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 556544-6522 Delårsrapport januariseptember för Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) org.nr 5565446522 Omsättning och rörelseresultat före goodwill uppgick för tredje kvartalet till 85,8 MSEK respektive

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet

pressinformation Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet pressinformation 4 maj 2012 Rapport för första kvartalet 2012 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 4 562 Mkr (4 344). Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (98). Periodens resultat uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2015

Delårsrapport januari mars 2015 Delårsrapport januari mars 2015 Förbättrat resultat Nettoomsättningen uppgick till 915 Mkr (855). Resultatet efter finansnetto blev 112 Mkr (109). Stor påverkan av valuta på omsättning och resultat. Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Bokslutskommuniké. för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2005 Sofiero, Sveriges mest sålda starköl på Systembolaget för tredje året i

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Delårsrapport 1 januari 30 september 2000 Nettoomsättningen mer än fördubblades till 1.329 mkr (649). Rörelseresultatet ökade till 41,4 mkr (-5,3). Resultatet efter finansnetto uppgick till 25,5 mkr (-13,9).

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2009-01-01 2009-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20090101 20091231 Koncernens nettoomsättning uppgick till 1 114,2 (961,1) MSEK, en ökning med 16%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 171,7 (135,5) MSEK,

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten

Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Boule Diagnostics AB (publ) Bokslutskommuniké januari - december 2013 Förbättrat kassaflöde från den löpande verksamheten Kvartalet oktober - december 2013 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 72,2 (76,3),

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser.

Bokslutskommuniké. från egen skog med i genomsnitt fyra procent högre priser. Bokslutskommuniké Foto: Shutterstock 1 oktober 31 december Nettoomsättningen ökade med fem procent till 1 641 MSEK (1 565). Förändringen beror på tre procent högre leveransvolymer och i genomsnitt tre

Läs mer