Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000"

Transkript

1 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad orderingång. Marknad Konjunkturen fortsatte att stärkas i första kvartalet i år. Industriproduktionen inom OECD ökade med en årstakt av 3,5 %. Takten i USA var fortsatt hög. Samtidigt tog konjunkturen i Europa fart. Föregående års kriser i bl a Sydamerika verkade i det närmaste ha gått över och industriproduktionen i Sydostasien växte kraftigt. Återhämtningen i Japan fortsatte. Konjunkturutvecklingen hade en gynnsam effekt på Sandvik och efterfrågan ökade kraftigt inom flertalet produktsegment och nu även från investeringsrelaterad industri, bl a som en följd av ökade energi- och metallpriser. Försäljning (se bilaga 2) Orderingång per kvartal *, Fakturering per kvartal *, * exkl. Svk Saws and Tools * exkl. Svk Saws and Tools Orderingången under det första kvartalet uppgick till (9 960), vilket var 15 % högre än under första kvartalet föregående år. Vid fast valuta och för jämförbara enheter ökade orderingången med 19 % jämfört med samma period föregående år. Faktureringen uppgick till (9 630), en ökning med 7 %. I fast valuta och för jämförbara enheter ökade faktureringen med 10 % jämfört med samma period förra året. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax SANDVIK AB Org.nr Koncernstab Information Moms reg-nr SE SANDVIKEN

2 2 (7) Orderingången ökade på samtliga marknader. Efterfrågan i Europa stärktes både från investerings- och konsumtionsrelaterade kundsegment. Utvecklingen var fortsatt positiv i NAFTA, särskilt för Sandvik Tooling och Sandvik Specialty Steels. Efterfrågan i Brasilien var god och nedgången från början av 1999 har nu helt återhämtats. Orderingången i Asien och Australien fortsatte att öka. Den var stark i Sydostasien och Korea för Sandvik Tooling och Sandvik Specialty Steels. Även för Sandvik Mining and Construction ökade efterfrågan i Asien och Australien, vilket berodde på högre aktivitet inom gruvindustrin. Resultat (se bilaga 1) 1 kv kv 2000 Förändring % Fakturering, Rörelseresultat, % av fakturering Rörelseresultat exkl. realisationsvinst, % av fakturering Resultat efter finansnetto, % av fakturering 8 15 Resultat efter finansnetto exkl. realisationsvinst, % av fakturering 8 12 Nettoresultat, % av fakturering 5 10 Rörelseresultatet uppgick i kvartalet till (959), en ökning med 77 %. Häri ingår en realisationsvinst på 300 från avyttringen av koncernens captivebolag. Rörelseresultatet exklusive realisationsvinst ökade med 45 % jämfört med samma period förra året och uppgick till 14 % av faktureringen i kvartalet. Det är framför allt högre försäljningsvolymer i kombination med genomförda rationaliseringar och kostnadsminskningar som bidragit till förbättringen. Samtliga affärsområden förbättrade rörelseresultatet kraftigt: Sandvik Tooling med 30 %, Sandvik Mining and Construction med 82 % samt Sandvik Specialty Steels med 118 %. Finansnettot blev -135 (-149). Räntekostnaderna var lägre än motsvarande period föregående år, till följd av en lägre nettoskuld. Resultatet efter finansnetto blev (810).

3 3 (7) Kvartal Koncernens rörelseresultat * Rullande % Avkastning * (Rullande 12-månader) 25% % 20% 15% 15% % 10% % 5% 0 Kvartal Rullande 12-mån * exklusive realisationsvinst 0 0% 0% Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning på eget kapital Nettoresultatet uppgick till (520) och vinst per aktie blev 4,00 SEK (2,00). Exklusive realisationsvinst blev nettoresultatet 738 och vinst per aktie 2,90 SEK. Vinst per aktie för de senaste 12 månaderna inklusive realisationsvinster blev 16,00 SEK (14,00 för hela 1999). Avkastningen på sysselsatt kapital under de senaste 12 månaderna uppgick till 16,4 % (15,1 % för hela 1999) och avkastningen på eget kapital uppgick till 13,2 % (12,4 %). Strukturella förändringar I början av året förvärvade Sandvik CTT en tidigare agent i USA, Titex Tools Inc., i syfte att intensifiera marknadsföringen av Titex applikationsverktyg till kvalificerad amerikansk industri. I mars 2000 träffade Sandviks affärsområde Mining and Construction en överenskommelse om förvärv av tillverkningen av borriggar från två österrikiska företag som ingår i Neuson-koncernen. Den årliga omsättningen beräknas uppgå till 120. En omstrukturering av koncernens återförsäkringsverksamhet har påbörjats. Under kvartalet avyttrades koncernens hittillsvarande captivebolag. Affärsområden (se bilaga 2) Sandviks verksamhet är koncentrerad till tre kärnområden: Sandvik Tooling, Sandvik Mining and Construction och Sandvik Specialty Steels, områden där teknologiinnehållet är stort och där koncernen är världsledande inom utvalda nischer. I Sandvik Tooling ingår Sandvik Coromant, Sandvik CTT, Sandvik Hard Materials samt en mindre kvarvarande distributionsverksamhet för Saws and Tools produkter på vissa marknader. I Sandvik Specialty Steels ingår Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems. Sandvik Toolings fakturering uppgick till (3 326), vilket var en ökning med 9 % i fast valuta och för jämförbara enheter. Försäljningen till verkstads- och fordonsindustrin ökade. Efterfrågan ökade även inom kundområden som medicinteknik, formbearbetning och elektronik. Orderingången uppgick till 4 057, vilket var 11 % högre än föregående år. Utvecklingen var mycket positiv på samtliga marknader, särskilt i Tyskland, USA, Brasilien och Asien. Sandvik Coromant noterade en rekordhög försäljning i USA.

4 4 (7) Kvarvarande aktiviteter från tidigare Sandvik Saws and Tools ingick med 196 i orderingången och 175 i faktureringen. Rörelseresultatet uppgick till 800 (614), dvs 21 % av faktureringen vilket var en ökning mot föregående år. Förbättringen berodde främst på högre volym men även på genomförda kostnadssänkningar. Sandvik Mining and Constructions fakturering blev (2 101), en ökning med 4 % i fast valuta. Orderingången förbättrades betydligt mer och uppgick till 2 722, 19 % högre än föregående år. Efterfrågan på maskiner ökade starkt och var fortsatt hög för verktyg och reservdelar. Aktiviteten inom gruvindustrin steg och många tidigare vilande projekt sattes igång, speciellt i Östeuropa, NAFTA, Sydamerika och Australien. Anläggningsindustrin hade hög aktivitet medan efterfrågan från kolgruveindustrin fortfarande var dämpad. Rörelseresultatet blev 209 (115) och motsvarade 9 % av faktureringen. Den markanta förbättringen jämfört med motsvarande kvartal föregående år berodde på högre kapacitetsutnyttjande och effekter av det genomförda omstruktureringsprogrammet. Sandvik Specialty Steels fakturering uppgick till (2 733). Ökningen i fast valuta och för jämförbara enheter var 14 % varav 5 % hänförligt till högre legeringspristillägg. Den positiva trenden i efterfrågan från slutet av 1999 fortsatte i kvartalet och orderingången blev eller 29 % högre än föregående år och omfattade nu även investeringsrelaterade rörprodukter till olja/gas-, kemisk- och petrokemisk industri. Den var fortsatt god för konsumtionsnära stålprodukter. Efterfrågan på Kanthals produkter till bl a elektronikindustrin ökade kraftigt. Priserna för Sandvik Steel hade i kvartalet ännu inte återhämtats men trenden var fortsatt positiv. Rörelseresultatet i kvartalet blev 267 (123), 8 % av faktureringen. Förbättringen uppnåddes genom högre försäljningsvolym och effekterna av det pågående rationaliseringsprogrammet. Investeringar Koncernens investeringar i anläggningar uppgick till 360 (438). Företagsförvärv gjordes för 203. Stark position inom IT Koncernens affärsområden har under det senaste året etablerat avancerade web-lösningar för relationsskapande marknadsföring och elektronisk handel. Exempelvis introducerade Sandvik Coromant Norden handel via Internet i mitten av 1999 och idag går över 20 % av försäljningen i Sverige och Danmark via Internet. Under första kvartalet i år lanserade Sandvik Coromant, som ett komplement till den redan tidigare höga försäljningen via EDI, Internet-handel på den amerikanska marknaden. Dessa koncept kommer successivt att etableras i andra länder. I slutet av mars aviserades att Sandvik går in som en av delägarna i ett nytt riskkapitalbolag, b-business partners. Förutom huvudintressenterna ABB och Investor utgörs delägarna av ett antal stora svenska industriföretag. Det nya bolaget skall investera i och utveckla företag i Europa som inriktar sig på elektronisk handel mellan företag. Genom medverkan i b-business partners får Sandvik möjlighet att delta aktivt i det expanderande området.

5 5 (7) Finansiering och likviditet Räntebärande skulder och avsättningar minskat med likvida medel gav en nettoskuld på (6 014 per 31 december 1999). Likvida medel uppgick till (2 369) och lån till (5 611). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 711. Efter investeringar var kassaflödet Antal aktier var Eget kapital per aktie var 81,10 SEK (77,70 per 31 december 1999) och soliditeten 53 % (52). Personal Antalet anställda inom koncernen var vid utgången av kvartalet ( per 31 december 1999) vilket innebar en minskning för jämförbara enheter med 175 personer sedan årsskiftet. Marknadsutsikter Affärsläget förväntas förbli fortsatt starkt under resten av år Sandviken den 4 maj 2000 SANDVIK AB; (publ) Clas Åke Hedström Verkställande direktör och koncernchef Bilagor: 1. Koncernen i sammandrag 2. Fakturering och rörelseresultat Rapporten för första kvartalet har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Nästa delårsrapport offentliggörs den 9 augusti och avser första halvåret Ytterligare information kan erhållas per tfn

6 Bilaga 1 Koncernen i sammandrag, 1 kv Helår 1 kv Resultaträkning Fakturering Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader Övriga rörelseintäkter och -kostnader Realisationsvinst Rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader, netto Resultat efter finansnetto Skatter Minoritetsandelar Nettoresultat Balansräkning Anläggningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandel i eget kapital Räntebärande avsättningar och skulder Icke räntebärande avsättningar och skulder Summa avsättningar, skulder och eget kapital Kassaflödesanalys Resultat efter finansnetto Ej kassapåverkande poster Återläggning av avskrivningar Betald skatt Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringar, förvärv och avyttringar Finansieringsverksamhet, ändring av lån, utdelningar Kassaflöde Nyckeltal Orderingång, Vinst per aktie före real.vinst, SEK* 7,30 9,00 9,90 Vinst per aktie efter real.vinst SEK* 7,30 14,00 16,00 Avkastning på sysselsatt kapital före real.vinst* 14,9 % 15,1 % 16,4 % Avkastning på eget kapital före real.vinst* 10,5 % 12,4 % 13,2 % * Rullande 12 månader

7 Bilaga 2 Fakturering per marknadsområde, 1 kv 2 kv 3 kv 4 kv Helår 1 kv Förändring % % 1) EU (exkl. Sverige) Sverige Övriga Europa Europa totalt NAFTA-området Sydamerika Afrika, Mellanöstern Asien, Australien Koncernen totalt ) Förändring mot föregående år exklusive valutaeffekt och strukturförändring. Fakturering per affärsområde, Svk Tooling Svk Mining and Construction Svk Specialty Steels Svk Saws and Tools / / / Seco Tools 2) Koncerngemensamt / / Koncernen totalt Rörelseresultat per affärsområde, Svk Tooling Svk Mining and Construction Svk Specialty Steels Svk Saws and Tools / Seco Tools 2) Koncerngemensamt Rörelseresultat före real. vinst Realisationsvinst Rörelseresultat efter real. vinst Rörelseresultat per affärsområde, % av fakturering Svk Tooling Svk Mining and Construction Svk Specialty Steels Svk Saws and Tools / Seco Tools 2) Rörelseresultat före real. vinst Rörelseresultat efter real. vinst ) Genom majoritetsinnehav i Seco Tools konsoliderar Sandvik detta bolag. För kommentarer hänvisas till bolagets delårsrapport.

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2011

Sandvik Årsredovisning 2011 Sandvik Årsredovisning Solberg. Tryck: Falk Graphic Media KI-ÅR 11 SWE sandvik ab 811 81 sandviken tel 026-260000 www.sandvik.com Sandvik Årsredovisning Innehåll Året i korthet Detta är Sandvik Sandvik

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet

JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN. Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Delårsrapport JANUARI - SEPTEMBER 2005, JM-KONCERNEN 3/05 Fortsatt stark försäljning och ökad lönsamhet Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 7 011 mkr (5 970) och antal sålda bostäder uppgick till

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat

Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport. Hållbarhet. Prestation. Bolagsstyrning. Hållbarhet. Resultat Årsredovisning 2011 Resultatgenomgång Bolagsstyrningsrapport Hållbarhet Resultat Prestation Hållbarhet Bolagsstyrning Innehåll VD-kommentar till bokslutet 2 Förvaltningsberättelse 5 Noter 31 Definitioner

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003

AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Q3 AKTIEÄGARINFORMATION Niomånadersrapport, januari september 2003 Omslag: Skanska breddar E4 norr om Stockholm. I uppdraget ingår designarbetet av den fem kilometer långa sträckan mellan Rotebro och Upplands

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen

Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 29 april 2013 Atlas Copco Rapport för första kvartalet 2013 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Solid efterfrågan på service, svagare på utrustning Orderingången

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt

Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Delårsrapport januari september Stark tillväxt drivs av omfattande nätverksvideoprojekt Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1 193 Mkr (841). Rörelseresultatet under perioden uppgick till 264

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande 2003-01-30

Pressmeddelande 2003-01-30 Pressmeddelande 2003-01-30 Stora Ensos finansiella position ytterligare stärkt; oförändrad utdelning, 0,45 EUR, föreslås Resultat för fjärde kvartalet Stora Ensos resultat per aktie, exklusive engångsposter,

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK)

Delårsrapport januari-mars 2009. Störst i Norden. Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Delårsrapport januari-mars 2009 Störst i Norden Rörelseintäkterna minskade med 21 procent till 152,1 MSEK (192,9 MSEK) Resultatet efter skatt minskade med 34 procent till 25,3 MSEK (38,1 MSEK) Resultatet

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2014

Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars Bra start på året för ICA Gruppen I ICA Gruppens koncernredovisning ingår ICA AB som ett helägt dotterbolag från och med den 27 mars då förvärvet av Aholds aktier i ICA AB slutfördes.

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer