Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden QUALISYS AB (publ),

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Qualisys. Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden 2002-01-01 2002-03-31. QUALISYS AB (publ), 556360-4098"

Transkript

1 Qualisys Delårsrapport från Qualisys AB (publ) för perioden QUALISYS AB (publ),

2 Fortsatt stor osäkerhet om finansieringen av OPTAx Systems Inc. Misslyckas OPTAx-finansieringen uppstår allvarliga konsekvenser för Qualisys: o Nerskrivningsbehov av värdet av OPTAx-aktierna resulterar i att moderbolagets egna kapital är förbrukat. o Amortering av lån kan inte verkställas som planerat. Bolagets firma ändras till Exave AB för att undvika sammanblandning med avyttrade verksamheter. Koncernen i sammanfattning Qualisys-koncernen består från och med 2002 av moderbolaget Qualisys AB och förvaltningsbolaget Morcila B.V. Övriga dotterbolag är antingen vilande eller under avveckling. OPTAx Systems Inc. är sedan 1 december 2001 intressebolag Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansnetto Resultat kr per aktie -0,35-2,23-4,59 Kassaflöde Investeringar Soliditet -28% 27% -10% Andel riskkapital -28% 42% -10% Medelantal anställda

3 Koncernresultat (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 1,5 Mkr (3,5) Resultat efter skatt: -1,5 Mkr (-9,6) Intäkterna under perioden har uppstått genom försäljning av kameror och komponenter ur lagret. Av försäljningen har cirka hälften bestått av avtalsenliga leveranser till Qualisys Medical AB och resten av leveranser till slutkund. OPTAx Systems Inc. Qualisys fortsatta existens är beroende av att OPTAx finansieras med externt riskkapital eller avyttras och att detta kan ske på en värdering som gör att det bokförda värdet av OPTAx-innehavet i Qualisys AB kan försvaras. Om så inte sker kan nerskrivningsbehovet resultera i att det egna kapitalet i moderbolaget Qualisys AB är förbrukat och att bolaget måste upprätta kontrollbalansräkning. Verksamheten i OPTAx har inte medfört att bolagets intäkter ökat under perioden som planerat. De likvida tillgångarna i OPTAx är förbrukade och bolaget är i akut behov av tillförsel av kapital för sin fortsatta existens. Under perioden har de externa huvudägarna tillfört ytterligare cirka 11 Mkr som lån till OPTAx. Verksamheten har medfört ytterligare förluster i OPTAx på cirka 13 Mkr. Qualisyskoncernens resultat- och balansräkning påverkas dock ej av ökade förluster under kvartal 1 då de koncernmässiga nettotillgångarna av OPTAx redan den 31 december 2001 redovisats till noll. OPTAx produkt för analys av barn med misstänkt ADHD fungerar tekniskt mycket väl. Användare och föräldrar är mycket positiva till resultatet av de utförda testerna, men företagsledningen har kraftigt missbedömt den tid det tar att ändra rutiner och attityder hos användarna. Trots mycket stora ansträngningar ligger utnyttjandegraden hos de anläggningar som finns ute hos läkarna långt under förväntan. Förhandlingar har under en längre tid förts med amerikanska institutioner om tillförsel av så mycket riskkapital i OPTAx att bolagets långsiktiga strategi för att uppnå lönsamhet kan säkerställas. Förhandlingarna har av olika anledningar dragit ut på tiden och det går ännu inte att avgöra om dessa leder till önskat resultat, men ett positivt beslut måste komma inom kort för att OPTAx och därmed Qualisys verksamhet skall kunna räddas. Finansiell ställning och likviditet Investeringar i inventarier under perioden uppgick till -92 tkr (3 251) varav moderbolaget 0 tkr (150). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad kreditlimit uppgick vid utgången av perioden till 1072 tkr, varav moderbolaget 918 tkr (19 852, varav moderbolaget 513). Checkräkningskrediten förfaller till betalning De kortfristiga tillgångarna uppgick till 78% (172%) av de kortfristiga skulderna. Andelen riskkapital uppgick till -28% (42%). Qualisys har tillsammans med bolagets bankförbindelse upprättat en plan för amortering av upplånat kapital. Denna förutsätter att Qualisys lager av mätkamerautrustning fortsättningsvis kan avyttras som avtalat, OPTAx avropar beställda och lagerhållna kameror för ADHD och att OPTAx-aktier kan avyttras. Misslyckas OPTAx kan Qualisys inte klara amorteringarna som skall vara genomförda den 30 juni Göteborg den 29 april 2002 Karl-Erik Morander, VD och koncernchef Qualisys AB, Göteborgsvägen 74, Sävedalen,

4 KONCERNENS RESULTATRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr Nettoomsättning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Forsknings- och utvecklingskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Vinst vid externa kapitaltillskott till överkurs i dotterbolagen Resultat från andelar i intressebolag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Minoritetsandelar Skatt Periodens resultat Antal aktier, tusental Resultat, kr/aktie -0,35-2,23-4,59 KONCERNENS BALANSRÄKNINGAR I SAMMANDRAG tkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Varulager Övriga omsättningstillgångar exkl. likvida medel Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Minoritetsandelar Utnyttjad checkräkningskredit Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda panter Ansvarsförbindelser

5 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS I SAMMANDRAG Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från externa kapitaltillskott i dotterbolag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens slut FÖRÄNDRINGAR I KONCERNENS EGET KAPITAL Ingående eget kapital Periodens resultat Utdelning Belopp vid periodens utgång KONCERNENS NETTOOMSÄTTNING Per marknad Norden Storbritannien Asien USA Tyskland Övriga Totalt Per applikationsområde Medicinsk forskning Marin Sport Industri/OEM Animation Totalt

6 Redovisningsprinciper Samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Rapporten har inte varit föremål för granskning av Qualisys revisorer. Investeringar och likviditet Investeringar i inventarier under perioden uppgick till -92 tkr (3 251) varav moderbolaget 0 tkr (150). Koncernens likvida medel inklusive outnyttjad kreditlimit uppgick vid utgången av perioden till tkr, varav moderbolaget 918 tkr (19 852, varav moderbolaget 513). Checkräkningskrediten förfaller till betalning Personal Antal anställda var vid periodens utgång 2 st (26) varav moderbolaget 1 st (1). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick till tkr (3 062) varav 53% avser försäljning av varor enligt avtal med det nybildade bolaget Qualisys Medical AB. Resultat efter skatt blev tkr (-1). Moderbolagets egna kapital uppgick till 7,6 Mkr. Då har andelarna i OPTAx upptagits till 15 Mkr. Osäkerheten i dessa värden har ökat under kvartal 1, 2002, men möjlighet att försvara värdet har ändå bedömts föreligga så länge förhandlingar med investerare pågår. Närståendetransaktioner Under perioden har Remplir AB i enlighet med avtal fakturerat Qualisys AB med totalt 300 (400) tkr avseende management fees. Qualisys AB har fakturerat Precimeter AB med totalt 58 kr avseende bl a redovisningstjänster. Börskurs och substansvärde Börskurs bokslutsdagen, kr/aktie 1,70 8,50 2,20 Substansvärde, kr/aktie -0,73 1,98-0,37 Börskurs/substansvärde, procent neg 429 neg Bolagets aktie är noterad på NGM-listan. Kommande rapporter 27 augusti 2002, delårsrapport januari-juni oktober, delårsrapport januari-september 2002

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

CellaVision AB (publ)

CellaVision AB (publ) CellaVision AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2002 - Nettoomsättningen uppgick till 9 Mkr (2,2), rörelseresultatet till -38,6 Mkr (-40,2) samt nettoresultatet till -38,4 Mkr (-40,1) - 9 system

Läs mer

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 SKANDITEK DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Resultatet före skatt uppgick till 17,3 mkr ( 26,1). I resultatet ingår avskrivningar av goodwill med 5,1 mkr ( 11,7). Skanditeks verksamhet Skanditek är ett industriförvaltningsbolag

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Kilsta Metallvärden AB (publ.)

Kilsta Metallvärden AB (publ.) Kilsta Metallvärden AB (publ.) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010 Ny bolagsstruktur Tidigare Kilsta Metall AB (publ.) förvärvade per den 1 oktober 2010 genom en riktad nyemission Metallvärdengruppen.

Läs mer

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande)

Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Pressmeddelande från Expanda AB ( publ ), 556541-2094 (Delårsrapport januari-mars 2004 distribueras som en del av detta pressmeddelande) Resultatet förbättrades under första kvartalet Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier.

Styrelsen föreslår att genom fondemission 2:1 öka bolagets aktiekapital från 4.320.000 kr till 12.960.00 kr genom utgivande av 4.320.000 nya aktier. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 (15/3 2004) (publ.) Organisationsnummer 556577-2141 Sammandrag för koncernen Omsättningen uppgår till 127 027 tkr (96 868 tkr) en ökning med 31 % jämfört med föregående år. Resultat

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 Första kvartalet 2015 Omsättning för koncernen uppgick till 5.867 Tkr och resultatet till 3.184 Tkr. En extra bolagsstämma i början av

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2007

Delårsrapport januari juni 2007 Delårsrapport januari juni 2007 Ändrad detaljplan i Söderhamn möjliggör avstyckning av 20 fritidstomter från Stenö Camping. Möruddens Camping på Hammarö, utanför Karlstad förvärvades. Östermalms IP har

Läs mer

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning

Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning 1 av 7 Fortsatt positivt rörelseresultat trots minskad omsättning Omsättningen för det andra kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor, en minskning med 35 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006

Bokslutskommuniké för Smarteq AB (publ), org nr 556387-9955 för verksamhetsåret 2006 Smarteq utvecklar och levererar produkter och lösningar för trådlös kommunikation till och från fordon, inom industrin och för trådlös datorkommunikation (WLAN). Verksamheten är fokuserad på utveckling

Läs mer

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010

Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Wise Group AB är en koncern med fyra dotterbolag, alla med tjänster inom personalområdet/hr. Vi erbjuder en heltäckande portfölj av tjänster för

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384

Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 Delårsrapport januari - mars 2005 Prevas AB (publ), org.nr. 556252-1384 God orderingång, en ökning med 42 procent SAMMANFATTNING (Mkr) Rörelsens intäkter Rörelsekostnad Andel i intressebolags resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2004

Delårsrapport januari juni 2004 Delårsrapport januari juni 2004 2004-07-22 april-juni januari - juni jan-dec juli-juni Nyckeltal 2004 2003 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 967 2 406 5 780 4 752 9 273 10 301 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 April-juni 2015 Nettoomsättningen ökade med 24 procent och uppgick till 195 mkr (157). Rörelseresultatet ökade med 47 procent till 8,1 mkr (5,5). Rörelsemarginalen

Läs mer

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med

Produkten kombinerar ett världsledande affärssystem (Microsoft Dynamics AX) med Omsättning 23,2 (20,7) MKR Rörelsemarginal neg (2,6) % Rörelseresultat 2,9 (0,5) MKR Kassaflöde 37,7 (0,1) MKR Resultat efter skatt 2,8 (0,5) MKR Resultat per aktie 0,08 (0,01) SEK Omsättning 47,1 (38,9)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer