Bolagsstämma 7 maj 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstämma 7 maj 2002"

Transkript

1 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1

2 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag kommer att beskriva Sandviks utveckling under förra året och första kvartalet i år. Därefter skall jag gå igenom våra mål, den bakomliggande strategin och de drivkrafter vi anser är särskilt viktiga för lönsam tillväxt. 2

3 År 2001! Ett framgångsrikt år!! Fakturering totalt +12%, MSEK! Vinst: MSEK, +2% exkl. jämförelsestörande poster! Omfattande förändringsprogram! Flera viktiga företagsförvärv! Vinst per aktie SEK 14,40! Utdelning, förslag SEK 9,50, +6%! Förslag om förnyat mandat för återköp av aktier på bolagstämman 7 maj Bolagsstämma 2002, sid i summering: Ännu ett framgångsrikt år! Året började starkt men utvecklingen i världsekonomin försämrades kraftigt under hösten som vi alla vet. För Sandvik var året ändå framgångsrikt. Faktureringen ökade med totalt 12% och blev nära 49 miljarder kronor. Resultatet före skatt blev 5,6 miljarder kronor vilket var det näst högsta någonsin. Försämringen av konjunkturläget innebar att arbetet med struktur- och produktivitetsförbättringar intensifierades. Vi gjorde flera viktiga förvärv. Vinsten per aktie ökade till 14,40 kr och styrelsen föreslår att utdelningen blir 9,50 kronor per aktie vilket är en höjning med 50 öre. Styrelsen föreslår också att bolagsstämman i dag tar beslut om att förnya möjligheten att återköpa aktier. Låt oss titta lite närmare på utvecklingen under året. 3

4 Faktureringsutveckling Årlig tillväxt År Organisk Förvärv % 2% % 7% % -4% % 1% Bolagsstämma 2002, sid 4 Här ser vi faktureringsutvecklingen de senaste 20 åren. Som ni kan se har vi under 90-talet ökat tillväxttakten markant. År 2001 var tillväxten totalt 12% och faktureringen var den högsta någonsin. Justerar vi för valutautvecklingen, det vill säga försvagningen av den svenska kronan, så var volymtillväxten 3% och därutöver bidrog företagsförvärv med 1%. 4

5 Sandvik Tooling Mål Fokus på tillväxt med bibehållen lönsamhet 2001! Oförändrad fakturering: 16,6 mdr kr! Oförändrat resultat: 3,0 mdr kr! Ökade marknadsandelar! Fortsatt hög investeringsnivå! Förändringsprogram Bolagsstämma 2002, sid 5 Sandvik Toolings fakturering uppgick till drygt 16 miljarder kronor vilket var oförändrad nivå i fast valuta för jämförbara enheter det vill säga om vi tar bort valutaeffekt och företagsförvärv. Rörelseresultatet uppgick till 3 miljarder kronor. Efterfrågan sjönk kraftigt för snabbstålsverktyg och hårdmetallämnen och minskade i slutet av året även för Coromant. Den totala marknadspotentialen minskade dock betydligt mer vilket innebar att vi tagit marknadsandelar. Tillväxtmålet för Sandvik Tooling är ambitiöst vilket innebar att investeringsnivån var fortsatt hög. Försämringen i affärsläget gav kraftigt lägre volymer under andra halvåret och innebar att åtgärder för att öka effektiviteten och sänka kostnadsnivån som annars skulle ha vidtagits över flera år tidigarelades. Det sker genom bland annat en koncentration av antalet produktions- och lagerenheter. Det här förändringsprogrammet och fortsatta investeringar innebär att Sandvik Tooling kommer att vara ännu bättre positionerat vid en konjunkturuppgång. 5

6 Sandvik Mining and Construction Mål Tillväxt och fortsatt lönsamhetsförbättring 2001! Hög fakturering: 13,5 mdr kr! Ökat resultat: 1,3 mdr kr! Förvärv av delar av Svedala! Produktinnovationer! Fokus på eftermarknad Bolagsstämma 2002, sid 6 Sandvik Mining and Construction hade ett mycket bra år - faktiskt det bästa sedan affärsområdet bildades Faktureringen ökade med hela 18% i fast valuta för jämförbara enheter och uppgick till 13,5 miljarder kronor. Rörelseresultatet ökade med 26% till 1,3 miljarder kronor. Under året förvärvades krossar och siktar från Svedala Industri vilket innebär en breddning av produktprogrammet. Ett antal nya intressanta produkter och automationslösningar lanserades. Jag skall visa smakprov senare... En viktig del i den övergripande målsättningen för affärsområdet är att öka försäljningen till eftermarknaden det vill säga verktyg, reservdelar och service. Viktigt är också att öka närvaron hos kund, erbjuda tekniskt avancerade produkter och förvärv av kompletterande företag. Sandvik Mining and Construction har haft en mycket tillfredsställande utveckling och har alla förutsättningar att uppnå ställda krav för såväl tillväxt som lönsamhet. 6

7 Sandvik Specialty Steels Mål Högre lönsamhet och tillväxt inom utvalda områden 2001! Lägre fakturering: 14,5 mdr kr! Oförändrat resultat: 1,3 mdr kr! Färre produktionsenheter! Ny organisation i Europa! Fokus på bättre produktmix Bolagsstämma 2002, sid 7 Så till affärsområde Sandvik Specialty Steels som tidigast påverkades av det försämrade affärsläget. Efterfrågan i NAFTA sjönk kraftigt och under andra halvåret även i Europa. Faktureringen blev 14,5 miljarder vilket var en minskning med 6% i fast valuta för jämförbara enheter. Trots detta var rörelseresultatet i stort sett oförändrat och uppgick till 1,3 miljarder kronor. Avgörande för Specialty Steels långsiktiga utveckling för högre lönsamhet och minskade cykliska svängningar är en förändring av kund- och produktportföljen mot tillväxtområden som energi, miljö och medicinteknik. Det är ett arbete som tar tid men vi har redan under året sett en viss positiv effekt av den produktutveckling som pågår. Pågående strukturåtgärder, ökad produktivitet tillsammans med en offensiv marknadsföring av avancerade produkter skapar goda förutsättningar för en högre lönsamhet och långsiktigt god tillväxt. 7

8 Rörelseresultat och avkastning Genomsnitt ROCE, % År , , , , Avkastning på sysselsatt kapital, % Sandvik Rörelseresultat, EBIT Europeisk Verkstadsindustri Bolagsstämma 2002, sid 8 Den här bilden speglar koncernens resultatutveckling under en 20-års period. De blå staplarna visar resultatet före finansnetto. År 2001 hade vi det näst högsta rörelseresultatet genom tiderna. Sett i ett längre perspektiv har vi nu lyft resultatet ordentligt och etablerat en ny, högre nivå som ni kan se av bilden. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året sjönk något och uppgick till 17,4%. Trots ett högt resultat i pengar nådde vi inte avkastningsmålet på 20%. Detta har föranlett ett antal aktiviteter för att minska kapitalbindningen. Den svarta linjen visar avkastningen på sysselsatt kapital för europeisk verkstadsindustri och som ni ser har vi - med den röda linjen - högre lönsamhet. 8

9 Vinst per aktie, utdelning SEK/aktie VPA Utdelning Exkl. engångskostnader och -intäkter Bolagsstämma 2002, sid 9 Vinsten per aktie ökade till 14 kronor och 40 öre och tar vi bort engångsposter blev vinsten 13,10 som visas på bilden. Vår starka finansiella ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 9,50 kr. Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till hela 68% vilket mycket väl uppfyller vårt mål om att utdelningen skall uppgå till minst 50% av vinsten per aktie. Sett över en 10-års period har vinsttillväxten varit 12% per år och utdelningsökningen har varit i snitt 19% per år. 9

10 SEK 300 Sandvik aktien SEK Source: Ecowin 75 May Sep 00 May Sep 01 May Sep 02 May Sandvik MSCI Europe Machinery & Engineering Bolagsstämma 2002, sid 10 Här ser vi kursutvecklingen för Sandvik, den blå linjen, under de senaste tre åren ställt mot utvecklingen för europeisk verkstadsindustri, den röda linjen. För oss är det viktigare att jämföra kursutvecklingen jämfört med europeisk verkstadsindustri än med svensk industri eftersom det är så de stora internationella aktieägarna gör sina jämförelser. År 2001 var ett turbulent år på aktiemarknaden. Sandviks börskurs minskade med 1% under året. Kursutvecklingen för europeisk verkstadsindustri minskade med 7% så vi klarade oss bättre. Utvecklingen för Stockholmsbörsens Generalindex, var betydligt sämre, minus 17%. Sandviks börsvärde var vid årsskiftet 58 miljarder kronor vilket innebär att vi var det 12:e största företaget på Stockholmsbörsen. Utvecklingen på Stockholmsbörsen i år har som vi alla vet varit negativ, -14%. För Sandvik-aktien har utvecklingen däremot varit positiv med en uppgång på cirka 9%. Mot bakgund av att aktiemarknaden på kort sikt kan svänga mycket kraftigt är det viktigt att titta på den totala avkastningen på aktien under en längre period anser jag. De senaste tio åren har Sandviks aktiekurs inklusive återinvesterad utdelning ökat med 16% i snitt per år. 10

11 Incitament för anställda! Optionsplan! Konvertibler! Resultatandelar Bolagsstämma 2002, sid 11 För att visa uppskattning för utförda prestationer och för att ytterligare stimulera framåtriktat intresse för koncernen har vi ett antal incitament. Sandvik har sedan 1999 en optionsplan för ledande befattningshavare över hela världen. Optionsplanen ger möjlighet till så kallade personaloptioner på Sandvik-aktier. För år 2002 tilldelas cirka 300 personer totalt 0,8 miljoner personaloptioner med en lösenkurs på 259 kronor dvs optionshavaren får rätt att köpa aktien för 259 kronor, något som naturligtvis bara är intressant om aktien ligger över den nivån. Antal optioner blev hälften mot föregående års tilldelning, pga att avkastningen på sysselsatt kapital sjönk. Programmet baseras på befintliga aktier och medför därför ingen utspädning års bolagsstämma beslutade att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med sk konvertibler. Mer än 2 av 3 Sandvik-anställda i Sverige utnyttjade möjligheten. Vid full konvertering tillkommer totalt 4,9 miljoner aktier. Möjlighet till konvertering till nya aktier startade den 2 juli föregående år och hittills har bara aktier tillkommit. Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Sedan starten har avsättningar skett alla år utom under åren då vinsten var för låg. För 2001 avsätts maxbeloppet 150 miljoner kronor det vill säga i dagsläget kronor per person som utskiftas år Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt cirka anställda i Sverige är nästan hälften aktieägare. 11

12 Göranssonska Skolan Sandvikens tekniska gymnasium Sandvik AB - Sandvikens Kommun Bolagsstämma 2002, sid 12 Jag måste också få visa en skiss på Göranssonska skolan som vi startar i höst tillsammans med Sandvikens kommun. Det är ett tekniskt gymnasium med ett specialutformat 3-årigt program. Vårt mål är att ge eleverna bästa tänkbara förutsättningar för att bli attraktiva på framtidens arbetsmarknad. Det gör vi genom att skapa en kvalificerad teknikutbildning där praktik och teori blandas. 12

13 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 13 Vi kan också redovisa hur det gick första kvartalet i år. 13

14 MSEK Orderingång MSEK Bolagsstämma 2002, sid 14 Här ser vi orderingångsutvecklingen per kvartal. Den uppgick nu till 12,8 miljarder kronor vilket var 2% högre än första kvartalet förra året. I pris/volym var det dock en minskning med 6%. Den lägre orderingången i förhållande till första kvartalet föregående år skall ses mot bakgrund av att affärsklimatet var mycket starkt i början av år Därför är det mer relevant att jämföra takten i orderingången med fjärde kvartalet förra året, (dvs närmast föregående kvartal), och då kan vi notera en ökning på 13%. Det är en bra siffra och glädjande är att vi ser en ökning inom alla tre affärsområdena. Vi skall dock komma ihåg att vi har en viss positiv säsongseffekt mellan kvartalen. Faktureringen i första kvartalet uppgick till 11,8 miljarder vilket var en minskning med 12% i pris/volym. 14

15 Resultat före skatt MSEK MSEK 12 månader Rullande 12 månader 0 Bolagsstämma 2002, sid 15 Här ser vi resultatutvecklingen per kvartal. Staplarna visar resultatet före skatt och den svarta linjen visar resultatet i rullande 12 månaders årstakt. Vinst före skatt uppgick i kvartalet till 1,3 miljarder vilket var en minskning med 17% från föregående år. Som ni kan se på bilden ligger resultatet på en fortsatt hög nivå. Det lägre utfallet beror på lägre volymer och produktionstakt och tappet kunde inte fullt ut kompenseras med rationaliseringar och lägre kostnader. Det pågår en mängd aktiviteter för att ytterligare stärka koncernen. Exempel på de viktigaste prioriteringarna kan sammanfattas på nästa bild. 15

16 Prioriteringar 2002! Ökade marknadsandelar! Pågående effektivitetsprogram! Lägre sysselsatt kapital! Förvärv " Beredskap för ökad efterfrågan! Bolagsstämma 2002, sid 16 För det första: Fortsätt att ta marknadsandelar! Det gör vi genom att skapa nya affärer genom vårt produktivitetskoncept - inte genom lägre priser Vi fortsätter att satsa på forskning och utveckling för nya bättre produkter och service För det andra: Genomför pågående effektivitetsprogram! Nu gäller det att hålla tempot uppe och slutföra de pågående struktur- och produktivitetsförbättringar som nu genomförs inom alla affärsområden För det tredje: Nu liggande planer skall resultera i lägre sysselsatt kapital - bl a genom kortare ledtider, ökad flexibilitet och som resultat ge bättre balansräkning och ökad konkurrenskraft För det fjärde: Förvärv - många konkurrenter har det jobbigt och vi har resurserna Totalt sett så är jag övertygad om att Sandvik, trots ett tufft affärsläge första kvartalet i år, är och kommer att vara mycket väl positionerat för att tillvarata de möjligheter som ges vid en kommande uppgång - när den nu kommer. 16

17 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid gjorde vi en översyn av vår situation och det resulterade i en offensivare tillväxtstrategi. 17

18 Offensiva satsningar sedan 1994! Kraftfulla satsningar på FoU! Expansion - framförallt i Asien, östra Europa, NAFTA! Förvärv! Tre kärnområden! Synergier # Bättre positionerade marknad/produkter/produktion # Fortsatt stark finansiell ställning Bolagsstämma 2002, sid 18 Därmed inleddes en period av många offensiva satsningar:! En väsentlig ökning av FoU-resurserna! En kraftfull expansion av våra resurser speciellt i Asien, östra Europa och NAFTA! Ökad tillväxt genom förvärv! Översyn av koncernens struktur med avyttring av Sandvik Saws and Tools! Koncentration av verksamheten till tre affärsområden! Ökat fokus på IT och kompetensutveckling Vår strategi har varit framgångsrik. Försäljningen har ökat med i snitt 11 % per år, resultatet med 15 % per år och totalavkastningen till aktieägarna med 20 % per år under perioden

19 Nya finansiella mål 2000 #! Organisk tillväxt, snitt/år 6% + förvärv! Avkastning (ROCE) 20%! Utdelning, andel av VPA > 50%! Skuldsättningsgrad, netto 0,6-0,8! Aktieägarvärde > bransch Målen avser genomsnittet över en konjunkturcykel Bolagsstämma 2002, sid 19 Mot den bakgrunden höjde vi under år 2000 ribban för organisk tillväxt till i snitt 6% per år över en konjunkturcykel. Det skall jämföras med det tidigare utfallet på 4%. Till det kommer företagsförvärv. Avkastningsmålet på 20% och samma mål beträffande utdelning som tidigare det vill säga minst 50% av vinst per aktie behölls. Dessutom infördes nu ett mål för kapitalstrukturen. Alla mål gäller över en konjunkturcykel. Låt mig med några bilder beskriva vilka medel vi arbetar med för att nå de här målen. 19

20 Bred kundbas Infrastruktur Konsumentrelaterat Övrigt Materialhantering Verkstadsindustri Fordonsindustri Gruvindustri Olja-/Gas Process Bolagsstämma 2002, sid 20 Sandviks kunder finns inom många olika områden som ni kan se på bilden. Det är en medveten strategi att bearbeta många olika kundgrupper eftersom de har något olika konjunkturmönster. Vi vill också fördela affären så att ungefär två tredjedelar av produkterna är kopplade till kundens konsumtionsbehov och en tredjedel till kundens investeringsbehov. Målet för den organiska tillväxten, 6 % per år i genomsnitt, är högt ställt mot bakgrund av att den underliggande tillväxten i genomsnitt uppgår till 3-4 %. Vi har dock goda möjligheter till en högre tillväxttakt genom ökad inriktning på produkter och kundområden med större potential än genomsnittet. Men vi måste också öka våra marknadsandelar. 20

21 Forskning, utveckling och kvalitetssäkring MSEK, 4% av faktureringen Materialutveckling Beläggningsprocess Produktförnyelse Produktionsteknik Logistik/distribution Administrativa system! Resurser: +90% sedan 1993! Specialister: 1 400! Patent: 3 700, +70%! Försäljning av produkter yngre än 5 år: Coromant: 50% # SMC: 40% # Steel: 15% Bolagsstämma 2002, sid 21 För Sandvik har FoU alltid varit ett nyckelområde. Under 2001 investerades miljoner kronor i forskning, utveckling och kvalitetssäkring. Cirka specialister arbetar med de här områdena. Därtill har vi ett omfattande samarbete med universitet, forskningsinstitutioner och företag med specialistkompetens. Ett mått på resultatet av vår satsning på FoU är antalet patent som koncernen idag äger totalt cirka Antalet har ökat med 70 % sedan Satsningar på FoU är väl investerade pengar. Det är inte summan i sig som är avgörande, utan hur resurserna utnyttjas och det slutliga resultatet. Takten i vår produktutveckling är mycket hög. Inom till exempel Sandvik Coromant utgörs 50% av försäljningen av produkter som är yngre än fem år. De nya produkter som lanseras innebär genomgående högre lönsamhet både för kunden och för oss. 40% för Mining and Construction och 15% för Sandvik Steel är även det mycket höga branschvärden. 21

22 Kundens produktivitetspartner Bolagsstämma 2002, sid 22 Sandviks affärsidé är att bidra till kundernas ökade produktivitet och lönsamhet. De produkter och den service vi tillhandahåller skall ge maximala kundvärden i fråga om prestanda, kvalitet, snabbhet, säkerhet, flexibilitet och totalekonomi. Vi skall vara kundens självklara förstahandsval. 22

23 Verktyget svarar för 3% av kundens totala produktionskostnad Bolagsstämma 2002, sid 23 Sandvik Toolings kunder som arbetar med skärande metallbearbetning det vill säga svarvning, borrning och fräsning - har ett ständigt krav på sig att producera mer, på kortare tid och till lägre kostnad. Kundens maskin och roboten som ni ser på bilden här - är dyra investeringar och det är naturligtvis avgörande för kunden att utnyttjandegraden är så hög som möjligt. Verktygen från Sandvik Tooling har en kritisk roll för kundens totalekonomi. Visserligen svarar de bara för cirka 3% av hela kostnaden för en färdig produkt men dom är helt avgörande för hur mycket kunden kan tillverka och sälja. Video: manustext läses av CÅH Den stora vinsten för kunden är att kunna använda verktyg som avverkar mer på kortare tid. Genom att vi utvecklar verktyg som gör det möjligt att öka bearbetningshastigheten med till exempel 20% kan kundens totala kostnad per färdig produkt sänkas med 15%. Resultatet blir att vi kan sälja fler verktyg samtidigt som kunden kan både öka produktiviteten och sänka kostnaderna. 23

24 Bolagsstämma 2002, sid 24 Också inom bergborrning har kunderna nått avsevärda produktivitetsvinster med hjälp av Sandviks produkter. Sandvik introducerade de första hårdmetallförsedda verktygen för bergborrning på 1940-talet vilket var revolutionerande på sin tid - och produktutvecklingen har ständigt stått i fokus för oss sedan dess. Genom förvärvet av Tamrock kan vi erbjuda kraftfullt förbättrade kundlösningar genom ett helhetsfokus på utvecklingen av verktyg, maskiner och service. 24

25 Produktivitet till kunden Bolagsstämma 2002, sid 25 Den nya, stora utmaningen är automatiserad gruvdrift som för närvarande framgångsrikt testas. Automatiserad, fjärrstyrd gruvdrift innebär stora miljömässiga fördelar för de anställda inom gruvindustrin. De nya metoderna erbjuder också radikalt förbättrade möjligheter att öka produktiviteten. Videofilm: text läses av CÅH I ett projekt i en gruva i Kanada, där Sandvik deltar, har man exempelvis kommit långt med att förverkliga framtidens gruvdrift genom sk "telemining". Operatörer på marknivå styr hela gruvdriften. I stället för fem konventionella borriggar som sköts av 16 operatörer nere i gruvan används tre riggar som fjärrstyrs av sex personer. Det innebär mer än 60% produktivitet. Den tillgängliga arbetstiden i gruvan har dessutom ökat med 50% från15 till 23 timmar/dygn. Tack vare "telemining" minskas dessutom behovet av transporttunnlar. Detta ger kraftigt ökad lönsamhet och väsentligt bättre arbetsmiljö. 25

26 Sandvik Specialty Steels Service och underhåll Service och underhåll Inköpspris Konventionell lösning Inköpspris Sandviks lösning Bolagsstämma 2002, sid 26 Ett tredje exempel kan hämtas från affärsområde Specialty Steels. Där utvecklar vi hela tiden nya material och applikationsområden som ger kunden lägre totalkostnad även om produkterna i sig kan vara dyrare jämfört med konventionella material. Ta till exempel rostfria sömlösa rör för värmeväxlare i kraftverk som är dyrare än motsvarande produkter i vanligt kolstål. Sett till totalkostnaden blir emellertid de traditionella kolstålsrören avsevärt dyrare eftersom de kräver betydligt mer service och medför fler dyrbara stillestånd. Faktum är att kunden kan halvera sin totalkostnad under en femårsperiod genom att använda Sandviks rör. 26

27 Expansion genom förvärv! Inom ramen för de tre affärsområdena $ Produkt $ Applikation $ Marknad $ Varumärke! Inom vårt kompetensområde! Parenting! Öka vinst per aktie inom 1-2 år Bolagsstämma 2002, sid 27 Förutom att starkt satsa på organisk tillväxt investerar vi också i företagsförvärv. En huvudinriktning är att företag som förvärvas ska ha en verksamhet som ligger inom ramen för våra tre affärsområden. Målsättningen kan vara att etablera oss i en ny produktnisch eller förstärka vår ställning på etablerade områden. Förvärvet av CTT Tools är ett exempel på denna strategi. Förvärvet av Tamrock innebar en helt ny position inom gruv- och anläggningsindustrin och var grunden för bildandet av affärsområdet Mining and Construction. Förvärven kan tillföra nya applikationsområden. Här är Kanthal ett bra exempel. Förvärv kan ha som utgångspunkt att vi vill bli starkare inom ett geografiskt område eller tillföra en ny kanal till marknaden. Ett förvärv kan också betyda att vi tillför ett nytt starkt varumärke till koncernen. Walter är ett sånt exempel. Dessutom kan förvärv bli aktuella inom branscher som ligger nära vårt kompetensområde. Det har jag sagt i flera år men ännu har vi inte tagit detta steg då vi hittills haft fullt upp med att ta hand om förvärven inom våra befintliga affärsområden. En viktig del av Sandviks förvärvsstrategi kan kallas för "parenting och kan närmast jämföras med ordet mentorskap. Med det menas att vi tillför ett mervärde till de företag vi förvärvar. Det innebär att vi ger det förvärvade företaget ett omfattande stöd genom att tillföra våra resurser och vårt kunnande inom en rad områden teknik, produktutveckling, marknadsföring, ekonomistyrning, ledarskap osv. Den finansiella målsättningen är att förvärven skall bidra positivt till koncernens resultat inom 1-2 år. 27

28 Förvärv Totalt 34 förvärv varav sex stora: MSEK! CTT Tools 1 700! Tamrock 6 500! Kanthal 1 700! Precision Twist Drill 1 000! Del av Svedala Industri 1 400! Walter Total fakturering MSEK vid förvärvstillfället Bolagsstämma 2002, sid 28 Jag sa att vi haft fullt upp att ta hand om de förvärv vi gjort. Sedan 1992 har vi köpt ett drygt 30-tal företag. Sex av dem hade en omsättning på över 1 miljard kronor vid tillfället för förvärvet. CTT Tools verktyg i snabbstål Tamrock borriggar, lastare etc. Kanthal motståndsmaterial och värmesystem Precision Twist Drill verktyg i snabbstål Svedala Industri krossnings- och sorteringsutrustning Walter verktyg för skärande bearbetning Sammantaget har förvärven tillfört Sandvik en årlig omsättning på cirka 18 miljarder kronor. Låt oss göra ett besök hos Walter! 28

29 Bolagsstämma 2002, sid 29 Speaker Anders Thelin Walter AG Jag är Anders Thelin och chef för Sandvik Tooling. Årets största förvärv var det tyska verkstadsföretaget Walter AG ett välkänt varumärke i vår bransch. Företagets huvudkontor och största anläggningar ligger i den vackra staden Tübingen vid floden Neckar, nära Stuttgart. Walter har en årsomsättning på 2,7 miljarder kronor, anställda och många dotterbolag runt om i världen, men tyngdpunkten finns i Europa Företaget utvecklar marknadsför och säljer avancerade verktyg i hårdmetall för fräsning, borrning och svarvning. Särskilt framgångsrik är man inom området fräsning. Walter är också framgångsrika med mät- och slipmaskiner för tillverkning av verktyg. Walter har en världsledande ställning inom detta område. I Tübingen arbetar personer och här färdigställer man hårdmetallskär och tillverkar verktygshållare. Företaget bedriver en kvalificerad utbildning av kunder och egen personal. Satsningen på forskning och utveckling är betydande. Kunderna finns blana annat inom flygoch bilindustri, mobiltelefoni, träindustri, formtillverkning och verkstadsindustri. Vi betraktar Walter som ett mycket välskött och ansett företag. Det är ett utmärkt komplement till övrig verksamhet inom Sandvik-koncernen. Walter har goda möjligheter till fortsatt lönsam tillväxt. 29

30 Ökad global närvaro 1/3 1/3 1/3 Bolagsstämma 2002, sid 30 Sandvik har idag sin tyngdpunkt i Europa som ju av tradition är vår hemmamarknad. I ett 10-årsperspektiv har emellertid Europas relativa betydelse minskat för Sandvik. Denna trend förväntas accelerera och målet är att koncernen på sikt skall ha försäljning och produktion relativt jämnt fördelad mellan Amerikas, Europa och Asien. Låt mig kort redovisa hur vi är positionerade på de tre prioriterade områden jag nämnde tidigare. 30

31 Sandvik i Asien Produktionsenheter Försäljningskontor Bolagsstämma 2002, sid 31 Vår verksamhet i delar av Asien visades i filmen strax före bolagsstämman. Asien inklusive Australien och Japan svarar idag för 20% av koncernens fakturering och vi har här över anställda. Tillväxttakten har varit hög, i snitt 13% per år sedan Vi har ett 10-tal tillverkande enheter och 30% av försäljningen tillverkas lokalt. 31

32 Sandvik i Östra Europa St Petersburg Novosibirsk Moskva Nizhnij Novogorod Chelyabinsk Toljatti Warszawa Katowice Chomutov Prag Bratislava Kiev Rostov Alma Ata Krani Budapest Belgrad Sarajevo Uzice Bukarest Sofia Produktionsenheter Säljkontor Istanbul Bolagsstämma 2002, sid 32 Även östra Europa är en prioriterad region för Sandvik. Med cirka 2 miljarder kronor eller 5% av koncernens försäljning och anställda. Sedan 1994 har vi byggt upp en stark lokal närvaro och det har varit lyckosamt - den genomsnittliga försäljningstillväxten har varit hela 19% per år. Vi har vår huvudsakliga produktion i Ryssland, Tjeckien och Polen. 32

33 Sandvik i NAFTA Produktionsenheter Försäljningskontor Bolagsstämma 2002, sid 33 Så till NAFTA (USA, Kanada och Mexico) som vi visade upp i en film på förra bolagsstämman. Regionen svarar idag för cirka 25% av faktureringen och här finns ungefär Sandvik-anställda. Hela 70% av försäljningen tillverkas lokalt i regionen - ett faktum som har hjälpt oss att öka våra marknadsandelar. 33

34 Lokal och Global Kompetens! Verka lokalt - tänk globalt! 200 expatriates, 30 nationaliteter! 300 nyckelchefer = års erfarenhet! anställda Bolagsstämma 2002, sid 34 Sandviks huvudfilosofi är att verka lokalt med god kunskap om nationella förhållanden. Samtidigt vill vi uppträda som ett och samma företag överallt det vill säga tänka globalt. Det ställer stora krav på att vi målmedvetet arbetar med att sprida och skapa förståelse för vår kultur bland alla medarbetare inom koncernen. Detta avspeglar sig på många sätt i vår personalpolitik. Ett exempel är att vi idag har 200 chefer och specialister av 30 olika nationaliteter som arbetar i ett annat land än sitt hemland. Vi kallar dessa för expatriates och de är synnerligen viktiga kulturbärare. Genom att se över gränserna vid interna rekryteringar skapar vi också en kultur utan gränser inom företaget. En fördel med att finnas i många länder är att vi med hjälp av "benchmarking" kan jämföra olika sätt att arbeta. Genom att kombinera idéer och metoder från olika marknader går det alltid att finna nya sätt att bli effektivare och skickligare. Det finns en enorm kunskap och erfarenhet inom koncernen - ett exempel på det är att de 300 högsta cheferna globalt sett har tillsammans års Sandvik-erfarenhet från olika befattningar! 34

35 Aktivt Ledarskap Bolagsstämma 2002, sid 35 Just nu arbetar vi med att utveckla program för att utbilda våra medarbetare i koncernens sätt att tänka och agera. Detta blir allt viktigare i takt med att nya företag kommer in i Sandvik-familjen. Bilden är från ett ledarskapsföredrag och skall symboliskt visa hur vi alla, från olika affärssektorer och från olika funktioner arbetar mot målet genom att dra, skjuta, baxa och pressa försäljning och resultat uppåt. 35

36 Sandviks Styrkefaktorer Affärsfilosofi Brett nätverk av marknadskanaler och distribution Miljö och etik Direktförsäljning till slutkund för maximalt kundvärde Avancerad och bred FoU Lönsam tillväxt Långt förädlade produkter Tillverkning med Finansiell styrka IT-stöd Stark global företagskultur Bolagsstämma 2002, sid 36 Vad jag nu har talat om kan faktiskt beskrivas med en enda bild - den ni ser här. Det är den illustration jag oftast använt för att för analytiker, investerare, journalister och andra - runt om i världen - beskriva Sandviks framgångsfaktorer. Sandvik-koncernens strategi baseras på en väl definierad affärsfilosofi som innebär samverkan mellan ett flertal styrkefaktorer som bilden visar och som ni också kan läsa mer om i vår årsredovisning. Den här filosofin har skapat ett positivt kretslopp som i sin tur leder till en framgångsspiral. Låt mig avsluta med några kommentarer till flera personförändringar som sker idag. 36

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1 Sandvik 2003! Fakturering ca 50 000 MSEK! 37 000 anställda i 130 länder! Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad! Världsledande inom utvalda områden! Styrelseordförande: Clas Åke Hedström!

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2001 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef

Bolagsstämma 7 maj 2001 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Bolagsstämma 7 maj 21 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Bolagsstämma 21 1 X! År 2! Nya mål! Kvartal 1, 21 Bolagsstämma 21, sid 2 Jag kommer idag

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande.

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande. Sandvik OH-presentation Uppdaterad februari 2004 1 I KORTHET Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med verksamhet i 130 länder, 37 000 anställda och en årlig försäljning på 49 miljarder SEK.

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Bolagsstämma 5 maj 2003

Bolagsstämma 5 maj 2003 Bolagsstämma 5 maj 2003 Anförande av Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Jag har nu varit VD för Sandvik i ett år. Det har varit händelserikt fullt av möjligheter

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Starkt resultat, 1 525 MSEK efter finansnetto, +21 %. Rekordfakturering, 12 050 MSEK, +17 %, 11 % i fast valuta för jämförbara enheter. Fortsatt

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Fakturering: 48 900 MSEK, +3 % i fast valuta för jämförbara enheter Vinst: 5 606 MSEK efter finansnetto, +2 % exkl.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef

Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Det är verkligen trevligt att se att så många aktieägare har kommit till Sandviks bolagsstämma. Det är

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet Rekordvinst: 5 804 MSEK efter finansnetto, +34 % exkl. jämförelsestörande poster Faktureringen ökade 12 % till 43 750

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2002 Resultat efter finansnetto: 1 457 MSEK i kvartalet, 12 % av faktureringen Fakturering: 12 510 MSEK, +1 % Starkt operativt kassaflöde: 1 898

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Resultat efter finansnetto 3 725 MSEK, +41 %, exkl. jämförelsestörande poster Högre lönsamhet för samtliga affärsområden Omstruktureringsprogram

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Resultat efter finansnetto 1 297 MSEK Starkt kassaflöde, 1 819 MSEK före investeringar Fortsatt hög fakturering men lägre efterfrågan Överenskommelse

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Resultat efter finansnetto: 1 191 MSEK. Valutaeffekt -180 MSEK Fakturering: 12 330 MSEK, +4 % i fast valuta för jämförbara enheter Orderingång:

Läs mer

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2004 Sandviks tillväxt i andra kvartalet var stark. Orderingången och faktureringen noterade den högsta nivån någonsin i ett enskilt kvartal liksom

Läs mer

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001)

Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) DORO Rapport för tre månader (1/1-31/3 2001) 1/5 Omsättningen uppgick till MKr 278 (347 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -26 MKr (12 MKr) Vinst per aktie efter schablonskatt 2,68 Kr (0,82 Kr) Komponentbrist

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25%

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25% PRESSINFORMATION 4 augusti 25 Delårsrapport andra kvartalet 25 STARK TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 27 % till 2 235. Orderingången ökade med 22 %* till 17 371. Faktureringen

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 Nolato Medical Första kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-4-3 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q1 Koncernen! Omsättningen ökade till 1 73 MSEK (932) - Justerat för

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007)

Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Fortsatt förbättring för Doro: Rapport för tredje kvartalet (1/7 30/9 2007) Jérôme Arnaud ny VD i Doro Kraftig förbättring av resultatet efter skatt, 0,9 MKr (-13 MKr) Efter genomförda avyttringar uppgick

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2003 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Tarja Heino,44år, Sandvik Mining and Construction, Åbo, Finland.

Läs mer

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 "Det är glädjande att notera att affärsläget förbättrades under det fjärde kvartalet och att Sandviks försäljningsvolym

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Bolagsstämma 6 maj 2004

Bolagsstämma 6 maj 2004 Bolagsstämma 6 maj 2004 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Sandviks affärssidé är att aktivt bidra till att förbättra våra kunders produktivitet och lönsamhet.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex

Stockholm 2008-10-22. Jan Bengtsson VD Uniflex Stockholm 2008-10-22 Jan Bengtsson VD Uniflex Uniflexaktien 2008-10-22 3 368 000 Aktier Börskurs 80 kr = 270 MSEK Uthyrning och rekrytering av personal Yrkesområden 1. Industri 2. Lager 3. El & Tele 4.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5).

Delårsrapport. januari - mars Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Delårsrapport januari - mars 2003 Nettoomsättningen ökade med 10,7 procent till 115,7 mkr (104,5). Rörelseresultatet steg med 15,9 procent till 10,0 mkr (8,6). Vinsten per aktie efter skatt ökade med 15,7

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 Micronic Mydata Årsstämma 2014 Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 VDs anförande Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2013 Finansiella mål Produktlivscykel en del av strategin

Läs mer

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12%

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12% PRESSINFORMATION 3 maj 25 Delårsrapport första kvartalet 25 TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 25 % till 1 892. Orderingången ökade med 14 %* till 15 646. Faktureringen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009

Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 BILAGA 5 Styrelsens förslag till beslut under punkt 13 på dagordningen vid årsstämma i Swedish Match AB den 28 april 2009 Bakgrund 1999 beslutade styrelsen att införa ett köpoptionsprogram i Swedish Match.

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01 Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 2001 2 MÖT SANDVIK 1/2002 Klart med förvärvet av Walter Konkurrensmyndigheterna, bland andra tyska Bundeskartellamt, har

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004 Sandviks utveckling i tredje kvartalet var stark. Orderingången ökade med 26 % i fast valuta för jämförbara enheter och resultatet efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ)

Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) Pressmeddelande från ASSA ABLOY AB (publ) 5 maj 1999, Nr 5 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 1999 Omsättningen ökade med 10% till 2 310 MSEK (2 095) Resultatet före skatt ökade med 21% till 198 MSEK (163) Den

Läs mer

B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL MARS Electronics. Industry. Tools. MediTech

B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL MARS Electronics. Industry. Tools. MediTech B OKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 APRIL 1998 31 MARS 1999 Electronics Tools Industry MediTech Bergman & Beving-koncernen Bokslutskommuniké 1 april 1998 31 mars 1999 Nettoomsättningen ökade till 7 343 MSEK (6 351)*.

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools and Equipment. Electronic Components. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1997 MediTech Electronic Components Tools and Equipment Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1997 Under tredje kvartalet uppgick resultatet

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström

SCA Årsstämma 2006 Jan Åström SCA Årsstämma 2006 Jan Åström VD och Koncernchef 1 Agenda Ledande konsumentvaruoch pappersföretag Utveckling 2005 Strategiska styrkefaktorer 2 Globalt konsumentvaru- och pappersföretag Skogsindustriprodukter

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER 3 mån 21 Delårsrapport 3 månader 21 Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 1-31 3 21 Ÿ Beijer Electronics visar en mycket stark utveckling och koncernens hittills bästa kvartal Ÿ Koncernens intäkter

Läs mer

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29

Tredje kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-10-29 Tredje kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-1-29 Sammanfattning av Q3 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 84 MSEK (1 95) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 1 procent -

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Sandvik K3. PRESSINFORMATION 3 november 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 +7% +38% +4%

Sandvik K3. PRESSINFORMATION 3 november 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 +7% +38% +4% PRESSINFORMATION 3 november 25 Delårsrapport tredje kvartalet 25 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST Resultatet efter finansnetto ökade 26 % till 2 126, 38 % justerat för engångspost 24 (153 ). Orderingången

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer