Bolagsstämma 6 maj 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstämma 6 maj 2004"

Transkript

1 Bolagsstämma 6 maj 2004 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Sandviks affärssidé är att aktivt bidra till att förbättra våra kunders produktivitet och lönsamhet. 1

2 Produktivitetsgapet Index Kostnadsinflation Produktivitetsgapet 110 Prisutveckling 100 Source: VI Alla företag måste arbeta med att minska det gap som uppstår när kostnaderna i den egna verksamheten ökar snabbare än prisutvecklingen. Detta kan bara ske genom att produktiviteten ökar, att kunderna kan producera sina produkter till en lägre kostnad. 2

3 Affärsidé öka kundernas lönsamhet Sandvik sänker kundernas kostnader genom nya produkter service utbildning Därigenom ökar kundernas lönsamhet Sandvik stänger detta gap genom att leverera nya avancerade produkter, tjänster och service. Det leder till en ökad produktivitet och kundernas kostnader sänks. Vår satsning på forskning och utveckling säkerställer att Sandvik ständigt kan erbjuda kunderna nya och bättre lösningar. Jag kommer idag att ge några konkreta exempel på hur vi inom Sandvik omsätter vår teknologi och vårt kunnande till ökad lönsamhet för kunden. 3

4 Sandvik 2003 Försäljning 48,8 miljarder pris och volym +5% struktur +2% valuta - 7% Rörelsemarginal 10% Resultat efter finansnetto 4,2 miljarder Men först några ord om det gångna året. Trots ett svagt affärsklimat under 2003 så ökade koncernens försäljningsvolym främst genom ökade marknadsandelar. Framgångsrika introduktioner av nya produkter och applikationer skapade tillsammans med vår globala närvaron förutsättningar för fortsatt tillväxt. Sammantaget ökade försäljningsvolymen med 5% i pris och volym och ytterligare 2%-enheter tillkom via förvärv. Försäljningsvolymen var flack i Europa och NAFTA. Men i Asien, och särskilt i Kina, samt Afrika och Sydamerika, som alla är prioriterade tillväxtmarknader, var utvecklingen fortsatt stark. Rörelsemarginalen förra året uppgick till 10%, vilket måste betraktas som tillfredsställande. Interna rationaliseringar och högre produktivitet kompenserade mer än väl de negativa valutaeffekterna. En nedskrivning av goodwill i det amerikanska bolaget Precision Twist Drill belastade resultatet i fjärde kvartalet med 600 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto blev 4,2 miljarder kronor. 4

5 Kassaflöde 6,4 miljarder MSEK Kassaflödet från den operativa verksamheten uppgick till 6,4 miljarder kronor, före investeringar, förvärv och utdelningar. Det är den näst högsta nivån någonsin och rörelsekapitalet minskade planenligt som ett resultat av vårt ökade fokus på kapitaleffektivitet. 5

6 Utdelning 10:50 kr/aktie kr/aktie Sandviks balansräkning är fortsatt stark, liksom framtidsutsikterna för koncernen. Styrelsen föreslår därför stämman att öka utdelningen med 5% till 10 kronor och femtio öre. Det är en hög utdelning som motsvarar en direktavkastning på cirka 4.5%. 6

7 Första kvartalet 2004 Orderingång 14,2 miljarder Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv Så några ord om koncernens utveckling under första kvartalet, som publicerades tidigare idag. Orderingången under första kvartalet i år uppgick till 14,2 miljarder kronor vilket var en ökning med 10% i fast valuta för jämförbara enheter. Det är den högsta orderingången i koncernens historia. Faktureringen i första kvartalet uppgick till 12,7 miljarder, också det en ökning med 10% i jämförbara termer. Försäljningsvolymen ökade för samtliga affärsområden. Marknadsutvecklingen var positiv i NAFTA där delar av den amerikanska industrin har ett högt kapacitetsutnyttjande. I Europa var den totala efterfrågan i stort sett oförändrad med en positiv utveckling i Nord och Östeuropa medan marknadsläget i Syderuropa var fortsatt svagt. I Asien, Afrika och Sydamerika var efterfrågan fortsatt stark. 7

8 Första kvartalet 2004 Resultat före skatt 1,4 miljarder Kv 1 Kv 2 Kv 3 Kv 4 Kv * Exklusive engångspost i PTD kv Så till första kvartalets resultat. Staplarna visar resultatet före skatt som i kvartalet uppgick till 1,4 miljarder och ökade med 12% mot första kvartalet föregående år. Om hänsyn tas till engångseffekter föregående år ökade resultatet med 225 MSEK eller 17%. Förbättringen kommer från ökade volymer och priser samt högre produktivitet och kapacitetsutnyttjande. 8

9 Världsledande global närvaro Sandvik Tooling Sandvik Mining and Construction Sandvik Materials Technology Dagens Sandvik består av tre affärsområden. De har alla en världsledande ställning, global närvaro och goda förutsättningar att fortsätta öka marknadsandelarna. De har också förutsättningar att expandera via förvärv och förbättra lönsamheten. 9

10 Forskning och utveckling drivkraft för tillväxt och lönsamhet 1,9 miljarder kr 4% av faktureringen medarbetare inom FoU patent Nya produkter en förutsättning för lönsam tillväxt En av de viktigaste drivkrafterna för Sandviks tillväxt och lönsamhet är forskning och utveckling. Under 2003 satsades nära 1,9 miljarder kronor på FoU vilket motsvarar 4% av faktureringen. Det är en hög siffra för vår bransch. Ungefär medarbetare över hela världen arbetar med forskning och utveckling. Ett mått på styrkan i FoU-verksamheten är hur många patent vi genererar per år. Sandvik har idag cirka aktiva patent. Man skall också minnas att investeringar i FoU är långsiktiga och kräver kontinuitet. Nya produkter är inte tillräckligt för att skapa framgång i ett företag, men det är en förutsättning för lönsam tillväxt men måste också kombineras med kvalificerad marknadsföring och försäljning. Låt mig visa några exempel på hur Sandvik genererar värde för kunderna. 10

11 Sandvik Tooling Fordonsindustrin ligger i täten då det gäller att effektivisera produktionen. Under den senaste tioårsperioden har produktiviteten fördubblats. Ett viktigt bidrag till utvecklingen är Sandvik Coromants högpresterande verktygslösningar. Svarvning, borrning eller fräsning sker allt effektivare. Exempel på hur kritiska verktygen är för kundernas totala produktionskostnad visades i filmen här idag före stämman med bilder och intervju från Scania. Verktygens prestanda har en avgörande roll för kundens produktivitet. Det är inte priset för det enskilda skäret som är avgörande för kunden utan den tekniska prestandan och den service som vi erbjuder. Rätt produkt, rätt skärdata och service innebär ofta produktivitetsvinster för kunden på 20-30%! 11

12 USA verktygspatent Sandvik mer än 50% Konkurrenter Sandvik Tooling Seco Tools Jag talade tidigare om patent. Här är ett exempel som visar antalet patent utfärdade inom verktygsområdet i USA de senaste tre åren. Affärsområde Sandvik Tooling, tillsammans med Seco Tools, svarar för drygt hälften av de beviljade patenten. Samtidigt är det naturligtvis viktigt att de nya produkterna leder till lönsam tillväxt. En stor del av Sandviks försäljning är baserad på produkter introducerade de senaste fem åren. Det är också ett bra bevis både på vår innovationsförmåga och vår förmåga att omsätta innovationer till värdeskapande försäljning. 12

13 Sandvik Mining and Construction Vårt andra affärsområde är Sandvik Mining and Construction, som har haft en mycket god tillväxt under en lång tid. De levererar maskiner, verktyg och service till gruv- och anläggningsindustrin. Sandvik Tamrocks extremt låga gruvlastare, bara 88 centimeter hög, är faktiskt lägre än vårt bord här på podiet! Ni som var med på stämman föregående år kommer ihåg att Lorne Massel, VD vid Tamrock Loaders i Kanada, som erhöll Wilhelm Haglund-medaljen för utvecklingen av denna gruvlastare. Maskinen har mottagits väl på marknaden och används nu vid platinabrytning i Sydafrika. Sandvik har en världsledande ställning inom lågprofilprodukter för gruvbrytning och framgångarna fortsatte under Produktutbudet kompletterades med en låg borrigg och en s k bultningsmaskin som säkrar gruvtaken mot ras. För kunderna innebär de nya maskinerna många fördelar: högre produktivitet och lönsamhet samt förbättrad säkerhet och arbetsmiljö. För Sandvik innebär lågprofilserien en stor konkurrensfördel eftersom den möjliggör en mekanisering av underjordsbrytningen av till exempel platina, där brytningen traditionellt är manuell. 13

14 Servicen till kunderna är a och o för en positiv affärsutveckling och därmed en nyckelfråga för Sandvik. I samarbetet med kunderna är snabb, tillförlitlig information och öppen kommunikation en given utgångspunkt. Vid Sandvik Mining and Construction i Johannesburg, Sydafrika, finns det som kallas Storm Center. Det är ett nyutvecklat centrum för avancerad kundsupport. Här finns väsentlig information om hela försäljningsprocessen för varje enskild kund. Det kan handla om serviceprogram, status på olika underhållsaktiviteter, uppgifter om reservdelar och försäljningsstatistik. Genom ett omfattande IT-stöd får både kunden och våra servicetekniker all nödvändig information och ett aktuellt helhetsgrepp. Det gör det möjligt för våra servicetekniker att hela tiden vara uppdaterade om vad som händer hos kunden vilket ger dem en stor möjlighet att proaktivt planera för olika kundstödjande aktiviteter. Exemplet Storm illustrerar på ett mycket bra sät hur modern teknik kan användas för relationsskapande affärer. Det handlar inte bara om att leverera en produkt utan att säkerställa produktivitet och resultat hos kunden och då är service och proaktiv kundsupport en förutsättning för att lyckas. 14

15 Sandvik Materials Technology Affärsområde Sandvik Materials Technology fokuserar på att utveckla högförädlade produkter med stort kundvärde. Sandvik Bioline är ett material som används inom medicintekniken där kraven är extremt höga. En produkt som någon kanske har uppmärksammat genom vår annonsering i affärspressen nu i vår är ett så kallat stent som ni ser till höger på den här bilden. Ett stent är i princip ett litet rör som är perforerat som ett nät. Jämför storleken med tändstickan intill så er ni att det är en mycket liten komponent, men som kan ha en oerhört stor betydelse för en människa. Vid åderförkalkning när en artär mer eller mindre växer ihop kan stentet föras in i artären. På plats där utvidgas den med hjälp av en ballong som sedan dras ut. Härigenom återfår artären sin tidigare kapacitet utan ett större kirurgiskt ingrepp. Kroppen accepterar det nya implantatet. Miljoner människor har genom stentet fått möjligheten att leva ett rikt och längre liv. Kunder, leverantörer, medarbetare och en och annan konkurrent har Sandvik i sina hjärtan! 15

16 Det unika bandstålet Hiflex är skräddarsytt för bladventiler i kompressorerna i kylskåp, luftkonditioneringsanläggningar m m. Materialet nådde stora framgångar på marknaden förra året. Sandvik levererar också rör till den för livsmedelsförsörjningen så viktiga konstgödseltillverkningen. Våra produkter är överlägsna andra stål för detta ändamål på grund av korrosionsegenskaperna, hållfastheten, tillförlitligheten och livslängden. Sandviks trådprodukter används till en rad viktiga komponenter i bilar: säkerhetsbälten, airbags, fjädrar, lås, bromscylindrar o s v. Elektronikindustrin är en annan viktig kundgrupp. Produktområde Kanthal levererar bland annat tråd som används för att läsa av informationen i datorernas hårddiskar. Samtliga produkter skapar mervärde för kundrena genom att motsvara höga krav på ekonomi, säkerhet och funktionalitet. 16

17 Finansiella mål Genomsnitt över en konjunkturcykel Organisk tillväxt 6% + förvärv Vår målsättning är att växa organiskt med 6% per år i genomsnitt över en konjunkturcykel och till detta kommer förvärv. Det är en ambitiös målsättning som kräver en marknadstillväxt som i stort sett är dubbelt så hög som vad vi uppnått under den senaste tioårsperioden. 17

18 Finansiella mål Genomsnitt över en konjunkturcykel Organisk tillväxt 6% + förvärv Skuldsättningsgrad 0,5 0,7 I augusti 2000 satte vi målet att öka skuldsättningsgraden från 0,3 till intervallet 0,6-0,8 i slutet av år Utfallet vid årsskiftet var 0,5. Under våren har målet reviderats till 0,6 med variation i intervallet 0,5-0,7. Justeringen är marginell och innebär att koncernen kommer att ha en bibehållen hög finansiell flexibilitet samtidigt som vi säkerställer en fortsatt hög kreditvärdering. 18

19 Finansiella mål Genomsnitt över en konjunkturcykel Organisk tillväxt 6% + förvärv Skuldsättningsgrad 0,5 0,7 Avkastning på sysselsatt kapital 20% Utdelning > 50% av vinst/aktie Avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till 20% över en konjunkturcykel och utdelningen skall uppgå till minst 50% av vinsten per aktie. 19

20 Ökad kapitaleffektivitet Rörelsekapital i % av försäljningen Mål 25% Ökad kapitaleffektivitet är ett prioriterat område som komplement till förbättrad marginal för att nå det finansiella avkastningskravet på 20%. Ökad kapitaleffektivitet har en positiv effekt på de finansiella nyckeltalen och balansräkningen, men innebär framförallt ökad konkurrensförmåga! Kortare ledtider, ökad flexibilitet, mindre lager och rätt produkter i lager innebär snabbare leveranser och ökad service till kunderna. Arbetet har hittills varit framgångsrikt och vid årsskiftet var den relativa nivån 31%, en minskning med 2%-enheter eller cirka 1,8 miljarder kronor sedan Målet är att minska rörelsekapitalet till 25% av faktureringen vid slutet av år

21 Förvärv företag i 20 länder 21 miljarder i omsättning anställda Förvärv är en viktig del av Sandviks tillväxtstrategi. Under den senaste tioårsperioden har vi förvärvat och integrerat närmare 40 företag i 20 länder, varav 8 med en omsättning på över 500 miljoner kronor. 21

22 Integration i koncernen Samordning av Produktion Logistik Ekonomi Inköp IT FoU Integrationen av de senaste förvärven inom Sandvik Tooling, Walter och Valenite, följer plan och genom dessa två förvärv är nu marknaden för hårdmetallverktyg i Västeuropa och Nordamerika väl strukturerad. Det finns idag inga större aktörer kvar att förvärva på den amerikanska och europeiska marknaden inom ramen för den konkurrenslagstiftning som råder. Förvärven av Valenite och Walter är strategiskt sett milstolpar i Sandviks historia genom vårt aktiva deltagande i konsolideringen inom hårdmetallområdet. Hur integrerar vi Valenite och Walter i koncernen? Strategin är att båda företagen skall agera självständigt med sina egna varumärken gentemot kund i konkurrens med Sandvik Toolings övriga varumärken. Samordning sker däremot inom prouktion, logistik, ekonomi, inköp och IT, samt grundläggande forskning och utveckling för att minimera kostnaderna och därigenom maximera konkurrenskraften. 22

23 Inriktning på amerikansk fordonsindustri Öka lönsamheten: Integrera produktion, lager och distribution Uppgradera produktsortimentet Utnyttja synergier, kompetens och resurser Valenite är ett välkänt amerikanskt varumärke för verktyg för metallbearbetning och företaget har en stark inriktning på den amerikanska fordonsindustrin. Företaget, med cirka 2 miljarder i omsättning, förvärvades hösten Lönsamheten har historiskt varit relativt god men sjönk kraftigt i och med konjunkturnedgången i USA. För att stärka Valenite och öka lönsamheten pågår ett omfattande arbete: Vi integrerar produktion, lager och distributionssystem i Sandvik Toolings organisation i NAFTA. Sortimentet uppgraderades under 2003 med drygt 1400 standardprodukter från Sandvik Toolings franska bolag Safety. Genom att utnyttja synergier, kompetens och resurser inom Sandvik Tooling stärker vi Valenites erbjudande till kunderna samtidigt som kostnaderna minskas avsevärt och produktiviteten ökar. Målsättningen är att Valenite skall generera ett positivt resultat under andra halvåret i år. Under 2005 skall resultatet förbättras ytterligare. 23

24 Walter Verktyg i hårdmetall Mjukvarusystem för verktygshantering Mät- och slipmaskiner Den tyska verktygstillverkaren Walter är ett känt varumärke i branschen. Företagets huvudkontor och största anläggningar ligger i Tübingen, nära Stuttgart. Walter hade vid förvärvet 2002 en omsättning på 2,7 miljarder kronor och anställda. Tyngdpunkten finns i Europa men verksamheten är omfattande också i Nord- och Sydamerika, Asien och Australien. Företaget är ett av de ledande inom verktyg i hårdmetall och mjukvarusystem för hantering av verktyg. Mät- och slipmaskiner, för tillverkning av solida hårdmetallverktyg, är också en verksamhetsgren. Denna del är mer cyklisk eftersom den är beroende av investeringskonjunkturen. Walters kunder är till exempel bil- och flygindustrin, mobiltelefontillverkare, träindustrin, tillverkare av form- och pressverktyg, kraftindustrin och verkstadsindustrin. Satsningen på forskning och utveckling är betydande. Redan nu kan vi konstatera att Walters lönsamhet förbättrats genom att man fått tillgång till koncernens: Råvaruförsörjning Tillverkningsteknologi Patentportfölj Logistik och IT. Vi har redan sett många fina resultat av det samarbete som sker mellan Walter och övriga enheter inom Sandvik och ytterligare resultatförbättringar kommer gradvis. 24

25 Försäljningsutveckling MSEK Årlig tillväxt Organisk Förvärv 4% 4% Låt oss också se på koncernens försäljningsutveckling och rörelseresultat de senaste 10 åren. Faktureringen för 2003 uppgick till knappt 49 miljarder kronor och tillväxten de senaste 10 åren har varit i snitt 8 % per år, 4% genom organisk tillväxt och 4% genom förvärv. 25

26 Resultat och avkastning Rörelseresultat, MSEK Rörelseresultatet de senaste 10 åren, som utgörs av de blå staplarna, visar att resultatet föregående år påverkades av negativ valutaeffekt och nedskrivning av goodwill. 26

27 Resultat och avkastning Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital * % * Exklusive engångspost i PTD 03 Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som sjönk till 13,4% eller 14,9% exklusive nedskrivningen i Precision Twist Drill. 27

28 Resultat och avkastning Rörelseresultat, MSEK Avkastning på sysselsatt kapital Avkastning europeisk verkstadsindustri * % * Exklusive engångspost i PTD 03 Den svarta kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital för den europeiska verkstadsindustrin. Som ni ser av den röda kurvan har Sandvik en högre lönsamhet än genomsnittet för branschen men det är en bit kvar till avkastningsmålet på 20%. Det beror dels på att vi har förvärvat företag med lägre lönsamhet och när dessa har ökat sin avkastning så har vi förvärvat nya företag som i sin tur haft lägre avkastning. Men det beror också på att vi har befintliga enheter inom Sandvik som inte når upp till vårt krav. För att nå avkastningsmålet på 20% måste såväl förvärv som befintliga områden förbättra sin lönsamhet. Det gäller såväl ökad rörelsemarginal men också ökad kapitaleffektivitet de två drivkrafterna för avkastningen på sysselsatt kapital. 28

29 Sandvik finns där kunderna finns anställda 130 länder Sandvik är ett i högsta grad globalt företag. Våra kunder är industriföretag inom i stort sett alla branscher runt om i världen. Exempelvis: fordonsindustri, flyg och gruvindustri, kemi, petrokemi, olja/gas, energi, pappers- och massaindustri. Vi finns också inom konsumentnära segment som vitvaror/hushållsapparater. Elektronik och medicinteknik är andra viktiga kundgrupper. Sandvik har totalt cirka medarbetare och verksamhet i 130 länder. Sandvik finns där kunderna finns. Den globala närvaron är en förutsättning för att kunna ger våra kunder över hela världen produkter, service och support med samma kvalitet och snabbhet. 29

30 För att kunna bibehålla och utveckla företagskulturen inom koncernen ställs stora krav på att alla medarbetare arbetar mot samma mål och delar gemensamma grundläggande värderingar. Utgångspunkten för detta finns beskrivet i det övergripande och styrande interna dokumentet, The Power of Sandvik. The Power of Sandvik beskriver vår gemensamma syn på Sandviks roll i samhället och vårt förhållningssätt gentemot kunder och leverantörer. The Power of Sandvik baseras på grundläggande värderingar för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö som de beskrivs i OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Men naturligtvis följer Sandvik också lokala lagar och regler. 30

31 The Power of Sandvik Sandviks medarbetare representerar olika bakgrunder, språk och kulturer. Denna mångfald är en stor tillgång i arbetet att anpassa vårt agerande till de förutsättningar som råder på olika lokala marknader. I kombination med våra gemensamma riktlinjer gör det Sandvik till ett företag som är väl rustat att tänka globalt och agera lokalt. 31

32 Prioriteringar 2004 Öka marknadsandelarna Utveckla tillväxtmöjligheterna i Asien Förbättra resultatet i Valenite Behåll rörelsemarginalen i SMC Öka lönsamheten i SMT Fokus på kapitaleffektiviteten Mina damer och herrar; Låt mig sammanfatta prioriteringarna för 2004: En fortsatt ökning av marknadsandelarna baserat på det kundvärde våra produkter och tjänster erbjuder. Utveckla tillväxtmöjligheterna, inte minst i Asien. Förbättring av resultatet i Valenite och inom övriga delar av Sandvik Tooling. Tvåsiffrig rörelsemarginal inom Sandvik Mining and Construction. Ökad lönsamhet inom Sandvik Materials Technology. Fortsatt fokus på kapitaleffektivitet. Sandvik har en stark ställning inom sina områden. Den bygger på ett starkt ledarskap och förmåga att skapa lönsam tillväxt och därigenom mervärde för våra kunder, vara en attraktiv arbetsgivare och inte minst skapa värde för Er, aktieägare. Tack! 32

33 33

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1 Sandvik 2003! Fakturering ca 50 000 MSEK! 37 000 anställda i 130 länder! Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad! Världsledande inom utvalda områden! Styrelseordförande: Clas Åke Hedström!

Läs mer

Bolagsstämma 5 maj 2003

Bolagsstämma 5 maj 2003 Bolagsstämma 5 maj 2003 Anförande av Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Jag har nu varit VD för Sandvik i ett år. Det har varit händelserikt fullt av möjligheter

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande.

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande. Sandvik OH-presentation Uppdaterad februari 2004 1 I KORTHET Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med verksamhet i 130 länder, 37 000 anställda och en årlig försäljning på 49 miljarder SEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld

Välkommen till Sandvik En inblick i vår värld Välkommen till En inblick i vår värld Vad gör vi? Vi tillverkar avancerade industriverktyg, gruvmaskiner och specialstålsprodukter. Vi jobbar tillsammans med våra kunder och vi satsar flera miljarder varje

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2004 Sandviks tillväxt i andra kvartalet var stark. Orderingången och faktureringen noterade den högsta nivån någonsin i ett enskilt kvartal liksom

Läs mer

Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef

Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Det är verkligen trevligt att se att så många aktieägare har kommit till Sandviks bolagsstämma. Det är

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004 Sandviks utveckling i tredje kvartalet var stark. Orderingången ökade med 26 % i fast valuta för jämförbara enheter och resultatet efter

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Starkt resultat, 1 525 MSEK efter finansnetto, +21 %. Rekordfakturering, 12 050 MSEK, +17 %, 11 % i fast valuta för jämförbara enheter. Fortsatt

Läs mer

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12%

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12% PRESSINFORMATION 3 maj 25 Delårsrapport första kvartalet 25 TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 25 % till 1 892. Orderingången ökade med 14 %* till 15 646. Faktureringen ökade

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Resultat efter finansnetto: 1 191 MSEK. Valutaeffekt -180 MSEK Fakturering: 12 330 MSEK, +4 % i fast valuta för jämförbara enheter Orderingång:

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

Sandvik K3. PRESSINFORMATION 3 november 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 +7% +38% +4%

Sandvik K3. PRESSINFORMATION 3 november 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 +7% +38% +4% PRESSINFORMATION 3 november 25 Delårsrapport tredje kvartalet 25 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST Resultatet efter finansnetto ökade 26 % till 2 126, 38 % justerat för engångspost 24 (153 ). Orderingången

Läs mer

Alfa Laval Slide 0.

Alfa Laval Slide 0. Alfa Laval Slide 0 Årsstämma 2013 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 23 april Lars Renström VD och koncernchef 1 Nya rekordnivåer under 2012 Första halvåret Andra halvåret Helåret 2012 Orderingången

Läs mer

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02

Fjärde kvartalet 2010. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2011-02-02 Fjärde kvartalet 21 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 211-2-2 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen ökade med 1 procent till 864 MSEK (786) - Hög komponentandel har bidragit med 8 MSEK inom Nolato

Läs mer

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25%

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25% PRESSINFORMATION 4 augusti 25 Delårsrapport andra kvartalet 25 STARK TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 27 % till 2 235. Orderingången ökade med 22 %* till 17 371. Faktureringen

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Resultat efter finansnetto 3 725 MSEK, +41 %, exkl. jämförelsestörande poster Högre lönsamhet för samtliga affärsområden Omstruktureringsprogram

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2000-12-01--2001-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 21.391 (MSEK 17.242), en ökning med 24 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 17 procent. God försäljningsutveckling

Läs mer

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2002 Resultat efter finansnetto: 1 457 MSEK i kvartalet, 12 % av faktureringen Fakturering: 12 510 MSEK, +1 % Starkt operativt kassaflöde: 1 898

Läs mer

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 "Det är glädjande att notera att affärsläget förbättrades under det fjärde kvartalet och att Sandviks försäljningsvolym

Läs mer

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697).

SKF rapporterar ett starkt kassaflöde efter investeringar före finansiering för årets första sex månader. Kassaflödet uppgick till 845 Mkr (-697). Press release SKF - Halvårsrapport 1999 Förbättringen fortsätter för SKF SKFs resultatförbättring fortsätter. Rörelsemarginalen för första halvåret 1999 uppgick till 5.3%. Under andra kvartalet var den

Läs mer

Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax

Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2003 Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet "Orderingång och fakturering ökade även i det tredje kvartalet för jämförbara enheter

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent.

HALVÅRSRAPPORT. Resultatet efter finansiella poster för halvåret uppgick till MSEK (2.132), en ökning med 56 procent. HALVÅRSRAPPORT 2001-12-01--2002-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 24.706 (21.391), en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Omsättningen för andra

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Resultat efter finansnetto 1 297 MSEK Starkt kassaflöde, 1 819 MSEK före investeringar Fortsatt hög fakturering men lägre efterfrågan Överenskommelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2001-12-01--2002-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 37.369, en ökning med 15 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 14 procent. Omsättningen under

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida 2015 Årsstämma i Bravida Holding AB Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida Q3 Ledande inom installation och service i Norden Vi ger fastigheter liv Våra installations- och serviceuppdrag omfattar

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster:

OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Sandvik Årsredovisning 2003 OMSLAGSBILDEN Omslagsbilden visar tre representanter för den globala verkstadskoncernen Sandvik. Från vänster: Tarja Heino,44år, Sandvik Mining and Construction, Åbo, Finland.

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 Pressmeddelande den 27 april 1999 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 1999 - Fortsatt positiv utveckling av resultat och marginal - 1999 Förändring, % Nettoomsättning, Mkr 29.053 28.567 1,7 Rörelseresultat, Mkr

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014

Micronic Mydata Årsstämma Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 Micronic Mydata Årsstämma 2014 Lena Olving, VD och koncernchef 6 maj 2014 VDs anförande Micronic Mydata för produktion av elektronik Verksamhetsåret 2013 Finansiella mål Produktlivscykel en del av strategin

Läs mer

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2012. Jan Johansson, vd och koncernchef Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen 2011 Nettoomsättning 106 miljarder SEK 44 000 anställda och försäljning i mer än 100 länder Världens tredje största hygienföretag TEN och Tork är ledande

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef

Årsstämma 2014. Jan Johansson, vd och koncernchef Årsstämma 2014 Jan Johansson, vd och koncernchef SCA-koncernen Ett ledande globalt hygien- och skogsindustriföretag Nettoomsättning: 93* miljarder SEK Idag 44 000 medarbetare Försäljning i cirka 100 länder

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial

Nolato Medical. Andra kvartalet 2015. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2015-07-21. Nolato Telecom. Nolato Industrial Nolato Medical Andra kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 215-7-21 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q2 Koncernen Omsättningen ökade till 1 28 MSEK (965) - Justerat för valuta

Läs mer

Årsstämma i Securitas AB

Årsstämma i Securitas AB 4 maj 2011 Årsstämma i Securitas AB Alf Göransson, VD och koncernchef När allting ser likadant ut, är priset den enda skillnaden 2 Bevisa skillnaden 3 Differentiering genom specialisering Erbjud kunskap

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29

Första kvartalet 2014. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Första kvartalet 2014 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2014-04-29 Sammanfattning av Q1 Koncernen Omsättningen uppgick till 932 MSEK (1 254) - Justerat för valuta och struktur minskade omsättningen

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2001-12-01--2002-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 11.246 (9.634), en ökning med 17 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 11 procent. Rörelsens bruttoresultat

Läs mer

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255)

Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan. Starkt operativt kassaflöde för helåret, 683 Mkr (255) Gunnebo bokslutskommuniké 2009 Per Borgvall, VD och koncernchef Stockholm den 11 februari 2010 VDs kommentarer till 2009 Åtgärdsprogrammet Get It Right fortlöper enligt plan Starkt operativt kassaflöde

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012

Micronic Mydata Årsstämma 2012. Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Micronic Mydata Årsstämma 2012 Peter Uddfors, VD och koncernchef 23 april 2012 Agenda Micronic Mydata för framtidens elektronik Verksamhetsåret 2011 Strategin håller Starka underliggande affärer Summering

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt

1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt Aktiespararna Borlänge Martin Lindqvist 1 december 2008 VD, SSAB Tunnplåt 0 SSAB i kort Ledande global leverantör av avancerade höghållfasta stål Nordens största aktör inom tunnplåt Välinvesterade verksamheter

Läs mer

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015

Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 PRESSINFORMATION 2015-05- 08 Nokian Tyres delårsrapport januari mars 2015 Tillväxt i väst fortfarande utmaningar i Ryssland Koncernen Nokian Tyres omsättning minskade med 9.8 procent och var 281.3 MEUR

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013

AB VOLVO ÅRSSTÄMMA 2013 Så når vi Volvokoncernens fulla potential 1999-2011 2012-2015 2016 TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV TRANSFORMATION FÖRBÄTTRAD LÖNSAMHET Omorganisation & strategi Omfattande produktförnyelse Driva organisk tillväxt

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2003-12-01--2004-02-29 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 11.756 (10.771), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 12 procent.

Läs mer

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012

Mekonomen. Mekonomen. Januari - juni 2012 Mekonomen Mekonomen Januari - juni 2012 Andra kvartalet 2012 Intäkter: 1 341 MSEK (1 169) Rörelseresultat: 141 MSEK (173) Rörelsemarginal: 11 % (15) Resultat efter finansiella poster: 132 MSEK (167) Resultat

Läs mer