Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström"

Transkript

1 Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma. Jag tänker tala om utvecklingen 1999, resultatet för första kvartalet i år, var vi befinner oss jämfört med våra långsiktiga mål och dessutom en hel del om Sandvik och IT var det ännu ett händelserikt år för Sandvik. Ett år med många utmaningar - både externt och internt. Affärsklimatet var svagt i de flesta av våra kundsegment men efterfrågan ökade mot slutet av året för samtliga produktområden och på de flesta av våra viktiga marknader. Arbetet med att effektivisera, rationalisera och integrera våra tre stora förvärv intensifierades i slutet av 1998 och fortsatte under 1999 vilket bland annat ledde till kraftiga personalminskningar. Faktureringen minskade med 7% det vill säga 3,1 miljarder kronor, och vi kunde nästan helt kompensera tappet med ökad produktivitet. Rörelseresultatet minskade bara med 4% eller 170 miljoner kronor. Resultatet före skatt blev hela 5,5 miljarder kronor inklusive försäljningen av affärsområdet Saws and Tools. Avyttringen gav en vinst på 1,6 miljarder kronor. Därmed koncentreras Sandvik till tre kärnområden, Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels - alla globala och ledande inom sina verksamhetsområden. Styrelsen föreslår att utdelningen för 1999 blir 8 kronor per aktie vilket är en höjning med 1 krona. Styrelsen föreslår också bolagsstämman en sammanslagning av Sandviks A- och B-aktie till ett aktieslag. Det anses att främja såväl värdering som likviditet och är dessutom en anpassning till den internationella kapitalmarknaden. Låt oss titta på utvecklingen under 1999 för de tre affärsområdena: 1,22

2 Sandvik Tooling omfattar affärssektorerna Coromant, CTT och sedan i maj förra året även Hard Materials. Ny VD för Sandvik Coromant är sedan den 24 mars i år Anders Thelin som varit anställd i koncernen sedan Toolings fakturering uppgick till 13,2 miljarder och blev något lägre än En kraftig förbättring inleddes dock i fjärde kvartalet. Resultatmässigt var 1999 ytterligare ett bra år för Tooling med en marginal på 20% av faktureringen dvs lika som föregående år. Sandvik Tooling har haft en volymtillväxt på 9% per år de senaste sex åren vilket är en mycket god utveckling. Som ni kan se på den högra delen av bilden är lönsamheten hög och stabil. Under året har samarbetet mellan Coromant, CTT och Hard Materials utökats. Det omfattar främst produktutveckling men också rationaliseringar och samarbetet kommer att ge positiva resultateffekter om miljoner kronor inom 2-3 år. 2,22

3 Affärsområdet Sandvik Mining and Construction bildades 1998 då Sandvik Rock Tools och Tamrock integrerades. Affärsområdet består av fyra separata sektorer, Sandvik Tamrock, VA-Eimco, Driltech Mission och Roxon. Anders Ilstam är chef för affärsområdet. Mining and Constructions fakturering minskade med 6% till 8,8 miljarder föregående år. Rörelseresultatet motsvarade 8% av faktureringen. Den markanta förbättringen under året berodde på högre andel lönsamma produkter, effekter av det genomförda omstruktureringsprogrammet med bl a en personalminskning på 1000 personer och stigande kapacitetsutnyttjande tack vare ökad efterfrågan mot slutet av året. Målsättningen för detta affärsområde är att nå 10% rörelsemarginal och därmed 20% avkastning på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel. Under 1999 fastställdes även målet att verktyg, reservdelar och service skall svara för 75% av faktureringen över en konjunkturcykel. Mining and Construction har genomgått stora förändringar som innebär ökad resultatorientering och jag har stor tilltro till att de finansiella målen kommer att uppnås. 3,22

4 I affärsområdet Specialty Steels ingår sektorerna Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems. Per Ericson, nu VD för skogsföretaget Holmen, var chef för Sandvik Steel hela Efter ett mycket kort mellanspel med Ola Rollén så är från 24 mars Lars Pettersson VD för Sandvik Steel. Han har som ni vet varit chef för Sandvik Coromant de senaste sex åren och har en mycket bred erfarenhet med sina 21 år inom koncernen. Han började faktiskt sin karriär på Sandvik Steel Specialty Steels fakturering minskade under 1999 med 12% och uppgick till knappt 12 miljarder. Rörelseresultatet förbättrades gradvis under året och uppgick för helåret till 5% av faktureringen. Resultatet sjönk huvudsakligen på grund av lägre volymer och pressade priser. Samtidigt pågick ett program för att reducera omkostnaderna, personalstyrkan minskade med ca 800 personer, och det hade en positiv men inte tillräcklig effekt. 4,22

5 Specialty Steels är bra rustade att ta hand om ett bättre marknadsläge men har vissa strukturproblem varför arbetet med att minska kostnaderna intensifierades. Verksamheten är konjunkturkänslig och lönsamheten svänger kraftigt mellan hög- och lågkonjunktur som ni också kan se på den högra delen i bilden var ett dåligt år, liksom 1992, men rörelseresultatet var något bättre Samtidigt har vi under den senare delen av 90-talet investerat kraftigt inom framför allt Sandvik Steel vilket kräver högre avkastning. Därför måste den genomsnittliga lönsamheten under en konjunkturcykel höjas. Sandvikkoncernens totala fakturering 1999 uppgick till 39.3 miljarder, 7% lägre än Resultatet före skatt ökade successivt under 1999 genom att omkostnaderna minskade och genom att affärsläget gradvis förbättrades. Inklusive realisationsvinsten på 1,6 miljarder blev resultatet 5,5 miljarder vilket motsvarar 14% av faktureringen. 5,22

6 Årets koncernresultat efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 3,6 miljarder kronor och innebär att vinsten per aktie blev 14 kronor mot 8,10 föregående år. Fortsatt god utveckling och en mycket god finansiell ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 8:00 kr dvs en höjning med 1 krona jämfört med Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till 63% och att utdelningstillväxten varit 16% per år. För att till de anställda på ett tydligare sätt visa uppskattning för utförda prestationer och för att ytterligare stimulera intresset för koncernen har vi ett antal incitament för personalen. Sandviks styrelse beslöt under 1999 att införa en optionsplan för ledande befattningshavare över hela världen och för år 2000 tilldelades cirka 300 personer totalt 1.4 miljoner personaloptioner med 5 års löptid och lösenkurs 289 kronor. Optionsplanen ersätter den långsiktiga bonusplan som avslutades under Denna bonusplan baserades på kursutvecklingen för Sandviks B-aktie under de fem åren och kom att totalt ge 209 miljoner kronor. Genom en säkring av bonus-beloppet blev den verkliga 5-årskostnaden för Sandvik väsentligt lägre. Föregående års bolagsstämma beslutade att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med sk konvertibler. Intresset från de anställda var mycket stort och överteckning skedde. Totalt utnyttjade ca anställda möjligheten att få del av den förväntade framtida värdeökningen i företaget och konvertibler för 955 miljoner kronor tecknades. Vid full konvertering och optionsutnyttjande under perioden 2 juli maj 2004 tillkommer totalt 4,9 miljoner aktier vilket ger en utspädning med 1.9%. Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Maximalt 150 miljoner kronor kan avsättas till en fond och investeras huvudsakligen i Sandvik-aktier som är tillgängliga efter tre år. 6,22

7 Sedan starten 1986 har avsättningar skett alla år utom under åren då vinsten var för låg. För 1999 avsätts maxbeloppet 150 miljoner kronor dvs kronor per person som utskiftas år Varje heltidsanställd Sandvik-medarbetare i Sverige som arbetat hos oss sedan 1996 har nu ca kronor innestående. Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling, och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt ca anställda i Sverige är nästan hälften aktieägare. 7,22

8 Resultat januari-mars 2000 Vi kan idag också redovisa hur det gick första kvartalet i år. Här ser vi orderingångsutvecklingen per kvartal. Den uppgick nu till 11,5 miljarder vilket i fast valuta och för jämförbara enheter var 19% högre jämfört med första kvartalet i fjol. Samtliga affärsområden ökade orderingången och utvecklingen var positiv på alla viktiga marknader. Faktureringen i första kvartalet uppgick till 10,3 miljarder vilket var en ökning med 10% i fast valuta och för jämförbara enheter. Detta är resultatutvecklingen per kvartal. Staplarna visar resultatet före skatt och den röda linjen visar resultatet i rullande årstakt. 8,22

9 Som ni ser är det en mycket positiv resultatutveckling. Vinst före skatt uppgick i kvartalet till 1.6 miljarder om vi också inkluderar en realisationsvinst på 300 miljoner kronor. Det är nästan en fördubbling jämfört med första kvartalet Samtliga affärsområden noterade kraftiga förbättringar. Framför allt genom högre volymer i kombination med rationaliseringar och lägre kostnader. Affärsläget förväntas förbli fortsatt starkt under resten av år Avstämning av mål och strategi Våra finansiella mål fastställdes 1994 och innebär i korthet att vi skall växa med 6% per år och att avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 20%. Utdelningen skall uppgå till minst 50% av vinsten per aktie och den totala avkastningen på aktien skall vara högre än genomsnittet för vår bransch. Dessa mål avser genomsnittet över en konjunkturcykel. 9,22

10 Vad har vi uppnått? Tillväxten under den senaste femårsperioden har i genomsnitt uppgått till 11% per år varav 1% i pris och 10% i volym inklusive förvärv. Prioriterade marknader i tillväxtstrategin är Central- och Östeuropa, Asien exklusive Japan och NAFTA. I samtliga dessa tre områden har vi haft en högre tillväxt än genomsnittet. Det är ett lyckat resultat av vår långsiktiga satsning på att bygga upp resurser i form av säljorganisation och produktion inom dessa marknadsblock. Förvärv är en viktig del av strategin för tillväxt. Under de senaste 5 åren har vi förvärvat ca 25 företag med en sammanlagd fakturering på 11 miljarder. De tre största är Tamrock, Kanthal och Precision Twist Drill. 10,22

11 Förvärven skall stärka vår nuvarande affär exempelvis genom kompletterande produkter, varumärken, marknadskanaler eller ökad närvaro på marknader där vi behöver förbättra vår position ytterligare. Den här bilden visar resultatutvecklingen under en 20-års period. De blå staplarna visar resultatet före finansnetto. Inklusive reavinsten så hade vi 1999 det högsta rörelseresultatet genom tiderna. Även bortsett från realisationsvinsten kan man se att vi har etablerat en ny nivå. Sett i ett längre perspektiv så har vi lyckats lyfta resultatet och uppnå en hög nivå även i ett tufft affärsklimat. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året blev 15%, och för de senaste 5 åren är snittet 19%. Vi ligger fortfarande över genomsnittet för svensk verkstads-industri som är den gröna linjen. 11,22

12 Så till utvecklingen av Sandvik-aktien: Den röda linjen visar kursutvecklingen för Sandvik-aktien de sista 10 åren och den gröna linjen visar motsvarande utveckling för verkstadsindex exklusive telekomföretag på Stockholmsbörsen. Efter ett kraftigt tapp 1998 ökade Sandvik-aktien med 90% under Börsklimatet har i år varit turbulent med kraftiga svängningar. Det mycket stora intresset bland investerare för IT/telekom-sektorn innebär att basindustrin och traditionella verkstadsföretag har haft en negativ utveckling. Det gäller också Sandvik-aktien. Sett i ett längre perspektiv har tillväxten för Sandvik-aktien varit högre än för övriga verkstadsindustrin. Kursen har ökat med i snitt 14% per år sedan 1990 men bara 10% för verkstad exklusive telekom. Lägger vi till utdelningarna har vår värdetillväxt varit 20% per år. 12,22

13 Sandvik och IT Den nya ekonomin - den alltmer ökade fokuseringen på IT-bolag innebär naturligtvis att man ställer sig frågan: Hur utnyttjar Sandvik InformationsTeknologin? IT är en strategisk förutsättning för att vi skall uppnå våra mål om tillväxt och lönsamhet. Vi har mer än specialister runt om i världen som arbetar i en innovativ miljö inom IT-området och vi har ett heltäckande globalt IT-nätverk. Omkring 1 miljard kronor avsätts årligen till utveckling, underhåll och drift av systemlösningar i syfte att öka kundnytta, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna. IT skapar stora möjligheter men ställer också krav på att information hanteras på ett säkert sätt. Vår säkerhetsorganisation är därför väl utbyggd och vi har ett långtgående säkerhetstänkande på alla nivåer. IT är inget nytt för Sandvik. Vi har sedan lång tid en mycket hög IT-kompetens och en välutvecklad infrastruktur och organisation inom området. Låt mig göra en snabb återblick på IT-utvecklingen inom Sandvik under de senaste dryga 30 åren: I slutet av 60-talet lades koncernens första IT-strategi fast och det var faktiskt ordföranden själv, Percy Barnevik, som i sin dåvarande roll som chef för Sandviks administrativa rationalisering och ADB var ansvarig för detta. Under 70-talet investerade vi i infrastrukturen och ett eget globalt nätverk, SandNet, byggdes upp. Sopic och andra egna bassystem utvecklades för order- och lagerhantering samt produktion. Så under 80-talet började satsningen på direktdistribution istället för lokala lager. En ny IT-struktur växte fram. CAD/CAM, d v s datorstöd i produktutveckling och produktion liksom CAPP, datorstödd produktionsberedning och planering möjliggjorde snabb produktivitetsökning. Terminaler ersattes av persondatorer sammankopplade i nätverk. Genom EDI, som innebär fasta uppkopplade datalinjer med kunderna, kunde kontakterna ske betydligt snabbare och effektivare. 90-talet präglades av snabbare informationsflöden - inom företaget och med kunderna. Antalet persondatorer ökade snabbt. Säljarna på fältet utrustades med bärbara datorer som effektiviserade jobbet och gav bättre service. Kort sagt, IT blev ett kraftfullt verktyg för de flesta medarbetare. 13,22

14 Under senare delen av decenniet blev så Internet en världsomfattande informations- och kommunikationskanal samtidigt som Intranet, av samma skäl, växte fram inom vår interna organisation. Det här är bara början. Nu är det den elektroniska handeln som står i fokus. Nästa fas i utvecklingen, B2B - eller affärer mellan företag, innebär ytterligare ett steg för IT-användningen. Bakom våra produkter och tjänster som erbjuds kunderna finns ett kvalificerat kunnande om informationsteknologi - för produktutveckling, produktionsteknik, processtyrning, logistik och inte minst försäljning, service och kundkontakter. 14,22

15 En mängd datasystem har under årens lopp utvecklats och sedan kopplats ihop så att vi kan erbjuda kunden state-of-the-art kommersiella och tekniska tjänster. Hela flödet från offert, orderbokning, packning, transport, leverans och faktura sker idag automatiskt oavsett var kunden finns i världen. Ett konkret exempel på hur informationsteknologin är inbyggd i vår dagliga verksamhet är direktdistribution till kund. Redan 1985, för femton år sedan, införde Sandvik Coromant centrallager för alla standardprodukter. Det innebar att alla lokala lager, och det kunde vara flera stycken på olika orter i samma land, stängdes. Istället etablerades fyra strategiskt lokaliserade centrallager. Det innebar samtidigt att upp emot 1 miljard kronor i kapitalbindning frigjordes som motsvarade en sänkning av den relativa lagernivån från 44% till 15% av faktureringen. I dessa centrallager hålls standardartiklar lagrade och med totalt orderrader per dag skall dessa produkter plockas fram, packas och levereras direkt till kund inom 24 timmar. Idag har alla våra affärsområden infört centrallager och direktdistribution till kund. IT - har gjort det möjligt! 15,22

16 Vad innebär internet och e-business för vår fortsatta expansion och lönsamhet? E-business innebär att vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan nå fler kunder och därmed öka vår försäljning. Internet gör det möjligt för oss att nå även de små kunderna med samma breda och djupa information som vi tidigare enbart har kunnat ge stora kunder. Låt mig nu visa några konkreta exempel på hur vi arbetar med e-business: 16,22

17 1989 bildade Sandvik och de övriga företagen som ni ser på bilden, Industrilink i Danmark. Industrilink är en virtuell distributör av industriförnödenheter. Då, för 10 år sedan, kopplades kunderna ihop med Industrilink via EDI utvecklades en webbaserad lösning. Utvecklingen har gått mycket snabbt och över 40% av Industrilinks omsättning går idag via Internet. För kunderna innebär detta att de kan köpa alla sina produkter direkt på nätet och på en och samma plats. Orderbokningen är lika för alla typer av produkter oavsett leverantör. Likaså är betalningsrutiner och logistik standardiserade. Som ni kan se på bilden är det Sandvik Coromant, Dormer och Seco Tools produkter som finns med på Industrilink idag och i år kommer även Sandvik Steels produkter att finnas tillgängliga på denna marknadsplats. Behoven av att utnyttja elektronisk handel varierar inom Sandvik. När man säljer en borrigg eller specialrör är produkten ofta kundspecifik. Inom verktygsområdet är det annorlunda, 85% av sortimentet utgörs av lagerlagda standardprodukter. Det innebär att Sandvik Coromant har goda förutsättningar att utnyttja elektronisk handel. 17,22

18 Handel via Internet som den här bilden visar är en annan lösning där mer information i form av produktbilder, produktdata etc interaktivt kan utnyttjas av kunden. Här kan kunden välja den produkt han/hon vill ha genom att utnyttja en elektronisk katalog som ligger i systemet. Kunden kan se pris, beställa och få leveranstid. Det här systemet används i Sverige och Danmark och Sandvik Coromant får idag ca 20% av sina order den vägen och det ökar stadigt. Ett vidareutvecklat system håller just nu på att introduceras i USA och kommer sedan att etableras efter hand i andra länder. På sikt kommer en väsentlig del av order att tas denna väg allt eftersom både vi och kunderna mognar med tekniken. Systemet är anslutet till vårt eget logistiksystem så kunden kan direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, se om produkten finns i lager. Detta är så vitt vi vet unikt i branschen! Likaså kommer systemet att kunna rekommendera kunden vilket verktyg han skall välja för att få bästa egna produktionsresultat och dessutom rekommendera bearbetningsdata i kundens egen produktion. Dagens moderna maskiner kan också direkt anslutas till internetsystemet och operatören kan den vägen söka information från våra databaser. Hur kan vi då utnyttja internet för specialprodukter? 18,22

19 Idag kan vi erbjuda kunden ett specialverktyg genom att vår försäljare kopplar upp sig till vår stordator. Från den får han konstruktionshjälp och information så han själv kan rita sina specialverktyg. Han kopplar sedan in sig på vårt Sandnet, och vårt datoriserade Tailor Made-system utvärderar hur produktionen skall gå till, vad det kommer att kosta och när produkten skall finnas klar. Redan efter 15 minuter får försäljaren ritning, prisuppgift och leveranstid på sin önskade produkt. Det hela sker alltså utan någon manuell offert-, produktions- eller planeringsadministration. Det säljaren gör idag kommer i framtiden kunden själv att göra med hjälp av Internet till Coromants system. Kunden kommer alltså på sikt att kunna konstruera sitt specialverktyg direkt från sin arbetsplats, få pris och leveranstid inom en kvart och själv direkt lägga ordern. Allt det här är baserat på omfattande teknisk utveckling som vi startade redan i mitten av 80-talet så den som startar nu har lång väg att gå. 19,22

20 Sandvik Mining and Construction erbjuder sina kunder erocknet - en applikation som tillhandahåller bl a order-, lager- och skeppningsinformation för reservdelar dygnet runt. Kunden har dessutom möjlighet att själv påskynda leverans för inneliggande order och han kan även inhämta deltaljinformation från den speditör som utför leveransen. erocknet har utvecklats vid vårt dotterbolag i Kanada och används idag av ca 25 kunder. Det finns även i USA och Sydafrika. Sandvik Steel har utvecklat en Extranet-lösning, som innebär skräddarsydda webbplatser för sina nyckelkunder. Extranet används i såväl kommersiellt som tekniskt syfte för att ge kunden extra värde och stärka relationerna. Lager- och orderinformation tillsammans med produkt- och teknisk information, samt ett öppet diskussionsforum ger en rationell och hög kvalitet på samarbetet för alla parter. Sandvik Steel har i dag ett 50-tal Extranet och målsättningen är att ha 200 sådana aktiva webbplatser inom ett år. 20,22

21 Webbaserade system för elektronisk handel via Internet är en naturlig utveckling av vår affärsprocess, och våra tre affärsområden måste skapa lösningar som passar just deras kunder och just deras produkter - för behoven är mycket olika. E-business är en kompletterande försäljningskanal - både till nuvarande kunder och nya. Interaktiv kommunikation med våra kunder och leverantörer ger effektivare rutiner som t ex minskad manuell orderhantering vilket kommer att sänka våra administrativa kostnader ytterligare och, inte minst, vi sparar tid och minskar ledtiderna. Ökad servicenivå skall ge kunden ökad produktivitet och lönsamhet vilket är vårt mål. Kort och gott: vår strategi för e-business innebär att det skall vara enkelt att göra affärer med Sandvik! 21,22

22 Jag har här visat några exempel på hur vi utnyttjar kunskap om industriteknologi med ny kommunikationsteknologi. Vi får i det sammanhanget inte glömma bort att till syvende och sist vill kunden ha en produkt från oss eller han vill ha råd eller hjälp beträffande produktens användning. E- businessystemens koppling till befintliga system för produktion - lagerhållning - fysisk distribution - produktsortiment - produktval och användarhjälp - prisinformation - betalning osv måste fungera. Internet - business to business - är ett verktyg från den sk nya ekonomin som måste kombineras med kunskaper inom den kvalificerade tillverkningsindustrin. Och det gör vi. Med hjälp av allt det vi byggt upp under lång tid har vi en mycket stark konkurrensfördel och beträffande vissa lösningar t o m en särställning på världsmarknaden. Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med avancerade produkter. Sandvik är också ett modernt kunskapsföretag i ständig förnyelse. Vår affärsidé bygger fortfarande på direkt kontakt med kund produkter med högt förädlingsvärde hög integration med egen produktion och distribution ständig förnyelse och tillvaratagande av det mänskliga kunskapskapitalet. Denna framgångsrika affärsfilosofi har varit i stort sett densamma genom åren och utgör ett vinnande koncept också på 2000-talet. Vi har mycket goda förutsättningar till fortsatt expansion och ytterligare förbättrad lönsamhet till gagn för aktieägare och anställda. Tack för uppmärksamheten! 22,22

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1

Sandvik Sandvik Group Presentation 2003, sid 1 Sandvik 2003! Fakturering ca 50 000 MSEK! 37 000 anställda i 130 länder! Produkter med stort FoU-innehåll och hög förädlingsgrad! Världsledande inom utvalda områden! Styrelseordförande: Clas Åke Hedström!

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2001 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef

Bolagsstämma 7 maj 2001 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Bolagsstämma 7 maj 21 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Bolagsstämma 21 1 X! År 2! Nya mål! Kvartal 1, 21 Bolagsstämma 21, sid 2 Jag kommer idag

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport januari-september 2000 Resultat efter finansnetto 3 725 MSEK, +41 %, exkl. jämförelsestörande poster Högre lönsamhet för samtliga affärsområden Omstruktureringsprogram

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2001 Fortsatt hög orderingång och fakturering. Rekordresultat, 1 635 MSEK efter finansnetto, +18 % exkl. jämförelsestörande poster. Bättre resultat

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport första kvartalet 2001 Starkt resultat, 1 525 MSEK efter finansnetto, +21 %. Rekordfakturering, 12 050 MSEK, +17 %, 11 % i fast valuta för jämförbara enheter. Fortsatt

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Fakturering: 48 900 MSEK, +3 % i fast valuta för jämförbara enheter Vinst: 5 606 MSEK efter finansnetto, +2 % exkl.

Läs mer

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet.

Industriproduktionen i USA och Europa var fortsatt dämpad under kvartalet. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets försäljning ökade 3 procent i fast valuta jämfört med föregående år. Försäljningen för delårsperioden var 2 935 MSEK (3 042). Resultat efter

Läs mer

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock. Tillbakablick. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 1 27-4-26 Årsstämma Tillbakablick 2 27-4-26 Årsstämma 1 26 i korthet Bästa året hittills Förbättrad marknadsposition, marknadsnärvaro och marknadsbearbetning Kraftig ökning

Läs mer

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande.

Sedan maj 2002 är Lars Pettersson VD och koncernchef för Sandvik. Clas Åke Hedström är styrelseordförande. Sandvik OH-presentation Uppdaterad februari 2004 1 I KORTHET Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med verksamhet i 130 länder, 37 000 anställda och en årlig försäljning på 49 miljarder SEK.

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2000 och delårsrapport fjärde kvartalet Rekordvinst: 5 804 MSEK efter finansnetto, +34 % exkl. jämförelsestörande poster Faktureringen ökade 12 % till 43 750

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef

Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef Bolagsstämma 3 maj 2005 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Det är verkligen trevligt att se att så många aktieägare har kommit till Sandviks bolagsstämma. Det är

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar

Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Gunnar Brock VD och koncernchef Vår kärnkompetens Innovativa lösningar 1 Vår kärnkompetens Innovativa lösningar Produkter Gruv-, bygg- och anläggningsutrustning Kompressorer Industriverktyg Maskinuthyrning

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9)

GETINGE AB DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 PRESSMEDDELANDE. Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) GETINGE AB PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Orderingången uppgick till 4 202,1 Mkr (4 355,9) Omsättningen uppgick till 4 140,6 Mkr (3 987,4) före skatt ökade med 38 % till 447,7 Mkr (324,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998

Delårsrapport 1 april - 30 september 1998 PRESSRELEASE - BERGMAN & BEVING-KONCERNEN Delårsrapport 1 april - 3 september 1998 Faktureringen ökade till 3 517 MSEK (3 225) Resultatet före skatt uppgick till 166 MSEK (171) Resultatet per aktie uppgick

Läs mer

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern

Posten Norden. Bokslut 2010. Extern Posten Norden Bokslut 2010 Extern Förbättring av rörelseresultatet trots vikande volymer Resultat i sammandrag Rörelseresultatet uppgick till 1 375 (284) MSEK. Exklusive strukturoch valutaförändring ökade

Läs mer

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden.

Industrikonjunkturen var fortsatt dämpad i Europa och USA under perioden. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Faktureringen i kvartalet minskade med 6 procent jämfört med föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (16,4). Förbättrat operativt

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport 0 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffice delårsrapport Kraftig resultatförbättring för Proffice - resultatet efter finansnetto ökade med 66 procent till 34 (20) MSEK Proffice nettoomsättning

Läs mer

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10

PostNord januari-mars 2012 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 2012-05-10 PostNord januari-mars 212 Stora omställningar i fortsatt utmanande marknad 212-5-1 Finansiell översikt Finansiell översikt jan-mar MSEK Q1 212 Q1 211 Förändring Rörelsens intäkter* 1 51 1 7-19 ±% Rörelsens

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12%

Sandvik K1. PRESSINFORMATION 3 maj 2005 Delårsrapport första kvartalet % +24% +12% PRESSINFORMATION 3 maj 25 Delårsrapport första kvartalet 25 TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 25 % till 1 892. Orderingången ökade med 14 %* till 15 646. Faktureringen ökade

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax

Samtidigt stärks Sandviks marknadsposition ytterligare genom förvärv. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2002 Resultat efter finansnetto: 1 457 MSEK i kvartalet, 12 % av faktureringen Fakturering: 12 510 MSEK, +1 % Starkt operativt kassaflöde: 1 898

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Sandvik K3. PRESSINFORMATION 3 november 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 +7% +38% +4%

Sandvik K3. PRESSINFORMATION 3 november 2005 Delårsrapport tredje kvartalet 2005 +7% +38% +4% PRESSINFORMATION 3 november 25 Delårsrapport tredje kvartalet 25 FORTSATT TILLVÄXT OCH ÖKAD VINST Resultatet efter finansnetto ökade 26 % till 2 126, 38 % justerat för engångspost 24 (153 ). Orderingången

Läs mer

Value Adding Tech Provider

Value Adding Tech Provider Addtech-koncernen Value Adding Tech Provider Addtech är en teknikhandelskoncern där affärsmannaskap kombineras med spetskompetens. Med utgångspunkt i högteknologiska industrikomponenter och system skapar

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Finansiella mål Nolatos mål är att i genomsnitt över en konjunkturcykel uppnå: Rörelsemarginal överstigande 7 procent Avkastning på sysselsatt kapital överstigande 15

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2003 Resultat efter finansnetto: 1 191 MSEK. Valutaeffekt -180 MSEK Fakturering: 12 330 MSEK, +4 % i fast valuta för jämförbara enheter Orderingång:

Läs mer

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10

Rörelseresultat 1 850 1 403 +32 3 430 2 858 +20 % 13 11 13 12. Resultat efter finansnetto 1 664 1 191 +40 3 094 2 472 +25 % 12 10 12 10 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport andra kvartalet 2004 Sandviks tillväxt i andra kvartalet var stark. Orderingången och faktureringen noterade den högsta nivån någonsin i ett enskilt kvartal liksom

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry

Delårsrapport 1 april 31 december MediTech. Tools. Electronics. Industry Delårsrapport 1 april 31 december 1998 MediTech Tools Electronics Industry Bergman & Beving-koncernen Delårsrapport 1 april 31 december 1998 Faktureringen ökade till 5 726 MSEK (5 101) Resultatet före

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Bolagsstämma 5 maj 2003

Bolagsstämma 5 maj 2003 Bolagsstämma 5 maj 2003 Anförande av Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Jag har nu varit VD för Sandvik i ett år. Det har varit händelserikt fullt av möjligheter

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE

Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ), januari-mars 2012 First North:FIRE Orderingången ökade med 11 % till 23,3 mkr (21,0 mkr) Orderstocken ökade med 23 % till 21,7 mkr (17,6 mkr) Omsättningen

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998

Pressmeddelande från Securitas AB. Securitas AB. Delårsrapport. januari mars 1998 Pressmeddelande från Securitas AB 1998-05-07 Securitas AB Delårsrapport januari mars 1998 Försäljningen ökade med 18 procent till 2.869 MSEK (2.42, varav 9 procent är organisk tillväxt. Resultatet före

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1998 Omsättningen ökade med 28% till 6317 MSEK (4949) Organiska tillväxten för jämförbara enheter uppgick till 7% (9) Resultatet före skatt ökade 45% till 530 MSEK (366)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO

Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Henrik Bunge, VD Daniel Grohman, CFO Q1 2017 I KORTHET Varumärkesförsäljningen ökar med 4% drivet av framförallt skor som växer 19 procent i kvartalet. Underkläder växer med 1 procent medan sportkläder

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax

Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet. Postadress Publikt bolag (publ) Telefon Telefax Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2003 Fortsatt tillväxt och ökat resultat i tredje kvartalet "Orderingång och fakturering ökade även i det tredje kvartalet för jämförbara enheter

Läs mer

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Fjärde kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Fjärde kvartalet 215 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 216-2-5 Sammanfattning av Q4 Koncernen Omsättningen uppgick till 1 289 MSEK (1 242) - Justerat för valuta minskade omsättningen med 3 procent -

Läs mer

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010

Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Gunnebo delårsrapport januari-mars 2010 Per Borgvall, VD och koncernchef Telefonkonferens 27 april 2010 VDs kommentarer till första kvartalet 2010 Marknadsutvecklingen har under kvartalet varit fortsatt

Läs mer

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER

AFFÄRSOMRÅDENAS INTÄKTER 3 mån 21 Delårsrapport 3 månader 21 Delårsrapport för Beijer Electronics AB 1 1-31 3 21 Ÿ Beijer Electronics visar en mycket stark utveckling och koncernens hittills bästa kvartal Ÿ Koncernens intäkter

Läs mer

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25%

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25% PRESSINFORMATION 4 augusti 25 Delårsrapport andra kvartalet 25 STARK TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 27 % till 2 235. Orderingången ökade med 22 %* till 17 371. Faktureringen

Läs mer

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01 Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 2001 2 MÖT SANDVIK 1/2002 Klart med förvärvet av Walter Konkurrensmyndigheterna, bland andra tyska Bundeskartellamt, har

Läs mer

Tredje kvartalet 2014

Tredje kvartalet 2014 Nolato Medical Tredje kvartalet 214 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 214-1-29 Nolato Telecom Nolato Industrial Sammanfattning av Q3 Koncernen! Omsättningen uppgick till 1 95 MSEK (1 119) - Justerat

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2004 Sandviks utveckling i tredje kvartalet var stark. Orderingången ökade med 26 % i fast valuta för jämförbara enheter och resultatet efter

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Ärade aktieägare och gäster!

Ärade aktieägare och gäster! Ärade aktieägare och gäster! Som inledning till stämman såg vi en kavalkad av produktskisser från en utställning om Electrolux designhistoria, som visades förra året på Forum för Form i Stockholm. Som

Läs mer

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ)

Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Rapport för första halvåret 1999 Nolato AB (publ) Nolato AB delårsrapport 1 januari 30 juni 1999 Omsättningen ökade med 3 procent till 942 (915) Mkr Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 101 (76)

Läs mer

Staplarna och vänster skala visar fakturering per kvartal. Den röda kurvan och höger skala visar faktureringen rullande fyra kvartal.

Staplarna och vänster skala visar fakturering per kvartal. Den röda kurvan och höger skala visar faktureringen rullande fyra kvartal. Beijer Electronics AB Bokslutskommuniké 2 12 mån 2 Bokslutskommuniké för Beijer Electronics AB 1 1-31 12 2 Ÿ Beijer Electronics visade en stark avslutning på året Intäkterna steg med 31 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2000 Ökning av omsättningen med 26 procent till 39 miljoner kronor Ökning av orderingången med 23 procent till 46 miljoner kronor Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

Händelser som präglade året

Händelser som präglade året Årsstämma 2014 Färs & Frosta Sparbank Arena i Lund den 28 april Lars Renström VD och koncernchef Händelser som präglade året Fortsatt osäkerhet i världsekonomin Ökande efterfrågan inom varvsindustrin Fortsatt

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003

SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2003 "Det är glädjande att notera att affärsläget förbättrades under det fjärde kvartalet och att Sandviks försäljningsvolym

Läs mer

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002

Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Sanitary equipment for aseptic and high purity processes Bokslutskommuniké NovAseptic AB (publ) maj 2001-april 2002 Nettoomsättning ökade med 57 procent till 125,4 (79,9) MSEK. Resultatet efter finansiella

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information Göteborg 2016-04-15 Delårsrapport perioden januari-mars 2016 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 10,6 (13,7) Mkr en minskning med 3,1 Mkr eller 22 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1,1 Mkr

Läs mer

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen till Årsstämman Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen till Årsstämman 2009 Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2 Indutrades tillväxt 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport tredje kvartalet 2001 Resultat efter finansnetto 1 297 MSEK Starkt kassaflöde, 1 819 MSEK före investeringar Fortsatt hög fakturering men lägre efterfrågan Överenskommelse

Läs mer

Georg Brunstam VD och koncernchef

Georg Brunstam VD och koncernchef Georg Brunstam VD och koncernchef Nolato är en högteknologisk utvecklare och tillverkare av polymera komponenter och produktsystem till ledande kunder inom telekom, fordon, vitvaror, medicinteknik, hygien

Läs mer