Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström"

Transkript

1 Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma. Jag tänker tala om utvecklingen 1999, resultatet för första kvartalet i år, var vi befinner oss jämfört med våra långsiktiga mål och dessutom en hel del om Sandvik och IT var det ännu ett händelserikt år för Sandvik. Ett år med många utmaningar - både externt och internt. Affärsklimatet var svagt i de flesta av våra kundsegment men efterfrågan ökade mot slutet av året för samtliga produktområden och på de flesta av våra viktiga marknader. Arbetet med att effektivisera, rationalisera och integrera våra tre stora förvärv intensifierades i slutet av 1998 och fortsatte under 1999 vilket bland annat ledde till kraftiga personalminskningar. Faktureringen minskade med 7% det vill säga 3,1 miljarder kronor, och vi kunde nästan helt kompensera tappet med ökad produktivitet. Rörelseresultatet minskade bara med 4% eller 170 miljoner kronor. Resultatet före skatt blev hela 5,5 miljarder kronor inklusive försäljningen av affärsområdet Saws and Tools. Avyttringen gav en vinst på 1,6 miljarder kronor. Därmed koncentreras Sandvik till tre kärnområden, Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels - alla globala och ledande inom sina verksamhetsområden. Styrelsen föreslår att utdelningen för 1999 blir 8 kronor per aktie vilket är en höjning med 1 krona. Styrelsen föreslår också bolagsstämman en sammanslagning av Sandviks A- och B-aktie till ett aktieslag. Det anses att främja såväl värdering som likviditet och är dessutom en anpassning till den internationella kapitalmarknaden. Låt oss titta på utvecklingen under 1999 för de tre affärsområdena: 1,22

2 Sandvik Tooling omfattar affärssektorerna Coromant, CTT och sedan i maj förra året även Hard Materials. Ny VD för Sandvik Coromant är sedan den 24 mars i år Anders Thelin som varit anställd i koncernen sedan Toolings fakturering uppgick till 13,2 miljarder och blev något lägre än En kraftig förbättring inleddes dock i fjärde kvartalet. Resultatmässigt var 1999 ytterligare ett bra år för Tooling med en marginal på 20% av faktureringen dvs lika som föregående år. Sandvik Tooling har haft en volymtillväxt på 9% per år de senaste sex åren vilket är en mycket god utveckling. Som ni kan se på den högra delen av bilden är lönsamheten hög och stabil. Under året har samarbetet mellan Coromant, CTT och Hard Materials utökats. Det omfattar främst produktutveckling men också rationaliseringar och samarbetet kommer att ge positiva resultateffekter om miljoner kronor inom 2-3 år. 2,22

3 Affärsområdet Sandvik Mining and Construction bildades 1998 då Sandvik Rock Tools och Tamrock integrerades. Affärsområdet består av fyra separata sektorer, Sandvik Tamrock, VA-Eimco, Driltech Mission och Roxon. Anders Ilstam är chef för affärsområdet. Mining and Constructions fakturering minskade med 6% till 8,8 miljarder föregående år. Rörelseresultatet motsvarade 8% av faktureringen. Den markanta förbättringen under året berodde på högre andel lönsamma produkter, effekter av det genomförda omstruktureringsprogrammet med bl a en personalminskning på 1000 personer och stigande kapacitetsutnyttjande tack vare ökad efterfrågan mot slutet av året. Målsättningen för detta affärsområde är att nå 10% rörelsemarginal och därmed 20% avkastning på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel. Under 1999 fastställdes även målet att verktyg, reservdelar och service skall svara för 75% av faktureringen över en konjunkturcykel. Mining and Construction har genomgått stora förändringar som innebär ökad resultatorientering och jag har stor tilltro till att de finansiella målen kommer att uppnås. 3,22

4 I affärsområdet Specialty Steels ingår sektorerna Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems. Per Ericson, nu VD för skogsföretaget Holmen, var chef för Sandvik Steel hela Efter ett mycket kort mellanspel med Ola Rollén så är från 24 mars Lars Pettersson VD för Sandvik Steel. Han har som ni vet varit chef för Sandvik Coromant de senaste sex åren och har en mycket bred erfarenhet med sina 21 år inom koncernen. Han började faktiskt sin karriär på Sandvik Steel Specialty Steels fakturering minskade under 1999 med 12% och uppgick till knappt 12 miljarder. Rörelseresultatet förbättrades gradvis under året och uppgick för helåret till 5% av faktureringen. Resultatet sjönk huvudsakligen på grund av lägre volymer och pressade priser. Samtidigt pågick ett program för att reducera omkostnaderna, personalstyrkan minskade med ca 800 personer, och det hade en positiv men inte tillräcklig effekt. 4,22

5 Specialty Steels är bra rustade att ta hand om ett bättre marknadsläge men har vissa strukturproblem varför arbetet med att minska kostnaderna intensifierades. Verksamheten är konjunkturkänslig och lönsamheten svänger kraftigt mellan hög- och lågkonjunktur som ni också kan se på den högra delen i bilden var ett dåligt år, liksom 1992, men rörelseresultatet var något bättre Samtidigt har vi under den senare delen av 90-talet investerat kraftigt inom framför allt Sandvik Steel vilket kräver högre avkastning. Därför måste den genomsnittliga lönsamheten under en konjunkturcykel höjas. Sandvikkoncernens totala fakturering 1999 uppgick till 39.3 miljarder, 7% lägre än Resultatet före skatt ökade successivt under 1999 genom att omkostnaderna minskade och genom att affärsläget gradvis förbättrades. Inklusive realisationsvinsten på 1,6 miljarder blev resultatet 5,5 miljarder vilket motsvarar 14% av faktureringen. 5,22

6 Årets koncernresultat efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 3,6 miljarder kronor och innebär att vinsten per aktie blev 14 kronor mot 8,10 föregående år. Fortsatt god utveckling och en mycket god finansiell ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 8:00 kr dvs en höjning med 1 krona jämfört med Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till 63% och att utdelningstillväxten varit 16% per år. För att till de anställda på ett tydligare sätt visa uppskattning för utförda prestationer och för att ytterligare stimulera intresset för koncernen har vi ett antal incitament för personalen. Sandviks styrelse beslöt under 1999 att införa en optionsplan för ledande befattningshavare över hela världen och för år 2000 tilldelades cirka 300 personer totalt 1.4 miljoner personaloptioner med 5 års löptid och lösenkurs 289 kronor. Optionsplanen ersätter den långsiktiga bonusplan som avslutades under Denna bonusplan baserades på kursutvecklingen för Sandviks B-aktie under de fem åren och kom att totalt ge 209 miljoner kronor. Genom en säkring av bonus-beloppet blev den verkliga 5-årskostnaden för Sandvik väsentligt lägre. Föregående års bolagsstämma beslutade att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med sk konvertibler. Intresset från de anställda var mycket stort och överteckning skedde. Totalt utnyttjade ca anställda möjligheten att få del av den förväntade framtida värdeökningen i företaget och konvertibler för 955 miljoner kronor tecknades. Vid full konvertering och optionsutnyttjande under perioden 2 juli maj 2004 tillkommer totalt 4,9 miljoner aktier vilket ger en utspädning med 1.9%. Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Maximalt 150 miljoner kronor kan avsättas till en fond och investeras huvudsakligen i Sandvik-aktier som är tillgängliga efter tre år. 6,22

7 Sedan starten 1986 har avsättningar skett alla år utom under åren då vinsten var för låg. För 1999 avsätts maxbeloppet 150 miljoner kronor dvs kronor per person som utskiftas år Varje heltidsanställd Sandvik-medarbetare i Sverige som arbetat hos oss sedan 1996 har nu ca kronor innestående. Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling, och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt ca anställda i Sverige är nästan hälften aktieägare. 7,22

8 Resultat januari-mars 2000 Vi kan idag också redovisa hur det gick första kvartalet i år. Här ser vi orderingångsutvecklingen per kvartal. Den uppgick nu till 11,5 miljarder vilket i fast valuta och för jämförbara enheter var 19% högre jämfört med första kvartalet i fjol. Samtliga affärsområden ökade orderingången och utvecklingen var positiv på alla viktiga marknader. Faktureringen i första kvartalet uppgick till 10,3 miljarder vilket var en ökning med 10% i fast valuta och för jämförbara enheter. Detta är resultatutvecklingen per kvartal. Staplarna visar resultatet före skatt och den röda linjen visar resultatet i rullande årstakt. 8,22

9 Som ni ser är det en mycket positiv resultatutveckling. Vinst före skatt uppgick i kvartalet till 1.6 miljarder om vi också inkluderar en realisationsvinst på 300 miljoner kronor. Det är nästan en fördubbling jämfört med första kvartalet Samtliga affärsområden noterade kraftiga förbättringar. Framför allt genom högre volymer i kombination med rationaliseringar och lägre kostnader. Affärsläget förväntas förbli fortsatt starkt under resten av år Avstämning av mål och strategi Våra finansiella mål fastställdes 1994 och innebär i korthet att vi skall växa med 6% per år och att avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 20%. Utdelningen skall uppgå till minst 50% av vinsten per aktie och den totala avkastningen på aktien skall vara högre än genomsnittet för vår bransch. Dessa mål avser genomsnittet över en konjunkturcykel. 9,22

10 Vad har vi uppnått? Tillväxten under den senaste femårsperioden har i genomsnitt uppgått till 11% per år varav 1% i pris och 10% i volym inklusive förvärv. Prioriterade marknader i tillväxtstrategin är Central- och Östeuropa, Asien exklusive Japan och NAFTA. I samtliga dessa tre områden har vi haft en högre tillväxt än genomsnittet. Det är ett lyckat resultat av vår långsiktiga satsning på att bygga upp resurser i form av säljorganisation och produktion inom dessa marknadsblock. Förvärv är en viktig del av strategin för tillväxt. Under de senaste 5 åren har vi förvärvat ca 25 företag med en sammanlagd fakturering på 11 miljarder. De tre största är Tamrock, Kanthal och Precision Twist Drill. 10,22

11 Förvärven skall stärka vår nuvarande affär exempelvis genom kompletterande produkter, varumärken, marknadskanaler eller ökad närvaro på marknader där vi behöver förbättra vår position ytterligare. Den här bilden visar resultatutvecklingen under en 20-års period. De blå staplarna visar resultatet före finansnetto. Inklusive reavinsten så hade vi 1999 det högsta rörelseresultatet genom tiderna. Även bortsett från realisationsvinsten kan man se att vi har etablerat en ny nivå. Sett i ett längre perspektiv så har vi lyckats lyfta resultatet och uppnå en hög nivå även i ett tufft affärsklimat. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året blev 15%, och för de senaste 5 åren är snittet 19%. Vi ligger fortfarande över genomsnittet för svensk verkstads-industri som är den gröna linjen. 11,22

12 Så till utvecklingen av Sandvik-aktien: Den röda linjen visar kursutvecklingen för Sandvik-aktien de sista 10 åren och den gröna linjen visar motsvarande utveckling för verkstadsindex exklusive telekomföretag på Stockholmsbörsen. Efter ett kraftigt tapp 1998 ökade Sandvik-aktien med 90% under Börsklimatet har i år varit turbulent med kraftiga svängningar. Det mycket stora intresset bland investerare för IT/telekom-sektorn innebär att basindustrin och traditionella verkstadsföretag har haft en negativ utveckling. Det gäller också Sandvik-aktien. Sett i ett längre perspektiv har tillväxten för Sandvik-aktien varit högre än för övriga verkstadsindustrin. Kursen har ökat med i snitt 14% per år sedan 1990 men bara 10% för verkstad exklusive telekom. Lägger vi till utdelningarna har vår värdetillväxt varit 20% per år. 12,22

13 Sandvik och IT Den nya ekonomin - den alltmer ökade fokuseringen på IT-bolag innebär naturligtvis att man ställer sig frågan: Hur utnyttjar Sandvik InformationsTeknologin? IT är en strategisk förutsättning för att vi skall uppnå våra mål om tillväxt och lönsamhet. Vi har mer än specialister runt om i världen som arbetar i en innovativ miljö inom IT-området och vi har ett heltäckande globalt IT-nätverk. Omkring 1 miljard kronor avsätts årligen till utveckling, underhåll och drift av systemlösningar i syfte att öka kundnytta, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna. IT skapar stora möjligheter men ställer också krav på att information hanteras på ett säkert sätt. Vår säkerhetsorganisation är därför väl utbyggd och vi har ett långtgående säkerhetstänkande på alla nivåer. IT är inget nytt för Sandvik. Vi har sedan lång tid en mycket hög IT-kompetens och en välutvecklad infrastruktur och organisation inom området. Låt mig göra en snabb återblick på IT-utvecklingen inom Sandvik under de senaste dryga 30 åren: I slutet av 60-talet lades koncernens första IT-strategi fast och det var faktiskt ordföranden själv, Percy Barnevik, som i sin dåvarande roll som chef för Sandviks administrativa rationalisering och ADB var ansvarig för detta. Under 70-talet investerade vi i infrastrukturen och ett eget globalt nätverk, SandNet, byggdes upp. Sopic och andra egna bassystem utvecklades för order- och lagerhantering samt produktion. Så under 80-talet började satsningen på direktdistribution istället för lokala lager. En ny IT-struktur växte fram. CAD/CAM, d v s datorstöd i produktutveckling och produktion liksom CAPP, datorstödd produktionsberedning och planering möjliggjorde snabb produktivitetsökning. Terminaler ersattes av persondatorer sammankopplade i nätverk. Genom EDI, som innebär fasta uppkopplade datalinjer med kunderna, kunde kontakterna ske betydligt snabbare och effektivare. 90-talet präglades av snabbare informationsflöden - inom företaget och med kunderna. Antalet persondatorer ökade snabbt. Säljarna på fältet utrustades med bärbara datorer som effektiviserade jobbet och gav bättre service. Kort sagt, IT blev ett kraftfullt verktyg för de flesta medarbetare. 13,22

14 Under senare delen av decenniet blev så Internet en världsomfattande informations- och kommunikationskanal samtidigt som Intranet, av samma skäl, växte fram inom vår interna organisation. Det här är bara början. Nu är det den elektroniska handeln som står i fokus. Nästa fas i utvecklingen, B2B - eller affärer mellan företag, innebär ytterligare ett steg för IT-användningen. Bakom våra produkter och tjänster som erbjuds kunderna finns ett kvalificerat kunnande om informationsteknologi - för produktutveckling, produktionsteknik, processtyrning, logistik och inte minst försäljning, service och kundkontakter. 14,22

15 En mängd datasystem har under årens lopp utvecklats och sedan kopplats ihop så att vi kan erbjuda kunden state-of-the-art kommersiella och tekniska tjänster. Hela flödet från offert, orderbokning, packning, transport, leverans och faktura sker idag automatiskt oavsett var kunden finns i världen. Ett konkret exempel på hur informationsteknologin är inbyggd i vår dagliga verksamhet är direktdistribution till kund. Redan 1985, för femton år sedan, införde Sandvik Coromant centrallager för alla standardprodukter. Det innebar att alla lokala lager, och det kunde vara flera stycken på olika orter i samma land, stängdes. Istället etablerades fyra strategiskt lokaliserade centrallager. Det innebar samtidigt att upp emot 1 miljard kronor i kapitalbindning frigjordes som motsvarade en sänkning av den relativa lagernivån från 44% till 15% av faktureringen. I dessa centrallager hålls standardartiklar lagrade och med totalt orderrader per dag skall dessa produkter plockas fram, packas och levereras direkt till kund inom 24 timmar. Idag har alla våra affärsområden infört centrallager och direktdistribution till kund. IT - har gjort det möjligt! 15,22

16 Vad innebär internet och e-business för vår fortsatta expansion och lönsamhet? E-business innebär att vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan nå fler kunder och därmed öka vår försäljning. Internet gör det möjligt för oss att nå även de små kunderna med samma breda och djupa information som vi tidigare enbart har kunnat ge stora kunder. Låt mig nu visa några konkreta exempel på hur vi arbetar med e-business: 16,22

17 1989 bildade Sandvik och de övriga företagen som ni ser på bilden, Industrilink i Danmark. Industrilink är en virtuell distributör av industriförnödenheter. Då, för 10 år sedan, kopplades kunderna ihop med Industrilink via EDI utvecklades en webbaserad lösning. Utvecklingen har gått mycket snabbt och över 40% av Industrilinks omsättning går idag via Internet. För kunderna innebär detta att de kan köpa alla sina produkter direkt på nätet och på en och samma plats. Orderbokningen är lika för alla typer av produkter oavsett leverantör. Likaså är betalningsrutiner och logistik standardiserade. Som ni kan se på bilden är det Sandvik Coromant, Dormer och Seco Tools produkter som finns med på Industrilink idag och i år kommer även Sandvik Steels produkter att finnas tillgängliga på denna marknadsplats. Behoven av att utnyttja elektronisk handel varierar inom Sandvik. När man säljer en borrigg eller specialrör är produkten ofta kundspecifik. Inom verktygsområdet är det annorlunda, 85% av sortimentet utgörs av lagerlagda standardprodukter. Det innebär att Sandvik Coromant har goda förutsättningar att utnyttja elektronisk handel. 17,22

18 Handel via Internet som den här bilden visar är en annan lösning där mer information i form av produktbilder, produktdata etc interaktivt kan utnyttjas av kunden. Här kan kunden välja den produkt han/hon vill ha genom att utnyttja en elektronisk katalog som ligger i systemet. Kunden kan se pris, beställa och få leveranstid. Det här systemet används i Sverige och Danmark och Sandvik Coromant får idag ca 20% av sina order den vägen och det ökar stadigt. Ett vidareutvecklat system håller just nu på att introduceras i USA och kommer sedan att etableras efter hand i andra länder. På sikt kommer en väsentlig del av order att tas denna väg allt eftersom både vi och kunderna mognar med tekniken. Systemet är anslutet till vårt eget logistiksystem så kunden kan direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, se om produkten finns i lager. Detta är så vitt vi vet unikt i branschen! Likaså kommer systemet att kunna rekommendera kunden vilket verktyg han skall välja för att få bästa egna produktionsresultat och dessutom rekommendera bearbetningsdata i kundens egen produktion. Dagens moderna maskiner kan också direkt anslutas till internetsystemet och operatören kan den vägen söka information från våra databaser. Hur kan vi då utnyttja internet för specialprodukter? 18,22

19 Idag kan vi erbjuda kunden ett specialverktyg genom att vår försäljare kopplar upp sig till vår stordator. Från den får han konstruktionshjälp och information så han själv kan rita sina specialverktyg. Han kopplar sedan in sig på vårt Sandnet, och vårt datoriserade Tailor Made-system utvärderar hur produktionen skall gå till, vad det kommer att kosta och när produkten skall finnas klar. Redan efter 15 minuter får försäljaren ritning, prisuppgift och leveranstid på sin önskade produkt. Det hela sker alltså utan någon manuell offert-, produktions- eller planeringsadministration. Det säljaren gör idag kommer i framtiden kunden själv att göra med hjälp av Internet till Coromants system. Kunden kommer alltså på sikt att kunna konstruera sitt specialverktyg direkt från sin arbetsplats, få pris och leveranstid inom en kvart och själv direkt lägga ordern. Allt det här är baserat på omfattande teknisk utveckling som vi startade redan i mitten av 80-talet så den som startar nu har lång väg att gå. 19,22

20 Sandvik Mining and Construction erbjuder sina kunder erocknet - en applikation som tillhandahåller bl a order-, lager- och skeppningsinformation för reservdelar dygnet runt. Kunden har dessutom möjlighet att själv påskynda leverans för inneliggande order och han kan även inhämta deltaljinformation från den speditör som utför leveransen. erocknet har utvecklats vid vårt dotterbolag i Kanada och används idag av ca 25 kunder. Det finns även i USA och Sydafrika. Sandvik Steel har utvecklat en Extranet-lösning, som innebär skräddarsydda webbplatser för sina nyckelkunder. Extranet används i såväl kommersiellt som tekniskt syfte för att ge kunden extra värde och stärka relationerna. Lager- och orderinformation tillsammans med produkt- och teknisk information, samt ett öppet diskussionsforum ger en rationell och hög kvalitet på samarbetet för alla parter. Sandvik Steel har i dag ett 50-tal Extranet och målsättningen är att ha 200 sådana aktiva webbplatser inom ett år. 20,22

21 Webbaserade system för elektronisk handel via Internet är en naturlig utveckling av vår affärsprocess, och våra tre affärsområden måste skapa lösningar som passar just deras kunder och just deras produkter - för behoven är mycket olika. E-business är en kompletterande försäljningskanal - både till nuvarande kunder och nya. Interaktiv kommunikation med våra kunder och leverantörer ger effektivare rutiner som t ex minskad manuell orderhantering vilket kommer att sänka våra administrativa kostnader ytterligare och, inte minst, vi sparar tid och minskar ledtiderna. Ökad servicenivå skall ge kunden ökad produktivitet och lönsamhet vilket är vårt mål. Kort och gott: vår strategi för e-business innebär att det skall vara enkelt att göra affärer med Sandvik! 21,22

22 Jag har här visat några exempel på hur vi utnyttjar kunskap om industriteknologi med ny kommunikationsteknologi. Vi får i det sammanhanget inte glömma bort att till syvende och sist vill kunden ha en produkt från oss eller han vill ha råd eller hjälp beträffande produktens användning. E- businessystemens koppling till befintliga system för produktion - lagerhållning - fysisk distribution - produktsortiment - produktval och användarhjälp - prisinformation - betalning osv måste fungera. Internet - business to business - är ett verktyg från den sk nya ekonomin som måste kombineras med kunskaper inom den kvalificerade tillverkningsindustrin. Och det gör vi. Med hjälp av allt det vi byggt upp under lång tid har vi en mycket stark konkurrensfördel och beträffande vissa lösningar t o m en särställning på världsmarknaden. Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med avancerade produkter. Sandvik är också ett modernt kunskapsföretag i ständig förnyelse. Vår affärsidé bygger fortfarande på direkt kontakt med kund produkter med högt förädlingsvärde hög integration med egen produktion och distribution ständig förnyelse och tillvaratagande av det mänskliga kunskapskapitalet. Denna framgångsrika affärsfilosofi har varit i stort sett densamma genom åren och utgör ett vinnande koncept också på 2000-talet. Vi har mycket goda förutsättningar till fortsatt expansion och ytterligare förbättrad lönsamhet till gagn för aktieägare och anställda. Tack för uppmärksamheten! 22,22

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Pressinformation SANDVIK AB Halvårsrapport 2000 Resultatet efter finansnetto ökade till 3 310 (1 811). Engångsposter ingår med +660. Förbättrad lönsamhet för samtliga affärsområden. Fortsatt bra affärsläge

Läs mer

Sandvik OH presentation

Sandvik OH presentation Sandvik OH presentation Uppdaterad april 2003 1 KORTFAKTA Sandvik-koncernen har 37 000 anställda i 130 länder och en omsättning på cirka 50 miljarder kronor. Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet

SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Pressinformation SANDVIK AB Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport fjärde kvartalet Fakturering: 48 900 MSEK, +3 % i fast valuta för jämförbara enheter Vinst: 5 606 MSEK efter finansnetto, +2 % exkl.

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Bolagsstämma 5 maj 2003

Bolagsstämma 5 maj 2003 Bolagsstämma 5 maj 2003 Anförande av Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Jag har nu varit VD för Sandvik i ett år. Det har varit händelserikt fullt av möjligheter

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25%

Sandvik K2. PRESSINFORMATION 4 augusti 2005 Delårsrapport andra kvartalet 2005 +13% +33% +25% PRESSINFORMATION 4 augusti 25 Delårsrapport andra kvartalet 25 STARK TILLVÄXT OCH VINSTÖKNING Resultat efter finansnetto ökade med 27 % till 2 235. Orderingången ökade med 22 %* till 17 371. Faktureringen

Läs mer

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01

Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 20 01 Möt Sandvik 1/02 Innehåller bokslutskommuniké och delårsrapport fjärde kvartalet 2001 2 MÖT SANDVIK 1/2002 Klart med förvärvet av Walter Konkurrensmyndigheterna, bland andra tyska Bundeskartellamt, har

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december

Bokslutskommuniké Januari december Bokslutskommuniké Januari december 2008 18 februari 2009 Summering januari december 2008 Operativt Vikande marknad där Mekonomen fortsätter ta marknadsandelar Nya butikskoncepten Mekonomen Mega och Mekonomen

Läs mer

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare

Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsens fullständiga förslag till optionsprogram för ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner införandet av nedan beskrivna personaloptionsprogram, riktat till ledande befattningshavare.

Läs mer

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07

PostNord januari- PostNord januari september 2012 2012-11-07 PostNord januari-september 212 212-11-7 Tredje kvartalet 212 i sammanfattning Försämrat marknadsläge fortsatt omställningsarbete Fortsatt kraftig digitalisering - försvagat konjunkturläge - minskad nettoomsättning

Läs mer

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ)

Cyber Com Consulting Group Scandinavia AB (publ) D E L Å R S R A P P O R T för perioden 1 januari - 30 juni 1999 Perioden i sammandrag Omsättningen ökade med 131 % till 89,8 MSEK från 38,8 MSEK föregående år Resultatet efter finansnetto uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén

Delårsrapport januari - juni 2006. VD Claes-Göran Sylvén Delårsrapport januari - juni 2006 VD Claes-Göran Sylvén Vision Hakon Invest ska med ägandet i ICA AB som bas vara ett av Nordens ledande bolag som investerar inom handelsområdet Vi ska vara den naturliga

Läs mer

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef

TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef TOMAS SJÖLIN VD och koncernchef AFFÄRSKONCEPT Nolato är en högteknologisk systemleverantör av polymera komponenter till världsledande kunder inom mobil telefoni, telekom, vitvaror, fordon, medicinteknik

Läs mer

Lars Dahlgren. VD och koncernchef

Lars Dahlgren. VD och koncernchef Lars Dahlgren VD och koncernchef Summering av 2011 Ännu ett stabilt år med ökat fokus på att expandera verksamheten Ett starkt resultat - Jämförbar nettoomsättning* ökade med 8% i lokala valutor - Jämförbart

Läs mer

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing

Inköp inom Sandvik. CLIP-seminarium 2 september 2010. Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Inköp inom Sandvik CLIP-seminarium 2 september 2010 Jan Kjellén Business Developer Sandvik Purchasing Sandvik i korthet Vad är vi? Vi är ett världsledande verkstadsindustriföretag. Vad gör vi? Vi tillverkar

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden.

Stabilitet, lönsamhet och tillväxt har länge varit kännetecknande för Atlas Copco och 2004 har inneburit ytterligare framsteg i dessa avseenden. Gunnar Brocks anförande på bolagsstämman 2005 Ärade aktieägare, mina damer och herrar, varmt välkomna till Atlas Copcos bolagsstämma. Det är första gången vi är här i vackra Aula Magna och vi är glada

Läs mer

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997

Tryckindustri. Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 Tryckindustri Kvartalsrapport 1 september 30 november 1997 9 9 7 8 Starkt första kvartal vinsten ökade med 63 procent Resultat efter finansnetto, 11 Mkr (7) Försäljningen ökade till 56 Mkr (47) Nyckeltal

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Bokslutsrapport 2002

Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 Bokslutsrapport 2002 för Consilium AB (publ) Kraftig resultatförbättring Nettoomsättning för kärnverksamheten ökade med 15 procent till 555,6 MSEK Rörelseresultat för kärnverksamheten

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003

Bokslutskommuniké 2003 Pressmeddelande från Expanda AB (publ), 556541-2094 Bokslutskommuniké 2003 Omsättning Koncernomsättningen för 2003 uppgick till 626.4 mkr ( 697.8 ). Resultat Rörelseresultatet uppgick till 1.1 mkr och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999

DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER. Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 DELÅRSRAPPORT 3 MÅNADER Nolato AB (publ), 1 Januari 31 Mars 1999 Omsättningen ökade med 9 procent till 462 (422) Mkr Rörelseresultatet ökade med 123 procent till 49 (22) Mkr Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Moderbolaget Sign On i Stockholm AB Moderbolaget består av den verksamhet som kvarstår i koncernen efter FormPipes avskiljning, dvs det

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2000 RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 25 april Sid 1 (13) - Nettoresultatet per aktie ökade med 30% jämfört med föregående år - Belopp i Mkr, om ej annat angivits Förändring, % Nettoomsättning 31.229 29.053 7 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998

DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 DELÅRSRAPPORT FRÅN IBS JANUARI-SEPTEMBER 1998 20 OKTOBER 1998 * Periodens resultat ökade från ett nollresultat till 60 mkr * Fortsatt god efterfrågan på företagets programvaror och tjänster * Omsättningen

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015

Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Bilaga 6 Årsstämma i Saab AB den 15 april 2015 Dagordningen punkt 14 Styrelsens förslag till beslut om ett långsiktigt incitamentsprogram 2015 och förvärv samt överlåtelse av egna aktier Bakgrund och skälen

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000.

Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB (publ) delårsrapport sex månader, januari juni 2000. Nolato AB delårsrapport sex månader januari juni 2000, sid 2 Resultatet efter finansnetto ökade med 61 procent Resultatet efter finansnetto

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport Januari Mars 2003

Delårsrapport Januari Mars 2003 Delårsrapport Januari Mars 2003 Försäljningen uppgick till 173 MSEK (186). Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 10,2 MSEK (14,8). Mer än 25 kunder för XPonCards kortadministration. Större

Läs mer

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR

Delårsrapport. 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 2004 1 januari 31 mars LATOUR Delårsrapport 1 januari 31 mars 2004 Koncernens resultat efter fi nansiella poster uppgick till 785 (-2) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till 779

Läs mer

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta

Styrelsen föreslår bolagsstämman att besluta LEGAL#12007324v6 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM INFÖRANDE AV TECKNINGSOPTIONSSPROGRAM 2015/2019 OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER SAMT GODKÄNNANDE AV ÖVERLÅTELSE AV TECKNINGSOPTIONER OCH AKTIER

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1997 Sammandrag Gatu och Väg avyttrades i september 1997, realisationsvinsten uppgick till 46 Mkr. Operativt resultat för affärsområde Vägmarkering förbättrades med 19 Mkr till 7 (-12)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1996 Sammandrag Efterfrågan på Gevekos viktigaste marknader minskade under 1996. Koncernens fakturering minskade med 13% till 856 (982) Mkr. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2000

Sandvik Årsredovisning 2000 Sandvik Årsredovisning 2000 SANDVIK ETT KUNSKAPSFÖRETAG Sandvik är ett högteknologiskt företag med avancerade produkter och välkända varumärken. Bakom koncernens framgångar står många kvalificerade medarbetare

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 1999

Sandvik Årsredovisning 1999 Sandvik Årsredovisning 1999 Omslagsbild Sandvik ett kunskapsföretag Sandviks avancerade produkter är resultatet av ett omfattande kunnande inom många olika områden. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Karlskrona, 2 februari 2015 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ) Bokslutskommuniké 2014 WIP, Wireless Independent Provider AB (Publ). WIP är ett svenskt säkerhets- och teknikutvecklingsföretag,

Läs mer

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009

Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 Kilsta Metall AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 2009 - Försäljningen för helåret 2009 uppgick till 28,8 Mkr (43,1). - Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,1 Mkr (-0,6 Mkr). Resultatutvecklingen

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare!

Stockholm i mars 2007. Bästa aktieägare! Stockholm i mars 2007 Bästa aktieägare! I N F O R M AT I O N O M F O N D E M I S S I O N AV A - A K T I E R Inför beslutet på Electrolux årsstämma i april 2006 att dela ut aktierna i Husqvarna till Electrolux

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Framtidens IT-lösningar Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 1 Agenda Sammanfattning av Finansiell utveckling Verksamheten 2 Tillväxt och stabilt resultat Nettoomsättningen uppgick till 431,8 (411,4) MSEK,

Läs mer

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997

ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 16 18 2 22 24 26 28 3 32 34 36 38 4 42 44 46 ELÅRSRAPPORT InfiniCom AB (publ.) januari - september 1997 24STORE expanderar kraftigt (f.n. på en årsvolym av 6 M) InfiniCom Electronic Commerce tecknar avtal

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009

ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 ReadSoft delårsrapport januari-juni 2009 Jan Andersson VD och koncernchef Fakta Startades 1991 Börsnoterades 1999 Ca 450 anställda i 16 länder Cirka 6 000 kunder i 70 länder ReadSofts aktie, 30 juni 2009

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2004 FÖR CYBERCOM GROUP DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS FÖR CYBERCOM GROUP Stark tillväxt åter lönsamt Omsättningen ökade med 28% till 103,2 MSEK (80,6) Resultatet efter skatt ökade till 0,6 MSEK (1,3) Resultat per aktie ökade till

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Verksamheten i siffror

Verksamheten i siffror Verksamheten i siffror 1998 1999 2000 2001 2002 Försäljning (Mkr) 17 835 16 807 19 271 19 682 19 271 Resultat efter finansnetto (Mkr) 1 424 467 1 870 913 816 Investeringar i anläggningar (Mkr) 2 035 1

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se

Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se 1(6) Delårsrapport från Bringwell International AB 2001.07.01 2001.09.30 http://www.bringwell.se Sammanfattning Försäljningen uppgick till 5,2 MSEK (f.å. 6,4MSEK). Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Stämma med rekorddeltagande

Stämma med rekorddeltagande Möt Sandvik 1/99 Stämma med rekorddeltagande Sandviks VD och koncernchef Clas Åke Hedström 2 MÖT SANDVIK 1/99 Bolagsstämman i Jernvallens ishall i Sandviken den 29 april i år blev ett trevligt och välbesökt

Läs mer

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854

XPonCard Group AB Org.nr. 556408-3854 1 Delårsrapport Januari - Juni 2001 * Försäljningen under perioden uppgick till 378 MSEK, en ökning med 40% * Resultat före skatt exklusive reavinster uppgick till 25,0 MSEK (13,2) * Fortsatt framgång

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000)

Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) DORO 1/6 Bokslutskommuniké (1/1-31/12 2000) Nettoomsättningen uppgick till 1454 MKr (1183 MKr) Tvist med leverantör belastar årsresultatet med 21 MKr (10 MKr) Resultatet före skatt uppgick till -44 MKr

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2007 Generic Sweden AB (publ) Om Generic Sweden: IT- och telekomgruppen Generic Sweden levererar system för verksamhetskritisk kommunikation till kunder med behov av extrem tillförlitlighet. Konsultverksamheten erbjuder högkvalitativa

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 :

Tabellen nedan visar antalet aktier som utestående optioner per den 30 juni 2015 berättigar till och det vägda genomsnittliga lösenpriset 1 : Information om incitamentsprogram i Orexo AB Aktiebaserade incitamentsprogram Orexo AB ( Orexo ) har infört aktiebaserade incitamentsprogram som består av teckningsoptioner och personaloptioner avsedda

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ)

Wilh. Sonesson AB (publ) * Nettoomsättningen 300,7 (326,1) MSEK * EBITDA 16,2 (30,0) MSEK - reavinst ingick 2005 med 18,5 MSEK * Rörelseresultatet 11,4 (24,1) MSEK * Resultatet efter skatt 8,9 (20,1) MSEK * Vinsten per aktie 0,26

Läs mer

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014

Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari Mars 2014 Ökad tillväxt och lönsamhet, +120% under perioden januari till mars Sammanfattning Delårsrapport januari- mars 2014 Nettoomsättning: 5 741 tkr (2 404 tkr),

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ)

Delårsrapport januari till juni 2005 JLT Mobile Computers AB (publ) Delårsrapport januari till juni JLT Mobile Computers AB (publ) 1 Stärkt position på USA marknaden JLT har under första halvåret ytterligare stärkt sin position på USA marknaden genom en affär med FedEx

Läs mer

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO

Q3-rapport 2014. 12 november 2014. Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Q3-rapport 2014 12 november 2014 Per Strömberg, VD Sven Lindskog, CFO Generell information Avyttring ICA Norge ICA Gruppens avyttring av detaljhandelsverksamheten i Norge får som konsekvens att ICA Norge

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29

PostNord januari-juni 2012 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 2012-08-29 PostNord januari-juni 212 Fortsatta effektiviseringar och investeringar för tillväxt och lönsamhet 212-8-29 Försvarad ad omsättning och underliggande lönsamhet under första halvåret 212 Finansiell översikt

Läs mer

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2005

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2005 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2005 Förbättrat resultat under det fjärde kvartalet. Utdelning av affärsområdet Bygg/Miljö planeras under andra halvåret 2006. Sammanfattning januari-december 2005

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB

Bokslutskommuniké. G & L Beijer AB Bokslutskommuniké 2007 G & L Beijer AB Koncernen visar rekordresultat för 2007 Nettoomsättningen steg med 21 procent till 3136,0 (2592,2) Rörelseresultatet ökade med 74 procent till 298,4 (171,8) Vinsten

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer