Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström"

Transkript

1 Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma. Jag tänker tala om utvecklingen 1999, resultatet för första kvartalet i år, var vi befinner oss jämfört med våra långsiktiga mål och dessutom en hel del om Sandvik och IT var det ännu ett händelserikt år för Sandvik. Ett år med många utmaningar - både externt och internt. Affärsklimatet var svagt i de flesta av våra kundsegment men efterfrågan ökade mot slutet av året för samtliga produktområden och på de flesta av våra viktiga marknader. Arbetet med att effektivisera, rationalisera och integrera våra tre stora förvärv intensifierades i slutet av 1998 och fortsatte under 1999 vilket bland annat ledde till kraftiga personalminskningar. Faktureringen minskade med 7% det vill säga 3,1 miljarder kronor, och vi kunde nästan helt kompensera tappet med ökad produktivitet. Rörelseresultatet minskade bara med 4% eller 170 miljoner kronor. Resultatet före skatt blev hela 5,5 miljarder kronor inklusive försäljningen av affärsområdet Saws and Tools. Avyttringen gav en vinst på 1,6 miljarder kronor. Därmed koncentreras Sandvik till tre kärnområden, Tooling, Mining and Construction och Specialty Steels - alla globala och ledande inom sina verksamhetsområden. Styrelsen föreslår att utdelningen för 1999 blir 8 kronor per aktie vilket är en höjning med 1 krona. Styrelsen föreslår också bolagsstämman en sammanslagning av Sandviks A- och B-aktie till ett aktieslag. Det anses att främja såväl värdering som likviditet och är dessutom en anpassning till den internationella kapitalmarknaden. Låt oss titta på utvecklingen under 1999 för de tre affärsområdena: 1,22

2 Sandvik Tooling omfattar affärssektorerna Coromant, CTT och sedan i maj förra året även Hard Materials. Ny VD för Sandvik Coromant är sedan den 24 mars i år Anders Thelin som varit anställd i koncernen sedan Toolings fakturering uppgick till 13,2 miljarder och blev något lägre än En kraftig förbättring inleddes dock i fjärde kvartalet. Resultatmässigt var 1999 ytterligare ett bra år för Tooling med en marginal på 20% av faktureringen dvs lika som föregående år. Sandvik Tooling har haft en volymtillväxt på 9% per år de senaste sex åren vilket är en mycket god utveckling. Som ni kan se på den högra delen av bilden är lönsamheten hög och stabil. Under året har samarbetet mellan Coromant, CTT och Hard Materials utökats. Det omfattar främst produktutveckling men också rationaliseringar och samarbetet kommer att ge positiva resultateffekter om miljoner kronor inom 2-3 år. 2,22

3 Affärsområdet Sandvik Mining and Construction bildades 1998 då Sandvik Rock Tools och Tamrock integrerades. Affärsområdet består av fyra separata sektorer, Sandvik Tamrock, VA-Eimco, Driltech Mission och Roxon. Anders Ilstam är chef för affärsområdet. Mining and Constructions fakturering minskade med 6% till 8,8 miljarder föregående år. Rörelseresultatet motsvarade 8% av faktureringen. Den markanta förbättringen under året berodde på högre andel lönsamma produkter, effekter av det genomförda omstruktureringsprogrammet med bl a en personalminskning på 1000 personer och stigande kapacitetsutnyttjande tack vare ökad efterfrågan mot slutet av året. Målsättningen för detta affärsområde är att nå 10% rörelsemarginal och därmed 20% avkastning på sysselsatt kapital över en konjunkturcykel. Under 1999 fastställdes även målet att verktyg, reservdelar och service skall svara för 75% av faktureringen över en konjunkturcykel. Mining and Construction har genomgått stora förändringar som innebär ökad resultatorientering och jag har stor tilltro till att de finansiella målen kommer att uppnås. 3,22

4 I affärsområdet Specialty Steels ingår sektorerna Sandvik Steel, Kanthal och Sandvik Process Systems. Per Ericson, nu VD för skogsföretaget Holmen, var chef för Sandvik Steel hela Efter ett mycket kort mellanspel med Ola Rollén så är från 24 mars Lars Pettersson VD för Sandvik Steel. Han har som ni vet varit chef för Sandvik Coromant de senaste sex åren och har en mycket bred erfarenhet med sina 21 år inom koncernen. Han började faktiskt sin karriär på Sandvik Steel Specialty Steels fakturering minskade under 1999 med 12% och uppgick till knappt 12 miljarder. Rörelseresultatet förbättrades gradvis under året och uppgick för helåret till 5% av faktureringen. Resultatet sjönk huvudsakligen på grund av lägre volymer och pressade priser. Samtidigt pågick ett program för att reducera omkostnaderna, personalstyrkan minskade med ca 800 personer, och det hade en positiv men inte tillräcklig effekt. 4,22

5 Specialty Steels är bra rustade att ta hand om ett bättre marknadsläge men har vissa strukturproblem varför arbetet med att minska kostnaderna intensifierades. Verksamheten är konjunkturkänslig och lönsamheten svänger kraftigt mellan hög- och lågkonjunktur som ni också kan se på den högra delen i bilden var ett dåligt år, liksom 1992, men rörelseresultatet var något bättre Samtidigt har vi under den senare delen av 90-talet investerat kraftigt inom framför allt Sandvik Steel vilket kräver högre avkastning. Därför måste den genomsnittliga lönsamheten under en konjunkturcykel höjas. Sandvikkoncernens totala fakturering 1999 uppgick till 39.3 miljarder, 7% lägre än Resultatet före skatt ökade successivt under 1999 genom att omkostnaderna minskade och genom att affärsläget gradvis förbättrades. Inklusive realisationsvinsten på 1,6 miljarder blev resultatet 5,5 miljarder vilket motsvarar 14% av faktureringen. 5,22

6 Årets koncernresultat efter skatt och minoritetsandelar uppgick till 3,6 miljarder kronor och innebär att vinsten per aktie blev 14 kronor mot 8,10 föregående år. Fortsatt god utveckling och en mycket god finansiell ställning är bakgrunden till att styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna på 8:00 kr dvs en höjning med 1 krona jämfört med Det innebär att den genomsnittliga utdelningsandelen de senaste fem åren uppgår till 63% och att utdelningstillväxten varit 16% per år. För att till de anställda på ett tydligare sätt visa uppskattning för utförda prestationer och för att ytterligare stimulera intresset för koncernen har vi ett antal incitament för personalen. Sandviks styrelse beslöt under 1999 att införa en optionsplan för ledande befattningshavare över hela världen och för år 2000 tilldelades cirka 300 personer totalt 1.4 miljoner personaloptioner med 5 års löptid och lösenkurs 289 kronor. Optionsplanen ersätter den långsiktiga bonusplan som avslutades under Denna bonusplan baserades på kursutvecklingen för Sandviks B-aktie under de fem åren och kom att totalt ge 209 miljoner kronor. Genom en säkring av bonus-beloppet blev den verkliga 5-årskostnaden för Sandvik väsentligt lägre. Föregående års bolagsstämma beslutade att erbjuda alla anställda i Sverige ett delägarprogram med sk konvertibler. Intresset från de anställda var mycket stort och överteckning skedde. Totalt utnyttjade ca anställda möjligheten att få del av den förväntade framtida värdeökningen i företaget och konvertibler för 955 miljoner kronor tecknades. Vid full konvertering och optionsutnyttjande under perioden 2 juli maj 2004 tillkommer totalt 4,9 miljoner aktier vilket ger en utspädning med 1.9%. Alla anställda i Sverige är med i det resultatandelssystem som Sandvik har sedan Det innebär att när avkastningen på sysselsatt kapital överskrider en viss miniminivå utgår en del av vinsten till de anställda. Maximalt 150 miljoner kronor kan avsättas till en fond och investeras huvudsakligen i Sandvik-aktier som är tillgängliga efter tre år. 6,22

7 Sedan starten 1986 har avsättningar skett alla år utom under åren då vinsten var för låg. För 1999 avsätts maxbeloppet 150 miljoner kronor dvs kronor per person som utskiftas år Varje heltidsanställd Sandvik-medarbetare i Sverige som arbetat hos oss sedan 1996 har nu ca kronor innestående. Det här systemet bidrar till att öka de anställdas långsiktiga intresse för såväl företaget som aktiens utveckling, och genom att vinstandelarna skiftas ut som Sandvik-aktier är idag många anställda även aktieägare. Av totalt ca anställda i Sverige är nästan hälften aktieägare. 7,22

8 Resultat januari-mars 2000 Vi kan idag också redovisa hur det gick första kvartalet i år. Här ser vi orderingångsutvecklingen per kvartal. Den uppgick nu till 11,5 miljarder vilket i fast valuta och för jämförbara enheter var 19% högre jämfört med första kvartalet i fjol. Samtliga affärsområden ökade orderingången och utvecklingen var positiv på alla viktiga marknader. Faktureringen i första kvartalet uppgick till 10,3 miljarder vilket var en ökning med 10% i fast valuta och för jämförbara enheter. Detta är resultatutvecklingen per kvartal. Staplarna visar resultatet före skatt och den röda linjen visar resultatet i rullande årstakt. 8,22

9 Som ni ser är det en mycket positiv resultatutveckling. Vinst före skatt uppgick i kvartalet till 1.6 miljarder om vi också inkluderar en realisationsvinst på 300 miljoner kronor. Det är nästan en fördubbling jämfört med första kvartalet Samtliga affärsområden noterade kraftiga förbättringar. Framför allt genom högre volymer i kombination med rationaliseringar och lägre kostnader. Affärsläget förväntas förbli fortsatt starkt under resten av år Avstämning av mål och strategi Våra finansiella mål fastställdes 1994 och innebär i korthet att vi skall växa med 6% per år och att avkastningen på sysselsatt kapital skall uppgå till minst 20%. Utdelningen skall uppgå till minst 50% av vinsten per aktie och den totala avkastningen på aktien skall vara högre än genomsnittet för vår bransch. Dessa mål avser genomsnittet över en konjunkturcykel. 9,22

10 Vad har vi uppnått? Tillväxten under den senaste femårsperioden har i genomsnitt uppgått till 11% per år varav 1% i pris och 10% i volym inklusive förvärv. Prioriterade marknader i tillväxtstrategin är Central- och Östeuropa, Asien exklusive Japan och NAFTA. I samtliga dessa tre områden har vi haft en högre tillväxt än genomsnittet. Det är ett lyckat resultat av vår långsiktiga satsning på att bygga upp resurser i form av säljorganisation och produktion inom dessa marknadsblock. Förvärv är en viktig del av strategin för tillväxt. Under de senaste 5 åren har vi förvärvat ca 25 företag med en sammanlagd fakturering på 11 miljarder. De tre största är Tamrock, Kanthal och Precision Twist Drill. 10,22

11 Förvärven skall stärka vår nuvarande affär exempelvis genom kompletterande produkter, varumärken, marknadskanaler eller ökad närvaro på marknader där vi behöver förbättra vår position ytterligare. Den här bilden visar resultatutvecklingen under en 20-års period. De blå staplarna visar resultatet före finansnetto. Inklusive reavinsten så hade vi 1999 det högsta rörelseresultatet genom tiderna. Även bortsett från realisationsvinsten kan man se att vi har etablerat en ny nivå. Sett i ett längre perspektiv så har vi lyckats lyfta resultatet och uppnå en hög nivå även i ett tufft affärsklimat. Den röda kurvan visar avkastningen på sysselsatt kapital som förra året blev 15%, och för de senaste 5 åren är snittet 19%. Vi ligger fortfarande över genomsnittet för svensk verkstads-industri som är den gröna linjen. 11,22

12 Så till utvecklingen av Sandvik-aktien: Den röda linjen visar kursutvecklingen för Sandvik-aktien de sista 10 åren och den gröna linjen visar motsvarande utveckling för verkstadsindex exklusive telekomföretag på Stockholmsbörsen. Efter ett kraftigt tapp 1998 ökade Sandvik-aktien med 90% under Börsklimatet har i år varit turbulent med kraftiga svängningar. Det mycket stora intresset bland investerare för IT/telekom-sektorn innebär att basindustrin och traditionella verkstadsföretag har haft en negativ utveckling. Det gäller också Sandvik-aktien. Sett i ett längre perspektiv har tillväxten för Sandvik-aktien varit högre än för övriga verkstadsindustrin. Kursen har ökat med i snitt 14% per år sedan 1990 men bara 10% för verkstad exklusive telekom. Lägger vi till utdelningarna har vår värdetillväxt varit 20% per år. 12,22

13 Sandvik och IT Den nya ekonomin - den alltmer ökade fokuseringen på IT-bolag innebär naturligtvis att man ställer sig frågan: Hur utnyttjar Sandvik InformationsTeknologin? IT är en strategisk förutsättning för att vi skall uppnå våra mål om tillväxt och lönsamhet. Vi har mer än specialister runt om i världen som arbetar i en innovativ miljö inom IT-området och vi har ett heltäckande globalt IT-nätverk. Omkring 1 miljard kronor avsätts årligen till utveckling, underhåll och drift av systemlösningar i syfte att öka kundnytta, förbättra produktiviteten och sänka kostnaderna. IT skapar stora möjligheter men ställer också krav på att information hanteras på ett säkert sätt. Vår säkerhetsorganisation är därför väl utbyggd och vi har ett långtgående säkerhetstänkande på alla nivåer. IT är inget nytt för Sandvik. Vi har sedan lång tid en mycket hög IT-kompetens och en välutvecklad infrastruktur och organisation inom området. Låt mig göra en snabb återblick på IT-utvecklingen inom Sandvik under de senaste dryga 30 åren: I slutet av 60-talet lades koncernens första IT-strategi fast och det var faktiskt ordföranden själv, Percy Barnevik, som i sin dåvarande roll som chef för Sandviks administrativa rationalisering och ADB var ansvarig för detta. Under 70-talet investerade vi i infrastrukturen och ett eget globalt nätverk, SandNet, byggdes upp. Sopic och andra egna bassystem utvecklades för order- och lagerhantering samt produktion. Så under 80-talet började satsningen på direktdistribution istället för lokala lager. En ny IT-struktur växte fram. CAD/CAM, d v s datorstöd i produktutveckling och produktion liksom CAPP, datorstödd produktionsberedning och planering möjliggjorde snabb produktivitetsökning. Terminaler ersattes av persondatorer sammankopplade i nätverk. Genom EDI, som innebär fasta uppkopplade datalinjer med kunderna, kunde kontakterna ske betydligt snabbare och effektivare. 90-talet präglades av snabbare informationsflöden - inom företaget och med kunderna. Antalet persondatorer ökade snabbt. Säljarna på fältet utrustades med bärbara datorer som effektiviserade jobbet och gav bättre service. Kort sagt, IT blev ett kraftfullt verktyg för de flesta medarbetare. 13,22

14 Under senare delen av decenniet blev så Internet en världsomfattande informations- och kommunikationskanal samtidigt som Intranet, av samma skäl, växte fram inom vår interna organisation. Det här är bara början. Nu är det den elektroniska handeln som står i fokus. Nästa fas i utvecklingen, B2B - eller affärer mellan företag, innebär ytterligare ett steg för IT-användningen. Bakom våra produkter och tjänster som erbjuds kunderna finns ett kvalificerat kunnande om informationsteknologi - för produktutveckling, produktionsteknik, processtyrning, logistik och inte minst försäljning, service och kundkontakter. 14,22

15 En mängd datasystem har under årens lopp utvecklats och sedan kopplats ihop så att vi kan erbjuda kunden state-of-the-art kommersiella och tekniska tjänster. Hela flödet från offert, orderbokning, packning, transport, leverans och faktura sker idag automatiskt oavsett var kunden finns i världen. Ett konkret exempel på hur informationsteknologin är inbyggd i vår dagliga verksamhet är direktdistribution till kund. Redan 1985, för femton år sedan, införde Sandvik Coromant centrallager för alla standardprodukter. Det innebar att alla lokala lager, och det kunde vara flera stycken på olika orter i samma land, stängdes. Istället etablerades fyra strategiskt lokaliserade centrallager. Det innebar samtidigt att upp emot 1 miljard kronor i kapitalbindning frigjordes som motsvarade en sänkning av den relativa lagernivån från 44% till 15% av faktureringen. I dessa centrallager hålls standardartiklar lagrade och med totalt orderrader per dag skall dessa produkter plockas fram, packas och levereras direkt till kund inom 24 timmar. Idag har alla våra affärsområden infört centrallager och direktdistribution till kund. IT - har gjort det möjligt! 15,22

16 Vad innebär internet och e-business för vår fortsatta expansion och lönsamhet? E-business innebär att vi på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt kan nå fler kunder och därmed öka vår försäljning. Internet gör det möjligt för oss att nå även de små kunderna med samma breda och djupa information som vi tidigare enbart har kunnat ge stora kunder. Låt mig nu visa några konkreta exempel på hur vi arbetar med e-business: 16,22

17 1989 bildade Sandvik och de övriga företagen som ni ser på bilden, Industrilink i Danmark. Industrilink är en virtuell distributör av industriförnödenheter. Då, för 10 år sedan, kopplades kunderna ihop med Industrilink via EDI utvecklades en webbaserad lösning. Utvecklingen har gått mycket snabbt och över 40% av Industrilinks omsättning går idag via Internet. För kunderna innebär detta att de kan köpa alla sina produkter direkt på nätet och på en och samma plats. Orderbokningen är lika för alla typer av produkter oavsett leverantör. Likaså är betalningsrutiner och logistik standardiserade. Som ni kan se på bilden är det Sandvik Coromant, Dormer och Seco Tools produkter som finns med på Industrilink idag och i år kommer även Sandvik Steels produkter att finnas tillgängliga på denna marknadsplats. Behoven av att utnyttja elektronisk handel varierar inom Sandvik. När man säljer en borrigg eller specialrör är produkten ofta kundspecifik. Inom verktygsområdet är det annorlunda, 85% av sortimentet utgörs av lagerlagda standardprodukter. Det innebär att Sandvik Coromant har goda förutsättningar att utnyttja elektronisk handel. 17,22

18 Handel via Internet som den här bilden visar är en annan lösning där mer information i form av produktbilder, produktdata etc interaktivt kan utnyttjas av kunden. Här kan kunden välja den produkt han/hon vill ha genom att utnyttja en elektronisk katalog som ligger i systemet. Kunden kan se pris, beställa och få leveranstid. Det här systemet används i Sverige och Danmark och Sandvik Coromant får idag ca 20% av sina order den vägen och det ökar stadigt. Ett vidareutvecklat system håller just nu på att introduceras i USA och kommer sedan att etableras efter hand i andra länder. På sikt kommer en väsentlig del av order att tas denna väg allt eftersom både vi och kunderna mognar med tekniken. Systemet är anslutet till vårt eget logistiksystem så kunden kan direkt, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, se om produkten finns i lager. Detta är så vitt vi vet unikt i branschen! Likaså kommer systemet att kunna rekommendera kunden vilket verktyg han skall välja för att få bästa egna produktionsresultat och dessutom rekommendera bearbetningsdata i kundens egen produktion. Dagens moderna maskiner kan också direkt anslutas till internetsystemet och operatören kan den vägen söka information från våra databaser. Hur kan vi då utnyttja internet för specialprodukter? 18,22

19 Idag kan vi erbjuda kunden ett specialverktyg genom att vår försäljare kopplar upp sig till vår stordator. Från den får han konstruktionshjälp och information så han själv kan rita sina specialverktyg. Han kopplar sedan in sig på vårt Sandnet, och vårt datoriserade Tailor Made-system utvärderar hur produktionen skall gå till, vad det kommer att kosta och när produkten skall finnas klar. Redan efter 15 minuter får försäljaren ritning, prisuppgift och leveranstid på sin önskade produkt. Det hela sker alltså utan någon manuell offert-, produktions- eller planeringsadministration. Det säljaren gör idag kommer i framtiden kunden själv att göra med hjälp av Internet till Coromants system. Kunden kommer alltså på sikt att kunna konstruera sitt specialverktyg direkt från sin arbetsplats, få pris och leveranstid inom en kvart och själv direkt lägga ordern. Allt det här är baserat på omfattande teknisk utveckling som vi startade redan i mitten av 80-talet så den som startar nu har lång väg att gå. 19,22

20 Sandvik Mining and Construction erbjuder sina kunder erocknet - en applikation som tillhandahåller bl a order-, lager- och skeppningsinformation för reservdelar dygnet runt. Kunden har dessutom möjlighet att själv påskynda leverans för inneliggande order och han kan även inhämta deltaljinformation från den speditör som utför leveransen. erocknet har utvecklats vid vårt dotterbolag i Kanada och används idag av ca 25 kunder. Det finns även i USA och Sydafrika. Sandvik Steel har utvecklat en Extranet-lösning, som innebär skräddarsydda webbplatser för sina nyckelkunder. Extranet används i såväl kommersiellt som tekniskt syfte för att ge kunden extra värde och stärka relationerna. Lager- och orderinformation tillsammans med produkt- och teknisk information, samt ett öppet diskussionsforum ger en rationell och hög kvalitet på samarbetet för alla parter. Sandvik Steel har i dag ett 50-tal Extranet och målsättningen är att ha 200 sådana aktiva webbplatser inom ett år. 20,22

21 Webbaserade system för elektronisk handel via Internet är en naturlig utveckling av vår affärsprocess, och våra tre affärsområden måste skapa lösningar som passar just deras kunder och just deras produkter - för behoven är mycket olika. E-business är en kompletterande försäljningskanal - både till nuvarande kunder och nya. Interaktiv kommunikation med våra kunder och leverantörer ger effektivare rutiner som t ex minskad manuell orderhantering vilket kommer att sänka våra administrativa kostnader ytterligare och, inte minst, vi sparar tid och minskar ledtiderna. Ökad servicenivå skall ge kunden ökad produktivitet och lönsamhet vilket är vårt mål. Kort och gott: vår strategi för e-business innebär att det skall vara enkelt att göra affärer med Sandvik! 21,22

22 Jag har här visat några exempel på hur vi utnyttjar kunskap om industriteknologi med ny kommunikationsteknologi. Vi får i det sammanhanget inte glömma bort att till syvende och sist vill kunden ha en produkt från oss eller han vill ha råd eller hjälp beträffande produktens användning. E- businessystemens koppling till befintliga system för produktion - lagerhållning - fysisk distribution - produktsortiment - produktval och användarhjälp - prisinformation - betalning osv måste fungera. Internet - business to business - är ett verktyg från den sk nya ekonomin som måste kombineras med kunskaper inom den kvalificerade tillverkningsindustrin. Och det gör vi. Med hjälp av allt det vi byggt upp under lång tid har vi en mycket stark konkurrensfördel och beträffande vissa lösningar t o m en särställning på världsmarknaden. Sandvik är ett högteknologiskt verkstadsföretag med avancerade produkter. Sandvik är också ett modernt kunskapsföretag i ständig förnyelse. Vår affärsidé bygger fortfarande på direkt kontakt med kund produkter med högt förädlingsvärde hög integration med egen produktion och distribution ständig förnyelse och tillvaratagande av det mänskliga kunskapskapitalet. Denna framgångsrika affärsfilosofi har varit i stort sett densamma genom åren och utgör ett vinnande koncept också på 2000-talet. Vi har mycket goda förutsättningar till fortsatt expansion och ytterligare förbättrad lönsamhet till gagn för aktieägare och anställda. Tack för uppmärksamheten! 22,22

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 1999

Sandvik Årsredovisning 1999 Sandvik Årsredovisning 1999 Omslagsbild Sandvik ett kunskapsföretag Sandviks avancerade produkter är resultatet av ett omfattande kunnande inom många olika områden. Forskning, utveckling och kvalitetssäkring

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2000

Sandvik Årsredovisning 2000 Sandvik Årsredovisning 2000 SANDVIK ETT KUNSKAPSFÖRETAG Sandvik är ett högteknologiskt företag med avancerade produkter och välkända varumärken. Bakom koncernens framgångar står många kvalificerade medarbetare

Läs mer

Atlas Copco Januari mars, 1999

Atlas Copco Januari mars, 1999 Atlas Copco Januari mars, 1999 1 Atlas Copcos fakturering uppgick till 7 751 MSEK för det första kvartalet. Rörelseresultatet minskade med 3 procent till 725 MSEK. Vinst per aktie minskade till 1:95 SEK,

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2010

Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 2C 2011-01-25 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010

Korrektur 5 2011-02-17. Sandvik Årsredovisning 2010 Korrektur 5 2011-02-17 Sandvik Årsredovisning 2010 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,%

Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% 1999 1998 Förändring,% 1(25) Press release, Stockholm den 11 februari 2000 BOKSLUTSRAPPORT 1999 Fortsatt stark utveckling resultatet efter finansiella poster ökade mer än 30% Siffror i Mkr, om ej annat angivits 1999 1998 Förändring,%

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2007

Sandvik Årsredovisning 2007 07 Sandvik Årsredovisning 2007 Sandviks affärsidé och strategi Produktivitet och lönsamhet som affärsidé Sandvik utvecklar, tillverkar och marknadsför högteknologiska produkter och tjänster som bidrar

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld

MötSandvik SEPTEMBER 2005. Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld MötSandvik SEPTEMBER 2005 Stark tillväxt Aktieinlösen CFO har ordet Vinnande lag i Brasilien Nytt från Sandviks värld * Procentuell förändring jämfört med samma kvartal föregående år i fast valuta för

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004

Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 Atlas Copco Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2004 04 Atlas Copcos fakturering ökade 9 % till MSEK 48 654. Rörelseresultatet ökade till MSEK 6 700 (5 310) vilket motsvarar en marginal på 13.8 %

Läs mer

Sandvik Årsredovisning 2009

Sandvik Årsredovisning 2009 Sandvik Årsredovisning 2009 Innehåll Året i korthet 1 Detta är Sandvik 2 Koncernchefens kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Förvärvsstrategi 9 Sandvik-aktien 10 Förvaltningsberättelse Marknadsläge

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

HL Display Årsredovisning 2006

HL Display Årsredovisning 2006 HL Display Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 Affärsprocesser Introduktion 12 Kärnprocess 1 Försäljning och kundrelationer

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer.

2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Årsredovisning 2012 Loomis är specialisten på att effektivisera sina kunders kontantflöden. Det gör det möjligt för kunderna att fokusera på sina egna affärer. Innehåll Året som gått 1 Koncernöversikt

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer