Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 ' HdlmStdCl Teknik- och fritidsnämnden (18) Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 18 juni 2018 kl 08:00-10:00 ande Ledamöter Lars Puss (M), Ordförande Imre Gulyas (S), 1:e vice ordförande Victor Rundqvist (C) Anna Carlsson (S) Jan Prytz (M) Lars-Uno Kroon (S) Ola Nilsson (MP) Erika Olivares (S) Anna Fallkvist (M) Georg Cserti (SD) Magnus Hedman (KD) Ersättare Bengt Arvidsson (S) Anna-Grethe Sörensen (S) Anna Ginstmark (C) Övriga deltagare Ulf Holm Sofia Warpman 72, 74 Ola Magnusson Henrik Ek Rolf Skogö Ingvar Andersson Sofia Persson 72 Ola Salomonsson 73 Jonas Wilsby 74 Henrik Larsson 74 Katarina Löfkvist Eriksson 74 Julia Sorling Justeringsplats Teknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A Paragrafer 64-67, Justeringsdag Sekreterare ulia ing Ordförande Larsvuss (M) Juste ra re Imre Gulyas (S)

2 rmlmstsö Teknik- och fritidsnämnden (3) Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 18 juni 2018 kl 08:00-10:00 ande Ledamöter Lars Puss (M), Ordförande Imre Gulyas (S), 1:e vice ordförande Victor Rundqvist (C) Anna Carlsson (S) Jan Prytz (M) Lars-Uno Kroon (S) Ola Nilsson (MP) Erika Olivares (S) Anna Fallkvist (M) Georg Cserti (SD) Magnus Hedman (KD) Ersättare Bengt Arvidsson (S) Anna-Grethe Sörensen (S) Anna Ginstmark (C) Övriga deltagare Ulf Holm Ola Magnusson Henrik Ek Rolf Skogö Julia Sorling Justeringsplats Justeringsdag Stationsgatan 48, Teknik- och fritidsförvaltningen Paragraf Omedelbart justerad Sekreterare Ordförande Juste ra re Imre Gulyas (S) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Teknik-och fritidsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Stationsgatan 48, Teknik- och fritidsförvaltningen Underskrift jt/lia Sorling ^

3 XÉJXåJXäJ V W Teknik- och fritidsnämnden (18) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Teknik-och fritidsnämnden Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Teknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A Underskrift Justerandes

4 \ÉJ\ÉJ\±f HSimStSÖ Teknik- och fritidsnämnden (18) Ärenden TFN 64 Dnr TFN 2018/00027 Val av justerare 4 TFN 65 Dnr TFN 2018/00026 Godkännande av föredragningslista 5 TFN 66 Dnr TFN 2018/00011 Ekonomirapport januari-maj 2018 * 6 TFN 67 Dnr TFN 2018/00421 Remitterat förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön * 7 TFN 69 Dnr TFN 2018/00644 Gamletullsbron - tilläggsanslag 8 TFN 70 Dnr TFN 2018/00532 Motion - utred möjligheten till en kommunal fordonspool 9 TFN 71 Dnr TFN 2018/00160 Dokumenthanteringsplan, revidering 11 TFN 72 Dnr TFN 2018/00626 Handlingsplan för integration, information 12 TFN 73 Dnr TFN 2018/00591 Nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet, information 13 TFN 74 Dnr TFN 2018/00025 Förvaltningschefen m fl informerar 14 TFN 75 Dnr TFN 2018/00006 Delegationsbeslut 18 juni TFN 76 Dnr TFN 2018/00020 Anmälningsärende 18 juni TFN 77 Dnr TFN 2018/00028 Övriga frågor 17 TFN 78 Dnr TFN 2018/00046 Nästa sammanträde 18 Justerandes signatur

5 HSlmStSO Teknik-och fritidsnämnden (3) Ärenden TFN 68 Dnr TFN 2018/00484 Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning * 3 Justerandes sfancttur Vfr _ W*-

6 Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 64 Dnr TFN 2018/00027 Val av justerare Teknik- och fritidsnämnden utser jämte ordföranden (M) Imre Gulyas (S) att justera protokollet. Imre Gulyas (S) föreslås justera protokollet. Justerandes si^gatur

7 tiv/xéj\éj WV Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 65 Dnr TFN 2018/00026 Godkännande av föredragningslista Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna föreliggande föredragningslista. Föreligger förslag till föredragningslista. Justerandes sl

8 ti/tå/ti/... Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 66 Dnr TFN 2018/00011 Ekonomirapport januari-maj 2018 * Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga ekonomirapport januari-maj 2018 till handlingarna. Föreligger av teknik- och fritidsförvaltningen upprättad ekonomirapport januari-maj 2018 för nämndens verksamhet. s beredning Ekonomirapport januari-maj 2018 daterad 18 juni Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga ekonomirapport januari-maj 2018 till handlingarna. sgång Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Ju^ran^s^^^^^ ^ ^ ^

9 ±J WV Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 67 Dnr TFN 2018/00421 Remitterat förslag till reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön * Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 29 maj Miljöförvaltningen har på nämndens uppdrag gått igenom nu gällande lokala förskrifter för att skydda människors hälsa och miljön med utgångspunkt i att nämnden inte skall reglera mer än vad som är nödvändigt. Lagvisningshänvisningar ska vara uppdaterade och bestämmelserna ska vara lätta att läsa för berörda. I det reviderade förslaget har fyra paragrafer från nuvarande lokala förskrifter för att skydda människors hälsa och miljön lyfts bort. Sammantaget har förslaget ingen beröring med teknik- och fritidsnämndens verksamhet. s beredning Av handläggare i samråd med avdelningschef Sofia Warpman. faller inte under MBL. Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att avge yttrande enligt förslag daterat 29 maj sgång Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Justerandes <F siqaatur

10 Teknik- och fritidsnämnden \ÉJ\ÉJ\±J 3(3) TFN 68 Dnr TFN 2018/00484 Likställt friskvårdsbidrag och obligatorisk träning * 1. Teknik- och fritidsnämnden ställer sig bakom de förslag som redovisas i utredningen samt hänvisar i övrigt till lämnade ställningstaganden i denna tjänsteskrivelse. 2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. På kommunstyrelsens uppdrag har kommunlednings förvaltningens HR-avdelning genomfört en utredning och därvid lämnat följande och nedan återgivna förslag, ägnade åt att på likartade villkor få koncernens anställda att öka sin fysiska aktivitet. s beredning I samband med föredragning av ärendet har teknik- och fritidsnämnden gjort följande ställningstaganden: Nämnden ser positivt på förslaget om ett likställt friskvård och på beloppsnivån Nämnden välkomnar ett fortsatt brett utbud av friskvårdsaktiviteter Nämnden emotser ett arbete inom förvaltningen med att förmå fler medarbetare att utöva friskvård och att söka friskvårdsbidrag. Nämnden framhåller att användning av tävlingsmoment kan leda till en ökad träningsaktivitet hos de anställda. Förslag till beslut 1. Teknik- och fritidsnämnden ställer sig bakom de förslag som redovisas i utredningen samt hänvisar i övrigt till lämnade ställningstaganden i denna tjänsteskrivelse. 2. Teknik- och fritidsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. sgång Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag.

11 Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 69 Dnr TFN 2018/00644 Gamletullsbron - tilläggsanslag Teknik- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknik- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 11,5 Mkr för att täcka kostnaderna för en ny gångoch cykelbro vid Gamletull. Gång- och cykelbron vid Gamletull eldhärjades under senaste nyårsnatten. Den kunde provisorisk öppnas efter drygt en månad. Förvaltningens arbete har lett fram till ställningstagandet att en ny bro ska byggas och att den, liksom befintlig bro, ska vara träbelagd. Åtgärder i form av bl.a. tillvaratagande av överskottsvärme från fjärrvärmesystemet, ska vidtas för att minska halkriskerna. Fortsatt planerat arbete inbegriper detaljprojektering, upphandling och byggnation av den nya bron som beräknas stå klar under det första halvåret Det fortsatta arbetet med detaljprojektering, upphandling och därefter anläggning av den nya bron föreslås bli genomfört i ett sammanhang, utan några tidsmässiga uppehåll och med en samlad finansiering. s beredning En av förvaltningschefen utsedd projektgrupp vid teknik- och fritidsförvaltningen med Joakim Hjortmarker som projekdedare Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att bevilja teknik- och fritidsnämnden ett tilläggsanslag på 11,5 Mkr för att täcka kostnaderna för en ny gångoch cykelbro vid Gamletull. sgång Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Justerandes signatur

12 Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 70 Dnr TFN 2018/00532 Motion - utred möjligheten till en kommunal fordonspool Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att utreda möjligheten till en kommunal fordonspool som föreslås innefatta både bilar, elcyklar och cyklar. Via strategi- och utredning på samhällsbyggnadskontoret ska teknik- och fritidsnämnden svara på om det finns lämpliga parkeringsytor för bilar, elcyklar och cyklar som kan användas av fordon för både kommunala resor och bokas för privat bruk samt hur nämnden ställer sig till hyrcykelsystem. P-platser för en fordonspool går normalt att lösa men det kan vara svårt i de centrala delarna av staden. För att kunna öronmärka platserna måste de vara på kvartersmark, parkeringshus bör dock undvikas med hänsyn till samnyttjande, tillgänglighet och kostnad. Om varje förvaltning själv ansvarar för sin cykelpool eller om det samordnas har sannolikt mindre betydelse. Det viktiga för att uppnå god nyttjandegrad är att cykelpoolen finns nära, har god tillgänglighet och att det är enkelt att låna en cykel. Förutsättningarna för ett hyrcykelsystem i är inte optimala och systemet används ofta i större och mer tättbebyggda städer, men teknik- och fritids förvaltningen är positiv till att undersöka vilka möjligheter som finns. s beredning Svar på remiss från samhällsbyggnadskontoret. faller inte inom ramen för MBL. Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat

13 \ÉJ\ÉJ\±J WV Teknik- och fritidsnämnden (18) sgång Teknik- och fritidsnämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag till yttrande daterat Justerandes sigoaiur

14 Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 71 Dnr TFN 2018/00160 Dokumenthanteringsplan, revidering Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dokumenthanteringsplanen daterad 1 juni Enligt arkivlagen (SFS 1990:782) och av fullmäktige antagna riktlinjer för kommunens arkiv- och dokumenthantering ( , 86) ska varje myndighet upprätta en dokumenthanteringsplan. Dataskyddslagen, The General Data Protection Regulation (GDPR) träder i kraft 25 maj Ett av syftena med dataskyddsförordningen är att skydda människors grundläggande rättigheter och friheter. Särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Teknik- och fritidsförvaltningen har reviderat dokumenthanteringsplanen daterad 3 mars 2014 med utgångspunkt från de olika avdelningarnas aktuella behov samt med hänsyn till GDPR. s beredning har handlagts av nämndsekreterare i samarbete med kommunarkivarie och berörda handläggare på förvaltningen. Förslag till beslut Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna dokumenthanteringsplanen daterad 1 juni sgång Teknik- och fritidsnämnden beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Justerandes siaficttur

15 \±J\±Jf\åf WV Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 72 Dnr TFN 2018/00626 Handlingsplan för integration, information Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. För att strukturera och organisera s arbete med integration har en handlingsplan för integration tagits fram. Handlingsplanen ska ge samsyn, tydliggöra ansvar och på ett lösningsfokuserat och effektivt sätt ge struktur i s arbete för nyanländas inkludering. Detta är tänkt att ske genom tydliga ambitioner och åtgärder för kommunens nämnder och bolagsstyrelser att genomföra under planens aktualitetsperiod. Handlingsplanen innehåller ambitioner och åtgärder inom områdena mottagande, etablering, delaktighet samt inkludering. Kommunstyrelsen önskar synpunkter på förslaget till handlingsplan för integration gällande: Vad betyder förslagen i handlingsplanen för nämndens/styrelsens/organisationens verksamhetsområde? Vad betyder förslagen i handlingsplanen för integrationsarbetet i s kommun och i regionen? Finns det andra perspektiv inom nämndens/styrelsens område som inte har beaktats i handlingsplanen? Justerandes si 4=

16 Teknik- och fritidsnämnden ti/tå/tå/ 13(18) TFN 73 Dnr TFN 2018/00591 Nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet, information Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. En motion från Vänsterpartiet har inkommit till kommunfullmäktige gällande nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet. I motionen föreslogs att: Starta en utredning med syfte att ta fram förslag för att öka tillgängligheten till outnyttjade kommunala lokaler. Utreda de ekonomiska konsekvenserna av nolltaxa i kommunala lokaler. Syftet som framgår av motionen är att utreda förutsättningar, behov samt kostnader för att införa nolltaxa i all föreningsdriven verksamhet för barn och unga där kommunala lokaler används. Kommunfullmäktiges beslut fastslår att en utredning ska genomföras av ett flertal nämnder, däribland teknik- och fritidsnämnden. Kulturnämnden har det samordnande ansvaret i utredningen. Justerandes signatur

17 V W Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 74 Dnr TFN 2018/00025 Förvaltningschefen m fl informerar Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. Projektet Tillsammans Information om aktuella projekt Trafiksituationen vid skolor Säkerheten i city Justerandes skmaiur

18 \±/\±J\±J WV Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 75 Dnr TFN 2018/00006 Delegationsbeslut 18 juni 2018 Teknik- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Följande anmäls till sammanträdet 18 juni 2018: 1. Ordföranden (M) om tilldelningsbeslut för upphandling av GC Bäckagårdsvägen. daterat 23 maj Om beställning av projektledning för Ranagård. Beställning daterad 18 maj Trafikingenjören och trafikhandläggaren om beslut i trafikärenden mellan 1 maj 2018 och 31 maj 2018: myndighetsbeslut avseende lokala trafikföreskrifter, parkeringstillstånd, upplåtelse av allmän platsmark, flyttning av fordon och dispenser. Bilaga 1. Trafikärende - upplåtelser av allmän plats mark, flyttning av fordon, parkeringstillstånd, mellan 1 maj 2018 och 31 maj Bilaga 2. Lokala trafikföreskrifter, mellan 1 maj 2018 och 31 maj Bilaga 3. Trafikdispenser mellan 1 maj 2018 och 31 maj Justerandes signatur

19 VW Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 76 Dnr TFN 2018/00020 Anmälningsärende 18 juni 2018 Teknik- och fritidsnämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. Följande anmäls till sammanträdet 18 juni 2018: 1. Medborgarlöfte samverkan med polisen i KS 130 daterat 8 maj Utredningsdirektiv avseende nolltaxa för barn- och ungdomsverksamhet i KS 133 daterat 8 maj Anvisningar för ansökan om jämställdhetsmedel i KS 134 daterat 8 maj om dataskyddsombud i KS 141 daterat 8 maj Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 i KF 18 daterat 24 april Bokslut & årsredovisning 2017 i KF 19 daterat 24 april Kommunrevisorernas revisionsberättelse för år 2017 i KF 20 daterat 24 april 2018 Justerandes si VÖJ

20 Teknik- och fritidsnämnden XÉJ\±f\±J 17(18) TFN 77 Dnr TFN 2018/00028 Övriga frågor Teknik- och fritidsnämnden beslutar att ärendet utgår. Inga övriga frågor finns. Justerandes si<

21 \ÉJ\ÉJ\ÉJ VW Teknik- och fritidsnämnden (18) TFN 78 Dnr TFN 2018/00046 Nästa sammanträde Nästa sammanträde är 19 september Justerandes signatur

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll H3lmSt3fl 2019-02-25 1 (13) Plats och tid Arena, Athen, 25 februari 2019 kl 13:30-16:30 ande Ledamöter Håkan Björklund (C), Ordförande Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande Jan Prytz (M) Erika Olivares

Läs mer

Teknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Teknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Teknik- och fritidsnämnden 2019-03-25 Xåjt\ÉJ\ / 1(17) Plats och tid Grand Hotell, 25 mars 2019 kl 13:15-16:00 ande Ledamöter Håkan Björklund (C), ordförande Micael Nilsson (S), 1:e vice ordförande Jan

Läs mer

Halmstad. Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsnämnden (16)

Halmstad. Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll. Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsnämnden (16) Teknik- och fritidsnämnden 2017-04-24 1(16) Plats och tid Teknik- och fritidsförvaltningen, 24 april 2017 kl 13:00-16:05 ande Ledamöter Lars Puss (M), Ordförande Imre Gulyas (S), 1:e vice ordförande Christer

Läs mer

Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsnämnden (15)

Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsnämnden (15) Hellm t8lö Teknik- och fritidsnämnden 2019-06-24 1(15) Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 24 juni 2019 kl 13:00-18:00 ande Ledamöter Håkan Björklund (C), ordförande Micael Nilsson (S), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsnämnden (17)

Sammanträdesdatum Teknik- och fritidsnämnden (17) HclImStcICi Teknik- och fritidsnämnden 2017-03-27 1(17) Plats och tid Arena, 27 mars 2017 kl 13:00-15:15 Beslutande Ledamöter Lars Puss (M), Ordförande Imre Gulyas (S), 1:e vice ordförande Christer Meuller

Läs mer

Teknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Teknik- och fritidsförvaltningen, Stationsgatan 48 A ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(18) Plats och tid Stationsgatan 48 A, Spaden, 28 januari 2019 kl 13:00-16:15 ande Ledamöter Håkan Björklund (C), ordförande Charlott Zsoldos (V) Jan Prytz (M) Erika Olivares (S) Nese Celebioglu (M),

Läs mer

Sekreterare: [.. Paragrafer arina\malmgren ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sekreterare: [.. Paragrafer arina\malmgren ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Teknik- och fritidsnämnden 2016-06-20 1(13) Plats och tid: Stationsgatan 48 A, Spaden, kl 13:00-16:30 ande: Lars Puss, (M), ordförande Bengt Arvidsson, (S) 67-73 Anna-Grethe Sörensen, (S) 67-69, 74-79

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2019-01-30 1(13) Plats och tid Hotel Skansen Båstad, 30 januari 2019 kl 13:15-14:45 ande Ledamöter Anna Ginstmark (C), Ordförande Eva-Marie Paulsson (S), 1:e vice ordförande Bengt Kjellgren

Läs mer

Sammanträdesdatum Nämnden för Laholmsbuktens VA (16) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum Nämnden för Laholmsbuktens VA (16) ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. é Nämnden för 2017-09-19 1(16) Plats och tid Humlegången, Laholm, 19 september 2017 kl 13:30-15:45 ande Ledamöter Ola Nilsson (MP), Ordförande Lena Olofsdotter (C), 1:e vice ordförande Imre Gulyas (S),

Läs mer

Halmstads kommun, teknik- och fritidsnämnden

Halmstads kommun, teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fritidsnämnden 2016-05-23 1(10) Plats och tid: Stationsgatan 48 A, Spaden, kl 13:00-16:00 ande: Övriga deltagande: Utses att justera: Lars Puss, (M), ordförande Imre Gulyas, (S) Yngve Kihlberg,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Snöstorp, Rådhuset Halmstad, onsdagen den 30 januari 2019 kl 15.15-17.45 ande Ledamöter Anna Fallkvist, (M), Ordförande Leif Grenlund, (S), Vice ordförande Anne-Maria

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Fastighetsnämnd 2018-08-29 1(14) Plats och tid Nymansgatan 23, sammanträdesrum Galgberget, 29 augusti 2018 kl 14:00-14:45 ande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Teknik- och fritidsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Teknik- och fritidsnämnden 2016-12-19 1(18) Plats och tid ande Stationsgatan 48 A, 19 december 2016 kl 13:00 15:30 Ledamöter Lars Piiss (M), Ordförande Imre Gulyas (S), l:e vice ordförande Christer Meuller (C) Anna Carlsson (S)

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden 2019-06-20 1(12) Plats och tid Castler, BAS, 20 juni 2019 kl 09:15 ande Ledamöter Henrik Östlund (KD), Ordförande Pernilla Lingford Hultin (S), Vice ordförande Johan Sutinen (M) Lars Björk

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2018-05-07 1(10) Plats och tid Stationsgatan 64, 7 maj 2018 kl 16:50-17:53 ande Ledamöter Christofer Lundholm (M), Ordförande Ante Hultin (S), 1:e vice ordförande Cassandra Bäckström (M) Homa

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Fastighetsnämnd 2019-03-27 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, sammanträdesrum Galgberget, 27 mars 2019 kl 14:00-16:00 ande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Carin Söderberg (S), 1:e vice

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Fastighetsnämnd 2018-12-12 1(11) Plats och tid Svarta Örnshuset, Erik Dahlbergsgatan 2, den 12 december 2018 kl 13:15-14:00 ande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1151 Plats och tid Lokal Oskarström, 13 juni 2017 kl 08:30 Beslutande Ledamöter Henrik Oretorp (C), Ordförande Bertil Andersson (S), 2:e vice ordförande Rose-Marie Edlund (S) Tove Bergman (MP) Tony Stané

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Räddningsnämnden 2017-05-11 1(5) Plats och tid Castler, BAS, 11 maj 2017 kl 14:00 ande Ledamöter Lennart Eriksson (M), Ordförande Pernilla Lingford Hultin (S), 1:e vice ordförande Cecilia Öhman Resare

Läs mer

Övriga deltagare Niclas Simonsson, Sara Jakobsson, samhällsbyggnadschef Mattias Rossköld och sekreterare Ulrica Holm.

Övriga deltagare Niclas Simonsson, Sara Jakobsson, samhällsbyggnadschef Mattias Rossköld och sekreterare Ulrica Holm. Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2018-05-29 Halmstad Plats och tid Lokal Oskarström, 29 maj 2018 kl 08:30 Beslutande Ledamöter Jenny Axelsson (C), Ordförande Lars Puss (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Fastighetsnämnd 2019-06-26 1(8) Plats och tid Halmstad Arena, sammanträdesrum Aten, 26 juni 2019 kl. 13:00-14:00. ande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), ordförande Carin Söderberg (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll 1(15) Plats och tid ande Sammanträdesrum Kungen, Kungsgatan 25, 22 maj 2019 kl 09:00-11:35 Ledamöter Anna Fallkvist, (M), Ordförande Leif Grenlund, (S), 1:e vice ordförande 42-48 Anne-Maria Smedberg, (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15_00-15_55

Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15_00-15_55 SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Sammanträdesrum Visheten, Socialförvaltningen, kl.15_00-15_55 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven Lundh

Läs mer

(6) Ragnar Sandberg (M)

(6) Ragnar Sandberg (M) 2010-06-07 1 (6) Plats Vargön Holmen Paper AB, Huvudkontoret Tid Måndag den 7 juni kl. 13.30 15.30 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista,

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll 1(1) Plats och tid Sammanträdesrum Kungen, Kungsgatan Halmstad, onsdagen den 27 februari 2019 kl 08.00-12.00 ande Ledamöter Anna Fallkvist, (M) Leif Grenlund, (S) Anne-Maria Smedberg, (M) Lenita Strandberg,

Läs mer

Halmstad. Imre Gulyas (S) Sammanträdesprotokoll. Teknik- och fritidsnämnden

Halmstad. Imre Gulyas (S) Sammanträdesprotokoll. Teknik- och fritidsnämnden Teknik- och fritidsnämnden 2016-11-21 \åj\éj\±j 1(23) Plats och tid ande Övriga deltagare Justerare Stationsgatan 48 A, 21 november 2016 kl 08:00 12:00 Ledamöter Lars Puss (M), Ordförande Imre Gulyas (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kl. 13:00 fredagen den 4 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kl. 13:00 fredagen den 4 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Kl. 13:00 fredagen den 4 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta Per Widén (C), Ordförande Pyry Niemi (S), 1:e vice ordförande Jan Sundling

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(6) 2010-09-14 ARBETSUTSKOTT Paragrafer 38-42 ( 41 har justerats omedelbart) Plats och tid Städet, Gillbergarummet kl. 10.30 11.40 ande Erik Blakstad (m) ordf Ralph Widing (c)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21)

PROTOKOLL 1 (21) PROTOKOLL 1 (21) 2018-04-10 Gemensam överförmyndarnämnd Plats och tid Odenrummet 14:00 15:45 Beslutande Valter Stenberg(S), ordförande Lilian Nilsson(V), vice ordförande Ann-Sofi Sehlstedt(S) Harrieth

Läs mer

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson

22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp. Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson Tid och plats 22 mars 2019, kl. 15:00 i IT-centrum, Tierp Paragrafer 1-5 Utses att justera Marie Larsson ande Ledamöter Sara Sjödal (C), ordförande Peter Evansson (S) Marie Larsson ande ersättare Övriga

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2013-02-07 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08.35 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Kommunens revisorer

MÖTESPROTOKOLL Kommunens revisorer Sammanträdesdatum Plats och tid ande ledamöter Mölndals stadshus, rum 101 kl. 17:00 Sluttid:19:00 Thomas Svensson (S), ordförande Claes Olsson (M), vice ordförande Jan-Erik Lindström (S) Birgitta Evans

Läs mer

Kommunchef Stefan Larsson Nämndsekreterare Helena Heintz HR-chef Cecilia Hagström HR-samordnare Cecilia Bengtsson 32-33

Kommunchef Stefan Larsson Nämndsekreterare Helena Heintz HR-chef Cecilia Hagström HR-samordnare Cecilia Bengtsson 32-33 1(6) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.30-16.25 Ajournering 14.55-15.07 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Jan Zielinski (S) Fredrik Jönsson (C), ordförande Teddy Nilsson (SD),

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Miljönämnden 62 Verksamhetsplan 2019 för miljönämndens verksamhet... 97 63 Fastställande av kontrollplan för livsmedel 2019-2021... 98 64 Redovisning av delegationsbeslut... 99 65 Information... 100 66 Kurser och konferenser...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(13) Plats och tid Rådhuset, lokal Halmstad kl 09:00 ande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), Anders Rosén (S) Suzanne Åkerlund (L) Bertil Andersson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Valnämnden 2018-02-12 1(16) Plats och tid Valkansliet, Stationsgatan 64-12 februari 2018 kl 16:00-18:08 ande Ledamöter Christofer Lundholm (M), Ordförande Ante Hultin (S), 1:e vice ordförande Anders Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret Djurås , kl. 08:

Kommunkontoret Djurås , kl. 08: Kultur- och fritidsnämnden 2018-03-22 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14:00-15:05, ajournering kl. 14.25-14.35 Beslutande Ledamöter Christina Walles (S), ordförande Ola Granath (KOSA) Tomas

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult kl Sekreterare. Eva-Marie Andersson. Ordförande. Stefan Jönsson (S) Justerande 2016-09-14 1(5) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 kl. 08.30 12.00 Paragrafer 100-101 Utses att justera Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-09-14 Underskrifter Sekreterare

Läs mer

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A.

Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. 1 Sessionssalen, kommunhuset, kl. 18:30 20:40 53-63 Vid uppropet antecknas närvaro för 39 ordinarie ledamöter, 10 tjänstgörande ersättare och 10 ej tjänstgörande ersättare, bilaga A. Plats och tid Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kl. 17:00 torsdagen den 3 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kl. 17:00 torsdagen den 3 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 17:00 torsdagen den 3 januari 2019, Kalmarrummet, Kommunhuset, Bålsta Lisbeth Bolin (C), Ordförande Lars-Göran

Läs mer

Brith Severin (S) ( 69), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Whera Nyvell (MP) ( 69), Elsie Egestål (SD)

Brith Severin (S) ( 69), Alf Andersson (S), Mari - Ann Lundin (S), Anne Hagberg (S), Anneli Swärd (M), Whera Nyvell (MP) ( 69), Elsie Egestål (SD) SOCIALNÄMNDEN 2018-04-18 1 Plats och tid Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm, klockan 15:00 17:00 Beslutande Beslutande ersättare Marie-Louise Karlsson (S) ordförande, Christer Sundqvist (M) 1:e vice

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10 Samhällsbyggnadsnämnden 2019-04-10 41 Budget 2020-2022... 3 42 Ekonomi och budgetuppföljning... 4 43 Medborgarförslag Området mellan riksväg 70 och järnvägen i centrala Säter... 5 44 Renhållningstaxa...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Nämnden för service och teknik Plats och tid Götenesalen, Centrumhuset, Götene, kl. 10.30-11.00, 11.30-11.35 Beslutande Ledamöter Karl-Gustav Bynke (L), Ordförande Clemens Nordentoft (GF), 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Lomma kommunhus, Stora sessionssalen Tid 2017-08-28, kl. 18:30-19:30 Sammanträdesdatum s. 1 (9) Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid (S) Åsa Ahlström (M)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Karin Kirkham. Ordförande. Susanne Norberg. Justerande. Katarina Gustavsson

Underskrifter Sekreterare. Karin Kirkham. Ordförande. Susanne Norberg. Justerande. Katarina Gustavsson 1 (8) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Rådhusets Sessionssal kl. 13:15 14:05 ande S Susanne Norberg, ordförande S Krister Johansson, 1:e vice ordförande M Christina Haggren, 2:e vice ordförande S Lena

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15)

Sammanträdesdatum Sida Kulturnämnden (15) Kulturnämnden 2013-03-27 1(15) Plats och tid: Hålabäcks Fritidsgård, Kungsbacka, kl. 13:30-14:20 ande: Lena Ekman (M), ordförande Eva-Marie Paulsson (S) Jane Thorell (M) Bertil Nilsson (S) Dan Öjvind Gasstorp

Läs mer

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl

Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl Protokoll 1 (7) Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 16.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Mikael Rubin (M), Ordförande Göran Gärtner (M) Erik Lundström (KD), Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2017-02-22 1(17) Plats och tid Stadsbiblioteket, Klarasalen, 22 februari 2017 kl 13:15 15:40 ande Ledamöter Sven Palmkvist (M), Ordförande Stefan Hansson (S), Vice ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll ledningsutskott 2018-12-11 1(11) Plats och tid Lokal Kvibille, 11 december 2018 kl 08:30-10:30 ande Ledamöter Ella Kardemark (KD), Ordförande Ann-Charlott Mankell (M), 1:e vice ordförande Kristina Johansson

Läs mer

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Mankell. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Rose-Marie Henriksson. Ann-Charlott Mankell. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Hemvårdsnämnden 2012-12-28 1(5) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 09:00: - 09:25 Beslutande: Övriga deltagande: Ann-Charlott Mankell (M), ordförande Rose-Marie Henriksson (S) Bengt

Läs mer

Thomas Carlsson (S) Lena Åberg, (L) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) Lena Åberg (L) ANSLAG/BEVIS

Thomas Carlsson (S) Lena Åberg, (L) Sekreterare Paragrafer Josefin Karlsson. Rolf Eriksson (S) Lena Åberg (L) ANSLAG/BEVIS Sida 1 (17) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 9 april 2019 kl 14:00-17:10, ajournering kl. 16:48-16:57 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Rasmus Hägg (S) Lina Dahm (S) Andreas Dahlborg (L), ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

uppleifi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling (S) Anders Eriksson (S)

uppleifi SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling (S) Anders Eriksson (S) uppleifi Plats och tid: Storskogen, Stationsgatan 12, klockan 18:30-19.50 Ledamöter: Caisa Lycken (MP), Ordförande Jan Öman (M), Vice ordförande Anders A Aronsson (L) Johan Pelling (S) Anders Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. 1(5) Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, Svalöv, kl 16.00-16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans Lindström (SD), vice ordförande Anneli Persson (S), tjg. ers. för Krister Olsson (S) Aase

Läs mer

VALNÄMNDEN. Kajsa Lindner (C) Anders A Aronsson (L) Tone Tingsgård (S) Paragrafer: 19-27

VALNÄMNDEN. Kajsa Lindner (C) Anders A Aronsson (L) Tone Tingsgård (S) Paragrafer: 19-27 Plelue 1(10) Plats och tid: Nåsten, Stationsgatan 12, 18.30-20.00, ajournering 19.25-19.30. ande: Caisa Lycken (MP), Ordförande Ersättar Pia-Maria Ivarsson (MP) Jan Öhman (M), Vice ordförande e: Ali Akis

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Miljöskyddsnämndens arbetsutskott 1 2 Plats och tid Gesällen, Sveagatan 12, Alingsås Paragrafer 15-20 kl. 14:00-16:50 Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Lady France Mulumba (KD) (ordförande) Anna Hansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll 2015-02-24 1(9) Nämnden för samhällsplanering. Sammanträdesdatum 2015-02-24 1(9) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen, Alvesta 2015-02-24 kl. 13.30-16.30 Justerade paragrafer 11-17 Beslutande Anita Lindstedt (S), 1e vice ordf. Bengt Gustavsson (S) Rickard Björkman

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.40 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Jan-Christer Jonsson (S) Anna-Lena Fjellström (S) Marie Lodin (S) Gunnar Grönberg (S) Stig Svedin (V) Göran Ljungblom

Läs mer

Se nästa sida. Anette Karlsson och Ida Ekeroth

Se nästa sida. Anette Karlsson och Ida Ekeroth Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset, Kyrkogatan 2 kl 18:00 21:00 Beslutande Se nästa sida Övriga deltagande Utses att justera Anette Karlsson och Ida Ekeroth Plats och tid för

Läs mer

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl

Sammanträdesdatum Hässleholmsgården, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande gården, kl.15.00-16.00 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven Lundh (SD) 1:e vice ordförande Lena Nilsson (S) 2:e vice ordförande Maija-Liisa Mogensen (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fritids- och kulturnämnden 2015-03-17 0 Innehållsförteckning Ärende 17 Information och visning av fritidsgården... 21 18 Budgetramar 2016-2018... 22 19 Mål och satsningar 2011-2014 - avstämning... 23 20 Mål och satsningar 2015-2018...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 16 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Karim Najar (M) Olle Nykvist, Nämndsekreterare, Mathias Forsberg, Tillförordnad Kultur- och fritidschef Lars Björketun, Projektledare

Karim Najar (M) Olle Nykvist, Nämndsekreterare, Mathias Forsberg, Tillförordnad Kultur- och fritidschef Lars Björketun, Projektledare PROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Dävensö,, 15:00 15:30 Ajournering Beslutande Övriga deltagare Ledamöter Andrée Wright, ordförande (MP) Naser Vukovic, 1:a vice ordförande (S) Paul Gustavsson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) Anna-Carin Rydstedt

Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) Anna-Carin Rydstedt 1(6) Kommunstyrelsen Plats och tid: KS-rummet, 2015-12-01 kl. 13:15-15:55 Beslutande: Övriga deltagare: Anna Hed (C) Malin Höglund (M) Bernt Persson (S) Anna-Carin Rydstedt (S) David Örnberg (V) Åke Knutz

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur- och fritidsnämnden 2019-06-19 1 () Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 15.00 15.40 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag. Beslutande Hanna Lostelius (C) ordf Owe Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 17:50-17:55. ande Heléne Fritzon (S) Ulf Persson (C) Carl-Henrik Nilsson (SD) Anders Svensson (S) Ruzica Stanojevic (V) Pierre Månsson (L) Peter

Läs mer

Rune Danielsson (S) kl Mårten Holmström (L) Per Lingensjö (MP) Gottfrid Krantz (KD) Daniel Åsberg (V)

Rune Danielsson (S) kl Mårten Holmström (L) Per Lingensjö (MP) Gottfrid Krantz (KD) Daniel Åsberg (V) 1(9) Plats och tid Olof Högbergsalen, Sambiblioteket, torsdagen den 17 januari 2019 kl 08:15-16.00 Ajournering:kl. 09.30-09-50,10.40-13.00 Beslutsmöte 15.35-16.00 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Plats och tid Södra vägen 5 Sammanträdesrum Respekt, 28 mars 2018 kl 12:30-14.05 Beslutande Ledamöter Ann-Charlott Mankell (M), Ordförande Rose-Marie Henriksson (S), 1:e vice ordförande Alf Andersson (C)

Läs mer

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef

Agneta Hansemark, Nämndsekreterare Gunn Toverud Ståhl, Förvaltningsekonom May Bjerklund, Verksamhetschef 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, 16.00 17.25 Beslutande Övriga närvarande Daniel Markstedt, Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Ulla-Britt Svensson (S) Chriztian Hansson (S) Rolf Emanuelsson (C) Marita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Plats och tid Amsterdam, Förvaltningshuset, kl. 13:00-15:00 Paragraf 8-12 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid: 2016-09-14... Sekreterare Lena Arnberg... Ordförande Pia

Läs mer

Eva Nilsson, verksamhetschef VOO Sandra Nätt, verksamhetsutvecklare, 1 Marita Taserud, avdelningschef hemvården, 1 Anneli Karlsson, sekreterare

Eva Nilsson, verksamhetschef VOO Sandra Nätt, verksamhetsutvecklare, 1 Marita Taserud, avdelningschef hemvården, 1 Anneli Karlsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Lena Kandergård, ordförande (S) Jonas Ås, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sadelmakaren, ANC, kl. 09.00 16.20 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdag 2015-10-05 Innehåll 137 Studiebesök... 164 138 Tillkommande/utgående ärenden samt godkännande av föredragningslista... 165 139 Månadsuppföljning/delårsbokslut

Läs mer

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30

Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 69(14) Plats och tid ande Överförmyndarenheten, Sjukhusvägen 39, Bollnäs onsdagen den 31 oktober 2018 kl 08:30 Ledamöter Ulf Torstensson (S) Ulrika Dahlberg (MP), Ordförande Cecilia Widéen (BP) Maria Rens

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kulturnämnden 2018-06-20 1(16) Plats och tid Stadsbiblioteket, Klarasalen 20 juni 2018 kl 13:15 14:30 ande Ledamöter Sven Palmkvist (M), Ordförande Stefan Hansson (S), Vice ordförande Nina Djärf (S) Arber

Läs mer

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00.

Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Plats och tid Nymansgatan 23, rum Galgberget, 26 oktober 2016 kl. 13:00-15:00. Beslutande Ledamöter Carl-Johan Berthilsson (M), Ordförande Carin Söderberg (S), Vice ordförande Ola Johnsson (M) Kent Gustafsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämnden 2017-04-19 1(9) Plats och tid Nymansgatan 23, 19 april 2017 kl 09:00 Beslutande Ledamöter Tove Bergman (MP), Ordförande Krissi Johansson (S), Vice ordförande Christofer Lundholm

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll

Samhällsbyggnadsnämnden protokoll Datum: Måndagen den 26 maj 2014 Tid: 18.00 21:40 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 26 maj 2014 Paragrafer: 30-43 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-06 Plats och tid Sammanträdesrum Landsort, kommunhus A, 2017-11-06 kl. 16:00-17:30 Beslutande Linda Walkeby (S) Ordförande Kerstin Danielsson (S) Bengt Löfberg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19.00 20:15 ande Persson, Reino (s) ordf. 30-39 Friberg, Gun (s) 1:e vice ordf. 30-39 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 30-39 Eriksson, Lennart (s) 30-39

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-12.00 Beslutande Christer Yrjas (C) Anders Albäck (L) Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S) Sara Anheden (S) Paul Lennartsson

Läs mer

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S)

Mathias Andersson (SD) Johnny Nilsson (S) Protokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen kl. 15.30 15.50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Torbjörn Karlsson (S), Ordförande Jan Isaksson (M) Bertil Larsson (SÖS), Vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Äldreomsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (10) Tid Klockan 13.15 14.00 Plats Strömsalen, Kinnaström Beslutande C Ulla-Maj Persson M Jörgen Hagman Lindén MBP Ylva Höglund C Erika Arnell tjänstgör för Rolf Hallberg (FP)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 3 oktober 2013 Tid: 18:00 20:30 Plats: Elfkungen, Lilla Edets kommunhus Justeringsdag: Torsdagen den 3 oktober, 2013 Paragrafer: 61-65 Utses att justera: Jörgen Andersson (C) Underskrifter:

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Tekniska nämnden 2014-10-22 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Harriesalen, 22 oktober 2014, klockan 19.00 19.55 ande Övriga deltagande Johan Ericsson (M), ordförande Sofia Lindblom (M) Larserik Johansson (S) Tommy Almström

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnden

Byggnads- och trafiknämnden Plats och tid Bonaren, tisdagen den 14 mars 2017 kl 17:00 19:00 ande Gunnel Johansson (S), Ordförande Kenth Wengholm (M), 1:e vice ordförande Jan Holm (S) Jan Gustafsson (C) Janeric Dahlin (L) Jan Lundqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-05-30, kl. 08:00-10:48 Sammanträdesdatum s. 1 (7) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 17.00 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e

Läs mer

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2017-02-28 1(8) Plats och tid Lokal Halmstad, rådhuset, kl 14:00 Beslutande Ledamöter Carl Fredrik Graf (M), Ordförande Henrik Oretorp (C), 1:e vice ordförande Anders Rosén (S), 2:e vice

Läs mer