nytt #3 JUNI 2006 Anna älskar produktion Leder jakten på koldioxid Holografi in i cancerforskning Forskar & Växer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nytt #3 JUNI 2006 Anna älskar produktion Leder jakten på koldioxid Holografi in i cancerforskning Forskar & Växer"

Transkript

1 #3 JUNI 2006 nytt Anna älskar produktion Leder jakten på koldioxid Holografi in i cancerforskning Forskar & Växer

2 I dag är våra arbetare produktionstekniker och operatörer i samma personer. Dessa kunniga arbetare ger Sverige en enorm konkurrenskraft. PORTRÄTT SID 19 innehåll # NYHETER 3 TEMA 6 Företagen som ska forska och växa FOKUS 11 SenseAir leder jakten på koldioxid INNOVATION 12 Holografi ser cellen FOKUS 13 Svensk fixtur på världsturné DEBATT 14 Satsa en procent på civil FoU FOKUS 16 Kunskapscentrum för konkurrenskraft KRÖNIKA 18 Så sprider vi Made in Sweden i världen VINNOVA LEDNING 22 Vår förhoppning är att kunna skapa ett bättre instrument för att studera celldelning, vilket kommer att bidra till cancerforskningen. INNOVATION 12 REDAKTION ANSVARIG UTGIVARE: PER ERIKSSON REDAKTÖR: KRYSTYNA NILSSON SKRIBENTER: TOMAS ERIKSSON, KRYSTYNA NILSSON ADRESS: UTKOMMER: SEX NUMMER PER ÅR GRAFISK FORM: ETC LAYOUT & REPRO: ETC TRYCK: ELANDERS BERLINGS AB, 2005 ISSN: OMSLAGET: STINA ASPLUND VID IMPACT COATINGS FOTO: MELKER DAHLSTRAND

3 NYHETER Satsa mer på innovativa småföretag Småföretag har en nyckelroll i att driva på tillväxten med nya idéer. Men Sverige måste agera mer kraftfullt för att hänga med i den globala konkurrensen. Ett av de mest lyckade exemplen på hur småföretag kan få stöd finns i USA. TEXT: ANDREAS NILSSON När VINNOVAs program Forska&Väx lanserades ville över trehundra småföretag få stöd för att satsa på forskning och produktutveckling. Det stora intresset visar att Sverige har många innovativa företag som vill utvecklas, säger innovationsforskaren Charles Wessner vid USA:s vetenskapsorgan National Academies. Med lång erfarenhet som rådgivare både åt den amerikanska regeringen och andra länder gav han sin syn på att stödja innovativa småföretag när VINNOVA ordnade en konferens med fokus på globalisering och nationell konkurrenskraft i samarbete med George Washington University. SBIR inspirerar Just nu leder Charles Wessner en utvärdering av USA:s statliga stöd Small Business Innovation Research Program, SBIR. Satsningen fungerar som inspiration, inte bara för Forska&Väx, utan även för likande program i Finland och fler EU-länder såväl som i Taiwan och Ryssland. SBIR har över tjugo år på nacken och har idag en årlig budget på 15 miljarder kronor, genom att olika departement avstår några procent av sin FoU-budget och samtidigt beställer behovsmotiverad forskning av småföretagen. Lösningen ger dels en stabil budget, dels kan programmet ha många olika mål och ändå klara sig med minimal administration, förklarar Charles Wessner. Bland framgångsrika företag som fått stöd finns allt från ett nytt sonarsystem för ubåtar och miljövänlig halvledarproduktion till nyttigare modersmjölksersättning. God inblick i Sverige Genom tidigare uppdrag för VINNOVA har han god inblick i svensk innovationspolitik och tror att ett behovsstyrt program som Forska&Väx kan dra nytta av Sveriges stora investeringar i offentlig forskning. Att den typen av program är framgångsrika beror enligt Charles Wessner på att det finns en rad myter om den perfekta marknaden där en bra idé alltid hittar kapital. Men så ser det inte ut. Det stora intresset för Forska&Väx visar att Sverige har många innovativa företag som vill utvecklas, säger Charles Wessner. Förutom problem med tidig finansiering gäller det också för innovativa företag att hitta de första köparna. Genom att SBIR styrs av behov hos departementen skapas en tidig marknad. I USA finns även ett annat program kallat ATP Advanced Technology Program som stöder högriskprojekt för teknikutveckling. Här är det istället industrin som föreslår projekt. Mindre företag håller sig framme och får två tredjedelar av pengarna, oftast i samarbete med lärosäten eller större företag. I Sverige behöver ni kombinera båda dessa program för att lyckas. Forska&Väx är bra, men satsningen måste minst tredubblas för att få någon effekt, säger Charles Wessner. Han vill också se en konkurslagstiftning som passar entreprenörer, och förklarar att han ser på innovativt företagande som en fotbollsmatch. De som spelar blir inte utvisade om de missar en boll. Istället gäller det att komma igen och skjuta så mycket som möjligt för att lyckas i slutändan. Når inte tidiga småföretag Endast några få procent av riskkapitalet i USA går till såddfinansiering. Situationen är densamma i Sverige och många andra länder, förklarade Michael Borrus på riskkapitalföretaget MDV under globaliseringskonferensen. Anledningen är att investeringarna blir svåra att överblicka om de sprids för smått och på för många företag. Det är bättra att satsa stort på färre företag, även om merparten misslyckas. MDV tjänar in 80 procent av intäkterna från 8 procent av sina företag. Enligt Michael Borrus är statlig såddfinansiering i form av SBIR eller andra nationella program avgörande för att få fram innovativa småföretag. FOTO: ANETTE ANDERSSON Upphandlarna ska driva utvecklingen Regeringen har uppdragit åt VINNOVA och Nutek att i samråd med Nämnden för offentlig upphandling utreda hur offentlig upphandling ska kunna bidra till ökad innovation och kreativ förnyelse. Det innebär bland annat att utreda hur upphandlingar kan utformas så att de i större utsträckning driver på teknikutveckling och affärsmöjligheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober

4 NYHETER VINNOVA och Banverket fi nansierar detta forskningsprojekt där man förutom själva demonstrationen av duospårfordonet även undersöker vilka anpassningar som är nödvändiga för att kunna trafi kera linjenätet med duospårfordon. Ett tåg för alla spår En mer dynamisk arbetsmarknad, förenklat resande, förbättrad kollektivtrafik och en bättre regional ekonomi kan bli följden av ett helt nytt koncept för resande. Konceptet innefattar ett nytt spårfordon, en duospårvagn som kan köra på både spårvagnsnätet och järnvägsnätet. Spårfordonet har nu testats för första gången i Sverige och kördes i Östergötland, Helsingborg, Göteborg och Lund under maj med en inlånad vagn från den tyska staden Kassel. Projektet genomförs av VTI. Den stora vinsten är färre byten för resenärerna. Människor som tågpendlar i Östgötaregionen tvingas i dagsläget byta till buss eller spårvagn när de kommer fram till de olika orternas centralstationer. Med duospårväg skulle de kunna fortsätta ända till sin resas mål. Delar av järnvägsnätet i Östergötland saknar elektricitet och då kan duofordonen drivas av el i tätorter och diesel utanför tätorterna. En möjlighet är att ersätta dieseln med biogas. Försöket har gått över förväntan. Ibland har det varit så fullt att en del passagerare fått stå. Vi har delat ut enkäter för att ta reda på hur de upplevt resorna och om de kan tänkas åka på detta sätt i framtiden. Resultaten är inte klara ännu men det ser positivt ut. Flera har frågat när tågen börjar rulla, berättar projektledaren, Ragnar Hedström, VTI. VINNVÅRD för mer kunskap i vården Allt fler källor pekar på att gapet mellan tillgänglig kunskap och praktik växer inom hälso- och sjukvården, inklusive omsorgen. Det finns ett stort behov av att skapa en svensk, praktiskt tillämpbar kunskapsbas som handlar om vilka betingelser som är viktiga för att öka vårdens förmåga att omsätta kunskap till praktik. VINNOVA och Vårdalstiftelsen gör nu, i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting, en storsatsning på ett nytt forskningsprogram. Det ska bidra till ett långsiktigt hållbart vård- och omsorgssystem som på ett effektivt sätt skapar resultat av högsta kvalitet. Tanken är att uppnå en förbättrad organisation med nöjdare personal och tillfredsställda vårdtagare. Programmet VINNVÅRD Från kunskap till praktik omfattar totalt 100 miljoner kronor, som ska fördelas på fem år perioden Projekten ska utgå från identifierade behov och bygga på en djup och strategisk samverkan mellan forskning och praktik, det vill säga interaktiv forskning, aktionsforskning eller motsvarande. Utlysningen öppnas den 20 juni på hemsidan där även information och anvisningar kring ansökningsprocessen finns. En första ansökan (idéskiss på 5-10 sidor) ska vara insänd elektroniskt senast 13 oktober.

5 NYHETER Ny nationell forskningsstrategi för elektronikområdet Det behövs ett nytt forskningsprogram inom elektronikområdet på 400 miljoner kronor per år. Forskningen bör främst inriktas på de för svensk industri viktiga områdena inbyggda system, nanoelektronik och fotonik. Målet är att svensk elektronikindustri ska nå en årlig tillväxt på minst tio procent Det är huvuddragen i en forskningsstrategi för elektronikområdet som VINNOVA överlämnat till regeringen. Elektronik och programvaruteknik är en del av vår vardag. Inbyggda system finns i bilar, medicinteknik, flygplan, robotar, i vardagsrummet och på våra arbetsplatser. Vi bär också omkring på inbyggda system i mobiltelefoner, bilnycklar, elektroniska kalendrar och smarta kort. Elektronik och programvaruteknik har därför en avgörande betydelse för Sveriges framtid. Det föreslagna programmet ska stärka svensk industri inom styrkeområden samt satsa på ny möjliggörande teknik inom svenska nischområden. Hälften av medlen bör enligt förslaget satsas på forskning, utveckling och demonstratorprojekt vid universitet, högskolor och institut. Projekten ska ha minst 50 procents medfinansiering från företag. 100 miljoner kronor vardera bör dessutom satsas i FoU-aktiviteter för såväl stora som små och medelstora företag. Företagen ska medfinansiera projekten med minst 50 procent och ta hjälp av universitet, högskolor och institut i utförandet. Om Sverige ska kunna stärka sin ställning inom elektronikområdet behövs stora satsningar. Detta både för att möta konkurrensen på den globala marknaden men också för att kompensera de neddragningar som sker inom området, säger Jonas Wallberg, enhetschef på VINNOVA. Europainstitut ska sätta fart på Lissabon-processen EU-kommissionen lanserar nu idén om ett European Institute of Technology. Inspirationen kommer från MIT i USA och ska förena kunskapstriangeln högklassig utbildning, forskning och innovation. Institutet ska kunna dra till sig toppkrafter inom forskning och motverka forskarflykt från Europa. Kommissionen tror att ett institut kan vara igång tidigast Initiativet är en del av försöken att väcka liv i Lissabonprocessen, det vill säga den plan som syftar till att stärka Europas tillväxt och ekonomiska konkurrenskraft. Förhoppningen är att institutet ska kunna ta upp kampen med internationella toppuniversitet. Det här ska bli ett flaggskepp i Europas kunskapsvärld och kunna attrahera de bästa hjärnorna och bästa företagen, säger kommissionär Jan Figel på EU:s utbildningsdirektorat. Institutet ska byggas i två nivåer med en central styrelse och ett antal så kallade kunskapssamhällen som ska bestå av excellenta forskargrupper från universitet, institut och företag. Jämfört med det Europeiska forskningsrådet, som finns med i planerna för det sjunde ramprogrammet, ska institutet bedriva egen forskning och utbildning i stället för att bara finansiera andras. EU-kommissionens förslag har inte oväntat väckt blandade reaktioner. Europeiska universitet fruktar att egen finansiering kan försvinna eller att det Europeiska forskningsrådet får minskade resurser. EU-kommissionens egna rådgivare i forskningsfrågor, EURAB, har varnat att initiativet är för mycket uppifrån och ned. Även EU:s forskningskommissionär Potocnik är tveksam till att skapa en ny forskningsorganisation. Samtidigt har förstås dragkampen redan börjat om var det prestigefulla institutet ska placeras, och Frankrikes premiärminister har redan börjat lobba för Paris... En spännande fortsättning lär följa! Användarnas ITpris till Karolinska Karolinska Universitetssjukhusets journalsystem TakeCare har utsetts till vinnare av årets Användarnas IT-pris. Priset delas ut av organisationen UsersAward, där bland andra VINNOVA, LO och TCO ingår. Med TakeCare-systemet kan personalen följa varje patients vårdhistoria inom hela sjukhuset, vilket minskar risken för felbehandling. Systemet gör att personalen snabbt och enkelt kan få fram provsvar, röntgensvar och all annan dokumentation om patienten. Att patienter får felaktig behandling på grund av ofullständig bakgrundsinformation ses internationellt som det kanske enskilt största säkerhetsproblemet inom sjukvården. Juryn gav också ett särskilt hederspris till skolhälsan i Upplands Väsby för dess journalsystem

6 TEMA: FORSKA&VÄX Företagen som växer med sin forskning I Linköping ska Impact Coating industrialisera sina Maxfas-belagda kontakter. I Målerås tittar Målerås Glas på möjligheten att tillverka gravurnor i glas. I Nyköping vill Wedholms Mekaniska analysera möjligheten att tillverka en ny miljövänlig matförpackning. Alla tre företagen samarbetar med högskolor och universitet. Alla tre fick finansiering vid det första bedömningstillfället inom VINNOVAs nya program Forska&Väx. TEXT: TOMAS ERIKSSON FOTO: MELKER DAHLSTRAND Hösten 2005 kom en uppfinnare till Dan Nilsson, vd och ägare till Wedholms Komponenter i Nyköping. Han hade en idé kring en ny typ av plastförpackningar som skulle ersätta plastfolie. Han visste att Wedholms-gruppen arbetat med förpackningsindustrin, bland annat Tetra Pak. Han visste också att de hade väl upparbetade kontakter på institutionen för konstruktions- och produktionsteknik vid Linköpings universitet och på KTH. Utan de kontakterna hade vi tackat nej till hans idé, säger Dan Nilsson och berättar att det är förmågan att få företagen att se saker från en annan horisont som är en av forskningens stora förtjänster sett från hans egen företagarhorisont. Vi företagare lever ofta i en snäv värld. Det handlar om lean production, att satsa på kärnverksamhet och att skapa kundnytta. Då finns det inget utrymme för några utsvävningar, säger han. Tåligare än guld Det är ungefär en timmes motorvägskörning från Nyköping till Linköping. Där, i Wahlbäcks Företagspark, finns Impact Coatings. Företaget startades 1997, affärsidén var att hitta nya former att höja produktiviteten vid ytbeläggning. I dag arbetar åtta anställda med bland annat dekorativa beläggningar på plast och nötningsbeständiga beläggningar med materialet niobsupergitter. Men sedan 2003 arbetar Impact Coatings också med supermaterialet Maxfas, som kom till företaget från ABB. Materialet är en produkt efter ett misslyckat försök att skapa en superhård legering av titan, kisel och kol och förenar metallers förmåga att leda elektricitet med keramers hårdhet och värmebeständighet. Impact Coatings låter en film av Maxfas ersätta guld i elektriska kontakter. Maxfas är tåligare än guld, men framförallt billigare; 350 kronor kilot mot kronor kilot för guld. Maxfas-projektet har gått igenom två av tre planerade faser för att komma ut på marknaden, berättar vd:n och grundaren Henrik Ljungcrantz. Fas 1 handlade om grundläggande arbete tillsammans med universiteten i Linköping och Uppsala. Det slutade med att vi kunde belägga en slät yta på 1x1 cm, säger Henrik Ljungcrantz. I Fas 2 arbetade vi med 3D-prover och en ökad beläggningshastighet, i samarbete med forskningsinstitutet Acreo. Vi gick också igenom kundtillämpningar där vi ersatte guld med Maxfas på kretskort, stickkontakter, glidande kontakter och kontakter på band. Vi såg att allt fungerade, och en del positiva effekter som exempelvis att glidkontakternas livslängd blev 40 gånger längre. VINNOVA har varit med som finansiär i de två första stegen. Utomordentligt lämpligt kom då utlysningen av Forska&Väx som gav Impact Coatings möjligheten att gå in i den tredje fasen industrialisering av tillverkningen. Kontakter med Maxfas måste bli både bättre och billigare än kontakter med guld. Då måste vi öka beläggningshastigheten avsevärt. Det påverkar i sin tur mikrostrukturen på materialet och ändrar dess egenskaper. Detta måste kompenseras och här samarbetar vi med universiteten i Linköping och Uppsala och ett antal kundföretag, berättar Henrik Ljungcrantz. Arbetet med Fas 3 ska vara klart i mars 2007.

7 Målerås Glasbruk har fått pengar från VINNOVAs Forska&Väx för att titta på möjligheten att tillverka gravurnor i glas

8 TEMA: FORSKA&VÄX Henrik Ljungcrantz betraktar stödet från Forska&Väx som unikt. Unikt för att det ger pengar till det sista industrialiseringssteget. Men också ett nödvändigt stöd, för det steget är lika dyrt som den tidiga forskningen. Mördande konkurrens på bruksglas Genom Kisa, Vimmerby, Målilla och Virserum snirklar sig vägen ner till Glasriket i Småland. Här finns Målerås Glasbruk, grundat 1890 när järnvägen mellan Kalmar och Nässjö byggdes. En gång var bruket stor leverantör till KF och hade som mest 180 anställda. I dag jobbar 70 personer på Målerås Glasbruk som omsätter miljoner kronor. Drygt hälften av produktionen går på export till ett 50-tal länder. Pengarna gav oss också en spark i baken. Det är lätt att avsluta ett experiment om man får små problem Men marknaden för de svenska glasbruken har krympt. Konkurrensen på bruksglas är mördande. Det blir också allt ovanligare med glas som gåva vid bröllop och födelsedagar, berättar Mats Jonasson, formgivare och vd. De exklusiva glasbutikerna har också försvunnit. I dag domineras den branschen av butikskedjor där glasen får trängas med osthyvlar och andra husgeråd. En dag hörde en gammal kollega av sig till Mats Jonasson. Hon ville begrava askan efter sin mor i en urna av glas och bad Mats tillverka en. Tillsammans fick de dessutom en helt ny affärsidé. Vi satte igång och kollade vad som krävdes av en gravurna. Det var ganska mycket, exempelvis att den måste vara gjort i ett nedbrytbart material om den ska få användas i hela Europa. Det gjorde mig lite nedslagen, vi ser ju glas som ett material som ska hålla hur länge som helst. Men jag tog kontakt med Glasforskningsinstitutet i Växjö. Där sa de att det skulle vara ganska lätt. Inte heller var kraven på att glaset skulle vara lätt att arbeta med och att det inte fick vara transparent några problem. I samband med det arbetet kom utlysningen av Forska&Väx. De sökte också pengar och fick kronor till en förstudie. Pengar som var nödvändiga för att komma vidare, enligt Mats Jonasson. I den här branschen är det våldsamt dyrt att experimentera. Pengarna ger oss en spark i baken. Det är lätt att avsluta ett experiment om man får små problem. Men nu måste vi göra klart arbetet. Ser en stor marknad För Mats Jonasson var det inget nytt att arbeta med institutets forskare. Institutet är en bra samarbetspartner om man ska försöka hitta på nya saker. Det ger också en trygghet om vi får problem. Börjar ett glas att spricka då kan vi snabbt få en analys därifrån. Han ser en stor marknad för sina nerbrytbara urnor. Funkar det som vi tänkt oss måste vi lyckas tränga undan dagens urnor. Men glas klirrar ju bättre än spånskivor. Men vi tänker också hela tiden på att hitta nya användningsområden för ett nedbrytbart glas, säger Mats Jonasson. Det kräver att vi tänker annorlunda. Vi är ju vana vid att glas ska hålla länge. Vi måste också inse att vi gör saker som ingen behöver för sin överlevnad och istället tänka på hur vi ska få folk att välja våra glasprodukter istället för något annat. Till andra företag i samma storlek ger han rådet att närma sig forskningen. Men med en väl genomtänkt idé. Vi har lärt oss att forskarna gärna vill hjälpa företag med idéer. Men är idéerna inte vettiga eller för flummiga tar de sig inte an det. Självförslutande plastförpackning Flummig var inte den idé som uppfinnaren i Nyköping presenterade för Dan Nilsson på Wedholms Komponenter. Det handlade Gravurnor i glas. om en självförslutande plastförpackning, som kan liknas vid en duschmössa. Det finns liknande förpackningar i USA, men eftersom tillverkningen till de förpackningarna kräver en del handarbete görs de i Kina. Det som uppfinnaren tagit fram var en idé till en maskin som kunde göra hela processen. Några snabba uträkningar visade att det enbart i Skandinavien fanns en marknad på 75 miljoner förpackningar, det handlade i första hand om att ersätta plastfolie. Fördelen är bland annat att den påsen är betydligt bättre för små portioner. Utvecklingen av maskinen var något att sätta tänderna i för institutionen för konstruktions- och produktionsteknik i Linköping. Men Dan Nilsson ville gå ett steg längre. Vi visste att man på KTH lyckats ta fram en nedbrytbar plast utan emulgeringsmedel och andra giftiga ämnen och som därmed gick att använda till mat. Den ville vi ha med i projektet, berättar han. När företagen och universiteten var överens ansökte de om pengar för en analys av idén från Forska&Väx. I analysen ska vi utreda förutsättningarna för att exploatera den här produkten, ta reda på om det går att bygga maskinen och att plasten går att använda. Vi ska

9 Henrik Ljungcrantz, grundare av Impact Coatings, kallar stödet till industrialiseringen av nya produkter inom Forska&Väx för unikt. också titta på konsumentpriset, produkten får inte bli nämnvärt dyrare än plastfolie, säger Dan Nilsson. Dan Nilsson berättar om ett givande samarbete mellan universitetet i Linköping och hans företag. Det har bland annat utmynnat i en doktorsavhandling och ett 15-tal examensarbeten. I gengäld har företaget fått stöd med IT, materialteknik och produktionsteknik. För att spara tid och resurser låter Wedholms Komponenter konsulten Taisto Nyström sköta de löpande kontakterna med forskningsvärlden. Forska&Väx är en mycket bra möjlighet för små företag att komma igång med mer högteknologisk tillämpning i samarbete med forskarvärlden. De har inte råd att anställa de mycket kvalificerade medarbetare som krävs och som regel ingen tradition att umgås med forskare. Samtidigt behöver de ta del av forskningsresultaten för att överleva, förklarar Taisto Nyström, som tycker att verkstadsföretagen för sällan tar kontakter med högskolorna. Det är oftast högskolorna som tar kontakt. Jag tror att det finns en skepsis från många verkstadsföretag. De tycker att forskarna lever på sitt sätt på skolorna medan de själva är ute i verkligheten. Företagen ska kunna ta ett kliv framåt 106 företag har hittills fått 112 miljoner kronor i Forska&Väx-pengar från VINNOVA. Ytterligare ett antal vinnare kommer att utses i höst. Forska&Väx ska sammanföra små och mellanstora svenska företag med svensk forskning. Alla företag med högst 250 anställda kan söka pengar i tre kategorier: Genomförande av FoU-projekt. Förstudie för FoU-projekt. Behovsidentifiering av FoU-projekt. Hittills har 655 företag sökt pengar från Forska&Väx. De pengar som företagen får ska gå till forskning och utveckling för att vidareutveckla eller skapa nya produkter. Målet är att företaget ska kunna stärka sin konkurrenskraft och därmed ta ett kliv framåt på marknaden, säger Helen Andréasson, programledare för Forska&Väx. En del i Forska&Väx är att företagen får använda forskning och utveckling till att stärka sin produktportfölj, något man hittills inte kunnat få offentligt stöd för i någon större omfattning. Med Forska&Väx har flera företag fått den möjligheten. Målet med Forska&Väx är förstås att skapa tillväxt. Det kommer framförallt att ske genom att det skapas nya nätverk mellan forskare och företagare. Men också genom att forskning kommer till nytta i befintliga företag, vilket jag anser kan vara en bra väg att skapa tillväxt, säger Helen Andréasson. Regeringen har permanentat ett stöd till Forska&Väx på 100 miljoner per år. Att mer än så delats ut redan första halvåret beror på att en del av projekten går in i 2007 och därmed dras inte kostnaden förrän De två återstående bedömningstillfällena för Forska&Väx under 2006 hålls den 1 augusti och 2 oktober

10 TEMA: FORSKA&VÄX 60 nya företag fick pengar från Forska&Väx I programmet Forska&Väx andra omgång får 60 småföretag sammanlagt 66 miljoner kronor i finansiering till sina FoU-satsningar. Följade 24 företag fick vid det andra bedömningstillfället pengar för finansiering av FoU-projekt: ning på termiska solfångare. Syntune, Kista: kr, ställbar halvledarlaser. Tylö, Halmstad: kr, ny teknik för uppvärmning och värmealstring i bastuaggregat och ånggeneratorer. Xylophane, Göteborg: kr, effektivare produktion av råvara till förnyelsebar syrgasbarriär. Aircontainer i Åkersberga har fått kronor för att med hjälp av forskningen ta fram en ny kylanläggning för fl ygfrakt Actar, Stockholm: kr, antiinflammatoriskt läkemedel. Aircontainer, Åkersberga: kr, kylanläggning för flygfrakt. Aureola, Stockholm: kr, ny tyst kylteknik för elektronikprodukter. Avalanche Studios, Stockholm, kr, visualisering av urbana miljöer. Cobolt, Stockholm: kr, kompakt UV laser för biomedicinska tillämpningar. Food Radar Systems in Sweden, Göteborg: kr, närfältsradar och sensorsystem för inspektion av innehållet i livsmedel. Icepeak, Stockholm: kr, språkteknologi. Innate Pharmaceuticals, Umeå: kr, läkemedel mot klamydia. Lagafors, Laholm: kr, ny teknik för spårbarhet inom livsmedelsindustrin. Magle, Lund: kr, stärkelsemikrosfärer för medicinska och medicintekniska ändamål. Midsummer, Stockholm: kr, ny framställning av tunnfilmssolceller. Network Automation Mxc, Stockholm: kr, MEMS mikroväljare för automatiserad konfigurering av telefonnät. Nord-emballage Förpackning, Ystad: kr, ny förpackning för bland annat vätskor. Panthera Produktion, Spånga: kr, aktivrullstolar med kompositmaterial. PhoXtal Communication, Kista: kr, monolitisk optochip för bredband via fiber. PP Polymer, Vällingby: kr, miljövänliga flammskyddsmedel. Rerail, Södra Sunderbyn: kr, ny teknik för lägre underhållskostnad av räls. Rolling Optics, Uppsala: kr, teknik för massproduktion av mikrooptiska folier. SIDEC Technologies, Kista: kr, mjukvara för analys av proteiners struktur. Smokefree Systems, Stockholm: kr, luftrening för en rökfri miljö. Sunstrip, Finspång: kr, ytbelägg- Pengar till förestudier Dessutom har 20 företag fått finansiering av förstudier inför FoU-projekt: Alligator, Lund: kr, framtagning av blivande inflammatoriska läkemedel. Aluwave, Göteborg: kr, förbättrad isolationsförmåga hos värmeavledande elektroniksubstrat. CC Systems, Alfta: kr, testning av inbäddad programvara. Gigacom, Göteborg: kr, fiberoptisk kontakt för tuffa miljöer. Håkanssons Sågblad, Åmål: kr, ökad livslängd hos bandsågblad. JABA Group, Högsäter: kr, miljöanpassade panelmaterial för fordonsindustrin. Kiram, Saltsjöbaden: kr, fermationsbaserade alternativ till oljebaserade material. Lamera, Göteborg: kr, simuleringsteknik för sandwichmaterial i stål. Metamatrix Developement & Consulting, Stockholm: kr, metodutveckling för kravgestaltning. MicVac, Mölndal: kr, simulering av uppvärmningsjämnhet med mikrovågsteknik. Motorelektriska verket Meva, Skellefteå: kr, kol- och biomassaförgasare för kraftgenerering. Musiclink Hultsfred, Hultsfred: kr, automatiserad kommunikation mellan upphovsrättsorganisationer. Nova Diamant, Uppsala: kr, abrasivrör i diamant. Omnio, Umeå: kr, detektionsmetodik för högkänslig point-of-carediagnostik. QR Tech, Göteborg: kr, säker och feltålig fordonselektronik. Swepharm, Lund: kr, isolering av antivirala substanser ur växter. Tractechnology, Stockholm: kr, ITbaserad identitetshandling inom köttstyckning. Cobolt i Stockholm har fått kr för att ta fram en kompakt UV-laser för biomedicinska tillämpningar. Tylö i Halmstad har fått kronor för att ta fram ny teknik för uppvärmning och värmealstring i bastuaggregat och ånggeneratorer. Trekollan, Traryd: kr, förbättrad vidhäftning av slit- och stötskydd till båtskrov. Stocksbroverken, Stora Skedvi: kr, ackumulatortank för värmelagring. Åberg & Söner, Lönsboda: kr, simuleringsverktyg för framtagning av nya produkter av skiktlimning av björk och bok. Dessutom finansieras 16 företag med kronor vardera för behovsidentifiering inför FoU-projekt. Bioteknikföretag och företag inom IT/ telekom får nästan en tredjedel vardera av de 66 miljonerna. En knapp femtedel går till företag inom produktion/material.

11 FOKUS: SENSEAIR Mindre larm ska bygga större företag Koldioxid är en billig och effektiv gas som får fler och fler användningsområden. Det är bara ett problem, koldioxid kan döda om det kommer ut i luften i för höga halter. SenseAir i Delsbo är ett av de företag i världen som leder utvecklingen mot bättre och billigare koldioxidsensorer. Nu tar det ytterligare ett steg med hjälp av Forska&Väx. TEXT: TOMAS ERIKSSON BILD: SENSEAIR Koldioxid har visas sig vara ett billigt och miljövänligt substitut som kan ersätta alla möjliga farliga och miljöovänliga ämnen. Koldioxid används i köldmedier, som desinfektionsmedel, i brandvarnare, och för att driva upp öl i pumparna på puben för att nämna några områden. Det enda problemet är risken för läckage. Koldioxid syns inte och luktar inte, de som utsätts för det i luften i för höga halter somnar bara in i värsta fall för alltid. Därför krävs detektorer som slår larm om halten av koldioxid i luften är för hög. Det finns sådana, de är byggda kring en känd och säker teknik med infraröda detektorer. Men det finns ett stort problem; detektorerna är mycket dyra. Men SenseAir i Delsbo i Hälsingland forskar nu fram allt billigare lösningar. För några år sedan kostade ett larmsystem runt kronor. I dag kan man få det för några hundralappar, säger Hans Martin, forskningschef och grundare av SenseAir. Plast mot kisel Det är främst genom att ersätta dyrt kisel med billig plast som SenseAir fått ner priserna. Eftersom tekniken är känd handlar allt om att förbilliga tekniken. Det gör vi genom att större volymer, men också genom nya material, nya koncept och mindre detaljer i våra sensorer, förklarar Hans Martin. Världsmarknadens behov av koldioxiddetektorer är närmast omättligt. Marknaden är så gigantisk att det inte finns anledning att ens försöka vara seriös i att uppskatta dess storlek. Räkna med några hundra miljoner brandvarnare och några hundra miljoner bilar med kylsystem. Lägger man sedan till pubarna kan man lika gärna sluta räkna, menar Hans Martin. En stor del av världens hus värms med fotogenvärmare, som förbrukar mycket syre och bara lämnar kvar koldioxiden i luften. SenseAir har byggt ett system som släcker lågan när koldioxidhalten blir för hög. Vi har avtal med hälften av de största tillverkarna i världen, de finns i Kina, Japan och Korea, berättar Hans Martin. SenseAir har under ett tiotal år samarbetat med kompetenscentrum SUMMIT. Ett i många delar värdefullt arbete. Vi har samarbetat i dialog och haft väldigt roligt och fått ett bra nätverk. Men vi är ett litet företag som ska utveckla produkter och tjäna pengar för att överleva. Glappet från att ha löst ett processteg i ett labb till att ta fram en produkt är för stort, säger Hans Martin. Värmedetektor De fem miljoner kronor som SenseAir fick från VINNOVAs Forska&Väx-program för att forska fram en infraröd värmedetektor, som är betydligt billigare än de som i dag finns på marknaden, passar företaget som hand i handske, menar Hans Martin. De pengarna är fokuserade kring forskning som krävs för att få fram en ny unik komponent som kan ingå i en produkt. Dessutom är det så stora pengar att vi själva kan anställa forskare här. Genom dessa pengar kan vi fortsätta att ligga först i teknikutvecklingen. Det är en grogrund för hur vi skulle kunna bli ett nytt svenskt Ericsson-företag, vilket är vårt mål

Framtidens Forskning

Framtidens Forskning Denna tematidning är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Om Sverige som FoU-nation Forskning måste vara brukbar Starka behov av samarbeten Katarina Bjelke, chef för

Läs mer

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern

nytt #2 APRIL 2006 Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern #2 APRIL 2006 nytt Svettigt test hittar narkotika Vill köra på svensk skog Sätter press på verktygstillverkare Bruksorten och den optiska fibern Sverige har alla förutsättningarna för att bli en vinnare.

Läs mer

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna

nytt Två som siktar på den tredje uppgiften #3 2005 Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna #3 2005 nytt Så blir det fler bioteknikjobb Fiberpionjären i Hälsingland Jakten på epo-fuskarna Två som siktar på den tredje uppgiften Vi ska bli Europas innovationscentrum för e-tjänster till hemmet och

Läs mer

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006

Forskar på Excellence nivå. nytt. #4 september 2006 #4 september 2006 nytt Spel i högsta divisionen Textilindustrin en framtidsbransch Utvandring byggde svensk välfärd Torra vindar en vinnare Forskar på Excellence nivå Det enda som blev som det var tänkt

Läs mer

På jakt efter nya biomarkörer

På jakt efter nya biomarkörer f o r s k n i n g i n n o v a t i o n t i l l v ä x t #3 juni 2007 nytt Maximal styrka i minimal motor Energiforskning som erövrar havets krafter Miljöforskning kräver systemtänkande På jakt efter nya

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning.

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS. fler och bättre broar mellan näringsliv och forskning. forskning SOM FORMAR VÅR FRAMTID ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Stiftelsen för Strategisk Forskning ANNONS Forskning är en passion för mig! Att hitta saker man inte visste fanns är en fantastisk

Läs mer

Från idé till applikation

Från idé till applikation Denna bilaga är en annons från NextMedia Framtidens Forskning Från idé till applikation Spetskompetens viktigt för Sverige Forskning prioritet för regeringen Att finna framtidens forskningsledare Svensk-japanskt

Läs mer

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2014 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra Skribent: Michael Ivarsson Foto: Johan Olsson Tryck: Åtta45,

Läs mer

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt

Välj de bästa. Tema. Koll på hjärtat. minskat spill blodflöde i realtid kalendarium. forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt forskning o innovation o tillväxt No 4 oktober 2010nytt Koll på hjärtat e n k e lt t r y c k m e d tummen möjliggör diagnos för patienter med hjärtflimmer Välj de bästa Tema Göran sandberg har fokus på

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING

ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2009 STIFTELSEN FÖR KUNSKAPS- OCH KOMPETENSUTVECKLING Idé, projektledning och grafisk formgivning: Yra AB Redaktör och skribent: Thomas Heldmark Skribent: Sara Bergqvist Månsson Tryck och

Läs mer

Idérik resa genom Sverige

Idérik resa genom Sverige IVA oändlig AKTUELLT NUMMER 3 2013 Naturresursernas ändlighet källa till förnyelse 28 Harsprånget knappast hastigt skutt för vattenkraft 34 INNOVATIONSKRAFT: Idérik resa genom Sverige TEKNIKSPRÅNGET: Julias

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat

Låter användarna skapa innovation. nytt. Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat forskning innovation tillväxt #2 april 2010 nytt Ny ledare i en ny tid GIS-fakta ska stoppa pandemier Skogen blir fiskmat Låter användarna skapa innovation ledare Innovation kräver investeringar innehåll

Läs mer

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften

LUFT VATTEN. nytt. blir UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA. Böcker som byter skepnad. Från idé till eget företag. Jonas och Fredrik mjölkar luften FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 2 APRIL 2012 nytt Från idé till eget företag Böcker som byter skepnad UTMANA DIG SJÄLV OCH ANDRA LUFT VATTEN blir Jonas och Fredrik mjölkar luften LEDARE Ung innovation

Läs mer

EU-forskning ger nya möjligheter

EU-forskning ger nya möjligheter EU-forskning ger nya möjligheter Om EU:s sjunde ramprogram EU är en stor finansiär av europeiskt samarbete inom forskning och utveckling. Det största EU-programmet är det sjunde ramprogrammet som pågår

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR

I huvudet på Spotifygrundaren 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR IVA på AKTUELLT NUMMER 1 2013 Wallenbergsalen fokuserar skarpaste skärmtekniken 24 Svenska tekniker byggde världens snabbaste dator 34 12 SIDOR TEMA: ENTREPRENÖR I huvudet på Spotifygrundaren Tio snabba

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård

Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover. Smarta fönster spar energi. Idéer för bättre vård 2009-2010 Tänk om vi hade en Innovationsminister! Snabbare inaktivering av biologiska prover Smarta fönster spar energi Idéer för bättre vård Lansering på Nasdaq OMX Affärscoacher adderar affärsmannaskap

Läs mer

entreprenörskap innovation småföretagande

entreprenörskap innovation småföretagande entreprenörskap innovation småföretagande 4 2012 ETHEL BRUNDIN:»I Sverige är vi lite bortskämda«dessutom Agenda för forskning Ridskolor Närhet till kreativitet 150 Estrad Smådriftsfördelar Genus Demokratiskt

Läs mer

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör

»Jag tänker både. hjärna« med hjärta och TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN. Gisele Mwepu, IT-entreprenör FORSKNING o INNOVATION o TILLVÄXT No 5 DEC 2014nytt»Jag tänker både med hjärta och hjärna«gisele Mwepu, IT-entreprenör TEMA: TJÄNSTE- INNOVATION FIXAMINGATA NU! FLEXPROP REVOLUTIONERAR FLYGINDUSTRIN LEDARE

Läs mer

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA?

VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? VÄRLDSKLASS MEN HUR SKA VÄRLDEN FÅ VETA? En studie av våra unga, mest innovativa teknikföretag och deras utmaningar för att nå en global marknad med stor konkurrens. Och förslag på vad Sverige skulle kunna

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning.

En innovationspartner med bredd. Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek satsar Sverige mest i världen på forskning. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! Magnus Lundin och Charlotte Brogren: I förhållande till sin storlek

Läs mer

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor

INNOVATIONER PÅ BESTÄLLNING tidning om att efterfråga innovationer i offentlig sektor KISTA NÄSTA NYA SPÄNNANDE LÖSNINGAR GÖR RESAN SMIDIGARE MAT SOM VÄCKER LIVSLUST I GÄVLEBORG VILL MAN UPP- HANDLA LIVSKVALITET INTE MÅLTIDER SKATTER I DET FÖRDOLDA SE SOPOR SOM RÅVAROR I OLIKA STADIER AV

Läs mer

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning

VINNOVA hjälper skapa affärer av forskning DennA t emat i D n ing ä r e n A n nons f rån n e xtm e D i A Det vi gör ska vara av riktig världsklass med objektiva mått mätt Leif Johansson, ordfö rande i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Det

Läs mer

INNOVATION & FORSKNING

INNOVATION & FORSKNING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Juni 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! INNOVATION

Läs mer

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap

UNIVERSITET I FÖRÄNDRING Pam Fredman är en del av ett nytt ledarskap IVA för AKTUELLT NUMMER 2 2014 Patrik Fältström Situationen internet mycket ansträngd 28 Carl Bennet Inga innovationer utan entreprenörer 22 Praktik smakstart på ingenjörsutbildning Många minus när skiffer

Läs mer

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012.

Annie Lööf uppmanar industrin att öka innovationskraften genom samarbete 1 OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. TIDNINGEN WE 2 2012. TIDNINGEN WE 2 2012. OM PROCESSINDUSTRIN FRÅN SSG STANDARD SOLUTIONS GROUP. 72 timmarsracet gav resultat på Ortviken Världens mest innovativa företag Här är människorna i fokus Hetaste trenden inom utveckling

Läs mer