KS SU PROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU PROTOKOLL 2015-04-20"

Transkript

1 KS SU PROTOKOLL

2 !fj! KOMMUN 1(24) Plats och tid Radhuset, lokal Radhussalen, kl Beslutande Ledamoter Ulf Hansson (S), ordforande Kristina Lundgren (C) Berndt Nygards (S) Allan Mattsson (LHP) Melker Andersson (M) Ovriga narvarande Per Fagerstrom (S) Leif Stenberg (MP) Gustav Ericsson (M) Sara Hansson (V) Annika Strand, kommunchef Jennifer Berglund, kommunsekreterare Lena Eriksson, forvaltningsassistent Karin Lbfstrand Kajsa Reslegard Karin Lidholm Per Torsell Kenneth Berggren Justerare Allan Mattsson (LHP) Justeringens plats och tid Radhuset, torsdagen den 23 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Lena Eriksson Paragrafer Ordforande Justerande Allan Maltsson (LHP) ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. Organ Datum da anslaget salts upp Datum da anslaget tas ned Forvaringsplats for protokollet Komm unstyrelseforvaltn ingen Underskrift Lena Eriksson

3 SAMMANTRAoESPROTOKOLL 2(24) Inneh~lIsforteckning 23 FastsU:illande av dagordning 3 24 Dnr KS Ansokan fran Hedemora Naringsliv AB 4 25 DnrKS Beviljande av projektmedel for entreprenorskap och lokal utveckling 5 26 Dnr KS Revidering av kriterier for stod till entreprenorskap och lokal utveckling 7 27 DnrKS Planuppdrag for Norsen 8 28 DnrKS Planuppdrag for ostra Tviksta 9 29 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-garpvallen Dnr KS Kommunens idrottsplatser-bollevi Dnr KS Kommunens idrottsplatser-omkladningsrum Vasaliden Dnr KS Kommunens idrottsplatser-stjarnsund IP och Sundsgarden Dnr KS Kommunens idrottsplatser-fotbollsplaner i centrum DnrKS Kommunens idrottsplatser-klosterliden Dnr KS Kallbadhuset Honsan Dnr KS Ansvar och hantering av motorvarmare Dnr KS Information kring kommande fastighetsaffarer DnrKS Revidering av ordningsstadga for torghandel - tillatelse for cafeverksamhet pa stora torget Dnr KS Hyresavgift for ishallar Dnr KS Verksamhetsberattelse 2014 for Hovranomradet Dnr KS Kulturrapportlforstudie Kulturhistoriskt centrum Rapporter I~ IUW"9,,,,,,,,,k,",,

4 it. HEDEMORA!{j! KOMMUN 3(24) 23 Faststallande av dagordning Dagordningen presenteras enligt utskickat forslag med foljande tiwigg: A 19 Revidering av ordningsstadga for torghandel - tillatelse for cafeverksamhet pa stora torget Strategiutskottets Dagordningen beslut faststiills enligt presenterat forslag. t{1

5 4(24) 24 Dnr KS Ansokan fran Hedemora Naringsliv AB Hedemora Naringsliv AB soker fran Hedemora kommun 47tkr for en delfinansiering av Centrumgruppen for perioden , samt att det utses en politisk representant i styrgruppen. Centrumgruppen startade som ett projekt med overgripande mal att oka omsattningen for handel och andra verksamheter i centrala Hedemora, fa fler besokare och en hogre nyttjandegrad av befintliga lokaler samt utveckla straket fran stationsomradet till RV 70. Ansokan fran Hedemora Naringsliv AB den 24 februari 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut beslutar att: 1. Strategi utskottet anslar 47 tkr for en delfinansiering av Centrumgruppen for perioden Medel tas fran ets budget. 2. Strategiutskottet utser Berndt Nygards (S) till politisk representant i styrgruppen. Berndt Nygards Ekonomikontoret Hedemora Naringsliv AB /{)f IUtd,,,'b,,,,k,,,,

6 5(24) 25 DnrKS Beviljande av projektmedel for entreprenorskap utveckling och lokal Foreningar som arbetar for utveckling av Hedemora kommuns landsbygd kan ansoka om ett mindre bidrag ur ett kommunalt anslag pa totalt 50 OOOkLPengarna ska anvandas for att framja entreprenorskap och lokal utveckling. Foreningar som ansokt om projektstod: Skordefest i Dalarna Foreningen Kulturkraft Langshyttan HedemorakultuLse Langshyttans Brukets dag forening Wigges bygdegardsforening Grado Bygdegardsgille 20000kr OOOkr 4000kr 15000kr 5000kr 5000kr Foreningar som ansokt om bygdepeng: Ingvallsbenning- Turbo hembygdsforening Fline Bygdegard Garpenbergs byalag Granbo bystugeforening Vikbygdens Intresseforening 5000kr 5000kr 5000kr 5000kr 5000kr Forslag till fordelning av projektmedel den 10 april 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om foljande fordelning av medel: Skordefest i Dalarna 8 OOOkr Foreningen Kulturkraft Langshyttan 12000kr Hedemorakultur.se 4 OOOkr Langshyttans Brukets dag forening 15 OOOky Wigges bygdegardsforening 5 OOOkr forts. 25 '>', I 11 IUtdm"b"tY't"",,

7 !!J! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 6(24) forts. 25 Grado Bygdegardsgille IngvallsbelIDing- Turbo hembygdsforening (om bryggan ar forenlig med kommunens riktlinjer) Fline Bygdegard Garpenbergs byalag Granbo bystugeforening Vikbygdens Intresseforening Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Kommunstyrelsen

8 Sammantriidesdatum 7(24) 26 Dnr KS Revidering av kriterier for stod till entreprenorskap utveckling och lokal Foreningar pa landsbygden kan soka stod och bidrag fran olika forvaltningar i kommunen, bildningsforvaltningen hanterar bland annat driftsstod till samlingslokaler och stod till foreningsliv och kulturevenemang. Kommunstyrelseforvaltningen har hand om stod till bygdegardars verksamheter och Iiknande. De hanterar aven stod till entreprenorskap och lokal utveckling. Tjansteskrivelse den 7 maj 2014 Strategiutskottet den 19 maj Forslag till revidering av kriterier den 8 april 2015 Strategiutskottets beslut Uppdrag ges till Karin LOfstrand att aterkomma till et den 17 augusti 2015 med ett forslag till kriterier och rutiner for stod till lokalutveckling. Karin Lofstrand (il I VI

9 8(24) 27 Dnr KS Planuppdrag for Norsen Samrad har genomforts over Norsen och Uinsstyrelsen kraver, i enlighet med kulturmiljolagen, en arkeologisk utredning, eftersom marken ingar i de gamla stadsjordarna. I dialog med Lansstyrelsen ar en utredning bestalld och Lansstyrelsen har tagit fram en offert och lamplig utforare. Da den beraknade konstaden underskrider 5 prisbasbelopp utses utforare med direktval. Lansstyrelsen har skickat forfragningsunderlag till Arkeologgruppen i Orebro AB vilka inkommit med en undersokningsplan och kostnads-berakning. Kostanden beraknas till kr (exklusive moms). I priset ingar gravmaskin (16 OOOkr)och kostnad for etablering (1 OOOkr),om kommunen kan ordna detta pa eget vis utgar dessa kostnader. Analyskostnaden uppgar till kr och utnyttjas endast om det ar befogat. Den samman lagda faltarbetstiden har beraknats till en dag for tva arkeologer. Faltarbetet ska genomforas under maj/juni 2015 och rapporteringen omedelbart efter avslutat faltarbete. paborjas Strategiutskottet den 17 november Strategiutskottet den 19 januari Strategiutskottet den 2 mars Tjansteskrivelse fran miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen den 9 april 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut beslutar att genomfora utredningen enligt aktuell undersokningsplan. Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen IV!

10 9(24) 28 Dnr KS Planuppdrag for ostra Tviksta loch med narheten till fornlamningsomnldet Hedemora 468: I kraver Lansstyrelsen, i enligt kulturmiljolagen, en arkeologisk utredning om omradet ostra Tviksta ska exploateras. I dialog med Lansstyrelsen ar en utredning bestalld och Lansstyrelsen har tagit fram en offert och lamplig utforare. Da den beriiknade konstaden underskrider 5 prisbasbelopp utses utforare med direktval. Lansstyrelsen har skickat forfragningsunderlag till Arkeologgruppen i Orebro AB vilka inkommit med en undersokningsplan och kostnads-berakning. Kostanden beraknas till kr (exklusive moms). I priset ingar gravmaskin (25 OOOkr)och kostnad for etablering (6 OOOkr),om kommunen kan ordna detta pa eget vis utgar dessa kostnader. Analyskostnaden uppgar till kr och utnyttjas endast om det ar befogat. Den samman lagda faltarbetstiden har beraknats till tre dagar for tva arkeologer. Faltarbetet ska genomforas under maj/juni 2015 och rapporteringen omedelbart efter avslutat faltarbete. paborjas Strategiutskottet den 17 november Strategiutskottet den 19 januari Strategiutskottet den 2 mars Tjansteskrivelse fran miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen den 9 april 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut beslutar att genomfora utredningen enligt aktuell undersokningsplan. Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen

11 it:. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 10(24 ) 29 DnrKS Kommunens idrottsplatser-garpvallen Det bedrivs inte Hingre mlgon fotbollsverksamhet pa Garpvallen. For att forhindra att det blir ett tillhall vill Garparnas styrelse oeh Lokal- oeh markavdelningen att omkladningsbaraeken rivs. Lokal- oeh Markavdelningen har pa plats traffat representanter fran foreningen oeh kommit overens om foljande. Forening stadar ur byggnaden den utrustning/inventarier som finns kvar efter dem 1 april tillfaller kommunen. Kommunen overtar ansvaret for omradet fran oeh med I april. Lokal- oeh Markavdelning kommer att se till att omradet oeh byggnaden stadas. Foreningen harordnat sa att det finns en organisation som kommer att klippa planen intill annat sags II-mannamalen blir kvar pa omradet sa att de som vill spela spontanfotboll kan gora det. Kiosken som ags av foreningen far sta kvar tills de har lyekat avyttra den. Tjansteskrivelse fran lokal- oeh markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lokal-oeh markavdelningen far i uppdrag att avveekla baraekerna oeh aterta skotsel av omradet fran Garparna. Kommunstyrelsen.1'.1 I IU",,,,,,,,,,,.,,d,

12 !J! KOMMUN 11(24) 30 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-bollevi Neddragning av skotseln pa Bollevi. Det bedrivs inte langre finns nagon aktiv fotbollsverksamhet i Vikmanshyttan. DarfOr finns det inte langre nagot behov att klippa och skota anlaggningen i samma omfattning som tidigare. I anslutning till planen finns det en klubbstuga med bland annat omkladningsrum forfaller. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lokal- och markavdelningen far i uppdrag att riva klubbstugan under Skotselnivan ska sankas till vanlig grasmatteskotsel. som Kommunstyrelsen "1 1V1

13 12(24) 31 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-omkuidningsrum Vasaliden Omkladningsrummen i Vasahallen racker inte till pa grund av att det ar manga matcher i gang samtidigt. Det finns tillgang till sex stycken omkladningsrum. Exempel pa handelser: Det ska spelas tva fotbollsmacher efter varandra samtidigt det i sporthallen ska spelas tva innebandymatcher. Det har aven hant att Traningsvark har haft gympa i C-hallen. Lokal- och markavdelningen foreslar foljande losningar A. Bygga en ny byggnad for omkladningsrum nere pa Vasaliden alternativt flytta ner baracken fran Garpvallen. B. Bygga om i Vasahallen. Pistolskyttarnas avtal sags upp och utrymmet byggs om till omkladningsrum med eller utan dusch far utredas. C. Ingen atgard. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra tilllokal-och markavdelning att ta fram underlag och statistik for hur omkladningsrummen nyttjas. Kommunstyrelsen,,. hi It)! IU",,,,b,,ty,k,,d,

14 13(24) 32 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-stjarnsund IP och Sundsgarden Det finns ett behov av att klara ut ansvarsfordeiningen mellan olika ansvariga for drift och skotsel av idrottsomnldet samt eventuellt avyttra Sundsgarden. Stjarnsunds AIF (SAl F) har inte Iangre nagon fotbollsverksamhet. Daremot har de kommit i gang med annan verksamhet som innebar att de kommer ha nytta av fotbollsplanen/omradet, sager styreisen. Den 29:e mars hade de arsmote dar de valde en ny styreise for SAIF. Det finns ett gammalt avtal som ar upprattat mellan SAIF och Kultur- och fritidsforvaltningen som regier ansvarsfragorna for skotsel av fotbollsplanen. I avtalet namner man aven ovriga hyresgaster i Sundsgarden. BiidningsfOrvaitningen som numera ansvar for foreningskontakterna har sagt upp alla hyresgaster i Sundsgarden. Tjansteskriveise fran IokaI- och markavdeiningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyreisen besiutar att Iokal- och markavdeiningen far i uppdrag att tillsammans med biidningsforvaltningen ordna ett mote for att uppratta nya avtal med foreningarna som nyttjar Sundsgarden och Stjarnsunds IP. Kommunstyrelsen,.., " I

15 14(24) 33 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-fotbollsplaner i centrum Nyttjandegranden pa planerna maste trimmas in for att minska kostnaderna. I Hedemora finns det fyra stycken fotbollsplaner Brunnsjoliden 2 st, Vasaliden och Stall garden (sen tidigare nedlagd). UWver det finns det en plan nere vi gamla camping som IFK Hedemora anvander for traning. Av nagon anledning sa valjer IFK Hedemora att forlagga sina traningar och matcher pa Brunnsjon under sommaren i stallet for att anvanda Vasaliden. Detta gor att nyttjandegraden pa Vasaliden ar for lag. For att rada bot pa detta kan man konservera en av planerna nere pa Brunnsjoliden. Med det menas att planen klipps som vanlig grasmatta. Blir belaggningen pa de tva kvarvarande planer for hog borjar man att klippa den tredje planen igen. Planen nere vid campingen ska kommunen inte klippa utan det omradet ska skotas som en slaghacksyta med forstarkt isentitet 4 ggr/ar. Stallgardsplanen lanas ut till IOGT-NTO tills att omradet far en annan verksamhet. De vill nyttja planen i ett integrationsprojekt. 8eslutsunderlag Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Foreningar ska styras till att nyttja Vasaliden genom att en plan pa Brunnsjoliden konserveras och att planen nere vid Brunnsjon inte klipps. 2. Dialog ska foras med foreningar kring nyttjande och hyressattning. 3. Uppdrag ges till kommunchefen att ta fram ett forslag pa organisation och fordelning av ansvar for kommunens idrottsplatser/fotbollsplaner i centrum. Kommunstyrelsen

16 it. HEDEMORA 15(24) 34 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-klosterliden Fotbollsverksamheten i Uingshyttan har minskat. Det finns inte nagot behov av att klippa och skota anlaggningen i samma omfattning som tidigare. Lokal- och markavdelningen foreslar att en av planerna skulle konserveras genom att den endast klipps som grasmatta. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Lokal- och markavdelningen foreslar kommunstyrelsen att skotselnivan pa en av planerna kan sankas till vanlig grasmatteskotsel. Kommunstyrelsen

17 !t. HEDEMORA![j! KOMMUN 16(24 ) 35 Dnr KS Kallbadhuset Honsan Hopptomet vid kallbadhuset i Honsan fick anmarkningar efter besiktningar i fjol. Tva oberoende besiktningar visade pa stora rotskador i konstruktionen och bada besiktningama kom fram till att anlaggningen ska stangas for allmanheten. Anlaggningen ar skyltad med "Tilltrade forbjudet", trappan upp i tomet ar stangd, men det finns anda en risk att nagon forsoker att ta sig in i anlaggningen och upp i tomet med stora personskaderisker som foljd. Lokal- och markavdelningen Himnar tva forslag till beslut: 1. att lokal- och markavdelningen far i uppdrag att genomfora rivning av anlaggningen. 2. att kommunstyrelsen ger lokal- och markavdelningen i uppdrag att ta fram lamplig kostnad samt 16sning for en "oppen" badplats med brygga som kan ersatta kallbadhuset. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 2 april 2015 Forslag till kommunstyrelsen Arendet lamnas utan eget forslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

18 17(24) 36 Dnr KS Ansvar och hantering av motorvarmare Ansvaret for fakturering och hanteringen av motorvarmare ska fiyttas tillbaka till kommunen. Isamband med att huvuddelen av byggnaderna skickades over till Tjaderhuset i Hedemora AB togs ett beslut om att de skulle hantera motorvarmarna. Da arbetsbelastning att hantera avtalen och hyresgasterna ar for stor har de skickat tillbaka uppgiften till kommunen. Konsekvensen ar nu art kommunen tillhandahaller motorvarmare gratis. Problemen ar foljande. Hyresgasterna vill att kostnaden ska dras via loneavdrag. Det gar troligen inte da vi ar olika organisationer. Hyresgasterna viii bara betala for den kalla arstiden. AB Hedemorabostaders avgift grundar sig pa att man har tillgang till parkering 24 h om dygnet. Det har man inte pa tex Tjaderparkeringen. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 11 februari 2015 Strategiutskottets Strategiutskortets beslut beslutar art: 1. det tidigare beslutet KS upphavs. 2. kommunstyrelseforvaltningen far i uppdrag att saga upp alia avtal. 3. kommunstyrelseforvaltningen far i uppdrag att tillsammans med arbetstagarorganisationerna forhandla fram en ny hyresniva samt metod for art indexreglera hyrorna. 4. kommunstyrelseforvaltningen far i uppdrag art uppratta och administrera hyresavtal framat. forts 36 ~1 1!J1 IU'""9''''''''''"''

19 SAMMANTRAoESPROTOKOLL 18(24) forts. 36 Lokal- och markavdelningen

20 it. HEDEMORA 19(24) 37 Dnr KS Information kring kommande fastighetsaffarer Information ges over fastighetsaffarer Varmeslingan och Svedjan. for bland annat fastigheterna Violen, Gussarvet, Skrivelse fran lokal- och markavdelningen den 9 april 2015 Strategiutskottets beslut Strategiutskottet har tagit del av informationen. Lokal- och markavdelningen

21 :!! KOMMUN 20(24) 38 Onr KS Revidering av ordningsstadga for torghandel - tillittelse for cafeverksamhet pit stora torget Intresse finns att oppna upp i ordningsstadgan for torghandel sa att cafeverksamhet pa stora torget kan tillatas. Strategiutskottets beslut Kommunchefen far i uppdrag att tillsammans med kommunjuristen med lokal- och markavdelningen att se over ordningsstadgan for torghandel sa att cafeverksamhet pa stora torget kan tillatas. Kommunchefen

22 Sammantriidesdatum 21(24) 38 )_ Dnr KS Hyresavgift for ishallar Hyresavgiftema for utomstaende fdreningar tacker inte kommunens utgifter. 8eslutsunderlag Tjansteskrivelse fran Bildningsnamnden den 8 december 2014 Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige beslutar att faststalla hyresavgiften for utomstaende, ej i kommunen verkande foreningar och for en skiida personer och grupper som inte ar bidragsberattigade inom Hedemora kommun, fran 725kr till 900kr per timme. Isfri hall far hyras for 500kr per timme. Kommunstyrelsen ()1 I b~r 2~IIi - l<; Utdragsbestyrkande

23 it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 22(24) 39 DnrKS Verksamhetsberattelse 2014 for Hovranomradet Styrelsen for Stiftelsen for Hovranomradet avger foljande arsredovisning for stiftelsens verksamhet under rakenskapsaret Verksamhetsberattelse den 26 mars 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut har tagit del av informationen.

24 it. HEDEMORA t!j! KOMMUN 23(24) 40 Dnr KS Kulturrapportlforstudie Kulturhistoriskt centrum Rapporten/forstudien ar en foljd av det uppdrag och be slut fran en politisk arbetsgrupp som tillsattes av kommunstyrelsen for att genomlysa kulturutbudet i Hedemora kommun. Under arbetets gang uppmarksammades behovet av att starkaistodja de befintliga kulturella besoksmalen med nagon form av informationsinsats. I slutrapporten fran arbetsgruppen foreslogs att en forstudie genomfors for en djupare analys. En utokad analys/forstudie dar fragestallningarna belyses fran flera perspektiv. Rapporten Kulturhistorisk forstudie den 26 september 2014 Tjansteskrivelse den 7 april 2015 Strategiutskottets beslut Kulturrapport/forstudie for ett kulturhistoriskt centrum remitteras for yttrande till bildningsnamndens kulturutskott. Nar fragan sa behandlas vid kulturutskottet ska Melker Andersson (M) och Owe Ahlinder (C) bjudas in. Bildningsnamndens kulturutskott 1U1 IU""9'''''''Y'''''

25 SAMMANTRAoESPROTOKOLL 24(24) 41 Rapporter Foljande rapporter delges: a) Per Fagerstrom (S) delger information om Dalabanans Intressenters arsmote. b) Ulf Hansson (S) ger information nya tagtider. c) Berndt Nygards (S) informerar fran Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mote om medborgardialog. d) Ulf Hansson (S) rapporterar fran agarsamrad med FINSAM. e) Kristina Lundgren (C) rapporterar fran mote med den gemensamma namnden for upphandling (GNU). Strategiutskottets Strategiutskottet beslut har tagit del av rapporterna. ~ 1/'" HJ I)f

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun.

2008 Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun. Årsredovisning 2008. 2008Hedemora. Hedemora. kommun. Hedemora. Hedemora. Hedemora kommun. Hedemora kommun Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora Årsredovisning 2008 2008 Årsredovisning 2008 Hedemora kommun 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora kommun Årsredovisning 2008 Hedemora

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-04-18 Plats och Inre foajén, Rosen, Trädgårdsgatan 21, torsdagen den 18 april 2013 kl. 13.30-16.30 Närvarande: Ledamöter Tjänstgörande ersättare Mats Monsen (AVN) ej närvarande Johanna Händel (BUN) ej närvarande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta

BILDA FÖRENING. Det här behöver ni veta BILDA FÖRENING Det här behöver ni veta Innehållsförteckning Vad innebär det att bilda en förening?...3 Fördelar...3 Föreningsregister...3 Förberedelser...4 Bildandemötet...4 Stadgar...5 Årsmöte...6 Dagordning

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum

SURAHAMMARS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 10 mars 2014, klockan 14.00 15.50 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen (S) Markku Ollila (S)

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting

På den säkra sidan. Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting På den säkra sidan Om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och landsting Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se,

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande

Ej tjänstgörande ersättare C Catarina Johansson FP Johan Lepp MP Thomas Larsson. Närvarande Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt Ekholm S Eva Lundin S Samir Yazid, tjänstgör för Eivor Hellman Max (V) Närvarande Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Två år efter SAAB-kraschen

Två år efter SAAB-kraschen ArbeTSmarknad Två år efter SAAB-kraschen En studie av hur deltagare och aktörer ser på omställningsstödet TSL Författare: Anna Danielsson Öberg Förord Denna rapport handlar om det avtalade omställningsstödet

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer