KS SU PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KS SU PROTOKOLL 2015-04-20"

Transkript

1 KS SU PROTOKOLL

2 !fj! KOMMUN 1(24) Plats och tid Radhuset, lokal Radhussalen, kl Beslutande Ledamoter Ulf Hansson (S), ordforande Kristina Lundgren (C) Berndt Nygards (S) Allan Mattsson (LHP) Melker Andersson (M) Ovriga narvarande Per Fagerstrom (S) Leif Stenberg (MP) Gustav Ericsson (M) Sara Hansson (V) Annika Strand, kommunchef Jennifer Berglund, kommunsekreterare Lena Eriksson, forvaltningsassistent Karin Lbfstrand Kajsa Reslegard Karin Lidholm Per Torsell Kenneth Berggren Justerare Allan Mattsson (LHP) Justeringens plats och tid Radhuset, torsdagen den 23 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Lena Eriksson Paragrafer Ordforande Justerande Allan Maltsson (LHP) ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. Organ Datum da anslaget salts upp Datum da anslaget tas ned Forvaringsplats for protokollet Komm unstyrelseforvaltn ingen Underskrift Lena Eriksson

3 SAMMANTRAoESPROTOKOLL 2(24) Inneh~lIsforteckning 23 FastsU:illande av dagordning 3 24 Dnr KS Ansokan fran Hedemora Naringsliv AB 4 25 DnrKS Beviljande av projektmedel for entreprenorskap och lokal utveckling 5 26 Dnr KS Revidering av kriterier for stod till entreprenorskap och lokal utveckling 7 27 DnrKS Planuppdrag for Norsen 8 28 DnrKS Planuppdrag for ostra Tviksta 9 29 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-garpvallen Dnr KS Kommunens idrottsplatser-bollevi Dnr KS Kommunens idrottsplatser-omkladningsrum Vasaliden Dnr KS Kommunens idrottsplatser-stjarnsund IP och Sundsgarden Dnr KS Kommunens idrottsplatser-fotbollsplaner i centrum DnrKS Kommunens idrottsplatser-klosterliden Dnr KS Kallbadhuset Honsan Dnr KS Ansvar och hantering av motorvarmare Dnr KS Information kring kommande fastighetsaffarer DnrKS Revidering av ordningsstadga for torghandel - tillatelse for cafeverksamhet pa stora torget Dnr KS Hyresavgift for ishallar Dnr KS Verksamhetsberattelse 2014 for Hovranomradet Dnr KS Kulturrapportlforstudie Kulturhistoriskt centrum Rapporter I~ IUW"9,,,,,,,,,k,",,

4 it. HEDEMORA!{j! KOMMUN 3(24) 23 Faststallande av dagordning Dagordningen presenteras enligt utskickat forslag med foljande tiwigg: A 19 Revidering av ordningsstadga for torghandel - tillatelse for cafeverksamhet pa stora torget Strategiutskottets Dagordningen beslut faststiills enligt presenterat forslag. t{1

5 4(24) 24 Dnr KS Ansokan fran Hedemora Naringsliv AB Hedemora Naringsliv AB soker fran Hedemora kommun 47tkr for en delfinansiering av Centrumgruppen for perioden , samt att det utses en politisk representant i styrgruppen. Centrumgruppen startade som ett projekt med overgripande mal att oka omsattningen for handel och andra verksamheter i centrala Hedemora, fa fler besokare och en hogre nyttjandegrad av befintliga lokaler samt utveckla straket fran stationsomradet till RV 70. Ansokan fran Hedemora Naringsliv AB den 24 februari 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut beslutar att: 1. Strategi utskottet anslar 47 tkr for en delfinansiering av Centrumgruppen for perioden Medel tas fran ets budget. 2. Strategiutskottet utser Berndt Nygards (S) till politisk representant i styrgruppen. Berndt Nygards Ekonomikontoret Hedemora Naringsliv AB /{)f IUtd,,,'b,,,,k,,,,

6 5(24) 25 DnrKS Beviljande av projektmedel for entreprenorskap utveckling och lokal Foreningar som arbetar for utveckling av Hedemora kommuns landsbygd kan ansoka om ett mindre bidrag ur ett kommunalt anslag pa totalt 50 OOOkLPengarna ska anvandas for att framja entreprenorskap och lokal utveckling. Foreningar som ansokt om projektstod: Skordefest i Dalarna Foreningen Kulturkraft Langshyttan HedemorakultuLse Langshyttans Brukets dag forening Wigges bygdegardsforening Grado Bygdegardsgille 20000kr OOOkr 4000kr 15000kr 5000kr 5000kr Foreningar som ansokt om bygdepeng: Ingvallsbenning- Turbo hembygdsforening Fline Bygdegard Garpenbergs byalag Granbo bystugeforening Vikbygdens Intresseforening 5000kr 5000kr 5000kr 5000kr 5000kr Forslag till fordelning av projektmedel den 10 april 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar om foljande fordelning av medel: Skordefest i Dalarna 8 OOOkr Foreningen Kulturkraft Langshyttan 12000kr Hedemorakultur.se 4 OOOkr Langshyttans Brukets dag forening 15 OOOky Wigges bygdegardsforening 5 OOOkr forts. 25 '>', I 11 IUtdm"b"tY't"",,

7 !!J! KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 6(24) forts. 25 Grado Bygdegardsgille IngvallsbelIDing- Turbo hembygdsforening (om bryggan ar forenlig med kommunens riktlinjer) Fline Bygdegard Garpenbergs byalag Granbo bystugeforening Vikbygdens Intresseforening Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Tillstyrkes Kommunstyrelsen

8 Sammantriidesdatum 7(24) 26 Dnr KS Revidering av kriterier for stod till entreprenorskap utveckling och lokal Foreningar pa landsbygden kan soka stod och bidrag fran olika forvaltningar i kommunen, bildningsforvaltningen hanterar bland annat driftsstod till samlingslokaler och stod till foreningsliv och kulturevenemang. Kommunstyrelseforvaltningen har hand om stod till bygdegardars verksamheter och Iiknande. De hanterar aven stod till entreprenorskap och lokal utveckling. Tjansteskrivelse den 7 maj 2014 Strategiutskottet den 19 maj Forslag till revidering av kriterier den 8 april 2015 Strategiutskottets beslut Uppdrag ges till Karin LOfstrand att aterkomma till et den 17 augusti 2015 med ett forslag till kriterier och rutiner for stod till lokalutveckling. Karin Lofstrand (il I VI

9 8(24) 27 Dnr KS Planuppdrag for Norsen Samrad har genomforts over Norsen och Uinsstyrelsen kraver, i enlighet med kulturmiljolagen, en arkeologisk utredning, eftersom marken ingar i de gamla stadsjordarna. I dialog med Lansstyrelsen ar en utredning bestalld och Lansstyrelsen har tagit fram en offert och lamplig utforare. Da den beraknade konstaden underskrider 5 prisbasbelopp utses utforare med direktval. Lansstyrelsen har skickat forfragningsunderlag till Arkeologgruppen i Orebro AB vilka inkommit med en undersokningsplan och kostnads-berakning. Kostanden beraknas till kr (exklusive moms). I priset ingar gravmaskin (16 OOOkr)och kostnad for etablering (1 OOOkr),om kommunen kan ordna detta pa eget vis utgar dessa kostnader. Analyskostnaden uppgar till kr och utnyttjas endast om det ar befogat. Den samman lagda faltarbetstiden har beraknats till en dag for tva arkeologer. Faltarbetet ska genomforas under maj/juni 2015 och rapporteringen omedelbart efter avslutat faltarbete. paborjas Strategiutskottet den 17 november Strategiutskottet den 19 januari Strategiutskottet den 2 mars Tjansteskrivelse fran miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen den 9 april 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut beslutar att genomfora utredningen enligt aktuell undersokningsplan. Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen IV!

10 9(24) 28 Dnr KS Planuppdrag for ostra Tviksta loch med narheten till fornlamningsomnldet Hedemora 468: I kraver Lansstyrelsen, i enligt kulturmiljolagen, en arkeologisk utredning om omradet ostra Tviksta ska exploateras. I dialog med Lansstyrelsen ar en utredning bestalld och Lansstyrelsen har tagit fram en offert och lamplig utforare. Da den beriiknade konstaden underskrider 5 prisbasbelopp utses utforare med direktval. Lansstyrelsen har skickat forfragningsunderlag till Arkeologgruppen i Orebro AB vilka inkommit med en undersokningsplan och kostnads-berakning. Kostanden beraknas till kr (exklusive moms). I priset ingar gravmaskin (25 OOOkr)och kostnad for etablering (6 OOOkr),om kommunen kan ordna detta pa eget vis utgar dessa kostnader. Analyskostnaden uppgar till kr och utnyttjas endast om det ar befogat. Den samman lagda faltarbetstiden har beraknats till tre dagar for tva arkeologer. Faltarbetet ska genomforas under maj/juni 2015 och rapporteringen omedelbart efter avslutat faltarbete. paborjas Strategiutskottet den 17 november Strategiutskottet den 19 januari Strategiutskottet den 2 mars Tjansteskrivelse fran miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen den 9 april 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut beslutar att genomfora utredningen enligt aktuell undersokningsplan. Miljo- och samhallsbyggnadsforvaltningen

11 it:. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 10(24 ) 29 DnrKS Kommunens idrottsplatser-garpvallen Det bedrivs inte Hingre mlgon fotbollsverksamhet pa Garpvallen. For att forhindra att det blir ett tillhall vill Garparnas styrelse oeh Lokal- oeh markavdelningen att omkladningsbaraeken rivs. Lokal- oeh Markavdelningen har pa plats traffat representanter fran foreningen oeh kommit overens om foljande. Forening stadar ur byggnaden den utrustning/inventarier som finns kvar efter dem 1 april tillfaller kommunen. Kommunen overtar ansvaret for omradet fran oeh med I april. Lokal- oeh Markavdelning kommer att se till att omradet oeh byggnaden stadas. Foreningen harordnat sa att det finns en organisation som kommer att klippa planen intill annat sags II-mannamalen blir kvar pa omradet sa att de som vill spela spontanfotboll kan gora det. Kiosken som ags av foreningen far sta kvar tills de har lyekat avyttra den. Tjansteskrivelse fran lokal- oeh markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lokal-oeh markavdelningen far i uppdrag att avveekla baraekerna oeh aterta skotsel av omradet fran Garparna. Kommunstyrelsen.1'.1 I IU",,,,,,,,,,,.,,d,

12 !J! KOMMUN 11(24) 30 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-bollevi Neddragning av skotseln pa Bollevi. Det bedrivs inte langre finns nagon aktiv fotbollsverksamhet i Vikmanshyttan. DarfOr finns det inte langre nagot behov att klippa och skota anlaggningen i samma omfattning som tidigare. I anslutning till planen finns det en klubbstuga med bland annat omkladningsrum forfaller. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att lokal- och markavdelningen far i uppdrag att riva klubbstugan under Skotselnivan ska sankas till vanlig grasmatteskotsel. som Kommunstyrelsen "1 1V1

13 12(24) 31 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-omkuidningsrum Vasaliden Omkladningsrummen i Vasahallen racker inte till pa grund av att det ar manga matcher i gang samtidigt. Det finns tillgang till sex stycken omkladningsrum. Exempel pa handelser: Det ska spelas tva fotbollsmacher efter varandra samtidigt det i sporthallen ska spelas tva innebandymatcher. Det har aven hant att Traningsvark har haft gympa i C-hallen. Lokal- och markavdelningen foreslar foljande losningar A. Bygga en ny byggnad for omkladningsrum nere pa Vasaliden alternativt flytta ner baracken fran Garpvallen. B. Bygga om i Vasahallen. Pistolskyttarnas avtal sags upp och utrymmet byggs om till omkladningsrum med eller utan dusch far utredas. C. Ingen atgard. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att uppdra tilllokal-och markavdelning att ta fram underlag och statistik for hur omkladningsrummen nyttjas. Kommunstyrelsen,,. hi It)! IU",,,,b,,ty,k,,d,

14 13(24) 32 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-stjarnsund IP och Sundsgarden Det finns ett behov av att klara ut ansvarsfordeiningen mellan olika ansvariga for drift och skotsel av idrottsomnldet samt eventuellt avyttra Sundsgarden. Stjarnsunds AIF (SAl F) har inte Iangre nagon fotbollsverksamhet. Daremot har de kommit i gang med annan verksamhet som innebar att de kommer ha nytta av fotbollsplanen/omradet, sager styreisen. Den 29:e mars hade de arsmote dar de valde en ny styreise for SAIF. Det finns ett gammalt avtal som ar upprattat mellan SAIF och Kultur- och fritidsforvaltningen som regier ansvarsfragorna for skotsel av fotbollsplanen. I avtalet namner man aven ovriga hyresgaster i Sundsgarden. BiidningsfOrvaitningen som numera ansvar for foreningskontakterna har sagt upp alla hyresgaster i Sundsgarden. Tjansteskriveise fran IokaI- och markavdeiningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyreisen besiutar att Iokal- och markavdeiningen far i uppdrag att tillsammans med biidningsforvaltningen ordna ett mote for att uppratta nya avtal med foreningarna som nyttjar Sundsgarden och Stjarnsunds IP. Kommunstyrelsen,.., " I

15 14(24) 33 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-fotbollsplaner i centrum Nyttjandegranden pa planerna maste trimmas in for att minska kostnaderna. I Hedemora finns det fyra stycken fotbollsplaner Brunnsjoliden 2 st, Vasaliden och Stall garden (sen tidigare nedlagd). UWver det finns det en plan nere vi gamla camping som IFK Hedemora anvander for traning. Av nagon anledning sa valjer IFK Hedemora att forlagga sina traningar och matcher pa Brunnsjon under sommaren i stallet for att anvanda Vasaliden. Detta gor att nyttjandegraden pa Vasaliden ar for lag. For att rada bot pa detta kan man konservera en av planerna nere pa Brunnsjoliden. Med det menas att planen klipps som vanlig grasmatta. Blir belaggningen pa de tva kvarvarande planer for hog borjar man att klippa den tredje planen igen. Planen nere vid campingen ska kommunen inte klippa utan det omradet ska skotas som en slaghacksyta med forstarkt isentitet 4 ggr/ar. Stallgardsplanen lanas ut till IOGT-NTO tills att omradet far en annan verksamhet. De vill nyttja planen i ett integrationsprojekt. 8eslutsunderlag Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att: 1. Foreningar ska styras till att nyttja Vasaliden genom att en plan pa Brunnsjoliden konserveras och att planen nere vid Brunnsjon inte klipps. 2. Dialog ska foras med foreningar kring nyttjande och hyressattning. 3. Uppdrag ges till kommunchefen att ta fram ett forslag pa organisation och fordelning av ansvar for kommunens idrottsplatser/fotbollsplaner i centrum. Kommunstyrelsen

16 it. HEDEMORA 15(24) 34 Dnr KS Kommunens idrottsplatser-klosterliden Fotbollsverksamheten i Uingshyttan har minskat. Det finns inte nagot behov av att klippa och skota anlaggningen i samma omfattning som tidigare. Lokal- och markavdelningen foreslar att en av planerna skulle konserveras genom att den endast klipps som grasmatta. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 12 mars 2015 Forslag till kommunstyrelsen Lokal- och markavdelningen foreslar kommunstyrelsen att skotselnivan pa en av planerna kan sankas till vanlig grasmatteskotsel. Kommunstyrelsen

17 !t. HEDEMORA![j! KOMMUN 16(24 ) 35 Dnr KS Kallbadhuset Honsan Hopptomet vid kallbadhuset i Honsan fick anmarkningar efter besiktningar i fjol. Tva oberoende besiktningar visade pa stora rotskador i konstruktionen och bada besiktningama kom fram till att anlaggningen ska stangas for allmanheten. Anlaggningen ar skyltad med "Tilltrade forbjudet", trappan upp i tomet ar stangd, men det finns anda en risk att nagon forsoker att ta sig in i anlaggningen och upp i tomet med stora personskaderisker som foljd. Lokal- och markavdelningen Himnar tva forslag till beslut: 1. att lokal- och markavdelningen far i uppdrag att genomfora rivning av anlaggningen. 2. att kommunstyrelsen ger lokal- och markavdelningen i uppdrag att ta fram lamplig kostnad samt 16sning for en "oppen" badplats med brygga som kan ersatta kallbadhuset. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 2 april 2015 Forslag till kommunstyrelsen Arendet lamnas utan eget forslag till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen

18 17(24) 36 Dnr KS Ansvar och hantering av motorvarmare Ansvaret for fakturering och hanteringen av motorvarmare ska fiyttas tillbaka till kommunen. Isamband med att huvuddelen av byggnaderna skickades over till Tjaderhuset i Hedemora AB togs ett beslut om att de skulle hantera motorvarmarna. Da arbetsbelastning att hantera avtalen och hyresgasterna ar for stor har de skickat tillbaka uppgiften till kommunen. Konsekvensen ar nu art kommunen tillhandahaller motorvarmare gratis. Problemen ar foljande. Hyresgasterna vill att kostnaden ska dras via loneavdrag. Det gar troligen inte da vi ar olika organisationer. Hyresgasterna viii bara betala for den kalla arstiden. AB Hedemorabostaders avgift grundar sig pa att man har tillgang till parkering 24 h om dygnet. Det har man inte pa tex Tjaderparkeringen. Tjansteskrivelse fran lokal- och markavdelningen den 11 februari 2015 Strategiutskottets Strategiutskortets beslut beslutar art: 1. det tidigare beslutet KS upphavs. 2. kommunstyrelseforvaltningen far i uppdrag att saga upp alia avtal. 3. kommunstyrelseforvaltningen far i uppdrag att tillsammans med arbetstagarorganisationerna forhandla fram en ny hyresniva samt metod for art indexreglera hyrorna. 4. kommunstyrelseforvaltningen far i uppdrag art uppratta och administrera hyresavtal framat. forts 36 ~1 1!J1 IU'""9''''''''''"''

19 SAMMANTRAoESPROTOKOLL 18(24) forts. 36 Lokal- och markavdelningen

20 it. HEDEMORA 19(24) 37 Dnr KS Information kring kommande fastighetsaffarer Information ges over fastighetsaffarer Varmeslingan och Svedjan. for bland annat fastigheterna Violen, Gussarvet, Skrivelse fran lokal- och markavdelningen den 9 april 2015 Strategiutskottets beslut Strategiutskottet har tagit del av informationen. Lokal- och markavdelningen

21 :!! KOMMUN 20(24) 38 Onr KS Revidering av ordningsstadga for torghandel - tillittelse for cafeverksamhet pit stora torget Intresse finns att oppna upp i ordningsstadgan for torghandel sa att cafeverksamhet pa stora torget kan tillatas. Strategiutskottets beslut Kommunchefen far i uppdrag att tillsammans med kommunjuristen med lokal- och markavdelningen att se over ordningsstadgan for torghandel sa att cafeverksamhet pa stora torget kan tillatas. Kommunchefen

22 Sammantriidesdatum 21(24) 38 )_ Dnr KS Hyresavgift for ishallar Hyresavgiftema for utomstaende fdreningar tacker inte kommunens utgifter. 8eslutsunderlag Tjansteskrivelse fran Bildningsnamnden den 8 december 2014 Forslag till kommunfullmaktige Kommunfullmaktige beslutar att faststalla hyresavgiften for utomstaende, ej i kommunen verkande foreningar och for en skiida personer och grupper som inte ar bidragsberattigade inom Hedemora kommun, fran 725kr till 900kr per timme. Isfri hall far hyras for 500kr per timme. Kommunstyrelsen ()1 I b~r 2~IIi - l<; Utdragsbestyrkande

23 it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 22(24) 39 DnrKS Verksamhetsberattelse 2014 for Hovranomradet Styrelsen for Stiftelsen for Hovranomradet avger foljande arsredovisning for stiftelsens verksamhet under rakenskapsaret Verksamhetsberattelse den 26 mars 2015 Strategiutskottets Strategiutskottet beslut har tagit del av informationen.

24 it. HEDEMORA t!j! KOMMUN 23(24) 40 Dnr KS Kulturrapportlforstudie Kulturhistoriskt centrum Rapporten/forstudien ar en foljd av det uppdrag och be slut fran en politisk arbetsgrupp som tillsattes av kommunstyrelsen for att genomlysa kulturutbudet i Hedemora kommun. Under arbetets gang uppmarksammades behovet av att starkaistodja de befintliga kulturella besoksmalen med nagon form av informationsinsats. I slutrapporten fran arbetsgruppen foreslogs att en forstudie genomfors for en djupare analys. En utokad analys/forstudie dar fragestallningarna belyses fran flera perspektiv. Rapporten Kulturhistorisk forstudie den 26 september 2014 Tjansteskrivelse den 7 april 2015 Strategiutskottets beslut Kulturrapport/forstudie for ett kulturhistoriskt centrum remitteras for yttrande till bildningsnamndens kulturutskott. Nar fragan sa behandlas vid kulturutskottet ska Melker Andersson (M) och Owe Ahlinder (C) bjudas in. Bildningsnamndens kulturutskott 1U1 IU""9'''''''Y'''''

25 SAMMANTRAoESPROTOKOLL 24(24) 41 Rapporter Foljande rapporter delges: a) Per Fagerstrom (S) delger information om Dalabanans Intressenters arsmote. b) Ulf Hansson (S) ger information nya tagtider. c) Berndt Nygards (S) informerar fran Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) mote om medborgardialog. d) Ulf Hansson (S) rapporterar fran agarsamrad med FINSAM. e) Kristina Lundgren (C) rapporterar fran mote med den gemensamma namnden for upphandling (GNU). Strategiutskottets Strategiutskottet beslut har tagit del av rapporterna. ~ 1/'" HJ I)f

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18

KS SU PROTOKOLL 2015-05-18 KS SU PROTOKOLL !t:. HEDEMORA 1 (8) Kommunstyrelsens strateg i utskott Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.00 Beslutande Ledamöter Ulf Hansson (S), ordförande Kristina Lundgren (C)

Läs mer

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22

KS AU PROTOKOLL 2015-09-22 KS AU PROTOKOLL it.hedemora 1(11) Plats och tid Radhuset, radhussalen, kl. 13.00-13.20 Beslutande Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista sidan 2 Ovriga narvarande Ersattare

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL r~1 HEDEMORA!~/ KOMMUN SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(11 ) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, Vargen, kl. 13.00-15.55 Ledamoter Se narvarolista sidan 2 Tjanstgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL ~ HEDEMORA!fJ! KOMMUN 1 (16) Plats och tid Rådhuset, lokal Rådhussalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Kristina Lundgren (C), ordförande Ulf Hansson (S) Berndt Nygårds (S) Allan Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL EXTRA

PROTOKOLL EXTRA KS PROTOKOLL EXTRA r::til HEDEMORA 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.20-16.40 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersaltare Tjansteman Ovriga Justerare Gustav

Läs mer

KS AU PROTOKOLL EXTRA

KS AU PROTOKOLL EXTRA KS AU PROTOKOLL EXTRA r~1 HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Beslutande Radhuset, radhussalen, kl. 16.00-16.20 Ledamoter Tjanstgorande ersaltare Ovriga narvarande Ersattare Tjansteman Ovriga

Läs mer

KS SU PROTOKOLL

KS SU PROTOKOLL KS SU PROTOKOLL 2016-04-18 f å l HEDEMORA 1(19) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen kl. 13.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

KS SU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN

KS SU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN KS SU PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN 1fil HEDEMORA r~ ) KOMMUN 1(23) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen kl. 13.00-1 7.40 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-03-01 [ å l HEDEMORA ~KOMMUN Sammanträdesdatum 1 (17) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-04-26 rlil HEDEMORA 1(12) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 09.00-11.40, 12.30-15.35 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

KS SU PROTOKOLL Extra

KS SU PROTOKOLL Extra KS SU PROTOKOLL Extra it. HEDEMORA SAMMANTRAoESPROTOKOLL Sammantrlclesdatum Sida 1(6) Plats och lid Beslutande Radhuset, kl 13.00-13.45 Ledam6ter Se narvarotista sidan 2 Tjl!instgorande ersattare Se narvarolista

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2014-02-12 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll omsorgs utskottet sammanträdesdatum 1 (15) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), tjänstgörande

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll SammanträdeSdatum 1 (13) omsorgs utskottet Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 09.00-11.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C},

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll I "1; l HEDEMORA,~ KOMMUN './ 1 (17) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) 1(10) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.15 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Peter Svensson (S) Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Best Western Hotel Årjäng måndagen den 6 februari 2012 kl 16.30-18.30 Beslutande Lars Jonehög, ordf FP Kjell-Arne Ottosson C Erik Ulriksson C Henrik

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande

Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande 1 (7) Plats och tid: Kommunkontoret kl. 14.00-16.15 Beslutande Lars Ottosson (pf), ordförande Lina Löfberg (m), 1:e vice ordförande Kent Holmer (s), 2:vice ordförande Övriga deltagande Ann-Christine Sandell,

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1 (12) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande

Läs mer

KS AU PROTOKOLL

KS AU PROTOKOLL KS AU PROTOKOLL 2016-06-28 f å l HEDEMORA 1 (16) Plats och tid Beslutande Rådhuset, rådhussalen, kl. 10.00-11.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga

Läs mer

KS SU PROTOKOLL 2012-10-08

KS SU PROTOKOLL 2012-10-08 KS SU PROTOKOLL 2012-10-08 HEDEMQRA KOMMUN Sainmanträdesdatum 20 12-10-08 1(14) Plats och tid Beslutande Tjaderhuset, lokal Vargen kl. 13.0c16.15 Gun Drugge (C), ordförande Berndt Nygards (S) Anita Hedqvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(9)

Sammanträdesprotokoll 1(9) Sammanträdesprotokoll 1(9) 2015-09-30 Plats och tid Avesta 2015-09-30 kl. 11,10 11,30 ande Övriga närvarande Lars Isacsson, Åsa Eriksson, Ulf Hansson, Marino Wallsten, Carina Sandor Solveig Grönberg, Margareta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-08-31 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.45-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd) (m) Anna Heijel (m)

Läs mer

ON Protokoll 2015-02-25

ON Protokoll 2015-02-25 ON Protokoll ~HEDEMORA Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-14.30 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 1(21) Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Sickan Palm (kd) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) Lars Alderfors (fpl) Maila Pettersson (sp)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Sickan Palm (kd) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) Lars Alderfors (fpl) Maila Pettersson (sp) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 16.15 Beslutande Närvarande ersättare Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Sickan Palm (kd) Tommy Johansson (s) Åke

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2010-08-26 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 26 augusti 2010, kl. 14.00 15.35 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S)

Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan Dahlquist (S) 1(8) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.15 11.00 Beslutande Ledamöter Fredrik Ollèn (M), ordförande Inge Östlund ((C) Lars Åkerlund (C), ersättare för Annette Riesbeck (C) Anki Dåderman (S) Jan

Läs mer

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /}

Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl Vintergatan, fredagen den 26 september 2014, kl /} .ik HEDEMORA 1(9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammantradesrum Björnen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Övriga Justerare Ann-Marie Samuelsson

Läs mer

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag.

Behandlade ärenden. 33 Ansökan från OK Torfinn om lokalbidrag. 34 Ansökan från Ignaberga IF om tilläggsanslag. 1 Behandlade ärenden 28 Budgetuppföljning per 2011-07-31. 29 Vandrarhemmet Hässleholmsgården. 30 Sösdala simhall justering avtal. 31 Elitbidrag. 32 Taxor konstgräsplaner. 33 Ansökan från OK Torfinn om

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 14.35 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ersättare Se närvarolista sidan

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott. Innehåll 2015-05-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2015-05-28 Innehåll 70 Tillkommande/utgående ärenden och godkännande av föredragningslista... 81 71 Anmälan av delegationsbeslut... 82 72 Delgivningar...

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-04 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 16.30-18.00 Beslutande Ledamöter Lars Jonehög FP, ordf Bert Sahlin, FP Erik Ulriksson, C Kristina Kristiansson S Mårten

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2009-01-29 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 29 januari 2009, kl. 14.30-17.05 ande Ordinarie ledamöter: Sten-Åke Claesson, ordförande (c) Elisabeth Jonasson, 1:e vice ordf. (kd) Susanne Sjögren,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(12) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande

Läs mer

ON Protokoll

ON Protokoll ON Protokoll 1 (19) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 övriga närvarande Ersättare

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.15 Beslutande Hans Sabelström (C), ordförande Margaretha Lööf-Johanson (S) Nina Åkesson-Nylander (KD) Berne Klysing (FP) Bength Andersson

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Sävsjö Camping och Kommunalhuset, onsdag den 26 augusti kl.14.00 18.00 Beslutande Ordinarie ledamöter: Susanne Sjögren (S), ordförande Fredrik Håkansson (KD), 1:e vice ordf. Maini Karlsson

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-06-02 1 (12) Plats och tid Storbrunn, Östhammar 13:00-15:15 Beslutande Jonas Lennström (S) Anna Frisk (S) Angelica Örneholm (S) Katarina Ståhlbrand (C) Maria Nyström (KD) Julia Selander

Läs mer

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson

Tekniska nämnden torsdagen den 13 maj, kl Mona Mattsson. Erhard Lundqvist (s) Torbjörn Karlsson Tekniska nämnden 2004-05-13 1-10 Plats och tid Ånge kommunkontor, Myckelmyrberget, rum 363 torsdagen den 13 maj, kl 09.00-11.45 Beslutande Sverker Eriksson (s), ordförande Leif Lindström (s), tjänstgörande

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7

Ärendeförteckning. Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden. 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 Protokoll Tillsyns- och tillståndsnämnden Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 86 Bygglov för vindkraftverk på Svenstorp 1:3 och Svenstorp 2:7 87 Bygglov för vindkraftverk på Brännskulla 7:1 Östra Göinge kommun

Läs mer

PROTOKOLL 2015-02-03

PROTOKOLL 2015-02-03 KS PROTOKOLL it. HEDEMORA ~ KOMMUN SAMMANTRADESPRDTOKOLL Sarrmantradesdatum s," 1(25) Plats och tid Beslutande Tjadernhuset, sammantradesrum Vargen, kl. 13.00-16.10 LedamOler Se na.rvarolista sidan 2 (

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-04-08 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA 1 (11) Plats och tid Vintergatan, sammanträdesrum Venus, kl. 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande Jonas Carlgren (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 30 Godkännande av ärendelista... 41 31 Budget 2017... 42 32 Statusrapport över pågående ärenden i barn- och utbildningsnämnden... 43 33 Ansökan om bidrag för Miljö & Naturboken... 44 34 Hur blir

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare. Karolin Johansson. Göran Pettersson (MP) Lis-Lott Hortevall (M) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare. Karolin Johansson. Göran Pettersson (MP) Lis-Lott Hortevall (M) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Kommunhuset - Mårten, 2017-02-14, kl. 17.30 19.00 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Lotta Oredsson, Kultursamordnare Justerade paragrafer 7-14 Justeringens plats

Läs mer

Stefan Yngstrand (FP)

Stefan Yngstrand (FP) Kommunstyrelsen 2015-03-12 1 (6) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kl. 08:30-11:00 (ajournering 09:00-10:10) Beslutande Ronny Löfquist (S) ordförande Håkan Bengtsson (C) tjg.ers. Marie-Louice Lindström

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden 2012-03-15 1 Plats och tid Kommunalhuset, Sävsjö, torsdag den 15 mars 2012 kl. 14.00-15.50 ande Ordinarie ledamöter: Lars-Ejert Steifeldt (m), ordförande Susanne Sjögren, 2:e vice ordf. (s) Olivia Fransson (kd) Sven

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kultur- och fritidsnämnden 2010-02-18 1 Plats och tid Beslutande 18 feb kl 19.00 20.00 Kommunalhuset rum Bergaholm Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Tj ej vid

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

BNAU extra budget PROTOKOLL

BNAU extra budget PROTOKOLL BNAU extra budget PROTOKOLL HEDEMORA KOMMUN Sarrvnaolraoesdatum s... 1 (7), extra budget Plats och tid Tjadernhuset. sammantradesrum Vargen, kl. 10.50-12.45 Beslutande Ledamoter Anki Rooslien (S). ordf.

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2013-01-11 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, fredagen den 11 januari 2013, kl 9.00 10.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Anders

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Vetab, Vetlanda måndagen den 21 oktober kl 13.15-16.30 ande Anders Palmengren (s) ordf Ingvar Johansson (c) v ordf Monica Johansson (s) Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda Gustavsson

Läs mer

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00

Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Kommunstyrelsen Serviceutskottet Plats och tid: Lilla Rådhussalen, Rådhuset Måndag den 5 maj Kl. 13:00-14:15 Rast kl. 13:45-14:00 Beslutande: Jessica Bredenberg (S), ordförande

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5)

Nils-Erik Mattsson (MP) Thomas Håkansson (C) Anna Carlbrant (RP) Roger Gardell (FP) Jan-Eric Wildros (S) JanAnders Palmqvist (S) Peter Bowin (V) 1(5) Sammanträdesprotokoll 1(5) 2013-09-26 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 17.00 17.40 Beslutande Roger Fredriksson (M) Kenneth Michaelsson (C) Malin Norfall (S) Lena Karstensson

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens kultur- och fritidsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-10-11 Kommunhuset, Blå rummet kl. 15.00-16.40 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenneth Jacobsson (M) - förste vice ordförande Arne Silfvergren

Läs mer

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M)

PROTOKOLL Almliden, Blosset Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) 1(8) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset 13.30 15.30 Christer Landin (S) Stefan Svalö (S) Bert Roos (S) Urban Berglund (KD) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän Carina Järold-Mattsson,

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07

Utbildningsnämndens protokoll 2016-01-07 Datum: Torsdagen den 7 januari 2016 Tid: 17.00 17.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 7 januari, klockan 18.00 Paragrafer: 1-2 Utses att justera: Michael Grönlund

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16. Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 13 juni 2011 1 (11) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdes kl 13.30-16.35 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Ulf Söhrman Urban Granfeldt Annika

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare

Mikaela Åberg (M) Hans Jörlén (C) Lennart Bång (S) Rolf Johanson, Kultur- och fritidschef Henrik Jönsson, Nämndsekreterare Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid kultur- och fritidsnämnden 2009-10-15 1 Plats och tid Fritidsgården Huset, torsdagen 15 okt, 2009, kl 19-20 Beslutande Anders Forsberg (M) Björn Möllersten (Fp) Stig

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2004-08-10 1 (8) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-08-10 kl. 14.00-14.20 Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand (s)

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen 1(7) Plats och tid Rådhuset, torsdagen den 20 oktober 2016 kl 13:00 14.10, 14.40 14.50 Ajournering 14.10 14.40 Beslutande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Fred Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(15) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 13.00 14.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S) Bo Svensson (S) Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12)

Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Sammanträdesprotokoll Sida 1(12) Plats och tid Tunasalen, måndagen den 12 december 2016 kl 13:00-16:00 Beslutande Ledamöter Helen Nilsson (S), Ordförande Tomas Peterson (M), 1:e vice ordförande Ingela

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-26 1(5) Kommunstyrelsen 2013-03-26 1(5) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 26 mars 2013, kl 17.00 17.35. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Helen Gustavsson

Läs mer

PROTOKOLL 2015-06-16

PROTOKOLL 2015-06-16 KF PROTOKOLL 1(23) Plats och tid Beslutande S:t Paulusgarden, kl. 18.30-21.10 Ledamoter Se narvaro- och omrostningslistan sid an 2 Ersattare Se narvaro- och omrostningslistan sidan 2 Ovriga narvarande

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9.00 12.20 Beslutande Henrik Yngvesson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Margaretha Lööf-Johanson (S) Berne Klysing (FP) Nina Åkesson-Nylander

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Arvika Näringslivscenter, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Kommunledningsutskottet

Kommunledningsutskottet 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 9-11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M), ordförande Hans Sabelström (C) Eva Öberg (MP) Bertil Johansson (S) Bength Andersson (S) Annika Olsson (C)

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L)

Maria Svensson (C) tjänstgörande för Lill Karin Gustavsson (C) Ingegerd Kull Hanses (M) tjänstgörande för Björn Kruse (L) Kultur- och fritidsnämnden 2015-05-26 1 (9) Plats och tid Dala-Floda Värdshus Dala-Floda, kl. 09.00-10.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Christina

Läs mer

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M)

Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Teknik- och fritidsutskottet 2011-04-21 Plats och tid Tekniska kontoret, klockan 08.30 13.00 Beslutande Leif Nilsson, ordförande (S) Ingemar Hellström (S) Håkan Berggren (M) Övriga deltagare Per-Olow Dahlström,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden

TJÖRNS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2009-02-02 Blad. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kultur- och fritidsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-02-02 Blad Kultur- och fritidsnämnden 1 Plats och tid Beslutande Stora Tjörnsalen, kommunhuset, Skärhamn, kl 17:00-19:20 Benita Nilsson (fp), ordf Ewa-Lena Svensson

Läs mer

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00

Gunnar Tidemand, kommundirektör Henrik Ludvigsson, utredningssekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef, kl 10.00-11.00 Plats och tid Stadshuset, Stora sessionssalen, kl. 08.30-11.30 Beslutande Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe (s) Jan Wettmark (m) Uno Eriksson (m) Mona Smedman

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(17) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, kl. 9.00 10.50 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande

Läs mer