En växande kommun med nya möjligheter 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En växande kommun med nya möjligheter 2.0"

Transkript

1 Ks 654/2012 En växande kommun med nya möjligheter 2.0 Förslag till reviderad budget för

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reviderad budget för år Reviderad budget tabell...4 Utökat driftsbudgetutrymme för Fler i jobb... 4 En aktiv sommar... 5 Kultur och föreningsliv i utveckling... 6 Tillgänglighet, klimat och trygghet... 7 Kompetensutveckling och personal... 9 En skola i utveckling Medel till kommunstyrelsens förfogande Utredning om vissa fastigheter i behov av upprustning Budgeterat resultatkrav Revidering av indikatorer Revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret Reviderade driftbudgetramar juni

3 Reviderad budget för år 2012 Örebro kommun är en stad som växer. Invånarna blir fler och det medför att såväl intäkterna ökar, som att nya krav ställs på de kommunala verksamheterna. För den politiska ledningen är det viktigt att tillse att kommunens ekonomi är i balans på både kort och lång sikt, samtidigt som verksamheten kan leverera välfärdsinsatser och samhällsnytta av hög kvalitet. I delårsrapport för 2012 som redovisas för kommunstyrelsen i juni bedöms årsresultatet till drygt 570 mnkr. Bakom resultatet ligger reavinster på 379 mnkr som en följd av försäljningar i samband med bolagiseringen av kommunens fastigheter. En annan engångspost som lyfter resultatet är återbetalningen av AFA-medlen på 57 mnkr. Prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag visar också på ett överskott mot budget på 85 mnkr. De förändrade förutsättningarna innebär att nya insatser för en stärkt välfärd och förbättrad kvalitet är möjliga. Detta gäller insatser av engångskaraktär för För att på bästa sätt disponera de extra medel som nu finns tillgängliga för år 2012 föreslås att budgeten för 2012 revideras enligt följande: Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 85 mnkr i enlighet med aktuell prognos. Resultatkravet höjs med 37 mnkr från 80 till 117 mnkr. Driftbudgetutrymmet utökas med 48 mnkr. Det utökade driftbudgetutrymmet ger tillsammans med AFA-medlen möjlighet till engångsinsatser under I ärendet redovisas vidare förslag till revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad budget för år 2012 enligt förslag grunderna för bedömningen av nämndernas resultat för 2012 revideras i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Ärendet skall vidare till kommunfullmäktige 3

4 Reviderad budget tabell Budget Rev Belopp i mnkr 2012 budget Driftredovisning , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar -137,0-137,0 Verksamhetens nettokostnader , ,0 Skatteintäkter 4 965, ,8 Generella statsbidrag och utjämning 1 365, ,3 Finansnetto 89,9 89,9 Resultat före extraordinära poster 80,0 117,0 Extraordinära poster Årets resultat 80,0 117,0 Utökat driftsbudgetutrymme för 2012 Örebro kommuns invånare förtjänar den bästa möjliga service och välfärd de kan få för kommunens intäkter. När de ekonomiska förutsättningarna förändrats för år 2012 har den politiska majoriteten valt att fokusera på insatser som kan göras under året och som får direkt påverkan på örebroarnas vardag. De åtgärder som presenteras är framtagna i samverkan med berörd förvaltning. För att trygga ekonomin långsiktigt har det budgeterade resultatkravet utökats med 37 mnkr. Därtill är det känt att kommunen under året får en reavinst efter försäljning av fastigheter. Den ekonomiska statusen är god och ger utrymme för de satsningar som presenteras här nedan. Samtidigt är det av vikt att kommunens nämndorganisation håller den budget som gäller för året. Fler i jobb Sommarjobb För att aktivt arbeta med att få ned den höga ungdomsarbetslösheten är möjliggörandet av sommarjobb avgörande. Unga människor saknar ofta både den erfarenhet och det kontaktnät som idag krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Genom att ge så många unga människor som möjligt chansen till ett sommarjobb får de erfarenhet, större kontaktnät, ökat ekonomiskt självbestämmande samt bättre yrkesförutsättningar för framtiden. Vi prioriterar därför ytterligare 400 platser för sommarjobb. 4

5 Utökade resurser till Vuxam Som ett led i att motverka arbetslöshet och ökande barnfattigdom är det viktigt att arbetsmarknadsåtgärder riktas mot rätt målgrupper. Barnfamiljer som idag är i beroende av försörjningsstöd är en sådan grupp, där befintliga insatser inom Vuxam kan göra en stor skillnad. Genom att utöka resurser för projekt som det finns en befintlig organisation för och som över tid har visat goda resultat kan vi göra stora skillnader för individer och familjer. Vi vill utöka resurserna för Kom-jobb, ungdomsanställningar, skapa fler platser för yrkesutbildning samt arbeta ännu mer med kartläggnings- och motivationsarbete. Dessa insatser har potential att öka människors självbestämmande genom att få fler i egen försörjning samt minska behovet av kommunalt försörjningsstöd. Fler i jobb Extra sommarjobb Utökade resurser till Vuxam Summa tkr tkr tnkr En aktiv sommar Sommaraktiviteter för barn och ungdomar Sommarlovet är långt och för många barn och ungdomar innebär det semester och upplevelser som ger energi och avkoppling. För barn som lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjer är sommarlovet förknippat med sysslolöshet. Många barn spenderar somrarna hemma, eftersom sommaraktiviteter ofta innebär en utgift. De nätverk som finns runt barnen under terminerna med lärare, fritidsledare och andra vuxna försvinner under sommaren. Situationen blir svår för både barnen och deras familjer. Därför är det angeläget att skapa mötesplatser och många olika aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren. Kultur- och medborgarnämnden och Fritid- och turistnämnden får förstärka resurser för arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och deras familjer en meningsfull och spännande sommar. Detta ska leda till fler aktiviteter med fritidsgårdarna, utökade möjligheter till sommarkollo, naturupplevelser, dagsutflykter, med mera. Kommunen ska samverka med det civila samhället i det här arbetet. Örebros föreningsliv blir en viktig faktor för att hjälpa till att skapa fler goda aktiviteter under sommaren Det är också viktigt med möjlighet till meningsfulla upplevelser även för de barn och familjer som är bosatta utanför Örebro stad. Områdesnämnderna kan i nära dialog med boende erbjuda aktiviteter för barn som annars kanske inte skulle ha möjlighet till roliga upplevelser under sommarlovet. Därför öronmärks en summa om 200 tkr för sommaraktiviteter till områdesnämnderna att fatta beslut om. Aktiviteter för äldre Kultur, nöjen, utflykter och andra upplevelser är värdefulla för trivsel, hälsa och välbefinnande. Örebro kommun vill att även våra äldre invånare ska känna att sommaren är en tid av glädje, stimulans och nya positiva minnen. Medel avsätts för att en flora av aktivitetsmöjligheter ska kunna erbjudas för äldre och andra brukare på kommunens olika boenden under sommaren och hösten. Pengar ska kunna sökas för ändamålet av kommunens verksamheter oavsett driftform. 5

6 Trygghetsvärdar i City Örebro kommun har sedan 2010 genomfört satsningar på trygghetsvärdar i city, som har cirkulerat främst på de platser där otrygghet mer sannolikt kan uppstå. Resultatet har varit lyckat, och vi avsätter nu resurser under sommaren 2012 för att skapa en tryggare miljö att röra sig i på stan. En aktiv sommar Sommaraktiviteter för barn och ungdomar Sommaraktiviteter för äldre Trygghetsvärdar i city Summa tkr tkr 350 tkr tkr Kultur och föreningsliv i utveckling Kulturskolan Visukalsatsning Visukalen FAME har väckt ett stort intresse bland Örebros döva och hörselskadade ungdomar och det är viktigt att stimulera det intresse som uppstått. Kulturskolan vill, i samverkan med We Sign och Länsteatern, möta detta genom att erbjuda sina Teckenspråkiga elever ämnesövergripande aktiviteter en eftermiddag i veckan under 2012 samt anpassa Kulturskolans danssal till dessa ungdomars behov. För att underlätta för Kulturskolans arbete med döva och hörselskadade görs en extra satsning genom att erbjuda intensivkurser på teckenspråk och kultur för kulturskolans pedagoger. Detta skulle också minska tolkbehoven i framtiden. Organisationsutveckling Det pågår ett arbete med organisationsutveckling inom fritids- och kulturförvaltningen. Arbetet ska leda till minskade kostnader och ett effektivare arbetssätt. Utbildningsdagar och andra insatser krävs och är en långsiktigt god investering. Inventering och underhåll av konstsamling Konsthallen har mycket konst som är underställd i källare och förråd för reparation/makulering. Konst som allt för sällan visas. Det finns ett stort behov av inventering av kommunens konstsamling för att rädda konstverk som börjat gå sönder eller som förtjänar att lyftas fram i offentlighetens ljus. Information om offentlig konst Örebro kommun har ett behov av att synliggöra den offentliga konsten. Detta genom att ta fram en tryckt broschyr samt information på kommunens hemsida. Arbetet ska leda till ökade möjligheter att informera besökare i kommunen om vad det är de upplever i stadsbilden. Det är också en god service till kommunens invånare. 6

7 Föreningsbidrag Föreningar av olika slag har en viktig roll i vårt samhälle. Många föreningar bedriver verksamheter i egna lokaler och med små medel. Landsbygdens föreningsliv med sina bygdegårdar och föreningar som bedriver social verksamhet har med sina lokaler en viktig roll att spela som mötesplatser. Dock har många föreningar mycket knappa resurser för att underhålla och rusta upp sina lokaler/fastigheter. Behovet är stort och genom att avsätta extra pengar 2012 kan kommunen göra en viktig insats kronor satsas på detta. Inom social välfärds verksamhetsområde finns många föreningar som gör en viktig insats för välfärden varje dag. Inom föreningarna pågår ständig verksamhetsutveckling. Det är viktigt att kommunen kan skicka signaler om att det arbetet är viktigt. Därför avsätts kronor till föreningsstöd inom Programnämndsocial välfärds verksamhetsområde för återstoden av Urban Youth Choir Festival Körsång är en konstform som många kan identifiera sig med. Körmusiken omfattar alla nivåer av utövare, en folkrörelse med stor bredd. Länsmusiken i Örebro och SWICCO vill tillsammans med Landstinget och Örebro kommun bredda och utveckla musiktraditionen. Under 2012 kommer en unik mångkulturell körfestival att genomföras i Örebro under namnet Urban Youth Choir Festival. Festivalen kommer att vara den första i sitt slag med körsjungande ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund. Under festivalen kommer det att skapas helt nya uttrycksformer genom att traditionell körsång kombineras med andra musikstilar; allt från pop och rock till reggae och hip-hop. Festivalen kommer att vara en viktig och välkommen del i integrationsarbetet. Arbetet kommer också att leda till flera konserter i de olika ytterområdena i Örebro kommun. Kultur och föreningsliv i utveckling Visukalen seminarier Organisationsutveckling Inventering och underhåll av konst Information om offentlig konst Föreningsbidrag av engångskaraktär Urban Youth Choir Festival Summa 210 tkr 300 tkr 250 tkr 200 tkr 550 tkr 300 tkr tkr Tillgänglighet, klimat och trygghet Lekplatser underhåll. Barns möjlighet till lek är viktigt. Alla barn ska ha möjlighet till en rik fritid. Därför är tillgången till en lekplats viktig. För många barnfamiljer är lekplatserna i vår kommun en självklar plats att gå till. Kommunen har ett ansvar att se till att lekplatserna är trygga och att de är anpassade så att alla barn har tillgång till dem. Därför anslås medel till utveckling och underhåll av kommunens lekplatser. 7

8 Utemiljöer för äldre Närheten till en god utemiljö vid våra vård- och omsorgsboenden är viktigt för dem som bor och vistas där. Särskilt när ålder och sjukdom har bidragit till att rörelseförmågan är nedsatt och möjligheten att ta sig till attraktiva platser är mindre. Majoriteten har tidigare budgeterat för att skolorna ska kunna söka pengar till att skapa en attraktiv skolgårdsmiljö. Vi vill nu göra samma sak för våra vårdoch omsorgsboenden och avsätter pengar i den reviderade budgeten till utemiljöer för äldre. Pengar till projekten ska kunna sökas av kommunens verksamheter oavsett driftform. De kan även sökas av andra som är relaterade till våra boenden, exempelvis anhöriggrupper. Ökad trygghet mindre elförbrukning Upplevelsen av trygghet i en stad ökar om det finns god belysning. Möjligheten till överblick är en av många faktorer som många kvinnor uppger är viktigt för att de ska känna sig trygga när det är mörkt ute. Vi måste se till att vår belysning är placerad på ställen där människor rör sig. Därför kommer vi att komplettera vissa platser med ny belysning. Vi kommer samtidigt som vi förstärker belysningen i kommunen se till att byta ut miljöfarlig belysning mot mer miljövänliga alternativ både vad avser energiförbrukningen och farliga ämnen. Öknaskolan Platsen Öknaskolan står på är ett attraktivt läge i Vivalla. Platsen är omgiven av grönområden och skulle kunna bli en mötesplats för de boende i området. Det är dags att den nedlagda skolan rivs och att platsen får ett nytt användningsområde. De boende i Vivalla kan med denna insats se fram emot en ny plats som kan utveckla Vivalla, istället för en tom uttjänt byggnad. Gatuunderhåll På en del platser i kommunen är vissa gator eftersatta i underhåll. Om de inte åtgärdas kan de utgöra en fara för trafikanter. Vi vill öka säkerheten för cyklister och bilister. Ju längre man väntar med underhåll desto dyrare blir det. Därför vill vi lägga resurser på gatuunderhåll för att förbättra kvalitén men också se till att kommunen får mer pengar att lägga på välfärd. Parkunderhåll Parkerna är viktiga för stadens attraktivitet. I och med att Örebro växer ökar utbyggnaden av stadens parker. Det innebär att det är svårt att få pengarna att räcka till för att sköta underhållet av parkerna och hålla den standard som man kan förvänta sig på stadens parkområden. Därför är det viktiga insatser som kan göras med ett extra anslag. Medborgarna ska ha möjlighet att möta trygga, tillgängliga och vackra parker i alla delar av staden. I framförallt många av parkerna på väster och i Brickebacken finns ett stort behov av att göra både tillgänglighets-, trygghets- och attraktivitetsåtgärder. Brounderhåll Flera år med sämre ekonomi har inneburit ett eftersatt underhåll av stadens broar. Lagning av påkörningsskador på flera broar är en typ av åtgärd som brådskar. Detta ska till stor del kunna göras under

9 Järntorget Kommunledningen ser inte Järntorgets omvandling som färdig. Det finns fortfarande saker som behöver göras för att öka torgets attraktion. Dels för att fler örebroare ska nyttja platsen men också för att näringsidkare i området ska få goda förutsättningar för sin verksamhet. En central del av Järntorget är fontänen. Vi vill att den ska få ett nytt utseende samt att omgivningen får ett lyft genom plantering av nya blommor. Vi vill se över möjligheten att skapa en ny fasad på el-stationen i området. Medborgardialog Pulsådern Kommunen ska stärka dialogen med örebroarna. En förutsättning för att de förändringar som görs i kommunen ska utgå från medborgarnas behov är att engagera medborgarna. När kommunen nu genomför ett omfattande utvecklingsarbete i spårområdet mellan Gustavsvik och Svampen, det så kallade Pulsåderprojektet, ska dialogen förstärkas. När ett så stort projekt som kommer påverka Örebro för flera år framöver ska örebroarnas medverkan vara självklar. För detta dialogarbete avsätts nu medel. Motionsspår Markaspåret på Öster i Örebro ska byggas klart. Många av lamporna i Örebros motionsspår behöver bytas ut och ersättas av mer energisnål belysning. Tillgänglighet, klimat och trygghet Lekplatser underhåll Utemiljöer för äldre Ökad trygghet mindre elförbrukning Öknaskolan Gatuunderhåll Parkunderhåll Brounderhåll Järntorget Medborgardialog Pulsådern Motionsspår Summa tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 600 tkr 900 tkr 500 tkr tkr Kompetensutveckling och personal Kompetensutveckling inom Social välfärd Behovet av kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer inom programområde Social välfärd är stort. Om personalen har god kompetens, mår bra och har bra arbetsvillkor påverkar det i stor utsträckning brukarnas nöjdhet. Gemensamt för området är svårigheten att finansiera vikarieersättning under utbildningstiden. Programnämnden har ansökt om statligt bidrag för Omsorgslyftet, en satsning för att stärka kompetensen hos personal med högst gymnasieutbildning. Statsbidraget ger kommunen kompensation för utbildningskostnader, men inget därutöver. Kostnaderna som uppstår för vikarier när personalen ska delta i utbildningar, måste finansieras av 9

10 kommunen. Då vård och omsorg är kvinnodominerade verksamheter är det främst kvinnor som kommer att ta del av kompetenshöjningen inom omvårdnadslyftet. Det finns också behov av utbildningar som är gränsöverskridande mellan verksamheter inom området, värdegrundsutbildning samt andra specialistutbildningar. Kommungenerell ledarskapsutbildning Örebro kommun har höga ambitioner för sin verksamhet. Vi vill vara den kommun som bäst arbetar med att ge människor lika rättigheter och möjligheter. Vi har också visionen att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. En viktig del i att nå våra mål och visioner är att vi har ett bra ledarskap i vår organisation. Det pågår just nu en kartläggning av kommunens generella och verksamhetsspecifika behov av ledarskapsutveckling. Kartläggningen är en del i att skapa en grund för vad vi vill för vårt ledarskap. För att vi ska få en snabb effekt på resultatet av kartläggningen väljer Majoriteten att satsa nya pengar på ledarskapsutbildning för verksamhetsåret Personalfest i juletid Örebro kommun är en stor organisation och därmed också en stor arbetsgivare. Det är viktigt att kommunens personal inom de olika förvaltningarna och enheterna får möjlighet att träffas över gränserna och känna att man har samma arbetsgivare. Med en personalfest vill vi uppmärksamma våra medarbetare för deras fina insatser på sina arbetsplatser. Personalfester förekommer inte ofta i Örebro kommun ska det ske och förhoppningen är att det blir en positiv upplevelse för alla medarbetare. Evenemanget sker i slutet av året. Kompetensutveckling och personal Social välfärd Ledarskapsutbildning Personalfest Summa tkr tkr tkr tnkr En skola i utveckling Pengar till skolbibliotek/ läromedel Enligt den nya skollagen är alla skolor skyldiga att ha ett skolbibliotek och statusen på biblioteket kan se väldigt olika ut på olika skolor. Vi vill satsa 2 miljoner kronor, vilket innebär ca 150 kronor per elev för att skolorna ska få medel att utrusta sina bibliotek och köpa läromedel för. Underhåll av skolgårdar Vi vet att många skolgårdar behöver rustas upp och det finns ofta ett stort engagemang från elever, personal och föräldrar i den här frågan. Vi gjorde en liknade satsning i höstas. Då kunde inte alla som ansökte om bidrag till upprustning få det. Nu tillför vi ytterligare medel för detta. 10

11 Utveckla organisation för modersmålsavdelning Nyanlända elever som kommer till Sverige får jobba hårt för att nå målen i de olika skolämnena. För att komma in på ett studieföreberedande program krävs stora insatser av eleverna. Detta arbete ska göras samtidigt som eleven ska lära sig svenska. Örebro kommun inväntar en stor anhöriginvandring. Vi behöver utveckla denna verksamhet för att på sikt erbjuda grundskoleundervisning på modersmål parallellt med svenskundervisning. Forskning visar att elever som får läsa olika ämnen, till exempel biologi eller matematik på sitt modersmål, uppnår de olika kursmålen i mycket högre grad än om de läser bara på svenska. Utvecklingsarbete IT IT blir en allt viktigare del av det pedagogiska arbetet i skolorna. Programnämnd Barn och utbildning tog nyligen beslut om att utrusta alla skolor med trådlösa nätverk för att ITanvändningen ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Nu måste en strategi och utbildningsinsats tas fram för att den IT-användningen ska bli effektiv och att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av den teknik som används i skolan. En skola i utveckling Skolbibliotek/läromedel Underhåll av skolgårdar Modersmålsundervisning IT utvecklingsarbete Summa tkr tkr 500 tkr 400 tkr tnkr Medel till kommunstyrelsens förfogande Örebro kommun och dess invånare är förtjänta av en aktiv politik för fler jobb, hållbar tillväxt och ett minskat utanförskap. Den politiska majoriteten planerar för att under hösten 2012 ingå överenskommelser med en rad aktörer, som ska leda till långsiktiga satsningar för fler jobb och ett stärkt civilt samhälle. Kommunledningskontoret kommer att ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant arbete, samt inleda samtal med berörda aktörer. Projekten Jobbpunkt Väst, Jobb till Jobb, Satsa, Eksam, Linje 14, Cesam samt aktörerna inom det näringslivsutvecklande BRO-projektet kommer att kontaktas i detta syfte. Resurser avsätts till Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter, för att komma vidare i denna ambition. Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill också förstärka kommunens möjligheter att under hösten vara lyhörd för näringslivets, det civila samhällets och den kommunala organisationens syn på Örebros utveckling. Den förstärkning som görs av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter ger möjligheter för fler goda politiska satsningar under hösten, samtidigt som tid ges för eftertanke, dialog och fördjupad kunskap om kommunens och omvärldens ekonomiska utveckling. Medel till KS förfogande Summa tkr tkr 11

12 Utredning om vissa fastigheter i behov av upprustning Örebro kommun har överlåtit en rad fastigheter till det nybildade bolaget Futurum. Det rör sig främst om lokaler kopplat till skola och förskola. Kommunen har också överlåtit fastigheter som inrymmer äldreboenden till ÖBO. Flera av de berörda fastigheterna har behov av rustning eller annan typ av investering, som är kopplad till krav från olika myndigheter krav som måste åtgärdas. De nödvändiga åtgärderna kommer att vara hyresdrivande och påverka kommunens ekonomi på både kort och lång sikt. Örebro kommun kommer att göra en reavinst i samband med försäljningen till Futurum och ÖBO. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna för Örebro kommun att ekonomisk understödja de berörda bolagen, som kommunen äger, i arbetet med att hantera myndighetskraven. Genom kloka åtgärder som förbättrar barns, ungdomars, äldres och medarbetarnas arbets- och vistelsemiljöer kan också driftskostnaderna hållas nere. Det innebär att resurser istället kan läggas på verksamhetens innehåll. Budgeterat resultatkrav En viktig faktor för kommunens ekonomiska status 2012 är den reavinst som uppkommit i samband med att kommunala verksamhetslokaler sålts till det nybildade kommunägda bolaget Futurum. Vid årets slut kommer denna reavinst få stor betydelse för årets resultat. Reavinsten omfattar 379 miljoner kronor och bidrar till att ytterligare stärka kommunens likviditet och långsiktiga förmåga att ge kommuninvånarna god service och en väl fungerande välfärd. Vid revideringen av budgeten för 2012 framgår att de ökade intäkterna ger möjligheter till viktiga satsningar i Örebro. Men den ekonomiska hushållningen är avgörande för att välfärden ska tryggas på lång sikt. Därför adderas, utöver reavinsten, 37 miljoner kronor till det budgeterade resultatet. Det ger en ökad trygghet kopplat till att skatteintäkterna fortfarande kan förändras under året. Men framför allt är det en signal om att Örebro kommun tar det ekonomiska ansvar som är nödvändigt i en ekonomiskt turbulent tid. Budgeten ska hållas Årets första delårsbokslut indikerar att det i några nämnder finns underskott, som om de inte hanteras kvarstår eller växer fram till årets slut. En viktig signal till hela den kommunala organisationen är att de budgetramar som finns ska hållas. Åtgärder ska sättas in av de driftnämnder som prognostiserar ett underskott för 2012 års verksamhet. Revidering av indikatorer I bilaga 1 i Övergripande strategi och budget 2012 (ÖSB) redovisas indikatorer för nämndernas resultatbedömning. Programnämnderna har under våren arbetat fram förslag till revideringar av dessa. Inför delårsrapport 2 kommer indikatorerna att revideras i enlighet med programnämndernas förslag och ligga till grund för resultatbedömningen. Revidering av kommunövergripande indikatorer sker

13 Revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret 2012 I kommunfullmäktiges beslut i november 2011 om Övergripande strategier och budget 2012 med plan för ingår principer för resultatbedömning av nämndernas resultat. Utdrag från ÖSB 2012: Principer för resultatbedömning Utifrån bedömning av verksamhetens resultat som grund, värderas nämndernas överföring av ekonomiskt resultat mellan verksamhetsåren. Analys och resultatbedömning görs samlat utifrån samtliga indikatorers utfall inom respektive målområde. Till kommunfullmäktige redovisas resultaten för de angivna målområdena samt det samlade resultaten för strategiområdena. Programnämndernas resultat redovisas och bedöms för respektive verksamhetsområde. Driftnämndernas resultat redovisas och bedöms samlat i de fyra områdena i medborgaren i centrum: medborgare, verksamhetens processer, ekonomi samt medarbetare utifrån utfall och analys av indikatorerna. Driftnämndernas resultatbedömning ligger till grund för överfört resultat mellan åren. Maximalt kan en nämnd få föra över 20 procent av det prövade överskottet eller maximalt 10 % av prövat underskott. Nämndens måluppfyllelsegrad avgör det maximalt möjliga beloppet som kan överföras. Vid underskott blir beräkningen omvänd vilket innebär att vid full måluppfyllelse så överförs inget resultat. Har nämnden däremot måluppfyllelse till hälften så överförs också hälften av det 10 procentiga underskottet. För intraprenader gäller att hela resultaten såväl underskott som överskott prövas mot verksamhetsresultaten. Kommunstyrelsen fattar beslut om resultatöverföringen i särskilt beslut i samband med eller efter årsredovisningen. Ramavvikelse Medborgaren i centrum Fokusområden Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Internkontr Genusredov Klimatredov 100% 20% el -10% 50% 15% 10% 10% 5% 5% 5% Förslag till förändring Kommunledningskontorets ekonomistyrningsenhet har tagit fram ett förslag till förändring utifrån synpunkter från den politiska majoriteten. Förändringen innebär att de fyra strategiska områdena läggs till som nya bedömningsområden för värdering av driftnämndernas bidrag till kommunens utveckling. De tre tidigare angivna fokusområden förändras från att utgöra egna bedömningsområden till att i stället vara bedömningskriterier inom ramen för varje del i verksamhetsuppdraget som regleras i nämndens reglemente. I bilden nedan visas den nya bedömningsmatrisen för nämndernas resultat som föreslås gälla från och med verksamhetsåret

14 Ramavvikelse Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Strategiska områden i ÖSB Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barn och ungas behov Trygg välfärd 100% 20% el -10% 45% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% Internkontroll Genusredovisning Klimatredovisning 14

15 Reviderade driftbudgetramar juni 2012 Budget Tillägg Rev Driftnämnd/anslag budget Barn och utbildning Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Gymnasienämnden Östernärke områdesnämnd Programnämnd Barn och utbildning Social välfärd Socialnämnd väster Socialnämnd öster Vård- och omsorgsnämnd väster Vård- och omsorgsnämnd öster Nämnd för funktionshindrade Överförmyndarnämnden Programnämnd Social välfärd Samhällsbyggnad Miljönämnden Tekniska nämnden exkl. va/avfall Byggnadsnämnden Kultur- och medborgarnämnden Fritids- och turistnämnden Glanshammars lokala nämnd Tysslinge lokala nämnd Östernärke områdesnämnd Kollektivtrafik Programnämnd Samhällsbyggnad Tekniska nämnden, fordonsgas 0 0 Programnämnd Samhällsbyggnad, mark Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

16 Kommunstyrelsen Kommunledningen Kommunledningskontoret Lokalförsörjningsenheten, rörelsefastigheter 0 0 Stadsrevisionen Valnämnden Summa nämnder Tekniska nämnden, taxefinansierade verksamheter Va 0 0 Avfall 0 0 Kommunstyrelsen - kommungemensamt Till kommunstyrelsens förfogande Kommungemensamma verksamheter Nerikes brandkår Kommungemensamma statsbidrag flyktingstatsbidrag m.m maxtaxa barnomsorg Finansiering Personalförsäkring Pensionskostnader Semesterlöneskuldsförändring Kapitalkostnader Försäljning av tomträtter Internt avkastningskrav fastigheter Avskrivning lån Avgifter, ersättningar och intern ränta avs citybanan Driftbudget totalt

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun 2014-02-05 Ks 140/2015 Bokslutskommuniké Preliminärt bokslut 2014 Örebro kommun Bokslutskommuniké Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen som är en uppföljning

Läs mer

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO

Budget Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Budget 2016 Den största utbyggnaden av skola och omsorg sedan 60- talet KOMMUNLEDNINGEN I ÖREBRO Det går bra för Örebro kommun 2 019 nya invånare förra året och vi passerar 153 000 invånare 2020. En av

Läs mer

Framtidstro och orosmoln

Framtidstro och orosmoln Majoritetens förslag till: Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-11 för Katrineholms kommun Framtidstro och orosmoln Övergripande planering med budget 2009 och plan 2010-2011 innehåller

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Kurvorna pekar nedåt!

Kurvorna pekar nedåt! Kurvorna pekar nedåt! 2 ½ år av mandatperioden har gått och vi socialdemokrater ser med oro på utvecklingen för Karlstad. Vi har under mandatperioden lagt en rad förslag som skulle påverkat utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Kortversion av Årsredovisning

Kortversion av Årsredovisning Kortversion av Årsredovisning 2015 Förenklad årsredovisning Ängelholm kommuns årsredovisning är en redogörelse av den verksamhet som har bedrivits under året och hur väl verksamhetens utförande stämmer

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag

INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag INGEN UNG UTAN JOBB! Socialdemokraternas budgetförslag 2015-2018 Uppsala är en bra stad att bo och leva i, men: Stora grupper i förskola och skola Segregation Bostadsbrist Arbetslöshet hög konkurrens om

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287

Dnr KK13/346 POLICY. Policy för god ekonomisk hushållning. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 POLICY för god ekonomisk hushållning 2013-12-10 287 Dnr KK13/346 2/8 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1 Avgränsning... 4 3.2 Politiska

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv 1 (10) Kommunledningskontoret 2013-04-10 Dnr Ks 2013- Ekonomiavdelningen Birgitta Hammar Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Styrning, ledning och uppföljning

Styrning, ledning och uppföljning Kommunledningsförvaltningen Ärendenr: KS 2016/314 Fastställd: KS 2016-11-09 Reviderad: - RIKTLINJE Styrning, ledning och uppföljning 2/9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Målstyrning... 4 Begrepp i målstyrningen...

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018

Mål och budget samt fastställande av skattesats för 2018 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Ahrgren Maria Hägglund Ola Opard Ylva Datum 2017-10-17 Diarienummer KSN-2016-2268 Kommunstyrelsen Mål och budget 2018-2020 samt fastställande av skattesats för 2018 Förslag

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar

Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Allians för Borlänge Förslag till revidering av strategisk plan och ekonomiska ramar 2014-2016 Inledning Inför

Läs mer

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014

Definitiv Budget 2015. Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Definitiv Budget 2015 Presentation i Kommunfullmäktige 24/11-2014 Kommunallagen om budget Förslag till budget ska upprättas av kommunstyrelsen (KS) före oktober månads utgång Budgeten ska fastställas av

Läs mer

Delårsrapport Tekniska nämnden

Delårsrapport Tekniska nämnden Delårsrapport 2012 Tekniska nämnden Driftredovisning Driftredovisning UTFALL DELÅR PROGNOS HELÅR UTFALL Nettokostnad i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg helår Skattefinansierad verks.

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75%

Ark1. Teknisk justering: sänkt internränta 2017 på befintliga investeringar till 1,75% EVP 2017-2019 MED BUDGET 2017 Kommunfullmäktiges beslut 2015-11-26 nettokostnadsram för respektive nämnd/verksamhet -=ökad nettokostnad, +=minskad nettokostnad i förhållande till senast beslutade ram,

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser

Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Dnr BTN13/65 RIKTLINJE Riktlinje för gestaltning av kommunens allmänna platser i stadskärnan, hamnen och övriga strategiska platser Antagen av Bygg- och tekniknämnden 2015-12-15 Dnr BTN13/65 2/6 Innehållsförteckning

Läs mer

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun

Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun RAPPORT Månadsbokslut mars 2016 för Nacka kommun Bilaga, KFKS 2016/300 INNEHÅLL Läget i korthet s. 2-3 Fördjupning s. 4-7 Läget i korthet fortsatt balans i ekonomin Lägesbedömningen i denna rapport görs

Läs mer

Karlshamns kommun. Välkommen till. Göran Persson twitter.com/kommundirektor

Karlshamns kommun. Välkommen till. Göran Persson twitter.com/kommundirektor Välkommen till Karlshamns kommun Göran Persson twitter.com/kommundirektor Liten trendspaning Uppdrag och processer Organisation och ekonomi Utvecklingsområden Synpunkter och frågor Karlshamn är unikt med

Läs mer

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042

Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Medarbetar- och ledarpolicy

Medarbetar- och ledarpolicy www.hassleholm.se S Medarbetar- och ledarpolicy Policy Innehåll Medarbetar- och ledarpolicy 3 Tillsammans skapar vi Hässleholms kommun 3 Hässleholms kommun som arbetsgivare 3 Medarbetarskap 3 Ledarskap

Läs mer

Stimulans för Stockholm

Stimulans för Stockholm SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper

Läs mer

Sociala investeringar. - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun

Sociala investeringar. - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun Sociala investeringar - förebyggande insatser för ett minskat utanförskap i Örebro kommun Vad är sociala investeringar? Förebyggande, tidigt genomförda insatser tidigt i processen eller tidigt i ålder

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018

Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Socialdemokraternas förslag på reviderad nettodriftbudget 2016-2018 Vi yrkar att Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Komplettera driftbudgeten med ökat ramanslag till Omsorgsnämnden på 2 miljoner årligen.

Läs mer

Allianspartiernas Budgetremiss 2015

Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Allianspartiernas Budgetremiss 2015 Vilhelmina kommun Alliansen arbetar för att Vilhelmina kommun ska bli en kommun där allt fler finner det attraktivt att leva och bo. Vilhelmina kommun har stora möjligheter

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ärendelista Vux 7/2017 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2017-06-01 Klockan: 13:30 ca 17.00 Plats: Rosängen, lokal Inspiratören, Sommarrovägen 20 1 Protokolljusterare, kallelse och föredragningslista

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

Socialdemokraterna i Klippans kommun

Socialdemokraterna i Klippans kommun Socialdemokraterna i Klippans kommun Handlingsprogram 2015-2018 Vår vision för kommunen Den socialdemokratiska ideologin och politiken syftar till att skapa ett samhälle där alla människor oavsett bakgrund

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Förslag på att införa sociala investeringsfonder

Förslag på att införa sociala investeringsfonder 2013-04-02 1 (5) Individ- och omsorgsnämnden Förslag på att införa sociala investeringsfonder Beslutsunderlag Budget 2013 med plan för 2014 och 2015, beslutad i KF den 26 november 2012 Individ- och omsorgsförvaltningens

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Vision 2030 Burlövs kommun

Vision 2030 Burlövs kommun Vision 2030 Burlövs kommun Den kreativa mötesplatsen för boende, näringsliv, utveckling och kultur. Målorden för Burlövs kommun är: Trygg & nära, Grön & skön, Liv & rörelse Alla som bor och vistas i Burlövs

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer