En växande kommun med nya möjligheter 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En växande kommun med nya möjligheter 2.0"

Transkript

1 Ks 654/2012 En växande kommun med nya möjligheter 2.0 Förslag till reviderad budget för

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reviderad budget för år Reviderad budget tabell...4 Utökat driftsbudgetutrymme för Fler i jobb... 4 En aktiv sommar... 5 Kultur och föreningsliv i utveckling... 6 Tillgänglighet, klimat och trygghet... 7 Kompetensutveckling och personal... 9 En skola i utveckling Medel till kommunstyrelsens förfogande Utredning om vissa fastigheter i behov av upprustning Budgeterat resultatkrav Revidering av indikatorer Revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret Reviderade driftbudgetramar juni

3 Reviderad budget för år 2012 Örebro kommun är en stad som växer. Invånarna blir fler och det medför att såväl intäkterna ökar, som att nya krav ställs på de kommunala verksamheterna. För den politiska ledningen är det viktigt att tillse att kommunens ekonomi är i balans på både kort och lång sikt, samtidigt som verksamheten kan leverera välfärdsinsatser och samhällsnytta av hög kvalitet. I delårsrapport för 2012 som redovisas för kommunstyrelsen i juni bedöms årsresultatet till drygt 570 mnkr. Bakom resultatet ligger reavinster på 379 mnkr som en följd av försäljningar i samband med bolagiseringen av kommunens fastigheter. En annan engångspost som lyfter resultatet är återbetalningen av AFA-medlen på 57 mnkr. Prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag visar också på ett överskott mot budget på 85 mnkr. De förändrade förutsättningarna innebär att nya insatser för en stärkt välfärd och förbättrad kvalitet är möjliga. Detta gäller insatser av engångskaraktär för För att på bästa sätt disponera de extra medel som nu finns tillgängliga för år 2012 föreslås att budgeten för 2012 revideras enligt följande: Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 85 mnkr i enlighet med aktuell prognos. Resultatkravet höjs med 37 mnkr från 80 till 117 mnkr. Driftbudgetutrymmet utökas med 48 mnkr. Det utökade driftbudgetutrymmet ger tillsammans med AFA-medlen möjlighet till engångsinsatser under I ärendet redovisas vidare förslag till revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad budget för år 2012 enligt förslag grunderna för bedömningen av nämndernas resultat för 2012 revideras i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Ärendet skall vidare till kommunfullmäktige 3

4 Reviderad budget tabell Budget Rev Belopp i mnkr 2012 budget Driftredovisning , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar -137,0-137,0 Verksamhetens nettokostnader , ,0 Skatteintäkter 4 965, ,8 Generella statsbidrag och utjämning 1 365, ,3 Finansnetto 89,9 89,9 Resultat före extraordinära poster 80,0 117,0 Extraordinära poster Årets resultat 80,0 117,0 Utökat driftsbudgetutrymme för 2012 Örebro kommuns invånare förtjänar den bästa möjliga service och välfärd de kan få för kommunens intäkter. När de ekonomiska förutsättningarna förändrats för år 2012 har den politiska majoriteten valt att fokusera på insatser som kan göras under året och som får direkt påverkan på örebroarnas vardag. De åtgärder som presenteras är framtagna i samverkan med berörd förvaltning. För att trygga ekonomin långsiktigt har det budgeterade resultatkravet utökats med 37 mnkr. Därtill är det känt att kommunen under året får en reavinst efter försäljning av fastigheter. Den ekonomiska statusen är god och ger utrymme för de satsningar som presenteras här nedan. Samtidigt är det av vikt att kommunens nämndorganisation håller den budget som gäller för året. Fler i jobb Sommarjobb För att aktivt arbeta med att få ned den höga ungdomsarbetslösheten är möjliggörandet av sommarjobb avgörande. Unga människor saknar ofta både den erfarenhet och det kontaktnät som idag krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Genom att ge så många unga människor som möjligt chansen till ett sommarjobb får de erfarenhet, större kontaktnät, ökat ekonomiskt självbestämmande samt bättre yrkesförutsättningar för framtiden. Vi prioriterar därför ytterligare 400 platser för sommarjobb. 4

5 Utökade resurser till Vuxam Som ett led i att motverka arbetslöshet och ökande barnfattigdom är det viktigt att arbetsmarknadsåtgärder riktas mot rätt målgrupper. Barnfamiljer som idag är i beroende av försörjningsstöd är en sådan grupp, där befintliga insatser inom Vuxam kan göra en stor skillnad. Genom att utöka resurser för projekt som det finns en befintlig organisation för och som över tid har visat goda resultat kan vi göra stora skillnader för individer och familjer. Vi vill utöka resurserna för Kom-jobb, ungdomsanställningar, skapa fler platser för yrkesutbildning samt arbeta ännu mer med kartläggnings- och motivationsarbete. Dessa insatser har potential att öka människors självbestämmande genom att få fler i egen försörjning samt minska behovet av kommunalt försörjningsstöd. Fler i jobb Extra sommarjobb Utökade resurser till Vuxam Summa tkr tkr tnkr En aktiv sommar Sommaraktiviteter för barn och ungdomar Sommarlovet är långt och för många barn och ungdomar innebär det semester och upplevelser som ger energi och avkoppling. För barn som lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjer är sommarlovet förknippat med sysslolöshet. Många barn spenderar somrarna hemma, eftersom sommaraktiviteter ofta innebär en utgift. De nätverk som finns runt barnen under terminerna med lärare, fritidsledare och andra vuxna försvinner under sommaren. Situationen blir svår för både barnen och deras familjer. Därför är det angeläget att skapa mötesplatser och många olika aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren. Kultur- och medborgarnämnden och Fritid- och turistnämnden får förstärka resurser för arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och deras familjer en meningsfull och spännande sommar. Detta ska leda till fler aktiviteter med fritidsgårdarna, utökade möjligheter till sommarkollo, naturupplevelser, dagsutflykter, med mera. Kommunen ska samverka med det civila samhället i det här arbetet. Örebros föreningsliv blir en viktig faktor för att hjälpa till att skapa fler goda aktiviteter under sommaren Det är också viktigt med möjlighet till meningsfulla upplevelser även för de barn och familjer som är bosatta utanför Örebro stad. Områdesnämnderna kan i nära dialog med boende erbjuda aktiviteter för barn som annars kanske inte skulle ha möjlighet till roliga upplevelser under sommarlovet. Därför öronmärks en summa om 200 tkr för sommaraktiviteter till områdesnämnderna att fatta beslut om. Aktiviteter för äldre Kultur, nöjen, utflykter och andra upplevelser är värdefulla för trivsel, hälsa och välbefinnande. Örebro kommun vill att även våra äldre invånare ska känna att sommaren är en tid av glädje, stimulans och nya positiva minnen. Medel avsätts för att en flora av aktivitetsmöjligheter ska kunna erbjudas för äldre och andra brukare på kommunens olika boenden under sommaren och hösten. Pengar ska kunna sökas för ändamålet av kommunens verksamheter oavsett driftform. 5

6 Trygghetsvärdar i City Örebro kommun har sedan 2010 genomfört satsningar på trygghetsvärdar i city, som har cirkulerat främst på de platser där otrygghet mer sannolikt kan uppstå. Resultatet har varit lyckat, och vi avsätter nu resurser under sommaren 2012 för att skapa en tryggare miljö att röra sig i på stan. En aktiv sommar Sommaraktiviteter för barn och ungdomar Sommaraktiviteter för äldre Trygghetsvärdar i city Summa tkr tkr 350 tkr tkr Kultur och föreningsliv i utveckling Kulturskolan Visukalsatsning Visukalen FAME har väckt ett stort intresse bland Örebros döva och hörselskadade ungdomar och det är viktigt att stimulera det intresse som uppstått. Kulturskolan vill, i samverkan med We Sign och Länsteatern, möta detta genom att erbjuda sina Teckenspråkiga elever ämnesövergripande aktiviteter en eftermiddag i veckan under 2012 samt anpassa Kulturskolans danssal till dessa ungdomars behov. För att underlätta för Kulturskolans arbete med döva och hörselskadade görs en extra satsning genom att erbjuda intensivkurser på teckenspråk och kultur för kulturskolans pedagoger. Detta skulle också minska tolkbehoven i framtiden. Organisationsutveckling Det pågår ett arbete med organisationsutveckling inom fritids- och kulturförvaltningen. Arbetet ska leda till minskade kostnader och ett effektivare arbetssätt. Utbildningsdagar och andra insatser krävs och är en långsiktigt god investering. Inventering och underhåll av konstsamling Konsthallen har mycket konst som är underställd i källare och förråd för reparation/makulering. Konst som allt för sällan visas. Det finns ett stort behov av inventering av kommunens konstsamling för att rädda konstverk som börjat gå sönder eller som förtjänar att lyftas fram i offentlighetens ljus. Information om offentlig konst Örebro kommun har ett behov av att synliggöra den offentliga konsten. Detta genom att ta fram en tryckt broschyr samt information på kommunens hemsida. Arbetet ska leda till ökade möjligheter att informera besökare i kommunen om vad det är de upplever i stadsbilden. Det är också en god service till kommunens invånare. 6

7 Föreningsbidrag Föreningar av olika slag har en viktig roll i vårt samhälle. Många föreningar bedriver verksamheter i egna lokaler och med små medel. Landsbygdens föreningsliv med sina bygdegårdar och föreningar som bedriver social verksamhet har med sina lokaler en viktig roll att spela som mötesplatser. Dock har många föreningar mycket knappa resurser för att underhålla och rusta upp sina lokaler/fastigheter. Behovet är stort och genom att avsätta extra pengar 2012 kan kommunen göra en viktig insats kronor satsas på detta. Inom social välfärds verksamhetsområde finns många föreningar som gör en viktig insats för välfärden varje dag. Inom föreningarna pågår ständig verksamhetsutveckling. Det är viktigt att kommunen kan skicka signaler om att det arbetet är viktigt. Därför avsätts kronor till föreningsstöd inom Programnämndsocial välfärds verksamhetsområde för återstoden av Urban Youth Choir Festival Körsång är en konstform som många kan identifiera sig med. Körmusiken omfattar alla nivåer av utövare, en folkrörelse med stor bredd. Länsmusiken i Örebro och SWICCO vill tillsammans med Landstinget och Örebro kommun bredda och utveckla musiktraditionen. Under 2012 kommer en unik mångkulturell körfestival att genomföras i Örebro under namnet Urban Youth Choir Festival. Festivalen kommer att vara den första i sitt slag med körsjungande ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund. Under festivalen kommer det att skapas helt nya uttrycksformer genom att traditionell körsång kombineras med andra musikstilar; allt från pop och rock till reggae och hip-hop. Festivalen kommer att vara en viktig och välkommen del i integrationsarbetet. Arbetet kommer också att leda till flera konserter i de olika ytterområdena i Örebro kommun. Kultur och föreningsliv i utveckling Visukalen seminarier Organisationsutveckling Inventering och underhåll av konst Information om offentlig konst Föreningsbidrag av engångskaraktär Urban Youth Choir Festival Summa 210 tkr 300 tkr 250 tkr 200 tkr 550 tkr 300 tkr tkr Tillgänglighet, klimat och trygghet Lekplatser underhåll. Barns möjlighet till lek är viktigt. Alla barn ska ha möjlighet till en rik fritid. Därför är tillgången till en lekplats viktig. För många barnfamiljer är lekplatserna i vår kommun en självklar plats att gå till. Kommunen har ett ansvar att se till att lekplatserna är trygga och att de är anpassade så att alla barn har tillgång till dem. Därför anslås medel till utveckling och underhåll av kommunens lekplatser. 7

8 Utemiljöer för äldre Närheten till en god utemiljö vid våra vård- och omsorgsboenden är viktigt för dem som bor och vistas där. Särskilt när ålder och sjukdom har bidragit till att rörelseförmågan är nedsatt och möjligheten att ta sig till attraktiva platser är mindre. Majoriteten har tidigare budgeterat för att skolorna ska kunna söka pengar till att skapa en attraktiv skolgårdsmiljö. Vi vill nu göra samma sak för våra vårdoch omsorgsboenden och avsätter pengar i den reviderade budgeten till utemiljöer för äldre. Pengar till projekten ska kunna sökas av kommunens verksamheter oavsett driftform. De kan även sökas av andra som är relaterade till våra boenden, exempelvis anhöriggrupper. Ökad trygghet mindre elförbrukning Upplevelsen av trygghet i en stad ökar om det finns god belysning. Möjligheten till överblick är en av många faktorer som många kvinnor uppger är viktigt för att de ska känna sig trygga när det är mörkt ute. Vi måste se till att vår belysning är placerad på ställen där människor rör sig. Därför kommer vi att komplettera vissa platser med ny belysning. Vi kommer samtidigt som vi förstärker belysningen i kommunen se till att byta ut miljöfarlig belysning mot mer miljövänliga alternativ både vad avser energiförbrukningen och farliga ämnen. Öknaskolan Platsen Öknaskolan står på är ett attraktivt läge i Vivalla. Platsen är omgiven av grönområden och skulle kunna bli en mötesplats för de boende i området. Det är dags att den nedlagda skolan rivs och att platsen får ett nytt användningsområde. De boende i Vivalla kan med denna insats se fram emot en ny plats som kan utveckla Vivalla, istället för en tom uttjänt byggnad. Gatuunderhåll På en del platser i kommunen är vissa gator eftersatta i underhåll. Om de inte åtgärdas kan de utgöra en fara för trafikanter. Vi vill öka säkerheten för cyklister och bilister. Ju längre man väntar med underhåll desto dyrare blir det. Därför vill vi lägga resurser på gatuunderhåll för att förbättra kvalitén men också se till att kommunen får mer pengar att lägga på välfärd. Parkunderhåll Parkerna är viktiga för stadens attraktivitet. I och med att Örebro växer ökar utbyggnaden av stadens parker. Det innebär att det är svårt att få pengarna att räcka till för att sköta underhållet av parkerna och hålla den standard som man kan förvänta sig på stadens parkområden. Därför är det viktiga insatser som kan göras med ett extra anslag. Medborgarna ska ha möjlighet att möta trygga, tillgängliga och vackra parker i alla delar av staden. I framförallt många av parkerna på väster och i Brickebacken finns ett stort behov av att göra både tillgänglighets-, trygghets- och attraktivitetsåtgärder. Brounderhåll Flera år med sämre ekonomi har inneburit ett eftersatt underhåll av stadens broar. Lagning av påkörningsskador på flera broar är en typ av åtgärd som brådskar. Detta ska till stor del kunna göras under

9 Järntorget Kommunledningen ser inte Järntorgets omvandling som färdig. Det finns fortfarande saker som behöver göras för att öka torgets attraktion. Dels för att fler örebroare ska nyttja platsen men också för att näringsidkare i området ska få goda förutsättningar för sin verksamhet. En central del av Järntorget är fontänen. Vi vill att den ska få ett nytt utseende samt att omgivningen får ett lyft genom plantering av nya blommor. Vi vill se över möjligheten att skapa en ny fasad på el-stationen i området. Medborgardialog Pulsådern Kommunen ska stärka dialogen med örebroarna. En förutsättning för att de förändringar som görs i kommunen ska utgå från medborgarnas behov är att engagera medborgarna. När kommunen nu genomför ett omfattande utvecklingsarbete i spårområdet mellan Gustavsvik och Svampen, det så kallade Pulsåderprojektet, ska dialogen förstärkas. När ett så stort projekt som kommer påverka Örebro för flera år framöver ska örebroarnas medverkan vara självklar. För detta dialogarbete avsätts nu medel. Motionsspår Markaspåret på Öster i Örebro ska byggas klart. Många av lamporna i Örebros motionsspår behöver bytas ut och ersättas av mer energisnål belysning. Tillgänglighet, klimat och trygghet Lekplatser underhåll Utemiljöer för äldre Ökad trygghet mindre elförbrukning Öknaskolan Gatuunderhåll Parkunderhåll Brounderhåll Järntorget Medborgardialog Pulsådern Motionsspår Summa tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 600 tkr 900 tkr 500 tkr tkr Kompetensutveckling och personal Kompetensutveckling inom Social välfärd Behovet av kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer inom programområde Social välfärd är stort. Om personalen har god kompetens, mår bra och har bra arbetsvillkor påverkar det i stor utsträckning brukarnas nöjdhet. Gemensamt för området är svårigheten att finansiera vikarieersättning under utbildningstiden. Programnämnden har ansökt om statligt bidrag för Omsorgslyftet, en satsning för att stärka kompetensen hos personal med högst gymnasieutbildning. Statsbidraget ger kommunen kompensation för utbildningskostnader, men inget därutöver. Kostnaderna som uppstår för vikarier när personalen ska delta i utbildningar, måste finansieras av 9

10 kommunen. Då vård och omsorg är kvinnodominerade verksamheter är det främst kvinnor som kommer att ta del av kompetenshöjningen inom omvårdnadslyftet. Det finns också behov av utbildningar som är gränsöverskridande mellan verksamheter inom området, värdegrundsutbildning samt andra specialistutbildningar. Kommungenerell ledarskapsutbildning Örebro kommun har höga ambitioner för sin verksamhet. Vi vill vara den kommun som bäst arbetar med att ge människor lika rättigheter och möjligheter. Vi har också visionen att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. En viktig del i att nå våra mål och visioner är att vi har ett bra ledarskap i vår organisation. Det pågår just nu en kartläggning av kommunens generella och verksamhetsspecifika behov av ledarskapsutveckling. Kartläggningen är en del i att skapa en grund för vad vi vill för vårt ledarskap. För att vi ska få en snabb effekt på resultatet av kartläggningen väljer Majoriteten att satsa nya pengar på ledarskapsutbildning för verksamhetsåret Personalfest i juletid Örebro kommun är en stor organisation och därmed också en stor arbetsgivare. Det är viktigt att kommunens personal inom de olika förvaltningarna och enheterna får möjlighet att träffas över gränserna och känna att man har samma arbetsgivare. Med en personalfest vill vi uppmärksamma våra medarbetare för deras fina insatser på sina arbetsplatser. Personalfester förekommer inte ofta i Örebro kommun ska det ske och förhoppningen är att det blir en positiv upplevelse för alla medarbetare. Evenemanget sker i slutet av året. Kompetensutveckling och personal Social välfärd Ledarskapsutbildning Personalfest Summa tkr tkr tkr tnkr En skola i utveckling Pengar till skolbibliotek/ läromedel Enligt den nya skollagen är alla skolor skyldiga att ha ett skolbibliotek och statusen på biblioteket kan se väldigt olika ut på olika skolor. Vi vill satsa 2 miljoner kronor, vilket innebär ca 150 kronor per elev för att skolorna ska få medel att utrusta sina bibliotek och köpa läromedel för. Underhåll av skolgårdar Vi vet att många skolgårdar behöver rustas upp och det finns ofta ett stort engagemang från elever, personal och föräldrar i den här frågan. Vi gjorde en liknade satsning i höstas. Då kunde inte alla som ansökte om bidrag till upprustning få det. Nu tillför vi ytterligare medel för detta. 10

11 Utveckla organisation för modersmålsavdelning Nyanlända elever som kommer till Sverige får jobba hårt för att nå målen i de olika skolämnena. För att komma in på ett studieföreberedande program krävs stora insatser av eleverna. Detta arbete ska göras samtidigt som eleven ska lära sig svenska. Örebro kommun inväntar en stor anhöriginvandring. Vi behöver utveckla denna verksamhet för att på sikt erbjuda grundskoleundervisning på modersmål parallellt med svenskundervisning. Forskning visar att elever som får läsa olika ämnen, till exempel biologi eller matematik på sitt modersmål, uppnår de olika kursmålen i mycket högre grad än om de läser bara på svenska. Utvecklingsarbete IT IT blir en allt viktigare del av det pedagogiska arbetet i skolorna. Programnämnd Barn och utbildning tog nyligen beslut om att utrusta alla skolor med trådlösa nätverk för att ITanvändningen ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Nu måste en strategi och utbildningsinsats tas fram för att den IT-användningen ska bli effektiv och att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av den teknik som används i skolan. En skola i utveckling Skolbibliotek/läromedel Underhåll av skolgårdar Modersmålsundervisning IT utvecklingsarbete Summa tkr tkr 500 tkr 400 tkr tnkr Medel till kommunstyrelsens förfogande Örebro kommun och dess invånare är förtjänta av en aktiv politik för fler jobb, hållbar tillväxt och ett minskat utanförskap. Den politiska majoriteten planerar för att under hösten 2012 ingå överenskommelser med en rad aktörer, som ska leda till långsiktiga satsningar för fler jobb och ett stärkt civilt samhälle. Kommunledningskontoret kommer att ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant arbete, samt inleda samtal med berörda aktörer. Projekten Jobbpunkt Väst, Jobb till Jobb, Satsa, Eksam, Linje 14, Cesam samt aktörerna inom det näringslivsutvecklande BRO-projektet kommer att kontaktas i detta syfte. Resurser avsätts till Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter, för att komma vidare i denna ambition. Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill också förstärka kommunens möjligheter att under hösten vara lyhörd för näringslivets, det civila samhällets och den kommunala organisationens syn på Örebros utveckling. Den förstärkning som görs av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter ger möjligheter för fler goda politiska satsningar under hösten, samtidigt som tid ges för eftertanke, dialog och fördjupad kunskap om kommunens och omvärldens ekonomiska utveckling. Medel till KS förfogande Summa tkr tkr 11

12 Utredning om vissa fastigheter i behov av upprustning Örebro kommun har överlåtit en rad fastigheter till det nybildade bolaget Futurum. Det rör sig främst om lokaler kopplat till skola och förskola. Kommunen har också överlåtit fastigheter som inrymmer äldreboenden till ÖBO. Flera av de berörda fastigheterna har behov av rustning eller annan typ av investering, som är kopplad till krav från olika myndigheter krav som måste åtgärdas. De nödvändiga åtgärderna kommer att vara hyresdrivande och påverka kommunens ekonomi på både kort och lång sikt. Örebro kommun kommer att göra en reavinst i samband med försäljningen till Futurum och ÖBO. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna för Örebro kommun att ekonomisk understödja de berörda bolagen, som kommunen äger, i arbetet med att hantera myndighetskraven. Genom kloka åtgärder som förbättrar barns, ungdomars, äldres och medarbetarnas arbets- och vistelsemiljöer kan också driftskostnaderna hållas nere. Det innebär att resurser istället kan läggas på verksamhetens innehåll. Budgeterat resultatkrav En viktig faktor för kommunens ekonomiska status 2012 är den reavinst som uppkommit i samband med att kommunala verksamhetslokaler sålts till det nybildade kommunägda bolaget Futurum. Vid årets slut kommer denna reavinst få stor betydelse för årets resultat. Reavinsten omfattar 379 miljoner kronor och bidrar till att ytterligare stärka kommunens likviditet och långsiktiga förmåga att ge kommuninvånarna god service och en väl fungerande välfärd. Vid revideringen av budgeten för 2012 framgår att de ökade intäkterna ger möjligheter till viktiga satsningar i Örebro. Men den ekonomiska hushållningen är avgörande för att välfärden ska tryggas på lång sikt. Därför adderas, utöver reavinsten, 37 miljoner kronor till det budgeterade resultatet. Det ger en ökad trygghet kopplat till att skatteintäkterna fortfarande kan förändras under året. Men framför allt är det en signal om att Örebro kommun tar det ekonomiska ansvar som är nödvändigt i en ekonomiskt turbulent tid. Budgeten ska hållas Årets första delårsbokslut indikerar att det i några nämnder finns underskott, som om de inte hanteras kvarstår eller växer fram till årets slut. En viktig signal till hela den kommunala organisationen är att de budgetramar som finns ska hållas. Åtgärder ska sättas in av de driftnämnder som prognostiserar ett underskott för 2012 års verksamhet. Revidering av indikatorer I bilaga 1 i Övergripande strategi och budget 2012 (ÖSB) redovisas indikatorer för nämndernas resultatbedömning. Programnämnderna har under våren arbetat fram förslag till revideringar av dessa. Inför delårsrapport 2 kommer indikatorerna att revideras i enlighet med programnämndernas förslag och ligga till grund för resultatbedömningen. Revidering av kommunövergripande indikatorer sker

13 Revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret 2012 I kommunfullmäktiges beslut i november 2011 om Övergripande strategier och budget 2012 med plan för ingår principer för resultatbedömning av nämndernas resultat. Utdrag från ÖSB 2012: Principer för resultatbedömning Utifrån bedömning av verksamhetens resultat som grund, värderas nämndernas överföring av ekonomiskt resultat mellan verksamhetsåren. Analys och resultatbedömning görs samlat utifrån samtliga indikatorers utfall inom respektive målområde. Till kommunfullmäktige redovisas resultaten för de angivna målområdena samt det samlade resultaten för strategiområdena. Programnämndernas resultat redovisas och bedöms för respektive verksamhetsområde. Driftnämndernas resultat redovisas och bedöms samlat i de fyra områdena i medborgaren i centrum: medborgare, verksamhetens processer, ekonomi samt medarbetare utifrån utfall och analys av indikatorerna. Driftnämndernas resultatbedömning ligger till grund för överfört resultat mellan åren. Maximalt kan en nämnd få föra över 20 procent av det prövade överskottet eller maximalt 10 % av prövat underskott. Nämndens måluppfyllelsegrad avgör det maximalt möjliga beloppet som kan överföras. Vid underskott blir beräkningen omvänd vilket innebär att vid full måluppfyllelse så överförs inget resultat. Har nämnden däremot måluppfyllelse till hälften så överförs också hälften av det 10 procentiga underskottet. För intraprenader gäller att hela resultaten såväl underskott som överskott prövas mot verksamhetsresultaten. Kommunstyrelsen fattar beslut om resultatöverföringen i särskilt beslut i samband med eller efter årsredovisningen. Ramavvikelse Medborgaren i centrum Fokusområden Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Internkontr Genusredov Klimatredov 100% 20% el -10% 50% 15% 10% 10% 5% 5% 5% Förslag till förändring Kommunledningskontorets ekonomistyrningsenhet har tagit fram ett förslag till förändring utifrån synpunkter från den politiska majoriteten. Förändringen innebär att de fyra strategiska områdena läggs till som nya bedömningsområden för värdering av driftnämndernas bidrag till kommunens utveckling. De tre tidigare angivna fokusområden förändras från att utgöra egna bedömningsområden till att i stället vara bedömningskriterier inom ramen för varje del i verksamhetsuppdraget som regleras i nämndens reglemente. I bilden nedan visas den nya bedömningsmatrisen för nämndernas resultat som föreslås gälla från och med verksamhetsåret

14 Ramavvikelse Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Strategiska områden i ÖSB Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barn och ungas behov Trygg välfärd 100% 20% el -10% 45% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% Internkontroll Genusredovisning Klimatredovisning 14

15 Reviderade driftbudgetramar juni 2012 Budget Tillägg Rev Driftnämnd/anslag budget Barn och utbildning Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Gymnasienämnden Östernärke områdesnämnd Programnämnd Barn och utbildning Social välfärd Socialnämnd väster Socialnämnd öster Vård- och omsorgsnämnd väster Vård- och omsorgsnämnd öster Nämnd för funktionshindrade Överförmyndarnämnden Programnämnd Social välfärd Samhällsbyggnad Miljönämnden Tekniska nämnden exkl. va/avfall Byggnadsnämnden Kultur- och medborgarnämnden Fritids- och turistnämnden Glanshammars lokala nämnd Tysslinge lokala nämnd Östernärke områdesnämnd Kollektivtrafik Programnämnd Samhällsbyggnad Tekniska nämnden, fordonsgas 0 0 Programnämnd Samhällsbyggnad, mark Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

16 Kommunstyrelsen Kommunledningen Kommunledningskontoret Lokalförsörjningsenheten, rörelsefastigheter 0 0 Stadsrevisionen Valnämnden Summa nämnder Tekniska nämnden, taxefinansierade verksamheter Va 0 0 Avfall 0 0 Kommunstyrelsen - kommungemensamt Till kommunstyrelsens förfogande Kommungemensamma verksamheter Nerikes brandkår Kommungemensamma statsbidrag flyktingstatsbidrag m.m maxtaxa barnomsorg Finansiering Personalförsäkring Pensionskostnader Semesterlöneskuldsförändring Kapitalkostnader Försäljning av tomträtter Internt avkastningskrav fastigheter Avskrivning lån Avgifter, ersättningar och intern ränta avs citybanan Driftbudget totalt

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY

Innehållsförteckning Bilder framsida: Creative Commons CC BY CC BY Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 På väg mot 150 000 invånare... 3 Vad innehåller detta dokument?... 4 Processen för styrning, uppföljning och utveckling av Örebro... 5 Strategiska områden

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013

Ettårsplan 2013 - med nämndernas åtaganden 2013 Ettårsplan - med nämndernas åtaganden 2 Innehållsförteckning Sida Majoritetens budgetskrivelse 4 Kommunledningsförvaltningens skrivelse om Ettårsplanen för 8 Resultaträkning 26 Skatteintäkter 26 Driftsammandrag

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015

Verksamhetsplan med budget 2015 2015-03-30 Km 74/2015 Verksamhetsplan med budget 2015 Örebro kommun Beslutad i 2015-04-15 Innehållsförteckning 1 Förslag till beslut... 3 2 Förvaltningschefens bedömning... 4 2.1 Verksamhetens styrkor

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23

STRATEGISK PLAN 2011 2013. Kommunfullmäktige. Antagen 2010-06-23 STRATEGISK PLAN Kommunfullmäktige Antagen 2010-06-23 3 (54) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen.

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Investera i framtidens Sollentuna!

Investera i framtidens Sollentuna! Investera i framtidens Sollentuna! Socialdemokratiskt förslag till Budget 2009 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Budget 2009

Läs mer

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun

i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun i n l e d n i n g 1 Årsredovisning 2010 Örebro kommun 2 i n l e d n i n g foto leif Johansson/bildarkivet.se Fakta om Örebro sjunde största kommunen Örebro är befolkningsmässigt landets sjunde största

Läs mer

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun

Foto Clifford Shirley. Budget 2015. Enköpings kommun Foto Clifford Shirley Budget 2015 Enköpings kommun Budget 2015 Enköpings kommun Med långtidsbudget 2016-2017 Antagen av kommunfullmäktige 18 november 2014 Ärende KS2014/122 136 Innehåll Enköping för alla

Läs mer

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23

Årsplan 2015 med budget 2016-2017. Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Årsplan 2015 med budget 2016-2017 Nygatan 10 645 80 Strängnäs www.strangnas.se Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 och reviderad 2015-02-23 Innehållsförteckning Förord... 3 Majoritetsförklaring

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet

Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Socialdemokraternas förslag till Budget 2008 Den samlade oppositionen i Sollentuna Socialdemokraterna Sollentunapartiet Miljöpartiet de Gröna Vänsterpartiet Pådrivande och offensiva Den samlade oppositionens

Läs mer

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun

Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Årsredovisning 2011 Botkyrka kommun Innehållsförteckning Sida Inledning Kommunstyrelsens ordförande 3 Förvaltningsberättelse 4 Redovisning av måluppfyllelsen för 2010 15 Nämndredovisningar Kommunstyrelsen

Läs mer

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR

(S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR En levande grön stad (S) FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR ÅR 2014 Innehåll Solna stad har fyra målområden som ligger till grund för stadens verksamhetplan och budget. Vi socialdemokrater tycker dessa målområden

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Budget 2015 och plan 2016-2017

Budget 2015 och plan 2016-2017 Budget 2015 och plan 2016-2017 Sida 0 Innehållsförteckning Budget 2015 och plan 2016-2017 Förutsättningar 3 Utvecklingstendenser 4 Budget och plan 5 Investeringsbudget/-plan 7 Driftbudget/-plan 8 Resultatbudget

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

Årsplan 2013-2015 2012-10-23

Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Årsplan 2013-2015 2012-10-23 Innehåll Politiska utgångspunkter & Fokus Särskilda prioriteringar 2013... 2 Strategiska mål... 3 Budgetprocess... 4 Fler jobb och växande företag... 5 Unga ska inte vara arbetslösa...

Läs mer

En offensiv budget för jobb och kunskap

En offensiv budget för jobb och kunskap En offensiv budget för jobb och kunskap Socialdemokraterna och Vänsterpartiets kompletteringsbudget för 2009 En offensiv budget för jobb och kunskap Sverige är på väg in i en lågkonjunktur och en jobbkris

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till budget 2014

Socialdemokraternas förslag till budget 2014 (S):1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NYSTART FÖR STOCKHOLM 4 En stad som växer genom arbete, utbildning och investeringar 4 Ett Stockholm som arbetar 5 Bryt utvecklingen mot sjunkande resultat i skolan 9 Utveckla

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer