En växande kommun med nya möjligheter 2.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En växande kommun med nya möjligheter 2.0"

Transkript

1 Ks 654/2012 En växande kommun med nya möjligheter 2.0 Förslag till reviderad budget för

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Reviderad budget för år Reviderad budget tabell...4 Utökat driftsbudgetutrymme för Fler i jobb... 4 En aktiv sommar... 5 Kultur och föreningsliv i utveckling... 6 Tillgänglighet, klimat och trygghet... 7 Kompetensutveckling och personal... 9 En skola i utveckling Medel till kommunstyrelsens förfogande Utredning om vissa fastigheter i behov av upprustning Budgeterat resultatkrav Revidering av indikatorer Revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret Reviderade driftbudgetramar juni

3 Reviderad budget för år 2012 Örebro kommun är en stad som växer. Invånarna blir fler och det medför att såväl intäkterna ökar, som att nya krav ställs på de kommunala verksamheterna. För den politiska ledningen är det viktigt att tillse att kommunens ekonomi är i balans på både kort och lång sikt, samtidigt som verksamheten kan leverera välfärdsinsatser och samhällsnytta av hög kvalitet. I delårsrapport för 2012 som redovisas för kommunstyrelsen i juni bedöms årsresultatet till drygt 570 mnkr. Bakom resultatet ligger reavinster på 379 mnkr som en följd av försäljningar i samband med bolagiseringen av kommunens fastigheter. En annan engångspost som lyfter resultatet är återbetalningen av AFA-medlen på 57 mnkr. Prognosen över skatteintäkter och generella statsbidrag visar också på ett överskott mot budget på 85 mnkr. De förändrade förutsättningarna innebär att nya insatser för en stärkt välfärd och förbättrad kvalitet är möjliga. Detta gäller insatser av engångskaraktär för För att på bästa sätt disponera de extra medel som nu finns tillgängliga för år 2012 föreslås att budgeten för 2012 revideras enligt följande: Budgeten för skatteintäkter och generella statsbidrag höjs med 85 mnkr i enlighet med aktuell prognos. Resultatkravet höjs med 37 mnkr från 80 till 117 mnkr. Driftbudgetutrymmet utökas med 48 mnkr. Det utökade driftbudgetutrymmet ger tillsammans med AFA-medlen möjlighet till engångsinsatser under I ärendet redovisas vidare förslag till revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderad budget för år 2012 enligt förslag grunderna för bedömningen av nämndernas resultat för 2012 revideras i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Ärendet skall vidare till kommunfullmäktige 3

4 Reviderad budget tabell Budget Rev Belopp i mnkr 2012 budget Driftredovisning , ,0 Avskrivningar och nedskrivningar -137,0-137,0 Verksamhetens nettokostnader , ,0 Skatteintäkter 4 965, ,8 Generella statsbidrag och utjämning 1 365, ,3 Finansnetto 89,9 89,9 Resultat före extraordinära poster 80,0 117,0 Extraordinära poster Årets resultat 80,0 117,0 Utökat driftsbudgetutrymme för 2012 Örebro kommuns invånare förtjänar den bästa möjliga service och välfärd de kan få för kommunens intäkter. När de ekonomiska förutsättningarna förändrats för år 2012 har den politiska majoriteten valt att fokusera på insatser som kan göras under året och som får direkt påverkan på örebroarnas vardag. De åtgärder som presenteras är framtagna i samverkan med berörd förvaltning. För att trygga ekonomin långsiktigt har det budgeterade resultatkravet utökats med 37 mnkr. Därtill är det känt att kommunen under året får en reavinst efter försäljning av fastigheter. Den ekonomiska statusen är god och ger utrymme för de satsningar som presenteras här nedan. Samtidigt är det av vikt att kommunens nämndorganisation håller den budget som gäller för året. Fler i jobb Sommarjobb För att aktivt arbeta med att få ned den höga ungdomsarbetslösheten är möjliggörandet av sommarjobb avgörande. Unga människor saknar ofta både den erfarenhet och det kontaktnät som idag krävs för att komma in på arbetsmarknaden. Genom att ge så många unga människor som möjligt chansen till ett sommarjobb får de erfarenhet, större kontaktnät, ökat ekonomiskt självbestämmande samt bättre yrkesförutsättningar för framtiden. Vi prioriterar därför ytterligare 400 platser för sommarjobb. 4

5 Utökade resurser till Vuxam Som ett led i att motverka arbetslöshet och ökande barnfattigdom är det viktigt att arbetsmarknadsåtgärder riktas mot rätt målgrupper. Barnfamiljer som idag är i beroende av försörjningsstöd är en sådan grupp, där befintliga insatser inom Vuxam kan göra en stor skillnad. Genom att utöka resurser för projekt som det finns en befintlig organisation för och som över tid har visat goda resultat kan vi göra stora skillnader för individer och familjer. Vi vill utöka resurserna för Kom-jobb, ungdomsanställningar, skapa fler platser för yrkesutbildning samt arbeta ännu mer med kartläggnings- och motivationsarbete. Dessa insatser har potential att öka människors självbestämmande genom att få fler i egen försörjning samt minska behovet av kommunalt försörjningsstöd. Fler i jobb Extra sommarjobb Utökade resurser till Vuxam Summa tkr tkr tnkr En aktiv sommar Sommaraktiviteter för barn och ungdomar Sommarlovet är långt och för många barn och ungdomar innebär det semester och upplevelser som ger energi och avkoppling. För barn som lever i ekonomiskt och socialt utsatta familjer är sommarlovet förknippat med sysslolöshet. Många barn spenderar somrarna hemma, eftersom sommaraktiviteter ofta innebär en utgift. De nätverk som finns runt barnen under terminerna med lärare, fritidsledare och andra vuxna försvinner under sommaren. Situationen blir svår för både barnen och deras familjer. Därför är det angeläget att skapa mötesplatser och många olika aktiviteter för barn och ungdomar under sommaren. Kultur- och medborgarnämnden och Fritid- och turistnämnden får förstärka resurser för arbetet med att erbjuda barn, ungdomar och deras familjer en meningsfull och spännande sommar. Detta ska leda till fler aktiviteter med fritidsgårdarna, utökade möjligheter till sommarkollo, naturupplevelser, dagsutflykter, med mera. Kommunen ska samverka med det civila samhället i det här arbetet. Örebros föreningsliv blir en viktig faktor för att hjälpa till att skapa fler goda aktiviteter under sommaren Det är också viktigt med möjlighet till meningsfulla upplevelser även för de barn och familjer som är bosatta utanför Örebro stad. Områdesnämnderna kan i nära dialog med boende erbjuda aktiviteter för barn som annars kanske inte skulle ha möjlighet till roliga upplevelser under sommarlovet. Därför öronmärks en summa om 200 tkr för sommaraktiviteter till områdesnämnderna att fatta beslut om. Aktiviteter för äldre Kultur, nöjen, utflykter och andra upplevelser är värdefulla för trivsel, hälsa och välbefinnande. Örebro kommun vill att även våra äldre invånare ska känna att sommaren är en tid av glädje, stimulans och nya positiva minnen. Medel avsätts för att en flora av aktivitetsmöjligheter ska kunna erbjudas för äldre och andra brukare på kommunens olika boenden under sommaren och hösten. Pengar ska kunna sökas för ändamålet av kommunens verksamheter oavsett driftform. 5

6 Trygghetsvärdar i City Örebro kommun har sedan 2010 genomfört satsningar på trygghetsvärdar i city, som har cirkulerat främst på de platser där otrygghet mer sannolikt kan uppstå. Resultatet har varit lyckat, och vi avsätter nu resurser under sommaren 2012 för att skapa en tryggare miljö att röra sig i på stan. En aktiv sommar Sommaraktiviteter för barn och ungdomar Sommaraktiviteter för äldre Trygghetsvärdar i city Summa tkr tkr 350 tkr tkr Kultur och föreningsliv i utveckling Kulturskolan Visukalsatsning Visukalen FAME har väckt ett stort intresse bland Örebros döva och hörselskadade ungdomar och det är viktigt att stimulera det intresse som uppstått. Kulturskolan vill, i samverkan med We Sign och Länsteatern, möta detta genom att erbjuda sina Teckenspråkiga elever ämnesövergripande aktiviteter en eftermiddag i veckan under 2012 samt anpassa Kulturskolans danssal till dessa ungdomars behov. För att underlätta för Kulturskolans arbete med döva och hörselskadade görs en extra satsning genom att erbjuda intensivkurser på teckenspråk och kultur för kulturskolans pedagoger. Detta skulle också minska tolkbehoven i framtiden. Organisationsutveckling Det pågår ett arbete med organisationsutveckling inom fritids- och kulturförvaltningen. Arbetet ska leda till minskade kostnader och ett effektivare arbetssätt. Utbildningsdagar och andra insatser krävs och är en långsiktigt god investering. Inventering och underhåll av konstsamling Konsthallen har mycket konst som är underställd i källare och förråd för reparation/makulering. Konst som allt för sällan visas. Det finns ett stort behov av inventering av kommunens konstsamling för att rädda konstverk som börjat gå sönder eller som förtjänar att lyftas fram i offentlighetens ljus. Information om offentlig konst Örebro kommun har ett behov av att synliggöra den offentliga konsten. Detta genom att ta fram en tryckt broschyr samt information på kommunens hemsida. Arbetet ska leda till ökade möjligheter att informera besökare i kommunen om vad det är de upplever i stadsbilden. Det är också en god service till kommunens invånare. 6

7 Föreningsbidrag Föreningar av olika slag har en viktig roll i vårt samhälle. Många föreningar bedriver verksamheter i egna lokaler och med små medel. Landsbygdens föreningsliv med sina bygdegårdar och föreningar som bedriver social verksamhet har med sina lokaler en viktig roll att spela som mötesplatser. Dock har många föreningar mycket knappa resurser för att underhålla och rusta upp sina lokaler/fastigheter. Behovet är stort och genom att avsätta extra pengar 2012 kan kommunen göra en viktig insats kronor satsas på detta. Inom social välfärds verksamhetsområde finns många föreningar som gör en viktig insats för välfärden varje dag. Inom föreningarna pågår ständig verksamhetsutveckling. Det är viktigt att kommunen kan skicka signaler om att det arbetet är viktigt. Därför avsätts kronor till föreningsstöd inom Programnämndsocial välfärds verksamhetsområde för återstoden av Urban Youth Choir Festival Körsång är en konstform som många kan identifiera sig med. Körmusiken omfattar alla nivåer av utövare, en folkrörelse med stor bredd. Länsmusiken i Örebro och SWICCO vill tillsammans med Landstinget och Örebro kommun bredda och utveckla musiktraditionen. Under 2012 kommer en unik mångkulturell körfestival att genomföras i Örebro under namnet Urban Youth Choir Festival. Festivalen kommer att vara den första i sitt slag med körsjungande ungdomar med annan etnisk och kulturell bakgrund. Under festivalen kommer det att skapas helt nya uttrycksformer genom att traditionell körsång kombineras med andra musikstilar; allt från pop och rock till reggae och hip-hop. Festivalen kommer att vara en viktig och välkommen del i integrationsarbetet. Arbetet kommer också att leda till flera konserter i de olika ytterområdena i Örebro kommun. Kultur och föreningsliv i utveckling Visukalen seminarier Organisationsutveckling Inventering och underhåll av konst Information om offentlig konst Föreningsbidrag av engångskaraktär Urban Youth Choir Festival Summa 210 tkr 300 tkr 250 tkr 200 tkr 550 tkr 300 tkr tkr Tillgänglighet, klimat och trygghet Lekplatser underhåll. Barns möjlighet till lek är viktigt. Alla barn ska ha möjlighet till en rik fritid. Därför är tillgången till en lekplats viktig. För många barnfamiljer är lekplatserna i vår kommun en självklar plats att gå till. Kommunen har ett ansvar att se till att lekplatserna är trygga och att de är anpassade så att alla barn har tillgång till dem. Därför anslås medel till utveckling och underhåll av kommunens lekplatser. 7

8 Utemiljöer för äldre Närheten till en god utemiljö vid våra vård- och omsorgsboenden är viktigt för dem som bor och vistas där. Särskilt när ålder och sjukdom har bidragit till att rörelseförmågan är nedsatt och möjligheten att ta sig till attraktiva platser är mindre. Majoriteten har tidigare budgeterat för att skolorna ska kunna söka pengar till att skapa en attraktiv skolgårdsmiljö. Vi vill nu göra samma sak för våra vårdoch omsorgsboenden och avsätter pengar i den reviderade budgeten till utemiljöer för äldre. Pengar till projekten ska kunna sökas av kommunens verksamheter oavsett driftform. De kan även sökas av andra som är relaterade till våra boenden, exempelvis anhöriggrupper. Ökad trygghet mindre elförbrukning Upplevelsen av trygghet i en stad ökar om det finns god belysning. Möjligheten till överblick är en av många faktorer som många kvinnor uppger är viktigt för att de ska känna sig trygga när det är mörkt ute. Vi måste se till att vår belysning är placerad på ställen där människor rör sig. Därför kommer vi att komplettera vissa platser med ny belysning. Vi kommer samtidigt som vi förstärker belysningen i kommunen se till att byta ut miljöfarlig belysning mot mer miljövänliga alternativ både vad avser energiförbrukningen och farliga ämnen. Öknaskolan Platsen Öknaskolan står på är ett attraktivt läge i Vivalla. Platsen är omgiven av grönområden och skulle kunna bli en mötesplats för de boende i området. Det är dags att den nedlagda skolan rivs och att platsen får ett nytt användningsområde. De boende i Vivalla kan med denna insats se fram emot en ny plats som kan utveckla Vivalla, istället för en tom uttjänt byggnad. Gatuunderhåll På en del platser i kommunen är vissa gator eftersatta i underhåll. Om de inte åtgärdas kan de utgöra en fara för trafikanter. Vi vill öka säkerheten för cyklister och bilister. Ju längre man väntar med underhåll desto dyrare blir det. Därför vill vi lägga resurser på gatuunderhåll för att förbättra kvalitén men också se till att kommunen får mer pengar att lägga på välfärd. Parkunderhåll Parkerna är viktiga för stadens attraktivitet. I och med att Örebro växer ökar utbyggnaden av stadens parker. Det innebär att det är svårt att få pengarna att räcka till för att sköta underhållet av parkerna och hålla den standard som man kan förvänta sig på stadens parkområden. Därför är det viktiga insatser som kan göras med ett extra anslag. Medborgarna ska ha möjlighet att möta trygga, tillgängliga och vackra parker i alla delar av staden. I framförallt många av parkerna på väster och i Brickebacken finns ett stort behov av att göra både tillgänglighets-, trygghets- och attraktivitetsåtgärder. Brounderhåll Flera år med sämre ekonomi har inneburit ett eftersatt underhåll av stadens broar. Lagning av påkörningsskador på flera broar är en typ av åtgärd som brådskar. Detta ska till stor del kunna göras under

9 Järntorget Kommunledningen ser inte Järntorgets omvandling som färdig. Det finns fortfarande saker som behöver göras för att öka torgets attraktion. Dels för att fler örebroare ska nyttja platsen men också för att näringsidkare i området ska få goda förutsättningar för sin verksamhet. En central del av Järntorget är fontänen. Vi vill att den ska få ett nytt utseende samt att omgivningen får ett lyft genom plantering av nya blommor. Vi vill se över möjligheten att skapa en ny fasad på el-stationen i området. Medborgardialog Pulsådern Kommunen ska stärka dialogen med örebroarna. En förutsättning för att de förändringar som görs i kommunen ska utgå från medborgarnas behov är att engagera medborgarna. När kommunen nu genomför ett omfattande utvecklingsarbete i spårområdet mellan Gustavsvik och Svampen, det så kallade Pulsåderprojektet, ska dialogen förstärkas. När ett så stort projekt som kommer påverka Örebro för flera år framöver ska örebroarnas medverkan vara självklar. För detta dialogarbete avsätts nu medel. Motionsspår Markaspåret på Öster i Örebro ska byggas klart. Många av lamporna i Örebros motionsspår behöver bytas ut och ersättas av mer energisnål belysning. Tillgänglighet, klimat och trygghet Lekplatser underhåll Utemiljöer för äldre Ökad trygghet mindre elförbrukning Öknaskolan Gatuunderhåll Parkunderhåll Brounderhåll Järntorget Medborgardialog Pulsådern Motionsspår Summa tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr 600 tkr 900 tkr 500 tkr tkr Kompetensutveckling och personal Kompetensutveckling inom Social välfärd Behovet av kompetensutveckling för såväl medarbetare som chefer inom programområde Social välfärd är stort. Om personalen har god kompetens, mår bra och har bra arbetsvillkor påverkar det i stor utsträckning brukarnas nöjdhet. Gemensamt för området är svårigheten att finansiera vikarieersättning under utbildningstiden. Programnämnden har ansökt om statligt bidrag för Omsorgslyftet, en satsning för att stärka kompetensen hos personal med högst gymnasieutbildning. Statsbidraget ger kommunen kompensation för utbildningskostnader, men inget därutöver. Kostnaderna som uppstår för vikarier när personalen ska delta i utbildningar, måste finansieras av 9

10 kommunen. Då vård och omsorg är kvinnodominerade verksamheter är det främst kvinnor som kommer att ta del av kompetenshöjningen inom omvårdnadslyftet. Det finns också behov av utbildningar som är gränsöverskridande mellan verksamheter inom området, värdegrundsutbildning samt andra specialistutbildningar. Kommungenerell ledarskapsutbildning Örebro kommun har höga ambitioner för sin verksamhet. Vi vill vara den kommun som bäst arbetar med att ge människor lika rättigheter och möjligheter. Vi har också visionen att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad. En viktig del i att nå våra mål och visioner är att vi har ett bra ledarskap i vår organisation. Det pågår just nu en kartläggning av kommunens generella och verksamhetsspecifika behov av ledarskapsutveckling. Kartläggningen är en del i att skapa en grund för vad vi vill för vårt ledarskap. För att vi ska få en snabb effekt på resultatet av kartläggningen väljer Majoriteten att satsa nya pengar på ledarskapsutbildning för verksamhetsåret Personalfest i juletid Örebro kommun är en stor organisation och därmed också en stor arbetsgivare. Det är viktigt att kommunens personal inom de olika förvaltningarna och enheterna får möjlighet att träffas över gränserna och känna att man har samma arbetsgivare. Med en personalfest vill vi uppmärksamma våra medarbetare för deras fina insatser på sina arbetsplatser. Personalfester förekommer inte ofta i Örebro kommun ska det ske och förhoppningen är att det blir en positiv upplevelse för alla medarbetare. Evenemanget sker i slutet av året. Kompetensutveckling och personal Social välfärd Ledarskapsutbildning Personalfest Summa tkr tkr tkr tnkr En skola i utveckling Pengar till skolbibliotek/ läromedel Enligt den nya skollagen är alla skolor skyldiga att ha ett skolbibliotek och statusen på biblioteket kan se väldigt olika ut på olika skolor. Vi vill satsa 2 miljoner kronor, vilket innebär ca 150 kronor per elev för att skolorna ska få medel att utrusta sina bibliotek och köpa läromedel för. Underhåll av skolgårdar Vi vet att många skolgårdar behöver rustas upp och det finns ofta ett stort engagemang från elever, personal och föräldrar i den här frågan. Vi gjorde en liknade satsning i höstas. Då kunde inte alla som ansökte om bidrag till upprustning få det. Nu tillför vi ytterligare medel för detta. 10

11 Utveckla organisation för modersmålsavdelning Nyanlända elever som kommer till Sverige får jobba hårt för att nå målen i de olika skolämnena. För att komma in på ett studieföreberedande program krävs stora insatser av eleverna. Detta arbete ska göras samtidigt som eleven ska lära sig svenska. Örebro kommun inväntar en stor anhöriginvandring. Vi behöver utveckla denna verksamhet för att på sikt erbjuda grundskoleundervisning på modersmål parallellt med svenskundervisning. Forskning visar att elever som får läsa olika ämnen, till exempel biologi eller matematik på sitt modersmål, uppnår de olika kursmålen i mycket högre grad än om de läser bara på svenska. Utvecklingsarbete IT IT blir en allt viktigare del av det pedagogiska arbetet i skolorna. Programnämnd Barn och utbildning tog nyligen beslut om att utrusta alla skolor med trådlösa nätverk för att ITanvändningen ska bli så enkel och effektiv som möjligt. Nu måste en strategi och utbildningsinsats tas fram för att den IT-användningen ska bli effektiv och att eleverna ska få ut så mycket som möjligt av den teknik som används i skolan. En skola i utveckling Skolbibliotek/läromedel Underhåll av skolgårdar Modersmålsundervisning IT utvecklingsarbete Summa tkr tkr 500 tkr 400 tkr tnkr Medel till kommunstyrelsens förfogande Örebro kommun och dess invånare är förtjänta av en aktiv politik för fler jobb, hållbar tillväxt och ett minskat utanförskap. Den politiska majoriteten planerar för att under hösten 2012 ingå överenskommelser med en rad aktörer, som ska leda till långsiktiga satsningar för fler jobb och ett stärkt civilt samhälle. Kommunledningskontoret kommer att ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett sådant arbete, samt inleda samtal med berörda aktörer. Projekten Jobbpunkt Väst, Jobb till Jobb, Satsa, Eksam, Linje 14, Cesam samt aktörerna inom det näringslivsutvecklande BRO-projektet kommer att kontaktas i detta syfte. Resurser avsätts till Kommunstyrelsens post för oförutsedda utgifter, för att komma vidare i denna ambition. Den politiska majoriteten med Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill också förstärka kommunens möjligheter att under hösten vara lyhörd för näringslivets, det civila samhällets och den kommunala organisationens syn på Örebros utveckling. Den förstärkning som görs av kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter ger möjligheter för fler goda politiska satsningar under hösten, samtidigt som tid ges för eftertanke, dialog och fördjupad kunskap om kommunens och omvärldens ekonomiska utveckling. Medel till KS förfogande Summa tkr tkr 11

12 Utredning om vissa fastigheter i behov av upprustning Örebro kommun har överlåtit en rad fastigheter till det nybildade bolaget Futurum. Det rör sig främst om lokaler kopplat till skola och förskola. Kommunen har också överlåtit fastigheter som inrymmer äldreboenden till ÖBO. Flera av de berörda fastigheterna har behov av rustning eller annan typ av investering, som är kopplad till krav från olika myndigheter krav som måste åtgärdas. De nödvändiga åtgärderna kommer att vara hyresdrivande och påverka kommunens ekonomi på både kort och lång sikt. Örebro kommun kommer att göra en reavinst i samband med försäljningen till Futurum och ÖBO. Kommunledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna för Örebro kommun att ekonomisk understödja de berörda bolagen, som kommunen äger, i arbetet med att hantera myndighetskraven. Genom kloka åtgärder som förbättrar barns, ungdomars, äldres och medarbetarnas arbets- och vistelsemiljöer kan också driftskostnaderna hållas nere. Det innebär att resurser istället kan läggas på verksamhetens innehåll. Budgeterat resultatkrav En viktig faktor för kommunens ekonomiska status 2012 är den reavinst som uppkommit i samband med att kommunala verksamhetslokaler sålts till det nybildade kommunägda bolaget Futurum. Vid årets slut kommer denna reavinst få stor betydelse för årets resultat. Reavinsten omfattar 379 miljoner kronor och bidrar till att ytterligare stärka kommunens likviditet och långsiktiga förmåga att ge kommuninvånarna god service och en väl fungerande välfärd. Vid revideringen av budgeten för 2012 framgår att de ökade intäkterna ger möjligheter till viktiga satsningar i Örebro. Men den ekonomiska hushållningen är avgörande för att välfärden ska tryggas på lång sikt. Därför adderas, utöver reavinsten, 37 miljoner kronor till det budgeterade resultatet. Det ger en ökad trygghet kopplat till att skatteintäkterna fortfarande kan förändras under året. Men framför allt är det en signal om att Örebro kommun tar det ekonomiska ansvar som är nödvändigt i en ekonomiskt turbulent tid. Budgeten ska hållas Årets första delårsbokslut indikerar att det i några nämnder finns underskott, som om de inte hanteras kvarstår eller växer fram till årets slut. En viktig signal till hela den kommunala organisationen är att de budgetramar som finns ska hållas. Åtgärder ska sättas in av de driftnämnder som prognostiserar ett underskott för 2012 års verksamhet. Revidering av indikatorer I bilaga 1 i Övergripande strategi och budget 2012 (ÖSB) redovisas indikatorer för nämndernas resultatbedömning. Programnämnderna har under våren arbetat fram förslag till revideringar av dessa. Inför delårsrapport 2 kommer indikatorerna att revideras i enlighet med programnämndernas förslag och ligga till grund för resultatbedömningen. Revidering av kommunövergripande indikatorer sker

13 Revidering av grunderna för resultatbedömning av nämnderna verksamhetsåret 2012 I kommunfullmäktiges beslut i november 2011 om Övergripande strategier och budget 2012 med plan för ingår principer för resultatbedömning av nämndernas resultat. Utdrag från ÖSB 2012: Principer för resultatbedömning Utifrån bedömning av verksamhetens resultat som grund, värderas nämndernas överföring av ekonomiskt resultat mellan verksamhetsåren. Analys och resultatbedömning görs samlat utifrån samtliga indikatorers utfall inom respektive målområde. Till kommunfullmäktige redovisas resultaten för de angivna målområdena samt det samlade resultaten för strategiområdena. Programnämndernas resultat redovisas och bedöms för respektive verksamhetsområde. Driftnämndernas resultat redovisas och bedöms samlat i de fyra områdena i medborgaren i centrum: medborgare, verksamhetens processer, ekonomi samt medarbetare utifrån utfall och analys av indikatorerna. Driftnämndernas resultatbedömning ligger till grund för överfört resultat mellan åren. Maximalt kan en nämnd få föra över 20 procent av det prövade överskottet eller maximalt 10 % av prövat underskott. Nämndens måluppfyllelsegrad avgör det maximalt möjliga beloppet som kan överföras. Vid underskott blir beräkningen omvänd vilket innebär att vid full måluppfyllelse så överförs inget resultat. Har nämnden däremot måluppfyllelse till hälften så överförs också hälften av det 10 procentiga underskottet. För intraprenader gäller att hela resultaten såväl underskott som överskott prövas mot verksamhetsresultaten. Kommunstyrelsen fattar beslut om resultatöverföringen i särskilt beslut i samband med eller efter årsredovisningen. Ramavvikelse Medborgaren i centrum Fokusområden Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Internkontr Genusredov Klimatredov 100% 20% el -10% 50% 15% 10% 10% 5% 5% 5% Förslag till förändring Kommunledningskontorets ekonomistyrningsenhet har tagit fram ett förslag till förändring utifrån synpunkter från den politiska majoriteten. Förändringen innebär att de fyra strategiska områdena läggs till som nya bedömningsområden för värdering av driftnämndernas bidrag till kommunens utveckling. De tre tidigare angivna fokusområden förändras från att utgöra egna bedömningsområden till att i stället vara bedömningskriterier inom ramen för varje del i verksamhetsuppdraget som regleras i nämndens reglemente. I bilden nedan visas den nya bedömningsmatrisen för nämndernas resultat som föreslås gälla från och med verksamhetsåret

14 Ramavvikelse Verksamhetsuppdrag enligt reglemente Strategiska områden i ÖSB Intrapr Övr verks Process Brukare Ek/effekt Medarb Hållbar tillväxt Människors egenmakt Barn och ungas behov Trygg välfärd 100% 20% el -10% 45% 15% 10% 10% 5% 5% 5% 5% Internkontroll Genusredovisning Klimatredovisning 14

15 Reviderade driftbudgetramar juni 2012 Budget Tillägg Rev Driftnämnd/anslag budget Barn och utbildning Skolnämnd nordost Skolnämnd nordväst Skolnämnd sydost Skolnämnd sydväst Gymnasienämnden Östernärke områdesnämnd Programnämnd Barn och utbildning Social välfärd Socialnämnd väster Socialnämnd öster Vård- och omsorgsnämnd väster Vård- och omsorgsnämnd öster Nämnd för funktionshindrade Överförmyndarnämnden Programnämnd Social välfärd Samhällsbyggnad Miljönämnden Tekniska nämnden exkl. va/avfall Byggnadsnämnden Kultur- och medborgarnämnden Fritids- och turistnämnden Glanshammars lokala nämnd Tysslinge lokala nämnd Östernärke områdesnämnd Kollektivtrafik Programnämnd Samhällsbyggnad Tekniska nämnden, fordonsgas 0 0 Programnämnd Samhällsbyggnad, mark Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

16 Kommunstyrelsen Kommunledningen Kommunledningskontoret Lokalförsörjningsenheten, rörelsefastigheter 0 0 Stadsrevisionen Valnämnden Summa nämnder Tekniska nämnden, taxefinansierade verksamheter Va 0 0 Avfall 0 0 Kommunstyrelsen - kommungemensamt Till kommunstyrelsens förfogande Kommungemensamma verksamheter Nerikes brandkår Kommungemensamma statsbidrag flyktingstatsbidrag m.m maxtaxa barnomsorg Finansiering Personalförsäkring Pensionskostnader Semesterlöneskuldsförändring Kapitalkostnader Försäljning av tomträtter Internt avkastningskrav fastigheter Avskrivning lån Avgifter, ersättningar och intern ränta avs citybanan Driftbudget totalt

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun

2014-02-05 Ks 140/2015. Bokslutskommuniké. Preliminärt bokslut 2014. Örebro kommun 2014-02-05 Ks 140/2015 Bokslutskommuniké Preliminärt bokslut 2014 Örebro kommun Bokslutskommuniké Bokslutskommunikén är en preliminär rapport av årets ekonomiska utfall. Årsredovisningen som är en uppföljning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2009-03-30 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Övergripande granskning

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll

Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Stadsrevisionen i Örebro kommun Översiktlig granskning av intern kontroll 2008-03-16 Irene Deravian Kurt Westerback, certifierad kommunal revisor *connectedthinking INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Vansbro kommun i korthet 2013

Vansbro kommun i korthet 2013 Vansbro kommun i korthet 2013 De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2013. Sammanfattningen handlar i stora drag om fyra frågor som är viktiga för alla som bor i Vansbro kommun

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2

Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare 3 3. Piteå har nolltolerans för ungdomsarbetslöshet 2 2 NÄMNDEN FÖR ARBETSMARKNADSFRÅGOR OCH VUXENUTBILDNING Nämndens uppdrag Nämnden är kommunens arbetslöshetsnämnd har ansvaret för att nationella lokala mål förverkligas inom kommunens vuxenutbildning, arbetsmarknadsfrågor

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Ett Örebro för alla arbete, demokrati och rättvisa. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget för

Ett Örebro för alla arbete, demokrati och rättvisa. Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget för Ett Örebro för alla arbete, demokrati och rättvisa Socialdemokraternas och Vänsterpartiets budget för Programnämnd Samhällsbyggnad 2007 Socialdemokraterna i Örebro www.ettorebroforalla.se Vänsterpartiet

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS 2012.580) Beslut Arbetsutskottet ställer sig

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun

Ändringsförslag till Budget 2014. samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Ändringsförslag till Budget 2014 samt Flerårsplan 2015 2016 För Eslövs Kommun Innehåll Kommunens förutsättningar inför 2014 och 2015-2016 inklusive omvärldsanalys... 4 Samhällsekonomisk utveckling och

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28

Tyresö kommun. Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Tyresö kommun Delårsrapport april Prognos för 2015 2015-05-28 Uppföljning strategiska mål Livskvalitet - den attraktiva kommunen Visionen om Tyresö som den mest attraktiva kommunen i Stockholmsregionen

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Delårsrapport 2 2014-08-31

Delårsrapport 2 2014-08-31 Delårsrapport 2 2014-08-31 Nu skriver Nu skriver Pajala morgondagens historia. I hjärtat av Tornedalen kombineras storslagen natur med unik drivkraft. Här finns ett positivt företagsklimat, en kraftigt

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-06-17 Kommunstyrelsen Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde Ärende 8 Trygghet och säkerhet blir planeringsutskottets ansvar Kommunstyrelsens planeringsutskott ska arbeta mer med trygghets-

Läs mer

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna

En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna En stark majoritet som tar långsiktigt ansvar för hela Eskilstuna Så inleds vår samverkansöverenskommelse för mandatperioden. Kraftsamling kring Eskilstunas budget för 2016 - Vi gasar och bromsar samtidigt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Budget 2009. Verksamheten

Budget 2009. Verksamheten Budget 2009 Verksamheten Nöjdare kommuninvånare Den bästa ambassadören för Flens kommun är en nöjd, stolt och positiv kommuninvånare. För att vara säkra på att tillhandahålla den service som efterfrågas

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Månadsbokslut mars 2013

Månadsbokslut mars 2013 2013-04-15 1 (9) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/156-040 Kommunstyrelsen Månadsbokslut mars 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar månadsbokslut för mars 2013. Sammanfattning Årsprognosen för årets

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation

BUDGET 2016. Kraftsamling för att nå resultat. Höjd budgetreserv. Investeringsbudget 2016-2019. Pris- och lönekompensation BUDGET 2016 Västerås är en bra kommun att leva och bo i. Det finns mycket att vara stolt över. Och det ska vi också vara. Vi blir allt fler invånare i Västerås kommun vilket innebär att vi måste bygga

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun

STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun

Vansbro kommun. Årsredovisning 2014. Detta är en bilaga från Vansbro kommun Vansbro kommun Årsredovisning 2014 Detta är en bilaga från Vansbro kommun De här sidorna är en sammanfattning av kommunens årsredovisning för 2014. Hur gick det med Vansbros ekonomi? Uppfyllde vi målen?

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016

Världens bästa Karlskrona. Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Världens bästa Karlskrona Budget för 2014 samt planer för 2015-2016 Alla är vi olika och har olika behov. En del av oss behöver förskoleplats på obekväm arbetstid, andra behöver ett rum på äldreboendet.

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Kommunplan 2015. Älvdalen

Kommunplan 2015. Älvdalen Kommunplan 2015 Älvdalen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Planeringsförutsättningar... 3 4 Verksamhetsplan... 4 5 Ekonomi... 5 6 Bortom planperioden... 9 Älvdalen, Reviderad

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet.

Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Hur har ditt sommarlov varit? Rapport från Majblomman om kommunernas ansvar för barnen under sommarlovet. Juni 2010 / Rapport 2010:22 Vi skulle på läger med simning. Alla kunde åka förutom jag. Sommarlovet

Läs mer

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158

Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-04-08 95 Överföring av medel från Falkenbergs Bostads AB till kultur- och fritidsnämnden. (AU 98) KS 2014-158 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer