I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för Partistämma 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012"

Transkript

1

2 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del av oss har också varit ombud på SKL:s kongress. Vår stämma dominerades av stora beslut nytt idéprogram och nytt kommunalt handlingsprogram. Viktiga, ja rent av avgörande beslut, inför valet Med dessa beslut som grund står vi starkt rustade inför kommande valrörelser. Till detta ska läggas ytterligare propositioner och alla motioner som behandlades, alla intressanta diskussioner som fördes både från talarstolen och vid fikaborden. Jag vill tacka alla våra skånska ombud för en sedvanligt stabil insats. Som ett av de största förbunden är det viktigt att vi syns i debatten, men också att vi tar chansen att påverka partiet i den riktning vi vill. När dessa rader skrivs rasar en vårdskandal sedan en tid över landet. För oss Moderater är det viktigt att nu agera med förnuft. Naturligtvis är det helt oacceptabelt det som har hänt och som beskrivs i massmedia. Naturligtvis finns det regelverk som behöver förändras och/eller skärpas. Men låt oss inte drabbas av moralpanik. Vård och omsorg är i allra högsta grad en mänsklig tjänst. Enskilda individer som arbetar med andra enskilda individer. Misstag sker och det finns naturligtvis de som valt fel yrke, som egentligen inte är lämpliga för vårdyrken. Till detta kommer att det också kan finnas skrupelfria företagare och oerfarna, rentav naiva, upphandlare i våra kommuner och vi har alla ingredienser som behövs för en skandal. Då är det viktigt för oss att stå upp för konkurrens, mångfald och valfrihet. Bra och tydliga avtal och ordentliga uppföljningar är inget som står i motsättning till privata aktörer. Tvärtom! Det behövs vid privat drift, men behövs också då verksamheten drivs i egen kommunal regi. Det viktiga är inte driftformen, det viktiga är innehållet i verksamheten. Driftformen är ett medel för att utveckla och möta nya utmaningar. Tänk på att vi blir allt fler som blir allt äldre. Hur vi ska lösa vården och omsorgen om gamla och sjuka om år med de resurser vi har till vårt förfogande? Det är egentligen en mycket större och viktigare fråga än dagens Carema-skandal. Det är lätt att bli skadeglad när vi ser på utvecklingen för (S). Det är nu ett parti som driver herrelöst omkring på politikens vindpinade hav. Kaptenen ägnar all tid och kraft åt att laga revor i den egna klädseln, samtidigt som skeppet läcker som ett såll och seglen är i trasor. Destinationen är osäker och kursen ändras från dag till dag. Stämningen i besättningen är på gränsen till myteri. Det vi Moderater nu måste fortsätta med är vårt stabila förändrings- och utvecklingsarbete. Vi får inte bli passiva utan vi måste fortsätta att lyssna och sedan ge svar på de frågor som är angelägna för väljarna idag. Vi måste visa för väljarna att vi har svar också när det gäller vår välfärd. Vi har som parti vunnit slaget om ekonomin. Nu ska vi vinna slaget om välfärden. Vi ska också bli fler. Centralt finns ett mål att vi den 1 augusti 2014 ska vara medlemmar i Moderata Samlingspartiet. I detta nummer... Detta är en stor utmaning, inte minst för oss i Skåne. Det innebär att vi bör öka vårt medlemsantal med 50-60% under de kommande tre åren! Så det är lika bra att sätta igång tala med dina vänner, grannar och arbetskamrater. Övertyga om vikten och värdet att bli medlem. Att det gör skillnad. Då är jag övertygad att det är möjligt! Med detta vill jag önska dig en fortsatt trevlig och givande vinter. Vi ser alla fram mot den jul som kommer med glada överraskningar till oss alla. Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande Det är med djup oro som vi alla noterar den negativa ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. Under hösten har de statsfinansiella problemen i Sydeuropa successivt lett till ökad finansiell oro och befarad svagare internationell utveckling. Samtliga konjunkturbedömningar som gjorts uppvisar en betydligt svagare utveckling även för Sveriges ekonomi de närmaste åren. 3 Budget för 2012 Storkrisen i ekonomin påverkar även Region Skåne. Budget för 2012 präglas av återhållsamhet och ansvarstagande. 4 Partistämma 2012 Fyra intensiva dagar, viktiga beslut och vassa debatter. Detta kännetecknade partistämman Redaktör Daniel Runemalm Skribenter i detta nr Daniel Runemalm, Pia Kinhult, Camilla Andersson, Johan Westrin och Ulrica Fors Stenmarck 6 Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen har arbetat fram en verksamhetsplan för perioden Läs mer om vår organisatoriska och politiska inriktning för vidare framgång Ledarutbildning! Skånemoderaterna erbjuder toppkandidatutbildning för dig som aspirerar på ledande förtroendeuppdrag efter Senast 31/ behöver vi din ansökan! ANSVARIG UTGIVARE Lars-Ingvar Ljungman UTGIVARE Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan 9, Malmö Telefon: GRAFISK FORM & LAYOUT Martin William Landl LANDL VISUELL KOMMUNIKATION TRYCERI & UPPLAGA Tryckeri: Exaktaprinting Upplaga: Samverkan De fem skånska kommunerna i nordost finner framgång genom samverkan. Läs deras exempel på hur flera kan ge mera. 12 Politisk historia Johan Westrin är politisk sekreterare på riksdagskansliet. Här hjälper han Blå Skånes läsare att reda ut begreppen och sanningen om Moderaternas 1900-talshistoria. Prenumerationsärenden Anne Marie Melin PERIODICITET & NÄSTA NUMMER Periodicitet: 4 nummer per år Nästa nummer av Blå Skåne kommer ut den 3/ Region Skånes budget för 2012 präglas i stort av det besvärliga konjunkturläge vi befinner oss i. Inte heller vi i Skåne går nämligen fria från effekterna av de internationella skuld- och finansproblemen. Framför oss ligger nu några år med kärva ekonomiska förutsättningar. Våra skatteintäkter påverkas och vi behöver anpassa oss till det nya läget. Budgeten för 2012 kännetecknas därför i stort av återhållsamhet med kostnader. Det är en stram budget som femklövern lagt för det kommande året. Efter att regionens verksamheter först givits en generell uppräkning avseende kostnadsutveckling så görs flera effektiviseringar i verksamheterna. Femklövern väljer att städa trappan uppifrån och fryser löner och arvoden för ledande politiker och tjänstemän i regionen och den centrala administrationen åläggs en kännbar besparing med drygt 10 procent. Men även sjukhus och regionens alla andra verksamheter påverkas genom effektiviseringskrav även om det inte alls blir i samma utsträckning. Men budgeten innehåller även tydliga satsningar. Vi väljer att värna och utveckla hälsovalet, psykiatrin, rikssjukvården, den palliativa vården, miljöstrategiska frågor samt kollektivtrafiken. En av grundbultarna för vår politik är att öka patienternas makt och valmöjligheter. Vår målsättning är att vara Europas mest innovativa region 2020 och fria från fossilbränsle vid samma tidpunkt. Under 2012 presenterar OECD sin analys av regionens konkurrenskraft och potential för tillväxt. Det blir extra viktigt när vi nu ser den ekonomiska tillväxten avta. Det regionala utvecklingsarbetet intensifieras under 2012 och tar höjd för nästa regionala utvecklingsprogram Vi står också inför stora bygginvesteringar för att klara framtidens efterfrågan på hälso- och sjukvård. Bland annat ska Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund moderniseras och delbeslut kommer att fattas under Femklövern, som fick medborgarnas förtroende i valet 2006 och åter igen i valet 2010, har som sin främsta ambition att bidra till att Skåne erbjuder livskvalitet i världsklass. Skåne ska vara en dynamisk och välkomnande region, där nya förmågor, influenser och kulturellt tillskott förstärker regionens unika och framgångsrika profil. Pia Kinhult Regionstyrelsens ordförande Blå Skåne 4 3

3 Partistämma 2011 Partistämma 2011 Nyvald partistyrelse Under partistämman valdes en ny partistyrelse, som ska verka fram till Fredrik Reinfeldt valdes om som ordförande och Gunilla Carlsson som vice ordförande. Den skånska representationen består av dels Hans Wallmark, Ängelholm, som redan tidigare fanns i partistyrelsen och dels av Anja Sonesson, Malmö, som valdes in för första gången. Därmed finns det två skåningar i partistyrelsen. Partistämman i Örebro blev en stor framgång. Debatterna var många och sakliga, den politiska diskussionen vass och stämningen på topp. Under fyra välorganiserade dagar hanns det med att ta ställning till sex propositioner, varav två handlingsprogram, en plattform, ett ställningstagande i kyrkovalet samt två propositioner som handlade om medlemsavgift och ändrade stadgar. Därutöver behandlades 180 motioner. partistyrelsen i sin helhet Partistyrelsens presidium: Fredrik Reinfeldt, Täby, partiordförande Gunilla Carlsson, Vadstena/Haninge, förste vice partiordförande. Beatrice Ask, Stockholm, andre vice partiordförande. FOTO: Moderaterna Själva valprocessen drog ut på tiden då den föregicks av en lång debatt som handlade om hur många ledamöter partistyrelsen ska ha. Valberedningens förslag innebar en utökning med två platser i styrelsen, från 14 till 16. Dock så fanns det reservationer bland valberedningens ledamöter till förmån för ytterligare en plats. Efter lång debatt gick stämman till beslut och där kunde det konstateras att valberedningens förslag gick igenom. Således består nu partistyrelsen av ett presidium på tre personer och 13 ledamöter. Partistyrelsens ledamöter: Martin Andreasson, Ed. Lena Asplund, Sollefteå. Anders Borg, Katrineholm. Gustaf Douglas, Åkersberga. Catharina Elmsäter Svärd, Södertälje. Christofer Fjellner, Enköping. Erik Langby, Nacka. Kent Persson, Örebro. Malin Pettersson, Kalmar. Maria Plass, Ljungskile. Jessica Polfjärd, Västerås. Anja Sonesson, Malmö. Hans Wallmark, Ängelholm. FOTO 1 & 2: Moderaterna FOTO: Fredrik Wennerlund 4 Blå Skåne 4 Våra egna skånska motioner gick dock oftast nedslående öden till mötes. Den som handlade om avskaffandet av värnskatten lyckades inte samla någon majoritet för ett bifall bland ombuden. Samma sak blev det när stämman fick rösta om den motion som handlade om förbättrat företagsklimat och där en av att-satserna gick ut på att införa Skåne som en försöksregion för det så kallade Flexicuritysystemet efter dansk modell. Inte heller motionen som handlade om den skånska modernäringen lyckades samla en majoritet för ett bifall, med ett undantag, som handlade om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Samma sak hände vid omröstningen kring den motion som behandlade frågan om stranderosion och möjligenheten till att arbeta med så kallad strandfodring. Trots en del misslyckanden för de renodlat skånska motionerna kan man konstatera att det ändå röstades igenom en hel del andra viktiga beslut. ETT AXPLOCK AV DESSA FINNS TILL HÖGER: * Ett nytt idéprogram - Ansvar för hela Sverige * Ett nytt kommunprogram - Arbete välfärd och trygghet, kommunprogram 2011 * Ett nytt utrikespolitiskt program - Frihet och utveckling i världen * Att se över reglerna för försörjningsstöd för att skapa incitament för arbete. Kärnan i politiken är arbetslinjen och strävan att öka incitamenten och minska trösklarna till arbete. * Att utreda om ytterligare inskränkningar bör ske när det gäller utnyttjande av allemansrätten i rent vinstsyfte, samt eventuellt vidta åtgärder efter genomförd utredning. * Att (M) inte deltar som en nomineringsgrupp i kyrkovalet * Att grundligt och förutsättningslöst utreda frågan om surrogatmödraskap i Sverige. * Att slopa dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara steriliserad och ogift. Under lördagens stämmomiddag stod Lotta Engberg för underhållningen. Hon inledde med att dela in middagssällskapet i två lag som tävlade mot varandra i allsång. Pia Almström från Kävlinge blev lagledare för det ena laget. Därefter fick utrikesminister Carl Bildt äran att (åter igen) tillsammans med Engberg sjunga Fyra bugg och en coca cola inför en jublande församling. Första gången Bildt sjöng låten var i en musikstudio 1987, samma år som Engberg vann den svenska melodifestivalen med just den låten. Under en partistämma blandas intrycken allt eftersom stämman har sin gång. Glädjen över en bifallen motion kan snabbt förbytas i sorg över en avslagen. Här är kommentarer från några av Skånes ombud och deras intryck, såväl positiva som negativa... Catharina Blixen Regionråd, Skurup - Det viktigaste politiska beslutet var det nya idéprogrammet som är klokt och framåtsyftande! Den motion som bifölls och skänkte mig störst glädje var förstås min egen om klinisk forskning en fantastisk present på min födelsedag! Besvikelsen var att man inte biföll att specialistsjuksköterskor skall ha samma förutsättningar som specialistläkare, det råder en skriande brist på specialistsköterskor. Karin Axelsson Regionpolitiker, Hässleholm - Mest positivt var att vi antog det nya idéprogrammet och det kommunala handlingsprogrammet. Vi har kommit långt med utvecklingen av vår politik. Nu pratar vi inte bara organisation utan mer innehåll och kvalitet! Många glädjande beslut kom genom exempelvis att mer pengar ska satsas på klinisk forskning. Trist är dock att vi inte kunde besluta om större förändringar gällande turordningsreglerna som, emligt mig, är till mer skada än nytta både för unga och äldre. Stefan Lindhe Kommunalråd, Malmö - Det kommunalpolitiska programmet ger oss i kommunerna en god grund att stå på och respekterar på ett tydligt sätt våra speciella behov. Det var en besvikelse att vår egen motion som handlar om Öresundsintegration inte fick ett bifall, utan endast blev besvarad. Den utrikespolitiska plattformen som antogs är mycket bra. Den knyter oss närmare NATO och vi stärker vår utrikespolitiska profil. Niklas Sjöberg Kommunstyrelsens ordförande Skurup - Bland de viktigaste besluten som togs var ett nytt kommunalt handlingsprogram och en ny, utökad partistyrelse. Det var också mycket glädjande att en motion som handlade om att se över reglerna för försörjningsstöd bifölls. Ann-Charlotte Hammar Johnsson Riksdagsledamot, Bjuv - Partistämman bjöd på en positiv anda, glädje, ansvar och sammanhållning. Jag är speciellt glad över att vi fick bifall på motionen som handlar om alkoholförsäljning vid gårdsförsäljning. Det kommunala handlingsprogrammet är modernt och fräscht. Ewa Thalén Riksdagsledamot, Staffanstorp - Jag tycker att det var mycket viktigt att vi antog det kommunalpolitiska programmet. Det innebär en bra grund för det fortsatta lokala utvecklingsarbetet. Att vi avslog motionen om frivilliga drogtester tycker jag var bra - i grunden är dessa aldrig frivilliga, även om det heter så. För om du inte vill medverka till ett drogtest ses du som skyldig. Tester ska man göra om man befarar att någon är påverkad. Blå Skåne 4 5

4 verksamhetsplan Blå Skåne Med den lokala politikutvecklingen i fokus verksamhetsplan Moderaterna i Skåne har för avsikt att gå till val 2014 på ett program för skåningarna som syftar till att maximera det moderata inflytandet i Sveriges Riksdag, Region Skåne, och i samtliga 33 skånska kommuner. Detta arbete inleds direkt och förbundsstyrelsen har som sitt ansvar att arbeta fram det regionala programmet, att driva frågor internt inom moderaterna som efterfrågas av Skånes moderata medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda och väljare. Förbundet har också till uppgift att ge det stöd som behövs för att initiera och utveckla moderaterna lokalt i Skånes 33 kommuner. Samverkan bland Moderaterna Skåne nordost - För ett bättre här tillsammans. Under hösten har jag i min roll som samordnare vid två tillfällen träffat glada Moderater i nordöstra Skåne för att tillsammans med dem arbeta fram en gemensam planering och strategi inför nästkommande val. Syftet med träffarna är att hitta olika områden och teman för hur man som grannkommuner kan stärka och stötta varandra inför valet 2014 och hitta samverkansformer i det lokala utvecklingsarbetet. Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad och Hässleholm är kommunerna som har träffats och de har alla olika förutsättningar inför valet 2014, men ett gemensamt mål om att bli ännu blåare. I valet 2010 gjorde vi ett överlag bra valresultat och lyckades efter valet, trots problem med oklara majoriteter, säkra borgerligt styre i de flesta kommunerna. Ibland ser majoriteterna annorlunda ut i vissa fall ingår Miljöpartiet och i andra finns det lokala partier eller andra lösningar. Vår strävan att ständigt vara ett parti i förnyelse måste genomsyra vårt arbetssätt när det gäller att maximera vårt röststöd. Det finns en stor potential att fortsätta växa som parti, såväl lokalt som på riksnivå. Vi ser att det finns en stor röstsplittring mellan lokalt val och riksdagsval. Här vill vi arbeta för att vinna dem lokalt som röstar på oss i riksdagsvalen. Detta gör vi på olika sätt vi måste bekräfta dem vi vann som väljare i valen 2006 och 2010 samtidigt som vi mobiliserar våra starka områden. Med nytänkande och kreativitet ska vi bryta in i nya områden, använda fler kanaler än tidigare, samt vara mer uthålliga. Vi måste vara synliga och aktiva under hela mandatperioden och värva fler medlemmar som deltar aktivt i detta arbete. Nationellt finns ett mål att partiet ska ha medlemmar år Arbeta med välfärdsfrågor Vi har ett lägre förtroende i så kallade välfärdsfrågor, eller mjuka frågor, vilket vi ser i olika mätningar. I vissa fall har vi förtroendenivåer som knappt uppgår till 25-30% av vårt väljarstöd. Det vill säga att långt ifrån alla som faktiskt röstar på oss tycker att vi har den bästa politiken inom ett antal områden, till exempel sjukvård, äldre, skola, barnomsorg med flera. Moderaterna i Skåne kommer därför under perioden att inrikta arbetet på att långsiktigt bygga förtroende inom dessa frågor. Eftersom det i stor utsträckning är lokal eller regional politik som utgör 6 3Blå Skåne grunden för välfärdspolitiken är det på dessa nivåer som vårt utvecklingsarbete måste bedrivas. Under mandatperioden kommer ett antal av dessa områden dessutom att vara i nationellt fokus. Inom vart och ett av dessa områden finns ett behov av erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan lokalpolitiker i våra kommuner. Tillsammans kan vi sprida goda idéer vad gäller lokalt utvecklingsarbete, kampanjer, politiska förslag och utspel. Genom att målmedvetet lyssna, reflektera och analysera vad människor tycker och tänker inom dessa områden kan vi identifiera samhällsproblemen och ge förslag på lösningar. Lokalt arbete Det finns inget givet facit på hur vi arbetar inom dessa områden. Vi måste låta de lokala förutsättningarna spegla arbetet och de kommuner som väljer att arbeta aktivt med ett eller flera av dessa politiska utvecklingsområden måste erbjudas erforderligt stöd. Lokala budskap: Ska bygga på lokala frågor. Ska svara på frågor som väljarna ställer. Ska visa att vi ser samhällsproblemen. Ska visa att vi står redo att ta ansvaret. Ska ge väljarna en trovärdig och trygg framtidsvision. Hur kan vi omsätta detta till praktisk handling i våra skånska kommuner? Hur ser den generella välfärden ut i kommunen? Kan man inventera starka och svaga välfärdsområden inom kommunen och lyfta fram det som fungerar väl, samtidigt som man är självkritisk till det som fungerar mindre väl? Tonvikten förskjuts något på antingen den ena eller den andra beroende på kommunens grundförutsättning och om man sitter med i den styrande majoriteten eller ej. Ledarskap och valbarhet Vi måste gemensamt utveckla det moderata ledarskapet. I takt med att partiet växer ställs nya krav på våra förtroendevalda. Som ett regeringsbärande parti på lokal nivå måste vi agera för att vara hela kommunens ledare, även för dem som inte röstade på Moderaterna. Vår vision för kommunen måste vara väl förankrad och baseras på den lokala identiteten. Vi måste vara ödmjuka och ha inställningen att politiker inte alltid behöver veta bäst. Vårt ledarskap ska vara öppet och inkluderande och baseras på ett lyssnande förhållningssätt. När vi reflekterar och analyserar de samhällsproblem som väljarna ser, formulerar vi vårt handlingsprogram och återkopplar detta till väljarna. Vi måste utveckla vår valbarhet genom ett medvetet, strukturerat och systematiskt arbeta för att öka bredden bland våra medlemmar för att vi till valet ska ha en bred representation i våra olika listor. Vår verksamhetsplan är framtagen av förbundsstyrelsen i syfte att ge föreningar, kretsar och förtroendevalda i Skåne en bild av hur vi ser att vårt arbete inför 2014 struktureras och läggs upp. I samarbete med riksorganisationen försöker vi länka samman allt det arbete som sker på nationell nivå med vårt eget arbete och våra egna ambitioner. Inom vart och ett av de utvecklingsområden vi har för avsikt att arbeta med tillsätter förbundsstyrelsen projektansvariga som får till uppgift att knyta till sig alla som på lokal nivå arbetar med respektive frågor. Det man särskilt vill åstadkomma med samverkan är att hitta gemensamma metoder och uttryckssätt för hur vi Moderater kan bli ett större och bredare parti. - Vi behöver arbeta mer aktivt med medlemsvärvning, rekrytering av nya aktiva medlemmar och framförallt få fler att rösta på Moderaterna i nästkommande val. Mycket av detta kan vi göra över kommungränserna, säger Urban Widmark, kommunalråd i Hässleholm. - Dessa träffar är även viktiga för att vi ska kunna bolla idéer och se hur ens kranskommuner tänker och kommer att arbeta framöver, fyller Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge, i och fortsätter: Det är också viktigt att vi har en god relation och kommunikation så att vi kan stärka varandra vare sig om det går bra eller dåligt för en kommun, då det ofta tenderar till att ha en ringar-på-vattnet-effekt. Moderaterna inom Skåne nordost kan inte och ska inte samverka i alla frågor, men när det gäller sådant som medlemsmöten, ministerbesök, utbildningar och kampanjer så är det en styrka att fem kommuner tillsammans samordnar besöken. Det blir bättre uppslutning och man kan till exempel gemensamt skicka annonser, pressmeddelande, insändare och debattartiklar och förhoppningsvis blir även genomslaget i media större. Efter årsskiftet kommer Moderaterna inom Skåne nordost även att göra annonser i de lokala tidningarna och på webben och då är det en styrka att det görs tillsammans. Skåne nordost sätter tillsammans upp mål om var de vill vara 2014, samtidigt som varje kommun arbetar aktivt med det egna lokala utvecklingsarbetet efter sina lokala förutsättningar. Även om det är först nu efter valet som de samverkar under mer strukturerade former, så har de tidigare haft gemensamma kampanjer och aktiviteter och under åren utvecklat en god samverkan över kommungränserna. Prioriteringarna som Moderaterna Skåne nordost har valt är: Utveckla och stärka banden mellan kommunerna. Hitta gemensamma former för rekrytering av nya medlemmar och framförallt fånga upp dem som kan tänka sig att vara aktiva. Ha fler gemensamma medlemsmöten och stormöten samt samordna ministerbesök. Ha gemensamma kampanjer när det är möjligt. Det viktiga är att se helheten i en större samverkan och tidigt bestämma sig för vilka områden och frågor man ska fokusera på. Allt kan inte göras tillsammans, men genom en konkret samverkan blir det också lättare att se vad som kan göras och vem som ska göra vad. Förhoppningen är också att fler kommuner och föreningar kan stärka och hjälpa varandra genom att hitta gemensamma utvecklingsprocesser. Är just din kommun eller förening intresserad av att få fler tips om hur just ni kan göra egna projektplaner, hitta nya samverkansformer, kampanjer eller teman är ni välkomna att höra av er till undertecknad. Camilla Andersson Utvecklingssamordnare Det lokala utvecklingsarbetet i Skåne fortsätter Det lokala utvecklingsarbetet i Skåne fortsätter och i skrivandes stund har medlemmar från Tomelilla, Simrishamn, Ängelholm, Vellinge, Kristianstad, Lund, Malmö, Landskrona och den Moderata Regiongruppen blivit utbildade och fått inspiration på temat Med sikte på Sammanlagt har Skåne i skrivande stund 350 utvecklingsambassadörer. I detta arbete läggs en gemensam grund i hur vi kan arbeta med det lokala utvecklingsarbetet och framförallt får vi ett gemensamt förhållningssätt. Ett första mål är att alla skånska kommuner under våren ska ha minst en utvecklingsambassadör, vilket innebär att man ska ha utbildats kring konceptet Med sikte på Det är viktigt att vi redan nu reflekterar över hur vi tror att väljarna ser på oss idag och att vi lägger grunden för var vi vill vara Det ska också finnas möjlighet att hitta olika metoder och uttryckssätt som passar varje kommun och förening. Dessa fyra utbildningar finns inom ramen för det lokala utvecklingsarbetet med sikte på 2014: Metod Lyssnande Storytelling Coaching och inspiration Förutom utbildning i Med sikte på 2014 finns det även möjlighet för kommuner och föreningar att få en lyssnarutbildning där man får verktygen till hur man genom ett lyssnande förhållningssätt framförallt kan vinna förtroende, men också fånga in frågor, berättelser och synpunkter från väljarna. Nytt för nästa år är att det också kommer erbjudas utbildning i Storytelling, historieberättande, vilket innebär att man ges verktyg för hur just ni i er kommun eller förening kan skapa och arbeta med lokala berättelser för att vinna förtroende och återkoppling till väljarna med lokala budskap och berättelser. Är ni intresserade av någon av dessa utbildningar eller behöver inspiration om hur just ni kan komma igång med eller fortsätta det redan påbörjade lokala utvecklingsarbetet är ni välkomna att höra av er till undertecknad. Om er kommun eller förening redan är i full gång med det lokala utvecklingsarbetet, har goda exempel eller bra idéer, så är ni också välkomna att höra av er med tips. Camilla Andersson Utvecklingssamordnare Blå Skåne 4 7

5 BLÅ BLADET Chefredaktören har ordet Vi måste fortsätta ända in i kaklet Hösten har gått med en svindlande fart och nu nalkas snart julen. Hösten har bjudit på många lyckade aktiviteter så som Unga Moderater, MUF Skåne University-utbildningen och Värvaracademy. Under nationella kampanjdagen växte MUF Skåne med sammanlagt 93 medlemmar och vi har fortsatt att växa sedan dess. Men vi är inte riktigt framme. Även fast vi nästan kan känna doften av julmat och höra julmusikens ljuva toner får vi inte sätta oss till rätta utan vi måste nu istället fortsätta. Fortsätta värva nya medlemmar, fortsätta växa, fortsätta ända in i kaklet. När vi blir fler medlemmar blir vi mindre lika varandra och mer lika alla andra alltså alla våra andra väljare. Varje ny medlem för med sig något nytt in i Moderata Ungdomsförbundet och framför allt för varje ny medlem med sig en ny idé. Det är därför det är så viktigt att vi växer. Det är endast när vi växer som vi kan attrahera fler människor, som fler kan få ta del av gemenskapen i vårt förbund och som fler kan kämpa för ett friare och bättre samhälle. Snart är det även ett nytt år och med nya år kommer också nya löften. Mina nyårslöften kommer bland annat vara att varje dag kämpa för att förändra samhället i rätt riktning, värva ännu fler medlemmar än jag gjorde detta året och träffa ännu fler av er fantastiska medlemmar! Detta är några av mina nyårslöften, vad kommer dina att vara? Jag vill avsluta med att tacka alla för detta året, nu fortsätter vi i en månad till innan det är ett nytt år då vi alla kan sikta mot nya mål och vara säkra på att nya äventyr väntar. Så jag vill i förskott önska er en riktigt god jul och ett strålande gott nytt år, vi ses snart igen! Louise Meijer CHEFREDAKTÖR BLÅ BLADET Hon kallar sig själv för MUF-mormor, andra kallar henne för en av de mest framträdande kvinnliga förebilderna i Moderata Ungdomsförbundet LOUISE MEIJER har mött Anna Gustafsson, en veteran vars leende lyser upp den mörkaste natt. ANNA GUSTAFSSON ÄR 25 ÅR OCH REDAN EN VETERAN INOM BÅDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET OCH MODERATA SAMLINGSFÖRBUNDET. Hon gick med i MUF när hon gick på högstadiet på grund av att hon fick ett betyg i idrott som hon inte var nöjd med och ville självfallet överklaga detta. När hon insåg att detta inte gick och att MUF samtidigt hade en kampanj om att kunna överklaga betyg nappade hon direkt: Jag ringde själv in och blev medlem. Det skulle dock dröja ett par år innan en av MUF:s största kvinnliga förebilder blev aktiv men när det väl hände dröjde det inte länge innan hon fick sitt första uppdrag och sedan dess har det bara rullat på. Hon har gått hela vägen från att vara MSU-knott, som hon själv kallar det, till att sitta i förbundsstyrelsen. Jag har varit aktiv på förenings- och distriktsnivå och nu även central nivå men jag har däremot aldrig varit ordförande, förutom tillförordnad ordförande för Malmö MUF och distriktet. Men jag har aldrig haft behovet av att vara ledaren, den som syns utåt utan jag jobbar gärna vid sidan av människor. Av sin långa erfarenhet har hon lärt sig mycket, vilket också har tagit henne till den position hon är idag politisk sekreterare i Malmö kommun. I början hade jag endast en fråga jag drev, det vill säga att kunna överklaga betyg. Men nu har jag så många fler frågor jag vill driva. Till exempel är min vision för Malmö att det ska bli en integrerad stad där arbetslinjen skall gälla. Idag är det extremt segregerat, invånarna bor i samma stad med lever i olika världar. Dessa frågor kan vi driva även i opposition. Om du inte har en fråga att driva ska du inte vara med längre, tillägger Anna. HENNES INTRESSE FÖR POLITIK började redan kring köksbordet, där familjen diskuterade med mottot högt i tak och låga trösklar. Familjen var dock aldrig partipolitisk aktiva men som sagt alltid tyckt om att diskutera. Kuriosa är att hennes syster faktiskt varit med i Ung Vänster men detta ser Anna som mer positivt än negativt. Det har fungerat bra med olika åsikter, det har bara betytt att jag måste vässa mina argument vilket gör mig till en skarpare debattör. Men på jul och högtider, då säger mamma till oss att sluta. Hon vill ha lugn och ro. Apropå att vässa sina argument är Annas främsta tips till de som själva funderar på att gå upp i talarstolen en dag att våga tro på sig själv. Gå upp i talarstolen, öva på att prata, spela i dig själv innan du håller ett anförande. Bit i det sura äpplet, helt enkelt. I skrivande stund var det igår första gången för henne själv att ställa sin första enkla fråga i kommunfullmäktige, inför publik och livesändning, men ju förr man gör det desto bättre blir man, säger hon glatt. Stort tack till er alla! Så var höstens Unga Moderater-utbildning avslutad efter en intensiv och lärorik helg på Falsterbo Kursgård! Över 100 delatagare samlades på lördagsmorgonen för att börja helgen med att lyssna på migrationsminister Tobias Billström som höll det inledande passet. Av: Therese Lindström Vill du skriva i Blå bladet? Hör av dig till Louise Meijer på louise. eller Hoppas vi hörs! Sedan rullade lördagen igång och deltagarna gick olika pass med bland andra riksdagsledamöterna Oskar Öholm och Olof Lavesson. Förbundsledamoten Rasmus Törnblom pratade om kommunikation och sedan nya skolreformen. Efter vi alla ätit lunch samlades vi för att lyssna till riksdagsledamoten och före detta ledarskribenten på Svenska Dagbladet, Maria Abramhamsson. Hon talade om sin väg till SvD och sedan till Riksdagen och vad hon gör där idag. Vi är mycket glada att hon kom och talade inför oss! På eftermiddagen fortsatte deltagarnas pass med bland annat distriktsstyrelsens ansvarige för politisk produktion och Blå Bladets Louise Meijer, med att tala om visioner. Moderat skolungdoms kommitéledamot Benjamin Dousa flög ner till Skåne för att hålla i en workshop för taggade MSUare som fick hitta på egna partier. Riksdagsledamoten Anders Hansson kom och talade om sitt arbete i försvarsutskottet. Skånes egen Patric Åberg höll en workshop om kommunpolitik. DetTA var ett urval av vilka talare som besökte oss under lördagen. Kvällen avslutades med middag på retsaurang Havsnära och Patric Åberg och Helena Nanne var kvällens toastmas- ters. Det bjöds på många talare, mycket sång och danstävling! Vinnarna var Emma Li Doverbäck och Sebastian Süllman från MUF Lund. Efter middagen fortsatte kalaset på dansgolvet där bland annat några hade catwalk-tävling och rockade loss. På söndagsmorgonen sken solen och vi avslutade helgen med besök av Svenskt Näringsliv, Moritz bemötande och några välvalda peppande ord från distriktsordförande Josefin Malmqvist. Sista talare för dagen var förbundsordförande Erik Bengtzboe som flög ner samma dag för att hålla ett inspirerande och roligt anförande. Ett bildspel från helgen avslutade höstens UM med stora applåder. Vi från kursledningen vill tacka alla som deltog under helgen, Bob Ericsson som hjälpt till mycket innan och under helgen men även alla ni andra som hjälpte till att göra helgen till den bästa på länge! Se kollaget med bilderna från UM i nätupplagan av Blå Bladet! Glöden för frihet kommer aldrig att slockna men jag tänker bara hålla på med politik så länge jag har bra frågor jag vill driva. FÖRKÄRLEKEN TILL KOMMUNPOLITIK kommer av att det är den politik som är närmast människan och medborgaren. Hon satt tidigare i regionfullmäktige men något av det viktigaste är att kunna förklara för vänner och bekanta varför beslut påverkar människor det kunde jag inte göra på samma sätt i regionen som i kommunen. Engagemanget i kommunen började för hela fem år sedan då hon blev invald i kommun och landsting. Hon säger själv att det inte var något stort steg att ta att bli aktiv även inom partiet. Allt vi gör i MUF är visioner som i längden påverkar paritet men direkt engagemang i partipolitiken betyder förändring här och nu. MÅLET MED ENGAGEMANGET i ungdomsförbundet och partiet är att skapa en politik som gör livet bättre för ungdomar. Internt gäller det att vara en god förebild. Det är viktigt att vi har unga kvinnliga förebilder inom MUF, det präglar även den externa bilden av organisationen. För att vinna det kommande riks-dagsvalet tror Anna att den stora utmaningen ligger hos ungdomsgenerationen. Det var fler vuxna än ungdomar som röstade på oss, vi har ett stort arbete att göra för att vända detta. Bland annat måste vi våga diskutera frågor som inte är höger, vi måste lämna vår planhalva vi vet att vi har bäst politik, vi måste bara bli bättre på att prata om den. Om tio år ser hon sig själv som lycklig och omgiven av positiva människor, arbetandes med ett utvecklande jobb. Men om det är i politiken eller i näringslivet vet hon inte. Glöden för frihet kommer aldrig att slockna men jag tänker bara hålla på med politik så länge jag har bra frågor jag vill driva. Det får aldrig finnas några andra agendor än förbättring av samhället när man sysslar med politik. SNABBFAKTA OM ANNA Ålder: 25 Yrke: Politisk sekreterare i Malmö kommun. Intresse: Skratta, mode, musik, vänner, resa (är i london en gång i månaden eftersom pojkvännen bor där). Politisk förebild: Många människor inspirerar mig, både från höger och vänster kommunalråd till statsministrar. Personlig politisk förebild är dock Per Stenmarck, jag blev inspirerad av honom när jag vann ett EU-pris i MUF och fick åka och hälsa på honom i Bryssel. Förebild utanför politiken: Min mamma. Hon har inspirerat mig till att skriva och visat mig hur man kan påverka. Bästa egenskap: Bra på att lyssna. Politisk vision: Att driva politik som gör människor mer fria och mer lyckliga. Det vackra med Sverige Men året är inte slut än. Sista dagarna i november är MUF Skåne i Bryssel med en rekordstor delegation på 50 personer för att besöka Gunnar Hökmark, tankesmedjan ECIPE, Kreab, Svenskt Näringsliv och flera andra. Det blir en resa som präglas av Sverige i världen, av vikten av öppenhet, gemenskap och fri rörlighet. Det är bara tillsammans som vi kan förbli världens bästa land. Den resan är inte slut när vi landar på Kastrup, den fortsätter varje dag. I skolan och Vi har rest långt sedan valet på universitetet, i fullmäktigeförsamlingar och i Sverige är ett friare, ett öppnare, ett mer idrottsklubbarna. välkomnande land. Bland annat genom regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om invan- Statsministern sa i en intervju i Sydsvendringspolitiken. Sverige har faktiskt, ett år efter skan för någon vecka sedan att Sverige präglas att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen, av att människor kommit hit och blandats. Det fått generösare invandringsregler än tidigare då tycker jag är det vackra med Sverige. Jag kan bland annat reglerna för anhörig- och arbets- inte mer än hålla med. Så när jag nu beger mig kraftsinvandring lättas upp. Det är goda nyheter ut i ett dimhöjt Malmö för att köpa indiskt till för oss moderater som tror på människors inne- middag tänker jag på hur tacksam jag är att få boende förmågor och drivkrafter. På att världen leva i världens bästa land. behöver färre tullar, mer kommunikation och större öppenhet. Vet ni, Sverige är ett fantastiskt land. Och då tänker jag inte främst på röda stugor, ljumna sommarkvällar och lussekatter. Utan på hur det är att leva här. Öppenhet. Mångfald. På allas rätt att få vara precis som man är. Det är någonting som vi tidigare inte alltid kunnat ta för givet. Även partistämman i slutet av oktober gav möjlighet att prata öppenhet och tolerans, och MUF Skåne som frekventa besökare i talarstolen debatterade allt från arbetsmarknadslagstiftning och nya idéprogrammet till Öresundsintegration. Det finns mycket vi bör vara stolta över, inte minst här i Öresundsregionen. Vi lyfter fram varandras styrkor och skapar mångfalt större värden gemensamt. Så när höst nu går mot vinter kan vi klappa oss själva på axeln för vi har bidragit till att göra Sverige ännu lite friare i framtiden. Josefin Malmqvist Distriktsordförande BLÅ BLADET Moderata Studenter Skåne Höstterminen är i full gång och Skåne har fått massvis med nya studenter på olika campus runt om i vår fantastiska region. MUF:are som lämnat sina hemdistrikt, människor som varit MUF:are tidigare men som inte betalat medlemsavgift på länge eller studenter som aldrig varit politiskt engagerade - exemplen är många, och de är alla lika mycket potentiella medlemmar till MUF Skåne. Nu ska det värvas! Ingen kan väl ha missat all den media Moderata Studenter fick i samband med att den centrala kampanjturnén besökte Lund. Två tält slogs upp i Lundagård mitt i brinnande nollning, för att ge uppmärksamhet åt den enorma bostadsbrist som finns i Sverige idag, och inte minst i den lilla staden med det största universitetet. Vi fick artiklar i såväl Sydsvenskan som City och Skånska dagbladet, och dessutom ett TV-inslag i de lokala Tv4-nyheterna. Nu är det bara en månad kvar av verksamhetsåret, och siktet är inställt på att åter komma över den magiska siffran på 2000 medlemmar. Det är inom räckhåll, men vi behöver din hjälp. Vi kommer nå vårt mål, men vi måste göra det ihop. Moderata Studenter, Moderat Skolungdom och Moderata ungdomsförbundet tillsammans är vi oslagbara. Evelina Kogsta MST-ansvarig Skåne Moderat Skolungdom Skåne För Moderat Skolungdom i Skåne har hösten varit intensiv men framför allt rolig samtidigt som vi har blivit fler medlemmar. Vi har kampanjat för fullt på och, där vi inte har tillstånd att kampanja, utanför gymnasieskolor runt om i Skåne. Regeln om att ska en släppas in, ska alla släppas in stoppar oss från ett stort antal skolor och i vissa fall, alla gymnasieskolor i en kommun. Men trots detta är motivationen att kampanja och värva fler medlemmar till MSU stark och kommande veckor väntar en nationell kampanjdag och stora tävlingar i distriktet - håll utkik efter årets största värvartävling! Även på nationell nivå händer det en hel del i Moderat Skolungdom. En nöjd delegation från Skåne har i skrivande stund precis kommit hem från MSU Höstkonferens 2011 som i år tog plats i Fiskeboda, Södermanland. Strax över 100 taggade MSUare från hela Sverige deltog och drillades i allt från hur våra kampanjer kan synas i media till ledarskap och MUFs största utmaningar inför framtiden. Helgen bjöd dessutom på maskerad, nya erfarenheter och massor av nya vänner. Men självklart utbildas och drillas MSUare även på hemmaplan i Skåne. På Unga Moderater i Höllviken fanns ett antal pass om skolpolitik och vi fick lära oss om gymnasiereformen som trädde i kraft denna höst, fundera på hur vi kommunicerar våra budskap såväl på kampanj som till vardags samt chansen att bilda ett parti och bygga upp ett eget skolpolitiskt program i en helt fantastisk workshop. Håll utkik efter fler utbildningar i höst, arrangerade av MSU Skåne! År 1961 var 25 procent av Sveriges gymnasieelever medlemmar i Moderat Skolungdom, dåvarande Konservativ Skolungdom. Vi har alla möjigheter att bli större, bättre och mäktigare. Moderat Skolungdom i Skåne vill dit. Vill Du vara med? Helena Nanne a? ag lar, l p up artik se! t ä,. n n age åne e k t r s r ha po uf n e m ve r r w. t ä t fle ww e lad nna er B a m å Bl land ket t t c u a du b my d te ar ch ss hitt er o i V r ju Dä terv in MSU Kommittéens Ordförande Skåne

6 Moderaterna i Skåne söker dig som har ett brinnande samhällsengagemang, som vill vara med och utveckla en politik för framtiden, som har viljan och förmågan att ta ansvar och utvecklas som person och som delar våra Moderata värderingar. Din ambition är att bli en av moderaternas kommande ledare. Du ska vilja kandidera för Moderaterna i kommun-, region- eller riksdagsvalet Du bor i någon av Skånes 33 kommuner och är beredd att genomgå vår toppkandidatutbildning som kommer att pågå från och med våren 2012 och fram till valet i september Vi förutsätter därmed att ditt engagemang under utbildningsperioden kommer att bli långvarigt. Det är inte viktigt om du idag är medlem i Moderaterna eller ej, eller om du redan är politiskt aktiv i någon kommun. Det viktiga är att du har ett öppet sinnelag, brinnande intresse och rätt förutsättningar för att antas och genomgå utbildningen. Bakgrund På åtta år har nya Moderaterna gått från att vara ett litet parti bland andra till ett brett, samhällsbärande parti som tar sin utgångspunkt i människors vardag. Vägen dit har gått genom framgångsrikt förnyelseoch utvecklingsarbete där vi i grunden har omprövat vår gamla politik. Vi har lyssnat på människor och hört berättelser om deras vardag, jobb, glädjeämnen, sorger och drömmar om framtiden. Vi har lyssnat, reflekterat och svarat med en politik som håller ihop och som ger varje människa möjlighet att förverkliga sig själv och sina drömmar. Trots framgångarna slutar inte vårt förnyelsearbete här. Inför valet 2014 kommer vi att behöva bli fler som vill vara med och göra Skåne ännu bättre att bo och leva i. Vi behöver bli fler med olika bakgrund från olika delar av samhället som kan och vill bidra med engagemang och utveckling av vår politik, som kan tänka sig att inneha ett politiskt uppdrag och som vill göra skillnad. Kort sagt. Vi söker dig som vill skapa ett bättre här - oavsett om här är på den egna orten, i den egna kommunen, i Skåne eller i Sverige. Politik handlar om verklighet och vardag, om det som händer här och nu. Det handlar om att våga se samhällsproblem och vilja göra någonting åt dem. Det handlar också om att få vardagen och livspusslet att gå ihop. Detta är viktiga utgångspunkter att ha för dig som vill vara med och representera nya Moderaterna. Upplägg Utbildningsinnehållet kommer innefatta både teoretiska och praktiska moment inom bland annat områdena ideologi, sakpolitik, politiskt ledarskap, den politiska verkligheten och vad rollen som förtroendevald innebär. Utgångspunkten är helginternat, men också endagarsutbildningar och kvällsarrangemang mitt i veckan kan förekomma. Utöver de fysiska träffarna kommer du och dina kurskamrater dessutom att fortlöpande delta i aktiviteter på webben, genomföra hemuppgifter mellan träffarna och inte minst att bidra med ett stort engagemang i båda valrörelserna 2014, dels i juni (val till europaparlamentet) och dels i september (val till kommun, region och riksdag). Tidsupptaget för utbildningen är fem till sex heldygn, uppdelade på fem eller sex tillfällen under en tvåårsperiod. Moderaterna i Skåne står för kost och logi vid de tillfällen övernattning sker, men inte för eventuell förlorad arbetsförtjänst. Vad leder utbildningen till? Vår ambition är att genom ett omfattande utbildningsprogram ge dig de rätta verktygen för att förverkliga din politiska ambition. Vi förutsätter att du vill lägga ner det arbete, den energi och det engagemang som krävs för att delta i de utbildningstillfällen, workshops och hemuppgifter som kommer att ingå i utbildningen. Vi kan inte garantera politiska uppdrag efter avslutad utbildning, men vi garanterar däremot att du är väl rustad för att kandidera till ett ledande politiskt uppdrag, ifall valresultatet och placeringen på valsedeln medger detta. Din ansökan steg 1 Antagningsprocessen är uppdelad i två steg och varje steg består av flera moment. I första steget av ansökningsprocessen vill vi att du som vill söka skriftligen anmäler ditt intresse för utbildningen. Ansökan ska innehålla följande: 1. Fullständiga kontaktuppgifter. 2. En meritförteckning över studier, nuvarande och före detta arbetsgivare, eventuella politiska uppdrag samt andra uppdrag i det civila som kan ha betydelse för vår bedömning. 3. En presentation på maximalt 400 ord om vem du är och varför du söker den här utbildningen. 4. En kort presentation över vilken politisk nivå (kommun, region eller riksdag) du är mest intresserad av och vilka politiska hjärtefrågor du känner störst engagemang för. 5. Eventuella referenspersoner och kontaktuppgifter till dessa. Ansökningshandlingarna sänds, helst i elektronisk form, till eller via vanlig post till: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan Malmö Din ansökan måste vara oss till handa senast den 31 januari Efter att sista ansökningsdag passerat kommer en uttagningskommitté bearbeta de inkomna ansökningarna och besluta om ett antal sökande som går vidare till steg två i processen. Steg 2 - intervjuer I steg 2 kommer de som gått vidare från steg 1 att kallas till en intervju. Ett antal intervjutillfällen kommer att äga rum på flera orter i Skåne. Intervjun kommer att vara omkring minuter lång och syftet är att få en djupare inblick i den sökandes kvalifikationer, visioner och möjligheterna att genomgå utbildningen. Intervjun kommer också att erbjuda ett tillfälle för den sökande att ta reda på mer om utbildningen, upplägget och om förväntningarna överensstämmer med verkligheten. Frågor om utbildningen besvaras av Förbundsordförande Lars-Ingvar Ljungman, vellinge.se eller eller partiombudsman Daniel Runemalm genom ovanstående e-postadress eller telefon Andra vägar in till moderaterna Platserna på denna toppkandidatutbildning är begränsade. Alla som söker kommer inte att kunna antas till utbildningen. Dock kommer alla som ansöker till utbildningen att förmedlas vidare till Moderaterna i respektive kommun där ni erbjuds att komma med i vår verksamhet och på många håll har vi lokala kandidatskolor och liknande inför Det finns många sätt att engagera sig och vi ser med glädje fram emot ditt kommande engagemang oavsett om det blir på en toppkandidatutbildning eller i andra sammanhang där vi också behöver fler aktiva krafter. Välkommen med din ansökan! 10 3Blå Skåne Blå Skåne 4 11

7 1976 Mot fem veckors semester Propositionen (1976/77:90) lades av en borgerlig trepartiregering som Moderaterna ingick i. Moderata Seniorer Moderata Seniorer På internet och företrädelsevis inom sociala forum cirkulerar det många rykten och påståenden om Moderaternas politiska historia. Flera av påståenden är direkt felaktiga. Johan Westrin är politisk sekreterare, mycket kunnig i vår historia och arbetar på riksdagskansliet. Här hjälper han Blå Skånes läsare att reda ut begreppen och påståenden Mot allmän olycksfallsförsäkring Alla partier var eniga om att det behövdes en olycksfallsförsäkring i arbetet, men man var oeniga om utformningen. Slutresultatet blev en kompromiss Mot allmän och lika rösträtt för män Högern genomförde den allmänna rösträtten för män till riksdagens andra kammare När den liberal-socialdemokratiska regeringen Edén lade sin proposition om avskaffandet av den 40-gradiga röstskalan till kommuner och landsting (som i sin tur valde riksdagens första kammare) på hösten 1918, var högern allt annat än entusiastisk, men man accepterade förändringen. När beslutet togs i riksdagen den 17 december 1918, var det utan votering i första kammaren och med ett ändringsförslag från högern (som röstades ned) i andra kammaren. Men högern gick inte emot propositionen Mot kvinnlig rösträtt Beslutet om den kvinnliga rösträtten fattades (av konstitutionella skäl) först på våren 1919, men det var en del i samma paket som den lika rösträtten till kommuner och landsting för män. Högern röstade inte emot den kvinnliga rösträtten. Beslutet togs utan votering den 24 maj Mot åtta timmars arbetsdag Högern motsatte sig åttatimmarsdagen, som man menade skulle leda till dyrare produktion och därmed ökad arbetslöshet. Det blev också en dramatiskt ökad (närapå tredubblad) arbetslöshet de följande åren, även om den krisen blev relativt kortvarig. (1923 var arbetslösheten nere på den tidigare nivån igen.) 1927 Mot folkskolereformerna Men ändå ger påståendet en felaktig uppfattning, eftersom det får det att verka som att högern skulle ha motsatt sig att alla skulle få gå i skolan. (Den allmänna folkskolan hade genomförts redan 1842.) I själva verket var det vissa föreslagna förändringar i folkskolan som man gick emot. Högern hade en lång reservation i utskottet, där man framförde sitt eget förslag till reformer i skolan. Det förslaget röstade man för också i kamrarna (vilket alltså innebar att man röstade emot regeringens proposition) Mot statliga bidrag till sjukkassorna Högern motsatte sig inte fortsatt statligt stöd till de frivilliga försäkringskassorna, men motsatte sig den omorganisation av verksamheten som föreslogs i propositionen Mot statliga bidrag till A-kassorna Högern ville inte medverka till en bidragskonstruktion, som kunde leda till okontrollerbara statliga utgifter. Arbetslöshetskassorna bygger på den så kallade Gentmodellen, som innebär att det är staten som står för huvuddelen av pengarna, men det är facket som har makten över A-kassan Mot folkpensioner Folkpensionerna infördes 1913 av en liberal regering. (Det var högerregeringen, med Arvid Lindman som statsminister, som 1907 tillsatte utredningen som konstruerade förslaget.) Beslutet 1935 om införande av ett särskilt dyrortstillägg (d.v.s. att de som bodde i städerna skulle få högre folkpension än de som bodde på landsbygden) stödde även högern. Däremot motsatte den sig när regeringen året efter ville göra justeringar som ännu mer gynnade dem som bodde i städerna Mot två veckors semester Högern motsatte sig inte införande av två veckors semester, men ville genomföra reformen i en långsammare takt än regeringen hade föreslagit och var också oenig om hur den skulle finansieras Mot sänkt rösträttsålder Någon sänkning av rösträttsåldern skedde inte (Rösträttsåldern till riksdagens andra kammare var 1909: 24 år, 1921: 23 år, 1945: 21 år och 1965: 20 år. Till enkammarriksdagen: 1971: 19 år och 1974: 18 år.) 1946 Mot allmän sjukförsäkring Högern ville att staten skulle stå för 61 % av kostnaden i stället för regeringens förslag på 72 %. Men man motsatte sig inte reformen som sådan Mot fria skolmåltider Partiet var splittrat i frågan. Majoriteten inom partiet ville att skolmåltider endast skulle ordnas för barn med särskilda behov Mot allmänna barnbidrag Högern hade en hel del ändringsförslag (i förhållande till regeringens proposition) i sin partimotion i riksdagen, men motsatte sig inte införande av barn-bidrag som sådant. Propositionen om införande av bidrag till barn under 16 år bifölls till slut enhälligt av riksdagen. Däremot föreslog Högerpartiet 1960 avskaffande av första barnbidraget (som skulle kompenseras genom sänkt skatt) Mot fri sjukvård 1953 års beslut innebar ingen helt fri sjukvård, men en utbyggnad av sjukförsäkringen som bland annat innebar lägre patientavgifter. Högerpartiet motsatte sig inte reformen, men ansåg att beslutsunderlaget var för dåligt och ville få frågan bättre utredd, varför man yrkade på uppskov. I propositionen fanns till exempel inte angivet hur reformen skulle finansieras Mot ATP Ja, Högerpartiet var mot ATP-förslaget. Men man hade i stället ett eget förslag till tjänstepension enligt premiereservmodellen. Om det förslaget hade genomförts, hade vi idag haft ett mycket pålitligare och gedignare pensionssystem Ja till apartheid Moderaterna tog avstånd från sanktioner mot apartheidregimen i Sydafrika. Partiets linje har varit, att om Sverige ska delta i sanktioner mot ett annat land, så ska de ha en folkrättslig grund (det vill säga i praktiken att de ska vara beslutade av FN). Att inte ställa upp på ensidiga svenska aktioner, var inte detsamma som att stödja apartheid och 1963 Mot tre respektive fyra veckors semester Högern hade ändringsförslag gällande ikraftträdandet, men motsatte sig inte reformerna som sådana Mot möjlighet till förtidspensionering vid 63 år Förtidspension får man på grund av sjukdom, handikapp eller liknande. Vad Moderaterna motsatte sig var att man kunde ta ut pension tidigare utan sådan orsak Mot lagen om anställningsskydd Moderaterna var kritiska till delar av förslaget, bland annat ville man ge möjlighet till provanställning (i motsats till propositionen) och ansåg att också duglighet och lämplighet - inte bara anställningstid - borde beaktas vid uppsägningar. Men man röstade inte emot förslaget i sin helhet beslutade riksdagen om provanställningar i enlighet med Moderaternas reservation Mot löntagarfonder Moderaterna var hela tiden emot de s.k. löntagarfonderna, som innebar att näringslivet via särskilda skatter skulle finansiera sin egen socialisering. Beslutet genomdrevs av socialdemokraterna, med stöd av kommunisterna, trots stort folkligt motstånd. Löntagarfonderna avskaffades av den borgerliga fyrpartiregeringen Nej till partnerskapslag för homosexuella Majoriteten av moderata riksdagsgruppen röstade emot, men några (MUF:arna Fredrik Reinfeldt, och Ulf Kristersson) röstade för Ja till Irakkriget Vi föreslog aldrig att Sverige skulle delta i Irakkriget. Däremot hörde vi inte till de sörjande, när Saddam Husseins tyranniska regim störtades. Johan Westrin Politisk sekreterare Tack till Kristina, Christina, Britt, Charlotte, Cia, Anna, Kerstin, Danica, Sophia, Monica och alla ni andra som var på den senaste aktiviteten med Moderata Kvinnor i Skåne! Det var några riktigt intressanta timmar som tillbringades den där soliga novembereftermiddagen i ledarskapets tecken. Vi diskuterade allt från kvinnligt ledarskap till sanningar och myter om densamma. Allt under en entusiasmerande ledning av vår förste vice ordförande Mozhgan Zachrison. Vi ska inte sticka under stol med att MQ lever med ett oförskämt dåligt rykte. Ett rykte som gärna talar om knypplande tanter, plastblomsförsäljande Moderata seniorer har fastställt några av nästa vårs aktiviteter. Till dem hör seniorrådet, som träffas den 15 mars och den stora vårträffen, som äger rum i Landskrona den 11 maj. Varmt välkomna! MQ-ordföranden har ordet damer och tjejen som inte anses passa in någon annanstans så man rekommenderar MQ. Lyd ett gott råd, förpassa dessa tankar till papperskorgen för ni kunde inte ha mer fel. Under min korta tid som ordförande har jag mött engagerade, nyfikna, motiverade och framförallt oerhört kunniga kvinnor i alla åldrar. Här i Skåne har vi nu påbörjat ett stort opinionsbildande arbete för att förändra bilden av MQ. Arbetet kommer att ske på bred front i många fora. En del mer nytänkande än andra. Vi låter arbetet ske under det nya namnet Moderata Kvinnor i Skåne. Titeln är noga vald. Vi vänder oss nämligen till alla Moderata kvinnor oavsett om man valt att ansluta sig till MQ eller ej. Vi vill bli det öppna nätverket som inkluderar istället för att exkludera. Vi ska bli forumet där kvinnor kan bygga nätverk Moderata Kvinnor över kommungränserna, lära av varandra, stötta varandra, där skratten aldrig är långt borta och där man kan tala öppet. Platsen där inget ämne är tabu och där vi finner styrka i att vara många istället för att önska att vi vore den enda kvinnan på plats. För handen på hjärtat, nog har det funnits gånger då man önskat att man vore den enda närvarande kvinnan för då skulle just den positionen vara min i exempelvis kommunstyrelsen? En tanke som faktiskt bygger på, att det endast skulle finnas en plats för en kvinna, men fler till männen. Den tanken, rätt eller fel, föder en sanning. En sanning det är dags att ändra på! Ulrica Fors Stenmarck Ordförande Moderata Kvinnor i Skåne Följ vårt arbete, eller välj att aktivt delta! Vi kommer att satsa mycket framöver på utbildningar kring kommunikation, ledarskap och presentationsteknik varvat med intressanta politikföreläsningar. Håll utkik för kalendarium på vår hemsida eller följ oss på facebook. Vill du få inbjudningar till våra aktiviteter? Skicka då ett mail till Följ vårt arbete på facebook Sök på Moderata Kvinnor i Skåne Följ vårt arbete på hemsidan (klicka på vår banner) 12 3Blå Skåne Blå Skåne 4 13

8 notiser Moderaterna instiftar Per Unckel Stipendiet Den förre moderata partisekreteraren ( ) och utbildningsministern ( ) Per Unckel har avlidit. Per Unckel började sin politiska karriär tidigt och var under perioden ordförande för Moderata Ungdomsförbundet. Efter valförlusten 2002 lämnade han politiken och blev istället generalsekreterare för Nordiska ministerrådet, en post han innehade fram till Därefter blev han landshövding i Stockholms län, vilket han var fram till sin död i september i år. Per Unckel blev 63 år gammal. Under partistämman i Örebro hölls en parentation för att hedra minnet av Per Unckel. I samband med partistämman lanserade Moderaterna en webbshop. I den kan du hitta olika Moderata produkter, såsom t-shirts med tryck föreställande Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, tygkasse, vantar som man kan använda ihop med sin smartphone-telefon och en plånbok. Webbshopen hittar du på shop.moderat.se Moderaterna har beslutat att instifta Per Unckel Stipendiet för Nordiskt och Baltiskt Samarbete. Stipendiet ska uppmuntra nordiskt och baltiskt demokratisamarbete i form av resor, konferenser, skrifter och liknande. Stipendiet utdelas vid partistämman, med början på arbetsstämman Per Unckels engagemang för demokrati, nordiska och baltiska frågor kommer i och med stipendiet att leva vidare, säger partisekreterare Sofia Arkelsten. Moderaterna lanserar webbshop KIMO International får skåning som ny president I Blå Skåne nummer kunde vi berätta om den marina miljöorganisationen KIMO Baltic Sea, som nyligen hade grundats som en underorganisation till KIMO International. KIMO Baltic Sea verkar för att minska föroreningar i Östersjön. Till ordförande för KIMO Baltic Sea utsågs år 2008 Monica Jägholt Gripp, som är moderat och boende i Simrishamn. Moderorganisationen KIMO international, som står för Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon, grundades i Danmark KIMO International har som mål att bevara den marina miljön och motverka utsläpp och föroreningar. Medlemmarna i KIMO består av omkring 160 kustkommuner runt om i norra Europa. Bland annat är samtliga kommuner i Holland och Belgien medlemmar. I Sverige är ett dussintal kommuner medlemmar i KIMO international och ungefär lika många är medlemmar i KIMO Baltic Sea. I Skåne finner vi Ystad, Kristianstad och Helsingborg som medlemmar. Den här sälen har fastnat i ett plastband, som förmodligen kommit från en båt som bedriver fiskeriverksamhet. I takt med att sälen växer dras bandet åt om sälens kropp och orsakar stort lidande. FOTO: KIMO INTERNATIONAL Nyligen har Monica Jägholt Gripp valts som president för hela KIMO International. Blå Skåne ringde upp för att få en kommentar om hur de tre åren som ordförande för KIMO Baltic Sea varit och vad som väntar nu. - Den största utmaningen har varit att få med kommunerna på andra sidan Östersjön i båten. Det finns både språkliga och kulturella hinder att ta sig över. Det viktiga är att träffas och vara tålmodig. Men vi gör framsteg, säger Monica Jägholt Gripp. Ett av de projekt som KIMO arbetat med är det så kallade fishing for litter som går ut på att plocka upp och ta hand om skräp som hamnat i Nordsjön till följd av framförallt fiskeriverksamhet. På ett år lyckades man genom frivilligverksamhet föra i land 120 ton skräp. - Även här i Sverige kommer vi nu att arbeta med fishing for litter, säger Monica Jägholt Gripp. Fokus kommer framförallt att ligga på att få bort olika plaster, eftersom de skapar stor miljöpåverkan. Plasterna kommer från exempelvis fiskenät eller tappade laster med plastband, men också från utsläpp från fritidsbåtar och kryssningsfartyg. Frågorna är många. Hur tar vi hand om dessa plaster? Vem tar ansvar och går det att återanvända? Monica Jägholt Gripp är vald som ordförande för KIMO international på en tvåårig period. HITTA DIN ORDFÖRANDE Förening/KRETS Ordförande e-post Telefon Bjuv Bertil OLSSON Bromölla Johan LARSSON Burlöv Staffan KROMNOW Båstad-Bjäre Pelle HögluND Förslöv-Grevie Christer NORDIN Eslöv Christine MELINDER Helsingborg City Marie Weibull Kornias Maria-Filborna Magnus Rosenberg HELSINGBORG Mellersta Mathias JOHANSSON HELSINGBORG Nordvästra Patrik BELLNER Raus Kjell MÖLLER Tågaborg Lena BJERNE Rydebäck-Mörarp åke Kronberg Bjärnum-Vankiva Bengt TROEDSSON Hässleholm Pär PalmgREN Hästveda-Farstorp Ernst HERSLOW Sösdala-Tormestorp Rolf Tronäss Tyringe Johan BergluND Vittsjö Kenneth ARONSSON Kullabygden Jonas KIHLMAN Hörby venche LARSSON Höör Björn ANDREASSON Klippan Hans-Bertil Sinclair Kristianstad C4 Sladjana CritéN Kristianstad Norra Rolf LidsäTER Kristianstad Södra Bengt MOHLIN Degeberga Sylvia OLANDER Åhus Peter JOHANSSON Kävlinge Charlotte Lindblad Landskrona Peder WeibuLL Lomma-Bjärred Mozhgan Zachrison Dalby Louise Rehn Winsborg Genarp Rikard AnehuS Lund ulla Stålberg Södra Sandby göran BRINCK Veberöd Carl von Friesendorff MALMÖ Centrum Tomas PETERSSON Husaren Bertil EkeluND HuSa-V Skrävlinge Lars-Göran Jönsson Limhamn Lars HedåKER Petri Torbjörn Tegnhammar Slottsstaden Peter ÖSTERLIN Söder-Oxie Bengt-Eric Svernby MALMÖ Sydväst Ragnhild StåLEKER Osby Pontus PLANTMAN Perstorp Pehr MagnuSSON Borrby Per Erik PERSSON Kivik-Gärsnäs Håkan RosenkvIST Simrishamn Sven OLSSON Sjöbo-Blentarp Berit LuNDSTRÖM Norra och Östra Färs Gunborg Johansson Skurup Anders KRISTIANSEN Staffanstorp Carl SONESSON Svalöv Olof RÖSTIN Svedala Per MATTSSON Brösarp Agne ANDERSSON Onslunda Lena BERNDIN Tomelilla Carola LindgREN Trelleborg Ulf Bingsgård Vellinge-Månstorp Carina WUTZLER Höllviken Mikael StåHLFORS Skanör-Falsterbo Anders HANSSON Ystad Ronny NIELSEN Åstorp ulrika DakouRI Ausås Britt-Inger TINNERT Barkåkra Bengt StåHL Hjärnarp-Tåstarp Maths KJELLIN Munka-Ljungby Daniel JÖNSSON Ängelholm Elisabeth S Kullenberg Örkelljunga Henrik HAMMAR Östra Göinge Camilla WESTDAHL Kontaktinformation Förbunds- och kretskanslier Mikael LARSSON Chefsombudsman Lars JOHANSSON Partiombudsman Daniel RuNEMALM Partiombudsman Anne Marie MELIN Medlemsadministration Monica AJDIN Administration och ekonomi Anders Lunderquist Ombudsman Camilla ANDERSSON Utvecklingssamordnare Caroline Wessel Ombudsman MUF Skåne Adrian Borin Ombudsman MALMÖ Stefan Didrik Ombudsman Helsingborg Marianne Ekdahl Kansliansvarig Ängelholm Välkommen till Moderaterna i Skåne! Förbundskansliet håller öppet måndagar till torsdagar och fredagar Våra kontaktuppgifter är: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan Malmö Telefon: E-post: Webb: Ny medlem För den som vill bli medlem i Moderaterna är medlemsavgiften första året 100:-. För att bli medlem kan man göra på följande sätt: 1. Gå in på och anmäl dig direkt. 2. Ring Medlemsavgiften dras direkt från din telefonräkning. 3. Skicka ditt personnummer i ett SMS till Skriv så här: moderat medlem ååmmddxxxx. 4. Ring oss på så får du ett inbetalningskort hemskickat. Befintlig medlem Är du redan idag medlem och vill förnya ditt medlemskap? Betala in medlemsavgiften direkt via BG eller PG Välkommen! Blå Skåne Blå Skåne Blå Skåne 4 15

9 Posttidning B Avsändare: Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan MALMÖ Ny grupp för äldrepolitik Att tillhandahålla välfärd i Sverige ställer stora krav inte bara på kvalitet utan också på god företagsetik och skattemoral. Det är orimligt att använda tveksamma skatte-upplägg när intäkterna kommer från skattebetalarna. Blotta misstanken att pengarna hamnar i skatteparadis urholkar trovärdigheten för branschen och går på tvärs med syftet med den valfrihet och mångfald vi har inom vård och omsorg. I och med den diskussion som blossat upp och handlar om vården av våra äldre och den vård de ges så har Moderaterna tillsatt en grupp för att sammanställa och utveckla Moderaternas syn på äldrefrågor ur ett tvärpolitiskt perspektiv, samt komma med förslag på en samlad politik för äldre. Rapporten ska vara framtidsinriktad och kombinera konkreta förslag med en övergripande bild den moderata äldrevisionen. En viktig utgångspunkt för gruppen är de skillnader som finns i äldres olika behov, önskemål och valmöjligheter. Det går inte att prata om äldre som en enhetlig grupp och anslaget är därför brett. Gruppens arbete omfattar bland annat följande delområden Äldres ekonomi Äldres vardag Sjukvården för äldre Äldreomsorg Gruppen består av Mats Gerdau, ordförande Margareta B Kjellin Saila Quicklund Åsa Coenrads Lars-Arne Staxäng Joakim Larsson Maria von Beetzen Catharina Blixen-Finecke Bertil Persson Detta händer i vinter 10 December nobeldagen December europaparlamentet sammanträder 13 December luciadagen 21 December Riksdagen tar juluppehåll 21 December Vintersolståndet 23 December 2 januari Förbundskansliet julstängt 24 December god Jul! 31 December gott Nytt År! 6 Januari trettondedag jul 18 Januari partiledardebatt i Riksdagen 31 Januari sista dag för ansökan till toppkandidatutbildning 3 Februari Blå Skåne nummer i brevlådan 6-10 Februari Riksdagen plenifri Februari distriktsstämma MUF Skåne

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2018

Verksamhetsplan 2015 2018 Liberal kraftsamling Verksamhetsplan 2015 2018 1 Liberal kraftsamling Vart vi ska och vägen dit Vårt uppdrag är att utifrån liberala idéer ta strid för varje människas frihet att forma sitt eget liv. Ur

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011.

Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. NOMINERINGSREGLER AVSEENDE VALSEDLAR I ALLMÄNNA VAL Antagna av förbundsstämmorna i Stockholms stad och Stockholms län i maj 2011. 1. FASTSTÄLLANDE AV NOMINERINGSREGLER 1.1 Förbundsstämma tre år före allmännaval

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad

Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Stadga för partiföreningar inom Moderata Samlingspartiet i Stockholms stad Antagna vid förbundsstämma den 24-25 maj 2013. Godkända av partistyrelsen den 6 september 2013. 1 Ändamål Partiföreningens strävan

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa framtidstro. Där skolbarn hålls tillbaka

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Bästa Gärdesmoderat!

Bästa Gärdesmoderat! Gärdesmoderaterna Medlemsbrev nr 4 november 2010 Bästa Gärdesmoderat! Ordförande har ordet. Nu är valet över och det blev en historisk valseger. Den moderatledda Alliansen fortsätter leda politiken i riksdagen,

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati

Därför demokrati. Faktamaterial till bilderna om demokrati Därför demokrati Studiematerial från riksdagen Bild 1. Faktamaterial till bilderna om demokrati Till dig som lärare: Nedan finns korta texter som kan fungera som stöd till presentationsbilderna som hör

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014

Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Mer resurser till jobb, skola och välfärd eller fler skattesänkningar? Socialdemokraternas valplan 2014 Innehåll Vad avgör val? Förmågan att: Se människors problem och utmaningar Föreslå konkreta åtgärder

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar

Remiss nya stadgar. Till SPF distrikt och SPF föreningar November 2013 Till SPF distrikt och SPF föreningar Remiss nya stadgar Hur kan SPF möta framtidens utmaningar? Kongressen 2011 beslöt att Förbundsstyrelsen skulle tillsätta en arbetsgrupp för att förbereda

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM)

KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) KOMMUNIKATION OCH SOCIAL MEDIA (KSM) Motionerna KSM 1 KSM 7 MOTION KSM 1 Byggnads Väst Lägg ut små adds (Reklam) på ungdomshemsidor, vi i Byggnads vill ha mer medlemar och de är väldig brist på unga medlemmar,

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9 Antagna av kongressen 2011 Ändamålsparagraf bekräftad av förbundsårsmötet 2012 Reviderade av förbundsårsmöten 2014, 2015 Stadgar för förbundet 2 Normalstadgar för distrikt 6 Normalstadgar för grupper 9

Läs mer

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT.

SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI. Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI 3 Så här skulle det inte bli. 100 InTeRVJUeR MeD DeM SOM FATTADe BeSlUT OM PenSIOnSSYSTeMeT. 4 SÅ HÄR SKULLE DET INTE BLI Innehåll 1. Förord...5 2. Inledning...6 3. Bakgrund...7

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier

Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Beredningar för medborgardialog Referensgrupp för sociala medier Thomas Nilsson Sekreterare SLUTRAPPORT Datum 2011-11-14 1 (6) Sociala medier och medborgardialog Uppdrag I december 2010 beslutade regionfullmäktige

Läs mer

Malung-Sälens kommun

Malung-Sälens kommun KOMMUNIKATIONSPOLICY och INFORMATIONSPOLICY med MARKNADSFÖRINGSPOLICY för Malung-Sälens kommun Bilden av Malung-Sälens kommun formas i mötet med människor som tar del av kommunens service och tjänster.

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Back To Basic - föredrag om rekrytering

Back To Basic - föredrag om rekrytering Back To Basic - föredrag om rekrytering Vi kan alla önska, vi kan alla ha en vilja. Sitter man ner och inte gör annat än att önska och hoppas på att ens vilja ska uppfyllas så kan man vara säker på att

Läs mer

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun

Handikappolitiskt program för Ronneby Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: Antagen: KF 52/2008 för Ronneby Kommun Bemötande, tillgänglighet och information Det handikappolitiska arbetet har sin utgångspunkt i den

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Så går det i riksdagsvalet!

Så går det i riksdagsvalet! Så går det i riksdagsvalet! 25 mars 2010 Arne Modig David Ahlin Hur har väljaropinionen utvecklats sedan valet 2006? Sida 3 Hur ser styrkeförhållandet ut mellan Moderaterna och Socialdemokraterna? Sida

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling

Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Kunskap kompetens - arbete Processbeskrivning för programhandling Tommy Johansson, SPU 2013 Innehållsförteckning Kunskap kompetens - arbete 1 1. Bakgrund och uppdrag 3 2. Intressenter 5 2.1 Politik 5 2.2

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107

Värdegrund SHG. Grundvärden, vision, handlingsprinciper. Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Värdegrund SHG Grundvärden, vision, handlingsprinciper Fastställd 2013-11-20 Ver.2 reviderad 140107 Innehåll VÄRDEGRUNDEN SHG... 2 GRUNDVÄRDEN... 2 Respekt... 2 Värdighet... 3 Välbefinnande... 3 Bemötande...

Läs mer

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre

Halmstad är en bra kommun som kan bli ännu bättre är en bra kommun som kan bli ännu bättre Carl Fredrik Graf kommunvalet Christina Nillius landstingsvalet Vi moderater har en idé om ett som växer genom den drivkraft som finns hos alla sbor. Vi strävar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Styrelsen 2014-09-25 1 Plats och tid Beslutande Adjungerade Övriga deltagande Rådhus Skåne, Kristianstad 2014-09-25 kl 12.00-16.30 (inklusive IT-nämnd) Pierre Månsson, Kristianstad (ordförande) Helene

Läs mer

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar

Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar 1 (8) Liberala ungdomsförbundets förbundsstadgar Antagna vid kongressen i Uppsala den 11:e till 12:e augusti 2012. 1 Ändamål Liberala Ungdomsförbundet är en fristående organisation som verkar i anslutning

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014

KONGRESSBLADET. Nej till inkomstförsäkring. 14 juni 2014 KONGRESSBLADET 14 juni 2014 Vi är alla Seko-iter idag sa Karl-Petter Thorwaldsson och fick rungande applåder. LO-ordföranden syftade givetvis på den pågående Sekostrejken mot otrygga anställningar. Nej

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Detta gäller! 2012-2013

Detta gäller! 2012-2013 Detta gäller! 2012-2013 Förord Förbundsstämman är Förbundet Vi Ungas högsta beslutande organ. Förbundsstämman styr Förbundet Vi Unga genom att fastställa en rad dokument: Förbundet Vi Ungas stadgar (senast

Läs mer

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa

Lärgruppsplan. för filmen. Svensk idrott världens bästa Lärgruppsplan för filmen Svensk idrott världens bästa Inom svensk idrott fi nns det i runda tal 600 000 idrottsledare som har olika typer av ledaruppdrag. Du är säkert en av dom. Många av er fi nns inom

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland

ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland ST inom Arbetsförmedlingen Sektion Södra Götaland Protokoll fört vid Sektion Södra Götalands representantskap 21 mars 2013 på Af Lund Antal deltagare: 37 närvarande medlemmar varav 23 som valda ombud med

Läs mer

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått

Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Nyhetsbrev denna gång som en resumé över året som gått Välkommen till nyhetsbrev för RSA! Risk- och sårbarhetsarbetet är ett spännande arbete som kommer att beröra alla verksamheter, och fortlöpande information

Läs mer

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen

Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen Interpellation Hur påverkas kommunens ekonomi av försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen 090211 Vänsterpartiet, Örebro Murad Artin Enligt Arbetsförmedlingens senaste prognos beräknas arbetslösheten

Läs mer

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015

Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Riksidrottsförbundet Idrottens Hus 114 73 STOCKHOLM Kraftfull idrottspolitisk offensiv - Motion till RF-stämman 2015 Idrottsrörelsen detta stolta slagskepp i moder Sveas i övrigt sjunkande folkrörelseflotta

Läs mer

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1

TALANG TILL TOPP TIPs från coachen TANkAr från dig 1 TALANG TILL TOPP Tips från coachen tankar från dig 1 Innehåll Förord 3 Du är en del av svensk ridsport 4 En idrott med hästen i centrum 6 Tillsammans 8 Vad är talang? 10 Vad motiverar dig? 12 Sätta mål!

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län?

Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Bryr sig, Intresserar sig, Involverar, Aktiverar Hur jämställd är representationen inom kommunala bolag i södra Örebro län? Slutrapport från kartläggning av kvinnors och mäns representation i de kommunala

Läs mer

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797

21 oktober 2009. NetCity, Forskarvägen 1, Örebro. Processledning och dokumentation: David Dahlström david.dahlstrom@sisuorebro.t.se alt 070-66 33 797 21 oktober 2009 NetCity, Forskarvägen 1, Örebro och dokumentation: alt 070-66 33 797 En klubb för alla - Bred för bredden - Bredd för spetsen SYFTE Syftet med denna kväll är att titta på nuläge, framtid,

Läs mer

Riksmöte Lund 2013 18-20 april

Riksmöte Lund 2013 18-20 april Riksmöte Lund 2013 18-20 april Innehållsförteckning Styrelsen hälsar välkommen... sid 3-4 Pil hälsar välkommen samt information... sid 5-6 Schema för helgen... sid 5 Riksmötets dagordning... sid 6 Bilaga

Läs mer

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare

1 maj 2013 Älmhult Gott folk och bästa mötesdeltagare 1 maj 2013 Älmhult Lennart Värmby (V), gruppledare landstinget Kronoberg Gott folk och bästa mötesdeltagare vare sig ni är infödda Älmhultabor eller utsocknes som jag, så är det med glädje vi samlas här

Läs mer

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd

Mötespunkter. Årsmöte. Träningsverkstan 2012-05-22. Enligt röstlängd PROTOKOLL 1 (5) Mötesgrupp, ärende Årsmöte Mötesplats Protokollnummer Mötesdatum Träningsverkstan 2012-05-22 Deltagare Enligt röstlängd Kopiemottagare Mötespunkter 1) Fastställande av röstlängd Gunilla

Läs mer