I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för Partistämma 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "I detta nummer... Vi ska vinna slaget om välfärden. 7 Samverkan. 6 Verksamhetsplan. 3 Budget för 2012. 4 Partistämma 2012"

Transkript

1

2 Ledare Blå Skåne Vi ska vinna slaget om välfärden Denna period då senhösten är på väg att övergå i ren vinter, är en hektisk period. Inte minst för oss Moderater, då vi har haft vår partistämma. En del av oss har också varit ombud på SKL:s kongress. Vår stämma dominerades av stora beslut nytt idéprogram och nytt kommunalt handlingsprogram. Viktiga, ja rent av avgörande beslut, inför valet Med dessa beslut som grund står vi starkt rustade inför kommande valrörelser. Till detta ska läggas ytterligare propositioner och alla motioner som behandlades, alla intressanta diskussioner som fördes både från talarstolen och vid fikaborden. Jag vill tacka alla våra skånska ombud för en sedvanligt stabil insats. Som ett av de största förbunden är det viktigt att vi syns i debatten, men också att vi tar chansen att påverka partiet i den riktning vi vill. När dessa rader skrivs rasar en vårdskandal sedan en tid över landet. För oss Moderater är det viktigt att nu agera med förnuft. Naturligtvis är det helt oacceptabelt det som har hänt och som beskrivs i massmedia. Naturligtvis finns det regelverk som behöver förändras och/eller skärpas. Men låt oss inte drabbas av moralpanik. Vård och omsorg är i allra högsta grad en mänsklig tjänst. Enskilda individer som arbetar med andra enskilda individer. Misstag sker och det finns naturligtvis de som valt fel yrke, som egentligen inte är lämpliga för vårdyrken. Till detta kommer att det också kan finnas skrupelfria företagare och oerfarna, rentav naiva, upphandlare i våra kommuner och vi har alla ingredienser som behövs för en skandal. Då är det viktigt för oss att stå upp för konkurrens, mångfald och valfrihet. Bra och tydliga avtal och ordentliga uppföljningar är inget som står i motsättning till privata aktörer. Tvärtom! Det behövs vid privat drift, men behövs också då verksamheten drivs i egen kommunal regi. Det viktiga är inte driftformen, det viktiga är innehållet i verksamheten. Driftformen är ett medel för att utveckla och möta nya utmaningar. Tänk på att vi blir allt fler som blir allt äldre. Hur vi ska lösa vården och omsorgen om gamla och sjuka om år med de resurser vi har till vårt förfogande? Det är egentligen en mycket större och viktigare fråga än dagens Carema-skandal. Det är lätt att bli skadeglad när vi ser på utvecklingen för (S). Det är nu ett parti som driver herrelöst omkring på politikens vindpinade hav. Kaptenen ägnar all tid och kraft åt att laga revor i den egna klädseln, samtidigt som skeppet läcker som ett såll och seglen är i trasor. Destinationen är osäker och kursen ändras från dag till dag. Stämningen i besättningen är på gränsen till myteri. Det vi Moderater nu måste fortsätta med är vårt stabila förändrings- och utvecklingsarbete. Vi får inte bli passiva utan vi måste fortsätta att lyssna och sedan ge svar på de frågor som är angelägna för väljarna idag. Vi måste visa för väljarna att vi har svar också när det gäller vår välfärd. Vi har som parti vunnit slaget om ekonomin. Nu ska vi vinna slaget om välfärden. Vi ska också bli fler. Centralt finns ett mål att vi den 1 augusti 2014 ska vara medlemmar i Moderata Samlingspartiet. I detta nummer... Detta är en stor utmaning, inte minst för oss i Skåne. Det innebär att vi bör öka vårt medlemsantal med 50-60% under de kommande tre åren! Så det är lika bra att sätta igång tala med dina vänner, grannar och arbetskamrater. Övertyga om vikten och värdet att bli medlem. Att det gör skillnad. Då är jag övertygad att det är möjligt! Med detta vill jag önska dig en fortsatt trevlig och givande vinter. Vi ser alla fram mot den jul som kommer med glada överraskningar till oss alla. Lars-Ingvar Ljungman Förbundsordförande Det är med djup oro som vi alla noterar den negativa ekonomiska utvecklingen i vår omvärld. Under hösten har de statsfinansiella problemen i Sydeuropa successivt lett till ökad finansiell oro och befarad svagare internationell utveckling. Samtliga konjunkturbedömningar som gjorts uppvisar en betydligt svagare utveckling även för Sveriges ekonomi de närmaste åren. 3 Budget för 2012 Storkrisen i ekonomin påverkar även Region Skåne. Budget för 2012 präglas av återhållsamhet och ansvarstagande. 4 Partistämma 2012 Fyra intensiva dagar, viktiga beslut och vassa debatter. Detta kännetecknade partistämman Redaktör Daniel Runemalm Skribenter i detta nr Daniel Runemalm, Pia Kinhult, Camilla Andersson, Johan Westrin och Ulrica Fors Stenmarck 6 Verksamhetsplan Förbundsstyrelsen har arbetat fram en verksamhetsplan för perioden Läs mer om vår organisatoriska och politiska inriktning för vidare framgång Ledarutbildning! Skånemoderaterna erbjuder toppkandidatutbildning för dig som aspirerar på ledande förtroendeuppdrag efter Senast 31/ behöver vi din ansökan! ANSVARIG UTGIVARE Lars-Ingvar Ljungman UTGIVARE Moderaterna i Skåne Hans Michelsensgatan 9, Malmö Telefon: GRAFISK FORM & LAYOUT Martin William Landl LANDL VISUELL KOMMUNIKATION TRYCERI & UPPLAGA Tryckeri: Exaktaprinting Upplaga: Samverkan De fem skånska kommunerna i nordost finner framgång genom samverkan. Läs deras exempel på hur flera kan ge mera. 12 Politisk historia Johan Westrin är politisk sekreterare på riksdagskansliet. Här hjälper han Blå Skånes läsare att reda ut begreppen och sanningen om Moderaternas 1900-talshistoria. Prenumerationsärenden Anne Marie Melin PERIODICITET & NÄSTA NUMMER Periodicitet: 4 nummer per år Nästa nummer av Blå Skåne kommer ut den 3/ Region Skånes budget för 2012 präglas i stort av det besvärliga konjunkturläge vi befinner oss i. Inte heller vi i Skåne går nämligen fria från effekterna av de internationella skuld- och finansproblemen. Framför oss ligger nu några år med kärva ekonomiska förutsättningar. Våra skatteintäkter påverkas och vi behöver anpassa oss till det nya läget. Budgeten för 2012 kännetecknas därför i stort av återhållsamhet med kostnader. Det är en stram budget som femklövern lagt för det kommande året. Efter att regionens verksamheter först givits en generell uppräkning avseende kostnadsutveckling så görs flera effektiviseringar i verksamheterna. Femklövern väljer att städa trappan uppifrån och fryser löner och arvoden för ledande politiker och tjänstemän i regionen och den centrala administrationen åläggs en kännbar besparing med drygt 10 procent. Men även sjukhus och regionens alla andra verksamheter påverkas genom effektiviseringskrav även om det inte alls blir i samma utsträckning. Men budgeten innehåller även tydliga satsningar. Vi väljer att värna och utveckla hälsovalet, psykiatrin, rikssjukvården, den palliativa vården, miljöstrategiska frågor samt kollektivtrafiken. En av grundbultarna för vår politik är att öka patienternas makt och valmöjligheter. Vår målsättning är att vara Europas mest innovativa region 2020 och fria från fossilbränsle vid samma tidpunkt. Under 2012 presenterar OECD sin analys av regionens konkurrenskraft och potential för tillväxt. Det blir extra viktigt när vi nu ser den ekonomiska tillväxten avta. Det regionala utvecklingsarbetet intensifieras under 2012 och tar höjd för nästa regionala utvecklingsprogram Vi står också inför stora bygginvesteringar för att klara framtidens efterfrågan på hälso- och sjukvård. Bland annat ska Skånes Universitetssjukhus i Malmö och Lund moderniseras och delbeslut kommer att fattas under Femklövern, som fick medborgarnas förtroende i valet 2006 och åter igen i valet 2010, har som sin främsta ambition att bidra till att Skåne erbjuder livskvalitet i världsklass. Skåne ska vara en dynamisk och välkomnande region, där nya förmågor, influenser och kulturellt tillskott förstärker regionens unika och framgångsrika profil. Pia Kinhult Regionstyrelsens ordförande Blå Skåne 4 3

3 Partistämma 2011 Partistämma 2011 Nyvald partistyrelse Under partistämman valdes en ny partistyrelse, som ska verka fram till Fredrik Reinfeldt valdes om som ordförande och Gunilla Carlsson som vice ordförande. Den skånska representationen består av dels Hans Wallmark, Ängelholm, som redan tidigare fanns i partistyrelsen och dels av Anja Sonesson, Malmö, som valdes in för första gången. Därmed finns det två skåningar i partistyrelsen. Partistämman i Örebro blev en stor framgång. Debatterna var många och sakliga, den politiska diskussionen vass och stämningen på topp. Under fyra välorganiserade dagar hanns det med att ta ställning till sex propositioner, varav två handlingsprogram, en plattform, ett ställningstagande i kyrkovalet samt två propositioner som handlade om medlemsavgift och ändrade stadgar. Därutöver behandlades 180 motioner. partistyrelsen i sin helhet Partistyrelsens presidium: Fredrik Reinfeldt, Täby, partiordförande Gunilla Carlsson, Vadstena/Haninge, förste vice partiordförande. Beatrice Ask, Stockholm, andre vice partiordförande. FOTO: Moderaterna Själva valprocessen drog ut på tiden då den föregicks av en lång debatt som handlade om hur många ledamöter partistyrelsen ska ha. Valberedningens förslag innebar en utökning med två platser i styrelsen, från 14 till 16. Dock så fanns det reservationer bland valberedningens ledamöter till förmån för ytterligare en plats. Efter lång debatt gick stämman till beslut och där kunde det konstateras att valberedningens förslag gick igenom. Således består nu partistyrelsen av ett presidium på tre personer och 13 ledamöter. Partistyrelsens ledamöter: Martin Andreasson, Ed. Lena Asplund, Sollefteå. Anders Borg, Katrineholm. Gustaf Douglas, Åkersberga. Catharina Elmsäter Svärd, Södertälje. Christofer Fjellner, Enköping. Erik Langby, Nacka. Kent Persson, Örebro. Malin Pettersson, Kalmar. Maria Plass, Ljungskile. Jessica Polfjärd, Västerås. Anja Sonesson, Malmö. Hans Wallmark, Ängelholm. FOTO 1 & 2: Moderaterna FOTO: Fredrik Wennerlund 4 Blå Skåne 4 Våra egna skånska motioner gick dock oftast nedslående öden till mötes. Den som handlade om avskaffandet av värnskatten lyckades inte samla någon majoritet för ett bifall bland ombuden. Samma sak blev det när stämman fick rösta om den motion som handlade om förbättrat företagsklimat och där en av att-satserna gick ut på att införa Skåne som en försöksregion för det så kallade Flexicuritysystemet efter dansk modell. Inte heller motionen som handlade om den skånska modernäringen lyckades samla en majoritet för ett bifall, med ett undantag, som handlade om att tillåta gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker. Samma sak hände vid omröstningen kring den motion som behandlade frågan om stranderosion och möjligenheten till att arbeta med så kallad strandfodring. Trots en del misslyckanden för de renodlat skånska motionerna kan man konstatera att det ändå röstades igenom en hel del andra viktiga beslut. ETT AXPLOCK AV DESSA FINNS TILL HÖGER: * Ett nytt idéprogram - Ansvar för hela Sverige * Ett nytt kommunprogram - Arbete välfärd och trygghet, kommunprogram 2011 * Ett nytt utrikespolitiskt program - Frihet och utveckling i världen * Att se över reglerna för försörjningsstöd för att skapa incitament för arbete. Kärnan i politiken är arbetslinjen och strävan att öka incitamenten och minska trösklarna till arbete. * Att utreda om ytterligare inskränkningar bör ske när det gäller utnyttjande av allemansrätten i rent vinstsyfte, samt eventuellt vidta åtgärder efter genomförd utredning. * Att (M) inte deltar som en nomineringsgrupp i kyrkovalet * Att grundligt och förutsättningslöst utreda frågan om surrogatmödraskap i Sverige. * Att slopa dagens krav på att den som genomgår ett könsbyte ska vara steriliserad och ogift. Under lördagens stämmomiddag stod Lotta Engberg för underhållningen. Hon inledde med att dela in middagssällskapet i två lag som tävlade mot varandra i allsång. Pia Almström från Kävlinge blev lagledare för det ena laget. Därefter fick utrikesminister Carl Bildt äran att (åter igen) tillsammans med Engberg sjunga Fyra bugg och en coca cola inför en jublande församling. Första gången Bildt sjöng låten var i en musikstudio 1987, samma år som Engberg vann den svenska melodifestivalen med just den låten. Under en partistämma blandas intrycken allt eftersom stämman har sin gång. Glädjen över en bifallen motion kan snabbt förbytas i sorg över en avslagen. Här är kommentarer från några av Skånes ombud och deras intryck, såväl positiva som negativa... Catharina Blixen Regionråd, Skurup - Det viktigaste politiska beslutet var det nya idéprogrammet som är klokt och framåtsyftande! Den motion som bifölls och skänkte mig störst glädje var förstås min egen om klinisk forskning en fantastisk present på min födelsedag! Besvikelsen var att man inte biföll att specialistsjuksköterskor skall ha samma förutsättningar som specialistläkare, det råder en skriande brist på specialistsköterskor. Karin Axelsson Regionpolitiker, Hässleholm - Mest positivt var att vi antog det nya idéprogrammet och det kommunala handlingsprogrammet. Vi har kommit långt med utvecklingen av vår politik. Nu pratar vi inte bara organisation utan mer innehåll och kvalitet! Många glädjande beslut kom genom exempelvis att mer pengar ska satsas på klinisk forskning. Trist är dock att vi inte kunde besluta om större förändringar gällande turordningsreglerna som, emligt mig, är till mer skada än nytta både för unga och äldre. Stefan Lindhe Kommunalråd, Malmö - Det kommunalpolitiska programmet ger oss i kommunerna en god grund att stå på och respekterar på ett tydligt sätt våra speciella behov. Det var en besvikelse att vår egen motion som handlar om Öresundsintegration inte fick ett bifall, utan endast blev besvarad. Den utrikespolitiska plattformen som antogs är mycket bra. Den knyter oss närmare NATO och vi stärker vår utrikespolitiska profil. Niklas Sjöberg Kommunstyrelsens ordförande Skurup - Bland de viktigaste besluten som togs var ett nytt kommunalt handlingsprogram och en ny, utökad partistyrelse. Det var också mycket glädjande att en motion som handlade om att se över reglerna för försörjningsstöd bifölls. Ann-Charlotte Hammar Johnsson Riksdagsledamot, Bjuv - Partistämman bjöd på en positiv anda, glädje, ansvar och sammanhållning. Jag är speciellt glad över att vi fick bifall på motionen som handlar om alkoholförsäljning vid gårdsförsäljning. Det kommunala handlingsprogrammet är modernt och fräscht. Ewa Thalén Riksdagsledamot, Staffanstorp - Jag tycker att det var mycket viktigt att vi antog det kommunalpolitiska programmet. Det innebär en bra grund för det fortsatta lokala utvecklingsarbetet. Att vi avslog motionen om frivilliga drogtester tycker jag var bra - i grunden är dessa aldrig frivilliga, även om det heter så. För om du inte vill medverka till ett drogtest ses du som skyldig. Tester ska man göra om man befarar att någon är påverkad. Blå Skåne 4 5

4 verksamhetsplan Blå Skåne Med den lokala politikutvecklingen i fokus verksamhetsplan Moderaterna i Skåne har för avsikt att gå till val 2014 på ett program för skåningarna som syftar till att maximera det moderata inflytandet i Sveriges Riksdag, Region Skåne, och i samtliga 33 skånska kommuner. Detta arbete inleds direkt och förbundsstyrelsen har som sitt ansvar att arbeta fram det regionala programmet, att driva frågor internt inom moderaterna som efterfrågas av Skånes moderata medlemmar, sympatisörer, förtroendevalda och väljare. Förbundet har också till uppgift att ge det stöd som behövs för att initiera och utveckla moderaterna lokalt i Skånes 33 kommuner. Samverkan bland Moderaterna Skåne nordost - För ett bättre här tillsammans. Under hösten har jag i min roll som samordnare vid två tillfällen träffat glada Moderater i nordöstra Skåne för att tillsammans med dem arbeta fram en gemensam planering och strategi inför nästkommande val. Syftet med träffarna är att hitta olika områden och teman för hur man som grannkommuner kan stärka och stötta varandra inför valet 2014 och hitta samverkansformer i det lokala utvecklingsarbetet. Osby, Östra Göinge, Bromölla, Kristianstad och Hässleholm är kommunerna som har träffats och de har alla olika förutsättningar inför valet 2014, men ett gemensamt mål om att bli ännu blåare. I valet 2010 gjorde vi ett överlag bra valresultat och lyckades efter valet, trots problem med oklara majoriteter, säkra borgerligt styre i de flesta kommunerna. Ibland ser majoriteterna annorlunda ut i vissa fall ingår Miljöpartiet och i andra finns det lokala partier eller andra lösningar. Vår strävan att ständigt vara ett parti i förnyelse måste genomsyra vårt arbetssätt när det gäller att maximera vårt röststöd. Det finns en stor potential att fortsätta växa som parti, såväl lokalt som på riksnivå. Vi ser att det finns en stor röstsplittring mellan lokalt val och riksdagsval. Här vill vi arbeta för att vinna dem lokalt som röstar på oss i riksdagsvalen. Detta gör vi på olika sätt vi måste bekräfta dem vi vann som väljare i valen 2006 och 2010 samtidigt som vi mobiliserar våra starka områden. Med nytänkande och kreativitet ska vi bryta in i nya områden, använda fler kanaler än tidigare, samt vara mer uthålliga. Vi måste vara synliga och aktiva under hela mandatperioden och värva fler medlemmar som deltar aktivt i detta arbete. Nationellt finns ett mål att partiet ska ha medlemmar år Arbeta med välfärdsfrågor Vi har ett lägre förtroende i så kallade välfärdsfrågor, eller mjuka frågor, vilket vi ser i olika mätningar. I vissa fall har vi förtroendenivåer som knappt uppgår till 25-30% av vårt väljarstöd. Det vill säga att långt ifrån alla som faktiskt röstar på oss tycker att vi har den bästa politiken inom ett antal områden, till exempel sjukvård, äldre, skola, barnomsorg med flera. Moderaterna i Skåne kommer därför under perioden att inrikta arbetet på att långsiktigt bygga förtroende inom dessa frågor. Eftersom det i stor utsträckning är lokal eller regional politik som utgör 6 3Blå Skåne grunden för välfärdspolitiken är det på dessa nivåer som vårt utvecklingsarbete måste bedrivas. Under mandatperioden kommer ett antal av dessa områden dessutom att vara i nationellt fokus. Inom vart och ett av dessa områden finns ett behov av erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan lokalpolitiker i våra kommuner. Tillsammans kan vi sprida goda idéer vad gäller lokalt utvecklingsarbete, kampanjer, politiska förslag och utspel. Genom att målmedvetet lyssna, reflektera och analysera vad människor tycker och tänker inom dessa områden kan vi identifiera samhällsproblemen och ge förslag på lösningar. Lokalt arbete Det finns inget givet facit på hur vi arbetar inom dessa områden. Vi måste låta de lokala förutsättningarna spegla arbetet och de kommuner som väljer att arbeta aktivt med ett eller flera av dessa politiska utvecklingsområden måste erbjudas erforderligt stöd. Lokala budskap: Ska bygga på lokala frågor. Ska svara på frågor som väljarna ställer. Ska visa att vi ser samhällsproblemen. Ska visa att vi står redo att ta ansvaret. Ska ge väljarna en trovärdig och trygg framtidsvision. Hur kan vi omsätta detta till praktisk handling i våra skånska kommuner? Hur ser den generella välfärden ut i kommunen? Kan man inventera starka och svaga välfärdsområden inom kommunen och lyfta fram det som fungerar väl, samtidigt som man är självkritisk till det som fungerar mindre väl? Tonvikten förskjuts något på antingen den ena eller den andra beroende på kommunens grundförutsättning och om man sitter med i den styrande majoriteten eller ej. Ledarskap och valbarhet Vi måste gemensamt utveckla det moderata ledarskapet. I takt med att partiet växer ställs nya krav på våra förtroendevalda. Som ett regeringsbärande parti på lokal nivå måste vi agera för att vara hela kommunens ledare, även för dem som inte röstade på Moderaterna. Vår vision för kommunen måste vara väl förankrad och baseras på den lokala identiteten. Vi måste vara ödmjuka och ha inställningen att politiker inte alltid behöver veta bäst. Vårt ledarskap ska vara öppet och inkluderande och baseras på ett lyssnande förhållningssätt. När vi reflekterar och analyserar de samhällsproblem som väljarna ser, formulerar vi vårt handlingsprogram och återkopplar detta till väljarna. Vi måste utveckla vår valbarhet genom ett medvetet, strukturerat och systematiskt arbeta för att öka bredden bland våra medlemmar för att vi till valet ska ha en bred representation i våra olika listor. Vår verksamhetsplan är framtagen av förbundsstyrelsen i syfte att ge föreningar, kretsar och förtroendevalda i Skåne en bild av hur vi ser att vårt arbete inför 2014 struktureras och läggs upp. I samarbete med riksorganisationen försöker vi länka samman allt det arbete som sker på nationell nivå med vårt eget arbete och våra egna ambitioner. Inom vart och ett av de utvecklingsområden vi har för avsikt att arbeta med tillsätter förbundsstyrelsen projektansvariga som får till uppgift att knyta till sig alla som på lokal nivå arbetar med respektive frågor. Det man särskilt vill åstadkomma med samverkan är att hitta gemensamma metoder och uttryckssätt för hur vi Moderater kan bli ett större och bredare parti. - Vi behöver arbeta mer aktivt med medlemsvärvning, rekrytering av nya aktiva medlemmar och framförallt få fler att rösta på Moderaterna i nästkommande val. Mycket av detta kan vi göra över kommungränserna, säger Urban Widmark, kommunalråd i Hässleholm. - Dessa träffar är även viktiga för att vi ska kunna bolla idéer och se hur ens kranskommuner tänker och kommer att arbeta framöver, fyller Patric Åberg, kommunalråd i Östra Göinge, i och fortsätter: Det är också viktigt att vi har en god relation och kommunikation så att vi kan stärka varandra vare sig om det går bra eller dåligt för en kommun, då det ofta tenderar till att ha en ringar-på-vattnet-effekt. Moderaterna inom Skåne nordost kan inte och ska inte samverka i alla frågor, men när det gäller sådant som medlemsmöten, ministerbesök, utbildningar och kampanjer så är det en styrka att fem kommuner tillsammans samordnar besöken. Det blir bättre uppslutning och man kan till exempel gemensamt skicka annonser, pressmeddelande, insändare och debattartiklar och förhoppningsvis blir även genomslaget i media större. Efter årsskiftet kommer Moderaterna inom Skåne nordost även att göra annonser i de lokala tidningarna och på webben och då är det en styrka att det görs tillsammans. Skåne nordost sätter tillsammans upp mål om var de vill vara 2014, samtidigt som varje kommun arbetar aktivt med det egna lokala utvecklingsarbetet efter sina lokala förutsättningar. Även om det är först nu efter valet som de samverkar under mer strukturerade former, så har de tidigare haft gemensamma kampanjer och aktiviteter och under åren utvecklat en god samverkan över kommungränserna. Prioriteringarna som Moderaterna Skåne nordost har valt är: Utveckla och stärka banden mellan kommunerna. Hitta gemensamma former för rekrytering av nya medlemmar och framförallt fånga upp dem som kan tänka sig att vara aktiva. Ha fler gemensamma medlemsmöten och stormöten samt samordna ministerbesök. Ha gemensamma kampanjer när det är möjligt. Det viktiga är att se helheten i en större samverkan och tidigt bestämma sig för vilka områden och frågor man ska fokusera på. Allt kan inte göras tillsammans, men genom en konkret samverkan blir det också lättare att se vad som kan göras och vem som ska göra vad. Förhoppningen är också att fler kommuner och föreningar kan stärka och hjälpa varandra genom att hitta gemensamma utvecklingsprocesser. Är just din kommun eller förening intresserad av att få fler tips om hur just ni kan göra egna projektplaner, hitta nya samverkansformer, kampanjer eller teman är ni välkomna att höra av er till undertecknad. Camilla Andersson Utvecklingssamordnare Det lokala utvecklingsarbetet i Skåne fortsätter Det lokala utvecklingsarbetet i Skåne fortsätter och i skrivandes stund har medlemmar från Tomelilla, Simrishamn, Ängelholm, Vellinge, Kristianstad, Lund, Malmö, Landskrona och den Moderata Regiongruppen blivit utbildade och fått inspiration på temat Med sikte på Sammanlagt har Skåne i skrivande stund 350 utvecklingsambassadörer. I detta arbete läggs en gemensam grund i hur vi kan arbeta med det lokala utvecklingsarbetet och framförallt får vi ett gemensamt förhållningssätt. Ett första mål är att alla skånska kommuner under våren ska ha minst en utvecklingsambassadör, vilket innebär att man ska ha utbildats kring konceptet Med sikte på Det är viktigt att vi redan nu reflekterar över hur vi tror att väljarna ser på oss idag och att vi lägger grunden för var vi vill vara Det ska också finnas möjlighet att hitta olika metoder och uttryckssätt som passar varje kommun och förening. Dessa fyra utbildningar finns inom ramen för det lokala utvecklingsarbetet med sikte på 2014: Metod Lyssnande Storytelling Coaching och inspiration Förutom utbildning i Med sikte på 2014 finns det även möjlighet för kommuner och föreningar att få en lyssnarutbildning där man får verktygen till hur man genom ett lyssnande förhållningssätt framförallt kan vinna förtroende, men också fånga in frågor, berättelser och synpunkter från väljarna. Nytt för nästa år är att det också kommer erbjudas utbildning i Storytelling, historieberättande, vilket innebär att man ges verktyg för hur just ni i er kommun eller förening kan skapa och arbeta med lokala berättelser för att vinna förtroende och återkoppling till väljarna med lokala budskap och berättelser. Är ni intresserade av någon av dessa utbildningar eller behöver inspiration om hur just ni kan komma igång med eller fortsätta det redan påbörjade lokala utvecklingsarbetet är ni välkomna att höra av er till undertecknad. Om er kommun eller förening redan är i full gång med det lokala utvecklingsarbetet, har goda exempel eller bra idéer, så är ni också välkomna att höra av er med tips. Camilla Andersson Utvecklingssamordnare Blå Skåne 4 7

5 BLÅ BLADET Chefredaktören har ordet Vi måste fortsätta ända in i kaklet Hösten har gått med en svindlande fart och nu nalkas snart julen. Hösten har bjudit på många lyckade aktiviteter så som Unga Moderater, MUF Skåne University-utbildningen och Värvaracademy. Under nationella kampanjdagen växte MUF Skåne med sammanlagt 93 medlemmar och vi har fortsatt att växa sedan dess. Men vi är inte riktigt framme. Även fast vi nästan kan känna doften av julmat och höra julmusikens ljuva toner får vi inte sätta oss till rätta utan vi måste nu istället fortsätta. Fortsätta värva nya medlemmar, fortsätta växa, fortsätta ända in i kaklet. När vi blir fler medlemmar blir vi mindre lika varandra och mer lika alla andra alltså alla våra andra väljare. Varje ny medlem för med sig något nytt in i Moderata Ungdomsförbundet och framför allt för varje ny medlem med sig en ny idé. Det är därför det är så viktigt att vi växer. Det är endast när vi växer som vi kan attrahera fler människor, som fler kan få ta del av gemenskapen i vårt förbund och som fler kan kämpa för ett friare och bättre samhälle. Snart är det även ett nytt år och med nya år kommer också nya löften. Mina nyårslöften kommer bland annat vara att varje dag kämpa för att förändra samhället i rätt riktning, värva ännu fler medlemmar än jag gjorde detta året och träffa ännu fler av er fantastiska medlemmar! Detta är några av mina nyårslöften, vad kommer dina att vara? Jag vill avsluta med att tacka alla för detta året, nu fortsätter vi i en månad till innan det är ett nytt år då vi alla kan sikta mot nya mål och vara säkra på att nya äventyr väntar. Så jag vill i förskott önska er en riktigt god jul och ett strålande gott nytt år, vi ses snart igen! Louise Meijer CHEFREDAKTÖR BLÅ BLADET Hon kallar sig själv för MUF-mormor, andra kallar henne för en av de mest framträdande kvinnliga förebilderna i Moderata Ungdomsförbundet LOUISE MEIJER har mött Anna Gustafsson, en veteran vars leende lyser upp den mörkaste natt. ANNA GUSTAFSSON ÄR 25 ÅR OCH REDAN EN VETERAN INOM BÅDE MODERATA UNGDOMSFÖRBUNDET OCH MODERATA SAMLINGSFÖRBUNDET. Hon gick med i MUF när hon gick på högstadiet på grund av att hon fick ett betyg i idrott som hon inte var nöjd med och ville självfallet överklaga detta. När hon insåg att detta inte gick och att MUF samtidigt hade en kampanj om att kunna överklaga betyg nappade hon direkt: Jag ringde själv in och blev medlem. Det skulle dock dröja ett par år innan en av MUF:s största kvinnliga förebilder blev aktiv men när det väl hände dröjde det inte länge innan hon fick sitt första uppdrag och sedan dess har det bara rullat på. Hon har gått hela vägen från att vara MSU-knott, som hon själv kallar det, till att sitta i förbundsstyrelsen. Jag har varit aktiv på förenings- och distriktsnivå och nu även central nivå men jag har däremot aldrig varit ordförande, förutom tillförordnad ordförande för Malmö MUF och distriktet. Men jag har aldrig haft behovet av att vara ledaren, den som syns utåt utan jag jobbar gärna vid sidan av människor. Av sin långa erfarenhet har hon lärt sig mycket, vilket också har tagit henne till den position hon är idag politisk sekreterare i Malmö kommun. I början hade jag endast en fråga jag drev, det vill säga att kunna överklaga betyg. Men nu har jag så många fler frågor jag vill driva. Till exempel är min vision för Malmö att det ska bli en integrerad stad där arbetslinjen skall gälla. Idag är det extremt segregerat, invånarna bor i samma stad med lever i olika världar. Dessa frågor kan vi driva även i opposition. Om du inte har en fråga att driva ska du inte vara med längre, tillägger Anna. HENNES INTRESSE FÖR POLITIK började redan kring köksbordet, där familjen diskuterade med mottot högt i tak och låga trösklar. Familjen var dock aldrig partipolitisk aktiva men som sagt alltid tyckt om att diskutera. Kuriosa är att hennes syster faktiskt varit med i Ung Vänster men detta ser Anna som mer positivt än negativt. Det har fungerat bra med olika åsikter, det har bara betytt att jag måste vässa mina argument vilket gör mig till en skarpare debattör. Men på jul och högtider, då säger mamma till oss att sluta. Hon vill ha lugn och ro. Apropå att vässa sina argument är Annas främsta tips till de som själva funderar på att gå upp i talarstolen en dag att våga tro på sig själv. Gå upp i talarstolen, öva på att prata, spela i dig själv innan du håller ett anförande. Bit i det sura äpplet, helt enkelt. I skrivande stund var det igår första gången för henne själv att ställa sin första enkla fråga i kommunfullmäktige, inför publik och livesändning, men ju förr man gör det desto bättre blir man, säger hon glatt. Stort tack till er alla! Så var höstens Unga Moderater-utbildning avslutad efter en intensiv och lärorik helg på Falsterbo Kursgård! Över 100 delatagare samlades på lördagsmorgonen för att börja helgen med att lyssna på migrationsminister Tobias Billström som höll det inledande passet. Av: Therese Lindström Vill du skriva i Blå bladet? Hör av dig till Louise Meijer på louise. eller Hoppas vi hörs! Sedan rullade lördagen igång och deltagarna gick olika pass med bland andra riksdagsledamöterna Oskar Öholm och Olof Lavesson. Förbundsledamoten Rasmus Törnblom pratade om kommunikation och sedan nya skolreformen. Efter vi alla ätit lunch samlades vi för att lyssna till riksdagsledamoten och före detta ledarskribenten på Svenska Dagbladet, Maria Abramhamsson. Hon talade om sin väg till SvD och sedan till Riksdagen och vad hon gör där idag. Vi är mycket glada att hon kom och talade inför oss! På eftermiddagen fortsatte deltagarnas pass med bland annat distriktsstyrelsens ansvarige för politisk produktion och Blå Bladets Louise Meijer, med att tala om visioner. Moderat skolungdoms kommitéledamot Benjamin Dousa flög ner till Skåne för att hålla i en workshop för taggade MSUare som fick hitta på egna partier. Riksdagsledamoten Anders Hansson kom och talade om sitt arbete i försvarsutskottet. Skånes egen Patric Åberg höll en workshop om kommunpolitik. DetTA var ett urval av vilka talare som besökte oss under lördagen. Kvällen avslutades med middag på retsaurang Havsnära och Patric Åberg och Helena Nanne var kvällens toastmas- ters. Det bjöds på många talare, mycket sång och danstävling! Vinnarna var Emma Li Doverbäck och Sebastian Süllman från MUF Lund. Efter middagen fortsatte kalaset på dansgolvet där bland annat några hade catwalk-tävling och rockade loss. På söndagsmorgonen sken solen och vi avslutade helgen med besök av Svenskt Näringsliv, Moritz bemötande och några välvalda peppande ord från distriktsordförande Josefin Malmqvist. Sista talare för dagen var förbundsordförande Erik Bengtzboe som flög ner samma dag för att hålla ett inspirerande och roligt anförande. Ett bildspel från helgen avslutade höstens UM med stora applåder. Vi från kursledningen vill tacka alla som deltog under helgen, Bob Ericsson som hjälpt till mycket innan och under helgen men även alla ni andra som hjälpte till att göra helgen till den bästa på länge! Se kollaget med bilderna från UM i nätupplagan av Blå Bladet! Glöden för frihet kommer aldrig att slockna men jag tänker bara hålla på med politik så länge jag har bra frågor jag vill driva. FÖRKÄRLEKEN TILL KOMMUNPOLITIK kommer av att det är den politik som är närmast människan och medborgaren. Hon satt tidigare i regionfullmäktige men något av det viktigaste är att kunna förklara för vänner och bekanta varför beslut påverkar människor det kunde jag inte göra på samma sätt i regionen som i kommunen. Engagemanget i kommunen började för hela fem år sedan då hon blev invald i kommun och landsting. Hon säger själv att det inte var något stort steg att ta att bli aktiv även inom partiet. Allt vi gör i MUF är visioner som i längden påverkar paritet men direkt engagemang i partipolitiken betyder förändring här och nu. MÅLET MED ENGAGEMANGET i ungdomsförbundet och partiet är att skapa en politik som gör livet bättre för ungdomar. Internt gäller det att vara en god förebild. Det är viktigt att vi har unga kvinnliga förebilder inom MUF, det präglar även den externa bilden av organisationen. För att vinna det kommande riks-dagsvalet tror Anna att den stora utmaningen ligger hos ungdomsgenerationen. Det var fler vuxna än ungdomar som röstade på oss, vi har ett stort arbete att göra för att vända detta. Bland annat måste vi våga diskutera frågor som inte är höger, vi måste lämna vår planhalva vi vet att vi har bäst politik, vi måste bara bli bättre på att prata om den. Om tio år ser hon sig själv som lycklig och omgiven av positiva människor, arbetandes med ett utvecklande jobb. Men om det är i politiken eller i näringslivet vet hon inte. Glöden för frihet kommer aldrig att slockna men jag tänker bara hålla på med politik så länge jag har bra frågor jag vill driva. Det får aldrig finnas några andra agendor än förbättring av samhället när man sysslar med politik. SNABBFAKTA OM ANNA Ålder: 25 Yrke: Politisk sekreterare i Malmö kommun. Intresse: Skratta, mode, musik, vänner, resa (är i london en gång i månaden eftersom pojkvännen bor där). Politisk förebild: Många människor inspirerar mig, både från höger och vänster kommunalråd till statsministrar. Personlig politisk förebild är dock Per Stenmarck, jag blev inspirerad av honom när jag vann ett EU-pris i MUF och fick åka och hälsa på honom i Bryssel. Förebild utanför politiken: Min mamma. Hon har inspirerat mig till att skriva och visat mig hur man kan påverka. Bästa egenskap: Bra på att lyssna. Politisk vision: Att driva politik som gör människor mer fria och mer lyckliga. Det vackra med Sverige Men året är inte slut än. Sista dagarna i november är MUF Skåne i Bryssel med en rekordstor delegation på 50 personer för att besöka Gunnar Hökmark, tankesmedjan ECIPE, Kreab, Svenskt Näringsliv och flera andra. Det blir en resa som präglas av Sverige i världen, av vikten av öppenhet, gemenskap och fri rörlighet. Det är bara tillsammans som vi kan förbli världens bästa land. Den resan är inte slut när vi landar på Kastrup, den fortsätter varje dag. I skolan och Vi har rest långt sedan valet på universitetet, i fullmäktigeförsamlingar och i Sverige är ett friare, ett öppnare, ett mer idrottsklubbarna. välkomnande land. Bland annat genom regeringens uppgörelse med Miljöpartiet om invan- Statsministern sa i en intervju i Sydsvendringspolitiken. Sverige har faktiskt, ett år efter skan för någon vecka sedan att Sverige präglas att Sverigedemokraterna kom in i Riksdagen, av att människor kommit hit och blandats. Det fått generösare invandringsregler än tidigare då tycker jag är det vackra med Sverige. Jag kan bland annat reglerna för anhörig- och arbets- inte mer än hålla med. Så när jag nu beger mig kraftsinvandring lättas upp. Det är goda nyheter ut i ett dimhöjt Malmö för att köpa indiskt till för oss moderater som tror på människors inne- middag tänker jag på hur tacksam jag är att få boende förmågor och drivkrafter. På att världen leva i världens bästa land. behöver färre tullar, mer kommunikation och större öppenhet. Vet ni, Sverige är ett fantastiskt land. Och då tänker jag inte främst på röda stugor, ljumna sommarkvällar och lussekatter. Utan på hur det är att leva här. Öppenhet. Mångfald. På allas rätt att få vara precis som man är. Det är någonting som vi tidigare inte alltid kunnat ta för givet. Även partistämman i slutet av oktober gav möjlighet att prata öppenhet och tolerans, och MUF Skåne som frekventa besökare i talarstolen debatterade allt från arbetsmarknadslagstiftning och nya idéprogrammet till Öresundsintegration. Det finns mycket vi bör vara stolta över, inte minst här i Öresundsregionen. Vi lyfter fram varandras styrkor och skapar mångfalt större värden gemensamt. Så när höst nu går mot vinter kan vi klappa oss själva på axeln för vi har bidragit till att göra Sverige ännu lite friare i framtiden. Josefin Malmqvist Distriktsordförande BLÅ BLADET Moderata Studenter Skåne Höstterminen är i full gång och Skåne har fått massvis med nya studenter på olika campus runt om i vår fantastiska region. MUF:are som lämnat sina hemdistrikt, människor som varit MUF:are tidigare men som inte betalat medlemsavgift på länge eller studenter som aldrig varit politiskt engagerade - exemplen är många, och de är alla lika mycket potentiella medlemmar till MUF Skåne. Nu ska det värvas! Ingen kan väl ha missat all den media Moderata Studenter fick i samband med att den centrala kampanjturnén besökte Lund. Två tält slogs upp i Lundagård mitt i brinnande nollning, för att ge uppmärksamhet åt den enorma bostadsbrist som finns i Sverige idag, och inte minst i den lilla staden med det största universitetet. Vi fick artiklar i såväl Sydsvenskan som City och Skånska dagbladet, och dessutom ett TV-inslag i de lokala Tv4-nyheterna. Nu är det bara en månad kvar av verksamhetsåret, och siktet är inställt på att åter komma över den magiska siffran på 2000 medlemmar. Det är inom räckhåll, men vi behöver din hjälp. Vi kommer nå vårt mål, men vi måste göra det ihop. Moderata Studenter, Moderat Skolungdom och Moderata ungdomsförbundet tillsammans är vi oslagbara. Evelina Kogsta MST-ansvarig Skåne Moderat Skolungdom Skåne För Moderat Skolungdom i Skåne har hösten varit intensiv men framför allt rolig samtidigt som vi har blivit fler medlemmar. Vi har kampanjat för fullt på och, där vi inte har tillstånd att kampanja, utanför gymnasieskolor runt om i Skåne. Regeln om att ska en släppas in, ska alla släppas in stoppar oss från ett stort antal skolor och i vissa fall, alla gymnasieskolor i en kommun. Men trots detta är motivationen att kampanja och värva fler medlemmar till MSU stark och kommande veckor väntar en nationell kampanjdag och stora tävlingar i distriktet - håll utkik efter årets största värvartävling! Även på nationell nivå händer det en hel del i Moderat Skolungdom. En nöjd delegation från Skåne har i skrivande stund precis kommit hem från MSU Höstkonferens 2011 som i år tog plats i Fiskeboda, Södermanland. Strax över 100 taggade MSUare från hela Sverige deltog och drillades i allt från hur våra kampanjer kan synas i media till ledarskap och MUFs största utmaningar inför framtiden. Helgen bjöd dessutom på maskerad, nya erfarenheter och massor av nya vänner. Men självklart utbildas och drillas MSUare även på hemmaplan i Skåne. På Unga Moderater i Höllviken fanns ett antal pass om skolpolitik och vi fick lära oss om gymnasiereformen som trädde i kraft denna höst, fundera på hur vi kommunicerar våra budskap såväl på kampanj som till vardags samt chansen att bilda ett parti och bygga upp ett eget skolpolitiskt program i en helt fantastisk workshop. Håll utkik efter fler utbildningar i höst, arrangerade av MSU Skåne! År 1961 var 25 procent av Sveriges gymnasieelever medlemmar i Moderat Skolungdom, dåvarande Konservativ Skolungdom. Vi har alla möjigheter att bli större, bättre och mäktigare. Moderat Skolungdom i Skåne vill dit. Vill Du vara med? Helena Nanne a? ag lar, l p up artik se! t ä,. n n age åne e k t r s r ha po uf n e m ve r r w. t ä t fle ww e lad nna er B a m å Bl land ket t t c u a du b my d te ar ch ss hitt er o i V r ju Dä terv in MSU Kommittéens Ordförande Skåne

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112

Förbundsordförande. och trygghet, kommunpolitiskt program 2011 Kapitel 10 Stärkt medborgarinflytande. Motioner 86-112 LEDARE Regeringen saknar inte visioner Blå Skåne Runt om i världen rasar kriser av olika slag. I både USA och Europa slåss regeringar med skenande underskott och ohållbara system. I Sverige är situationen

Läs mer

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen!

Blå Skåne. Nu är det dags att nominera till riksdagen och regionen! Blå Skåne Medlemstidning för Moderaterna i Skåne nummer 4 år 2004 Ransonerad sjukvård De vårdköer som effektivt kortades då moderaterna ledde Region Skåne blir bara längre och längre. Även kostnaderna

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND

en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND om en tidning från nya moderaterna i östergötland #1 2014 En moderat skolresa ETT SKOLPOLITISKT TEMANUMMER AV MODERATERNA I ÖSTERGÖTLAND #1 2014 ALLA BEHÖVS om LEDARE En skola på rätt väg Den här tidningen

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne

Blå Skåne. Valupptakten 2006. MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien. Medlemstidningen för moderater i Skåne Blå Skåne Medlemstidningen för moderater i Skåne Valupptakten 2006 MUF Skåne vill också byta statsminister! Idala gård - Här möts Skåne & Italien Nr. 3 september 2006 Det är allvar nu! Nu går valrörelsen

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND!

en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! om en tidning från nya moderaterna i östergötland #4 2013 God Jul & Gott nytt valår ÖNSKAR NYA MODERATERNA I ÖSTERGLAND! #4 2013 ALLA BEHÖVS om LEDARE Varför lyssna? Vi har ju ideologin Den här tidningen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR

en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR om en tidning från nya moderaterna i östergötland #3 2013 Stämmotider HÖSTEN BJUDER PÅ EN HEL DEL SPÄNNING KRING STÄMMOR OCH NOMINERINGAR #3 2013 ALLA BEHÖVS om GÄSTLEDARE Samtalen säkrar valsegern Den

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner

Riksårsmöte 2015. Del 2: Motioner & propositioner Riksårsmöte 2015 Del 2: Motioner & propositioner Innehåll I det här häftet hittar du de propositioner och motioner som ska behandlas under årsmötet 2014, samt förbundsstyrelsens förslag på verksamhetsplan

Läs mer

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning

bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning bryt punkt Demokratins utmaningar Reportage Intervjuer Omvärldsspaning Mellan tradition och förnyelse VI SER I DAG oroande tecken på att den kommunala och regionala demokratin har allvarliga problem. Valdeltagandet

Läs mer

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna

l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna l l l Nr 1 februari 2015 Får vi presentera SRATs nya medlemsgrupp: Logopederna INNEHÅLL 1 Tema Logoped Slof: Nu drar vi igång på allvar...4 Alla skolbarn ska ha möjlighet att nå sin fulla potential...6

Läs mer

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord

Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord w 5:2014 Jennie Sennemark, klubbordförande Medborgarskolan: Engagemang betyder inte att man måste förändra världen. Små förändringar som höjoch sänkbara bord kan göra skillnad för medlemmarna! SPÄNNANDE

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö

Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Moderata Ungdomsförbundets arbetsstämma 2009 11-13 september, Ekerö Innehållsförteckning Ramprogram 7 Ombudsfördelning 8 Ombudsförteckning 9 Föredragningslista Procedurregler Verksamhetsberättelse Årsredovisning

Läs mer

DISKUSSIONS- PROTOKOLL

DISKUSSIONS- PROTOKOLL DISKUSSIONS- PROTOKOLL Yttranden vid Riksteaterns kongress i Stockholm den 20-22 maj 2011 FREDAGEN DEN 20 MAJ Inledning Uppträdande av Jannes Fenomenala Orkester. 1 Kongressens öppnande (föredragningslistans

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

vem ska få skapa pengar?

vem ska få skapa pengar? Nr 3/2014 Utges av JAK Medlemsbank för en rättvis ekonomi. Pris 40 :- specialnummer: Monetär omställning vem ska få skapa pengar? Bank of England berättar hur det funkar Oskar Broberg om en komplicerad

Läs mer

SAY IT! - en handbok i kommunikation

SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation SAY IT! - en handbok i kommunikation TEXT, ILLUSTRATIONER, LAYOUT och METODUTVECKLING: Jonas Nilsson / Organisationsutvecklare / jonas.nilsson@viunga.se MED FEEDBACK,

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället

Brev till Maria. Nio framtida reformer för civila samhället. Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Brev till Maria Nio framtida reformer för civila samhället Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället Den här rapporten ges ut av Sektor3 tankesmedjan för det civila samhället www.sektor3.se Idétidskriften

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25

Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 Snabbprotokoll 2000/01:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.00-14.25 4 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Föredrogs utbildningsutskottets betänkande 2000/01:UbU15 Vuxnas lärande och utvecklingen

Läs mer

Nya behov, ny välfärd

Nya behov, ny välfärd Nordiska Välfärdskonferensen 2012 Nya behov, ny välfärd genom samverkan Nordiska Välfärdskonferensen i Göteborg 14-16 november 2012 arrangerad av Samordningsförbundet Göteborg Hisingen DELTA 1 Välkomna......

Läs mer

Handbok i organisering

Handbok i organisering Handbok i organisering S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Handbok i organisering En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 VARFÖR ORGANISERA SIG? Vi

Läs mer

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1

SKANDAL! Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! Marita Ulvskog, efter ett år i EU: MORGONBRIS 1 »«Bland annat»den röda Grevinnan«belönad med Augustpriset! SKANDAL! Marita Ulvskog, efter ett år i EU:» «MORGONBRIS 1 Endast för Morgonbris läsare! BILDA FÖRLAG 199:Tomas Ekman NY BOK UNG PÅ 70-TALET Decenniet

Läs mer