Val-special 2014 Skurup MITT VAL. Valet Skurup kan bättre!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val-special 2014 Skurup MITT VAL. Valet 2014. Skurup kan bättre!"

Transkript

1 Val-special 2014 Skurup Valet 2014 MITT VAL Skurup kan bättre!

2 Skurup kan bättre! Sverigedemokraternas program för Skurup Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Vi betraktar oss som ett mittenparti i svensk politik och kombinerar strävandet efter social och ekonomisk grundtrygghet med värdekonservativa idéer. Vi vill återskapa ett folkhem präglat av trygghet, välstånd, demokrati och en inre solidaritet. Vi sätter medborgarna i fokus genom en öppen och fortlöpande dialog. Vi tror på en öppen och vitaliserad demokrati med byträffar, medborgardialog, allmänhetens frågestund, och att använda folkomröstningar i tunga frågor som berör hela kommunen. Politik handlar om att prioritera, och vi väljer att prioritera Skurups kommuns invånare. Epost: Hemsida:

3 Fritiden och kulturen är viktiga för ett meningsfullt liv Sverigedemokraterna vill att det anläggs en handikappanpassad badbrygga i Mossbystrand. Vi anser att det behövs satsningar på konstgräsplaner för idrott, en plan i Skurup och en plan i Rydsgård. Det är även viktigt med längre öppet tider på biblioteken, så att människor kan gå dit efter jobbet. Vi anser att det behövs anläggas en badbrygga i Mossbystrand och att den skall vara handikappanpassad. Till sist vill vi utreda ett eventuellt bygge av en ishall i Rydsgård. Vi vill förbättra skolan i Skurup Vårt mål är att minst nittiofem procent av eleverna som går ut Skurups grundskolor ska uppnå gymnasiebehörighet. Att så många inte uppnår detta är ett svek mot barnen från skolans och ansvariga politikers sida. Det är att starkt begränsa barnens framtidsutsikter till att få en bra chans till vuxenliv. Kunskap måste åter värderas högre och utbildningen måste utgå från barnens behov. Lärarnas status måste höjas och lärarna måste ges möjlighet att i ökad utsträckning fokusera på undervisningen. Det ska vara en rättighet att känna sig trygg under skoltid och nolltolerans ska råda mot stök och bråk i klassrummen. Vi vill möjliggöra ökade satsningar på antimobbningsverksamheter, fler vuxna i skolorna, och genomföra ett kunskapslyft i det svenska språket. Tyvärr förekommer det droger och andra berusningsmedel bland kommunens barn. Detta är något Sverigedemokraterna ser ytterst allvarligt på. Sverigedemokraterna har med framgång lyckats förbjuda användning av E-cigaretter på kommunens skolor och vi kommer fortsättningsvis alltid vara för ett förbud mot droger bland våra barn.

4 Större trygghet för äldre Många äldre men även yngre kommuninvånare känner oro och otrygghet i samhället idag. Ligor drar runt och lurar sig in hos människor under falska förespeglingar, väl inne i bostaden stjäl dessa pengar och värdeföremål och i vissa fall utsätts äldre även för fysiskt våld. Sverigedemokraterna i Skurup vill verka för att öka tryggheten i samhället och motverka ligornas framfart. När det gäller tiggeri på offentliga platser i kommunen, så vill vi att det ska vara förbjudet i de lokala ordningsföreskrifterna. Trygghetslarmen är också viktiga. En del äldre kan känna osäkerhet om de har råd med trygghetslarm, därför har Sverigedemokraterna lagt ett förslag att trygghetslarm skall vara kostnadsfritt. Satsa på besöksnäringen! Skurup saknar storskalig industri och kommer troligen inte att få någon sådan inom den närmsta framtiden. Att inte, som många andra orter, vara beroende av ett enda storföretag är en styrka och möjlighet. Det behövs dock tas fram fler tomter för företag som vill etablera sig i kommunen, och bredband behöver byggas ut överallt. Sverigedemokraterna tror att satsningar på besöksnäringarna kan ge många jobb. Skurup är rikt på natur från vår vackra kust till Romeleåsen, och har även många historiska minnesmärken. Kommunen kan vara aktiv med att marknadsföra kommunen som turistmål, och ta hand om allt av historiskt värde man äger. Vårt svenska och skånska kulturarv är inte bara vårt förflutna, rätt vårdat är det också något som vi kan bygga vår framtid på. Bredband är något som behöver byggas ut i Skurup.

5 Verka för bättre kommunikationer, fler avgångar och ökad punktlighet Skurup har ett stort behov av bättre kommunikationer med fler turer med tåg och bussförbindelser. Det är primärt Skånetrafikens ansvar, men Skurups kommun kan påverka genom samtal med Skånetrafiken. Vi anser följande om kollektivtrafiken: En attraktiv kollektivtrafik är livsviktigt för Skurups kommun för att locka till sig nya invånare och företag. Från de mindre orterna kan det behövas busstrafik till tågstationen inne i Skurup. Dagens situation med överfulla tåg på morgnar och kvällar när passagerare måste stå längre sträckor, måste åtgärdas med fler vagnar med möjlighet för alla att hitta en sittplats. Med allt högre bränslepriser i framtiden, så kommer troligen antalet resande med kollektivtrafik att öka. Sverigedemokraterna i Skurup har redan förslagit att kommunen skall verka för fler Pågatåg Express-avgångar och vi kommer i fortsättningen verka för ytterligare förbättringar. När för något år sedan det blev försämringar i tågtrafiken på söndagar så var Sverigedemokraterna först ut med och protesterade mot dessa och lyckades få Skurups kommun att uppvakta Skånetrafiken i syfte att få stopp på försämringar av tågtrafiken. Det behövs även satsas på fler gång- och cykelbanor i kommunen. Restriktiv invandring Skurup har idag bostadsbrist, och det kan inte bli aktuellt med massinvandring, som många av de andra partierna drömmer om. Men invandring är också en fråga om integration och assimilation, att de som kommer till Sverige ska anpassa sig till det svenska samhället. Sverigedemokraterna i Skurup har motionerat i kommunfullmäktige om att ha en folkomröstning i invandringsfrågan, men de flesta andra partierna har röstat ned det. För oss är det viktigt att ligga främst i denna fråga, nu när allt fler kommer till övertygelse om att hela inriktningen mot det mångkulturella samhället var ett misstag.

6 Snabbare hjälp på akuten - högst 2 timmars väntetid Allt som oftast har vi fått ta del av hur människor fått vänta både sex, sju och ibland över tio timmar innan man fått hjälp på en skånsk akutmottagning. Detta anser vi Sverigedemokrater är helt oacceptabelt. Många som uppsöker en akutmottagning är i dåligt skick och i synnerhet äldre patienter är en patientgrupp som påfrestas av långa väntetider. Vi Sverigedemokrater vill förbättra för akutpatienterna genom att införa en akutgaranti där man garanteras en väntetid på högst två timmar från lucka till läkarbesök. Flera vårdplatser och kortare vårdköer Sjukvården är i dag hårt ansträngd och på många ställen går personalen på knäna. Antalet vårdplatser har kraftigt minskat sedan 2010 trots att befolkningen ökat och överbeläggningar är ett utbrett problem. Blivande mammor har ofta nekats tillträde till BB och i stället hänvisats till annan ort och till och med hänvisats till annat land. För många sjukdomar är tiderna till vård oacceptabelt långa. Sverigedemokraterna vill kraftigt korta vårdköerna och öka antalet vårdplatser genom ett riktat stöd. För Skånes del innebär detta ett extra tillskott på över 300 miljoner kronor. Vi tar problemen i sjukvården på största allvar. Tryggare patienter genom stärkt patientsäkerhet Årligen drabbas personer i sjukvården av vårdrelaterade infektioner. Uppemot 10% av de inlagda på sjukhusen drabbas av en vårdrelaterad infektion vilket utöver personligt lidande kostar samhället enorma summor. För att komma tillrätta med detta vill vi Sverigedemokrater se en förbättrad vårdhygien, förstärkt städning av våra vårdinrättningar och att man kommer tillrätta med överanvändningen av antibiotika. Det finns även ett samband mellan för låg bemanning och försämrad patientsäkerhet. För att stärka patientsäkerheten vill vi därför öka bemanningen inom sjukvården. Vi vill även ha en ambulanssjukvård i egen regi då vi ser denna som alltför viktig för att den skall vara underställd privata intressen. Sverigedemokraterna i Region Skåne Nöjda patienter... - om Sverigedemokraterna får bestämma.

7 En förbättrad kollektivtrafik - fler avgångar och ökad punktlighet För att det skall vara attraktivt för skåningarna att åka med kollektivtrafik krävs det att såväl tåg som bussar går ofta för att passa arbetstider och skolans schema. Men kollektivtrafiken måste också bli tillgänglig för fler. Därför verkar vi Sverigedemokrater för en levande landsbygd där de nedlagda landsbygdslinjerna med buss återupprättas. Vi vill även få till stånd Pågatågsstopp på fler orter. Vi kräver bättre underhåll av såväl tåg som järnväg samt en utbyggd infrastruktur för en bättre punktlighet. Vi vill se en ökad turtäthet på våra tåg och bussar, både för att få ökad tillgänglighet men även för att få bort problemet med överfulla tågavgångar. Sverigedemokraterna verkar för: Fler avgångar med tåg såväl som buss Att indragna landsbygdslinjer återupprättas Kraftiga investeringar på skånsk infrastruktur Förbättrad punktlighet för tågen genom bättre underhåll av järnvägen Värna Region Skåne - stoppa bildandet av en ny storregion! 2019 planerar man att upplösa Region Skåne och i stället bilda en gigantisk region bestående av Skåne län, Kronobergs län, Blekinge län och Kalmar län. Vi motsätter oss detta då det medför en ökad risk för såväl försämrad kollektivtrafik som sjukhusnedläggningar eftersom besluten fattas längre bort från folket. Även kostnadskontrollen försvåras när fyra län slås samman till en storregion. Sverigedemokraterna kräver att skåningarna skall få folkomrösta om man vill bevara Region Skåne eller bilda en storregion..växjö Lars-Johan Hallgren, gruppledare för Sverigedemokraterna Region Skåne - Skåne kunde varit en rik region men på grund av en ansvarslös invandringspolitik ser vi en stor segregation och en hög arbetslöshet, i synnerhet bland utrikes födda. Detta leder till utanförskap, ett försämrat skatteunderlag och mindre pengar till vårdsektorn. Vi Sverigedemokrater vill se en ansvarsfull invandringspolitik där vi inte tar emot fler invandrare och flyktingar än vad situationen på arbets- och bostadsmarknaden klarar av att hantera. Annars kommer vi aldrig att komma tillrätta med segregationen och utanförskapet. Patrik Jönsson, vice gruppledare för Sverigedemokraterna Region Skåne -Vi vill ge skåningarna en bättre sjukvård där vårdköerna kraftigt kortas och patientsäkerheten höjs. Detta gör vi genom personalförstärkningar och fler vårdplatser. Genom en personalförstärkning skapar vi också bättre villkor för dem som jobbar inom vården, och vi kan erbjuda de som önskar möjlighet till heltidsanställning. Vi Sverigedemokrater tar problemen inom välfärden på största allvar. Sverigedemokraterna i Region Skåne

8 Sverigedemokraterna- ditt val för ett bättre Sverige! 14 september är det dags att gå till valurnorna igen. Då har du chansen att göra din röst hörd. Du kan välja att gå den inslagna vägen, där hundratusentals svenskar inte har råd att gå till läkare eller att hämta ut sin medicin, skolresultaten försämras år efter år, vårdköerna är långa och det blir svårare och svårare att få plats på ett äldreboende. Är det så vi vill ha det i vårt land? Sverigedemokraterna vill bryta den negativa utvecklingen och ge vår gemensamma välfärd utökade resurser. Vi vill skapa ett tryggare Sverige, och med trygghet menar vi också att man skall veta att man får en rimlig ersättning om man har oturen att bli sjuk eller arbetslös, att man kan få plats på äldreboende när kroppen börjar bli sliten på ålderns höst eller att man vet att ens barn är trygga i skolan och får till sig den kunskap de behöver. Här följer några av våra förslag för ett bättre Sverige: Förbättrad trygghet för löntagare genom en höjning av taket i a-kassan till 900 kronor/dag samt förbät trade villkor vid deltidsarbetslöshet. Utökade resurser till de brottsbekämpande och rätts- vårdande myndigheterna såsom polisen, åklagarämbetet, tullen och kustbevakningen. En rejäl förbättring av pensionärernas ekonomiska villkor med särskilt fokus på de allra fattigaste, som med vårt förslag bl a innebär en höjning av garanti pensionen med ca 800 kronor/månad. Skatten på pension ska sänkas och likställas med skatten på arbete för samtliga pensionärer. En kraftig begränsning av asyl- och anhöriginvandrin- gens omfattning till en nivå som vårt samhälle klarar av att hantera och som inte är högre än den i våra grannländer Danmark och Finland. Ett återförstatligande av den svenska skolan i syfte att ge alla svenska barn rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning oavsett var de bor. En höjd och avreglerad föräldrapenning. Sverige- demokraterna vill höja nivån på föräldrapenningen och avskaffa all tvångsreglering rörande vem av föräldrarna som ska vara hemma med barnet. Vill du veta mer om vad vi tycker? Läs mer på

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona

Växa och utvecklas. Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010. Socialdemokraterna Karlskrona Växa och utvecklas Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2007-2010 Mer info: http://www.karlskrona.socialdemokraterna.se Växa och utvecklas i Karlskrona Varje gång fontänen på Klaipedaplatsen skickar sina

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer

Den demokratiska nationalismen

Den demokratiska nationalismen Sverigedemokraternas budgetförslag 2015 samt planer för 2016 och 2017 Den demokratiska nationalismen Den demokratiska nationalismen skall ligga till grund för vårt Karlskrona. Som socialkonservativa utgår

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015

Almedalstal. Anna Kinberg Batra. 3 juli 2015 Almedalstal Anna Kinberg Batra 3 juli 2015 Anna Kinberg Batra i Almedalen, 3 juli 2015 Det har hunnit bli fredag kväll. Arbetsveckan är slut för de flesta. Det är fortfarande inte så långt sedan lönen

Läs mer

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping 11 22 Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Norrköping Under våren 2011 lämnade fullmäktigeledamoten Ingemar Sleman sin plats på grund av flytt, och blev ersatt av Daniel Bergsten som var första

Läs mer

Ett tryggt Sverige för alla

Ett tryggt Sverige för alla Ett tryggt Sverige för alla - Sverigedemokratisk Ungdoms socialpolitik Sverige är i flera avseenden ett unikt och fantastiskt land med många goda förutsättningar. Trots det blir psykisk ohälsa allt vanligare,

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014

Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 Sverigedemokraterna Stockholms stads valplattform 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vi sätter Stockholm först 3 Invandring 4 Tiggeri 5 Stadsmiljö 6 Arbetsmarknad 7 Utbildning och barnomsorg 8 Turism 9 Miljö och

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm.

Satsa på. Stockholm. Supporter och medlem. Ja, jag vill bli. i socialdemokraterna. Socialdemokraterna. Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm. Socialdemokraterna Svarspost Kundnr 110 651700 110 03 Stockholm För att vi skall kunna ta hand om dig på bästa sätt kommer vi att lägga in dina uppgifter i vårt register. Satsa på Stockholm Ja, jag vill

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter.

Kristdemokraterna. Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Kristdemokraterna Västmanland ett län där kvinnor hålls tillbaka och pojkar lämnas efter. Sverige ska bli världens bästa land för barn att växa upp i. Låt oss börja i Västmanland. Kristdemokraterna i Västmanland

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Trygghet, rättvisa och utveckling

Trygghet, rättvisa och utveckling Socialdemokraterna Trygghet, rättvisa och utveckling - högre ambitioner för landstinget Landstinget i Uppsala län, s-gruppen Box 602 751 25 Uppsala Besök: Slottsgränd T: 018-611 60 13 www.socialdemokraterna.se/uppsalalan

Läs mer

Investera i erfarenhet

Investera i erfarenhet 2008-02-28 Investera i erfarenhet socialdemokratisk äldrepolitik 2(29) Socialdemokraterna RÅDSLAG VÄLFÄRD Förord Klyftorna mellan människor ökar. Jobben blir otryggare, stressen ökar och det blir dyrare

Läs mer

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund Politiska riktlinjer antagna vid S-kvinnors förbundsmöte 21-22 maj 2005 S-kvinnor är socialdemokratiska feminister som ställer klasskamp och könskamp sida vid

Läs mer

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda.

Vi socialdemokrater vill gå vidare, utveckla och modernisera vårt land. Vi är stolta över Sverige - men inte nöjda. Valmanifestet - Med omtanke om framtiden - Socialdemokraternas politik inför 2000-talet Sverige kan möta 2000-talet med tillförsikt och optimism. Den akuta ekonomiska krisen är avvärjd. De offentliga finanserna

Läs mer

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014

VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VI HAR VALT SIDA VALPLATTFORM 2014 VALPLATTFORM 2014 Ung Vänster Kungsgatan 84 112 27 Stockholm 08-654 31 00 info@ungvanster.se www.ungvanster.se INNEHÅLL VALPLATTFORM 2014 sid. 4 Sverige har förändrats

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002

MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 LÄTT SVENSKA MILJÖPARTIETS VALMANIFEST 2002 FÖR ATT JORDEN SKA GÅ ATT LEVA PÅ ÄVEN I FRAMTIDEN Foto: Per-Olof Eriksson/N, Naturfotograferna Det här tycker Miljöpartiet är allra viktigast: Vi måste bry

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer