Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta Wandefors Hörström (S) tjänstgörande Jens Andersson (SD) tjänstgörande Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Birgitta Axelsson, förvaltningssekreterare Marie Färm, tf kanslichef Daniel Johansson, praktikant Lone Åkesson, planeringschef (128) Leif Rülf, HR-direktör Patrik Möller, enhetschef Anders Magnusson, utvecklingssamordnare Staffan Johansson, enhetschef fastighetsteknik ( 123) Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tf avdelningschef Gunnar Elvingsson, tf ekonomidirektör Fredrik Remstam, enhetschef fastighetsteknik ( 123) Utses att justera Peter Johansson (M) Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer 129 Marie Färm Ordförande Pierre Månsson Justerare Peter Johansson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Kanslienheten Underskrift... Marie Färm

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta Wandefors Hörström (S) tjänstgörande Jens Andersson (SD) tjänstgörande Övriga närvarande Christel Jönsson, kommundirektör Birgitta Axelsson, förvaltningssekreterare Marie Färm, tf kanslichef Daniel Johansson, praktikant Lone Åkesson, planeringschef (128) Leif Rülf, HR-direktör Patrik Möller, enhetschef Anders Magnusson, utvecklingssamordnare Staffan Johansson, enhetschef fastighetsteknik ( 123) Eva Mårtensson, informationschef Bengt Olsson, tf avdelningschef Gunnar Elvingsson, tf ekonomidirektör Fredrik Remstam, enhetschef fastighetsteknik ( 123) Utses att justera Peter Johansson (M) Justeringens tid och plats Rådhus Skåne Sekreterare... Paragrafer Marie Färm Ordförande Pierre Månsson Justerare Peter Johansson (M) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. Styrelse/Nämnd Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Rådhus Skåne Kanslienheten Underskrift... Marie Färm

3 KALLELSE med föredragningslista 1(2) Nämnd/Styrelse: Kommunstyrelsens arbetsutskott Sekreterare: Marie Färm Tfn: E-post: Tid och plats onsdagen den 20 maj 2015 kl. 10:00 Rådhus Skåne Ärenden Nr 1 Fastställande av dagordning 2 Val av justerare 3 Informationer 2015/ Kommundirektören 4 Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun 2009/816 5 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen 2013/690 6 Revidering av reglemente för Byggnadsnämnden 2013/690 7 Revidering av reglemente för Tekniska nämnden 2013/690 8 Planuppdrag -Träskon 7 i Tollarp, planändring till bostäder 2013/242 9 Planuppdrag för Kv Bastionen och Ravelinen 2015/ Exploatering, del av Kristianstad Åhus 14: / Sånnaskolan Åhus Paviljongetablering kopplat till inomhusmiljö 2015/ Detaljplan för Hammarslund 10:1 2015/ Nytt Badhus i Kristianstad 2013/ Synpunkter på vägplan för anläggande av Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv i Kristianstad och Bromölla kommuner, Skåne län 2013/144

4 KALLELSE med föredragningslista 2(2) Ärenden 15 Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, reviderad avgift Utredning inköpsprocessen (OBS! Handlingarna skickas ut senare) 17 Remiss angående Boverkets förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö 2015/ / /213 Pierre Månsson Ordförande

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 116 Informationer Änr KS 2015/4 Beslut Leif Rülf, HR-direktör informerar om månadsuppföljningen och möjligheten att skicka ut underlaget tidigare. Justerarens signatur

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 135 Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun Änr KS 2009/816 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Att besluta fastställa det av Tekniska nämnden reviderade och omarbetade förslaget till Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun. Att besluta fastställa det av Strategiska lokalgruppen framtaget förslag om Tilläggsavtal energi- och miljöavtal Kristianstads kommun Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Sammanfattning Nuvarande internhyressystem infördes 2005 efter beslut av KS Systemet har sedan reviderats 2007 och 2010 efter KS-beslut. Nu har en ny översyn och revidering gjorts av Tekniska nämnden och denna gång föreslås att ärendet underställs Kommunfullmäktige så att det även formellt gäller samtliga nämnder i kommunen. Arbetet med revideringen har utförts av Tekniska förvaltningen under överinseende av Strategiska lokalgruppen. Det framtagna förslaget har sedan remitterats ut till förvaltningarna innan det efter smärre justeringar beslutats av Tekniska nämnden i december 2013 enligt bilaga. Det förslag som nu föreligger är mera lättläst, innehåller mer beskrivande text och är mer omfattande än den tidigare handboken. Strategiska lokal- Justerarens signatur

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) gruppen och fastighetsstrategens roll är också inarbetade i förslaget. Till handboken hör en gränsdragningslista som redovisar hur ansvaret fördelas mellan hyresgäst och hyresvärd internt inom kommunen. Denna är ständigt aktuell för översyn och bör därför inte fastställas av Kommunfullmäktige. Till handboken hör också Tilläggsavtal energi- och miljöavtal Kristianstads kommun. Avtalet beskriver dels incitament för parterna att effektivisera energianvändningen och dels lokalhyresgästens respektive hyresvärdens åtagande. Första året provas tilläggsavtalet på ca lokaler, därefter utvärderas arbetet och antalet utökas. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige: Att besluta fastställa det av Tekniska nämnden reviderade och omarbetade förslaget till Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun. Att besluta fastställa det av Strategiska lokalgruppen framtaget förslag om Tilläggsavtal energi- och miljöavtal Kristianstads kommun Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Reviderat förslag (gulmarkerad text) till Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun daterad Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Beslut i tekniska nämnden C4 Tekniks tjänsteutlåtande Justerarens signatur

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Reviderat förslag till Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun daterad Instruktionsbok och regler för hyresavtal i Kristianstads kommun KS Justerarens signatur

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 117 Revidering av reglemente för Kommunstyrelsen Änr KS 2013/690 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunledningskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar arbetat fram förslag till revidering av kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och tekniska nämndens reglemente. Arbetet startade med att förslag till revidering av byggnadsnämndens respektive tekniska nämndens reglementen skickades på remiss till respektive nämnd. och att samtliga tre reglementen därefter behandlas under våren Som underlag för remissen bifogas förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen utgör en inriktning för remissen av byggnadsnämndens och tekniska nämndens reglementen. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Anta revidering av reglemente för Kommunstyrelsen att gälla from Anta bilaga med tillämpningsanvisningar till Reglementen för Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Uppdrar åt Kommunstyrelsen att genomföra eventuella justeringar i syfte att ajourhålla bilaga med tillämpningsanvisningar till Justerarens signatur

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) reglementen för Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Paragrafen justeras omedelbart Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen Bilaga Tillämningsanvisning till reglemente för kommunstyrelsen, byggnadsnämnd och teknisk nämnd Kommunstyrelsens beslut Justerarens signatur

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 118 Revidering av reglemente för Byggnadsnämnden Änr KS 2013/690 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunledningskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar arbetat fram förslag till revidering av kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och tekniska nämndens reglemente. Arbetet startade med att förslag till revidering av byggnadsnämndens respektive tekniska nämndens reglementen skickades på remiss till respektive nämnd. och att samtliga tre reglementen därefter behandlas under våren Som underlag för remissen bifogas förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen utgör en inriktning för remissen av byggnadsnämndens och tekniska nämndens reglementen. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Anta revidering av reglemente för Byggnadsnämnden att gälla from Paragrafen justeras omedelbart Justerarens signatur

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden Bilaga Tillämningsanvisning till reglemente för kommunstyrelsen, byggnadsnämnd och teknisk nämnd Kommunstyrelsens beslut Justerarens signatur

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 119 Revidering av reglemente för Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen Sammanfattning Kommunledningskontoret har tillsammans med berörda förvaltningar arbetat fram förslag till revidering av kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och tekniska nämndens reglemente. Arbetet startade med att förslag till revidering av byggnadsnämndens respektive tekniska nämndens reglementen skickades på remiss till respektive nämnd. och att samtliga tre reglementen därefter behandlas under våren Som underlag för remissen bifogas förslag till nytt reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget till nytt reglemente för kommunstyrelsen utgör en inriktning för remissen av byggnadsnämndens och tekniska nämndens reglementen. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Anta revidering av reglemente för Tekniska nämnden att gälla from Paragrafen justeras omedelbart Justerarens signatur

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Förslag till nytt reglemente för Tekniska nämnden Bilaga Tillämningsanvisning till reglemente för kommunstyrelsen, byggnadsnämnd och teknisk nämnd Kommunstyrelsens beslut Justerarens signatur

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 120 Planuppdrag -Träskon 7 i Tollarp, planändring till bostäder Änr KS 2013/242 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Anta detaljplanen Sammanfattning AB Kristianstadsbyggen vill bygga trygghetsbostäder vid Särlagatan i Tollarp. Gällande detaljplan tillåter handel och ett nytt planförslag har tagits fram för bostäder. Inga allvarliga invändningar har framkommit under samrådet men marken behöver saneras innan bygglov kan medges. Byggnadsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Anta detaljplanen Beslutsunderlag Byggnadsnämndens beslut Tjänsteutlåtande SBK Plankarta Planbeskrivning Justerarens signatur

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 121 Planuppdrag för Kv Bastionen och Ravelinen Änr KS 2015/172 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Ge Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för bl.a. bostäder för del av kvarteren Bastionen och Ravelinen, samt inom Kristianstad 4:4 och 4:5, enligt bifogad karta. Sammanfattning Planprogram för Kv Bastionen och Ravelinen fastställdes av Byggnadsnämnden Programmet bilägges. Programmet föreslår bl.a. nya bostadshus utmed Vattentornsvägen. Bebyggelsen på fastigheterna Bastionen 1 och 3, samt Ravelinen 1, föreslås i form av flerfamiljshus upp till fem våningar eller mer. Den högsta byggnationen bör ske inom Kv Ravelinen i enlighet med planprogrammet. I planarbetet bör även den nordöstra delen av kv Bastionen ingå för att i enlighet med planprogrammet belysa möjligheten att bebygga denna del. På så sätt kan det blå/gröna området mellan bebyggelsen hanteras på ett bättre sätt som ett grönt promenadstråk med parkmiljö och vara en del i exploateringen och gestaltningen av området. Detaljplanen ska även hantera huruvida Skjutsstallavägen inom planerat planområde ska omvandlas till kvartersmark. BUF har fört diskussioner om att det föreligger ett behov att inom området Kristianstad 4:5, södra delen av Hemgården, placera en ny förskola. Detta bör beaktas i planarbetet. Justerarens signatur

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Kommunen är ägare till Ravelinen 1 och Bastionen 1, samt Kristianstad 4:4 och 4:5. AB Kristianstadsbyggen är ägare till Bastionen 3. Området för planläggning är redovisat på kartbilaga A, men kan komma att justeras under planens handläggning. Tidplanen för detaljplanen beräknas till ca 1,5 år från det planarbetet påbörjas, till en ungefärlig kostnad av kr inkl nödvändiga utredningar. I samband med planarbetet får bl.a. utredningar om markföroreningar, riskanalyser för farligt gods, geoteknik, buller samt arkeologiska m.fl. undersökningar utföras. Kostnader för rivning av befintliga magasin tillkommer. Kommunledningskontoret avser i särskilt beslut återkomma med markanvisningsavtal för utveckling av del av området, efter att ha genomfört en fördjupning av förstudie avseende miljöföroreningar och förhandlat klart med exploatören. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Ge Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva möjligheten att upprätta detaljplan för bl.a. bostäder för del av kvarteren Bastionen och Ravelinen, samt inom Kristianstad 4:4 och 4:5, enligt bifogad karta. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kartbilaga A Planprogram Justerarens signatur

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 122 Markanvisningsavtal och detaljplanuppdrag Åhus Transval, del av Åhus 14:108 Änr KS 2015/485 Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Yrkanden Peter Johansson (M) yrkar på att det görs ett planprogram. Peter Johansson (M) yrkar på att ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen. Ordförande Pierre Månsson (FP) yrkar på följande tillägg; Uppdra åt Byggnadsnämnden att utreda översiktliga förutsättningar och föreslå en eventuell handlingsplan, i syfte att skapa en god övergripande infrastruktur mellan markanvisningsområdet och dess målpunkter samt för säkerställande av långsiktig kommunal lokalförsörjning. Propositionsordning Ordföranden Pierre Månsson (FP) ställer proposition på Peter Johansson (M) förslag om att hänskjuta ärendet till Kommunstyrelsen och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att hänskjuta ärendet. Sammanfattning Hallskär AB och Gillöga AB har fört diskussioner med kommunen om att utveckla del av Kristianstad Åhus 14:108 om ca 26 ha för bostadsändamål. Ett förslag till markanvisningsavtal för markområdet har tagits fram som Hallskär AB och Gillöga AB har undertecknat. Avtalet Justerarens signatur

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) ger en ensamrätt för bolagen att förhandla med kommunen om förvärv av markområdet i en etappvis utbyggnad under avtalsperioden. Avtalsperioden utgör initialt 5 år efter att detaljplanen för området vunnit laga kraft och kan förlängas med ytterligare 2 år för varje etapp som slutförs. För att avtalet ska förlängas till ytterligare en period erfordras att bolagen för varje period färdigställt 35 bostäder eller 50 bostäder i genomsnitt över perioderna. Området är utpekat i översiktplanen, vilken antogs , som ett utvecklingsområde för bostäder/verksamheter på lång sikt. För att förverkliga avtalet föreslås ett uppdrag till Byggnadsnämnden för att pröva möjligheterna att utveckla området för bostäder. Inriktningen och målen som ska prövas i detaljplanen anges i markanvisningsavtalet vilken bland annat nämner följande: bostäder i tätare bebyggelse med huvudsakligen rad-/kedjehus i ett eller två plan, men även flerbostadshus kan prövas inom detaljplanen. En mindre andel av området kan utgöras av småhusbebyggelse som villor eller parhus. Detaljplanen är planerad att antas i september 2017 vilket innebär att avtalets första period löper ut år Förskjuts detaljplanens laga kraft besked flyttas den första avtalsperiodens längd uniformt. Den ekonomiska risken för framtagandet av detaljplan och tillhörande utredningar står bolagen gemensamt för. Antas detaljplanen och markområden överlåts räknas plankostnaden tillsammans med kostnader för arkeologi och ledningsflytt av från köpeskillingen som är föreslagen till kr/bta. Bolagen ska även bekosta samtliga kostnader för de allmänna anläggningarna inom exploateringsområdet där kostnader för skolor och äldreboenden mm är exkluderade. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslår Kommunfullmäktige Att godkänna markanvisningsavtal mellan Kristianstads kommun och Hallskär AB / Gillöga AB för del av fastigheten Kristianstad Åhus 14:108 Justerarens signatur

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Uppdra åt Byggnadsnämnden att i detaljplan pröva möjligheterna att utveckla området i enlighet med de mål och inriktningar som anges i markanvisningsavtalet Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Markanvisningsavtal (inkl. bilagor) Översiktskarta Justerarens signatur

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 123 Sånnaskolan Åhus Paviljongetablering kopplat till inomhusmiljö Änr KS 2015/520 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Bevilja tekniska nämnden tilläggsanslag med 8,5 mkr för år 2015 avseende paviljongbehov för Sånnaskolan. Finansiering sker genom att 8,5 mkr anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov år För finansiering av kostnad för år 2016 beaktas ärendet i arbetet med 2016 års budget. Sammanfattning Inomhusmiljön på Sånnaskolan är föremål för utredning och två rum på skolan har redan stängts. Ytterligare provsvar och rapport förväntas inkomma inom kort. Om skolans verksamhet måste ske i annan lokal under höstterminen 2015 och vårterminen 2016, kräver detta omgående planering och beslut, se bilagd tidplan. En tidig kostnadsbedömning visar ett behov av extra driftmedel hos C4 Teknik enligt följande: Budgetår 2015: 8,5 mkr Budgetår 2016: 3,2 mkr Om flytt till paviljonger kan ske etappvis beräknas kostnaden för paviljongetableringen att bli betydligt lägre. Justerarens signatur

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Ärendet kräver omedelbar justering med hänsyn till kommunstyrelsens kalendarium. I separat ärende pågår utredning rörande vilka investeringsåtgärder som behövs för att åtgärda Sånnaskolans inomhusmiljö. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Att Tekniska nämnden ger C4 Teknik i uppdrag att påbörja paviljongetableringen i enlighet med bilagd tidplan. Att Tekniska nämnden av kommunstyrelsen begär extra driftmedelanslag om 8,5 mkr för budgetår 2015 och 3,2 mkr för budgetår 2016 för paviljongbehov på Sånnaskolan. Paragrafen justeras omedelbart Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteutlåtande daterad Tidplan daterad Justerarens signatur

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 124 Detaljplan för Hammarslund 10:1 Änr KS 2015/503 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskotts behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott ställer sig bakom förslaget Sammanfattning I samband med bygglov för HSB att bebygga fastigheten Hammarslund 10:1 uppdagades att planbestämmelserna inte var anpassade för HSB:s byggnation. Planbestämmelsen som reglerar utnyttjandegraden medger nu bostadsbebyggelse, med högst två våningar och en utnyttjandegrad av 40 % byggnadsarea per fastighet. Tidigare planbestämmelse medgav 240 m² bruttoarea/fastighet. I samband med planarbetet har det framkommit att buller från Hammarslundsvägen överstiger riktvärdena, vilket kommer att medföra att ett bullerskydd ska anordnas utmed Hammarslundsvägen. Kostnaderna för detta belastar exploatören. För övrigt hanvisas till planhandlingarna. Kommunledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Avge yttrande i enlighet med Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Justerarens signatur

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Planhandlingar Justerarens signatur

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3) KSAU 125 Nytt Badhus i Kristianstad Änr KS 2013/380 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslår Kommunfullmäktige Godkänna utredningen med bilagor om var ett nytt badhus kan lokaliseras. Besluta att Kristianstads nya badhus ska lokaliseras till del av fastigheten Näsby 35:47 under förutsättning att planen medger detta. Uppdra åt Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret att i en detaljplan pröva möjligheten att placera Kristianstads nya badhus på del av fastigheten Näsby 35:47. Peter Johansson (M) deltar ej i beslutet Sammanfattning KSAU gav Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra en lokaliseringsutredning Totalt studerades 11 olika platser varav tre pekades ut som lämpliga. Projektgrupp för Kristianstads nya badhus tog över utredningen hösten 2014 och arbetade vidare med att ta fram lämpligt lokaliseringsalternativ. Badhuskonsult handlades upp till projektet för att ta fram en förstudieanalys och tillförde även ny kunskap om viktiga faktorer att beakta vid lokalisering av badhus. För att kunna jämföra för- och nackdelar mellan olika lokaliseringsförslag har projektgruppen sammanställt viktiga kriterier och Justerarens signatur

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (3) grupperat dem för att få en överskådlighet. Lokaliseringsalternativen vid Högskolan/Krinova på Näsby, Tivolibadet/Barbacka och Idrottsområde Söder på grusplanen har bedömts utifrån de framtagna kriterierna. I Bilaga B visas en sammanställning av bedömningen. I bilaga C visas grova tidsplaner för de tre olika lokaliseringsförslagen. Lokaliseringen av det nya badhuset vid Högskolan/Krinova på Näsby, se Kartbilaga A uppfyller kriterierna mycket väl i jämförelse med de alternativa lokaliseringarna. På Näsby erhålls de bästa förutsättningarna för att kunna planera badhuset optimalt gällande funktion, driftskostnader, tillgänglighet och även framtida utvecklingsmöjligheter. Placering av nytt badhus vid Högskolan/Krinova på Näsby behöver prövas i plan och därför föreslås att Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att i en detaljplan pröva möjligheten till denna placering. Kostnader för detaljplanen inklusive utredningar och arkeologi är beräknade till ca 2 Mkr och ska belasta projektbudgeten för det nya badhuset. Detaljplanen har hög prioritet och behöver vara klar under Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Godkänna utredningen med bilagor om var ett nytt badhus kan lokaliseras. Besluta att Kristianstads nya badhus ska lokaliseras till del av fastigheten Näsby 35:47 under förutsättning att planen medger detta. Uppdra åt Byggnadsnämnden/Stadsbyggnadskontoret att i en detaljplan pröva möjligheten att placera Kristianstads nya badhus på del av fastigheten Näsby 35:47. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Kartbilaga A, daterad Justerarens signatur

27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (3) Bilaga B: Jämförelse av tre lokaliseringsalternativ, dat Bilaga C: Översiktliga tidsplaner, dat Bilaga D: SBK; Lokaliseringsutredning för nytt badhus i Kristianstad, dat Bilaga E: Handläggningsgång, dat Justerarens signatur

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 126 Synpunkter på vägplan för anläggande av Gång- och cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv i Kristianstad och Bromölla kommuner, Skåne län Änr KS 2013/144 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Att inte ha några synpunkter på upprättat förslag till vägplan. Att påtala vikten av att cykelvägens färdigställande taktar med målet för projektet Sydostleden, att kunna öppna denna i sin helhet våren Sammanfattning Cykelvägen Bäckaskog-Gualöv ingår i projektet Sydostleden och på denna sträcka saknas en fungerande cykelförbindelse. Målet för Sydostleden är att kunna öppna i sin helhet våren Trafikverket Region Syd har överlämnat upprättad vägplan för anläggande av gångoch cykelväg mellan Bäckaskog och Gualöv för fastställelseprövning. Kommunen ges möjlighet att yttra sig över handlingarna innan Trafikverket fattar sitt beslut om fastställelse. Kristianstads kommun föreslås inte ha några synpunkter på vägplanen. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Att inte ha några synpunkter på upprättat förslag till vägplan. Justerarens signatur

29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Att påtala vikten av att cykelvägens färdigställande taktar med målet för projektet Sydostleden, att kunna öppna denna i sin helhet våren Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Vägplan för anläggande av gång- och cykelväg mellan Bäckaskog- Gualöv, Kristianstads och Bromölla kommun, Justerarens signatur

30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 127 Maxtaxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Änr KS 2015/513 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Fastställa reviderad maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning Förordningen 2001:160 om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxan inom förskola och fritidshem har ändrats och inkomsttaket indexerats. Höjningen avser även pedagogisk omsorg. De nya avgifterna innebär att kommunen erhåller högre avgiftsintäkter och att statsbidraget minskar i motsvarden omfattning. Förändringen träder i kraft Barn- och utbildningsnämndens förslag till Kommunstyrelsen Föreslå Kommunfullmäktige Fastställa reviderad maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg att gälla fr.o.m Justerarens signatur

31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) Beslutsunderlag Arbetsutskottets beslut , 38 Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteutlåtande, Tillämpningsföreskrifter förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg, Barn- och utbildningsförvaltningen, Nya avgiftsnivåer för maxtaxan, Skolverket Justerarens signatur

32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) KSAU 128 Kristianstads kommun - Genomlysning av inköpsprocessen Änr KS 2015/537 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till Kommunstyrelsen Ärendet hänskjuts till Kommunstyrelsen Sammanfattning Utgångspunkten för ovan förslag har varit från processen Effektivare Kristianstad där viktiga parametrar har varit Koncernnyttan, samordning, kvalité och ekonomi. Under 2014 beställde KSAU en översyn av hela inköpsprocessen inom Kristianstad Kommunkoncern. Översyn av inköpsprocessen genomfördes av konsultföretaget Deloitte under första kvartalet 2015, den var klar och redovisades för KSAU. Med översynens rapport som grund lämnade KSAU uppdrag till Kommundirektören att lämna förslag på en åtgärdsplan för att skapa en samordnad, kvalitésäkrad och kostnadseffektiv inköpsprocess i Kristianstads kommunkoncern. Kommunledningskontorets förslag till Kommunstyrelsen Uppdra till Kommundirektören att lämna ett förslag på åtgärdsplan för att stärka inköpsfunktion enligt konsultföretagets Deloitte rapport översyn av kommunens inköps-och upphandlingsorganisation till Kommunstyrelsen i oktober Åtgärdsplanen skall minst omfatta följande: Justerarens signatur

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) - Lednings och styrnings principer - Samordningsförslag - Organisations förslag - Utveckling förslag Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Rapport Justerarens signatur

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) KSAU 129 God bebyggd miljö, sammanvägda synpunkter från Kristianstads kommun Änr KS 2015/213 Beslut Avge yttrande i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning Regeringen gav i januari 2014 Boverket i uppdrag att ta fram ett förslag till en strategi med etappmål, styrmedel och åtgärder som ska bidra till att miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö nås. Boverkets förslag redovisas i rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö. Syftet med strategin är att den ska föreslå hur berörda myndigheter, kommuner och andra organisationer ska arbeta med miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö för att nå en bättre måluppfyllelse. Justerarens signatur

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne kl. 10:00-11:10. Beslutande Heléne Fritzon (S) Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Sven Nilsson (C) Niclas Nilsson (SD) Katarina

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 1(64) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:35 Beslutande Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Marie Svensson (S) Mona Kanaan (S) Jari Puustinen (M) Annelie

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0

Rapport Planläggning av vägar och järnvägar. Version 1.0 Rapport Planläggning av vägar och järnvägar Version 1.0 Dokumenttitel: Planläggning av vägar och järnvägar Version: 1.0 Diarienummer: TRV 2012/85426 Utgivningsdatum: 2014-09 Utgivare: Trafikverket Kontaktperson:

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72

Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 145 Ny vision för hur Klitterbadet kan utvecklas för att öka anläggningens attraktivitet. (AU 165) KS 2013-72 KF Beslut

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (3)

Stockholms läns landsting 1 (3) Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-02-18 LS 1411-1369 LS 1411-1409 LS1411-1410 Landstingsstyrelsen Genomförandebeslut för investeringsobjektet Ombyggnad till vårdavdelningar,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-22 1(9) Plats och tid Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.30 18.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ingvar Svensson (FP), ordförande

Läs mer

En effektivare planoch bygglovsprocess

En effektivare planoch bygglovsprocess En effektivare planoch bygglovsprocess Betänkande av Plangenomförandeutredningen Stockholm 2013 SOU 2013:34 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(27) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 15.00 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande Christina Lundqvist

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00.

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 10 juni 2015 kl. 08.30-15.00 Mötet ajourneras kl 11.00-13.00. Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 101-110 Olof Börjesson (C)

Läs mer

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras.

Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan varför miljöbedömning inte erfordras. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:7 Dnr. KS 2012/0080-214 Detaljplan för Valsättra del I Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida:

~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: ~ KOMM N SammanlrMesdalum: Sida: Kommunstyrelsen 2008-06-11 1(36) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Nämndrummet, kommunkontoret, Skillingaryd,

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018

Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Jönköpings kommuns åtgärdsprogram mot buller 2014-2018 Programmet antaget av kommunfullmäktige 2013-06-19 Förord Buller kan förklaras som oönskat eller skadligt utomhusljud skapat av mänskliga aktiviteter

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP)

Tekniska nämnden. Edith Elbing (S) för Per-Arne Andersson (S) Ole Borch (MP) för Jarmo Uusitalo (MP) l PROTOKOLL SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 13:00-16:30 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA UTSES ATT JUSTERA JUSTERINGENS PLATS OCH TID UNDERSKRIFT SEKRETERARE Henrik

Läs mer

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag

Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag. Del 1 Planförslag Fördjupad Översiktsplan Kungens kurva samrådsförslag Del 1 Planförslag MARS 2010 Bilder/illustrationer Foto framsida: Flygbild över Kungens kurva. Foto: Jacob Forsell Där inte annat anges är bilderna framtagna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm?

Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? TRITA-INFRA EX 05-010 ISSN 1651-0194 ISRN KTH/INFRA/EX--05/010--SE EXAMENSARBETE FASTIGHETSVETENSKAP EX-05-144 Vad tar tid i detaljplaneprocessen i Stockholm? Olof Graner Examinator: Handledare: Thomas

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer