LATHUND. Tillämpning av instrumentavtalet. Fr.o.m Framtagen av SYMF och SvS gemensamt. STRÅKINSTRUMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LATHUND. Tillämpning av instrumentavtalet. Fr.o.m. 2012-01-01 Framtagen av SYMF och SvS gemensamt. STRÅKINSTRUMENT"

Transkript

1 LATHUND Tillämpning av instrumentavtalet. Fr.o.m Framtagen av SYMF och SvS gemensamt. STRÅKINSTRUMENT Vi använder två stråkmusiker som exempel: Anna är anställd innan det nya avtalet trädde i kraft och omfattas alltså av övergångsbestämmelserna. Hon har ett instrument med ett värde av och två stråkar, båda med ett värde av Bengt tillsvidareanställs , eller senare. Han har, originellt nog, också ett instrument med ett värde av och två stråkar a För Annas del kan följande inträffa: Hon är nöjd med sitt instrumentinnehav och behåller detta fram till sin pensionering. Den månatliga instrumentersättningen kvarstår enligt det nya avtalets nivåer men utan tidsbegränsning. Om hela eller delar av Annas instrumentinnehav genom skada eller olyckshändelse måste ersättas påverkar detta inte ersättningen, under förutsättning att nyanskaffning sker upp till försäkringsbeloppet. Hon byter ut hela eller delar av sitt instrumentarium. Förutsatt att detta innebär ett ökat värde händer följande: Den del av hennes nya innehavsvärde som överstiger det tidigare (50 000) ersätts enligt det nya systemet under en 15-års period. När denna löpt ut återgår ersättningen till den tidigare, alltså baserad på Exempel: Anna byter ut både sin fiol och sina två stråkar mellan Hennes nya innehavsvärde blir Differensen (upp till takbeloppet ) till det tidigare innehavsvärdet ( = ) ersätts under en 15-års period, då Anna får sin ersättning för innehavet förvärvet. Då denna period löpt ut återgår ersättningen till den tidigare ( innehavsvärde.) Sker bytet eller senare blir differensen ( =50 000) Sker bytet eller senare blir differensen ( = ) Fig. 1 Byte efter under 15 år Tak Byte efter Tak Byte före under 15 år Tak Livstidsersättning Hon byter arbetsgivare. Då kan följande saker hända: Det innehav som tidigare ersatts enligt övergångsbestämmelserna går in i det nya systemet med början från år 0, alltså med en ersättning som löper under 15 år. Den del av hennes förändrade instrumentinnehav som gått in i det nya systemet löper vidare, och hennes ersättning för denna del ( resp )hos den nye arbetsgivaren avslutas när 15 år gått, oberoende av vilken arbetsgivare som påbörjat utbetalningen av ersättningen. Fig under 15 x år Efter Tak under 15 x år Före Tak

2 Över till Bengt: 1. Han är nöjd med sitt instrumentinnehav och gör inga förändringar. Ersättning för hans kapitalkostnad utgår under 15 år och upphör sedan.. När 15 år gått byter Bengt både instrument och stråkar. Om värdet av hans instrument innehav därigenom ökar händer följande: En ny 15-års period påbörjas, där ersättningen baseras på värdeskillnaden. Exempel: Bengts nya instrumentinnehav är totalt värderat till Från detta dras det tidigare innehavet på , och ersättning utgår alltså för ett värde av ( ). Denna utgår under 15 år. Flera sådana förändringar kan naturligtvis göras och tillämpas på samma sätt även om bara delar av instrumentinnehavet förändras. Fig ( ) under 15 år Bengt förändrar en del av sitt instrumentinnehav inom en pågående ersättningsperiod. Exempel: Efter x år av sin anställning byter han instrument, där det nya värderas till Då händer följande: under den resterande 15-års perioden baseras hans ersättning på ett innehav värderat till (instrument + stråkar). Men när de 15 första åren gått, återstår ju x år innan hans nya instrument ersatts. Även i detta fall baseras ersättningen på värdeskillnaden: Bengts ursprungliga innehavsvärde var ( x 5 000) vilket efter x år ökade till ( x 5 000). Värdeskillnaden upp till aktuellt takbelopp är det belopp som de återstående årens ersättning grundas på. (Tak = , = , = ) Fig. 4 Visar byte eller eller Byte under år under 13 år till Byte under 1 år under 3 år till Byte under 13 år under år till Om Bengt förändrar sitt instrumentinnehav gånger inom en pågående period blir resultatet följande när takbeloppet förändrats mellan bytena. Byte till totalt värde (tak ), och byte till totalt värde (tak ). Fig. 5 Visar byte och Byte under 1 år under 3 år till Byte under 13 år under år till Om Bengt byter jobb händer ingenting. Han är redan helt inne i det nya systemet och alla förekommande 15-års perioder löper oberoende av arbetsgivare. Takbeloppen: Fr.o.m är takbeloppet för stråkinstrument till Fr.o.m är takbeloppet för stråkinstrument till Detta gäller dock enbart vid förändringar av innehav som skett efter resp datum. För instrumentinnehav som ej förändrats efter gäller fortfarande takbeloppet

3 BLÅSINSTRUMENT OCH ÖVRIGA INSTRUMENT Dessa har en begränsad livslängd som är mycket olika beroende på vilket instrument det är. Beräkning av instrumentets livslängd (enligt tabell) påbörjas Ersättningen avser värdeminskning med 80% samt räntekostnad under denna tid. I likhet med stråkarna finns vissa övergångsbestämmelser för de blåsare, pianister, slagverkare och harpister som var tillsvidareanställda i ett TR-företag Ev. byte av arbetsgivare påverkar inte ersättningsperioderna vilka följer instrumentet. Vi använder två blåsare som exempel: Cecilia är flöjtist och anställd Hon omfattas alltså av övergångsbestämmelserna. Hon har en flöjt med livslängd 1 år. Ersättningen ligger kvar på det belopp som utgick enligt riksavtalet (stapel A). Ersättning för underhåll och förbrukning ersätts med nya avtalets belopp, (stapel C). Om instrumentet är inköpt mellan får hon välja att gå över i det nya systemet om detta är förmånligare. Instrument inköpt efter omfattas av det nya avtalet. David är oboist och anställd eller senare. Han har en oboe med livslängd 7 år. Han ersätts alltså fullt ut enligt det nya avtalet För både Cecilia och David gäller följande om de byter instrument : En ny ersättningsperiod påbörjas beräknad på det nya instrumentets värde/inköpspris. Om de fortfarande uppbär ersättning för sitt gamla instrument upphör denna vid bytet. Om nytt instrument ej inskaffats när resp. livslängd är slut skiljer sig tillvägagångssättet beroende på övergångsbestämmelsen: För Cecilia inträffar följande: Efter 1 år (flöjt). Instrumentet värderas för fastställande av fortsatt ersättning. Detta p.g.a. att om man väljer att helrenovera ett instrument istället för att köpa nytt, skall detta ge rätt till ersättning grundad på det aktuella marknadsvärdet. Denna nya ersättning får hon tills hon byter instrumentet. För David inträffar något av följande exempel: Efter 7 år (oboe) Instrumentet värderas för fastställande av eventuell fortsatt ersättning. Ett instrument som inte värderas över restvärdet kan inte få fortsatt ersättning. Exempel 1. Ett instrument inköpt för :- har ett restvärde (enl formel) på :- efter utgången livslängd. Om det har genomgått värdehöjande reparationer i form av helrenovering kanske det värderas till :- vilket blir den nya ersättningsgrunden. Denna ersättning utbetalas i 7 år till, varefter proceduren i exemplet upprepas om nytt instrument ej införskaffats. Exempel. Ett instrument inköpt för :- har ett restvärde (enl formel) på :- efter utgången livslängd. Det värderas till 9 000:- eftersom inga större renoveringar gjorts på instrumentet. Ersättningen upphör därmed. 3

4 Bakgrund och förklaringar till instrumentersättningarna. Reviderade Här följer en förklaring till de förändringar i instrumentavtalet som trädde i kraft , , , , , samt förändringar i avtalet fr.o.m Ersättning för instrument (stapel A) Grundprincipen är att arbetsgivaren ersätter den kostnad man har för att hålla med instrument. Denna kostnad delas upp i två delar, dels vad räntekostnaden skulle bli om man lånar till instrumentet, dels den värdeminskning instrumentet har under sin livslängd. Observera att ersättningen inte är avsedd att betala musikerns instrument, ej heller att man ska tjäna pengar på att inte hålla med ett förstklassigt instrument eller underlåta att underhålla det. Inköpspris/ värde: Alla instrument: Ersättning beräknas på varje påbörjat tusental, vilket ger en direkt koppling till det faktiska värdet. Ersättningen ändras inte om instrumentet värderas upp eller ner vid ny försäkringsvärdering. Man får ersättning för det faktiska ingångsvärdet/priset hela tiden. Ränta: Räntan följer statslåneräntan + 5%. Se i övrigt hur räntan beräknas i utredningens förklaringar, (formler). Fr.om ,69% Värdeminskning: Stråk: Stråkinstrumenten har varken värdeminskning eller värdeökning i beräkningsmodellen. Övriga instrument: Ett restvärde på 0% av anskaffningspriset återstår efter den i avtalet angivna ersättningstiden. Kapitalkostnaden räknas alltså på 80% av anskaffningskostnaden. Ersättnings period Stråk: Ersättningen avser den räntekostnad man har om man lånar till instrument med en lånetid på 15 år. Efter denna tid anses man inte längre ha en kapitalkostnad för instrumentet och ersättningen upphör, (Obs! gäller ej underhåll och reparationer). Har man bytt upp sig under tiden får man tillgodogöra sig mellanskillnaden i 15 år från bytesdatum. För ex. se lathund Olika belopp för 15 års ersättning resp. övergångsbestämmelse fr.om Övriga instrument: Dessa har en begränsad ersättningstid som är mycket olika beroende på vilket instrument det är. Ersättningen avser värdeminskning med 80 % samt räntekostnad under denna tid. Om man byter instrument påbörjas en ny ersättningsperiod beräknad på det nya instrumentets värde/inköpspris. För ex. se lathund Takbelopp för ersättning (stapel B) Takbeloppen för de sk förbrukningsinstrumenten ses regelbundet över och anpassats till nuvarande prislägen. Principen är att beloppen skall täcka förstklassiga instrument, dock ej specialbyggen eller extremt dyra stråkinstrument. Fr.o.m är takbeloppet för stråkinstrument inklusive stråkar höjt till :- För övriga har takbeloppet justerats för en del instrument medan andra ligger kvar. Takbeloppshöjning gäller endast nyanskaffning/byte fr.o.m Fr.o.m har takbelopp höjts för flöjt, fagott, bas-trombon och tuba, höjningen gäller endast nyanskaffning/byte fr.o.m Fr.o.m har takbelopp höjts för samtliga instrument, höjningen gäller endast nyanskaffning/byte fr.o.m Underhåll/förbrukning (stapel C) Beloppen ses över och vid behov justeras belopp om onormala kostnadsförändringar skett infördes indexreglering av ersättningen för underhåll/förbrukning. Se exempel nedan

5 Formler för beräkning av ersättning. fr.o.m UNDERHÅLL/FÖRBRUKNING Formel: Prisbasbeloppet för avtalsperiodens startår dividerat med Prisbasbeloppet för föregående avtalsperiods startår. Resultatet multipliceras med 100 och avrundas till decimaler. Summan är i procent av föregående avtals ersättningsnivåer. Ex: (Prisbasbelopp 01 / Prisbasbelopp 010) x100 = x % (44000 / 4400) x 100 = 103,77% Ersättning : Beloppen justeras efter särskild överenskommelse. INSTRUMENT Allmänt Räntan beräknas enligt följande: Statslåneräntan(snittränta) (Y %) + 5 % = R Aktuell snittränta fastställdes :,69%, alltså är R = 7,69 % under avtalsperioden. Skattelindringen beräknas till 30%, återstår =70 % (0,70) För stråkinstrument med ersättning i 15 år görs ingen minskning, ( se ex. nedan). Räntan beräknas på halva värdet (V kr), på grund av att det bundna kapitalet bedöms falla rätlinjigt under innehavet. Formel för beräkning av räntekostnad: V x (R x 0,70) Stråkinstrument Har ingen värdeminskning eller värdeökning, ersättningen avser därför enbart räntekostnaden. Ersättning enligt övergångsregeln. Formel för beräkning av ersättning per 1000 kr i marknadsvärde, ex x (7,69% x 0,70) = 6,9 7 kr Ex. Årlig ersättning för en fiol värd kr x 7 = kr 1000 Ersättning i 15 år, (även tillfälligt anställda med månadslön) Formel för beräkning av ersättning per 1000 kr i marknadsvärde, ex x (7,69 % ) = 38,5 39 kr Ex. Årlig ersättning för en fiol värd kr x 39 = kr 1000 Övriga instrument Förutom ersättning för räntekostnad utgår även ersättning för värdeminskning. Vid utgången av angiven ersättningstid bedöms ett restvärde om 0% återstå Värdeminskning beräknas därför enligt: 0,8 x marknadsvärdet livslängden Räntan beräknas på 80% av marknadsvärdet. Ex. Formel för beräkning av årlig ersättning per 1000 kr i marknadsvärde för oboe, ex

6 0,80 x = 114,9 114 kr (Värdeminskning per år) + 7 (0,80 x 1 000) x (7,69 % x 0,70) = 1,54 kr (Räntekostnad per 1000/ år). Totalt 136 kr per Ex. Årlig ersättning för en oboe värd kr x 136 = kr 1000 Formlerna används endast vid beräkning av belopp inför ny avtalsperiod. De framräknade beloppen per kr redovisas i tabellform i Riksavtalet. BERÄKNING AV DAGBELOPP FÖR TILLFÄLLIGT ANSTÄLLDA Stapel D Formel stråkinstrument: (40% Takbelopp 500' + 100% Underhåll)/365 Formel övriga instrument: (75% Takbelopp + 100% Underhåll)/

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Löner och allmänna anställningsvillkor i Riksavtalet mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Yrkesmusikerförbund respektive Svenska Musikerförbundet avseende anställda

Läs mer

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten

Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! SEKO Posten 5:e upplagan 2011 Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som

Läs mer

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension

Dnr 31/05 Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension Uttalande om redovisning av företagsägd kapitalförsäkring vars utfall skall betalas i pension ALLMÄNT RÅD (BFNAR 2005:X) 1. Detta allmänna råd skall tillämpas av bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

Läs mer

Traditionell Livförsäkring

Traditionell Livförsäkring Allmänna villkor för Traditionell Livförsäkring Har du frågor ring 077-11 11 800 eller besök oss på www.seb.se/tryggliv Tecknad före 2002-01-01 i Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv (Uppdaterade

Läs mer

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319

21 Räntefördelning. Sammanfattning. Räntefördelning 319 Räntefördelning 319 21 Räntefördelning prop. 1993/94:50 s. 226f, 244f, 309f ds 1993:28 s. 156f, 182f, 275f prop. 1993/94:234 s. 95f, 140f prop. 1996/97:12 s. 28f, 52f prop. 1996/97:154 s. 54f och 58 prop.

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen

Ändring i kapitalförsörjningsförordningen 2002-09-16 Ny lånemodell Ändring i kapitalförsörjningsförordningen Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1

Läs mer

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P)

POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) SEKO Post Klubb Årsta postterminal 120 21 ÅRSTA Lathund om POSTENS PENSIONSAVTAL (ITP-P) Lathunden finns också tillgänglig på Årstaklubbens hemsida: www.sekoarsta.se (2014-01-22) Pensionsavtalet Vårt nya

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Nedskrivningar UTKAST (juni 2003) Innehållsförteckning Inledning... 1 Sammanfattning... 1 Bakgrund... 2 Skatterätt... 2 Annan normgivning... 2 Lagregler och allmänt råd...

Läs mer

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv.

Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Ett tryggt sätt för dig att få ett rikare liv. Hypotekspension så fungerar det. Med Hypotekspension kan du få loss pengar ur värdestegringen på din bostad och ändå bo kvar. Ing-Britt är äntligen på väg

Läs mer

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp.

FACKTUELLT. (för ATP) bruttoinkomsten minus pensionsavgiften (=bruttoinkomsten * 7,00%) och minus ett förhöjt prisbasbelopp. Terminal FACKTUELLT SEKO post! Klubbarna Årsta och Tomteboda 2012 PENSIONS-EXTRA! : Våra vanligaste pensioner Det pratas pensioner på våra terminaler och det är inte så konstigt när medelåldern överstiger

Läs mer

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN

6:e upplagan. Om din pension. en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN 6:e upplagan 2015 Om din pension en liten broschyr av stor betydelse! POSTEN Pension än sen då? Varför bry sig om pensionen? Det kan väl vara något för de som snart ska sluta jobba, men för den som är

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 15 Skatteregler för delägare i fåmansföretag INKOMSTÅR 2006 TAXERINGSÅR 2007 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmans företag och till dig som är närstående till delägare.

Läs mer

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19

PM Dok.bet. PID124950 2013-11-19 1 (12) PM Pensionsutvecklingsavdelningen Stefan Granbom Gunilla Larsson Skatt före och från och med 66-årsåret Kunskaperna om de ekonomiska konsekvenserna i valet mellan att fortsätta att arbeta eller

Läs mer

Skatteregler för delägare i fåmansföretag

Skatteregler för delägare i fåmansföretag SKV 292 utgåva 16 Skatteregler för delägare i fåmansföretag med deklarationsanvisningar Inkomstår 2007 taxeringsår 2008 Den här broschyren vänder sig till dig som är delägare i fåmansföretag och till dig

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall

Bilaga 2. Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall Bilaga 2 Exempel på tilläggsavgifter och pensionsutfall När en tilläggsavgift ska beräknas används en pensionsprognos för att ge en bild av den framtida förväntade pensionen. I prognosen simuleras ett

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta Partsgemensam information till arbetstagarna Information till dig som är född 1985 eller tidigare och överväger tjänstepensionsavtalet AKAP-KL i stället för KAP-KL. - en information från parterna på AKAP-KL

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Hypotekspension Så här fungerar det

Hypotekspension Så här fungerar det Hypotekspension Så här fungerar det Det här är Hypotekspension Hypotekspension är det livstidstrygga alternativet för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat värde i din bostad

Läs mer

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning

Eget sparande till pension. En konsumentvägledning Eget sparande till pension En konsumentvägledning PM 2014-12-11 1 (10) Utvecklingsavdelningen Eget sparande till pension en konsumentvägledning Sammanfattning Avsluta det avdragsgilla pensionssparandet

Läs mer

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Munkedals kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5. Sjukdom, föräldraledighet, annan ledighet... 3 6. Skatteregler... 4 7. Arbetsgivaren

Läs mer

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01

Härryda kommun. Regler för innehav av personalbil 2015-01-01 Härryda kommun Regler för innehav av personalbil Regler för innehav av personalbil INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Bakgrund... 3 2. Omfattning... 3 3. Avtal om personalbil... 3 4. Bruttolöneavdrag... 3 5.

Läs mer

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01)

Allmänna villkor år 2003 för. TryggPlan. (Uppdaterade per 2015-04-01) Allmänna villkor år 2003 för TryggPlan (Uppdaterade per 2015-04-01) 0. Översikt Inledning Dessa villkor gäller i tillämpliga delar för livförsäkring tecknad i SEB Pension & Försäkring AB, 516401-8243,

Läs mer

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL)

Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag

Läs mer

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak.

Så här fungerar det. Ansökningsblankett finns längst bak. Så här fungerar det Ansökningsblankett finns längst bak. Det här är Hypotekspension Hypotekspension är den livstidstrygga lösningen för dig som är äldre än sextio år, och som vill förvandla outnyttjat

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

22 Expansionsfonder. Sammanfattning

22 Expansionsfonder. Sammanfattning 365 22 Expansionsfonder prop. 1993/94:50 s. 234 f., 245 f. och 315 f ds 1993:28 s. 171 f, 183 f, 279 f prop. 1996/97:12 s. 28 f, 54 f bet. 1997/98:SkU30 s. 8 prop. 1999/2000:2 del 2 s. 407 f Sammanfattning

Läs mer