Trygghet och kunskap för alla Utveckling och tillväxt i harmoni Trygg organisation, ledning och ekonomi... 19

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trygghet och kunskap för alla Utveckling och tillväxt i harmoni Trygg organisation, ledning och ekonomi... 19"

Transkript

1

2 Budget (33)

3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Budgetförutsättningar... 5 Budget 2021 flerårsplan Resultatplan... 7 Kassaflödesanalys... 8 Noter till resultatplan... 9 Balansbudget Skatter och utjämning Driftplan Investeringsbudget Organisation Kvalitets- och styrmodell Strategisk plan Trygghet och kunskap för alla Utveckling och tillväxt i harmoni Trygg organisation, ledning och ekonomi Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunala bolag Kommunstyrelsen Kommunledningsstab Kommunteknik och service Barn- och utbildningsnämnden Miljö- och byggnämnden Vård- och omsorgsnämnden Lärande och arbetsnämnden Överförmyndarnämnden Reglementen och riktlinjer Budget (33)

4 Inledning Forshaga kommun är en fin plats att leva och bo på. Vi är också en växande kommun som människor vill flytta till. Detta är en utveckling vi vill fortsätta bygga på. Samtidigt behöver vi bygga ett hållbart samhälle där befolkningstillväxten sker i samma takt som utbyggnaden av service, så som skola, omsorg och infrastruktur. För att kunna fördela våra resurser så rättvist som möjligt har vi tagit beslut om att vi vill bli en kommun som utgår från perspektivet för Alla En mänskliga rättigheter kommun. Vi har kopplat en ny vision och nya övergripande mål som bygger på detta perspektiv. Utgångspunkten är att alla ska vara välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför. Kvalité och effektivitet inom välfärdens kärna är ett stort fokus. Genom ett tydligt kvalitetsarbete och en serviceinriktad verksamhet upplever våra invånare en hög nöjdhet. Budgeten 2021 bygger på en god budgetföljsamhet med en uppräkning av respektive driftsbudgetram med 2% -inkluderat lön o övriga kostnadsökningar. Budgeterad effektiviseringsnivå för interna verksamheter uppgår till 2%, med ett förhållningssätt att riktade statsbidrag eller andra variabler kan ge avräkningar eller tillägg av tilldelad ram. Kommunen är i likhet med övriga kommuner sannolikt i mitten på en period med mycket stora demografiska behov. Tidigare beslut om demografisk uppräkning i ny ekonomisk fördelningsmodell ökas därför till 100% i kompensation. Utöver detta är konsekvenserna av Covid -19 pandemin svåra att förutspå, samtidigt som leveransen av välfärdstjänster fortsätter att öka, både via lagförändringar och riktade statsbidrag. Kommunen har en god ekonomisk hushållning med ett resultatmål på två procent som andel av skatter och statsbidrag. Ett resultat behövs för att skapa utrymme för investeringar och som buffertmarginal vid förändringar. Kommunens planeringsförutsättningar kan förbättras genom smarta investeringar där vi investerar drygt 300 miljoner kronor de närmsta tre åren. Fastigheter och infrastruktur är den största delen, som tillgodoser våra invånares önskemål som framkommit exempelvis i arbetet med att ta fram ny översiktsplan. Det är i sammanhanget viktigt att vi är en attraktiv kommun där vi i framtiden vill bo, vistas och verka. Bland investeringarna märks självfallet byggnationen av en ny simhall, nytt vårdboende samt nya förskolor. Infrastrukturen byggs också ut genom nytt vattenreningsverk, reservvattentäkt, inköp av strategiska mark och asfalt. Vi passar på att öka vår attraktion genom förbättringsåtgärder av utemiljön i våra centrum, samt avfarter och g/c vägar i samband med ombyggnationen av väg 62. Samtliga större investeringar ska Kommunfullmäktige fatta särskilt beslut om. Utöver detta förenklar vi genom mer digitalisering och jobbar mer systematiskt för en kommunal helhetssyn. En organisationsöversyn pågår för att skapa större förutsättningar i detta sammanhang. Ett ökat samarbete mellan kommunerna är avgörande för att kunna behålla och utveckla kvalité, minska vår sårbarhet och kunna effektivisera. Gemensam överförmyndarnämnd, Samordningsnämnd IT, Räddningstjänst, upphandlingsenhet och miljö och byggnämnd är goda exempel, och vi avser att utveckla detta ytterligare. Vår nuvarande skattebas måste växa. Vi måste alltså bli fler invånare, vilket i sin tur naturligtvis också kräver att vi bygger fler bostäder. Redan idag byggs en del villor och vi har budgeterat för utveckling av områden för flerbostadshus. Det är därför med glädje vi kan säga att Forshaga kommun storsatsar för framtiden. Detta gör att vi har framtidstro och tillsammans så gör vi alla vad vi kan för att möjliggöra tillväxt i vår gemensamma välfärd. Per Lawén Kommunstyrelsens ordförande Budget (33)

5 Budgetförutsättningar Budgetförutsättningar Budgeten bygger på en god budgetföljsamhet med en uppräkning av respektive driftsbudgetram med 2% -inkluderat lön o övriga kostnadsökningar. Budgeterad effektiviseringsnivå för interna verksamheter uppgår till 2%, med ett förhållningssätt att riktade statsbidrag eller andra variabler kan ge avräkningar eller tillägg av tilldelad ram. Demografisk uppräkning Tidigare beslut om demografisk uppräkning förslås nu i år två av ny ekonomisk fördelningsmodell bli 100%. Det som i övrigt gäller är att uppräkningarna är förskotterade utifrån prognos och ska vara Kvalitetsneutrala - ska endast kompensera för förändrade demografiska förutsättningar, ej för förändrade kvalitetsambitioner, Rättvisande - ska återspegla faktiska demografiska behov enligt av kommunstyrelsen fastställda befolkningsprognoser, med avstämning mot faktiskt utfall, Objektiva - ska inte kunna påverkas av berörda nämnder, Transparenta - ska kunna granskas på ett öppet sätt. De två verksamheter som omfattas av resursfördelning demografi är verksamheter där populationen för respektive ersättningsgrupp är så stor att enhetliga ersättningsschabloner med enkelhet kan användas och efterfrågan på/behov av verksamhet har ett starkt och tydligt samband med åldersdemografin. För Bun gäller det antalet i förskola, förskoleklass, grundskola och 3 årig gymnasieskola. För Von gäller det antalet 80+ som är i behov av hemtjänstinsats eller särskilt boende. Uppräkning sker enligt förväntad nivå som slutavräknas efter faktiskt utfall per sista december jämfört med året före. Detta innebär att verksamheterna är förskotterade gentemot kommande kostnader och tvärtom om de demografiska förutsättningarna blir omvänt. Tjänstemannaberedning - och flerårsperspektiv Utifrån strategisk plan har kommunens ledningsgrupp tagit fram behov Behoven har prioriterats i 1. investeringsplan 2021, flerårsplan 2. Prioriteringar inom ram 3. Krav på ramtillägg Upphandling och avtalstrohet ett upphandlingssystem behöver prioriteras - en besparingspotential i flerårsperspektiv bedöms uppgå till 2,5-5,0 mnkr. Investering i ny simhall på 131 mnkr är den investering som påverkar flerårsperspektivet mest. Den innebär en ökad driftkostnad på 4,0 mnkr vilket motsvarar 17 öre i kommunalskatt. Budget (33)

6 Budget 2021 flerårsplan Bokslut 2017 Bokslut 2018 Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Skattesats 22,35 22,35 21,87 21,87 21,87 Finansnetto Resultat e. skatt och finansnetto, förändring av eget kapital Nettokostn. exkl. avskrivningar, täckningsgrad ,6% 95,4% 94,0% 92,7% 92,5% Nettoinvesteringar tkr Anläggningstillgångar kr/inv Total skuld kr/inv Ansvarsförbindelser kr/inv Eget kapital kr/inv Soliditet 53% 55% 54% 54% 53% Budget (33)

7 Resultatplan Resultatplan Belopp i tkr År Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Folkmängd 1/11 året innan Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Avskrivning gamla simhallen Verksamhetens nettokostn Skatteintäkter Generella statsbidrag och utj. Kommunal fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Räntekostnader på pensioner Förändring av e kap.=årets resultat Budget (33)

8 Kassaflödesanalys Redovisning av kassaflöden, belopp i tkr År Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Beräknat resultat Av- och nedskrivningar Förändrad pensionsavsättning Övriga ej likv påv poster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning (+)/minskning (-) periodiserade anslutningsavgifter Ökning (-)/minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (-)/minskning(+) förråd och varulager 4 Ökning (+)/minskning(-) kortfr skulder Medel från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Bruttoinvestering i mat anl tillg ombudgetering mellan år Investeringsbidrag och övr inv ink Försäljning/köp av matr anl tillg Försäljning/köp av finansiella anl tillg Medel från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Medel från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Budget (33)

9 Noter till resultatplan Noter till resultatplan Belopp i tkr Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Verksamhetens intäkter Interna fördeln. hyror mm Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Rivning gamla simhallen Införande av beställarstöd ger bättre styrning och kontroll av inköp Kapitalkostnader Kalkylerade personalomkostnader Faktiska personalomkostnader Pensionskostnader inkl. löneskatt Interna fördeln. lokalvård och hyror Fastighetsskatt Till KF:s förfogande Verksamhetens kostnader Budget (33)

10 Balansbudget Balansbudget Belopp i mnkr Bokslut 2019 Prognos 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 Anläggningstillgångar 628,8 621,3 681,1 764,1 808,0 Omsättningstillgångar 99,4 147,6 119,2 100, Summa tillgångar 728,2 768,9 800,3 864,7 912,6 Eget Kapital 393,4 411,2 425,9 440,9 456,1 Avsättning till pensioner 16,6 16,1 15,2 14,6 14,3 Långa skulder 155,6 170,0 195,0 245,0 278,0 Korta skulder 162,6 171,6 164,2 164,2 164,2 Summa skulder 318,2 341,6 359,2 409,2 442,2 Summa eget kapial, avs o skulder 728,2 768,9 800,3 864,7 912,6 Ansvarsförbindelser, pensioner 258,6 251,9 241,0 229,6 220,8 Borgensåtaganden 384,1 384,1 384,1 384,1 384,1 Skatter och utjämning Skatteintäkter och skatteutjämning är kommunens största intäktskälla. Staten har under 2020 beslutat om extra tillskott inom ramen för kommunalekonomisk utjämning och det beror på det ekonomiska läget utifrån Covid-19 med minskande skatteintäkter. Även för 2021 finns förslag om tillskott. Kommunens intäkter påverkas enligt följande av förändrade förutsättningar: Minskning/ökning av generella statsbidraget med 1% = 2,5 mnkr Förändrad utdebitering av skatt med 1 kr = 23,0 mnkr Förändring av antal invånare med 100 personer = 5,8 mnkr Skatter och utjämning Belopp i tkr Skatteintäkter Skatteutjämning Fastighetsavgift Summa Budget (33)

11 Driftplan Driftplan Belopp i tkr Driftram 2021 beräknad utifrån ny budgetfördelningsmodell - inklusive demografidel Nämnd/ förvaltn Basvärde 2020 års nettobud före lönerev inkl just högre PO Uppräkning till 2021 på nettobudget med 2% Demografi - från (utöver kompensation i 2020 års budgetram) Förändring statsbidrag Justering ändrade arvodesregler Anpassning 2% Förslag till ram 2021 KS, klk,inkl valnämnd KS, ek KS förf IT KS, pers KS, kultur/fritid KS, räddningstjänst Kommunledningsstab totalt KS, komtek Kommunstyrelse totalt Överförmyndarnämnd Barn- o utbildningsnämnd Lärande- o arbetsnämnd Vård- o omsorgsnämnd Miljö- o byggnämnd Totalt nämnder Budget (33)

12 Investeringsbudget Investeringsbudget 2021, , total sammanställning alla nämnder Belopp i tkr Till kommunstyrelsens förfogande Etablering nya områden Tillgänglighetsanpassningar Strategiska markinköp Centrumutveckling Investeringar kris Verksamhetssystem KS Tillgänglighetsanpassning websidor 200 Upprustning lekplatser Nya arbetsfordon, tekniska Asfalt Utbyte gatubelysning LED Cykelbana Lyckan Broreparationer Grusvägar Vatten och avloppsnät Upprustning vattenverket Friluftsanläggningar/gräsklippare Pumpstationer Deje Simhall Ny förskola Montering och utbyte av ventilationsaggregat Styr- och regler Övriga inv. fastigheter Vårdboenden Investeringar kost Summa kommunstyrelsen Summa överförmyndarnämnden 150 Summa Barn- o utbildningsnämnd Summa lärande o arbetsnämnd Summa Vård- o omsorgsnämnd Budget (33)

13 Belopp i tkr Summa miljö- och byggnadsnämnden 200 Totalt investeringar Budget (33)

14 Organisation Budget (33)

15 Kvalitets- och styrmodell Kvalitets- och styrmodell Kvalitets och styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Den beskriver vilka ramar som kommunens verksamheter har att förhålla sig till. Syftet är att vi ska nå de mål som kommunfullmäktige satt upp. De viktigaste delarna är vår vision, vår värdegrund och den strategiska planen. Styrningen ska samlas i verktyget Stratsys och ansvaret för kunskapsspridningen har chefer och förtroendevalda. Styrmodell Vision Forshaga kommun 2040 varmt välkommen! Här känner sig alla välkomna, trygga och inkluderade. Genom att vara öppna och visa tillit till varandra gör vi alla delaktiga. Våra olikheter är vår styrka. Vi ser möjligheter och utvecklas tillsammans. Gemensamt bygger vi ett hållbart och tryggt samhälle där ingen lämnas utanför. Strategisk plan - målområden och övergripande mål: Externt perspektiv Trygghet och kunskap för alla Utveckling och tillväxt i harmoni Internt perspektiv Trygg organisation, ledning och ekonomi Värdegrund Vi är till för invånarna i Forshaga kommun. Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det. Vi är stolta och engagerade Vi ser helheter och samarbetar Vi skapar goda möten Vi tar ansvar för framtiden Vi är modiga och beslutsamma Ansvar och uppföljning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och är de som styr kommunen, fullmäktigeledamöterna är direktvalda av Forshagaborna för att representera dem. De beslutar om vision och övergripande mål, budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor. De beslutar även om vilka nämnder och bolag som ska finnas. Med hjälp av revisorerna kontrollerar kommunfullmäktige att verksamheterna drivs på rätt sätt. Reglemente och bolagsordningar Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsområden styrs av kommunallagen och det reglemente som kommunfullmäktige beslutat om. Bolagen styrs på motsvarande sätt av aktiebolagslagen samt bolagsordning och ägardirektiv som fullmäktige beslutat om. Kommunstyrelsens roll Kommunstyrelsen övervakar att de av kommunfullmäktige fastställda mål, planer och ekonomiska ramar efterlevs genom att följa upp och rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen utvecklas under året. Kommunstyrelsen ska även ha uppsikt över verksamheten i de företag eller andra organisationer som kommunen äger eller har intressen i. Kommunstyrelsen arbetar dels som en egen nämnd och dels som kommunfullmäktiges förlängda arm. Detta är viktigt att hålla isär i vårt styr- och ledningssystem och som organisationen är uppbyggd idag placeras det som är centralt på nivå "Kommunfullmäktige". Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorganisation och har ansvar för hela kommunens utveckling. Kommunstyrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamhet samt leder arbetet med utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen är också egen nämnd för den tekniska förvaltningen och kommunledningsstaben. Nämnder och bolagsstyrelser Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att genomföra och utveckla sin verksamhet så att de kommunövergripande målen uppnås inom givna ekonomiska ramar och de lagar och regler som styr verksamheten. Nämnderna svarar också för den interna kontrollen inom sitt område och att eventuella avvikelser analyseras och åtgärdas. De rapporterar kontinuerligt till kommunstyrelsen enligt fastställd tidplan och i övrigt när kommunstyrelsen så beslutar. Nämnden beslutar om åtaganden (resurskrävande aktiviteter med stor betydelse för måluppfyllelsen) för sin och sina enheters verksamhet. Nämnden beslutar också om mått, inklusive målvärde, kopplat till de övergripande mål som berör nämndens verksamhet.övergripande mål följs upp i delårsrapport och årsredovisning. Åtaganden följs upp enligt den tidplan som nämnden beslutat, lämpligen samtidigt som de övergripande målen, och redovisas till den egna nämnden. Budget (33)

16 Förvaltningar och bolag Förvaltningar och bolag ansvarar för att planera, genomföra, följa upp, analysera och förbättra sin verksamhet så att övergripande mål uppnås och gällande lagar och regler efterlevs. Parallellt med planering och uppföljning sker också vår internkontroll, där vi genom att planera och följa upp riskbedömningen säkerställer att de övergripande målen kan nås. Förvaltningens verksamhetsplan ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. Förvaltningen formulerar mått (SMARTa förvaltningsmål) som är relevanta för att beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen, minst ett inom varje målområde. Måtten ska följas upp och analyseras utifrån ett förbättringsperspektiv och inte enbart kopplat till årets målvärde. Ett viktigt fokus är reellt eller upplevt resultat utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. För att styra och driva ett ständigt förbättringsarbete kan vi också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. Måtten följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. Förvaltningsgemensamma aktiviteter lyfts fram kopplat till måtten. Förvaltningen har ansvar för att de enheter som finns inom förvaltningen på motsvarande sätt upprättar en verksamhetsplan för sin verksamhet. De styrdokument som kommunfullmäktige beslutar om gäller hela kommunkoncernen, såväl förvaltningar som bolag. Till stöd finns de gemensamma styrdokument som kommunfullmäktige, kommunstyrelse och respektive nämnd/bolagsstyrelse beslutat om. I förvaltningens verksamhetsplan bör också finnas en förteckning (länkar) till de viktigaste lagar och regler, riktlinjer och rutiner som styr verksamheten. Enhetens roll På enhetsnivå genomförs vår operativa verksamhet. Det är här vi utför våra tjänster och möter brukaren/invånaren. Det är i detta möte som det avgörs om vi lever upp till våra mål. Enhetens verksamhetsplan ska enkelt uttryckt beskriva: Vem är vi till för? Vad är vårt uppdrag? Hur vet vi att vi är framgångsrika i vårt uppdrag? Kring dessa frågor för vi också dialog med medarbetarna på arbetsplatsträffar eller i samband med verksamhetsplanering. Planen ska beskriva hur verksamheten bidrar till att de övergripande målen nås. Verksamheten lyfter fram mått (SMARTa verksamhetsmål) som är relevanta för att beskriva hur verksamheten bidrar till de övergripande målen och som är viktiga ur ett förbättringsperspektiv, minst ett per målområde. Ett viktigt fokus är reellt eller upplevt resultat utifrån brukarens eller den specifika målgruppens synvinkel. Måtten ska följas upp och analyseras utifrån ett förbättringsperspektiv och inte enbart kopplat till årets målvärde. För att styra och driva ett ständigt förbättringsarbete kan vi också behöva mått för volymer, aktiviteter och processer. Måtten följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. Verksamhetens aktiviteter lyfts fram kopplat till måtten. Verksamheten kan också ha åtaganden (resurskrävande aktiviteter med stor betydelse för måluppfyllelsen) från nämnd som gäller för enhetens verksamhet. Uppföljningen av åtaganden, mått och aktiviteter sker på arbetsplatsträffar för att skapa delaktighet och att öka medvetenheten om hur verksamheten bidrar till övergripande mål. I enhetens verksamhetsplan bör också finnas en förteckning (länkar) till de viktigaste lagar och regler, riktlinjer och rutiner som styr verksamheten. Budget och uppföljning Det är viktigt att kontinuerligt följa upp verksamheten för att se till att vi når de mål som är uppsatta och att effekten blir den vi tänkt oss. Uppföljningen sker med lite olika intervall beroende på nivå i organisationen. Parallellt med årets uppföljning sker också vår internkontroll, där vi genom att följa upp riskbedömningen säkerställer att de övergripande målen kan nås. Övergripande beslutar kommunfullmäktige om strategisk plan (övergripande mål och mått) och budget i november månad för nästkommande år. Därefter arbetar nämnder och bolag fram verksamhetsplaner ner till enhetsnivå där åtaganden från nämnden arbetats in. Under året följs verksamheten upp löpande. Ekonomiska rapporter lämnas till kommunfullmäktige vid varje sammanträde och till kommunstyrelse och nämnd månadsvis. Efter 8 månader görs ett delårsbokslut där även måluppfyllelsen enligt den strategiska planen följs upp. När året är slut följs budget och den strategiska planen upp i årsredovisning och bokslut som redovisas till kommunfullmäktige samt nämnder och styrelser. Måtten på övergripande nivå redovisas helårsvis eller i undantagsfall mer sällan. Måtten på enhetsnivå följs med fördel upp månadsvis men också per kvartal eller mer sällan. På enhetsnivå redovisas måluppfyllelse och ekonomiskt utfall månadsvis vid arbetsplatsträffar. Det är viktigt att måluppfyllelsen på enhetsnivå kan följas nära i tid för att målen ska bli styrande för verksamheten. Bilden nedan visar vilka aktiviteter som sker när under innevarande år. Budget (33)

17 Budget (33)

18 Strategisk plan Trygghet och kunskap för alla Övergripande mål Mått Målvärde MR & Agenda 2030 Vi stärker allas rätt till god utbildning. Vi stärker rätten till ett jämlikt och värdigt liv Vi främjar delaktighet genom tillgänglig och inkluderande information och dialog kring våra tjänster. Elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, positiva svar, andel (%) Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel (%) Kursdeltagare i gymnasial vuxenutbildning som vid årets slut slutfört kurs, andel (%). Vuxna biståndstagare med långvarigt ekonomiskt bistånd, andel (%) av befolkningen Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel (%) Långtidssjukskrivna med psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar, andel (%) Upplevd ökat självständigt liv vid arbetsmarknadsenheten, andel (%) Verkställighet av beviljade biståndsbeslut gemensamt LAN-VON, andel (%) Nöjd Inflytande-Index Helheten Nöjd Inflytande-Index Påverkan Dialog mellan företag och kommunledning (politiker och tjänstemän). 90% MR-indikator Agenda 2030-indikator 85% Agenda 2030-indikator 75% MR-indikator Agenda 2030-indikator 70% MR-indikator 1% Agenda 2030-indikator 10% Agenda 2030-indikator 53,5% Agenda 2030-indikator 80% 100% 45 MR-indikator 44 3,32 Utveckling och tillväxt i harmoni Övergripande mål Mått Målvärde MR & Agenda 2030 Vi stärker tillgången till meningsfulla, inkluderande miljöer och aktiviteter för våra invånare. Vi främjar allas rätt till bostad samt trygghet och säkerhet i offentliga miljöer. Vi främjar arbetet för en växande kommun och samverkan med näringslivet Nöjd Region-Index Fritidsaktiviteter. Deltagartillfällen i idrottsföreningar, antal/invånare 7-20 år. Aktivitetstillfällen för barn och unga i kommunala bibliotek, antal/1000 inv 0-18 år 59 MR-indikator 34 MR-indikator 63 Nöjd Region-Index Trygghet. 60 MR-indikator Verkställda vräkningar/avhysningar som berör barn, antal barn/ inv Öka antal invånare. 50 Antal färdigställda 4 0 MR-indikator Budget (33)

19 Övergripande mål Mått Målvärde MR & Agenda 2030 för hållbart företagande och tillväxt. Vi främjar minskad miljö- och klimatpåverkan. detaljplaner för bostäder Nyproduktion av bostäder, kommunalt och privat. Förbättra företagsklimatet, sammanfattande omdöme. Vattentäkter med vattenskyddsområde, andel (%) Utsläpp till luft av växthusgaser, ton CO2- ekv/inv. Skyddad natur totalt, andel %. Andel närproducerade livsmedel i kommunens verksamhet. Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet (%). Andel Fair Trade-märkt kaffe, te och kakao i kommunens verksamhet. 17 3,4 100% Agenda 2030-indikator 1,9 Agenda 2030-indikator 5% Agenda 2030-indikator 1% 26% Agenda 2030-indikator 100% Trygg organisation, ledning och ekonomi Övergripande mål Mått Målvärde MR & Agenda 2030 Vi är en ansvarsfull arbetsgivare och främjar en god hälsa och arbetsmiljö för alla våra medarbetare. Vi stärker våra medarbetares förutsättningar att vara delaktiga och bidra till ständiga förbättringar. Vi säkerställer en långsiktigt god ekonomi för att utveckla Forshaga kommun - god ekonomisk hushållning. Minska andel sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) Öka andel anställda som nyttjar friskvårdstimmen Förbättra attraktiv arbetsgivarindex. Medarbetarengagemang (HME), totalt kommunen - Totalindex Soliditeten som överstiger medelvärdet av soliditetsnivån för alla kommuner. Förbättra resultat över femårsperiod. Skapa årlig buffert för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar. (Resultat) 6 MR-indikator 40% MR-indikator 47% 1,1 2% Ökad avtalstrohet 80% Kommunkoncernens resultat ska förbättras över femårsperiod. Kommunkoncernens soliditet ska överstiga kommunsveriges genomsnitt. 9,7 35% Budget (33)

20 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Syfte och mål Överordnade syften Forshaga kommun ska ha verksamhet och ekonomi i gott skick. Det förutsätter ett långsiktigt tänkande. För att säkerställa detta krävs att varje generation står för de kostnader de ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare att få betala inte bara för den verksamhet de själva konsumerar utan även för den som tidigare generationer konsumerat. En annan viktig hörnpelare för att uppnå en verksamhet och ekonomi i gott skick är att kommunen som ansvarig för förvaltningen av medborgarnas skattepengar alltid strävar efter att dessa används på effektivast möjligaste sätt. Dessa riktlinjer avser i huvudsak den kommunalt skattefinansierade verksamheten. För VA- och renhållningsverksamheten gäller att den fullt ut ska finansieras via konsumtionsavgifter. För den verksamhet som drivs i företagsform sker styrningen i huvudsak genom kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Utgångspunkten för dessa styrdokument ska också vara långsiktigt god ekonomisk hushållning. Finansiellt perspektiv - övergripande ekonomiska mål Vi säkerställer en långsiktigt god ekonomi för att utveckla Forshaga kommun = God ekonomisk hushållning Mått: Soliditet som överstiger medelvärdet av Sveriges kommuners soliditetsnivå. Målvärde 2021 = 47 % (Senast kända värde för kommuner). Förbättra resultat över femårsperiod. Målvärde 2021 = högre än 1,1%. Skapa årlig buffert för att möta förändrade ekonomiska förutsättningar (Resultat) Målvärde 2021 = återgå till budgeterat resultat på 2%. Ökad avtalstrohet (upphandlade avtal) Målvärde 2021 = 80%. Kommunkoncernens resultat ska förbättras över 5-årsperiod. Målvärde = högre än 9,7 mnkr. Kommunkoncernens soliditet ska överstiga kommunsveriges genomsnitt. Målvärde = 35 %. Avstämningen av de ekonomiska målen ska göras av kommunfullmäktige i samband med hantering av budget, reviderad budget, delårsbokslut och årsredovisning. Ekonomisk planering och uppföljning Budgetmodell och grundläggande principer Forshaga kommuns budgetmodell bygger på treåriga rullande budgetar. Treårsbudgeten revideras varje år. Beslut om budget inkl. skattesats ska tas av kommunfullmäktige senast i november månad. Åtgärder utifrån prognos om befarade underskott hanteras i första hand inom berörd nämnd. Förändrade förutsättningar som medför att en nämnd bedömer att man inte klarar av att hålla sig inom givna anslag ska så fort som möjligt redovisas till kommunstyrelsen. Över- och underskott förs inte regelmässigt med till nästkommande år utan behandlas som en del i beslut om årsredovisning. Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad en reviderad budget, utifrån föregående års resultat samt uppdaterade prognoser över skatteintäkter och övriga finansiella poster. Det är mot den reviderade budgeten som uppföljning sker. Driftbudget bygger i normalfallet på ramanslag per nämnd. I den mån anslag riktas till särskild verksamhet ska detta klart framgå av kommunfullmäktiges budgetbeslut. Investeringsanslag kan antingen vara knutna till enskilda objekt eller på nämnd och förvaltning som ramanslag. Uppföljning och rapportering Samlad rapportering till kommunfullmäktige om kommunkoncernens verksamhetsmässiga och ekonomiska utfall sker löpande under året och i samband med delårsbokslut och årsredovisning. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen kan besluta om särskilda verksamhets- och ekonomiuppföljningar för en eller flera nämnder eller styrelser. De helägda bolagens styrelser är på samma vis som kommunens nämnder skyldiga att rapportera avvikelser till ägaren kommunen. Styrningen av bolagen regleras närmare i kommunens bolagsordningar och ägardirektiv. Budget (33)

21 Roll- och ansvarsfördelning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige fastställer kommunens mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Alla ändringar och eventuella avvikelser från målen eller riktlinjerna ska godkännas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det löpande ansvaret för uppsikten över kommunkoncernens samlade verksamhet och ekonomi. Kommunstyrelsen övervakar att kommunfullmäktiges beslut om mål och riktlinjer efterlevs. Vidare samordnar och leder kommunstyrelsen arbetet med budget, uppföljning och årsredovisning. Kommunstyrelsen fastställer inom ramarna för dessa riktlinjer hur arbetet ska bedrivas. Nämnder och styrelser Nämnderna ansvarar för att fullmäktiges beslut om mål och ekonomi för den egna verksamheten följs. Nämnderna ska kontinuerligt följa anslagsförbrukning samt utvecklingen av kvalitet och kvantitet i sin verksamhet. Befaras större avvikelser ska detta rapporteras till kommunstyrelsen. Nämnderna ska vidta de åtgärder som krävs för att hålla sig inom beviljade anslag. Kommunrevisionen Revisorerna är fullmäktiges instrument för den demokratiska kontrollen med uppdrag att granska och ytterst ge fullmäktige underlag till prövning och beslut om ansvarsfrihet och måluppfyllelse. Särskilt viktig är naturligtvis denna roll innan beslut kring långsiktig verksamhetsmässig och ekonomisk planering och rapportering tas. Det är därför viktigt att kommunstyrelsen tillsammans med kommunrevisorerna ständigt utvecklar arbetsformer och processer så att kommunrevisionen ges bästa möjliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag Budget (33)

22 Kommunala bolag Nuläge Forshagabostäder AB Forshaga bostäder har genomfört renovering av kök och byte av ventilation på Fältgatan och Thoreliusgatan 14 A och B. Motsvarande arbeten skall genomföras på Thoreliusgatan 14 C och D samt 12 A-D under hösten med start 1 augusti. Energibesparingsåtgärder har genomförts med bland annat förbättrat energistyrning. Projektering av ombyggnad av lokaler på Storgatan 55 till lägenheter har genomförts, byggstart i augusti. Fönsterbyten på Bruksgatan 7-13 har upphandlats men överklagats och ligger hos förvaltningsrätten för avgörande. Coronapandemin har medfört att några lokalhyresgäster beviljats hyresnedsättning. Bidrag har sökts hos Boverket för att täcka delar av kostnaderna. Resultatuppföljningen per visar ett förvaltningsresultat med ett utfall på 2,0 mnkr, vilket är 0,2 mnkr över budgeterat resultat på 1,8 mnkr. Årsprognosen förutspår ett resultat på 2,9 mnkr, 0,2 mnkr över budgeterat resultat på 2,7 mnkr. Ett fortsatt lågt ränteläge samt en låg vakansgrad är grunden för att budgeten kan hålls. Forshaga Energi AB Ny upphandling av pellets, från 1 juli, har genomförts till ett något lägre pris än tidigare avtal men med samma leverantör. En statusmätning av ledningsnätet har genomförts och reparationer för att åtgärda fuktskador har påbörjats. Hjullastare har inköpts för att effektivisera bränslehanteringen. Tillbyggnad av panncentralen med garage och verkstadsdel pågår. Resultatuppföljningen per visar ett förvaltningsresultat med ett utfall på -0,3 mnkr, vilket är 7 tkr lägre än budgeterat resultat. Årsprognosen förutspår ett resultat på -0,5 mnkr, 5 tkr lägre resultat än enligt budget. Forshaga Fibernät AB Forshaga Fibernät genomför under 2020 en omfattande utbyggnad av fibernätet på landsbygd inom ramen för landsbygdsprogrammen och ERUF. Under våren har områden i anslutning till dessa sträckor bearbetas och utbyggnadsprojekt påbörjats. Nya projektmedel för utbyggnad på landsbygd har också sökts och beviljats. Upphandling och projektering har påbörjats. Förtätningar inom redan utbyggda områden i tätort pågår. Arbete med driftsäkerhet och dokumentation av nätet pågår. Resultatuppföljningen per visar ett förvaltningsresultat med ett utfall på 1,4 mnkr, vilket är 0,9 mnkr över budgeterat resultat på 0,5 mnkr. Årsprognosen förutspår ett resultat på 1,6 mnkr, 0,9 mnkr över budgeterat resultat på 0,7 mnkr. Ny VD och ekonom (köpt tjänst från Forshaga kommun) har rekryterats till alla tre bolagen. Kommunstyrelsen Kommunledningsstab Nuläge Kommunledningskontoret En webbaseradutbildning för mänskliga rättigheter, MR, är framtagen samt en kommunikationsplan. Arbete pågår med kommunens översiktsplan. Dialoger har förts med invånare, såväl fysiskt som digitalt. Översiktsplanen är ute för samråd. En uppbyggnad av en krisledningsorganisation samt styrdokument är påbörjad. Ny vision samt strategisk plan med inriktning mot mänskliga rättigheter är färdigställd. Ett kvalitetsnätverk är skapat och träffas regelbundet. Ca 30 e-tjänster är skapade och driftsatta. Ca 20 utredningsärenden är klara och genomförda. Ett projekt för skapandet av ett kontaktcenter är startat. En organisationsutredning är startad för översyn av förvaltningsorganisationen. Markanvisning upprättad för området Åsmyren. Tomtersålda för 6 nya företagsetableringar. Ett nytt telefonisystem är infört. Införandet av ett nytt ärendehanteringssystem (LEX) är påbörjat. Ekonomikontoret Nytt redovisningssystem Raindance infört under våren Det är gjort i samverkan med Kils kommun och systemet driftas i Kils kommun. I samband med detta förändrades och samordnades kodplan och referenskodstruktur med Kils kommun. Upphandlingsprocessen startade 2017 och övergick när den processen var klar i en införandefas och en driftsättning i april 2020, i skrivande stund återstår ett antal restpunkter som ska åtgärdas av leverantören CGI. En kommunmall var det som offererades men en lärdom som kan dras är att det främst är upp till den egna kommunen att bygga upp systemet från början. Covid-19 hade stor påverkan då möjligheterna till fysisk utbildning omöjliggjordes. Digitala utbildningsfilmer togs fram och översättningstabeller och nya kodplaner lades ut på intranätet. Samverkan och samordning med annan kommun är både en möjlighet och en utmaning men Forshaga har haft stor nytta av Kils kommuns kunskap då Kil redan hade Raindance sedan tidigare. Läget under 2020 har varit besvärande utifrån stort jobb med införandet av det nya redovisningssystemet, samtidigt som Budget (33)

23 behovet av anpassningar utifrån det ekonomiska läget har krävt stora arbetsinsatser från ekonomikontorets sida. Ekonomikontorets medarbetare är nu slitna och sjukskrivningar har blivit följden. Personalkontoret Aktivt arbete med arbetsrättsliga rutiner i samband med Covid-19. Personalkontorets ansvar har främst varit rutiner runt arbetsledning och arbetsskyldighet i samband med personalförsörjning samt att minska risken att medarbetarna ska bli smittade på arbetet. Samverkan och förhandlingar gällande det anpassningsarbete som har skett på barn- och utbildningsförvaltningen samt vård- och omsorgsförvaltningen. Resultat av genomförd medarbetarundersökning presenterades vid årsskiftet. Arbete med resultatet har skett på arbetsgruppnivå under våren. Planering och uppstart av äldreomsorgslyftet. Arbete med att stötta kommunens chefer i rehabiliteringsprocesser när Försäkringskassan har beslutat om indragen sjukpenning. Kartläggning av möjlighet till att skapa en kommuncentral bemanningsenhet. Kompetensutvecklingsplaner med stöd från Omställningsfonden. Kvalitetssäkrad löneprocess för att ytterligare förstärka vår kontroll och hålla nere antal felaktiga löner. Arbete med att ta fram rutiner gällande säkerhetsskydd och hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Säkerhetsskyddsanalys gällande kommunens säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt signalskydd. Kultur- och fritidsenheten Kultur- och fritid har under första halvåret fått "ställa om" med alla verksamheterna. Kulturskolan har fått tänka om kring undervisningen. Ungdom har fått vara mer mobila utomhus för att tillmötesgå ungdomarna på bästa sätt. Biblioteket har fått se över olika rutiner för besökare. Under våren och sommaren har biblioteket designat om miljön på Lärcenter, detta med ljudabsorberande tak och väggar samt nya möbler. "Meröppet" går enligt plan i Deje. Kontoret har under våren och sommaren fått kartlägga och prioritera olika föreningars behov av stöd. Under sommaren testade kontoret att skapa mobila mötesplatser ute i kommunen. Lustenrundan blir mer digital och samverkan med annan verksamhet "Hitta ut" görs. Utvärdering sker i höst. Arbetet med att utveckla mötesplatser med fokus på ungdom är igång. Framtida utmaningar Kommunledningskontor Uppdrag att utreda kommunens organisation åligger kommunledningkontoret och även implementering av eventuell ny organisationsform. Uppdrag att utreda en gemensam nämndadministration samt införandet av denna. Utarbeta en kommunövergripande strategi för inköp av mark. Under 2021 ta fram ett gestaltningsförslag för centrumutvecklingen i Forshaga tätort. Öka kunskapen om digitalisering i hela kommunorganisationen. Kommunledningskontoret kommer att genomföra en workshop som start på ett utvecklingsarbetet avseende digitalisering av våra verksamheter. I samband med införandet av ett nytt ärendehanteringssystem (LEX) utveckla nämndadministrativa rutiner och mallar. Arbete med införande av mänskliga rättigheter i styrningen samt att inarbeta frågor om t.ex. hållbarhet i kvalitetsarbetet kommer att samordnas från kommunledningskontoret. Fortsatt arbeta för ett kommungemensamt kvalitetsarbete med fokus på resultat och värdegrund. Utbildning och övning av krisledningsorganisationen kommer att ske vilket ökar vår förmåga att kunna hantera kriser. Införa ett datoriserat och krypterat sambandssystem (SIGNE) samt bygga ett sambandssystem för kris (RAKEL). Revidera bostadsförsörjningsplan. Slutföra arbetet med ett förslag till översiktsplan, för antagande under våren Steg för steg utveckla ett kontaktcenter under Ekonomikontoret Intresse om samverkan runt upphandlingsfrågor finns från fler kommuner. Nytt abonnentsystem har upphandlats och kommer att införas under hösten kräver liksom införandet av redovisningssystem arbete vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter. Utveckla ett beslutsstöd där information finns om ekonomi och verksamhet som stöd till budget/verksamhetsansvariga i deras uppdrag. Hitta former för att fortsätta samarbete/samverkan med Kils kommun där vi kan ge varandra stöd inom olika områden. Upphandlingsenheten planerar upphandling och införande av ett beställningssystem (e-handelssystem) för att göra det enkelt för beställarna att göra rätt och få bättre styrning och kontroll på inköpen. Personalkontoret Prioriterat stöd till cheferna för att minska sjukfrånvaron Fortsatt arbete gällande en kommuncentral bemanningsenhet Digitalisering av anställningsavtalet samt andra ersättningar. Chefs- och ledarskapsutveckling Prioritera mer uppföljningar och analys för att ge verksamheterna bättre underlag till beslut. Nytt samverkansavtal med de fackliga parterna. Budget (33)

24 Fortsatt samverkan med Kils kommun för att minska sårbarheten inom HR. Främst gällande chefsutbildningar. I samverkan med Kils HR-enhet digitalisera arbetsmiljöutbildningen för arbetsplatsombud/skyddsombud och chefer. Utökat säkerhetsskyddsarbete i samband med införandet av krypterat signalsystem SIGNE. Kompetensutveckling inom säkerhetsskyddsarbete till berörda medarbetare. Kultur- och fritidsenheten Fortsätta med uppdraget att skapa mötesplatser med fokus på ungdom. Se över och ta fram en plan för ungdom i kommunen. Fokus kommer fortsättas på begreppet folkhälsa i alla verksamheter. Kultur och fritidsenheten kommer att fortsätta fokusera på samarbete och samverkan inom och utanför enheten. Biblioteket har fått projektmedel till att tillgänglighetsanpassa än mer för invånaren. Kulturskolan har fått projektmedel för att kunna fördjupa sig inom digitalisering samt tillgängliggöra dans i olika områden i kommunen. En stor utmaning kommer vara budgeten Utifrån att enheten kan behöva spara 1-3 %. Vilka effekter blir det i tänkbara satsningar för enheten. Kommunteknik och service Nuläge Prognosen pekar på ett överskott med c:a 1,0 mnkr för kommunteknik mest tack vare den milda vintern. Däremot går simhallen med minus 400 tkr tack vare minskade intäkter. Hög investeringstakt kräver mycket resurser av främst tjänstemännen. Sanering (utbyte) av VA-nätet och gator på Västra Dejefors. Kostenheten anpassar matsedeln till mer vegetariskt för att komma i fas ekonomiskt. Andelen ekologiskt är oförändrad. Kommunteknik har ökade kostnader på entreprenörsavtal och övriga inköp, vilket medför fortsatta anpassningar i driftbudgeten. Underhållsplaner och kalkyler tas fram och uppdateras kontinuerligt främst inom fastighetsavdelningen. Planering pågår för en stor ombyggnad i Forshaga vattenverk samt för en ny reservvattenledning. Framtida utmaningar Rekrytering av ny fastighetschef. Nuvarande går över till projektledare för investeringsprojekten. Planering för nya områden, kommunen växer. Energieffektivisera för att uppnå fastställda miljömål och besparingar. Kostenheten behöver fortsätta att anpassa matsedeln mot mer vegetariskt för att kunna få ner kostnaden. Ingen ökad intäkt mot BUN och VON sker Upprustning av VA-nät samt VA-anläggningar fortsätter enligt investeringsbudget. Underhålla gator och GC-vägar med ny asfalt i hög takt enligt nyupprättad asfaltplan. (4% årligen) Upprätthålla attraktiviteten i samhället med tilldelad budget för att få nöjda kommuninvånare. Barn- och utbildningsnämnden Nuläge Det ekonomiska utfallet 2020 ser enligt prognosen ut att landa på ett resultat på minus 1,6 %, dvs 4,7 mnkr. Huvudorsaken är att två nya förskoleavdelningar behövde öppnas upp under 2020, prognostiserad kostnad 3,1 mnkr. En annan orsak är att det under hösten finns 35 stycken "överåriga" som läser ett fjärde till sjätte år på gymnasiet, glädjande är att det ändå är en minskning från vårens 52 "överåriga". Ersättning för sjuklön från staten är inte medräknat framåt, kan påverka prognosen positivt. Ett gediget anpassningsarbete har skett under året med stöd av ekonomi-och personalkontoret. Personalanpassningarna har genomförts under , för att kunna komma i budgetbalans under år Framtida utmaningar Starka sidor är att man ser en progression i resultatet framåt. Läsåret 19/20 kommer målet i meritvärdet 218 för niondeklassarna att nås, och i underliggande klasser är det en ökande positiv trend. Detta beror på att verksamheten blir bättre på systematisk uppföljning i och med arbetet med Samverkan Bästa Skola, som även inkluderar den ekonomiska uppföljningen. Risker: Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Pandemin Covid-19 ökar andel elever som är hemma. Budget (33)

25 Miljö- och byggnämnden Nuläge Corona-pandemin har haft en stor inverkan på verksamheten då mycket av årets planerade verksamhet har fått ändras. Smittskyddsinspektioner har blivit betydligt fler än i vanliga fall. Arbetsrutinerna i samband med sjukdom har också inneburit en ökad sjukskrivningsfrekvens. Kontoret ligger dock alltjämt mycket lågt på 1,88%. Årets hållbarhetsranking innebar en 6 placering av landets 290 kommuner vilket är en förbättring från förra året då vi kom på 13 plats. Forshaga är därmed den bäst placerade kommunen i länet. Kommunen har även blivit utsedda till att kandidera till den bästa Fairtradekommunen i landet tillsammans med tre ytterligare kommuner. Kommunen har fått ett kommunalt partnerskap med Lundazi i Zambia inom klimat och samhällsutveckling. Arbetet finansieras helt via SIDA. Kontoret har startat ett samarbete gällande hållbar utveckling inom näringslivet vilket har inneburit att SKR har utsett Forshaga till en av de kommuner i landet som de kommer att stödja under ett år framåt. Kommunen har erhållit förlängning av projektmedel från Energimyndigheten och även fått LOVA-medel för avloppsinventering i Forshaga och Munkfors. Framtida utmaningar För att den övergripande målsättningen att kommunen ska växa med 50 personer per år behöver förvaltningen ta fram fler detaljplaner. Extra resurser för detta behöver avsättas. Styrande dokument som översiktsplanen, den gröna infrastrukturplanen samt miljö- och klimatplanen kommer att styra utvecklingen inom kommunen. Miljööverenskommelserna med landshövdingen är ett arbete som kommer att fortsätta och påverka arbetet och utvecklingen. Arbete med åtgärder som är kopplade till Agenda 2030 kommer att öka på bred front inom hela kommunens verksamheter. Vård- och omsorgsnämnden Nuläge Vård-och omsorgsnämnden arbetar med anpassningar för att komma in i sin budgetram. Verksamheten har inköpt och infört mera välfärdsteknik i form av nattkameror, GPS larm och medicin karuseller (autodos). Förvaltningen har köpt in e-signerings app inom hemsjukvården och redovisnings app i personligassistans gentemot försäkringskassan. Externa lokaler har sagts upp och verksamheten har flyttats in i kommunägda lokaler. Bilpoolen har blivit mindre och flera elfordon samt elcyklar har köpts in. Första linjens chefer har väldigt många medarbetare, speciellt inom hemtjänst och särskilt boende. För att underlätta det administrativa arbetet har en gruppledare blivit tillsatt och centraliserat administrativt stöd. Nämnden har bland annat tagit beslut om maxgräns för hemtjänstinsatser för att nå budget i balans. Under våren drabbades hela världen av en pandemi, Covid- 19 virus. Pandemin har orsakat en snabb verksamhetsförändring inom vård och omsorg, ökad arbetsbelastning och nya rekommendationer för att hindra smitta. Det har också gett nya arbetssätt (digitalisering) och samverkans forum inom länet. Pandemin är inte över och kommer att påverka arbetet också under Framtida utmaningar Vi står inför en gemensam samhällsutmaning i hela världen, en befolkningsstruktur med allt fler äldre. År 2021 kommer, enligt OECD 14 länder i världen vara så kallade "superaged societies", det vill säga att 21% av populationen är över 65 år. Majoriteten av dessa är europeiska länder och Sverige är ett av dem. Detta innebär både ekonomiska och samhälleliga konsekvenser. I flera områden i Sverige pågår redan initiativ för att möta dessa demografiska förändringar som kan medföra att utmaningarna vänds till möjligheter och till ett mer inkluderande och mognare samhälle. Äldre delen av befolkningen ökar, både i antal och andel, samtidigt står vi inför en annan utmaning - pandemin. Under 2021 blir många av rekommendationerna gällande pandemin kvar och vi bemöter " det nya normala". Staten stödjer kommuner ekonomiskt för att upprätthålla en kvalitativ äldreomsorg. Även utbildningsinsatserna stöds ekonomiskt för att höja kompetensen hos anställda. Antal anpassade bostäder för äldre blir en utmaning som vi måste bemöta, senaste välfärdsteknik skall implementeras och användas. Inom LSS och socialpsykiatrin ser vi ökade behov både när det gäller boendeformer men också stöd. Den psykiska ohälsan ökar och en osäker framtid skapar oro och ohälsa. Lärande och arbetsnämnden Nuläge Prognosen per 31/8 är -902 tkr. Inför 2020 gjordes beräkningen att LAN var tvungen att minska kostnaderna med ca 5 mnkr för att uppnå ett nollresultat. I mars var prognosen - 3,7 mnkr och i juni -1,75 mnkr. Förhoppningen för helåret är att genom åtgärder och besparingar nå ett nollresultat. Inför året gjordes nya beräkningar av vad kostnader för vårddygn för barn och vuxna rimligtvis kunde hamna på för nivå utifrån att öppenvården och familjestödsenheten skulle kunna göra fler hemmaplanslösningar. Grundtanken är att omfördela och sänka kostnader när dessa insatser sker i den egna verksamheten. Kostnadsutvecklingen är positiv. Antalet vårddygn i behandlingshem och dylikt har sänkts. När det gäller barnplaceringar i kvalificerade familjehem så är kostnaden fortfarande högre än budgetramen men sett till 2019 års utfall så är prognosen att den totala kostnaden kommer bli mindre. Kostnader för försörjningsstöd är högre än budgetram. I april och maj blev det en inbromsning efter en ökande trend dessförinnan. Sommaren innebar en ökning men augusti månad tyder på en stabilisering igen. Det finns strategier på både lång Budget (33)

Moderaterna i Forshaga-Ullerud

Moderaterna i Forshaga-Ullerud Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser

Läs mer

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun

Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Karlstads kommun Dnr KS-2004-0379 Dpl 041 Postadress: Förvaltning/Kontor, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottnnggatan 32 Tel: 054-29 50 00 Fax: 054-295070

Läs mer

2019 Strategisk plan

2019 Strategisk plan 2019 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

2017 Strategisk plan

2017 Strategisk plan 2017 Strategisk plan Styrmodell Styrmodellen beskriver övergripande hur den kommunala verksamheten i kommunen ska styras, följas upp och utvärderas. Syftet är att vi skall nå de mål som kommunfullmäktige

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan 1(8) Budget 2018 och plan 2019-2021 Antagen av: Kommunfullmäktige Antagningsdatum: 2017-06-19 Diarienummer: 2017/51 2(8) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning)

Verksamhetsplan för utskrift (Barn och utbildning) Verksamhetsplan för utskrift - 2019 (Barn och utbildning) Målområden Indelning Beskrivning Ansvarig Övergripande Attraktiv kommun Externt Här känner sig alla välkomna. Här är det enkelt, här är det möjligt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsbokslut Kommunledningsstab

Delårsbokslut Kommunledningsstab Delårsbokslut 2018 Kommunledningsstab Delårsbokslut 2018 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser...4 Ekonomikontor...4 Kommunledningskontor...4 Personalkontor...4 Ekonomiskt utfall/finansiell analys...4

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Sid 1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning inklusive riktlinjer för resultatutjämningsreserv Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2016 Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, riktlinjer för resultatutjämningsreserv och avsättning/nyttjande av reservfond Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt

Verksamhetsförändringar 2020 och framåt Verksamhetsförändringar 2020 och framåt 2020 jämfört med 2019 Inflationskompensation 5 000 Inget val -450 Politikerutbildning -200 Nödvattenplan -300 Muntligt berättande o sagobygden -1 000 Anläggningsinriktning

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen!

Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014. Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Budgetberedning inför 2015-2017 22 oktober 2014 Tomelilla - här skapar vi förutsättningar för hög livskvalité och njuter av Österlen! Beslutspunkter Skattesats Finansiell mål och verksamhetsmål för GEH

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Revisionsrapport Rebecca Lindström Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Mönsterås kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning 1 2. Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

1 September

1 September September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar

Läs mer

Riktlinjer för budget och redovisning

Riktlinjer för budget och redovisning Riktlinjer för budget och redovisning Innehållsförteckning Inledning... 1 Grundläggande förutsättningar... 1 Budgetprocessen... 2 Fullmäktiges budget... 2 Verksamhetsplan... 2 Investeringar... 2 Rapportering

Läs mer

Budget Kommunfullmäktige. Budget (35)

Budget Kommunfullmäktige. Budget (35) Budget 2020 Kommunfullmäktige Budget 2020 1(35) Budget 2020 2(35) Innehållsförteckning Inledning...4 Fakta om Forshaga kommun...5 Budget 2020 flerårsplan 2021-2022...6 Resultatplan...10 Noter till resultatplan...12

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning God ekonomisk hushållning Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2016-06-15, 70 Dnr: 2016-00414 / 003 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för: Alla Dokumentet gäller tillsvidare STYRDOKUMENT

Läs mer

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro.

Årsredovisning. i korthet fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 fler kommuninvånare, bättre arbetsmarknad och med en ljusare framtidstro. Årsredovisning i korthet 2017 Forshaga kommuns årsredovisning är en redogörelse över hur våra verksamheter

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2019-2021 Budget 2019 Överförmyndarnämnden 1 Innehåll Omvärldsanalys -------------------------------------------------------------------------------------------- 4 Styrmodell --------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Emmaboda kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2011 Granskning av delårsrapport 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2017

Granskning av delårsrapport 2017 Granskningsrapport Daniel Brandt Jonas Axelsson Remmi Gimborn Granskning av delårsrapport 2017 Melleruds kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv

Verksamhetsplan Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 Kultur, fritid och näringsliv Verksamhetsplan 2019 2(10) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 5 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2017-2019 Budget 2017 Dokumentnamn Strategisk plan 2017-2019 Dokumentansvarig/processägare Ekonomichef Dokumenttyp Plan Version Ver 4 Fastställd/upprättad 2016-09-19/KS 2016/484 Senast

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrning av ekonomi och verksamhet... 3 Resultatansvar... 4 Uppföljning av ekonomi

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan Simhall

Verksamhetsplan Simhall Verksamhetsplan 2019 Simhall Verksamhetsplan 2019 2(6) Innehållsförteckning INLEDNING... 4 VAD ÄR DET MER ÄN STYRMODELLEN SOM STYR OSS?... 4 NULÄGESANALYS... 4 MÅLOMRÅDEN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 5 Våra

Läs mer

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun

Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun DANDERYDS KOMMUN 1(11) Kommunstyrelsen Förslag till reviderad mål- och styrmodell för Danderyds kommun Intentionen med föreliggande förslag är att utveckla och tydliggöra kommunens mål- och styrmodell.

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Anvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017

Anvisningar till nämndernas verksamhetsplaner inför 2017 1 (5) Ledningsförvaltningen Ekonomikontoret Datum Diarienummer 2016-06-22 KS0001/16 Handläggare Sari Nilsson, budgetchef Telefon: 023-868 60 E-post: sari.nilsson@falun.se Till samtliga förvaltnings-, kommunstyrelsechefer

Läs mer

Budget Kommunfullmäktige

Budget Kommunfullmäktige Budget 2020 Kommunfullmäktige Budget 2020 2(18) Innehållsförteckning Inledning... 4 Fakta om Forshaga kommun... 4 Budget 2019 flerårsplan 2020-2021... 4 Resultatplan... 4 Noter till resultatplan... 4 Balansbudget

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsbokslut Barn och utbildning

Delårsbokslut Barn och utbildning Delårsbokslut 2019 Barn och utbildning Delårsbokslut 2019 2(8) Innehållsförteckning Viktiga händelser... 5 Ekonomiskt utfall/finansiell analys... 5 Framtiden... 6 Målområden... 6 Attraktiv kommun... 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos

Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2010-08-24 Delårsbokslut 2010 Januari - juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Sammanfattning Delårsbokslutet är en uppföljning av resultatet under januari-juni 2010 med helårsprognos. Kommunens

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd

Månadsrapport. Utgåva: Månadsrapport. Rapportperiod: Organisation: Barn och skolnämnd Månadsrapport Utgåva: Månadsrapport Rapportperiod: 2019-02-28 Organisation: Barn och skolnämnd Könsfördelning År: 2019 2 God ekonomisk hushållning År: 2019 Nyckeltal Kön Målvärde 2019 Prognos Helår 2019

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning

Läs mer

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun

Granskning av delårsrapport Mönsterås kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2017 Maria Schönbeck Alexander Arbman Jörn Wahlroth Oktober 2017 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Syfte

Läs mer

Mål- och resursplan 2019

Mål- och resursplan 2019 Mål- och resursplan 2019 Politisk viljeinriktning Framtiden är ljus. Lilla Edets kommun är en kommun med fantastiska möjligheter. Vi har en geografiskt attraktiv placering med närhet till Göteborg men

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden

Utbildningsnämndens verksamhetsplan Antagen av Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens verksamhetsplan 2019-2021 Antagen av Utbildningsnämnden 2019-01-28 1 Innehåll Utbildningsnämndens verksamhetsplan 1 Inledning 3 Fortsatt process... 3 Uppföljning... 3 Ekonomi 4 Internbudget...

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF

Mål och budget 2017 med plan Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF Mål och budget 2017 med plan 2018-2020 Diarienr KS 2016/65 Antagen av kommunfullmäktige, KF 63 2016-06-20 2 Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet

Läs mer

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB

Olofströms kommun. Revisionsrapport avseende delårsbokslut Audit KPMG AB Revisionsrapport avseende delårsbokslut 2012 Audit KPMG AB Innehåll 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Förvaltningsberättelse 3.1 Investeringsredovisning 3.2 Driftsredovisning. Resultaträkning. Periodiseringar

Läs mer

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018

Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Sverigedemokraternas Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Budgetförslag för Köpings kommun 2018 Efter de dystra prognoser som Kommunstyrelsen har fått del av under januari och mars månad, vilka indikerade

Läs mer