Klinisk utvärdering av ozonbehandling på hypersensibla dentinytor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinisk utvärdering av ozonbehandling på hypersensibla dentinytor"

Transkript

1 1 Klinisk utvärdering av ozonbehandling på hypersensibla dentinytor Namn Student: Anzhelika Zadorozhna Namn Student: Shamim Turabi Handledare: Med. Dr Lena Karlsson Odont. Dr. Marianne Kjaeldgaard. Enheten för Cariologi och Endodonti

2 2 Clinical evaluation of ozone treatment on dentine hypersensitivity surfaces Summary Aim The purpose of our study a randomised prospective split-mouth single-blind study was to: - investigate the immediate effect of ozone treatment of dentin hypersensitivity by means of pain evaluation according to VAS (Visual Analog Scale). - also, to investigate after 3 months, the long-term result of ozone treatment of dentin hypersensitivity, by means of VAS. Method In all, ten adults between the ages 53 and 65 years, who met the required criteria, were recruited. A randomized prospective split-mouth single-blind study was conducted to avoid confounding factors. A randomised selection was being conducted using a dice. A test tooth and a control tooth were selected for each patient. Before the study was carried out, the patients gave their approval. The study consisted of two appointments, at an interval of three months. At the first appointment, information regarding our study was given to the patients. Then a clinical investigation followed, consisting of previous dental treatment, caries and pocket depths, sensibility to electricity and cold were registered. Apical radiographs were taken of the selected teeth in order to exclude other pathological changes in the jawbone. Pain caused by air blasting before and after ozone treatment, (140 ppm during 12

3 3 seconds) on test-tooth and air blasting on control tooth was recorded on a Visual Analogue Scale (VAS) at the first appointment and at the second appointment. Result The sensation of pain (VAS) decreased significantly for both test teeth (blast+ozone) and control teeth (just blasting) immediately after the treatment. However, no pain reducing effect of either test or control teeth was found after 3 month. Conclusion Ozone as a method for treating dentin hypersensitivity is currently not well known. According to the result of this study, it could not be considered as an efficient treatment of the hypersensitivity of dentine. Few clinical studies of the use of ozone in dental service have been carried out, and those published show varying results of the treatment. Further studies are therefore required.

4 4 Sammanfattning Syfte Syftet med vår studie var att i en randomiserad prospektiv split-mouth singel-blind studie: - undersöka den omedelbara effekten av ozonbehandling på hypersensibelt dentin med hjälp av smärtskattning enligt VAS (Visual Analog Scale). - att även undersöka långtidseffekten av ozonbehandling på hypersensibelt dentin med hjälp av VAS efter 3 månader. Metod Sammanlagt tio vuxna personer mellan åldrarna 53 och 65, som uppfyllde inklusionskriterierna, rekryterades. En randomiserad prospektiv split-mouth single-blind studie genomfördes för att undvika motstridiga faktorer. Med hjälp av lottning valdes en test-tand och en kontroll-tand för varje patient. Lottningen skedde med hjälp av en tärning. Innan studien utfördes lämnade patienterna sitt medgivande. Studien bestod av två besökstillfällen med tre månaders intervall. Vid första behandlingstillfället gavs information till patienterna om vår studie. Vid en klinisk undersökning registrerades föregående tandvård, karies och fickdjup, sensibilitet för el och kyla. Apikala röntgenbilder togs på de utvalda tänderna för att utesluta patologiska förändringar i käkbenet, randomisering av kontroll och test tand. Registrering av smärtupplevelse med luftblästring före och efter ozonbehandling (140ppm under 12 sekunder) på test- och kontroll-tand

5 5 enlig Visual Analog Scale(VAS) vid Behandlingstillfälle I och Behandlingstillfälle II. Resultat Smärtförnimmelsen (VAS) minskade signifikant för både test-tänder (luftblästring+ozon) och kontroll-tänder (enbart luftblästring) omedelbart efter behandlingarna. Däremot kvarstod inte den smärtminskande effekten för varken test- eller kontroll-tänder efter 3 månader. Slutsats Ozon som behandlingsmetod för hypersensibelt dentin vet vi i dagsläget inte så mycket om. Enligt resultatet av denna studie kan ozon inte bedömas vara effektivt vid behandling av hypersensibelt dentin. Det har gjorts få kliniska studier på ozonanvändning i tandvården och de publicerade visar varierande behandlingsresultat, därför krävs ytterligare studier med fler antal patienter och långtidsuppföljningar.

6 6 Arbetsfördelning Arbetet har gjorts i samarbete och med hjälp av varandra, dock har vi fördelat vissa delar av arbetet enligt nedan: Anzhelika gjort de kliniska undersökningarna. utfört ozonbehandling vid behandlingstillfällena. ordnat presenter för patienterna som tacksamhet. skrivit följande delar av arbetet: Material och Metod, Diskussion. Shamim assisterat och varit ansvarig för registrering av smärtskattning vid behandlingstillfällena. registrerat och sammanställt databasen och patientunderlaget inför statistikberäkningen. skrivit Inledningen. Tillsammans har vi gjort följande: sökt lämpliga patienter på vuxkliniken på Karolinska Institutet tandläkarhögskolan och skrivit projektplan gått igenom vetenskapliga artiklar som har använts som underlag sammanställt resultatet skrivit resultat diskuterat och kommit fram till vår slutsats fört patientjournal i Effica systemet- skaffat VAS-skala från Colgate Sensitive.

7 7 Inledning 1:1: Bakgrund Hypersensibelt dentin (HD) är tämligen ett vanligt smärtsamt oralt hälsoproblem, och definieras enligt en internationell workshop år 1983 som en "kort, skarp smärta som uppstår från exponerade dentinytor, som svar på stimuli såsom värme, uttorkning, mekanisk stimuli, osmotisk eller kemisk påverkan, samtidigt som det inte kan tillskrivas någon annan form av tanddefekt eller sjukdom (1,2,3). Förekomsten av hypersensibelt dentin varierar enligt studier mellan 8-74% (4,5). Variationerna kan bero på skillnader i de studerade populationerna och undersökningsmetoderna, till exempel frågeformulärens utformning eller olika undersökningsmetoder. Hos patienter med parodontit är förekomsten av HD så hög som mellan 60 och 98 % (6,2,7,8,9). HD kan drabba alla tänder men mest påverkas hörntänder och premolarers buckala ytor (10,11) och prevalensen av HD förefaller vara högre hos kvinnor än hos män. HD kan påverka patienter i alla åldrar men de flesta drabbade är i åldern år med en topp mellan 30 och 40 år (12). Mörkertalet gällande HD anses vara tämligen stort och uppskattningsvis hälften av de drabbade söker hjälp (13). Smärtan från HD sker inte spontant och kvarstår inte efter avlägsnande av stimuli. Däremot kan värken följas av längre tids obehag beroende på svårighetsgraden av stimuli och sjukdomen. Smärtupplevelsen varierar som en följd av individens smärttolerans, emotionella tillstånd, tidigare smärtupplevelse och miljöfaktorer (14).

8 8 1:2: Anatomi Morfologi Dentinet består av både organiska och oorganiska komponenter och skyddas av hårdvävnad som emalj på kronan och cement på roten. 70 % av dentinet vikt består av mineralet hydroxylapatit, 20 % av organiskt material och 10 % av vatten. Dentin består av mikroskopiska kanaler, så kallade dentintubuli, vilka strålar ut från dentinet till det yttre cementet eller emaljkantlinjen. Dessa tubuli innehåller vätska och cellulära strukturer (odontoblaster), som ger dentinet en viss permeabilitet. Vätskan fungerar som kommunikationsmedel mellan pulpa och dentin, och mikroskopisk undersökning visar att dentintubuli hos patienter med HD är mer omfattande i såväl antal som storlek (15,16). 1:3: Hur uppstår HD För att problem med HD ska uppstå måste dentinet vara exponerat för den orala miljön och detta kan ske på olika sätt (17). HD uppstår antingen genom förlust av de skyddande omgivande lager (emalj, rotcement, gingiva) över dentinet vilket i sin tur kan orsakas genom erosion eller abrasion och abfraktion (18,19). Förlusten av dessa lager leder till att dentinet utsätts för den yttre miljön med dess olika stimuli. Men all exponering av dentinet leder inte nödvändigtvis till HD. För uppkomsten av HD krävs att dentintubuli är öppna mot både munhålan och pulpan (s.k. läsioninitiering) (19) eller genom gingival retraktion. Gingival retraktion kan bland annat bero på tandborstskador, parodontal kirurgi, depuration, preparation inför fast protetik (kronor och broar), felaktig användning av tandtråd eller som resultat av parodontala sjukdomar (20).

9 9 1:4: Smärtmekanism Smärtmekanismen som leder till hypersensibelt dentin har beskrivits genom tre olika teorier, nämligen den direkta innervationsteorin, odontoblastreceptorteorin och Brännström/hydrodynamisk teori (21). Enligt den direkta innervationsteorin sträcker sig nervändarna mot gränsen mellan dentin och emalj (22). En direkt mekanisk stimulering av dessa nerver kommer att initiera en aktionspotential som leder till en smärtimpuls. Dock finns det många brister i denna teori och brist på bevis att ytligt dentin är den känsligaste delen. Odontoblast-receptorteorin beskriver att odontoblaster fungerar som receptorer och ger signalen till en synaps (23), men majoriteten av senare studier har visat att odontoblaster inte är tillräckligt retbara för att kunna skapa en smärtimpuls (24). Brännströms hydrodynamiska teori förefaller vara den mest accepterade teorin idag som förklaringsmodell till dentinhypersensibilitet. Denna teori bygger på förekomsten av allmänt öppna dentintubuli och rörelse av vätskan i dentinkanaler. Vätskans rörelse i sin tur aktiverar nervändarna i slutet av dentinkanalerna (24). Studier visar att ju bredare öppning dentinkanalerna har, desto mer ökar vätskans rörelse vid olika stimuli såsom kylning, uttorkning och avdunstning och applicering av hypertoniska substanser vilket ger upphov till smärta (25,26,27). Ungefär 75 % av patienterna med HD klagar över smärta vid försök med kalla stimuli enligt en studie (27).

10 10 1:5: Diagnos HD diagnostiseras med anamnetiska uppgifter i kombination med klinisk undersökning. I undersökningen ingår uppgifter om kost- och munhygienvanor, samt diagnostik av erosionsskador, karies och parodontala sjukdomar. Även förekomst av frakturerade tänder, nya restaurationer och ocklusalt trauma noteras, liksom även tecken på pulpainflammation och ilning efter tandblekning (17). Differentialdiagnoser bör uteslutas och åtgärdas separat. Metoder för diagnostik av HD kan involvera tryckluftsblästring av undersökt område eller taktil undersökning av sond på den exponerade dentinytan i mesio-distal riktning (28). De upplevda problemen med HD graderas enligt olika skalsystem, Visual Analog Scale (VAS), Verbal Descriptor Scale(VDS), Short Form av McGill Pain Questionnarie(SF-MPQ) (3). 1:6: Behandling Behandling av HD sker huvudsakligen genom att blockera dentintubuli, förhindra stimuli och minska den sensoriska nervaktiviteten och smärtimpulsen. Lindrig till måttlig känslighet kan behandlas av patienten själv med exempelvis tandkrämer som innehåller kaliumsalter (kaliumnitrat, kaliumklorid eller kaliumcitrat), natriumfluorid, strontiumklorid, diabasiskt natriumcitrat och natrium-monoflorofosfat. Om detta inte ger någon lindring, vid svår sensibilitet, bör klinisk behandling ges. På kliniken kan de hypersensibla dentinytorna antingen täckas med glasjonomercement, kompositer eller lacker, alternativt behandlas med laser eller ozongas. De två sistnämnda förefaller enligt tidigare studier ha en begränsad terapeutisk effekt (29). I extremfall, om patienten inte svarar på behandlingen, och det

11 11 finns enstaka tänder med symtom, kan endodontisk behandling vara nödvändig (21). 2:1: Ozon Ozon i terapeutiskt syfte användes i en gasblandning bestående av % syre och % ren ozon första gången vid kirurgisk operation av tandläkaren Edward Fisch i Österrike år 1950 (33). På grund av ozonets antibakteriella egenskaper används ozon sedan ca 10 år tillbaka inom tandvården i tämligen blygsam skala för behandling vid exempelvis tidiga kariesläsioner, hypomineraliserade tänder, parodontit, endodonti, sårläkning, sensibelt dentin samt som steriliserings- och desinfektionsmedel (30,31,32,33,34). Det har gjorts få kliniska studier på ozonanvändning i tandvården och de publicerade visar varierande behandingsresultat. Två genomförda kliniska studier (29,5) utvärderades effekten av HealOzone vid en koncentration av 2100ppm (hastighet av 615ml/min) för 40 sekunder respektive (5) HealOzone vid 1600 ppm för 60 sekunder vid behandling av hypersensibelt dentin. I den ena studien (29) rapporterade alla försökspersonerna en klinisk signifikant smärtlindring vid varje uppföljning i förhållande till baseline, men skillnaden mellan test- och kontrollgrupperna var inte statistiskt signifikanta. Ozonbehandlingen minskade smärtan hos patienter med hypersensibla tänder, men den effekten skiljde sig inte från placebobehandlingen. I den andra studien (5) sänktes patienternas smärtnivå med 55 % +/- 5,5 % omedelbart efter ozonbehandling, men ingen statistisk signifikant skillnad

12 12 observerades i smärtminskningen mellan test- och kontroll-tänder över tid under 54 veckor. 2:2: Syfte Syftet med vår studie var att i en randomiserad prospektiv split-mouth singel-blind studie: - undersöka den omedelbara effekten av ozonbehandling på hypersensibelt dentin med hjälp av smärtskattning enligt VAS. - att även undersöka långtidseffekten efter 3 månader av ozonbehandling på hypersensibelt dentin med hjälp av VAS.

13 13 Material och metoder Studiegrupp Till studien söktes personer mellan 20 och 70 år som uppfyllde de förutbestämda inklusionskriterierna (Tabell 1). Tabell 1: Inklusionskriteriena 1. Personer som lider av hyperkänsliga tänder. 2. Personer mellan 20 och 70 år och som frivilligt ville delta i studien. 3. Personer som redan var inskrivna på studentkliniken Tandläkarhögskolan och Institutioner för Odontologi på Karolinska Institutet i Huddinge. 4. Personer som inte har påbörjat någon typ av behandling för hypersensibelt dentin under de senaste sex månaderna. 5. Personer med smärtdurationen efter luftblästring på hyperkänsliga tänder som försvinner på 30 sekunder. 6. Personer som står inte på smärtstillande medicineringen. Exklusionskriterier för odontologiska tillstånd som negativt kunde påverka utfallet av en behandling för hypersensibelt dentin (Tabell 2). Tabell 2: Exklusionskriterierna 1. Tänder med sprickor i tandhalsområde. 2. Tänder med frakturer i emaljen och/eller dentin. 3. Karierade tänder. 4. Fyllningar i tandhalsområde. 5. Icke-vitala tänder. 6. Tänder med fickdjup > 4 mm. 7. Tänder som visade patologiska förändringar i käkbenet.

14 14 Sökandet av försökspersoner skedde genom e-post med information om studien till alla tandläkar- och tandhygieniststudenter som hade patientkontakt, annons på Tandläkarhögskolans anslagstavla och genom samtal med kurskamrater. Efter anmält intresse kontaktades personer via telefon och bokades in för screening och eventuellt första behandlingstillfälle. Vid screeningen utfördes en förenklad klinisk undersökning som hade till syfte att hitta patienter med hypersensibelt dentin lämpliga till vår studie. I den undersökningen ingick registrering av föregående tandvård, kariesregistrering och fickdjupsmätning. Vid screeningen luftblästrades varje tand med hjälp av luftbläster under en sekund på ett avstånd av 1 cm både buckalt och lingualt. Tänderna inspekterades från första till andra kvadrant. Därefter inspekterades tänderna från tredje till fjärde kvadrant. Patientens upplevda sensibilitet noterades. Tänderna skall reagera snabbt, men eventuella persisterande ilningar skall också försvinna på 30 sekunder. Därefter genomfördes sensibilitetstest med kyla, där bomullspellets indränkta i Endofrost-spray applicerades på buckala ytor på sensibla tänder under en sekund (även här skulle smärtan försvinna på 30 sekunder). Sensibilitetstest med el genomfördes med Analytic Technology Pulp Tester (SybronEndo, Orange, CA) och elektrodgel Cefar Blågel (CefarCompex, Malmö, Sverige). Utvalda tänder torrlades med bomullsrullar och blästrades med luft. Apparatens spänningsreglage stod på det lägsta värdet. Elektroden fuktades med elektrodgelen och applicerades på en fyllningsfri yta en bit koronalt om gingivan, så nära pulpan som möjligt. Den elektriska sensibilitetstesten skall givetvis uppvisa värden som motsvarar värden för de

15 15 normala sensibla tänderna. Slutligen togs apikala röntgenbilder på de utvalda tänderna för att exkludera patologiska förändringar i käkbenet. Uppfylldes alla kriterier fick personerna lämna sitt medgivande. Samtycken verifierades av patienter såväl muntligt och skriftligt genom underskrift i bifogat samtycksformuler där patienter fick fullständig information om forskningsstudiens syfte och hur de skulle behandlas (Bilaga 1). Sammanlagt rekryterades tio friska personer, varav 3 kvinnor och 7 män, åldern var mellan 53 och 65 år. Studiedesign Studieprotokollet var godkänd av regionala Etikprövningsnämnden Stockholm (2010/642-31/1). En randomiserad studiedesign genomfördes för att undvika att orsakssamband man studerar påverkas av en eller flera länkande störfaktorer som inte beaktats. Med hjälp av lottning valdes en test-tand och en kontroll-tand för varje patient. Lottningen skedde med hjälp av en tärning. Studiedesignen innefattades också av en singel-blind och en split-mouth karaktär, det vill säga försökspersonerna själva visste inte vilken tand som skulle behandlas och vilken tand skulle inkluderas som en kontroll-tand. Utfallet: självupplevd smärta av känsliga dentinyta vid Behandlingstillfälle I och självupplevd smärta av känsliga dentinyta vid Behandlingstillfälle II.

16 16 Behandling Efter screeningen genomfördes första behandlingstillfället så kallat Behandlingstillfälle I. Samtliga tänder putsades med gummikopp och putspasta CCS RDA 170 (CCS AB, Borlänge, Sverige). Före behandlingsstart registrerades generell grad av smärta från test-tand och kontroll-tand med HD enligt Visual Analoge Scale (VAS) från ingen smärta (0) till outhärdlig smärta (10) ( Figur.1). Figur 1. Visual Analoge Scale. Skala med vilken försöksperson pekar på för att uppskatta en upplevelse. Isolering med bomullsrullar utfördes för exponering av bara test-tand och kontroll-tand. Detta gjordes för att undvika reaktion vid luftblästring på granntänder och säkerställa att eventuella smärtreaktioner kom från en utvald tand. Behandlingsgång var följande. Först luftblästrades test-tand under en sekund på ett avstånd av 0,5 cm. Varje patient fick uppskatta graden av obehag/smärta med avsedd VAS-skala och grad av uppskattad smärta noterades i journalen. Efter registrering av smärtförnimmelse behandlades test-tand med ozon gas i 12 sekunder på ett avstånd av 0,5cm från halsområdet. För den behandlingen användes speciella spetsar som

17 17 underlättade ozontillförsel till cervikalområdet. Efteråt luftblästrades och skenbehandlades kontroll-tand med likadant tillvägagångssätt men utan ozonpåslag. Behandlingsinstrument Prozone (W & H, Austria som är tillverkare av dentalprodukter) användes i den aktuella studien (Figur.2). Figur.2 Ozongeneratorn Prozone (W&H, Austria) Uppföljning med en ny luftblästring av tandhalsar samt registrering av patientens självupplevda obehag skedde direkt efter utförd behandlingen med de metoder som användes innan ozonbehandlingen respektive skenbehandlingen. Efter tre månader fick försökspersonerna komma för ett andra behandlingstillfälle, nämnd Behandlingstillfälle II. Vid detta tillfälle putsades bara test-tand och kontroll-tand med gummikopp och putspasta CCS RDA 170 (CCS AB, Borlänge, Sverige). Patienter fick uppskatta graden av obehag/smärta enligt VAS-skala före och efter ozonbehandling respektive skenbehandling på samma sätt som vid första behandlingstillfället. Registrering av patienternas självupplevda obehag/smärta noterades. Varje besök registrerades i sedvanlig ordning i patienternas journal i journalsystemet Effica. Vid varje besökstilfälle och

18 18 efter ozonbehandlingen inspekterades munhålan för att kontrollera eventuella biverkningar av ozonbehandlingen. Statistisk metod I den studien användes inte parat t-test på grund av ganska liten observationsmaterial och förskjutning i patientens smärtupplevelse. Vid en statistisk beräkning togs hänsyn bara till smärtförnimmelse. Den statistiska bearbetningen har gjorts med non-parametriskt test (Sign Test). P-värde som var mindre än 0,05 beaktades som signifikant. Statistica version 10 användes vid de statistiska bearbetningarna

19 19 Resultat Alla försökspersonerna rapporterade en klinisk signifikant minskning av smärtan vid varje besökstillfälle. Test-tänder ozonbehandlades vid Behandlingstillfälle I, ett signifikant resultat visades vid jämförelse av upplevd smärta före och efter behandling. Detsamma gällde test-tänder vid Behandlingstillfälle II, ett signifikant resultat visades vid jämförelse av upplevd smärta före och efter. Kontroll-tänder vid Behandlingstillfälle I och Behandlingstillfälle II visade också signifikanta skillnader före och efter skenbehandling trots att inget ozonpåslag hade utförts! Enligt patienternas anamnes var tre patienter fullt friska medan de andra sju hade olika sjukdomstillstånd. Några av de sju tog smärtstillande medicin vid behov. Vid både första och andra behandlingstillfället tillfrågades patienter inte om dem tog smärtstillande medicin eller inte. Tabell 1. Allmän hälsa och medicinering av patienter, som hade försämrat hälsotillstånd. Pat nr. Sjukdomstillstånd Medicineringen 1. Högt blodtryck, hypotyreos, Reumatism. Mot högt blodtryck, Levaxin 2. Hypotyreos Levaxin, Alvedon och Voltaren vid behov 3. Nackskadat Kortison spruta mot nackskada som smärtlindrande 4. Högt blodtryck, hjärtsjukdom, Trombyl, Omeperazol, Indur, Pentasa. Ångestpåverkan, mag-och tarmbesvär. 5. Migrän, diskbesvär Zomic och Alvedon vid behov, Celebra(NSAID) 6. Stellhet, astma Madopark, Kortisonspray vid behov 7. Njursten Voltaren ca två ggr/årligen.

20 20 Inga negativa biverkningar, så kallade adverse event, kunde kontrolleras under studiens gång. I tabell 2 exkluderades resultatet på en kontroll-tand eftersom hade patienten ingen smärtförnimmelse under luftblästring före skenbehandlingen. Tabell 2. Effekt av enbart luftblästring (kontroll) och luftblästring+ ozon (test) på ilande tandhalsar uttryckt i antalet individer vid Behandlingstillfället I. Luftblästring Luftblästr+ozon Ozoneffekt Positiv effekt 7* 10*** 5 Ingen effekt Negativ effekt Signifikansnivå p<0,05 p<0,001 n.s. p = 0,227 Positiv effekt = minskning, negativ effekt = ökning, ingen effekt = ingen förändring av smärta (VAS). *-signifikans nivå, n.s = non-signifikat, ozoneffekt = differens på test-och kontroll-tänder efter utförd behandlingen. Siffror betyder antal försökspersoner.

21 21 Tabell 3. Effekt av enbart luftblästring (kontroll) och luftblästring+ ozon (test) på ilande tandhalsar uttryckt i antalet individer vid Behandlingstillfället II (efter 3 mån). Luftblästring Luftblästr+ozon Ozoneffekt Positiv effekt 8** 8** 7 Ingen effekt Negativ effekt Signifikansnivå P<0,01 P<0,01 n.s p= 0,090 Positiv effekt = minskning, negativ effekt = ökning, ingen effekt = ingen förändring av smärta (VAS). *-signifikans nivå, n.s = non-signifikat, ozoneffekt = differens på test-och kontroll-tänder efter utförd behandlingen. Siffror betyder antal försökspersoner. Tabell 4. Jämförelse av smärtförnimmelse hos försökspersonerna före Behandlingstillfälle I och före Behandlingstillfälle II. Luftblästring Luftblästr+ozon Ozoneffekt Positiv effekt Ingen effekt Negativ effekt Signifikansnivå n.s n.s n.s Positiv effekt = minskning, negativ effekt = ökning, ingen effekt = ingen förändring av smärta (VAS). *-signifikans nivå, n.s = non-signifikat, ozoneffekt = differens på test-och kontroll-tänder efter utförd behandlingen. Siffror betyder antal försökspersoner.

22 22

23 23 No. Tabell 5. Patientlista vid Behandlingstillfälle I. Test Tooth Pain scale according to VAS before Ozone Therapy Pain scale according to VAS after Ozone Therapy Selected Teeth Tabell 6. Patientlista vid Behandlingstillfälle II. Control Tooth Pain scale according to VAS before Placebo Therapy Pain scale according to VAS after Placebo Therapy , No. Test Tooth Pain scale according to VAS before Ozone Therapy Pain scale according to VAS after Ozone Therapy Selected Teeth Control Tooth Pain scale according to VAS before Placebo Therapy Pain scale according to VAS after Placebo Therapy , ,5 2, , , , , , , ,5 5

24 24 Diskussion Syfte med vår studie var att undersöka om behandling med ozon på ilande tandhalsar ger upphov till skillnader avseende grad av besvär med ilande tandhalsar. Resultatet visade att ozon ger omedelbar lindring av symtom på test-tänder strax efter ozonpåslag samtidigt på kontroll-tänder efter skenbehandlingen (placebobehandlingen). Däremot var inte skillnaderna statistiskt signifikanta vid långtidsuppföljningen vare sig för test- eller kontrolltänder. Behandlingsprincipen med HD är att utreda och avlägsna orsaksfaktorerna i det individuella fallet. Det finns inom forskarsamväldet idag ingen konsensus om vilken behandling som är det mest effektiv. Men vanligt förekommande behandlingsprinciper är att blockera öppna dentinkanalsmynningar, initiera utfällning i dentinkanaler och/eller modifiera nervsensitiviteten (7). Nackdelen med dessa metoder är att de kräver upprepad eller kontinuerlig behandling för att uppnå en långtidseffekt, eftersom t.ex. sura födoämnen, plack (bakteriell syraproduktion), refluxsjukdom, bulimi nervösa och abrasiv tandborstteknik försämrar i avsevärd grad behandlingens resultat. Nytänkande måste därför till för att skapa en mer hållbar lösning av problematiken med ilande tandhalsar. En ny behandlingsmetod är ozonbehandling för att desensibilisera överkänsliga tänder/tandytor. Behandlingen med ozon väntas slå ut de bakterier som finns på den blottlagda dentinytan (35). Ozongas är ett av de starkaste oxidationsmedlen och har förmågan att döda bakterier, virus, svamp, mögel, sporer, pollen och så vidare. Under de senaste åren har ozonbehandling föreslagits som en alternativ icke-invasiv

25 25 behandling inom tandvården för att minska halten av kariesrelaterade bakterier. I sin in-vitro studie utvärderade Johansson et al. (35) den antibakteriella effekten av ozon på kariogena bakteriella arter. Suspensioner av Actinomyces naeslundii (ACTCC12104), Lactobaciller casei (NCTC 151) och Streptococcus mutans (NCTC 10499) utsattes för ozongas under 10, 30 och 60 sekunder, respektive. Ozongas levererades från ozongeneratorn KaVo Healozone TM 2130C (Curozone; KaVo Biberach/Riss, Tyskland) med ett flöde 615 ml/mm och med en ozonkoncentration på 2100ppm. Resultatet visade att upp till 99,9% av dessa bakterier eliminerades efter ozonexponeringen på 60 sekunder. Ozongas har en hög oxidationspotential. En studie (5) antyder att oxidationstester på kalciuminnehållande ytor hade ledd till bildning av kalcium-oxalat som har förmågan att blockera dentintubuli. Den förklaringen är baserad på den hydrodynamiska smärtteorin som är allmänt accepterad. En annan förklaring till varför ozon kan utnyttjas för behandling av känsliga tänder skulle vara att ozongas genom oxidationen skadar intradentala nervändarna hos typ A-delta nervfibrer (5) och på så sätt minskar sensibilitet. Alla tio personer som hade anmält intresse till vår studie fick delta i den. Inklusions- och exklusions kriterierna kontrollerades, personerna fick lämna sitt medgivande i samtycksformulären och lämpliga tänder valdes ut för studien. Sammanlagt var det två behandlingstillfällen med mellanrum på tre månader. I den här studien användes luftblästring på HD som ett relevant kriterium för att uppskatta deltagarnas smärttillstånd. Utvärdering av både ozon- och sken-behandlingar på test- och kontroll-tänder baserades på försökspersonernas subjektiva bedömningar. Registrering av patientens

26 26 självupplevda obehag/smärta före och efter behandlingen skedde med hjälp av VAS-skalan och grad av uppskattad smärtan noterades i journalen. Studien var inte blind för behandlaren, men försökspersonerna visste inte vilken tand som skulle behandlas och vilken tand som skulle inkluderas som en kontroll-tand. För närvarande finns det ingen speciell metod för smärtbedömning som anses vara idealisk vid uppskattningen av smärta/obehag på känsliga tänder. I den här aktuella studien användes VAS-skalan, som det gyllene standardverktyget för bedömning av smärta hos försökspersonerna vid behandling av hypersensibla tänder. Den här metoden tycks vara tillförlitlig, reproducerbar, lätt att använda, känslig för behandlingseffekt och validerad (3). Men man ska alltid ha i åtanke att alla individer har olika grad av smärttröskeln och att den kan variera från ett tillfälle till ett annat. Svagheten med HD är att det går i skov. Personen kunde vara symptomfri just den perioden/dagen när han/hon deltog i studien. Konsekvenser blev då att personerna kunde uppleva och uppskatta obehag/smärta annorlunda vid olika behandlingstillfällen och att studieresultaten kunde påverkas negativt. Munhålan inspekterades vid varje besökstillfälle för att kontrollera om några patologiska förändringar uppstod i samband med ozonbehandlingen. Ingen person rapporterade negativ inverkan av ozonpåslag på den orala slemhinnan. Däremot uppskattade en person högre grad av smärta efter ozonbehandling på test-tanden än före ozonpåslag vid andra besökstillfället (från grad 4,5 till 6 på VAS-skalan). Syftet med den här studien var att undersöka om ozon och samtidig luftblästring ger omedelbar och långsiktig effekt mätt i minskad

Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin

Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin Colgate Sensitive Pro-Relief Desensitising Polishing Paste med Pro-Argin Ögonblicklig och långvarig lindring av ilningar i tänderna Ilningar i tänderna på grund av blottat dentin Ett problem för många

Läs mer

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW

ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW ECONOMIC EVALUATION IN DENTISTRY A SYSTEMATIC REVIEW Helena Christell, Stephen Birch, Keith Horner, Madeleine Rohlin, Christina Lindh Faculty of Odontology, Malmö University School of Dentistry, Manchester

Läs mer

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti

Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Roberto Vidana ST-tandläkare i endodonti Diagnostisk information Kliniska tecken och symtom (anamnes) Diagnostiska test Röntgenologiska fynd Dålig korrelation mellan klinisk symtombild / diagnostiska test

Läs mer

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor.

Undersökning. Hälsodeklaration. Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Diagnostik Undersökning Hälsodeklaration Anamnes/Subjektiva symtom: Låt patienten berätta om sina besvär Ställ sedan kompletterande frågor. Undersökning Objektiva symtom Klinisk undersökning Perkussionsömhet

Läs mer

Rotresorptionerna kan delas in på följande sätt:

Rotresorptionerna kan delas in på följande sätt: MALMÖ HÖGSKOLA Odontologiska fakulteten Avdelningen för endodonti, 2008 PM för gruppdiskussion Rotresorptioner Tandens dentin och cement är uppbyggt av liknande huvudkomponenter som benvävnad. Tanden omges

Läs mer

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna

Dental erosion hos barn och ungdomar. Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dental erosion hos barn och ungdomar Barntandvårdsdagarna Karlstad 26/9 2014 Övertandläkare Maria Jarkander Pedodontikliniken Sollentuna Dagens agenda Vad är dental erosion? Är det vanligt förekommande?

Läs mer

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727)

3M ESPE. Behaglig tandvård. Ett friskt leende. lekande lätt. Clinpro Prophy Powder BR61/0003-1(070727) 3M ESPE Behaglig tandvård Ett friskt leende lekande lätt. BR61/3-1(7727) Clinpro Prophy Powder 999-3M_Clinpro_ProphyPowder_F.i1 1 8-8-7 16:19:21 Systematisk profylax med ett komplett produktprogram I forskningens

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Behandling av långvarig smärta Psykologiska behandlingsmetoder Marianne Kristiansson spec anestesiologi, spec smärtlindring, spec rättspsykiatri med dr, adj lektor inst klin neurovetenskap, KI chefsöverläkare

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING

TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING ORAL CARE TANDKRÄM & MUNSKÖLJ MED WHITENING De flesta munvårdsprodukter som idag marknadsförs som lågbudget whitening -produkter i butiker, har ingen bevisad effekt. De fåtal produkter som har en faktisk

Läs mer

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier

Studiedesign MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? 2/13/2011. Disposition. Experiment. Bakgrund. Observationsstudier Studiedesign eller, hur vet vi egentligen det vi vet? MÅSTE MAN BLI FORSKARE BARA FÖR ATT MAN VILL BLI LÄKARE? Disposition Bakgrund Experiment Observationsstudier Studiedesign Experiment Observationsstudier

Läs mer

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2011:20 2008: Datum 2011-07-19 Dnr C 15/10 KÄRANDE GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, Box 516, 169 29 Solna Ombud: jur.kand. K. F., Brann AB, Box 17192, 104 62 Stockholm SVARANDE

Läs mer

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin

Hot stuff! CAPSINA. capsaicin Hot stuff! CAPSINA capsaicin Ett hett läkemedel mot smärta Capsina kräm innehåller capsaicin som isolerats från chilipepparns frukter. Denna substans har studerats kliniskt på patienter med långvariga

Läs mer

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken

Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken Fluor för barn och vuxna, hemma och på kliniken karin sjögren Forskningen kring fluorens effekter på den goda tandhälsan finns presenterad i en stor mängd vetenskapliga publikationer. Denna artikel avser

Läs mer

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust

Kariologi, vad är det? Karies, vad är det? Behandling av kariesskadan Kariesskadan en substansförlust Kariesskadan en substansförlust Karies kliniska bild och nomenklatur Lena Karlsson Leg tandhygienist, med dr Institutionen för Odontologi Karolinska Institutet Kariologi, vad är det? karies = kavitet (hålighet) läran om karies = kaviteternas

Läs mer

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården.

Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling. Smärta i vården. Smärta-definitioner. Smärta i tandvården. Barns smärta i tandvården - erfarenheter inom ortodontibehandling Spec Ortodonti Spec Pedodonti Marianne Bergius Avf för ortodonti och Mun-H-Center Göteborg Mun-H-Center Smärta i vården Smärta i tandvården

Läs mer

Värt att veta om tandslitage

Värt att veta om tandslitage Värt att veta om tandslitage www.colgate.se Vad är tandslitage? Tandslitage är en samlad beteckning för förlust av de hårda tandvävnaderna, alltså emalj och dentin. Emaljen är det hårda, yttre skalet som

Läs mer

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder

Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Early childhood caries (ECC) Tecken på karies före 3 års ålder Innehåll: Första tecken... 3 Vanligt förekommande... 4 Riskfaktorer... 4 Söta drycker... 5 Behandling... 6 Intervention... 6 Uppföljning...

Läs mer

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier.

Dentala erosioner. Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Dentala erosioner Erosion definieras som en progressiv förlust av tandens hårdvävnad genom kemisk påverkan utan inverkan av bakterier. Pindborg 1971 Tecken på dental erosion Dentinexponering Utslätad anatomi

Läs mer

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta

Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Patienters erfarenhet av oförklarad bröstsmärta Karin Kjellgren, Hälsouniversitetet, Linköping Resultat från två avhandlingar Margaretha Jerlock Annika Janson Fagring Sahlgrenska Akademin, Göteborg Oförklarad

Läs mer

PROFESSIONALKNOWLEDGE. Värt att veta om ilningar i tänderna

PROFESSIONALKNOWLEDGE. Värt att veta om ilningar i tänderna Värt att veta om ilningar i tänderna www.colgateprofessional.se FÖRFATTARE: Lone Lenes DDS Scientific Affairs Manager, Colgate-Palmolive Nordic Tanja Borch DDS, PhD Academic Affairs Advisor Colgate-Palmolive

Läs mer

NU PRESENTERAR VI DEN NYA STANDARDEN FÖR ATT FÖREBYGGA KARIES

NU PRESENTERAR VI DEN NYA STANDARDEN FÖR ATT FÖREBYGGA KARIES NU PRESENTERAR VI DEN NYA STANDARDEN FÖR ATT FÖREBYGGA KARIES Fluor Pro-Argin TM teknologi fluor Upp till 20 procent färre nya kariesskador på två år 1,2 COLGATE VERKAR FÖR EN KARIESFRI FRAMTID DENTALT

Läs mer

Patient fall. Terapiplanering

Patient fall. Terapiplanering Patient fall Introduktion Till detta patientfall har jag valt att ta upp en 59 årig kvinnlig patient som har parodontit och tandvårdsrädsla. Anledningen till att jag valde just denna patient är att hon

Läs mer

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation.

Smärtbehandling. Nationellt kvalitetsregister för öron-, näs- & halssjukvård, Referensgruppen för tonsilloperation. www.tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som: inte har några andra sjukdomar är 3 år eller

Läs mer

Orala slemhinneförändringar i en svensk vuxenpopulation

Orala slemhinneförändringar i en svensk vuxenpopulation Orala slemhinneförändringar i en svensk vuxenpopulation Sammanfattning Summary Introduktion Studien påbörjades våren 2004 (förberedelse startade hösten 2003) och avslutades hösten 2005 genomförts av 6

Läs mer

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar

Dupuytrens sjukdom. En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom En informationsbroschyr om krokiga fingrar Dupuytrens sjukdom är en bindvävs sjukdom som påverkar bindvävsplattan i handflatan och fingrarnas insida. Symtomen är små knölar och i ett

Läs mer

Produktkatalog munvård

Produktkatalog munvård Produktkatalog munvård INNEHÅLLSFÖRTECKNING Produktkatalog munvård DÅLIG ANDEDRÄKT / HALITOSIS SB12 3 SB12 boost/drops 4 SB12 tandkräm 4 Tazink 4 KARIES / MUNTORRHET Dentan 5 Fluorette 5 NaF 6 Stisal 6

Läs mer

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media:

FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR. Kontaktperson för media: FAKTA OM MUNSÅR ETT PRESSMATERIAL FRÅN MEDIVIR Kontaktperson för media: Eva Arlander, Marknadsdirektör, Medivir, 08-546 83 121, eva.arlander@medivir.com Pressbilder finns på www.mynewsdesk.com/se/pressroom/medivir

Läs mer

Upphovsrätt - tillgänglighet

Upphovsrätt - tillgänglighet Upphovsrätt - tillgänglighet SF-36 Hälsoenkät är försedd med copyright knuten till Medical Outcomes Trust (MOT), 20 Park Plaza, Suite 1014, Boston, MA 02116-4313 och till Sektionen för vårdforskning, Sahlgrenska

Läs mer

Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi

Effekter av abonnemangstandvård (frisktandvård) på patientens tandhälsa och ekonomi Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst. Detta svar färdigställdes. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos

Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Effekt av träning på hälsorelaterad livskvalitet, smärta och falltillbud hos kvinnor med manifest osteoporos Ann-Charlotte Grahn Kronhed, Inger Hallberg, Lars Ödkvist, Margareta Möller Syfte: Att utvärdera

Läs mer

Apotekets råd om. Torr i munnen

Apotekets råd om. Torr i munnen Apotekets råd om Torr i munnen Om du är torr i munnen beror det på att du har för lite saliv. Orsaken är ofta en biverkan av läkemedel som gör att spottkörtlarna producerar mindre mängd saliv, till exempel

Läs mer

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning

MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning MUNVÅRD FÖR BARN Tips vid tandborstning Det kan vara svårt att borsta tänderna på någon annan. I det här avsnittet vill vi ge praktiska tips på hur tandborstningen kan underlättas och bli så effektiv som

Läs mer

LATHUND FÖR KLINISK UNDERSÖKNINGSMETODIK VID VÄRK. All diagnostik baseras på en anamnesupptagning och på en klinisk undersökning.

LATHUND FÖR KLINISK UNDERSÖKNINGSMETODIK VID VÄRK. All diagnostik baseras på en anamnesupptagning och på en klinisk undersökning. ENDODONTI LATHUND FÖR KLINISK UNDERSÖKNINGSMETODIK VID VÄRK All diagnostik baseras på en anamnesupptagning och på en klinisk undersökning. Anamnesen kan med fördel delas upp i en allmän och en lokal del.

Läs mer

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2

Manus Neuropatisk smärta. Bild 2 Manus Neuropatisk smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om neuropatisk smärta. Även om du inte just nu har någon smärta från rörelseapparaten eller från de inre organen rekommenderar jag att du tar del

Läs mer

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!!

VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Institutionen för odontologi Namn: Kod: VAR GOD SKRIV LÄSLIGT!! Lycka till! VUX övningsfall (15) 1 VUXPROV Svarsformulär s 13 Konstruktionsritning s 14 Förkortningar s 15 Bilagor: OPG +hst Klin foto 6

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen

Efficacy of ELLEN in w omen Diagnosed w ith Bacteriell Vaginosis. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 Percentage of w omen Kliniska studier Pilotstudie, 1992 2 kvinnor med bakteriell vaginos var inkluderade i studien. Diagnosen ställdes med hjälp av mikroskopisk undersökning och gradering av vaginalutstryk enligt Nugents poängbedömning.

Läs mer

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement

Ett cement som tar dig långt! RelyX. Unicem. Självbondande dualhärdande resincement Ett cement som tar dig långt! TM Självbondande dualhärdande resincement Indikationer Inlägg, Onlays, Kronor och Broar framställt av Metall/Metallkeramik Porslin/ Keramik Komposit Titan Stift och andra

Läs mer

Mineraliseringsstörningar

Mineraliseringsstörningar Mineraliseringsstörningar Innehåll Orsak till mineraliseringsstörningar...3 Benämningen MIH (molar-incisiv-hypomineralisation)...3 Klinisk bild...4 Kliniska symtom...4 Behandling...5 Kliniska råd...6 Ortodontiska

Läs mer

När ändrar jag till en ny behandlingsform?

När ändrar jag till en ny behandlingsform? Varför använder vi i Göteborg sällan HDF? SVAR: I Göteborg använder vi nya tekniker och metoder om: Vi deltar/utför egen forskningsstudie för att utvärdera om tekniken är bättre och säkrare än redan etablerad

Läs mer

Diagnostik, förekomst f och behandling av MIH

Diagnostik, förekomst f och behandling av MIH Diagnostik, förekomst f och behandling av Birgitta JälevikJ Övertandläkare, Odont dr Specialisttandvården Pedodonti Mölndals Sjukhus birgitta.jalevik@vgregion.se SÖDRA BOHUSLÄN Mineraliseringsstörda rda

Läs mer

FFT Funktionell familjeterapi

FFT Funktionell familjeterapi Texten nedan är hämtade från riktlinjerna för missbruk- och beroendevård som uppdaterats med en preliminär version 2014-03-31. FFT Funktionell familjeterapi Tillstånd: Användning, missbruk eller beroende

Läs mer

Patientinformation och informerat samtycke

Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation och informerat samtycke Patientinformation Du tillfrågas härmed om att delta i en studie vid ändtarmscancer. Studien testar om det finns fördel med att ge tilläggsbehandling med cytostatika

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP

PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP PATIENTINFORMATION RYGGMÄRGSSTIMULERING VID SVÅR KÄRLKRAMP Innehåll Smärta i bröstet 4 Att behandla kärlkramp 5 Ryggmärgsstimulering vid svår kärlkramp 6 Teststimulering och implantation 7 Hur ska jag

Läs mer

Riktlinjer vid dental erosion

Riktlinjer vid dental erosion Riktlinjer vid dental erosion Sidan 1 av 12 Dental erosion... 3 Erosionsskador... 3 Etiologiska faktorer... 3 Erosioner... 4 Förekomst... 4 Diagnostik... 5 Sura födoämnen... 6 Kemiska och biologiska faktorer...

Läs mer

Liv & hälsa Ung Västmanland

Liv & hälsa Ung Västmanland Liv & hälsa Ung Västmanland E3 kunskapsunderlag om ungas hälsa Visst berör det tandvården? Tandläkare Klinikchef Folktandvården Samverkan - primärvård barnhälsovård beställare tandvård barn som riskerar

Läs mer

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALLT OM SMÄRTA. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALLT OM SMÄRTA www.almirall.com Solutions with you in mind VAD ÄR DET? Smärta beskrivs som en obehaglig sensorisk och känslomässig upplevelse som är förknippad med en skadlig stimulus. Hos personer som

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag

Beslutsstödsdokument. Vetenskapligt underlag Prioriteringsprocess Beslutsstödsdokument Kvalitetsindikatorer Populärversion Skolhälsovården Patient- och närstående Vetenskapligt underlag Kartläggning av nuläget Mårten Gerle, med. sakkunnig, ordf.

Läs mer

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet

SWETHRO. Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten & Cecilia Akselsson* IVL Svenska Miljöinstitutet *Lunds Universitet SWETHRO The Swedish Throughfall Monitoring Network (SWETHRO) - 25 years of monitoring air pollutant concentrations, deposition and soil water chemistry Gunilla Pihl Karlsson, Per Erik Karlsson, Sofie Hellsten

Läs mer

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros

Miniprojektet. Catarina Almqvist Malmros Miniprojektet Catarina Almqvist Malmros Barnläkare och docent Astrid Lindgrens barnsjukhus och Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik (MEB) Mini project "Upptakten" VetU te 1 Läkarprogrammet

Läs mer

Tidig kariesutveckling

Tidig kariesutveckling Karies utveckling och omfattning hos barn i förskoleåldern Margaret Grindefjord Eastmaninstitutet Folktandvården i Stockholm Seminarium i Hamar 3 oktober 23 Karies epidemiologi Tidig kariesutveckling Prevalens

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Att starta ett projekt

Att starta ett projekt Hälsouniversitetet Att starta ett projekt Introduktionskurs i forskningsmetodik för ST-läkare 2015-03-23 Magnus Falk FoU-enheten för Närsjukvården IMH, Allmänmedicin Checklista över färdigheter som bör

Läs mer

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN

KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN KAN VIBRATIONSTRÄNING MINSKA SMÄRTAN HOS ARTROSPATIENTER? EN PROSPEKTIV INTERVENTIONSSTUDIE och EXAMENSARBETE NAPRAPATHÖGSKOLANS RAPPORTSERIE, STOCKHOLM I MAJ 01 Sammanfattning Den här prospektiva interventionsstudien

Läs mer

Effekten av klinikblekning med Opalescence Xtra Boost på vitala tänder hos unga friska individer

Effekten av klinikblekning med Opalescence Xtra Boost på vitala tänder hos unga friska individer Effekten av klinikblekning med Opalescence Xtra Boost på vitala tänder hos unga friska individer Jenni Smulter, Eva-Maria Stuns Odontologiska institutionen Karolinska institutet Huddinge Sammanfattning

Läs mer

Fluor i kariesprofylaxen

Fluor i kariesprofylaxen Fluor i kariesprofylaxen 1 Innehåll Fluor... 3 Basprofylax- till alla... 4 Förstärkt basprofylax- till sociodemografiskt utsatta områden... 4 Tilläggsprofylax- till barn/ungdomar med stor kariesrisk...

Läs mer

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården

Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Kvalitet i barn- och ungdomstandvården Göran Dahllöf Institutionen för Odontologiska, avdelningen för ortodonti och pedodonti Barn- och ungdomstandvårdens mål Att skola in patienter till tandvården så

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden

Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden TOPRA 2014 Kliniska studier av och klinisk utvärdering av medicintekniska produkter idag och i framtiden Margareth Jorvid, Methra Uppsala AB, LSM group Malmö, 23 september 2014 ENABLING AND PROMOTING EXCELLENCE

Läs mer

Tandkräm. Läsa mer. Tandkräm kosmetika eller terapeutisk produkt? Tandkräm kosmetika eller terapeutisk produkt? Tandkräm kosmetisk hygienprodukt

Tandkräm. Läsa mer. Tandkräm kosmetika eller terapeutisk produkt? Tandkräm kosmetika eller terapeutisk produkt? Tandkräm kosmetisk hygienprodukt Läsa mer Fluoride toothpastes of different concentrations for preventing dental caries in children and adolescents. Marinho et al., 2009 Fluoride toothpastes for preventing dental caries in children and

Läs mer

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se

ÅNGESTHJÄLPEN. David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se. www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se www.kbtonline.se ÅNGESTHJÄLPEN David Brohede, leg. psykolog david.brohede@psykologpartners.se www.psykologpartners.se

Läs mer

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.

Birgitta Jälevik. Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio. Birgitta Jälevik Övertandläkare, Odont. Dr Specialist i pedodonti Specialistcentrum för pedodont och ortodonti birgitta.jalevik@lio.se Barns tandhälsa Barn och ungdomstandvårdens organisation Tändernas

Läs mer

Prislista. Tandläkare Ström

Prislista. Tandläkare Ström Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning

Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Utmaningar vid långtidsbehandling efter akuta koronara syndrom Intressekonflikt: Arvode för föreläsning Tomas Jernberg Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Disclaimer AstraZeneca is dedicated to

Läs mer

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy

Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Fakta om de kliniska studierna som ligger till grund för godkännandet av Priligy Dapoxetine, under varumärkesnamnet Priligy, har godkänts för behandling av för tidig utlösning (PE) hos män i åldern 18-64

Läs mer

"Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr

Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna? Lars-Eric Olsson Fil. Dr "Vilka resultat går att uppnå med personcentrerad vård, och hur mäter vi effekterna?" Lars-Eric Olsson Fil. Dr Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, centrum för personcentrerad vård Personer är vi

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation

Fri från tobak i samband med operation Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Tobak Hälsa Tobaksfri inför din operation Visste du att... när du blir opererad är det många faktorer som påverkar hur resultatet av operationen

Läs mer

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC

Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Tidig upptäckt av AUTISM på BVC Autism/Autismspektrumtillstånd(AST) Debuterar tidigt, redan under barnets första levnadsår och har stor inverkan på barnets utveckling. Förekomst ca 1% (ca 25-30 barn/år

Läs mer

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän

Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Friskbladet Vårkänslor och kyssveckor Tandvårdstugget vad betyder det? Tandtråden tändernas bäste vän Du nalkas ljuva sommar Så är den äntligen här igen sommaren med ljus, värme och tid för avkoppling.

Läs mer

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA

INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA INFORMATION FÖR DIG SOM SKA BEHANDLAS MED QUTENZA Den här broschyren är riktad till dig som ska behandlas med QUTENZA (kapsaicin). Här kan du läsa om vad QUTENZA är, hur det fungerar och hur behandlingen

Läs mer

Minskade kostnader med Descutan 4% 1

Minskade kostnader med Descutan 4% 1 ATC-kod D08AC02 Rx EF Minskade kostnader med Descutan 4% 1 Descutan svamp för preoperativ helkroppstvätt Preoperativ tvätt Bakterieflora och vanlig tvål På huden finns en bakterieflora som växer i form

Läs mer

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie

Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie PI 15 Design klinisk studie Sidan 1 av 5 Pharma Industry 1/2015 Börja med resultatet om du vill designa en lyckad klinisk studie Design av kliniska studier är en tvärvetenskaplig disciplin där det behövs

Läs mer

Analysis of factors of importance for drug treatment

Analysis of factors of importance for drug treatment Analysis of factors of importance for drug treatment Halvtidskontroll 2013-09-25 Lokal: rum 28-11-026, CRC, Ing 72, SUS Malmö Jessica Skoog, distriktsläkare, doktorand vid institutionen för kliniska vetenskaper

Läs mer

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat

Från ax till limpa: Att arbeta evidensbaserat Från ax till limpa: de första stegen mot en systematisk översikt Evidensbasering Masterprogram Göteborgs Universitet 2014-01-19 Annika Strandell Jenny Kindblom HTA-centrum E B M Att arbeta evidensbaserat

Läs mer

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling

Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Riskbedömning Kariologisk Bettutveckling Innehållsförteckning KARIOLOGISK RISKBEDÖMNING... 3 PRIMÄRA DENTITIONEN 1-6 ÅR... 3 PERMANENTA DENTITIONEN 6-19 ÅR... 5 RISKBEDÖMNING BETTUTVECKLING... 6 LITTERATUR...

Läs mer

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511

Webbaserad utbildning frälsningen för kardiologisk utbildning? Modiferad från Michelangelo, 1511 Mikael Nilsson ST-läkare, doktorand Akutkliniken, Solna Karolinska Universitetssjukhuset Institutionen för medicin, Solna Mikael.Nilsson@karolinska.se 0733-589910 Webbaserad utbildning frälsningen för

Läs mer

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2

Manus till Undersökning och utredning av smärta. Bild 2 Manus till Undersökning och utredning av smärta Bild 2 Denna föreläsning handlar om vad vi inom vården gör när du söker för din smärtproblematik. Föreläsningen syftar till att ge svar på vilka frågor som

Läs mer

Estetiska aspekter påp. tändernas. Blekning av vitala och icke-vitala tänder. kan blekas? När är det indicerat att ändra Då tändernas färg f

Estetiska aspekter påp. tändernas. Blekning av vitala och icke-vitala tänder. kan blekas? När är det indicerat att ändra Då tändernas färg f Blekning av vitala och icke-vitala tänder Föreläsning för f r T6 Marianne Kjaeldgaard 11-04 04-0707 Estetiska aspekter påp tändernas färg Vilken färg f har vackra tänder? t Har tänderna t samma färg f

Läs mer

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center

FRISK I MUNNEN HELA LIVET. MUN-H-Center FRISK I MUNNEN HELA LIVET Centrum för äldretandvård i samarbete med MUN-H-Center Frisk i munnen hela livet - Information till vårdpersonal inom äldreomsorg Måltidens betydelse Det är viktigt med god munhälsa

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning Tips och information om Tandköttsinflammation och tandlossning Tandlossning är en dold folksjukdom. Ca 40% av den vuxna befolkningen har tandlossning i någon grad många utan att veta om det. Ju tidigare

Läs mer

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie

ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie ADHD-symptom och mogenhet: redovisning av en tioårig uppföljningsstudie Gustafsson P, Holmström E, Besjakov J, Karlsson MK. ADHD symptoms and maturity a follow-up study in school children. Acta Paediatrica

Läs mer

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter

Fri från tobak i samband med operation. Information för patienter Fri från tobak i samband med operation Information för patienter Innehåll 3 Tobaksfri inför din operation 5 Nu har du chansen! 7 Tobaksfri efter din operation 8 Mer information 10 Regional och lokal information

Läs mer

Tandköttsinflammation och tandlossning

Tandköttsinflammation och tandlossning TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. TePe Mellanrumsborstar Patientguide Tandköttsinflammation och tandlossning Original 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Internetbaserad psykologisk behandling

Internetbaserad psykologisk behandling Internetbaserad psykologisk behandling Föreläsning vid Psykiatrins dag, Eskilstuna 3 november 2014 Gerhard Andersson, professor Linköpings Universitet och Karolinska Institutet www.gerhardandersson.se

Läs mer

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER

PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER PSYKIATRISKA SJUKDOMAR OCH OBESITAS OPERTIONER SOD 2013 Joanna Uddén Hemmingsson Överläkare / Med Dr Capio St Görans sjukhus och Karolinska Institutet Stockholm 1 Olika siluetter men SAMMA PERSON Obesitas

Läs mer

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista

Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö. Prislista Bästa tänkbara tandvård i en lugn och trygg miljö Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill

Läs mer

Avsaknad av permanenta tänder

Avsaknad av permanenta tänder Avsaknad av permanenta tänder 2010-05-02 Rutiner för omhändertagande av barn och ungdomar inom Folktandvården i Jämtlands läns landsting Ansvariga: Maria Gunneriusson, Kristina Johansson, Per-Ola Malmström

Läs mer

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år

MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år MUNHÄLSOPROGRAM 0-2 år Första kontakten med tandvården Det lilla barnets första kontakt med tandvården är av stor betydelse. Föräldrar och barn med en positiv inställning till tänder

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende

Patientguide. Enkla tips för ett fräscht leende Patientguide Enkla tips för ett fräscht leende Hela tänder hela livet Du har mycket att vinna på att ge dina tänder några minuters omsorg varje dag. En frisk och fräsch mun ger ett vackert leende och bidrar

Läs mer

Smärtmekanismer och samsjuklighet

Smärtmekanismer och samsjuklighet Smärtmekanismer och samsjuklighet Gunilla Brodda Jansen, PBM, specialist Rehabmedicin och Smärtlindring, Docent Karolinska Institutet Långvarig smärta Förekomst av långvariga smärtor 40-65%. Heterogen

Läs mer

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen.

Nedan finns en kortfattad information om problem som kan uppstå i munnen. A loemega är en serie munvårdsprodukter utvecklade i Sverige för en bättre munhälsa. Vår första produkt är en tandkräm med frisk smak och en unik kombination av ingredienser speciellt anpassade för tänderna

Läs mer