lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. årsredovisning 2014"

Transkript

1 Årsredovisning 2014

2 lidköpings kommun Omslagsbild: Andra Chansen Melodifestivalen 2014 i Lidköping Foto: Martin Frick. 2

3 lidköpings kommun Innehåll Inledning Så styrs Lidköpings kommun 4 Organisation Kommunstyrelsens ordförande har ordet 6 Året som gick 7 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 9 Årets resultat kommunen 11 God ekonomisk hushållning 12 Driftredovisning 14 Nämndernas prognossäkerhet 15 Investeringsredovisning 17 Fem år i översikt 20 Ekonomisk utblick 23 Kapitalförvaltning 26 Skuldförvaltning 28 Finansiell analys 30 Lidköpings styrmodell 37 Uppföljning av kommunfullmäktiges styrkort 38 Personalöversikt 48 Lidköping i jämförelse med andra 52 Kommunens verksamheter Kommunfullmäktige 56 Kommunens revisorer 57 Överförmyndare 58 Valnämnden 59 Kommunstyrelsen exklusive Intern service 60 Kommunstyrelsen, Intern service 64 Vård- och omsorgsnämnd 68 Barn- och skolnämnd 74 Utbildningsnämnd 82 Social- och arbetsmarknadsnämnd 86 Teknisk servicenämnd 91 Samhällsbyggnadsnämnd 96 Miljö- och byggnämnd 101 Kultur- och fritidsnämnd 105 Räddningsnämnd 109 Kommunens bolag AB Bostäder i Lidköping 111 Lidköpings Värmeverk AB 113 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB 114 Lidköping/Hovby Flygplats AB 115 Fastbit AB 116 Destination Läckö-Kinnekulle AB 117 Kommunalförbundet Göliska IT 119 Centrum för Innovation och Entreprenörskap i Lidköping AB 120 Våra räkenskaper Resultaträkning 121 Balansräkning 122 Kassaflödesrapport 123 Redovisningsprinciper och tilläggsupplysningar 124 Kommunkoncernen 126 Notförteckning 128 3

4 lidköpings kommun Så styrs Lidköpings kommun Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och ansvarar för de övergripande och långsiktiga målen för verksamheterna. Kommunfullmäktige har också ett ansvar för att förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering av om målen för god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Kommunfullmäktige beslutar i ärende av principiell art eller annars av större vikt för kommunen, exempelvis: - mål och riktlinjer för verksamheten - budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor - nämndernas organisation och verksamhetsformer - val av ledamöter och ersättare i nämnder, beredningar och kommunala bolag - val av revisorer - grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda - årsredovisning och ansvarsfrihet - folkomröstning i kommunen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamheter. Den har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen är kommunens ledningsorgan. Nämnder Kommunens nämnder har det politiska ansvaret för verksamheten inom olika områden. Nämnderna har stor frihet att inom ramen för respektive reglemente utforma sin verksamhet. Mandatfördelning 1 november oktober 2014 Arbetarpartiet Socialdemokraterna 21 Moderata samlingspartiet 11 Centerpartiet 4 Kristdemokraterna 3 Vänsterpartiet 4 Folkpartiet Liberalerna 3 Miljöpartiet de Gröna 3 Sverigedemokraterna 2 Totalt 51 Sammanträde kommunfullmäktige 4

5 lidköpings kommun Organisation 2014 Revision Valnämnd Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Överförmyndare Vård- och omsorgsnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Teknisk servicenämnd Samhällsbyggnadsnämnd Miljö- och byggnämnd Räddningsnämnd Västra Skaraborg Kommundirektör Vård & Omsorg Barn & Skola Utbildning Social & Arbetsmarknad Kultur & Fritid Teknisk Service Samhällsbyggnad Räddningstjänsten Västra Skaraborg Kommunstyrelsens verksamheter Intern Service Helägda bolag AB Bostäder i Lidköping (kommunkoncern) Lidköping/Hovby Flygplats AB (kommunkoncern) Lidköpings Näringslivsfastigheter AB (kommunkoncern) Lidköpings Värmeverk AB (kommunkoncern) Rörstrands Kulturforum AB Delägda bolag Destination Läckö Kinnekulle AB (50%) Tillväxt Lidköping (40%) Fastbit AB (33%) Vänerhamn (20,3%) Lidköping Biogas (5%) Centrum för Innovation och Entreprenörskap AB (87%) Kommunalförbundet Göliska-IT Övriga organisationer där kommunen har intressen: Stiftelsen Läckö Slott Stiftelsen Rörstrands museum Föreningen PKI-skolan International Trade Management Worldwide Foundation 5

6 lidköpings kommun Kommunstyrelsens ordförande har ordet Bra service till Lidköpingbornas behov Det är numera en trevlig läsning att se hur Lidköping utvecklas och vilka betyg kommunens invånare ger i undersökningar om kommunens verksamhet. Vård, skola och omsorg står för merparten av verksamheten och det är mycket viktigt att denna utvecklas, följer med sin tid och framförallt utför tjänster av hög kvalitet. Inom kultur och fritid beslutade vi om investeringsstöd för uppförande av en konstgräsplan och omklädningsrum i Råda. Framnäsbadet kommer att renoveras vilket är välkommet. Badet var landets första tempererade utomhusbad var sista året för denna mandatperiod och året präglades starkt av valet och därefter det nationella valresultatet. Under en valrörelse debatteras många frågor och skolan är ständigt i debattens centrum. Det är därför glädjande att vår satsning i Lidköping på förbättrade kunskaper gett resultat och därmed går emot den nationella utvecklingen med sämre betyg i skolan. Mycket av året handlade om framtida planer för fysisk ombyggnad av skolor och inom äldreomsorgen. En om- och tillbyggnad av Björkhaga äldreboende i Järpås startade som ett exempel. Kjell Hedvall Social & arbetsmarknad har det tufft med en utveckling där ungdomar mår dåligt och ibland hamnar i drogmissbruk. Ungdomsarbetslösheten är hög och kommunen gör vad vi kan genom praktikplatser och det nystartade KomJob. Staten sviktar avseende sina åtaganden och jag har en förhoppning om ändrad politik i framtiden. Gemensamt borde stat och kommun kunna pressa ner arbetslösheten och ge ungdomen sysselsättning och framtidstro. I allt tal om tidiga insatser är vettig sysselsättning och arbete den bästa medicinen till ett tryggt och bra liv. Vårt framtida stora bostadsområde i Hamnstaden fick sig en törn när kostnaderna för marksanering presenterades. Det finns dock mark att bygga på som inte behöver saneras vilket gör att det kan bli byggnation. Reningsverksfrågan återstår att lösas innan byggnation kan starta. Handelns utveckling är aktuell och vi ser att kommunen utvecklas bra som handelsstad. Vi har lyckats bibehålla centrumhandeln i samverkan med två halvexterna lägen på Framnäs och Änghagen. Kommunikationsfrågan är ständigt aktuellt och kommunen har fått acceptera medfinansiering av statliga vägar. Sammantaget blir det stora poster både avseende förbifart Filsbäck och årets tagna beslut om E 20. Väg 44 beräknas starta nästa år, något exakt årtal finns inte än för E 20. Kinnekullebanan arbetar vi också med ständigt, närmast står elektrifiering i etapp 1 mellan Lidköping och Håkantorp, men än kan vi inte säga när det blir aktuellt. Kommunens ekonomi är stark i grunden och verksamheten levererar ett resultat som är godkänt. Däremot visar det totala resultatet ett större underskott detta år men det mesta handlar om bokföring, pengarna till E 20 betalas inte ut nu som ett exempel. Årsredovisningen visar vad vi åstadkommit under Ett stort tack till alla anställda och förtroendevalda för ert engagerade arbete. Kjell Hedvall, Kommunstyrelsens ordförande 6

7 lidköpings kommun Året som gick Valår demokrati i Lidköping Året som gick var ett valår. Under våren genomfördes EU-valet och under hösten genomfördes val till riksdagen, landstinget och kommunen. Den tidigare majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet fick förnyat förtroende av Lidköpingsborna. Valdeltagandet i kommunalvalet var högre än tidigare år. Omfattande och mångskiftande verksamhet Lidköpings kommun ger service åt ett stort antal kunder och brukare, företag och organisationer. Kommunen samverkar på olika sätt med såväl andra kommuner som övriga externa aktörer. Under året har kommunen beslutat att utreda ytterligare samarbete med Vara, Grästorp, Essunga, Skara och Götene kommuner. År 2014 fanns det grundskoleelever, barn hade plats i förskolan, elever gick på De la Gardiegymnasiet, brukare tog emot service för äldre. Vatten, elnät, fiber och avloppstjänster levererades till i princip alla Lidköpingsbor. Kostenheten har lagat och serverat 1,3 dagsportioner mat. Räddningstjänsten har ryckt ut på 769 larm. Många lidköpingsbor och turister har besökt Sockerbrukets ungdomsverksamhet, badanläggningarna och Vänermuseet. I Sparbanken Lidköping Arena var kommunen värd för en av Melodifestivalens deltävlingar. Höga kostnader och god service Kommunen har generellt en hög kostnadsnivå i verksamheterna vid jämförelse med jämförelsebara kommuner och genomsnittet i landet. Med kunderna är också mer nöjda med servicen i de mätningar som finns att tillgå. Den medborgarundersökning som gjordes under 2014, visar att medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på, nivån är konstant sedan mätningen Medborgarna är klart mer positiva till arbetsmöjligheterna jämfört med Det är även något högre andel som upplever trygghet samt kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Lidköpings kommun. Bostäder och kommunikationer har inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunen och här finns möjligheter till förbättringar. Det är fortsatt hög medborgarnöjdhet för kommunens verksamheter i stort, trots något lägre betyg till några verksamheter. Medborgarna tenderar att ha blivit något mindre positiva till verksamheter gällande Grundskola, Äldreomsorg, Utsatta personer, Fritid Idrott samt Renhållning. Viktiga områden att prioritera är personalens bemötande och tillgänglighet samt Gator och vägar då dessa områden har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunens verksamheter. Medarbetarna är nöjda Lidköpings kommun har under januari- februari 2014 genomfört en totaltundersökning av arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser. Resultatet visar på en fortsatt mycket hög nöjdhet hos medarbetarna och nöjd medarbetar index (NMI) ligger på 4,0 på en skala 1-5. Motsvarande undersökning har genomförts under 2010 och 2012 och resultatet har då varit 3,9 (2010) och 3,9 (2012). De enskilda förvaltningarnas resultat varierar mellan 3,8 till 4,2. Det blev fler Lidköpingsbor Befolkningen ökade under året med 347 personer, från till Då antalet födda uppgick till 409 och antalet avlidna uppgick till 392 blev födelseöverskottet 17. Liksom tidigare år var det flyttningsnettot som svarade för större delen av befolkningsökningen. Antalet inflyttare uppgick till och antalet utflyttade till vilket gav ett flyttningsnetto på 331. Cirka 58 procent av inflyttarna kom från Västra Götaland. Kommunen planerar och bygger för framtiden Arbetet med en ny, kommuntäckande översiktsplan har påbörjats och planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i slutet av Ett arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram har påbörjats, vilket beräknas vara klart under våren Samhällbyggnad arbetar med att ta fram en handlingsplan för stadskärnans utveckling. Planen beräknas vara klar för politisk behandling i början av Antalet påbörjade lägenheter/bostäder uppgick under 2014 till 67 stycken varav 34 villor. Därutöver har fyra detaljplaner antagits under året. Under våren 2014 har kommunen, i samverkan med bland annat Byggherrekonsortiet, Länsstyrelsen och fastighetsägare, tagit fram underlag för den första detaljplanen av Hamnstaden. Senare under sommaren togs initiativ om samverkan med övriga skaraborgskommuner om medfinansiering inför ett eventuellt beslut om nyetab- 7

8 lidköpings kommun lering och flytt av avloppsreningsverket. Fram till dess att ett beslut föreligger kring avloppsreningsverket har styrgruppen beslutat att avvakta genomförandet av samrådet för första detaljplanen. Under senhösten har arbetet startat upp med projektering för att åtgärda sättningsskadorna på Hamnplanen i Framnäshamnen. Avsikten är att byggåtgärder startar upp under senhösten Kommunen medfinansierar infrastruktur I slutet av oktober beslutade kommunfullmäktige om att medfinansiera utbyggnaden av E20. Lidköpings andel uppgick till 81 mnkr av den totala kostnaden på 4 miljarder kronor. Utbyggnaden sker på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Avtalsparter är Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. Kommunen har även beslutat att medfinansiera gång- och cykelvägen till Läckö med 9,5 mnkr. I syfte att inventera och klarlägga förutsättningarna för en gång- och cykelväg utmed väg 2578 i Lidköpings kommun, har Trafikverket i samråd med kommunen under 2014 tagit fram en vägplan. När den nya gång- och cykelvägen är byggd kommer det att finnas goda förbindelser för oskyddade trafikanter att ta sig till Tolsjö. I december 2015 beslutade kommunfullmäktige om 9,5 mnkr i medfinansiering av gång- och cykelvägen. Ekonomi Årets resultat uppgår till -176,5 mnkr. Verksamhetens resultat är positivt och nämndernas genererar överskott på cirka 25 mnkr. Kommunalskatt och kommunalekonomisk utjämning är i nivå med budget. Kommunen kapitalförvaltning har genererat 192 mnkr i värdeökning under året. Dock har dessa vinster inte realiserats, vilket innebär att kapitalförvaltningens intäkter understeg budgeterat med 38 mnkr för helåret. Kommunen har gjort engångsavsättningar för E20 (81 mnkr), cykelvägen till Läckö (9,5 mnkr) samt täckningen av deponin på Kartåsen (34 mnkr) vilket resultatförts under Kommunens kapitalförvaltning omfattar en portfölj med sex olika fondskal, varav 40 procent av tillgångarna i normalfallet är placerade i lågrisktillgångar och 60 procent i högrisktillgångar. Fondplaceringarna har sammantaget under året avkastat 11,8 procent. Vid årets slut uppgick de samlade fondplaceringarna till mnkr. På väg mot en välkomnande och hållbar kommun I samband med bokslutet redovisas kommunfullmäktiges målsättningar för verksamheterna i arbetet med att nå visionen En hållbar och välkomnande kommun. Av 71 målsättningar uppnåddes 52 helt eller delvis, vilket motsvarar drygt 70 procent. Verksamheterna har levererat goda resultat överlag och kostnaderna är generellt höga jämfört med andra kommuner. Med det utgångsläget fortsätter kommunen med det systematiska kvalitetsarbetet för att kunderna ska bli ännu mer nöjda och organisationen ännu mer effektiv. Nya utmaningar väntar Kommunsveriges stora utmaning i framtiden är att möta den efterfrågan som drivs av förändringar vad gäller befolkningen storlek och sammansättning. En långtidsprognos för Lidköpings kommun har bearbetats under året och visar att dessa förändringar redan har börjat synas i ekonomi och verksamhet. Ytterligare utmaningar är att kommunerna nu är medfinansiärer i infrastruktur vilket kommer att innebära ökade kostnader för kommunerna. Klimatförändringar är också en stor utmaning som kommunen har att hantera. Men med en stabil ekonomi och vilja till utveckling av såväl arbetssätt och ekonomiska prioriteringar är det möjligt att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. Tillsammans med anställda, kunder och brukare utvecklar vi Lidköpings kommun! Kommundirektör, Jan Fransson Ekonomichef, Anna Cederqvist 8

9 förvaltningsberättelse Viktiga händelser Val till EU-parlamentet och kommunfullmäktige I höstas gick 86,9 procent av de röstberättigade i Lidköping till vallokalerna och röstade. Valdeltagandet i Lidköping i kommunalvalet 2014 är bland de högsta i Västra Götaland. Utfallet av valet gav Socialdemokraterna 21 mandat i kommunfullmäktige. Vänsterpartiet (4 mandat) och Miljöpartiet (2) samarbetar med Socialdemokraterna politiskt. I opposition är Moderaterna (9), Centerpartiet (4), Folkpartiet (4) och Kristdemokraterna (3) samt Sverigedemokraterna (4 mandat). Även i valet till Europaparlamentet var valdeltagandet i Lidköping (53,4 procent) högre än genomsnittet för Västra Götaland (52,2 procent). Medborgarundersökning Kommunen gör medborgarundersökningar med 1,5 års intervall. Undersökningen som gjordes 2014 visar att medborgarna är fortsatt nöjda med Lidköping som plats att bo och leva på. Medborgarna är klart mer positiva till arbetsmöjligheterna jämfört med Det är även en något högre andel som upplever trygghet samt kan tänka sig att rekommendera andra att flytta till Lidköpings kommun. Bostäder och kommunikationer har inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunen och här finns möjligheter till förbättringar. Det är fortsatt hög medborgarnöjdhet för kommunens verksamheter och nöjd medborgarindex (NKI) ligger något högre i mätningen 2014 än Jämfört med andra kommuner ligger Lidköpings kommun på bättre resultatnivåer inom samtliga områden, trots att resultaten sjunkit något för Äldreomsorg, Utsatta personer, Grundskolan, Fritid, Idrott samt Renhållning. Viktiga områden att fortsätta prioritera framåt är bostadsbyggandet samt underhåll av gator och vägar då dessa områden har stor inverkan på medborgarnas helhetsintryck av kommunens verksamheter. Även personalens tillgänglighet och bemötande är prioriterade områden. Demokrati och delaktighet Arbetet fortsätter med att förbättra medborgardialogen i kommunen. Under våren har riktlinjer för demokratiutvecklingen tagits fram. Riktlinjerna tar upp tre prioriterade områden: invånardialog, e-demokrati och kunskapsutveckling. I november fattade kommunfullmäktige beslut om att inrätta ett kontaktcenter i Stadshuset. Syftet med ett kontaktcenter i kommunen är att förbättra bemötandet, öka tillgängligheten av kommunens service och effektivisera ärendehanteringen. Befolkningsutveckling Befolkningstillväxten fortsätter att vara positiv och kommunen har under 2014 ökat sin befolkning med 347 personer och uppgår nu till Lidköpingsbor. Ökningen beror på positivt inflyttningsnetto. Under 2013 ökade Lidköping med 160 personer. Bostäder och byggnation Arbetet med en ny, kommuntäckande översiktsplan har påbörjats och planen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige i slutet av Ett arbete med att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram har påbörjats, vilket beräknas vara klart under våren Samhällbyggnad arbetar med att ta fram en handlingsplan för stadskärnans utveckling. Planen beräknas vara klar för politisk behandling i början av Antalet påbörjade lägenheter/bostäder uppgick under 2014 till 67 stycken varav 34 villor. Därutöver har fyra detaljplaner antagits under året. Hamnstaden Under våren 2014 har kommunen, i samverkan med bland annat Byggherrekonsortiet, Länsstyrelsen och fastighetsägare, tagit fram underlag för den första detaljplanen av Hamnstaden. Senare under sommaren togs initiativ om samverkan med övriga skaraborgskommuner om medfinansiering inför ett eventuellt beslut om nyetablering och flytt av avloppsreningsverket. Fram till dess att ett beslut föreligger kring avloppsreningsverket har styrgruppen beslutat att avvakta genomförandet av samrådet för första detaljplanen. Under senhösten har arbetet startat upp med projektering för att åtgärda sättningsskadorna på Hamnplanen i Framnäshamnen. Avsikten är att byggåtgärder startar upp under senhösten Projektgruppen har under senhösten 2014 startat visionsarbetet med nästa detaljplan som avser utfyllnad i Kinneviken till 1960 års strandläge. Avsikten är att skapa bättre badvattenkvalitet men samtidigt kan detta medföra anläggandet av stora park-, lek- och evenemangsytor. Arbetet med denna detaljplan och underlag för vattendom 9

10 förvaltningsberättelse beräknas pågå under hela En workshop har under hösten genomförts med representanter för samtliga partier och förvaltningar i avsikt att se över utvecklingsmöjligheterna för bland annat bostäder kring Framnäsområdet. Kommunen medfinansierar infrastruktur I slutet av oktober beslutade kommunfullmäktige om att medfinansiera utbyggnaden av E20. Lidköpings andel uppgick till 81 mnkr av den totala kostnaden på 4 miljarder kronor. Utbyggnaden sker på fem etapper av E20 på sträckan Vårgårda till länsgränsen mot Örebro. Avtalsparter är Trafikverket, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, Skaraborgs Kommunalförbund, Boråsregionen, Sjuhärads Kommunalförbund och Västsvenska Handelskammaren. I syfte att inventera och klarlägga förutsättningarna för en gång- och cykelväg utmed väg 2578 i Lidköpings kommun, har Trafikverket i samråd med kommunen under 2014 tagit fram en vägplan. När den nya gång- och cykelvägen är byggd kommer det att finnas goda förbindelser för oskyddade trafikanter att ta sig till Tolsjö. I december 2015 beslutade kommunfullmäktige om 9,5 mnkr i medfinansiering av gång- och cykelvägen. Rätt till heltid deltid en möjlighet Ett viktigt personalpolitiskt område är rätten för kommunens medarbetare att arbeta heltid. Under 2014 har inriktningen i projektet beslutats politiskt. Därefter har ett antal arbetsgrupper tagit fram förslag bland annat gällande samordnad bemanning, kompetenskartläggning och behov av utbildning. Tidiga Samordnade Insatser (TSI) Genom att göra tidiga och samordnade insatser för barn och unga kan ett framtida utanförskap förhindras. För närvarande pågår två projekt som har beviljats medel från de 1,5 mnkr som årligen avsätts för förebyggande insatser. Skolfam är ett projekt som syftar till att förbättra familjehemsplacerade barns skolresultat. Det andra projektet, VOSA-VIP, syftar till att genom samverkan mellan kommunens förvaltningar, utveckla metoder för att ta hand om individer med olika utmaningar. Ytterligare ett exempel på en insats är Sommarkul på Margretelund, som syftar till att underlätta för de barn och ungdomar som vid sommarlovets början saknar den struktur och trygghet som skolan kan erbjuda. Utvecklad samverkan med andra kommuner Under 2014 beslutade kommunstyrelsen om en avsiktsförklaring om samverkan med Essunga, Grästorp, Götene, Skara och Vara. Tillsammans med dessa fem kommuner utgör området invånare. Syftet med en utökad samverkan är att öka effektiviten, minska sårbarheten men framför allt höja kvaliteten i verksamheten och kunna leva upp till kommunmedborgarnas förväntningar på goda välfärdstjänster även i framtiden. Internationell Samverkan Samverkan i Skaraborg utökades ytterligare under 2014 i och med ett industriellt avtal med USA. Det är en fortsättning på det avtal som tecknades mellan Lidköping och Rockford år Det nya avtalet omfattar de Skaraborgska kommunerna genom Skaraborgs Kommunalförbund och Midwest området med organisationer i städerna Rockford och Madison. Syftet med det uppdaterade avtalet är stärka Skaraborgs internationalisering och de Skaraborgska företagens konkurrenskraft på den internationella marknaden. Tillsammans med de femton kommunerna i Skaraborg har Lidköping deltagit i förstudieprojekt Samverkan för Skaraborgs Unga som finansierats via Socialfonden. Syftet är att få unga i arbetet med hela Skaraborg som arbetsfält. Bättre företagsklimat Företagsklimatet i Lidköping har blivit bättre, vilket är glädjande men även en förutsättning för att kunna nå målet att kunna växa som kommun. I Svenskt Näringslivs undersökning om Företagsklimatet förbättrade Lidköping sin placering och blev under 2014 rankad 79 bland Sveriges 290 kommuner. Medarbetarundersökning Lidköpings kommun har under januari- februari 2014 genomförts en totalundersökning av arbetsmiljön på kommunens arbetsplatser. Resultatet visar på en fortsatt mycket hög nöjdhet hos medarbetarna och nöjd medarbetarindex (NMI) ligger på 4,0 på en skala 1-5. Motsvarande undersökning har genomförts under 2010 och 2012 och resultatet har då varit 3,9 (2010) och 3,9 (2012). De enskilda förvaltningarnas resultat varierar mellan 3,8 till 4,2. 10

11 förvaltningsberättelse Årets resultat kommunen Årets resultat innebär ett underskott om -176,5 mnkr. Det budgeterade resultatet uppgick vid årets början till -17,2 mnkr. Under året har tilläggsanslag beslutats om sammantaget 4,8 mnkr, vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till -22,0 mnkr. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning är i nivå med budget. De finansiella intäkterna uppnår inte budgeterat vilket beror på att kommunen inte har realiserat vinsterna från kapitalförvaltningen som budgeterats. Underskottet uppgår till 38,2 mnkr gentemot budget. De finansiella kostnaderna har ökat markant gentemot budget. Det beror på att nästan samtliga räntekostnader i koncernen belastar kommunen genom internbanken, motsvarande ränteintäkter finns bland de finansiella intäkterna. Avvikelsen för verksamhetens nettokostnader uppgår till -115,5 mnkr och beror på följande större poster (se not 4): Nämndernas avvikelse gentemot budget på sammanlagt 24,6 mnkr. Avsättning Deponi, 33,8 mnkr sammantaget, varav 4,3 har belastat Teknisk Service Renhållning och 29,5 har belastat Kommunstyrelsen. Avsättning för medfinansiering av E20, 81 mnkr. Avsättning för gång- och cykelväg till Läckö, totalt 9,5 mnkr som belastat Kommunstyrelsen. Ökning av semesterlöneskuld -3,9 mnkr Överskott lönepotten 7,6 mnkr. Ökning av pensionskostnader 4,2 mnkr (avsättning för förtroendevalda) Interna poster (kapitalkostnadspålägg -6,4 mnkr) Interna poster (sociala avgifter -8,9 mnkr) Resultaträkning, mnkr Budget 2014 Utfall 2014 Avvikelse Verksamhetens nettokostnader , ,6 Avskrivningar - 119,0-114,7 Verksamheternas nettokostnader , ,3-115,5 Skatteintäkter 1 521, ,2 0,4 Generella statsbidrag 321,5 320,3-1,2 Resultat före finansnetto - 83,5-199,8-116,3 Finansiella intäkter 69,6 41,2-28,4 Finansiella kostnader - 8,1-17,9-9,8 Årets resultat -22,0-176,5-154,5 Tilläggsanslagen är enligt följande: 1. Hamnstadens standardhöjning, Samhällsbyggnadsnämnden, 1,1 mnkr 2. Föreningsstöd Folkets Hus föreningen, Kultur- och fritidsnämnde 0,4 mnkr. 3. Utökat investeringsstöd Folkets Hus, Kommunstyrelsen, 1,9 mnkr. 4. Utökat antal feriearbetsplatser, Utbildningsnämnden, 1,3 mnkr. Under året har följande budgetväxlingar skett: 1. Verksamhetsövergång har skett från Vård- och omsorgsnämnden till Social- och arbetsmarknadsnämnden och en budgetväxling har skett om 12,6 mnkr I kommunstyrelsens budgetanslag finns medel avsatta för löneökningar i huvudsak för tillsvidareanställda med månadslön. Medlen fördelas när löneavtal och planerat utfall är klart. För 2014 har 29,2 mnkr fördelats till de nämnder som är finansierade via kommunbidrag. Avsättning för deponin i Kartåsen Deponin i Kartåsen etablerades Fram till 2002 avsattes inga medel för att återställa de olika deponidelarna. Därefter har 75 kronor per ton avsatts årligen. Deponin per den uppgick till 15,1 mnkr. Per uppgår avsättningen till 15,3 mnkr (i 2014 års penningvärde). Denna del täcker dock inte det totala återställandet av deponin. Den totala kostnaden för att sluttäcka 1910 års deponi uppgår till tkr. I linje med tidigare beslut om avsättning har dessa medel också avsatts i balansräkningen 2014, då det är en kostnad som kommunen känner till och bör då kostnadsföras. Avsättningen belastar resultatet Motivet till att skattekollektivet ska täcka kostnaderna för återställandet mellan är att renhållningen inte har tillåtits göra avsättningar förrän Det är inte acceptabelt att i efterhand belasta kollektivet för denna kostnad. För den delen där Värmeverkets aska deponeras har det inte avsatts några medel för täckning. Denna del startade För att täcka askdeponin uppgår beräkningen till tkr. Deponin är idag utnyttjad till 60 procent, vilket motsvarar tkr. Av denna del borde skattekollektivet stå för tiden mellan , det vill säga

12 förvaltningsberättelse tkr. För tiden mellan avser renhållningen att täcka dessa kostnader. Renhållningens del av askdeponin från uppgick till tkr tkr = tkr. Taxekollektivets del av den gamla deponin uppgår till tkr. Avsättningen sedan tidigare innebär att det saknas tkr i avsättning för denna del. Detta belopp har belastat Renhållningen i 2014 års bokslut. Sammantaget innebär detta att avsättningen för deponin 2014 ökar med kommunens andel av den gamla askdeponin (2 371 tkr), plus avsättningen till 1910 års deponi ( tkr) samt Renhållningens andel av den gamla askdeponin (4 277 tkr). Sammantaget innebär detta en ökad avsättning med 33,8 mnkr. Medfinansiering Kommunfullmäktiges beslut 136/14 innebär att kommunen kommer att medfinansiera om- och utbyggnationen av E20. Kommunens belopp uppgår till 81 mnkr i 2013 års penningvärde och har belastat kommunstyrelsens resultat Kommunfullmäktiges beslut 205/14 innebär att kommunen kommer att medfinansiera utbyggnaden av Cykelvägen till Läckö. Kostnaden uppgår till 9,5 mnkr och har belastat Kommunstyrelsens resultat Diagrammet nedan visar det ekonomiska resultatet för kommunen för den senaste femårsperioden. Ekonomiskt resultat kommunen , mnkr Ekonomiskt resultat kommunkoncernen Ekonomiskt resultat, mnkr Lidköpings kommun 4,0-176,5 AB Bostäder i Lidköping 10,8 15,3 Lidköpings Näringslivsfastigheter AB 1,5 1,1 Lidköpings Värmeverk AB 0,7 0,1 Lidköping/Hovby flygplats -0,3 0,7 Eliminering av obeskattade reserver 8,8 1,5 Summa 25,5-157,7 God ekonomisk hushållning Ett minimikrav på kommunallagens krav om god ekonomisk hushållning är det så kallade balanskravet, vars grundregel är att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Balanskravsutredning framgår av nedanstående tabell. 12

13 förvaltningsberättelse Avstämning mot balanskravet, mnkr Årets resultat 4-176,5 Reavinster/förluster (exkl kapitalförvaltningen) 3,8-0,7 Reavinster/förluster netto kapitalförvaltningen -24,7-20,1 Återföring av tidigare nedskrivningar, aktiefonder -1,6 0,0 Årets resultat efter balanskravsjusteringar -18,5-197,3 +/- förändring resultatutjämningsreserv 0,0 0,0 Balanskravsresultat -18,5-197,3 Kommunen använder sig inte av resultatutjämningsreserv. Kommunen ska enligt kommunallagens 8:e kapitel 5 a återställa ett negativt resultat under de närmast följande tre åren. Fullmäktige får dock besluta om att en reglering av ett negativt resultat inte ska göras om det föreligger synnerliga skäl, om orealiserade förluster i värdepapper uppstått eller om det finns andra synnerliga skäl. För Lidköpings kommun skulle den ekonomiska styrkan kunna utgöra synnerliga skäl och därmed motiv till att inte behöva återställa underskottet i nästkommande treårsperiod, under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar så. God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten i Lidköpings kommun bedrivs ändamålsenligt och kostnadseffektivt samt med en långsiktig finansiering. För att möjliggöra detta är det viktigt med ett väl fungerande styrsystem. Kommunen har valt att uttrycka verksamhetsmål och finansiella mål i kommunfullmäktiges styrkort. Nedan finns en uppföljning av de övergripande strategierna och är en uppföljning av om kommunen har god ekonomisk hushållning. Av kommunfullmäktiges 71 indikatorer är 34 helt uppfyllda, 18 delvis uppfyllda och 15 ej uppfyllda för Strategin Kunden/brukaren i fokus har 16 indikatorer, varav 4 är helt uppfyllda, 11 delvis uppfyllda och 1 inte alls uppfyllda. Målvärdena inom tillgänglighet, delaktighet och bemötande har inte uppnåtts, även om det har skett en liten ökning avseende delaktighet och bemötande. Alla förvaltningar genomför kundundersökningar, vilket innebär att den målsättningen har nåtts. Resultatet från de gjorda undersökningarna (där resultatet kunnat jämföras med tidigare mätning) innebär att 80 procent av resultaten antingen har förbättrats eller är i nivå med föregående mätning. De sammanvägda indikatorerna (11 stycken) har målvärdet öka för respektive verksamhet, vilket uppnås inom Äldreomsorg, Social- och Arbetsmarknad och Intern service. För resterande nämnder är målvärdet delvis uppfyllt. Strategin Lokal utveckling i ett globalt perspektiv har 43 indikatorer, varav 24 uppnåtts helt, 6 delvis och 10 inte alls. Det råder brist på lediga lägenheter och tomter. Ohälsotalet är högt och ökande i åldrarna år och färre elever klarar gymnasieskolan inom 4 år. Andelen i befolkningen mellan år minskar och är relativt riket låg. Strategin En organisation i framkant har 12 indikatorer, varav 6 har uppnåtts helt, 1 delvis och 4 inte alls. Årets resultat påverkades av flera stora poster av engångskaraktär. Dock var budgeten underbalanserad vid budgetbeslutet och ytterligare tilläggsanslag på driften har tillkommit. Det kan noteras att det är underbalanserade budgetar framöver också. Detta är inte att betrakta som god ekonomisk hushållning i ett längre perspektiv. Investeringsvolymen uppgick till 181,2 mnkr under 2014, vilket delvis har lånefinansierats. Därmed uppnås inte målsättningen om egenfinansierade investeringar. Även om målvärdet nås vad gäller upplåning, så kan konstateras att kommunen under året har ökat upplåningen med 30 mnkr samt använt 30 mnkr ur kapitalförvaltningen för att täcka löpande drift- och investeringsutgifter. Kapitalets värde har ökat under året, och är med god marginal värdesäkrat. Det kan noteras att sjukfrånvaron ökat under året, vilket gör att målvärdet inte uppnås. Dock har Lidköpings kommun en låg sjukfrånvaro vid jämförelse i Skaraborg. Sammanfattningsvis kan konstateras att kommunen behöver arbeta vidare med tillgänglighet, delaktighet och bemötande, samt att öka fokus på resultat och effektivitet i verksamheterna. De övergripande utmaningarna är att underlätta för inflyttning genom att öka antalet lediga tomter och lägenheter. Det är också viktigt att kommunen framöver arbetar strategiskt för att utveckla infrastruktur och kommunikationer. Oroande är det höga och ökande ohälsotalet för gruppen år. Kommunen har en god och stabil ekonomi, men kommunen kan inte över tid ha negativa resultat, bland annat med tanke på de volymökningar som förväntas inom en snar framtid. 13

14 förvaltningsberättelse Driftredovisning Skatte-och taxefinansierad verksamhet, mnkr Kostnader Intäkter Nettokostnad Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Budgetavvikelse Skattefinansierad verksamhet ,8 873, ,0 35, ,6 906, ,8-90,2 Taxefinansierad verksamhet -185,5 186,1 0,6 0,5-197,1 195,2-1,9-1,9 Totalt , , ,4 36, , , ,7-92,1 Skattefinansierad verksamhet, mnkr Nämnd Kostnader Intäkter Nettokostnad Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Budgetavvikelse Kommunfullmäktige -2,2 0,0-2,2 0,0-2,3 0,0-2,3 0,2 Överförmyndare -3,3 1,2-2,1 0,0-4,0 1,5-2,5-0,2 Valnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0-1,2 2,3-1,1 1,0 Kommunens revisorer -1,4 0,0-0,4 0,0-1,4 0,0-1,4 0,0 Kommunstyrelse, exkl Intern service -123,9 45,9-78,0 11,9-249,5 48,8-200,7-101,2 Kommunstyrelsen, Intern service -364,3 364,2-0,1 3,9-385,6 385,3-0,4 3,6 Vård- och omsorgsnämnd -733,9 112,6-621,3 1,6-739,4 117,9-621,5 2,0 Barn- och skolnämnd -667,9 82,9-585,0 6,4-697,2 80,0-617,1-4,5 Utbildningsnämnd -315,8 118,7-197,1 1,1-314,2 121,7-192,6 6,2 Social- och Arbetsmarknadsnämnd -172,5 46,7-125,8 0,9-187,7 47,8-139,9 4,5 Samhällsbyggnadsnämnd -161,8 54,1-107,8 0,7-158,4 53,2-105,2 2,1 Kultur- och fritidsnämnd -125,2 25,3-99,9 9,4-133,9 24,7-109,2-4,4 Räddningsnämnd -48,1 22,3-25,8-0,5-48,4 23,0-25,4 0,6 Miljö- och byggnämnd -0,4 0,0-0,4 0,2-0,5 0,0-0,5 0,1 Summa ,8 873, ,0 35, ,6 906, ,8-90,2 Taxefinansierad verksamhet, tkr Teknisk servicenämnd Kostnader Intäkter Nettokostnad Budgetavvikelse Kostnader Intäkter Nettokostnad Budgetavvikelse Elnät -86,5 85,8-0,7-0,7-86,4 90,6 4,3 4,3 Lidköpings bredband -16,5 16,5 0,0 0,0-17,0 17,0 0,0 0,0 Vatten- och avlopp -43,6 43,6 0,0 0,0-50,7 50,1-0,6-0,6 Renhållning -38,9 40,2 1,3 1,2-43,0 37,5-5,6-5,6 Summa -185,5 186,1 0,6 0,5-197,1 195,2-1,9-1,9 Driftredovisningen innefattar även interna poster av två slag: Interna affärer mellan olika förvaltningar, till exempel interna hyror. Interna transaktioner mellan fackförvaltningar och finansförvaltningen, till exempel intern ränta och avskrivning samt personalomkostnader och pensionsavgifter. Finansiering, mnkr Utfall Pensionskostnader brutto -139,1-132,9 KP 72,9 74,7 Interna kapitalkostnader 56,9 53,6 Förändring semesterskuld -2,5-6,8 Rest ansvar ,7-8,9 Summa externa nettokostnader Utfall , ,1 Skatt och utjämning 1 809, ,5 Finansnetto 23,4 23,2 ÅRETS RESULTAT 4,0-176,5 14

15 14 förvaltningsberättelse Intäktsstruktur - Externa intäkter 2014 Kostnadsstruktur - Externa kostnader % 2% 9 % 6% 6 % % 21% 12 % 61 % 68% exklusive jämförelsestörande poster Nämndernas prognossäkerhet Belopp i mnkr Nämnd Budget 2014 Utfall helår 2014 Avvikelse budget - utfall helår Prognos delår 1 Avvikelse delår 1 Prognos delår 2 Avvikelse delår 2 Kommunfullmäktige 4,6 3,4 1,2 4,6 0,0 4,6 0,0 Kommunens revisorer 1,4 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 0,0 Kommunstyrelse, exkl Intern service 101,8 203,2-101,4* 122,3 7,9 116,2 14,1 Kommunstyrelsen, Intern service 4,0 0,4 3,6 3,9 0,1 3,8 0,3 Vård- och omsorgsnämnd 623,5 621,5 2,0 613,3 2,0 613,3 1,8 Barn- och skolnämnd 612,6 617,1-4,5 608,2-5,9 606,4-4,1 Utbildningsnämnd 198,7 192,5 6,2 195,1 0,0 195,2-0,1 Social- och arbetsmarknadsnämnd 144,4 139,9 4,5 138,7 1,3 138,2 2,0 Samhällsbyggnadsnämnd 107,3 105,2 2,1 105,4 0,5 105,4 0,5 Teknisk servicenämnd 0,0 2,0-2,0-1,6 1,6-0,4 0,4 Kultur- och fritidsnämnd 104,8 109,2-4,4 110,9-6,9 110,9-6,9 Räddningsnämnd 26,0 25,4 0,6 25,5 0,1 25,5 0,5 Miljö- och byggnämnd 0,6 0,5 0,1 0,5 0,5 0,6 0,1 Summa 1 929, ,8-92, ,4 1, ,0 8,6 *Varav avsättningar för E20, gång- & cykelväg Läckö samt deponi Kartåsen 124,3 mnkr totalt. Det finns flera förklaringar till att utfallet på helår och de prognoser som gjorts under året skiljer sig åt vilket kommenteras nedan. Mot bakgrund av dessa förklaringar får prognossäkerheten ändå bedömas vara god. För kommunfullmäktige tillkom bland annat oförutsedda statsbidrag i samband med årets val vilket inte var känt vid prognostillfällena. Kommunstyrelsen har i bokslutet belastats med resultatpåverkande poster: avsättning för medfinansiering av E20, 81 mnkr och för gång- och cykelväg till Läckö 9,5 mnkr samt 29,5 mnkr för återställande av deponi. Att kultur- och fritidsnämnden redovisar ett underskott beror på att resultatöverförda medel från 2013 har använts 2014, i enlighet med reglerna för resultatöverföring. I prognoserna har bidraget till LOFA beaktats och i övrigt att verksamheten följer budget. Vid årets slut visade det sig att vakanta tjänster inte blivit tillsatta samt outnyttjade medel till nämndens förfogande har lett till lägre kostnader. Även kostnaderna för föreningsbidragen blev lägre än budgeterat. För en del av social- och arbetsmarknadsnämndens verksamheter är det svårt att ge tidiga och säkra prognoser. Det framkom tidigt att placeringar på hem för vård eller boende (HVB-placeringar) för barn låg inom budget, efter 8 månader var det ett definitivt överskridande av budget, de tre sista månaderna uppkom ytterligare ökning varvid en mindre överskott i årets början blev till ett stort underskott (-5,9 mnkr). För försörjningsstöd, arbetsmarknadsåtgärder samt HVB placeringar för vuxna, var händelseförloppet det motsatta, ett litet överskott (+0,5 mnkr) blev till ett stort överskott (+5,3 mnkr) orsakat av kortare försörjningsstödstid, färre åtgärdsdeltagare och färre placeringar. Detta är händelser som inte med säkerhet går att förutsäga. Prognosen för placeringar i konsulentstödda familjehem höll däremot nästan året ut. I början av året var det en liten positiv avvikelse som i slutet blev något större (+0,9 mnkr). 15

16 förvaltningsberättelse Verksamheter som budgeteras med start i början av året blev försenade, varvid det prognostiserade överskottet växte i takt med förseningen från noll till 1,5 mnkr. Återanställning av vakanta tjänster blev försenade, förvaltningen har haft en relativt hög personalomsättning som lett till flera nyanställningar av yngre personal som i sin tur bidragit till en lägre arbetsgivaravgift, något som inte uppmärksammats i prognoserna (0,5 mnkr). För intern service, kost beror avvikelse till största delen på effekterna av det nya livsmedelsavtalet som trädde i kraft i maj Den bokförda livsmedelskostnaden var cirka tkr lägre för perioden maj-december 2014 jämfört med samma period Denna stora skillnad i livsmedelskostnad kunde inte förutses i prognosen. Även intäkterna för IS/Kost blev högre än prognosticerat. IS/Städ har ett utfall som är cirka 600 tkr bättre än prognos till följd av lägre personalkostnader och högre intäkter än prognosticerat. IS/Fastighet har ett resultat som är cirka 600 tkr bättre än prognoserna vilket huvudsakligen beror på lägre kapitalkostnader. Utbildningsnämnden avvikelse beror på förändring i prislistan och komplexiteten i planering av läraruppdragen. För samhällsbyggnadsnämnden beror avvikelsen mellan prognos och helårsutfall på faktorer som inte var kända vid prognostillfället. Kostnaden för färdtjänstresor blev betydligt lägre än prognosen, differens 1,1 mnkr. Antalet resor blev betydligt färre och kostnaden per resa lägre vilket visade sig först efter 11 månaders resande. Elever med särskoleskjuts har, främst under hösten, bott på ett sätt som möjliggjort en effektivare samordning av särskoleskjutsarna vilket gett lägre kostnader, 0,6 mnkr. Under hösten ökade också antalet bygglov och strandskydd vilket gett en intäktsökning med 0,6 mnkr. Översiktsplanen har förskjutits i tid och därmed tillhörande konsultkostnader, 0,3 mnkr. Avvikelsen för teknisk service beror på lägre regionnätsavgifter, konsultutredningar som tillkommit i tillståndsärendet gällande avloppsreningsverket samt utredningar och kalkyler gällande flytt eller inte flytt av reningsverket. Akut underhåll på ledningsnätet har också gett högre kostnader för Vatten och Avlopp. I bokslutsarbetet tillkom även en post för avsättning för återställande av deponi, 4,3 mnkr. 16

17 förvaltningsberättelse Investeringsredovisning Årets samlade investeringar Skatte- och taxefinansierade investeringar, mnkr Budget 2014 Nettoinvestering 2014 Avvikelse 2014 Skattefinansierade investeringar 180,3 126,9 53,3 Taxefinansierade investeringar 107,3 54,3 53,2 SUMMA SKATTE- OCH TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR 287,6 181,2 106,5 Budgetbeloppet om 287,6 mnkr består av ursprungligt budgetbelopp om 228,7 mnkr, ombudgetering från 2013 om 51,1 mnkr samt tilläggsanslag under året om 7,8 mnkr. Tilläggsanslagen omfattar: Ombyggnad Kartåsen avfallshantering 5,5 mnkr Friluftslivet på Kållandsö, vandringsleder, 0,2 mnkr Vatten och Avlopp, 1,1 mnkr Bredband 1,0 mnkr Teknisk servicenämnd har förskotterat 0,7 mnkr av 2014 års investeringsbudget till 2013 års investeringsbudget vilket är justerat mot budgetbeloppet Nettoinvesteringarnas utfall uppgår till 181,2 mnkr mot budgeterade 287,6 mnkr. Avvikelsen som uppgår till 106,5 mnkr, återfinns huvudsakligen inom Intern service, Teknisk servicenämnd samt Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnderna har begärt ombudgetering med sammanlagt 75,2 mnkr. Avvikelsen inom Intern service uppgår till 18,4 mnkr där 15,6 mnkr avser ombyggnaden av Björkhaga äldreboende som genomförs under perioden Samhällsbyggnadsnämndens har en positiv avvikelse mot budget om 29,2 mnkr. Det förklaras av lägre exploateringsutgifter om totalt 25,1 mnkr, varav Hamnstaden 13,1 mnkr. Fler tomter har sålts än vad som beräknades i budget. Försäljningen avser bostadstomter och tomter på industrimark, avvikelse med 2,6 mnkr. För Teknisk servicenämnd uppgår avvikelsen till 54 mnkr där den största avvikelsen återfinns för objektet uppgradering/reinvestering i avloppsreningsverk, 29,2 mnkr och beror på att vidare utredning pågår. Avvikelse återfinns även för objektet återvinningscentral på Kartåsens avfallsanläggning som är senarelagd och återstående del utförs våren 2015, 4,8 mnkr. Objektet UV-ljus samt renovering av filter vattenverk är senarelagd till viss del och ger överskott 6,1 mnkr. 17

18 förvaltningsberättelse Skattefinansierad verksamhet Skattefinansierade investeringar, mnkr Total Kalkyl Prognos total nettoinvestering Budget 2014 Nettoinvestering 2014 Avvikelse 2014 Inventarier och maskiner Kultur- och fritidsnämnd 3,6 3,2 0,4 Räddningsnämnd 7,7 3,3 4,4 Vård- och omsorgsnämnd 3,0 4,5-1,5 Social- och arbetsmarknadsnämnd 0,6 0,3 0,3 Barn- och skolnämnd 1,6 0,4 1,2 Samhällsbyggnadsnämnd 2,8 2,8 2,8 3,0-0,2 Utbildningsnämnd 2,5 1,9 0,6 Kommunstyrelsen 3,6 4,3 1,6 1,4 0,3 Summa inventarier och maskiner 23,5 17,9 5,5 Fastigheter Sjölunda förskola 30,0 28,3 2,7 1,0 1,7 Korttidsboende Dalängen 12,5 13,9 8,1 9,4-1,3 Lilleskog förskola 8,0 8,0 0,5 0,4 0,1 Förråd Mellbygatan 4,5 4,5 3,4 3,2 0,2 Förråd Sockerbruksgatan 10,0 10,0 3,2 1,7 1,5 Frediksdalsskolan 3,5 3,6 3,2 3,3-0,1 Björkhaga 56,5 56,5 50,0 34,5 15,6 Energiinvesteringar 6,7 7,0 6,7 7,0-0,3 Reinvesteringar 10,0 10,0 13,3 13,0 0,3 Anpassningar och övriga investeringar 66,7 65,2 9,6 8,9 0,7 Summa fastigheter 208,4 207,0 100,8 82,4 18,4 Övriga investeringar Tillgänglighetanpassningar 0,1 0,1 0,0 Fritidsanläggningar 2,1 2,0 0,1 Gatuanläggningar 10,0 6,1 3,9 Parkanläggningar 0,8 0,4 0,4 Summa övriga investeringar 12,9 8,5 4,4 Exploateringsinvesteringar Park och gatuanläggning 13,5 5,1 8,4 Utredning Hamnstaden 12,3 9,4 2,8 Hamnstaden 10,8 0,5 10,3 Fastighetsköp 10,6 9,5 1,0 Tomtförsäljning -4,0-6,6 2,6 Summa exploateringsinvesteringar 43,1 18,0 25,1 SUMMA SKATTEFINANSIERADE INVESTE- RINGAR 180,3 126,9 53,3 Inventarier och maskiner Utbildning har investerat i en grävmaskin, CAD-datorer, projektor till aulan och diverse möbler. Barn & skola har köpt en flygel till Musikskolan och investerat i ett verksamhetsstöd för planering och uppföljning. Vård & omsorg har köpt inventarier till nya mötesplatser, det nya korttidsboendet Grodden och korttid/växelvård men även enligt plan i befintlig verksamhet. De har också investerat i nya digitala trygghetstelefoner och nyckelfri hemvård. Social- & arbetsmarknad har bland annat installerat en ny stålport, nya moduler i det databaserade verksamhetsstödet och investerat i inventarier till verksamheten KomJobb. Kultur & fritid har bland annat gjort investeringar i Arenan i form av inglasning av pressläktaren, nya golv, mattor och en hörselslinga. Dessutom har investe- 18

19 förvaltningsberättelse rats i möbler till KulturBruket, en gräsklippare, en såmaskin samt belysning till konstgräsplan. Räddningstjänsten har investerat i ny tankbil och räddningsutrustning. Fastigheter Fastighetsinvesteringarna uppgår till 82,4 mnkr. De större objekten är ombyggnaden av äldreboendet Björkhaga i Järpås där utbetalningarna uppgår till 34,5 mnkr, nya korttidsboendet Grodden 9,4 mnkr. Andra större objekt är ombyggnad/tillbyggnad av Fredriksdalsskolans aula 3,3 mnkr, ombyggnad av personal- och garagebyggnad på förråden på Sockerbruksgatan och Mellbygatan 4,9 mnkr. Energiinvesteringar uppgår till 7,0 mnkr, reinvesteringar till 13 mnkr och övriga investeringar/anpassningar uppgår till 8,9 mnkr. Exploateringsinvesteringar Exploateringsinvesteringar har bland annat utförts på Kartåsen, Roddaregatan, Liden 2:3, kvarteret Fjällskivlingen/Flugsvampen, Sjölunda etapp 1, Askeslätt etapp 1 och etapp 2. Utredning om Hamnstaden pågår och kommer att fortsätta. Taxefinansierad verksamhet Taxefinansierade investeringar, mnkr Total Kalkyl Prognos total nettoinvestering Budget 2014 Nettoinvestering 2014 Avvikelse 2014 Inventarier 4,5 2,1 2,4 Övriga investeringar Vatten och Avlopp 5,0 0,7 4,3 Spikens avloppsreningsverk, ut-/ombyggnad 8,4 9,6 0,0 0,3-0,3 VA-ledningar 9,0 7,5 1,5 Uppgradering, reinvestering avloppsreningsverk 93,8 93,8 29,2 0,0 29,2 UV-ljus samt renovering av filter vattenverket ,3 4,2 6,1 Ledningsbyggnation på Kålland 3,8 4,7 1,2 1,4-0,2 Kartåsens avfallsanläggning 1,5 0,0 1,5 Återvinningscentral Kartåsens avfallsanläggning 8 8 8,0 3,2 4,8 Biogasturbin, deponigas 0,1 0,0 0,1 40 kv Lidköpings tätort ,0 12,7 2,3 Elnät 9,6 9,2 0,4 Bredband 12,1 12,7-0,5 Summa övriga investeringar 100,9 51,9 49,1 Exploateringsinvesteringar Vatten och Avlopp 0,0 0,0 0,0 Elnät 1,5 0,0 1,5 Bredband 0,3 0,1 0,2 Summa exploateringsinvesteringar 1,8 0,2 1,7 SUMMA TAXEFINANSIERADE INVESTERINGAR 107,3 54,3 53,2 Inventarier Renhållningen har investerat i inventarier för 2,1 mnkr. Övriga investeringar Bland övriga investeringar märks de investeringar som VA-enheten påbörjat i UV-ljus samt renovering av filter i vattenverket, 4,2 mnkr samt ledningsbyggnation på Kålland 1,4 mnkr. Investeringar i VA-ledningar uppgår till 7,5 mnkr. Elnät har reinvesterat i 40 kv-kabel på sträckan huvudstation fördelningsstation Grepen 12,7 mnkr och reinvesteringar i landsbygdsnät uppgår till 6,0 mnkr. Reinvestering har även gjorts i system/enheter för insamling av mätvärden 1,6 mnkr. Bredband har bland annat investerat i anslutningar för företag 1,9 mnkr, anslutningar till privatpersoner 3,4 mnkr och bredband för föreningar på landsbygden, 5,4 mnkr. 19

20 förvaltningsberättelse Fem år i översikt Resultaträkning, mnkr Verksamhetens intäkter 560,2 576,7 623,5 636,8 619,6 Verksamhetens kostnader , , , , ,2 Av- och nedskrivningar -112,5-111,0-114,4-111,4-114,7 Verksamhetens nettokostnader , , , , ,3 Skatteintäkter 1 390, , , , ,2 Generella statsbidrag och utjämning 326,4 303,3 315,0 326,7 320,3 Finansiella intäkter 210,4 40,3 45,5 34,0 41,2 Finansiella kostnader -61,3-28,4-18,0-9,2-17,9 Årets resultat 166,6-16,0 21,5 4,0-176,5 Nettokostnadernas andel av skatteintäkter och generella statsbidrag, % 99,0 102,1 102,6 103,2 104,1 Balansräkning, mnkr Tillgångar Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 2,3 3,7 2,9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 1 547, , , , ,6 Maskiner, fordon och inventarier 123,6 116,7 110,0 100,9 102,7 Pågående nyanläggningar 41,0 Finansiella anläggningstillgångar 1 691, , ,1 51,6 66,9 Summa anläggningstillgångar 3 362, , , , ,1 Omsättningstillgångar Förråd 5,0 4,2 46,0 51,2 68,9 Fordringar 133,4 267,5 174,2 672, ,8 Kortfristiga placeringar 1 579, ,4 Kassa och bank 82,5 45,6 84,7 49,0 24,9 Summa omsättningstillgångar 220,9 317,3 304, , ,0 Summa tillgångar 3 583, , , , ,1 Eget kapital och skulder Eget kapital 2 829, , , , ,2 Därav årets resultat 166,6-16,0 21,5 4,0-176,5 Minoritet underkoncern Avsättningar för pensioner 92,4 110,9 118,8 138,0 147,8 Övriga avsättningar 13,6 14,4 14,8 15,1 138,0 Summa avsättningar 106,0 125,3 133,6 153,1 285,8 Skulder Långfristiga skulder 222,6 138,2 183,4 694, ,6 Kortfristiga skulder 425,3 402,9 436,7 393,1 429,5 Summa eget kapital och skulder 3 583, , , , ,1 20

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun

Årsredovisning 2014. Dals-Eds kommun Årsredovisning 2014 Dals-Eds kommun Innehållsförteckning 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE... 3 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 2.1 KOMMUNENS UTVECKLING...4 2.2 EKONOMISK ÖVERSIKT...13 2.3 PERSONAL- OCH HÄLSOBOKSLUT...20

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014

Paiala ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 ~.»" 0» i 1 I mii M 1 t 1» 1 i [ III 11 I M I I I ( I I "Ml I I II I t ( ''""Il I I I I I k I "'"IM. t.., & Paiala */ KOMMUN I Pajala kombineras storslagen natur med en unik drivkraft.

Läs mer

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24

Strategisk plan och budget 2015-2017. antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Strategisk plan och budget 2015-2017 antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 11 Investeringar 2015-2017 20 Kommunfullmäktige

Läs mer

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27

2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Alvesta under fem år 2006 2005 2004 2003 2002 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 741 18 684 18 865 18 879 18 930 Årlig förändring 57-181 -14-51 -27 Kommunens skattesats (Total kommunal skattesats

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Strategisk plan och budget 2014-2016

Strategisk plan och budget 2014-2016 Strategisk plan och budget -2016-01-15 Innehåll Kommunfullmäktiges styrkort och målsättning av indikatorer 3 Ekonomiska planeringsförutsättningar 13 Kommunfullmäktige 25 Kommunens revisorer 26 Kommunstyrelsen

Läs mer

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs

Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs ESLÖVS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2009 2 Innehåll och produktion: Kommunledningskontorets ekonomienhet, Eslövs kommun Layout: Analysera AB Foto: Ulf Axelsson Tryck: Printing, Malmö Eslövs kommun 2010 Kommunstyrelsens

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN OCH BOLAGEN ÅRSREDOVISNING 2014 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo och dess omvärld 6 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsikt 18 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

Mnkr Omsättning Resultat

Mnkr Omsättning Resultat Mnkr Omsättning Resultat Lysekils kommun 809,4 18,5 Lysekils Energi AB 42,0 8,6 Lysekilsbostäder 46,9 4,6 Havets Hus i Lysekil AB 6,3-0,4 Rambo AB 59,6 3,0 Koncernen 886,8 27,3 0 6 Årsredovisning 2006

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen

Kallelse/underrättelse. Kommunstyrelsen. Föredragningslista. Ärende Dnr Föredragande. Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Kallelse/underrättelse Kommunstyrelsen Tid: 2015-03-16 kl. 13:30 Plats: Forumsalen Föredragningslista Öppet sammanträde punkterna 1-9 Ärende Dnr Föredragande 1. Genomgång av resultat (verksamhet och ekonomi)

Läs mer

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING

PERSONALEKONOMISK REDOVISNING ÅRSREDOVISNING innehåll INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet sid 3 Året som gått med Burlövstidningen sid 4 2013 i korthet sid 6 Burlöv under 5 år sid 7 Organisationsschema sid 8 Mandatfördelning

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning 1 Omslaget: Under 2012 lanserades En hållbar matkasse som är en recepttjänst från Lerums kommun med tips på klimatsmart mat. En möjlighet att både

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet................................... 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07

I N N E H Å L L. Året i korthet... 04 Ordförande har ordet... 06 Kommundirektören har ordet... 07 Årsredovisning foto: Michael Folmer I N N E H Å L L Året i korthet........................................... 04 Ordförande har ordet.................................. 06 Kommundirektören har ordet.........................

Läs mer

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29

2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 2013 Alvesta kommun Kommunfullmäktige 2014-04-29 Alvesta under fem år 2013 2012 2011 2010 2009 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 19 280 19 034 18 917 18 802 18 757 Årlig förändring 246 117 115 45-18

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer