TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRAFFIC AB. MaxQ. MM-revision för företag i Lund"

Transkript

1 TRAFFIC AB MaxQ MM-revision för företag i Lund

2 Innehåll 1. Introduktion (s 1-3) 1.1 Vad är Mobility management (MM)? 1.2 Beskrivning av MaxQ 1.3 Genomförande av revision 2. Frågeformulär (s 4-17) Dokumentinformation Titel: MaxQ MM-revision för företag i Lund Serie nr: 2009:66 Projektnr: 9080 Författare: Kvalitetsgranskning Beställare: Karin Neergaard, Pernilla Hyllenius, Lunds kommun Kontaktperson: Ylva S Åqvist Dokumenthistorik: Version Datum Förändring Distribution Övrigt: Svensk företagsanpassad version av MaxQ ( CWA 99999:2009.5, Extended version of QMSMM questionnaire ). TRAFFIC AB Huvudkontor Lund: Åldermansgatan Lund tel fax Kontor Stockholm: Barnhusgatan Stockholm tel fax

3 Max Q (1) 1. Introduktion 1.1 Vad är Mobility management (MM)? Mobility management (MM) är ett efterfrågeorienterat angreppssätt för att påverka personoch godstransporter genom att: uppmuntra användandet av miljöanpassade färdsätt förbättra hållbar tillgänglighet för alla människor och organisationer öka effektiviteten i transporter och markanvändning minska trafiken genom att begränsa antal, längd och behov av motoriserat resande. Mobility management kan ses som mjukvaran (kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan) som gör att vi får ett bättre utnyttjande av hårdvaran (fysiska åtgärder). Det handlar om att på olika sätt effektivisera användandet av transporter och infrastruktur. Begreppet MM används såväl inom EU som av de flesta länder på kontinenten. I USA och Canada använder man det närliggande begreppet TDM Transport Demand Management. Mobility management kan användas på olika nivåer: i ett bostadsområde, i ett företag, i en kommun, en region eller vid olika evenemang fotbollsmatcher, mässor etc. I samtliga fall handlar det om att påverka resan innan den börjat, och därmed göra vinster inom miljö, säkerhet och ekonomi. Rent praktiskt kan MM handla om många olika saker; för en kommun som arbetar med MM kan det till exempel innebära att: det finns kampanjer och marknadsföring av gång, cykel och kollektivtrafik invånarna kan få målgruppsanpassad eller personlig hjälp och information om när och hur de kan minska sitt bilresande det finns bilpooler på företag, i verksamhetsområden och i bostadsområden företagen uppmuntras att arbeta med hållbart resande och ta fram gröna resplaner för skolorna finns vandrande skolbuss och planer för säker skolväg. För ett företag som arbetar med MM kan det till exempel innebära att: företaget ordnar eller deltar i kampanjer för gång, cykel och kollektivtrafik det finns en policy som uppmuntrar användande av telefon- och videokonferenser arbetsgivarna betalar för kollektivtrafikkortet för att uppmuntra alternativ till bilen de anställda erbjuds olika typer av service som alternativ till egen bil t ex samåkningstjänst, cykelpool/lånecykel, bilpool, cykelleasing, busspendel.

4 Max Q (2) 1.2 Beskrivning av MaxQ MaxQ är ett kvalitetsledningssystem för mobility management som kan användas för att utvärdera och förbättra kvaliteten på sitt arbete med mobility management/hållbara transporter. MaxQ bygger på kvalitetsledningstänkandet som finns i ISO 9001, EFQM och i CAF. Att arbeta enligt denna modell ger tydliga fördelar: Metoden ger inspiration till att förbättra MM-arbetet Företaget får besked om styrkor och svagheter i sitt arbete Företaget får en struktur för sitt arbete med MM Företaget har möjlighet att jämföra sig med andra Kvalitetsledning är ett erkänt bra verkyg för att förbättra arbetet i ett företag Trovärdigheten i företagets MM-arbete ökar. MaxQ består av fyra områden, som i sin tur består av ett antal delområden eller nyckelfaktorer. Totalt finns tolv nyckelfaktorer, som alla är viktiga för ett framgångsrikt arbete med mobility management (MM). Information om hur dessa tolv nyckelfaktorer behandlas av företaget utgör underlag för utvärdering av MM-arbetet och vilka förbättringar som kan göras. De fyra komponenterna och de tolv nyckelfaktorerna presenteras i figuren. De fyra områdena 1) Policy 2) Strategi 3) Genomförande 4) Mätning och utvärdering De tolv nyckelfaktorerna 1) Användarbehov hur man tar hänsyn till resvanor, behov och förutsättningar 2) Policydokument finns det dokumenterade intentioner med MM och hur förankrad är dessa 3) Ledarskap finns det en MMansvarig och hur är ledningens engagemang 4) MM-program vilka typer av aktiviteter innehåller programmet 5) Personal resurser och kompetens 6) Samarbete finns det ett samarbete med andra aktörer 7) Budget ekonomiskt stöd på kort och lång sikt 8) MM-aktiviteter vilken typer åtgärder som genomförs 9) Kompletteringsåtgärder förbättringar i infrastruktur, lagstiftning/regler och ekonomiska incitament 10) Resultat hur resultatet följs upp och används 11) Kommunikation hur resultaten kommuniceras och används 12) Revision hur arbetet med ständiga förbättringar bedrivs

5 Max Q (3) Utvecklingsstegen Utvärderingen av de tolv nyckelfaktorerna görs på en skala från 0-5, enligt den sk utvecklingsstegen. Stegen indikerar på vilken nivå företaget befinner sig på. Utvecklingsstegen består av följande nivåer: 5. Ständiga förbättringar; innovation; bra resultat 4. Systematisk analys och utvärdering av MM-arbete; långsiktighet; externt samarbete 3. God kunskap om förutsättningar, behov och MM; policy, rutiner, organisation och högt engagemang 2. Viss kunskap om förutsättningar, behov och MM; planering av enskilda projekt och åtgärder 1. Aktivitetsorienterat, ad hoc, informellt arbete, kortsiktighet 0. Inget MM-arbete 1.3 Genomförande av revision Processen vid en MM-revision hos företag i Lund inkluderade följande steg: 1) Introduktionsmöte med företagets nyckelpersoner inom MM-arbetet: Kort företagspresentation och presentation av MaxQ samt överräckning av frågeformulär. 2) Individuell utvärdering och genomläsning: Företagsrepresentanterna besvarar frågeformulären individuellt. 3) Processutvärderaren samlar in de ifyllda frågeformulären samt sammanställer och analyserar svaren inför andra mötet. 4) Konsensusmöte: Möte med företagsrepresentanterna med syfte att diskutera svaren på frågeformuläret och komma till konsensus om svaren. 5) Processutvärderaren skriver en preliminär utvärderingsrapport utifrån underlag på möte och formulär. Rapporten består av resultat per nyckelfaktor i diagram och matris med styrkor, svagheter och förbättringsförslag. 6) Företagsrepresentanterna läser och kommenterar den preliminära rapporten. 7) Avslutningsmöte där processutvärderaren presenterar resultaten.

6 Max Q (4) 2. Frågeformulär Detta frågeformulär är framtaget av AB utifrån CWA 99999:2009.5, Extended version of QMSMM questionnaire som togs fram inom EU-projektet MAX och som i första hand riktade sig till städer och kommuner. Frågeformuläret är översatt till svenska och anpassat till företag. Mycket små förändringar har gjorts för att göra det möjligt att jämföra resultaten. Frågeformuläret består av 12 områden. För varje område ska ett antal frågor besvaras. Frågorna besvaras på en skala från 0 till 5. Skalan beskriver hur systematiskt och väl arbetet bedrivs. En förklaring till skalan ges nedan. För varje område finns även utrymme för en kommentar där man kan förklara och motivera sitt svar ytterligare eller på annat sätt komplettera bilden. Skala med svarsalternativ 0 Inga aktiviteter inom det område som frågan berör/vi saknar helt information om detta 1 Mycket lite har gjorts inom detta område/vi har gjort detta vid något enstaka tillfälle (ad-hoc) eller planerar att göra det/vi har mycket lite kunskap eller information om detta 2 Visst arbete pågår inom detta område/vi har gjort detta några gånger i begränsad omfattning/vi har viss kunskap om området eller information i frågan 3 Vi är ganska bra på detta/vi har gjort detta flera gånger och det finns en viss systematik/vi har god kunskap om detta område/vi gör även viss uppföljning 4 Vi är bra på detta/vi bedriver ett systematiskt regelbundet arbete inom detta område/vi följer upp arbetet/projektet är väl förankrat 5 Vi är mycket bra på detta/vi arbetar på ett systematiskt sätt och det finns även plats för innovation och nytänkande/vi har bra resultat inom området och är en förebild för andra

7 Max Q (5) Område: Policy Nyckelfaktor 1. Användarnas och samhällets behov kännedom om förutsättningar, resvanor och behov hos företagets olika målgrupper samt relation till samhälleliga mål 1 Är de anställdas resvanor och behov kända? (t ex information om färdmedelsval, resvaneundersökning) 2 Är besökarnas resvanor och behov (eller andra viktiga målgruppers) kända? 3 Är samhälleliga mål på nationell och lokal nivå inom transportområdet kända? 4 Är företagets intentioner med MM kommunicerade till målgruppen (t ex de anställda och besökarna)? 5 Har företaget kunskap om juridiska och organisatoriska hinder och möjligheter för genomförande av MM-aktiviteter? 6 Har företaget en dialog om MM-arbetet med andra aktörer inom området (t ex trafikhuvudmän, kommun och andra företag som arbetar med MM)? 7 Har företaget vidtagit åtgärder med syfte att sälja in MM-arbetet hos beslutsfattare och ledning inom företaget?

8 Max Q (6) Område: Policy Nyckelfaktor 2. Policydokument dokumenterade intentioner med mobility management, förankring och integrering med övriga policies 1 Har företaget ett policydokument som beskriver intentioner och ambitioner med MM (separat eller som del i annat dokument)? 2 Är MM-policyn integrerad med (nämns i) andra relevanta policies som t ex miljöpolicyn och resepolicyn? 3 Är MM-policyn accepterad och förankrad hos ledningen? 4 Är MM-policyn ett levande dokument som revideras regelbundet?

9 Max Q (7) Område: Policy Nyckelfaktor 3. Ledarskap finns det en ansvarig för MM-frågor och hur är kunskapen och engagemanget bland ledning och anställda 1 Känner företagets ledning till vad MM är och de resultat och fördelar ett MM-arbete ger? 2 Känner företagets anställda till vad MM är och de resultat och fördelar ett MM-arbete ger? 3 Finns det en utsedd person eller grupp (MM-samordnare/MM-team) som är ansvarig för företagets MM-arbete? (med MM-team avses t ex avdelnings-, arbetsplats- eller företagsrepresentanter) 4 Är man på företaget lika medveten om behovet av MM som behovet av utbyggnad av trafikinfrastruktur för verksamheten? 5 Deltar MM-samordnaren i ledningsmöten eller har möjlighet att påverka agendan? 6 Tillfrågas MM-samordnaren i viktiga beslut som påverkar resorna, t ex lokaliseringsbeslut? 7 Deltar MM-samordnaren i regionala, nationella eller internationella nätverk för att utbyta erfarenheter inom MM?

10 Max Q (8) Område: Strategi Nyckelfaktor 4. Mobility management-program vilka typer av aktiviteter innehåller programmet och hur är dessa utformade och beskrivna 1 Har företaget ett MM-program med MM-aktiviteter? 2 Är MM-programmet i linje med MM-policyn och relaterade policies (t ex miljöpolicy, arbtesmiljöpolicy)? 3 Behandlar MM-programmet flera typer av aktiviteter med syfte att uppnå en hög flexibilitet i färdmedelsval, mötesalternativ etc och uppnå god tillgänglighet för alla? 4 Innehåller MM-programmet målgruppsspecifika aktiviteter? (t ex för målgrupper som anställda/besökare, unga/anställda med barn/äldre?) 5 Är MM-programmet och aktiviteterna tydligt beskrivna avseende mål, indikatorer och mätdata, tidplan, resurser och ansvarsfördelning? 6 Innehåller programmet åtgärder på kort och lång sikt, dvs med olika tidshorisonter? 7 Tar företaget hänsyn till tidigare erfarenheter av MM-aktiviteter vid framtagandet av MM-programmet? 9 Stödjer målen för MM-aktiviteterna målen inom andra områden såsom miljö, arbetsmiljö och hälsa, ekonomi, affärsutveckling? 10 Prioriteras aktiviteter med hänsyn till genomförbarheten för att nå de uppställda målen?

11 Max Q (9) Område: Strategi Nyckelfaktor 5. Personal vilka personella resurser finns avsatta för MM och vilken kompetens finns tillgänglig 1 Har företaget en organisation för MM-aktiviteter som täcker hela företaget (dvs alla arbetsplatser eller avdelningar)? 2 Finns personella resurser för att genomföra MM-aktiviteter? 3 Finns kompetens inom marknadsföring och kommunikationsteknik tillgänglig (inom MM-teamet, företaget eller genom underkonsulter)? 4 Finns kompetens inom transporter och resvanor tillgänglig (inom MMteamet, företaget eller genom underkonsulter)? 5 Finns kompetens inom miljö och hållbarhet tillgänglig (inom MMteamet, företaget eller genom underkonsulter)? 6 Avsätter företaget tid och pengar för utbildning och nätverkande inom MM-området? (i första hand för MM-samordnare/MM-team) 7 Är kontinuiteten i genomförandet av MM-aktiviteterna säkerställd? 8 Är alla MM-ansvariga engagerade och aktivt involverade i planeringen av MM-aktiviteter/åtgärder? 9 Är de MM-ansvariga innovativa?

12 Max Q (10) Område: Strategi Nyckelfaktor 6. Samarbete finns det ett samarbete med andra aktörer och hur ser det ut 1 Innehåller MM-arbetet samarbete med andra aktörer såsom kollektivtrafikföretag, vägverk, kommun? 2 Är samarbetet inom MM-arbetet formaliserat i kontrakt? 3 Är ansvarsfördelningen för de olika uppgifterna tydlig mellan parterna och har varje parts engagemang säkerställts? 4 Har samarbetsparterna möjlighet att påverka planeringen av MMaktiviteter? 5 Deltar samarbetsparterna med personella resurser i genomförandet av MM-aktiviteterna? 6 Deltar samarbetsparterna med finansiering av MM-aktiviteterna?

13 Max Q (11) Område: Strategi Nyckelfaktor 7. Budget vilket ekonomiskt stöd finns på kort och lång sikt 1 Finns det avsatta medel till införande av MM-aktiviteter? 2 Finns det en extern finansiering av vissa produkter och tjänster? 3 Finns det en budget för MM-projekt som är långsiktigt garanterad? 4 Finns det utrymme för utvärdering och uppföljning av MM-aktiviteter i budgeten? 5 Undersöker företaget olika möjliga finansieringskällor för MM? 6 Anstränger företaget sig för att hitta en långsiktig finansiering för MM? 8 Finns det ekonomiskt utrymme för att köpa in den informationsteknik som krävs för att ta fram eller marknadsföra produkter och tjänster inom MM-arbetet?

14 Max Q (12) Område: Genomförande Nyckelfaktor 8. MM-aktiviteter vilken typ av MM-aktiviteter genomförs 1 Tillhandahåller företaget information och råd om olika hållbara färdmedelsval till de anställda? 2 Tillhandahåller företaget information och råd om olika hållbara färdmedelsval till besökare och kunder? 3 Ordnar eller deltar företaget i kampanjer för att öka medvetenheten om och användningen av hållbara färdmedel? 4 Erbjuder företaget de anställda olika typer av service på arbetsplatserna som alternativ till egen bil, t ex samåkningstjänst, bilpool, cykelpool/lånecykel, cykelleasing, busspendel? 5 Ingår MM i de anställdas utbildning (t ex vid introduktion på arbetsplatsen)? 6 Arbetar företaget med åtgärder som syftar till att minska behovet av att resa genom att uppmuntra telefon- och videokonferenser istället för fysiska möten eller genom (om)lokalisering av arbetsplatsen eller byte av arbetsplats mellan anställda?

15 Max Q (13) Område: Genomförande Nyckelfaktor 9. Kompletteringsåtgärder vad gör man i övrigt för att stödja MM-aktiviteterna, t ex förbättringar i infrastruktur, förändring av lagstiftning/regler och ekonomiska incitament. 1 Kombinerar företaget MM med fysiska förbättringar av infrastrukturen för kollektivtrafik och cykel? 2 Arbetar företaget med parkeringsstyrningsåtgärder för att påverka bilresandet till arbetsplatsen (t ex avgifter, minimering av antal platser, tidsbegränsningar, avstånd, ersättning om man inte använder p-plats)? 4 Använder företaget MM i planeringen av nya arbetsplatser? 5 Har företaget förmåner/ekonomiska incitament som gör att ett hållbart färdmedelsval blir mer attraktivt i förhållande till ett icke-hållbart?

16 Max Q (14) Område: Mätning och utvärdering Nyckelfaktor 10. Resultat hur resultatet av MM-arbetet följs upp och hur denna information används för ytterligare förbättringar 1 Mäter ni och följer upp användning av de tjänster som ni erbjuder? 3 Mäter ni och följer upp förändringar i beteende avseende t ex färdmedelsval och resvanor eller systemeffekter på t ex koldioxid och trafik- säkerhet? 4 Mäter ni och följer upp de anställdas medvetenhet om MM, hållbara transporter och miljöfrågor? 5 I vilken utsträckning har målen för MM-aktiviteterna uppnåtts? (dvs är resultaten bra?) 6 Är målen formulerade enligt SMART-principen (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta) eller liknande? 7 Samlar ni in och följer upp processrelaterad information? 8 Finns tillräcklig kompetens för att samla in och analysera data? 9 Finns det en transparent struktur för att redovisa arbete och resultat? 10 Använder ni resultatet från utvärderingar för att förbättra specifika MM-aktiviteter, programmet eller policyn?

17 Max Q (15) Område: Mätning och utvärdering Nyckelfaktor 11. Kommunikation hur resultatet används och kommuniceras internt till de anställda och externt till kunder och andra viktiga aktörer 1 Kommuniceras resultatet internt till de anställda? 2 Presenteras resultatet externt för en bredare målgrupp som t ex kommunen, kunder och samarbetspartners? 3 Diskuteras resultatet med de MM-ansvariga? 4 Diskuteras resultatet med ledningen? 5 Diskuteras resultatet med samarbetspartners?

18 Max Q (16) Område: Mätning och utvärdering Nyckelfaktor 12. Revision av MM-arbetet hur arbetet med ständiga förbättringar bedrivs 1 Genomför ni revisioner av ert MM-arbete? 2 Använder ni resultatet från revisionerna till att göra förbättringar och sträva efter ständiga förbättringar i MM-arbetet? 3 Har ni ett ledningssystem som inbegriper MM? 4 Deltar ledningen och andra relevanta aktörer i revisionen? 5 Kommuniceras resultatet från revisionen till de anställda och andra relevanta aktörer? 6 Jämför ni ert MM-arbete med MM-arbetet i andra företag? 7 Anses företaget ligga i framkant vad gäller MM?

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till

ISEMOA:s tillgänglighetsrevision så går den till ISEMOA:s så går den till www.isemoa.eu ISEMOA pågår från maj 2010 till maj 2013. ISEMOA finansieras av EU inom programmet IEE 2009 STEER. Utgivare: Austrian Mobility Research FGM-AMOR (Projektkoordinator).

Läs mer

Hållbart resande i praktiken

Hållbart resande i praktiken Hållbart resande i praktiken Trafik och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus Björn Wendle, Lund 11 maj 2011 Idéskrift om Hållbart Resande Del av den Den Goda Staden, på initiativ av Temagrupp Hållbart

Läs mer

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag

Konsten att sälja hållbart resande. - på en eftermiddag Konsten att sälja hållbart resande - på en eftermiddag hans@arby.se Handboken: Om att bygga samverkan Handledningen: Om att möta kunden på en eftermiddag: Körschema Vem är du, vilket är uppdraget? Drivkrafter

Läs mer

Transportforum 2014 TILLGÄNGLIGHET TRANSPORTPOLITISKA MÅLET FUNKTIONSMÅL: TILLGÄNGLIGHET VAD ÄR (HÅLLBAR) TILLGÄNGLIGHET? VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET?

Transportforum 2014 TILLGÄNGLIGHET TRANSPORTPOLITISKA MÅLET FUNKTIONSMÅL: TILLGÄNGLIGHET VAD ÄR (HÅLLBAR) TILLGÄNGLIGHET? VAD ÄR TILLGÄNGLIGHET? TVÅ METODER FÖR FART OCH FOKUS PÅ HÅLLBAR TILLGÄNGLIGHET Björn Wendle & Pernilla Hyllenius Mattisson, Trivector Traffic AB TILLGÄNGLIGHET? 2 TRANSPORTPOLITISKA MÅLET FUNKTIONSMÅL: TILLGÄNGLIGHET... är

Läs mer

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization)

ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) ISO 9001:2000 (International Organization for Standardization) Inom ramen för ISO utvecklas fortgående system för att underlätta samarbetet mellan organisationer men även förbättra t.ex. konsumenters möjlighet

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic

PARKERINGSPOLICY I SVERIGE. Karin Neergaard, Trivector Traffic PARKERINGSPOLICY I SVERIGE Karin Neergaard, Trivector Traffic TRIVECTOR TRAFFIC Konsulttjänster och forskning inget annat än hållbara transporter Lund, Stockholm, Göteborg Klimat, energi och miljö Kollektivtrafik

Läs mer

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7

Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 RAPPORT 2009:56 VERSION 0.3 Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2.7 - Tomelilla kommun Dokumentinformation Titel: Trafik vid utbyggnad av fritidsbostäder i Gussaröd 2:7 - Tomelilla kommun

Läs mer

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen

Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen RAPPORT 2012:61 VERSION 1.0 Metodik för åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegsprincipen - stöd för att förstå situationen, pröva och konsekvensbeskriva olika lösningar Dokumentinformation Titel: Metodik för

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

Svar till Kommunvelometer 2011

Svar till Kommunvelometer 2011 Svar till Kommunvelometer 2011 Del 1. Inledande frågor Kommunens namn Östersunds kommun Antal invånare 59373 År siffran gäller 2011 Kontaktperson Petter Björnsson Titel Trafikrådgivare, Cykelsamordnare

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Rutiner för möten och resor

Rutiner för möten och resor Förslag till rutiner 2015-04-01 Dnr KS.2015.134 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Björn Järbur Kommunchef Tel: 0303-330264 E-post: bjorn.jarbur@ale.se Rutiner för möten och resor Syfte Dessa rutiner

Läs mer

Resepolicy för Kumla kommun

Resepolicy för Kumla kommun Resepolicy för Kumla kommun Antagen av kommunstyrelsen den 4/5 2011, 82 2011-xx-xx 1. Inledning Kumla kommuns resepolicy gäller för samtliga anställda och politiker i Kumla kommun och i de kommunala bolagen.

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Riktlinjer för resor

Riktlinjer för resor RIKTLINJER Diarienummer KS13-205-021 1(7) Riktlinjer för resor Dokumentnamn Riktlinjer för resor Fastställd/upprättad av Kommunstyrelsen Dokumenttyp Riktlinje 2015-01-07 Diarienummer KS13-205-021 Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015

Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 2015 Hur långt har Umeåborna till jobbet? Utredningar och rapporter från Övergripande planering nr 11 215 www.umea.se/kommun Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Inledning 3 Syfte 3 Metod 4 Val av färdmedel

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Upplägg Hur mycket trafik vill du ha?

Upplägg Hur mycket trafik vill du ha? Upplägg Hur mycket trafik vill du ha? Presentation av det dynamiska trafikalstringsverktyget Emeli Adell Trivector Traffic Mer lika skattningar av trafikalstringen Mål med ett dynamiskt trafikalstringsverktyg

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal

Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Undersökning om ändrat färdmedelsval i Mölndal Rapport 2007:25 2007-11-28 Analys & Strategi 1 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi

Läs mer

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130

Resvaneundersökning i Växjö kommun. Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Resvaneundersökning i Växjö kommun Slutrapport, 2013-01-17 Projektnummer: 1734-1130 Dokumenttitel: Resvaneundersökning i Växjö kommun Skapat av: Intermetra Business & Market Research Group AB Dokumentdatum:

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51

Fotograf Bengt Ekberg. Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete. Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Fotograf Bengt Ekberg Strategi för Värmdö kommuns internationella arbete Antagen av kommunfullmäktige 2009-03-04 51 Övergripande plattform Värmdö kommuns internationella arbete ska vara förankrat i den

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER

HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER HUR SPARAR MAN PENGAR OCH MILJÖ PÅ ORGANISATIONENS RESOR OCH TRANSPORTER? GRÖN RESPLAN KLIMATVÄXLING ERHÅLLNA VINSTER Pernilla Hyllenius Mattisson Trivector Traffic Tove Zellman, Region Skåne Vilka utmaningar

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Strategisk plan 2013-2016

Strategisk plan 2013-2016 Strategisk plan 2013-2016 1 Förord Detta är IKSU:s strategiska plan för perioden 2013-2016. Planen är IKSU:s överordnade och styrande dokument. Den är antagen av IKSU:s styrelse. Alla i beslutande och

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Information om vårt miljöledningssystem

Information om vårt miljöledningssystem 1 av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 Information om vårt miljöledningssystem av 8 TS-Miljöinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners miljöarbete bygger på engagemanget hos våra kunniga medarbetare

Läs mer

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter

Koldioxidutsläpp från olika typtransporter RAPPORT 2007:42 VERSION 1.1 Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för gods som går med containerfartyg och ro-rofartyg Dokumentinformation Titel: Koldioxidutsläpp från olika typtransporter - för

Läs mer

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt

Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Regionalt mobilitetsarbete i Region Mitt Lars Nord Projektledare Hållbara Resor och Transporter Vägverket Överenskommelse som metod Region Mitt har överenskommelser med de sex stora kommunerna i regionen

Läs mer

Miljöfika för företag Kristianstad 140918

Miljöfika för företag Kristianstad 140918 Miljöfika för företag Kristianstad 140918 140320 Britt Carlsson Green britt.carlsson-green@hmskane.se HMSkåne för en hållbar framtid med hållbara transporter www.hmskane.se 1 Framtidsfråga! Det sätt vi

Läs mer

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade

TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0. DinKoll. utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade TRAFFIC AB RAPPORT 2012:38 VERSION 1.0 DinKoll utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort för nyinflyttade Dokumentinformation Titel: DinKoll - utvärdering av testresenärsprojekt och prova-på-kort

Läs mer

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN?

VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? MANUAL VILKA SOCIALA VINSTER GER SAMVERKAN? Steget vidare, samverkan för arbete, har som syfte att möta behoven hos personer mellan 25-64 år som behöver ett samordnat stöd för att lyckas med sin arbetslivsinriktade

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22

Dnr KK13/167 POLICY. Kommunikationspolicy. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 POLICY Dnr KK13/167 Kommunikationspolicy Antagen av Kommunfullmäktige 2013-10-22 Dnr 2/10 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Utgångspunkter och principer... 3 3.1

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva

Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Kartläggning av resor, arbetsgivarens halva Två delar: För att identifiera effektiva och lönsamma åtgärder för personalens resor till, från och i arbetet gör vi en enkel kartläggning. De grundar sig på

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28

Patientsäkerhetsberättelse. avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 Patientsäkerhetsberättelse avseende verksamhetsår 2013 2014-02-28 1 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet... 5

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Handlingsplan för ständiga förbättringar

Handlingsplan för ständiga förbättringar Handlingsplan för ständiga förbättringar Varje enhet ska effektivisera sin verksamhet genom att genomföra ständiga förbättringar, som ska ske inom ramen för ordinarie kvalitetsarbete. Med minst en förbättring

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO

MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO Sida 1 av 5 MILJÖLEDNINGSSYSTEM ISO 14001 Ateljé Arkitekten i Väst AB Org nr: 556684-8312 Sida 2 av 5 4.1 GENERELLA KRAV 4.1.1 Orientering Miljöledningssystemet gäller för Ateljé Arkitekten i Väst AB,

Läs mer

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad

Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Åtgärd 6. Mobilitetskontor i Halmstad Sammanfattning Ett mobilitetskontor i Halmstad ska stimulera till klimatsmartare resval och på så sätt minska koldioxidutsläppen från transporterna. Halmstadsborna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING

HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING HANDLINGSPLAN FÖR ÖVERENSKOMMELSE OM CYKELPENDLING Bakgrund För att nå klimatmålet om en fossilfri ekonomi år 2030 krävs en omställning till ett hållbart transportsystem. En överflyttning av fler arbetsresor

Läs mer

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01

Policy. för resor. Diarienummer: KS2010/0187.100. Gäller från: 2011-01-01 Diarienummer: KS2010/0187.100 Policy för resor Gäller från: 2011-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Fullmäktige 2010-09-28 Utarbetad av: Kommunledningsförvaltningen, kansliavdelningen Revideras

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Hur man säljer hållbara transportsystem Mobility Management i planeringen

Hur man säljer hållbara transportsystem Mobility Management i planeringen Hur man säljer hållbara transportsystem Mobility Management i planeringen Artikel publicerad i tidskriften PLAN Nr 4 2003 Låt oss börja med två bilder som utgångspunkt för denna artikel. Bild 1: I kommunen

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden

Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Enkätfrågor till uppföljning av Uppförandekoden Södertälje kommuns och dess bolags uppförandekod 1 Har ert företag en egen uppförandekod? Om ja, vänligen ladda upp er egen uppförandekod. 2 Har ert företag

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda

Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Handlingsplan för hållbart resande bland Kungälvs kommuns anställda Ärende: KS2012/818 Antagen av förvaltningsledningen 2012-04-16 ADRESS TELEFON Nämndhuset 442 81 Kungälv 0303-23 80 00 vx FAX 0303-190

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX

KOMMUNIKATIONSPLAN. För namn på projektet/aktiviteten. Revisionshistorik. Bilagor 20XX-XX-XX 20XX-XX-XX KOMMUNIKATIONSPLAN För namn på projektet/aktiviteten Beställare: Kommunikationsansvarig: Mottagare: Dnr: Version nr: Revisionshistorik Datum Version nr Kommentar Reviderad av Bilagor Nr Beskrivning

Läs mer

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor.

INSTRUKTIONER: Nej. Om ja, vilket år? FREDSMILJONEN. Ansökan ska följa de rubriker och den struktur som finns nedan. Ansökan får omfatta max 20 sidor. FREDSMILJONEN Ansökningsblankett projektstöd internationellt utvecklingssamarbete Projektbidrag kan sökas för ett i tiden avgränsat projekt med tydlig början och slut. Projektet ska utföras i enlighet

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN

Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Individuell och differentierad lön DISKUSSIONSUNDERLAG OM FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR DEN LOKALA LÖNEBILDNINGSPROCESSEN Förord Individuell och differentierad lön är grunden i nuvarande löneavtal. Det förutsätter

Läs mer

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet

Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Engagerade Medarbetare är tungan på vågen för lönsamhet Syftet med att arbeta med Engagerade Medarbetare är att förtydliga mål hela vägen från organisationens ledning, via grupperna och slutligen individens

Läs mer

Barns och ungdomars resvanor

Barns och ungdomars resvanor RAPPORT 2007:73 VERSION 1.0 Barns och ungdomars resvanor en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter Dokumentinformation Titel: Barns och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen

Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen 1 Hållbart Resande i Örnsköldsviksregionen Resultat och effekter under perioden 2012-2014 Åldermansgatan 13 SE-227 64 Lund / Sweden Telefon +46 (0)10-456 56 Fax + 46 46 38 65 25 info@trivector.se 2 1.

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING

Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING Simklubben Elfsborgs policy gällande MARKNADSFÖRING och riktlinjer för reklam, sponsring, försäljning och gåvor 1 Denna marknadsföringspolicy är ett av flera policydokument för att styra arbetet och verksamheten

Läs mer

Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem

Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem Instruktion för metoden Jämställdhet i ledningssystem EU-projektet BETSY januari 2002-mars 2003 1 Bakgrund Jämställdhet i ledningssystem togs fram under 2000 för att åstadkomma effektivare metoder för

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning

KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK. Handledning KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Handledning till metoderna som använts i Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

ö AB fic or Traf Trivect

ö AB fic or Traf Trivect ö Vilka är Trivector? Grundat 1987 av 4 forskare i Lund Idag 78 personer anställda, 37 på Traffic Kontor i Lund, Stockholm, Göteborg Arbetar inom hela området trafikplanering Inget annat än hållbara

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande

Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Processledning mot ett klimatanpassat och kostnadseffektivt resande Kontaktperson: Markus Robèrt mrobert@kth.se 070-767 12 41 www.cero.nu Processmodellen CERO CERO (Climate and Economic Research in Organisations)

Läs mer

Trafikanalys Strömvallen

Trafikanalys Strömvallen RAPPORT 2008:30 VERSION 1.0 Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings- och trafiksituationen av den planerade utbyggnaden? Dokumentinformation Titel: Trafikanalys Strömvallen - hur påverkas parkerings-

Läs mer

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun

Hållbart resande i Jönköping. Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Hållbart resande i Jönköping Olle Gustafsson Projektledare Hållbart resande Jönköpings kommun Vad är hållbart resande? - Beteendepåverkan för ökad gång, cykling och resande med kollektivtrafik - Effektiviserad

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden

2013-05-07 Sida 1 av 6. Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 1 av 6 Förbundsstyrelsens förslag till strategisk målbild Jakten i framtiden 2013-05-07 Sida 2 av 6 Inledning Jakten på framtiden har under 2012 och 2013 inneburit ett omfattande arbete,

Läs mer

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem

RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem 1 av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 RQ RQ Rätt kvalitet Information om vårt kvalitetssystem av 8 TS-Kvalitetsinfo_R_ 03-09-03 003-09-03 1 Inledning Tage & Söners kvalitetsarbete bygger på engagemanget

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum

175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02. Ert datum I II ~ landstinget DALARNA Gunnar Fasten 175 FÖRSLAG Datum 2009-11-02 Ert datum Betecknlngldlarienr LD09/02318 1(8) Er beteckning MÖTES- OCH RESEPOLICY I LANDSTINGET DALARNA Inledning Omfattning Landstingets

Läs mer