Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet 2014-2025"

Transkript

1 Cykelfrämjandets Riksstyrelse Joakim Bjerhem Sekreterare Näringsdepartementet Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandet på Nationell plan för transportsystemet Sammanfattning Cykelfrämjandet anser: - Att man i planen mycket tydligare måste redovisa hur man kan minska biltrafiken och öka cykel- och kollektivtrafikens andel av resandet. - Att 17,3 mdr skall avsättas till öronmärkta cykelinvesteringar. - Att 4-stegsprincipen är bra men att det mer detaljerat ska redovisas hur Trafikverket ska arbeta inom steg 1 och 2 i 4-stegsprincipen gällande att främja cykel/gång/kollektivtrafik till förmån för bilism. - Att cykelvägar ska vara juridiska enheter, inte endast bihang till statliga vägar. - Att en tydligare strategi måste redovisas när det gäller cykelturism. - Att en strategi redovisas för främjande av det cyklande näringslivet. - Att en redovisning görs kring hur man avser arbeta för att åstadkomma möjligheter för att ta med cykel i kollektivtrafiken. - Att detaljerat redovisa vilken utformning som Trafikverket förordar för cykelbanor och gångbanor. Att redovisning görs hur Trafikverket avser avhjälpa de stora problem med cykeloch gångtillgänglighet som de mötesseparerade vägarna innebär. - Att det måste erkännas i definitionen av social hållbarhet vilka trafikslag som gynnar möjlighet till personliga möten och interaktion mellan medborgarna. Inledning Cyklandet är på frammarsch i Sverige. Cykeln har fört en undanskymd tillvaro för att börja växa sig stark under slutet av 90-talet igen. Samhällsekonomiskt är cykeln en vinstmaskin för hälsa, miljö, möjligheten att skapa mer hållbara städer samt en ren ekonomisk vinst för den enskilde. Cykelresor skulle kunna avlasta massor av de kapacitetsbrister som vårt transportsystem står inför de närmaste decennierna, men då måste också cykeln prioriteras på ett helt nytt sätt. Annars sker inte avlastningen utan transportsystemet blir ohållbart, ansträngt och kostsamt. I vårt remissvar på den nu gällande Nationell plan för transportsystemet såg Cykelfrämjandet positivt på flera av målsättningarna som gällde att förbättra förutsättningarna för cykel och att öka cykeltrafiken. Samma målsättning för cykeltrafiken återfinns nu i förslaget till den nya planen som gäller Cykelfrämjandet ställer sig positivt till att cyklingen behandlas och är närvarande i Nationell plan för transportsystemet Cykel- och gångtrafik lyfts i planen fram som ett prioriterat område och enligt funktionsmålen ska förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras. Minskning av biltrafiken När klimatmål och andra miljömål tydligt talar för att biltrafiken måste minska så behandlar ändå planen en kraftigt ökande biltrafik. Ett stort problem med planen är att den riskerar att bli

2 självuppfyllande. När det investeras i nya vägprojekt ökar biltrafiken. När biltrafiken ökar minskar attraktiviteten för människor att cykla. Flera kommuner som arbetar med att minska biltrafiken, t ex Lunds kommun, ser tydliga resultat av sina ansträngningar på det kommunala vägnätet, men ser samtidigt ökningar av trafiken på de statliga vägarna i närområdet. Att inte Trafikverket anser sig kunna vara med och styra utvecklingen gör att man förminskar sin roll och att insatser som ska öka cykel- och gångtrafik får mer begränsad effekt än vad som annars vore fallet. Dessa farhågor behandlas inte i önskvärd utsträckning i planen. I allmänhet verkar planens medräknande ökning av biltrafiken göra att stora resurser måste läggas på att mildra negativa effekter av denna ökning snarare än att lägga dessa resurser på att minska biltrafiken. Detta påverkar stort miljön, bullernivåerna, människor och människors hälsa i planen, faktorer som alla hade tjänat på minskad biltrafik. Även hur olika mål går emot varandra så som ökad möjlighet för näringslivstransporter gentemot klimatmålen förtjänar att diskuteras mer i planen. Avsaknad av resurser Enligt den nu gällande planen ( ) skulle cirka 950 miljoner kronor satsas på ca 50 mil cykelväg eller andra åtgärder för cykling fram till Som vi konstaterade i förra remissvaret är det ett otillräckligt belopp och väsentligt mycket mindre än vad som satsas på cykelfrämjande åtgärder i t ex Danmark där cykeltrafiken länge har varit prioriterad på ett helt annat sätt än i Sverige. I det nya planförslaget sägs att medel för cykelåtgärder motsvarande cirka 40 mil ny cykelväg ska avsättas och att medlen även kan användas till åtgärder som planskilda korsningar, skyltning och cykelparkeringar vid bytespunkter. Det innebär en minskning av anslag jämfört med gällande plan men åtgärderna bedöms leda till ökad användbarhet av cykelvägnätet och till ökad cykling jämfört med om de inte hade genomförts (sid. 35). Detta är naturligtvis helt oacceptabelt i en plan som säger sig prioritera cykel- och gångtrafik. Cykelfrämjandet kräver istället en öronmärkt statlig cykelbudget vars finansiering måste utgå från hur stor andel av transporterna ett trafikslag står för enligt faktisk reseandel idag för trafikslaget 1 samt öka enligt planens mål för Dessutom måste den samhällsekonomiska nyttobedömningen per trafikslag få genomslag i finansieringen för att säkerställa ett helhetsperspektiv på trafikslaget. Med ett sådant angreppssätt återkommer vi till kravet på 17,3 miljarder som ändå är under hälften av vad som kan krävas utifrån andel av transporterna under 10-årsperioden. Då kommer även cykelns avlastande effekter märkas tydligt i det övriga transportsystemet och till denna förhållandevis mycket låga summa lösa flera kapacitetsknutar. Den nationella transportplanen berör bara cykelinfrastrukturen längs det nationella vägnätet medan merparten av behoven av insatser är längs länsvägar och kommunala vägar och gator. Innan det finns färdiga förslag till länsplaner är det svårt att ha någon helt klar uppfattning om villkoren för cyklister under planperioden. Cykelfrämjandet anser att det bör finnas möjligheter att med statliga medel stötta angelägna men svårgenomförbara projekt som kommer fram i länstransportplanerna 4-stegsprincipen och samordning med kommuner 4-stegsprincipen tycker Cykelfrämjandet är bra och om den används på rätt sätt kan denna metod bidra till trafiksituationen förbättras och bilåkande många gånger ersätts av cykling. Enligt den arbetsmodell som finns i planen, 4-stegsprincipen, så är åtgärderna som avses i första steget sådant som kan påverka transportefterfrågan och valet av transportsätt. Det omfattar planering, styrning, reglering, påverkan och information för såväl transportsystemet som samhället i övrigt. Åtgärderna kan leda till att efterfrågan på transporter minskar eller att transporter förs över till mindre utrymmeskrävande, säkrare eller miljövänligare färdmedel. Detta anser vi i Cykelfrämjandet är ett utmärkt angreppssätt. Däremot så undrar vi om den verkligen används fullt ut. Hur omfattande är utbildningar och kontakter med kommuner för att minska behovet av nya dyra ohållbara infrastrukturlösningar? Hur kan resurser satsas för att få modellen att fungera 1 Den nationella resvaneundersökningen, RVU Sverige,

3 bättre? Den borde optimalt använd kunna ställa långtgående krav på vad kommuner ska göra för gångoch cykeltrafikanter innan en mer kostsam bilorienterad investering genomförs, men det kan knappast sägas fungera idag. Cykel- och gångåtgärder är generellt betydligt billigare sätt för att lösa kapacitetsproblem i trafiken. Cykelfrämjandet anser att planen måste utförligare ta upp och prioritera det arbete som sker redan i steg 1 samt redovisa mycket tydligare hur man på sikt kan skapa ett tryck på kommunerna att vidta åtgärder enligt steg 1 innan nya investeringar kommer på tal. Dessutom bör detta kunna knytas an till befintliga planer och beslut i flera kommuner att öka cykel- och gångtrafik. Cykelvägar som juridiska enheter Cykelfrämjandet anser även att Trafikverket i planen måste tydliggöra vad som är kommunens ansvar och vad som är statens ansvar när det gäller infrastrukturen för cykel. Att Trafikverket endast ansvarar för cykeltrafik i direkt anslutning till nationella vägar är ett hinder för ett attraktivt cyklande och medför ökade kostnader. Detta eftersom det kan finnas alternativa dragningar av cykelvägar som passerar både fler punkter människor behöver nå i sitt dagliga liv, är genare och betydligt tryggare och attraktivare vilket har större potential att öka cyklandet. Att låta folk cykla längs en väg med tung trafik, med eller utan bullerplank, är inte en acceptabel miljö om man vill arbeta för att fler ska cykla. Cykelfrämjandet anser därför att cykelbanor ska sluta vara bihang till statliga vägar utan istället bli egna juridiska enheter och då ges möjlighet att expropriera mark för att åstadkomma. Cykelturism I planen nämns inte cykelturismen och dess stora potential i mer än enskilda kommentarer kring Kattegattleden. Man talar istället bara om turism, vilket negligerar den enorma tillväxtpotential som finns i denna bransch. I länder som Frankrike och Tyskland så är cykelturismen en stor del av besöksnäringen, något som med tanke på vår attraktivitet som turistland i övrigt vore fullt möjligt även för Sverige. Cykelfrämjandet anser att utbyggda separerade cykelvägar främst längs kusterna men även längs andra turiststråk måste prioriteras om Sverige ska kunna skapa tillväxt inom denna bransch. Även möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken är en viktig del av detta. Cyklande näringsliv I planen saknas perspektivet kring den stora transportpotential som cykeln har och tidigare i historien haft som roll när det gäller att transportera gods. Idag är företeelsen marginell, men från att främst varit postbud (såsom Posten, Bring och Citymail) och enklare bud så är branschen i tillväxt. Nu finns både flyttfirmor, kaffegrossister och försäljare som använder sig av paketcyklar, lådcyklar, elcyklar med vagnar och mopeder för att transportera gods och sälja varor. Cykelfrämjandet anser att planen bör kort ta upp det växande cykelburna näringslivet, men även ta fram strategier för att främja den stora potentialen särskilt i våra täta stadskärnor genom omlastning från tåg och långväga lastbilstransporter till cykel för transport in i tätortsmiljöer. Att främja en sådan utveckling skulle avlasta stadskärnorna från åtskillig tung lastbilstrafik och därmed medföra stora positiva effekter. Cykel i kollektivtrafiken Cykelfrämjandet ser mycket positivt på att planen tar upp att möjligheten att ta med cykel i kollektivtrafiken anses otillfredsställande. Däremot framgår inte tillräckligt detaljerat av planen hur Trafikverket avser arbeta mot landsting och regioner för att möjliggöra detta vid fler upphandlingar. Frågan är oerhört central för att kunna avlasta biltransporter i tätort. Cykelfrämjandet ser även positivt på skrivningarna kring gena cykelvägar och säkra cykelparkeringar till stationer och knutpunkter, samt service och trygghet Detta är bra skrivningar, men vi är osäkra på om de kommer att ge tillräcklig handlingskraft. Återigen, hur starkt kommer det arbetet mot kommuner och landsting att drivas? Räcker de avsatta medlen för påverkan? Cykelfrämjandet anser att förfrågan om förutsättningarna för cykeltransport ska ingå i all upphandling av persontågtransporter och busstransporter, något som Trafikverket bör medverka till.

4 Gångvägars och cykelvägars utformning Cykelfrämjandet ser mycket positivt på att planen identifierar problemen med att cyklande och gående ständigt blandas. Men istället för att peka på att dessa två bör separeras i vissa fall så bör snarare en separation vara självklar i tätort och i alla detaljplanelagda områden. I landsbygdsområden där endast ett fåtal använder cykelvägarna kan gående och cyklande blandas. Att införa enkelriktade cykelbanor bör vara norm i alla tätorter och all detaljplanelagd bebyggelse. Endast i landsbygdsområden bör dubbelriktade cykelbanor användas, då dubbelriktade cykelbanor markant ökar kollisionsrisken mellan cyklister. Cykelfrämjandet anser att de standardmått för gång- respektive cykelväg som anges i SKL:s och Trafikverkets GCM-handbok alltid bör användas. Mötesseparerade vägar / 2+1-vägar Utbyggnaden av mötesseparerade vägar har ökat markant på senare tid för att öka bilisters säkerhet. Detta har lett till bisarra konsekvenser med stora risker för cyklister, omöjlighet till promenader samt flera helt och hållet isolerade hushåll som följd då man saknar bil. Cykelfrämjandet anser att statliga cykelvägar som ny juridisk separat enhet enligt vårt förslag ovan löser problemet mer flexibelt och till lägre kostnad, men de måste lösas och finansieras. Social hållbarhet Cykelfrämjandet saknar i begreppet Social hållbarhet den mötesskapande sidan av gående och cyklande. Det är inte bara hälsoaspekter som Trafikverket bör ha i sin definition av social hållbarhet. Även möjligheten till personliga möten är en viktig del. Gående interagerar mest med varandra när deras vägar mellan olika mål korsas. Detta gäller även cykel och kollektivtrafik, dock i något mindre grad, men människor ses ofta och pratar på spårvagnar och vid rödljus. Personliga möten lyser med sin frånvaro i bilrelaterade miljöer, där interaktionen blir som minst mellan de som färdas, undantaget de i samma bil naturligtvis. Följden blir att grannar som går och cyklar träffar varandra oftare och lär känna varandra bättre. Detta har även väl underbyggda vetenskapliga belägg. 2 Anders Drougge Ordförande Cykelfrämjandet 2 Gehl, Jan, Livet mellem husene (1971)

5 Bilaga 1 Svar på kapitel 15 Åtgärder som förbättrar resor, transporter och tillgänglighet - Stockholm Remissvar från Cykelfrämjandets Stockholm Norrortskrets samt Storstockholmskretsen Cykelfrämjandet håller till stor del med om bilden som ges av cykelpendlingen i Stockholmsområdet. I en framtida välmående huvudstad måste andelen cyklister av de totala trafikanterna mångdubblas. Det finns redan nu stora kapacitetsproblem på grund av den ökande cyklingen. 4-stegsprincipen är ett bra verktyg här, redan i steg 1 kan mycket göras. Ett exempel är att använda det gatuutrymme där massvis av cyklister trängs dagligen och som idag upptas av stillastående, parkerade bilar till bredare och bekvämare cykelbanor. NU måste vi anpassa staden efter den andel cyklister man önskar se på gatorna om tio år! För att få cykling att öka så mycket som krävs för att få en hållbar trafiksituation i Stockholm måste det både bli säkrare, bekvämare och mer attraktivt att cykla i Stockholm. De föreslagna åtgärderna som gäller de regionala cykelstråken har en uppskattad kostnad på ca 8 miljarder kronor. Det bör vara ytterst prioriterat att realisera planen så snart som möjligt, utan fördröjning. Något annat vore ett stort misstag. Enligt planen vill man satsa stort på cykelpendling. Det är bra! Men det är viktigt att pendlare inte endast erbjuds cykla längs det statliga vägnätet. Det riskerar att leda till förlorad attraktivitet i cykelstråken av samma anledningar som vi tidigare förklarat med bullerutsatta, tråkiga, förorenade och kvällstid otrygga cykelstråk. Ska cyklandet i Stockholm öka på allvar behöver cykelbanor och stråk stärkas och byggas genom bostadsområden och förbi funktioner och mötesplatser som kan skapa attraktivitet. Cykelturen ska kunna bli en positiv upplevelse för såväl unga som gamla. Fokuseras man endast på arbetspendlarna som står ut med att cykla längs en trafikerad motorväg så förlorar man många potentiella cyklister. Generellt är ambitionsnivån i planen alltför låg för cyklandet i kapitlet om åtgärder i Stockholmsregionen. Karin Bagge Ordförande Cykelfrämjandet Storstockholmskretsen

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer

Det statliga sveket mot cyklisterna

Det statliga sveket mot cyklisterna Foto Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan pärmar Krister Spolander Det statliga sveket mot cyklisterna Planer utan pengar är bara papper mellan

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Cykelplan för Linköping

Cykelplan för Linköping Cykelplan för Linköping 2008-2028 Antagen av Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-01-31 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Text: Hans Lindberg Krister Spolander Fotograf/bild: Elinor Josefsson

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19.

TRANSPORTSTRATEGI. för ett hållbart Växjö. Vision - Mål - Strategi. Antagen av kommunfullmäktige 2005 05 19. TRANSPORTSTRATEGI för ett hållbart Växjö Vision - Mål - Strategi Antagen av kommunfullmäktige 25 5 19. Förord Under 21-24 pågick ett utredningsarbete i Växjö för att ta fram en Transportstrategi för ett

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-10-14 Meddelanden Ärendebeskrivning Följande rapporter, skrivelser, beslut etc. meddelas kommunstyrelsen. Begäran om rättelse i kommunstyrelsens protokoll angående

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025 Remissversion 2013-06-14 Titel: Förslag till nationell plan för transportsystemet 2014 2025. Remissversion 2013-06-14 Ärendenummer: TRV 2012/38626

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN

PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN PLAN FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN satsningar på kollektivtrafiken ger klimatresultat Miljöpartiet de Gröna Sidan 2 av 29 Vi strävar efter att persontransporter huvudsakligen ska ske med cykel, energisnål kollektivtrafik

Läs mer

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling

Cykeln är på väg tillbaka. Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykeln är på väg tillbaka Cykelfrämjandets 11-punktsprogram för ökad säker cykling Cykling på väg tillbaka Cykeln är unik som lokalt färdmedel. Den är snabb och smidig, kräver liten plats, behöver inga

Läs mer

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen

Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Landstinget Västmanland Kollektivtrafikförvaltningen Förvaltningsplan 2014-2016 MYNDIGHETEN TAR FORM I skrivande stund är det rätt precis två år sedan som jag fick uppdraget från vår landstingsdirektör

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Aktiv transport. på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Johan Faskunger

Aktiv transport. på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Johan Faskunger Aktiv transport på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik Johan Faskunger Aktiv transport på väg mot bättre förutsättningar för gång- och cykeltrafik Johan Faskunger STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT,

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5

1. Inledning... 4. 2. Bakgrund... 5. 2.1 Vad är bostadsbrist... 5. 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 Politik i rörelse, del 1: Bostadsrapport 2014 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Bakgrund... 5 2.1 Vad är bostadsbrist... 5 2.2 Vem drabbas av bostadsbrist... 5 3. Hyresrätten och dess roll på

Läs mer

Mer cykeltrafik på säkrare vägar

Mer cykeltrafik på säkrare vägar Slutrapport 24 juni 2003 Mer cykeltrafik på säkrare vägar Uppföljning av Vägverkets Nationella strategi, avsiktsförklaring och handlingsplan Krister Spolander Consulting krister@spolander.se +46 8 720

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692

Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö. Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Rapport Åtgärdsvalsstudie Tillgänglighet för Stockholm, Nacka, Värmdö och Lidingö Stockholms län Diarienummer: TRV 2013/15692 Åtgärdsvalsstudie Beställare Projektledare: Bitr. Projektledare: Riggert Anderson

Läs mer