Örebro kommun. Östernärke kommundelsnämnd.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Örebro kommun. Östernärke kommundelsnämnd."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Östernärke kommundelsnämnd.

2 Historik Verksamhetstid , handlingar omfattar tiden Kommundelsnämnd 1980 I oktober 1980 ombildades Lokala nämnden för Asker/Stora Mellösa till Asker/Stora Mellösa Kommundelsnämnd (KDN). Detta betydde att många lokala frågor skulle beslutas av lokala politiker och skötas från ett kommunkontor i Odensbacken. KDN hade beslutanderätt inom fritids-, kultur-, skol- och sociala sektorerna. Inom övriga sektorer (plan-, bygg- och tekniska frågor) hade KDN kvar sina uppgifter som lokal nämnd med förslagsrätt. Detta var en försöksverksamhet innan Örebro Kommun år 1983 delades i 15 kommundelsnämnder. I samband med kommundelsreformen 1983 bytte Asker/Stora Mellösa KDN namn till Östernärke KDN. Förskola - skola I Östernärke KDN fanns sju skolor: Askers skola (förskola - årskurs 6), Brevens skola (förskola - årskurs 6), Hampetorps skola (förskola till årskurs 6), Kilsmo skola / Sotterngården (förskola - årskurs 3), Odenskolan (förskola - årskurs 9), Stora Mellösa skola (förskola - årskurs 6) och Vinöns skola (förskola - årskurs 6). Från hösten 1993 överfördes 6-årsverksamheten från förskolan till skolan infördes "spårorganisationen" och Östernärke delades in i tre områden: Spår 1: Odensbacken - Kilsmo - Brevens bruk, spår 2: Stora Mellösa och spår 3: Asker - Hampetorp - Vinön. Individ - och familjeomsorgen En lokal narkotikagrupp startade 1986 för att bemästra missbruksproblem och ge ökad information. Ungdomsgruppen startade höstterminen 1992 och skulle verka för en bra ungdomssituation inom skolans fritidsverksamhet samt på fritidsgården. Ett lokalt handikappråd startade hösten överfördes ansvaret för försörjningsstöd från kommundelen till SAM-nämnden. Äldre och handikappomsorg Från 1982 och framåt byggdes många avdelningar: servicelägenheter i Solgården, demensboende på Askenäs 1991 och gruppboendet Gläntan för dementa Servicehuset Smedjan lades ner 2000 samtidigt som servicehuset Solgåren blen seniorboende. Gruppboendet Solgläntan avvecklades genomfördes ÄDEL-reformen som innebar att äldreomsorgen övertog hälso- och sjukvård från landstinget tillkom LSS och 1997 flyttades alla LSS-ärenden till SAM-nämndens LSS-enhet. Observera att Solgården och Askenäs har varit kommunala boenden. - Projekt Sjukvård Viktiga projekt - Utvecklingsprojektet för Vinöns framtid pågick under Projektet bedrevs i samverkan med Vinöns kultur- och Hembygdsförening och skulle ta vara på och utveckla olika idéer för Vinön t ex servering, vandrarhem och förbättringar av gästhamnen. Tillsammans med vinöborna skulle projektgruppen utvärdera förslagen och sammanställa en utvecklingsplan som skulle ligga till grund för en ansökan om stöd bland annat från EU:s strukturfonder. Detta ledde till: - EU-projektet Turistplan Vinön under EU-projektet Skärgårdsutvecklare för Hjälmarens öar Vinön, Valen och Tockenön som hade som målsättning att skapa en livskraftig skärgård, så att nuvarande och kommande generationer ska kunna bo och verka på Hjälmarens öar, Valen, Vinön och Tockenön, EU-projektet Kvinnors och ungdomars framtida utveckling på Hjälmarens öar, Valen och Vinön, under Östernärke som egen kommun Under 1993 genomförde kommunstyrelsen en utredning om förutsättningarna för att Östernärke skulle Sida 1 av 2

3 Historik kunna bilda en egen kommun. Utredningen delades ut till pressen 18 maj Redan i oktober meddelades att ett parti sagt nej till förslaget. I mars1994 sköts tankarna på en egen kommunbildning på framtiden. I januari 2002 lämnade kommunstyrelsen ett förslag till en ny nämndorganisation i Örebro. I förslaget ska organisationen följa sina verksamheter så att t ex Östernärkes skolor skulle tillhöra Skolnämnd sydost. Detta förslag överklagades och efter remissförfarandet förordade Östernärke att en lokal demokratisk nämnd med beslutsbefogenheter skulle inrättas. Kommundelsnämndens upphörande Den 31 december 2002 upphörde Östernärke kommundelsnämnd och verksamheterna överfördes till Östernärke skol- och områdesnämnd. Skol- och områdesnämndens i Östernärke huvudsakliga ansvarsområde skulle vara: - lokal områdesutveckling - medborgarkontor - lokala idrotts- och fritidsanläggningar, fritidsgårdar samt viss kultur - folkbiblioteket (beläget i Odenskolan) - remissinstans för större förändringar som rör Östernärkes verksamhet Äldre- och handikappomsorgen överfördes till Vård- och omsorgsnämnd Öster. Individ- och familjeomsorgen överfördes till Socialnämnd Öster. Historik skriven av Marie Esplund-Lynn Tillägg , Bilaga: 1 Vad beslutar kommundelsnämnderna om? 2 Asker/ Stora Mellösa Båda kopierade ur skriften "I Örebro har vi Kommundelsnämnder", utgiven av Örebro kommun. ca Karta över Östernärke KDN med de största orterna utmärkta Källor: Östernärke KDN. Serie B1a Kommundelsinformation och beskrivning 2002 Sida 2 av 2

4 Innehållsförteckning A Protokoll A1 PROTOKOLL FRÅN CENTRALA KDN- ADMINISTRATIONEN A1a Nämndprotokoll A1b Nämndprotokoll, sekretessärenden A1c Protokollsbilagor A1d Protokollsbilagor, sekretess A1e Presidie- och arbetsutskottsprotokoll A1f Presidieprotokoll, sekretessärenden A1g Protokoll från ledning och råd A1h Protokoll, skyddskommitté och arbetsmiljö A1i Samverkan- och MBL-protokoll A1j Övriga centrala protokoll A1k Delegationslistor till nämndprotokoll A2 PROTOKOLL FRÅN GRUNDSKOLORNA A2a Protokoll från grundskolorna inom KDN A2b Protokoll rörande enskilda elever och klasser A2c Protokoll från ungdomsenheten A2d Protokoll från fritidshemmen A3 PROTOKOLL FRÅN INDIVID OCH FAMILJ A3a Protokoll från socialtjänsten A3b Protokoll från arbetsplatsträffar inom socialtjänsten A4 PROTOKOLL FRÅN ÄLDREOMSORGEN A4a Protokoll gällande äldreomsorgen A4b Protokoll från arbetsplatsträffar inom äldreomsorgen A4c Övriga protokoll från äldreomsorgen A5 PROTOKOLL FRÅN BARNOMSORGEN A5a Protokoll från barnomsorgen B Utgående handlingar B1 CENTRAL KDN-INFORMATION B1a Kommundelsinformation B2 GRUNDSKOLORNAS INFORMATION B2a Informationsblad och broschyrer B4 INFORMATION FRÅN ÄLDREOMSORGEN B4a Information från äldreomsorgen

5 Innehållsförteckning B5 INFORMATION FRÅN BARNOMSORGEN B5a Information från barnomsorgen - C Diarier C1 CENTRALA DIARIER C1a Diariekort C1b Diarielistor C1c Brevdiarium D Register och liggare D1 CENTRALA REGISTER OCH LIGGARE D1a Mantalslängder 1984 D2 GRUNDSKOLORNAS REGISTER OCH LIGGARE D2a Betygskataloger D2b Klasslistor D4 REGISTER OCH LIGGARE, ÄLDREOMSORGEN D4a Ålderdomshemsliggare D5 BARNOMSORGENS REGISTER OCH LIGGARE D5a Dagjournaler, fritidshem och förskolor E Inkomna handlingar E1a Diariehandlingar E1b Diariehandlingar, sekretess E1c Korrespondens/Utgående handlingar F Ämnesordnade handlingar F1 CENTRALA ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F1a KDN-kansliets handlingar F1b Utredningar och projekt F1c Personalakter F1e Övriga personalhandlingar F2 GRUNDSKOLORNAS ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F2a Elevhälsovårdsjournaler F2b Nationella prov i svenska F2c Rektorsområdets handlingar F2d Skolornas övriga handlingar F2e Fritidshemmens handlingar F2f Skolkataloger F2g Elevakter

6 Innehållsförteckning F2h Mobbingakter F2i Kuratorsakter F2j Skolpsykologjournaler F3 ÄMNESORDNADE HANDLINGAR FRÅN INDIVID OCH FAMILJ F3a Personakter Individ och familj, födda 5, 15 och F3b Personakter Individ och familj, placerade barn F3c Övriga handlingar från Individ och familj F4 ÄMNESORDNADE HANDLINGAR FRÅN ÄLDREOMSORGEN F4a Personakter Äldreomsorgen, födda 5, 15 och F4b Patientjournaler F4c Övriga ämnesordnade handlingar äldreomsorgen G Räkenskaper G1a Verifikationer G1b Budgetförslag K Fotografier K1 Fotografier K2 Fotografier från skolan 1983 K3 Diabilder

7 Nämndprotokoll A1a Serien inbunden. Förvaras i arkivkartong. Här finns finns också omslag med protokollsparagrafer som borde varit inbunda. Med årsvisa listor (från 1981) över sekretessparagrafer. Sekretessbelagda uppgifter för nämnden finns i serie A1b ligger i separat omslag ligger i separat omslag , , 269 ligger i separat omslag ligger i separat omslag , 225 ligger i separat omslag , 52, 78, 190 ligger i separat omslag , 84, 111, 164, 179, 180 ligger i separat omslag , 136, 163 ligger i separat omslag , 143, 160 ligger i separat omslag , 21, 245, 255 ligger i separat omslag , 230, 234 ligger i separat omslag ligger i separat omslag

8 Nämndprotokoll, sekretessärenden A1b SEKRETESS Serien i arkivkartong. Med årsvisa listor (från 1981) över sekretessparagrafer , 10-11, 21-22, 43-44, 53, 66-68, 82, , 115, 124, , , , , , , , 233, , 23-25, 39-40, 52-53, 68, 89, 104, 121, , , , , 174, , , , , 237, , 27-29, 45-47, 50, 75-76, , , 149, , 174, , , , 236, , , , 25-28, 43, 56-58, 85-87, 97, 113, 122, , , , 193, , , 225, , 27-35, 51-53, 58, 70-75, 95, , 153, 167, , 25-26, 52, 61, 81-82, , 118, 163, , 223, , 268, , , , 43, 73, 92, 109, 122, , 172, 185, , 229, , 17-20, 41, 43-44, 59-62, 74-76, , , , , , 37, 52-53, 64-66, 84, , 119, 145, 147, , , 4, 15-16, 37, 51, 75-77, 95, , , 3, 23-25, 45-48, 67-68, 90-93, , , , , , 248, , 36, 59-60, 85, 112, , 149, , , 19, 46, 64-65, 78, , , 135, ,

9 Nämndprotokoll, sekretessärenden A1b , 23-24, 40-42, 64-65, 85, , 123, , , , 43, 66, 89-90, 106, 121, 140, , , , 22-24, 42, 44, 68-69, 92-95, 115, 133, , 188, , 224, , 28-29, 51-52, 80-82, 107, 109, , 230, , 31-35, 54, 57-59, 86-88, , 139, , , , 41-42, 64-65, 93-95, , 163, 165, , , 219, , 10-12, 38, 62-64, , , , , 238, , , , , 32, 57-58, 85, , 133, , 200, , 56, 75, 97-98, , , 186, ,

10 Protokollsbilagor A1c Serien i arkivkartong. Åren är bilagorna lagda årsvis men från 1990 per sammanträde Byggärenden.

11 Protokollsbilagor, sekretess A1d SEKRETESS Serien i arkivkartong. Bilagorna sorterade månadsvis. Innehåller både delegationsbeslut och sekretessbelagda ärenden Maj, November 1991 Januari - Juni, September, November - December 1992 Februari, Oktober 1993 Oktober 1995 Februari, September, December 1996 Februari, April - Juni, Augusti - September, November - December 1997 Januari - Mars, Maj, Augusti - December Februari - Juni, Augusti - December 1999 Januari - December 2002 Januari - December

12 Presidie- och arbetsutskottsprotokoll A1e Serien i arkivkartong. Med årsvisa listor över sekretessparagrafer. Sekretessbelagda ärenden för Presidiet finns i serie A1f

13 Presidieprotokoll, sekretessärenden A1f SEKRETESS Serien i arkivkartong. Med årsvisa listor över sekretessparagrafer , , ,

14 Protokoll från ledning och råd A1g Serien i arkivkartong Ledningsgruppens protokoll Verksamhetsansvarigas protokoll Förvaltningsrådets protokoll

15 Protokoll, skyddskommitté och arbetsmiljö A1h Serien i arkivkartong Skyddskommitténs protokoll Personal - och arbetsmiljökommittén Skyddskommitténs protokoll

16 Samverkan- och MBL-protokoll A1i Serien i arkivkartong MBL-protokoll 1994 januari - juni, augusti, oktober - december 1995 januari, juni, augusti - december 1996 januari - april, juni - augusti, november - december 1997 mars - maj, augusti - december 1998 januari, mars - juni, september, december 1999 mars - april, novemeber 2000 februari - december 2001 februari, april, septemebr, december 2002 januari, juni, augusti, december Samverkansprotokoll

17 Övriga centrala protokoll A1j Serien i arkivkartong Lokala samrådsgruppen i Asker - Stora Mellösa Kommunkontorets husmöten/kontorsträffar , Minnesanteckningar från PA-träff Kulturgruppen med bilagor Minnesanteckningar vid träff om skyttefesten i Rynninge Hage Minnesanteckningar om innehåll och regler i samband med Odengårdens flytt till Aulabyggnaden Minnesanteckningar från möte med Kulturgruppen Minnesanteckningar från arbetsgruppen "Kilsmo" Minnesanteckningar från Lokala narkotika- och ungdomsgruppen Kvarnbackakommitténs protokoll Möte med Östernärkes bygdegårdsföreningar Protokoll från flyttgruppen (administrationens flytt till vårdcentralen) Verksamhetschefsträff Samverkansgrupp Minnesanteckningar, kvalitetsarbete Protokoll från möte mellan KDN och lärarförbundet Protokoll från löneöversyn Kansliets husmöten

18 Delegationslistor till nämndprotokoll A1k Serien i arkivkartong

19 PROTOKOLL FRÅN GRUNDSKOLORNA A2 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

20 Protokoll från grundskolorna inom KDN A2a Serien i arkivkartong ASKERS SKOLA - Arbetsenhetskonferenser 1982, 1985, 1987 BREVEN OCH KILSMO SKOLOR - Arbetsenhetskonferenser 1985 HAMPETORPS SKOLA - Arbetsenhetskonferenser KILSMO SKOLA - Arbetslagsträffar 1997 STORA MELLÖSA SKOLA - Arbetslagsträffar, Arbetslag 1, Arbetslagsträffar, Arbetslag 1, Arbetslagsträffar, Arbetslag 1, Arbetslagsträffar, Arbetslag 2, Mellangården Arbetslagsträffar, Arbetslag 2, Mellangården Arbetslagsträffar, Arbetslag 2, Arbetslagsträffar, Arbetslag 3, Arbetslagsträffar, Arbetslag 3, Arbetslagsträffar, Arbetslag 3, Fritidsmöten Mellangårdens föräldramöten Skolrådets protokoll Ledningsgruppen Utvecklingsledarna ODENSKOLAN - Gemensamma arbetsenhetskonferenser Arbetsenhetskonferenser, lågstadiet Arbetsenhet 1 (åk 7-9) , 1988, Arbetsenhet 2 (åk 7-9) , , Arbetsenhet 3, Arbetsplatsmöten Arbetslagsträff, enhet Hugin Arbetslagsträff, enhet Hugin Arbetslagsträff, enhet Midgård Arbetslagsträff, enhet Midgård Arbetslagsträff, enhet Munin Arbetslagsträff, enhet Oden Arbetslagsträff, enhet Yggdrasil

21 Protokoll från grundskolorna inom KDN A2a ODENSKOLAN - Högstadiets personalmöten Stadiekonferenser Ämneskonferenser Tillsynslärarkonferenser Skolkonferenser Fortbildningslaget Överlämnandekonferens Möte om fria aktiviteter MBL-protokoll Ledningskonferenser 1984, Fastighetskonferens Studieledarträff , Skolmiljögruppen , 1989, 1998, Skolgruppen för låg- och mellanstadiet 1986, Elevrådet 1986, 1998, Träff om barn och ungdomsprogram Minnesanteckningar från verksamheterna om Odenskolans aulabyggnad Fritidsmöten Skolrådet ODENSKOLAN - F-9 konferens för spår Oden 1997, Krisgruppen spår Oden Mobbingteamet Kostrådet 1999, Mobbingteamet Utvecklingslaget Info-rasten (personalinformation) Lärarkonferens Ledningsgrupp Stödteamet och ledningsteamsmöte Planering för förskoleklassen Studiedagar Gemensamma protokoll - Skolkonferenser ALL-personalkonferenser Skyddsronder Arbetsgruppen för utarbetande av förslag till program för lägerskolor Studieledarkonferens Arbetsgruppen "Barn och ungdom" 1989, Arbetsgruppen "Skola - barnomsorg" Skolutveckling BUG-gruppen 1999

22 Protokoll från grundskolorna inom KDN A2a - Teamträffar Verksamhetsgrupp skolan Stödteamet 2002

23 Protokoll rörande enskilda elever och klasser A2b SEKRETESS Serien i arkivkartong ASKERS SKOLA - Elevvårdskonferenser BREVENS SKOLA - Elevvårdskonferenser HAMPETORPS SKOLA - Elevvårdskonferenser KILSMO SKOLA - Elevvårdskonferenser ODENSKOLAN - Elevvårdskonferenser Elever som fått talundervisning STORA MELLÖSA SKOLA - Elevvårdskonferenser VINÖNS SKOLA - Elevvårdskonferenser Blandade Elevvårdsprotokoll och minnesanteckningar från stödteam

24 Protokoll från ungdomsenheten A2c Serien i arkivkartong Arbetsplatsträffar, APT-protokoll Arbetsplatsträffar, APT-protokoll Samrådsgrupp

25 Protokoll från fritidshemmen A2d Serien i arkivkartong Arbetsplatsträffar, fritidspersonalen

26 PROTOKOLL FRÅN INDIVID OCH FAMILJ A3 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

27 Protokoll från socialtjänsten A3a SEKRETESS Serien i arkivkartong Möte med representater från polis, KDN och föreningsliv om midsommarfesten i Brevens Bruk Lokala ungdomsgruppen , Protokoll och handlingar från Östernärkes socialtjänst Lokala narkotikagruppen Lokala narkotika- och ungdomsgruppen Samverksansgrupp, Socialen i Markebacken

28 Protokoll från arbetsplatsträffar inom socialtjänsten A3b Serien i arkivkartong. Kallas Torsdagsmöten

29 PROTOKOLL FRÅN ÄLDREOMSORGEN A4 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

30 Protokoll gällande äldreomsorgen A4a Serien i arkivkartong Arbetsledarträffar Samverkansträffar Hemvårdsträffar Områdeschefsträff Verksamhetsträff äldre- och handikappomsorg Samrådsträffar Planeringsträffar Lokala pensionärsrådet , Lokala handikapprådet , Gemensamt möte mellan lokala pensionärsrådet och lokala handikapprådet Kök - Minnesanteckningar, kostråd , Minnesanteckningar, Skyddsrond kök Arbetsplatsträff APT 1997, Minnesanteckningar, verksamhetsträff

31 Protokoll från arbetsplatsträffar inom äldreomsorgen A4b Serien i arkivkartong om ej annat anges Protokoll, personalinformation , Protokoll, dagcentralerna Avdelning A1 Båten Avdelning A2 Gården Avdelning Smedjan Avdelning Kvarnen Avdelning B2 Sågen Solgården, natt Avdelning B1 Hyttan Avdelning B2 Sågen Hampetorp Sjukskötersketräffar Gruppträffar Asker Gruppträffar Brevens Bruk Gruppträffar Kilsmo / Breven Hemvårdsträff Gruppträffar Odengruppen Kväll/Natt Kostrådet Resurs Undersköterskor Tvätt och ekonomi Jour / Pool , Dagvården Arbetsterapin, dagvård Tvätt och städ Solgårdens arbetsträffar Solgårdens dagvård Stora Mellösa hemtjänst Minnesanteckningar från friskombudet på Askenäs Måndagsinfo Askenäs Protokoll från planeringsdag på Askenäs Arbetsplatsträff, APT-protokoll, daggrupper Askenäs Arbetsplatsträff, APT-protokoll, Hemtjänstgrupperna Askenäs 2002

32 Protokoll från arbetsplatsträffar inom äldreomsorgen A4b Datafiler på arkivserver (leverans ). Arbetsplatsträffar för Askenäs hemtjänstgrupper, 10 december december APT, Askersgruppen APT, Kväll och natt

33 Övriga protokoll från äldreomsorgen A4c Serien i arkivkartong om ej annat anges Sammanträde med styrelsen för Bohnstedt- von Honsrska minnesfornden Minnesanteckningar förda vid dagcentralgruppen, Minnesanteckningar från "Förstärkt hemsjukvård, Askenäs Minnesanteckningar förda av referensgruppen för sjukvårdsinsatser Minnesanteckningar förda vid förtroenderådets sammanträde vid Solgården Minnesanteckningar från arbetsgruppen angående sjukhemsplatser i Östernärke Protokoll från lokala pensionärsrådet (kopior) Utvecklingsdagarna för hemtjänsten och äldreomsorgen i Östernärke Minnesanteckningar från Ädelgruppen Protokoll från Askenäsgruppen Sektorsträff, Solgården Möte "Att arbeta tillsammans på Askenäs" Inspektionsprotokoll, Solgården Förhandling angående femveckorsschema, Solgården Kurs angående nya psyklagarna, Solgården Träff distriktssköterska - Hemtjänstassistent, Solgården Internkontroll Träff angående MAS-funktionen (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) Möte med Apoteket om utbildning Äldre/handikapp-omsorgsträff Sjukvårdsträffar Träff med Socialstyrelsen och Länsstyrelsen Möte mellan KDN, Socialstyrelsen och Länstyrelsen om bland annat vårdplanering 1996

34 Övriga protokoll från äldreomsorgen A4c Utvecklingsgruppen, Solgården Miljöombudsträff, Solgården Referensgruppen, ombyggnation Träff med arbetsterapeuten, Solgården Minnesanteckningar från kvaliteteforum EU-träff, Solgården Kostmöte, Solgården Minnesanteckningar friskombud, Solgården Infomöte, Solgården Datafiler på arkivserver (leverans ). Primärvårdsmöte, Askenäs, 23 september 2002.

35 PROTOKOLL FRÅN BARNOMSORGEN A5 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

36 Protokoll från barnomsorgen A5a Serien i arkivkartong Per Andersgården, arbetskonferenser , Per Andersgården, veckoträffar Per Andersgården, fredagsträffar , Allangruppen

37 CENTRAL KDN-INFORMATION B1 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

38 Kommundelsinformation B1a Serien i arkivkartong Utgående information till hushållen Östernärke kommundelsinformation Östernärkingen, gruppkorsband Personalinformation 1985, 1990, Kommundelsnytt, information från kommunkontoret Broschyrer: - Karta över Östernärke KDN 1994, Affisch om återinvigning av Ringbergsleden Välkommen till Östernärke Upptäck Östernärke! Välkommen till Östernärke Välkommen till Östernärke beskrivning Information om Brevens bruk, utan år - Välkommen till barnomsorgen, utan år - Information om bygdegården Björneborg, utan år - Information om bygdegården Lännäs, utan år - Välkomna till Fiskingegården, utan år - Information om Brevens Folkets Husförening, utan år - Ringbergsleden, utan år - Fritidshem, Stora Mellösa, utan år - Barn i behov av särskilt stöd. Stödinsats i verksamhet och som stödteam, utan år Rapport: - "Östernärke förr" av Astrid Åkesson och Inger Arvidsson 1984

39 GRUNDSKOLORNAS INFORMATION B2 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

40 Informationsblad och broschyrer B2a Serien i arkivkartong Odenbladet, informationsblad Östernärke rektorsområde, höstterminen 1980 till vårterminen Odenbladet, informationsblad Östernärke rektorsområde, höstterminen 1984 till vårterminen Odenbladet, informationsblad Östernärke rektorsområde, höstterminen 1993 till vårterminen Informationsbroschyrer

41 INFORMATION FRÅN ÄLDREOMSORGEN B4 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

42 Information från äldreomsorgen B4a Serien i arkivkartong Välkommen till Kvarnen - Smedjan Välkommen till Askenäs Tips och information från dagcentralen i Östernärke, Häri även Information från barnomsorgen B5a Program, dagcentraler Program, dagcentraler Broschyrer - Tips och information från dagcentralerna i Östernärke, juni Hemtjänsten i Östernärke, utan år - Askenäs - Solgårdsfonden, utan år Personalinformation - Välkommen! Till äldre och handikappomsoegen i Östernärke, utan år

43 INFORMATION FRÅN BARNOMSORGEN B5 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

44 Information från barnomsorgen B5a Välkommen till ditt familjedaghem, utan år - Välkomna till Per Andersgården, utan år - Öppna förskolan, utan år Ingår i B4a:1.

45 CENTRALA DIARIER C1 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

46 Diariekort C1a Serien i arkivkartong Diariekort ordnade kronologiskt Diariekort ordnade efter diarieplanbeteckning Diariekort ordnade efter diarieplanbeteckning Diariekort ordnade alfabetiskt efter avsändare Dnr 1-185, Dnr 1-109, Personalärenden nr 1-91, Dnr 1-78, Personalärenden nr 1-41, Dnr 1-86, Personalärenden nr 1-46, Dnr 1-81, Personalärenden nr 1-76, Dnr 1-131, Personalärenden nr 1-41, Dnr 1-112, Personalärenden nr 1-47, Dnr Personalärenden, Dnr Diarieplanordning (dpl-ordning) Dnr Personalärenden, Dnr Dpl-ordning Dnr Personalärenden, Dnr Dpl-ordning Dnr Dpl-ordning Dpl-ordning

47 Diariekort C1a Sorterade efter diarieplanbeteckning. - Dpl Dpl Dpl 2 - Dpl Dpl Dpl 5 - Dpl Dpl Dpl 8-81

48 Diarielistor C1b Serien i arkivkartong Ordnade årsvis kronologiskt. Finns både på diariekort samt på datalistor.

49 Brevdiarium C1c Serien i arkivkartong. Inbundet brevdiarium Häri även delegationsordning, serie F1a.

50 Mantalslängder D1a Serien häftad Storformat. - Askers församling Storformat. - Stora Mellösa församling Storformat. - Lännäs församling.

51 GRUNDSKOLORNAS REGISTER OCH LIGGARE D2 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

52 Betygskataloger D2a Serien i arkivkartong. Serien förvaras i skoldepån. Serien är en fortsättning från Örebro kommun. Skolstyrelsen, serie D2 Betygskataloger ODENSKOLAN - Läsåret 1979/80: årskurs Läsåret 1980/ /83 : årskurs Läsåret 1983/ /86 : årskurs ODENSKOLAN - Läsåret 1986/ /92 : årskurs Läsåret 1992/93 : årskurs ODENSKOLAN - Läsåret 1992/93 : årskurs 8 - Läsåret 1993/94 : årskurs Läsåret 1994/95 : årskurs Läsåret 1995/96 : årskurs Läsåret 1996/97 : årskurs 8-9 (Freja, Oden, Tor). - Läsåret 1997/98 : årskurs 8-9 (Freja, Oden, Tor) - Läsåret 1998/99 : årskurs 8-9 (Freja, Oden, Tor) - Läsåret 1999/2000 : årskurs 8-9 (Freja, Oden, Tor) - Läsåret 1997/98 : årskurs 8-9 (Freja, Oden, Tor + modersmål) - Läsåret 2001/2002 : årskurs 8-9 (Freja, Oden, Tor)

53 Klasslistor D2b Serien i arkivkartong. Tiden avser höstterminen ASKERS SKOLA - årskurs 1-6, läsår 1980/ /91, 1992/ /94 - årskurs 1-3, 5-6, läsår 1991/92 - Förskoleklass - årskurs 6, läsår 1994/ /01 BREVENS SKOLA - årskurs 3-6, läsår 1980/ /90 (nedlagd 1990) HAMPETORPS SKOLA - årskurs 1-6, läsår 1980/ /94, 1995/96 - Förskoleklass - 6, läsår 1994/95, 1996/ /01 KILSMO SKOLA - årskurs 1-2, läsår 1980/ /83, 1986/ /90 - årskurs 1-3, läsår 1983/ /86, 1992/93 - Förskoleklass - årskurs 3, läsår 1994/ /96 - Förskoleklass - årskurs 4, läsår 1996/ / ODENSKOLAN - årskurs 1-9, läsår 1980/ /92 ODENSKOLAN årskurs 1-6, läsår 1992/ /94 - Förskoleklass - årskurs 6, läsår 1994/ /01 ODENSKOLAN årskurs 7-9, läsår 1992/ / SOTTERNGÅRDEN, KILSMO - årskurs 1-3, läsår 1990/ /93 STORA MELLÖSA SKOLA - årskurs 1-6, läsår 1980/ /94 - Förskoleklass - årskurs 6, läåsr 1994/ /01 - Förskoleklasser och årskurs 1-6, 2001/02 VINÖNS SKOLA - årskurs 2-5, läsår 1980/81 - årskurs 3-6, läsår 1981/82 - årskurs 4-5, läsår 1982/83 - årskurs 1-5-6, läsår 1983/84 - årskurs 1-2-6, läsår 1984/85

54 Klasslistor D2b - årskurs 1-3, läsår 1985/86 - årskurs 1-4, läsår 1986/87 - årskurs 1-5, läsår 1987/88 - årskurs 1-6, läsår 1988/89 - årskurs 2-6, läsår 1989/90 - årskurs 2-5, läsår 1990/91 - årskurs 1-6. läsår 1991/ /96 ASKERS SKOLA - Förskoleklass Fröet, årskurs 1-6, 2001/02 HAMPETORPS SKOLA - Förskoleklass och årskurs 1-6, 2001/02 KILSMO SKOLA - Förskoleklass och årskurs 1-4, 2001/02 ODENSKOLAN - Förskoleklass och årskurs 1-6, 2001/02 - Årskurs 7-9, 2001/02

55 REGISTER OCH LIGGARE, ÄLDREOMSORGEN D4 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

56 Ålderdomshemsliggare D4a Serien i arkivkartong band i arkivkartong. - Solgården, Askenäshemmet, Korttidsplatser Askenäshemmet,

57 BARNOMSORGENS REGISTER OCH LIGGARE D5 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

58 Dagjournaler, fritidshem och förskolor D5a Serien i arkivkartong Odensskolan - Hummelsta parklek, (1 häfte) - Fritidshemmet Odengården, (3 häften) - Midgård, fritidshem (6 häften) Kilsmo skola - Sottergårdens fritidshem, 1998 (1 häfte) Hampetorps skola - Sjögårdens förskoleklass, (3 häften) - Sjögårdens fritidshem, (9 häften) Odenskolan, Odensbacken - Fritidshemmet Munin, (19 häften) Odenskolan, Odensbacken - Fritidshemmet Hugin, (15 häften) - Munins förskoleklass, (6 häften) - Hugins förskoleklass, (4 häften) Askers skola - Förskoleklassen Asker med Kottens förskola, (2 häften) Backagårdens förskola. Stora Mellösa - Daghemmet Rutan (18 häften) Backagårdens förskola. Stora Mellösa - Daghemmet Randan , (13 häften) Backagårdens förskola. Stora Mellösa - Daghemmet Backagården (3 häften) - Daghemmet Prickan (9 häften) - Förskola nummer 57, (2 häften) Stora Mellösa - Daghemmet Mellangården 1996 (1 häfte) Stora Mellösa skola - Mellangårdens fritidshem 1997 (2 häften) - Mellangårdens förskoleklass (3 häften) - Mellangårdens lekis (3 häften)

59 Dagjournaler, fritidshem och förskolor D5a - Västergårdens fritidshem (1 häfte) - Lillfritids 1996 (1 häfte) - Backagårdens fritidshem , 1998 ( 2 häften) Stora Mellösa - daghem, deltidsgrupp , ( 2 häften) - daghem, förmiddagsgrupp , (5 häften) - daghem, eftermiddagsgrupp , (6 häften) Stora Mellösa - enheter utan angivelse (11 häften) Stora Mellösa - Mellangården Norrgården Sörgården Västangården Förskolan Per Andersgården, Odensbacken - alla avdelningar , (28 häften) Förskolan Per Andersgården, Odensbacken - alla avdelningar (24 häften) Per Andersgården - fritidshem (7 häften) Förskolan Per Andersgården, Odensbacken - avdelning Anders , , (10 häften) - avdelning Torgny (4 häften) - deltidsgruppen (1 häfte) Förskolan Per Andersgården, Odensbacken - avdelning Per , (13 häften) Förskolan Per Andersgården, Odensbacken - avdelning Karin , (11 häften) Backagårdens fritidshem 1994/95. - Mellangårdens förskola 2001/ /03. - Sjögårdens förskola 1999/00. - Norrgårdens fritidshem 2002/03. - Munin, höstterminen 2001 och 2002/03. - Hugin, april 2002.

60 Dagjournaler, fritidshem och förskolor D5a 11 häften Förskolan Sotterngården /03. - Kilsmo fritidshem 1993/94 och 2001/02. - Sotterngårdens fritidshem 1996, 1999/00, 2000/ /03. - Kilsmo skola, förskoleklass 2002/ häften Klockargårdens förskola och fritidshem. 20 häften Klockargården. 12 häften Lekis Asker, Fröet, förskola och fritidshem. 15 häften.

61 Diariehandlingar E1a Serien i arkivkartong. Akterna är sorterade efter diarienummer (Dnr). Under åren ligger ärendena uppdelade efter diarieplanbeteckning (Dpl). I serien förekommer dubblering av diarienummer där ärendena är olika, t ex under finns ett personaldiarium och ett diarium för övriga ärenden fast numreringen börjar i båda på Dnr 1. Detta kan förekomma även efter Sekretessärenden, se serie E1b Dnr 1-28, 30, 32-39, Dnr Dnr 85-87, 89-91, 93-95, , Dnr 1-6, Dnr 60-68, 70-72, Dnr 1-3, 5-31, 33-36, Dnr 40-78, Dnr Dnr 84-88, , , , ett ärenden utan dnr Dnr Dnr Dnr 12-33, 35-40, 42-51, Dnr 60-81, 83-90, 93-99, , Dnr , , 125, 127, , , , Dnr 6-11, 13-26, 29-31, 34-35, 37-38, Dnr 53-62, 69-70, 72, 74-75, 81, 83-86, 89-92, 97, , , , , , 126, , 137, 172,

62 Diariehandlingar E1a Dnr , , , Dnr 2-4, 6-7, 9-21, 23, 30, 32, 34-40, 42-43, 46-48, Dnr 70-74, 77-81, 83-87, 90-94, Dnr , , , , 127, 129, 131, , , , , 169, Dnr 5-7, 9-12, 15-18, 21-31, 34-49, Dnr 60-62, 64-65, 67-75, 77, 80, 83-84, 86, 92, 98, , , , 122, , , , , , , , , Dnr 1, 3-4, 7-8, 12-17, 19, 21, 23, 26, 28, 33, 36, 39-40, 42-47, 50-53, Dnr 60-62, 64, 68, 78-86, Dnr 100, 105, 109, , 117, , 126, , , 148, , 156, 161, 165, 167, , 177, , 187, , 195 samt Protest mot lärarbyte (utan dnr) Dnr 4, 8-10, 15-19, 25-33, 36-45, 49, 52-53, 58, Dnr 61-65, 71, 7382, 86, 92-93, , 105, , , 122, , , 136, , 141, , , , , 169, Dpl 0 Allmänna ärenden - Dpl 03 Ekonomi - Dpl 1 Personal - Dpl 2 Fastighetsärenden - Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 3 Byggnadsärenden Dpl 4 Gatu, Park - Dpl 5 Tekniska ärenden - Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 68 Fritid - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande - Dpl 8 Miljö

63 Diariehandlingar E1a Dpl 0 Allmänna ärenden - Dpl 03 Ekonomi - Dpl 1 Personal - Dpl 2 Fastighetsärenden Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 3 Byggnadsärenden - Dpl 4 Gatu, Park - Dpl 5 Tekniska ärenden - Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 68 Fritid - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande - Dpl 8 Miljö - Dpl 9 Övriga ärenden Dpl 0 Allmänna ärenden - Dpl 03 Ekonomi Dpl 1 Personal - Dpl 2 Fastighetsärenden - Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 3 Byggnadsärenden - Dpl 4 Gatu, Park - Dpl 5 Tekniska ärenden - Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 68 Fritid - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande - Dpl 8 Miljö Dpl 0 Allmänna ärenden - Dpl 080 Anbud på vinterunderhåll Dpl 09 Upphandling av mat till skola och äldreomsorg Dpl 03 Ekonomi - Dpl 1 Personal - Dpl 2 Fastighetsärenden - Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 3 Byggnadsärenden - Dpl 4 Gatu, Park Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 68 Fritid - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande

64 Diariehandlingar E1a Dpl 74 Upphandling av hemtjänst - Dpl 8 Miljö - Dpl 9 Övriga ärenden Dpl 0 Allmänna ärenden - Dpl 03 Ekonomi Dpl 1 Personal - Dpl 2 Fastighetsärenden - Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 3 Byggnadsärenden - Dpl 4 Gatu, Park Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 68 Fritid - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande - Dpl 9 Övriga ärenden Dpl 0 Allmänna ärenden Dpl 03 Ekonomi - Dpl 1 Personal - Dpl 2 Fastighetsärenden - Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 3 Byggnadsärenden Dpl 4 Gator - Dpl 5 Tekniska - Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande - Dpl 8 Miljö - Dpl 9 Övriga ärenden Dpl 0 Allmänna ärenden samt ekonomi Dpl 24 Bidragsärenden - Dpl 1 Personal - Dpl 2 Skolan - Dpl 3 Byggnadsärenden - Dpl 4 Gatu, Park Dpl 6 Skola, Kultur - Dpl 7 Sociala ärenden, övergripande - Dpl 8 Miljö - Dpl 9 Övriga ärenden

65 Diariehandlingar E1a Dpl 0 Allmänna ärenden samt ekonomi Dpl 007 Allmänna ärenden - Dpl 24 Bidragsärenden Dpl 1 Personal - Dpl 2 Skolan - Dpl 3 Byggnadsärenden - Dpl 4 Gatu, Park - Dpl 6 Kultur Dpl 6 Skola, Kultur Dpl 7 Sociala ärenden, Övergripande - Dpl 8 Miljö Dnr 1-7, 11-23, 25-35, Dnr 40-53, 56-59, 61-62, 65-76, 78-82, 84-86, Dnr 91-93, 97, , , 115, 118, , , , Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr 26-75

66 Diariehandlingar E1a Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr Dnr

67 Diariehandlingar, sekretess E1b SEKRETESS Serien i arkivkartong. Kronologiskt ordnade, volymanmärkningen avser diarienummer (Dnr). Övriga diariehandlingar finns i serie E1a Dnr 69, 106, 126, 145, Dnr 82, Dnr 63, 162, Dnr 23, 61, Dnr 56, Dnr 76, 82, Dnr 1, 4, 111, , Dnr 9-10, 15-16, 58, 90, Dnr 37-40, 84, Dnr 77, , Dnr 84, 88, 114, 116, Dnr 9, 23-24, 28, 39, 63, 82, 113, , 143, 163, 193, 195, 215, , 223, 232, 235, Dnr 22, 30, 32, 49, 55-57, , 106, 122, 137, 152, Dnr 107, 143, 159, 183

68 Korrespondens/Utgående handlingar E1c Serien i arkivkartong. Alfabetisk ordning efter adressat. Vissa handlingar är diarieförda Ansökan och komplettering för brytning av torv på Hällamossen och Lekebomossen Ansökan och komplettering för brytning av torv på Mossebromossen och Ulvstorpamossen Ansökan och komplettering för brytning av torv på Korsmoängen

69 CENTRALA ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F1 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

70 KDN-kansliets handlingar F1a Serien i arkivkartong. 0.b Delegationsordning Agenda 21 i Östernärke samt miljöarbete Ingår i volym C1c: Östernärke KDNs handlingsprogram fram till 1990-talet, Organisationsskiss, förslag Riskhanteringsmaterial avseende KDNs verksamheter Beredskapsplan Arbetsmiljöprogram 1995, Friskvård för personalen, ett lokalt handlingsprogram Organisationsplaner 1998, utan år - Beslut och behöringhetsattestanter för Föslag till socialdemokratiskt handlingsprogram för Östernärke, utan år - Kommundelsbeskrivning, utan år Arbetsplatsutbildning

71 Utredningar och projekt F1b Serien i arkivkartong Allmänt om projekt: - Översiktsplan Förslag till översiktsplan Samlat programplaneringsdokument för mål 5b Skärgården i Sverige EU-katalog över Mål 5b Skärgården 1998 Östernärke - Sammanställning av Östernärke KDNs EU-projekt EU-projektet "Utvecklingsprojekt på Vinön" , EU-projeketet "Skärgårdsutvecklare för Hjälmarens öar Vinön, Valen och Tockenön", SKG 5b Ansökan om EU-bidrag Ansökan om stöd för projektanställning Handlingar Arbetsgruppens protokoll Personal Slutrapport Skylt, utan år EU-projektet "Kvinnors och ungdomars framtida utveckling på Hjälmarens öar Vinön och Valen", SKG 5b Ansökan om medfinansiering - Personal och deltagare - Handlingar angående projektet - Kasta loss-utbildningen - Slutrapport för Startcentrums Kasta-lossutbildning på Vinön - Delrapporter 1, 2 - Slutrapport för hela projektet EU-projektet "Turistplan Vinön", SKG 5b Ansökan om medel - Broschyrer - Idéplanering inför milleniumskifte, Vinön Konferens, Turist Östernärke - Lista över arbetsgrupper - Möten med referensgruppen - Möten om Turistplanen - Orientering av stödmöjligheter för Vinön - Presentationsmaterial - Personal

72 Utredningar och projekt F1b - Redovisning för projektet - Sammanställning av enkäten "Hur vill du att Vinön ska se ut i framtiden?" - Turistsatsning Utvecklingsplan för Vinön EU-projektet "Turistplan Vinön", SKG 5b Delprojekt: - Distansarbete på Vinön - Fiske Vinön - Gästbryggan - Kretsloppsön - Marknadsföringsbroschyr - Oden, Turist/båtprojekt - Servering - Vandrarhemmet - Vinökräftan - Vinöns sommarspel Östernärke - Egen kommun? Med underlag "Vinöprojektet" - projektidé Information om projektgruppen Sammanställning av enkät: Hur vill du att Vinön ska se ut i framtiden? Sammanställning av enkät: Kultur- och hembygdsföreningens intervjuenkät Underlag för Kultur- och hembygdsföreningens intervjuenkät Intresselistor Utvecklingsplan för Vinön Tidningsklipp

73 Personalakter F1c Serien i arkivkartong. Tiden anger avställningsår. Se Personal Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Askenäshemmet Födda Födda Födda mars

74 Personalakter F1c Födda 1955 april - dec Födda Födda Födda 1961 jan juli Födda 1962 aug dec Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda

75 Personalakter F1c Födda Födda Födda Födda samt 1 akt utan personnummer Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda Födda , 1 akt utan personnummer Födda Födda Födda

76 Personalakter F1c Födda Födda Födda

77 Övriga personalhandlingar F1e Serien i arkivkartong Tystnadsplikt och sekretess Sammanställning av arbetsskador

78 GRUNDSKOLORNAS ÄMNESORDNADE HANDLINGAR F2 en är endast en huvudrubrik. Se vidare nästa serie.

79 Elevhälsovårdsjournaler F2a SEKRETESS. Serien i arkivkartong. Tiden avser avgångsår för eleven. Serien innehåller journaler från elever som avslutade sin skolgång direkt efter grundskolan, flyttat utomlands eller avlidit. Övriga elevers journaler återfinns på den gymnasieskola eleven fortsatt till. Se Elevhälsa Läsåren 1980/ / Läsåren 1985/ / Läsåren 1993/94, 1995/ / Läsåren 2000/ /02

80 Nationella prov i svenska F2b Serien i arkivkartong. Namn på proven var Standardprov i svenska. Stora luckor i serien, flera klasser saknas : klass 9C-E 1988: klass 9A 1989: klass 9D 1990: klass 9C-D : klass 9A-B, D 1992: klass 9 A-B, D 1993: klass 9A-B (från klass 9A endast en elev) Odenskolan - årskurs 5, klass 5A, årskurs 5, klass 5C, årskurs 5, klass 5C, 2001 Hampetorps skola - årskurs 5, årskurs 5, 2001

81 Nationella prov i svenska F2b Askers skola - årskurs 5, 2002

82 Rektorsområdets handlingar F2c Serien i arkivkartong Information 1981/ /91 - Lärarförteckningar 1983/84 - Utvecklingsplaner 1987/ /89 - Om högstadiet - kortfattat om valet till årskurs 7, Information om skolarna (Asker, Hampetorp, Kilsmo, Odenskolan, St Mellösa) Lokal arbetsplan för textilslöjd 1993/94 - Skolmatsedlar Handlingsprogram angående hot och våld inom skola och skolbarnomsorg Lokal handlingsplan för elevvård/barn med särskilda behov Vår gemensamma värdegrund Spårkvällar Verksamhetsplan Barn och ungdom Organisation barn och ungdom, utan år - Verksamhetsplaner, utan år - Resursarbetslaget för barnomsorg, skolbarnomsorg, skola, utan år - Arbetsplan för skolk, missbruk, skadegörelse och mobbing, utan år Utvecklingsplaner för skolorna 3 - Undersökning om barnomsorgen, utan år

83 Skolornas övriga handlingar F2d Serien i arkivkartong Handlingar rörande Nya SPUG (Skolornas Pedagogiska Utvecklingsgrupp). Kommungemensamt arbete med skolutvecklingsavtalet 2000, Nya SPUG. Ordförande var Tysslinge KDN:s kommundelschef. Se Tysslinge KDN F2d: Handlingar rörande fördjupningsgrupp Livslångt lärande. Kommungemensam grupp som samordnade förskola, grundskola och fritidshemsverksamhet i de 14 kommundelarna. Till det kom arbetet att omfatta gymnasieskolan som var direkt berörd av kontakterna med grundskolan. Ordförande i gruppen var Tysslinge KDN:s kommundelschef. Se Tysslinge KDN F2c: ASKERS SKOLA - Utvärdering av läsåret Information inför läsåren Informationsblad, utan år BREVENS SKOLA - Insändare av eleverna vid Brevens skola, utan år.. HAMPETORPS SKOLA - Förteckning över premier Besiktning av bollplanen Utvärdering av samarbete med Vinöns skola, utan år - Informationsblad om Hampetorps och Vinöns skola, utan år KILSMO SKOLA - Avsiktsförklaring, utan år SJÖGÅRDENS SKOLA - Verksamhetsidé, utan år STORA MELLÖSA SKOLA - Förteckning över premier Verksamhetsberättelse 1993/94 - Information inför läsåren Informationsblad Enkät om utvecklingsamtalen Utvärdering av arbetslag 2, 2000

84 Skolornas övriga handlingar F2d - Utvärdering av arbetslag 3, Kvalitetsredovisning Avsiktsförklaring Verksamhetsplan med barnvisionen Arbetslagen Kalendarium Skolutveckling för , skriven Om öppna träffar, utan år - Om barnens hälsa, utan år ODENSKOLAN - Kursplanering 1980/ /88 - Utvärdering om försöket med årskursintegrerad undervisning på lågstadiet 1982/83 - Ordnings- och trivselregler 1983/84 - Förteckning över premier SYO-aktuellt Operation dagsverke Tillvalsämnen årskurs 7-9, 1989/90 - Verksamhetsberättelse 1993/94 - Handlingsplan för miljöarbetet Kursplaner, utkast Utredningen "Elevers trivsel" Utvärdering av trivselfrågor "Attitydprojektet" Värdegrund Ang yrkesinspektionen Avsiktsförklaring för Odenskolan 7-9, Arbetslagens utseende Årsredovisning för Odenskolan F-6 och Kilsmo skola F-4, Kontrakt med lärare i ITIS-projektet Verksamhetsidé, utan år ALLA SKOLOR - Förteckning över elever vilka tilldelas premium eller stipendium 1987, , Personalregister Olycksfallsstatistik 1990, Förhandlingsprotokoll, lönerevision Skolhälsovårdens verksamhetsberättelser Protestlistor Protokoll från rektorsträffar Lokal arbetsplan i Östernärke Protjektbeskrivning "Att möta barn med behov av särskilt stöd" Skolmatsedlar

Örebro kommun. Östernärke kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Östernärke kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1980-2002, handlingar omfattar tiden 1979-2002 Kommundelsnämnd 1980 I oktober 1980 ombildades

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Örebro kommun. Lekebergs kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Lekebergs kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lekebergs kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-1994, handlingar omfattar tiden 1976-1995 Omorganisation 1983 omvandlades Lokala nämnden

Läs mer

Örebro kommun. Brickebacken - Gällersta kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Brickebacken - Gällersta kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brickebacken - Gällersta kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1980-2002, Handlingarna omfattar åren 1975-2002 I april 1980 beslöt Kommunfullmäktige

Läs mer

Örebro kommun. Brickebacken - Gällersta kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Brickebacken - Gällersta kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Brickebacken - Gällersta kommundelsnämnd. 2018-10-02 Historik Verksamhetstid 1980-2002, Handlingarna omfattar åren 1975-2002 I april 1980 beslöt Kommunfullmäktige

Läs mer

Örebro kommun. Glanshammars skoloch områdesnämnd.

Örebro kommun. Glanshammars skoloch områdesnämnd. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Glanshammars skoloch områdesnämnd. 2018-10-02 Historik Verksamhet och handlingar omfattar åren 2003-2006 När kommundelarna inom Örebro kommun upphörde 2002

Läs mer

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vasa kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1980-2002 Ny kommundel Vasa kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

Örebro kommun. Almby-Norrbyås kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Almby-Norrbyås kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Almby-Norrbyås kommundelsnämnd. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1975-2002 Lokala nämnden för Gällersta/Norrbyås/Ekeby-Almby

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Sydost.

Örebro kommun. Skolnämnd Sydost. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolnämnd Sydost. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Sydost tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Örebro kommun. Haga kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Haga kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Haga kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1982-2002 Den lokala nämnden i Haga 1978-1982 blev Haga kommundelsnämnd

Läs mer

Örebro kommun. Vivalla-Lundby kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Vivalla-Lundby kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vivalla-Lundby kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1980-2002, handlingar omfattar åren 1980-2002 Den lokala nämnden i Vivalla-Lundby 1978-1979

Läs mer

Örebro kommun. Adolfsberg-Mosjö kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Adolfsberg-Mosjö kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Adolfsberg-Mosjö kommundelsnämnd. 2018-10-02 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1979-2002 Efter att ha varit Adolfsberg/Mosjö-Täby

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2016-04-06 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1

Läs mer

Örebro kommun. Gymnasienämnden.

Örebro kommun. Gymnasienämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Gymnasienämnden. 2018-10-02 Historik Historik för. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A1a A1b A1c A1d A2 A3 A4 A5 A6 B B1 C C1 D D1 E E1 E1a E1b F F1 F2

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst.

Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolnämnd Sydväst. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Sydväst tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Örebro kommun. Adolfsberg-Mosjö kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Adolfsberg-Mosjö kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Adolfsberg-Mosjö kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1979-2002 Efter att ha varit Adolfsberg/Mosjö-Täby

Läs mer

Örebro kommun. Nikolai kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Nikolai kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nikolai kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1977-2002 Nikolai kommundelsnämnd bildades 1983. Kommundelsnämndens

Läs mer

Örebro kommun. Varberga-Kils kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Varberga-Kils kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Varberga-Kils kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1979-2002 Varberga-Kils kommundelsnämnd bildades

Läs mer

Örebro kommun. Olaus Petri kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Olaus Petri kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Olaus Petri kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar åren 1970-2002 Olaus Petri kommundelsnämnd bildades 1983.

Läs mer

Örebro kommun. Skolnämnd Nordväst.

Örebro kommun. Skolnämnd Nordväst. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Skolnämnd Nordväst. 2018-10-03 Historik Verksamhetstid 2003-2014, handlingar omfattar tiden 2003 - Skolnämnd Nordväst tillkom i den stora organisationsförändring

Läs mer

Örebro kommun. Glanshammars kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Glanshammars kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Glanshammars kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingarna omfattar tiden 1982-2002 Den lokala nämnden i Glanshammar 1978-1982

Läs mer

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade.

Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Nämnden för funktionshindrade. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingarna omfattar åren 2003 - Kommundelarna Genom omorganisationen i kommunen

Läs mer

Örebro kommun. Programnämnd Barn och Utbildning.

Örebro kommun. Programnämnd Barn och Utbildning. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Programnämnd Barn och Utbildning. 2018-10-02 Historik Historik för. ( 2003 - ) Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A2 E E1 E2 F F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Protokoll

Läs mer

Örebro kommun. RGD/RGH.

Örebro kommun. RGD/RGH. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. RGD/RGH. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1967- Försöksverksamhet År 1967 tillsattes i Örebro stads gymnasieskolor

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Väster.

Örebro kommun. Socialnämnd Väster. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Socialnämnd Väster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003-2010 Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation

Läs mer

Örebro kommun. Mikael kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Mikael kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Mikael kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-2002, handlingar omfattar tiden 1977-2002 Ny kommundelsnämnd I september 1982 tog kommunfullmäktige

Läs mer

Örebro kommun. RGD/RGH.

Örebro kommun. RGD/RGH. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. RGD/RGH. 2018-10-02 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1967- Försöksverksamhet År 1967 tillsattes i Örebro stads gymnasieskolor försökverksamhet

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Örebro stad. Örebro Handelsgymnasium.

Örebro stad. Örebro Handelsgymnasium. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Örebro Handelsgymnasium. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1914-1968, handlingarna omfattar åren 1913-1971. År 1908 inkom från Handelskammaren en framställning

Läs mer

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden.

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. 2018-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1976 - Överförmyndaren 1925-1976 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar att en,

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Askers kommun. Kommunalnämnden.

Askers kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Askers kommun. Kommunalnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar tiden 1847-1951, verksamhetstid 1863-1951 Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

Örebro kommun. Sociala Centralnämnden.

Örebro kommun. Sociala Centralnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Sociala Centralnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1974-1982 Ny organisation Sociala centralnämnden svarade från år 1974 för de uppgifter som tidigare

Läs mer

Askers storkommun. Barnavårdsnämnden.

Askers storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1937-1971, verksamhetstid 1952-1970 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN ARKIVFÖRTECKNING 1 (45)

FAGERSTA KOMMUN ARKIVFÖRTECKNING 1 (45) FAGERSTA KOMMUN ARKIVFÖRTECKNING 1 (45) Socialnämnden 1982 - Serie sidnummer A 1A Socialnämndens protokoll 4 A 1B - Protokollsbilagor 5 A 3B - Serviceutskottets protokollsbilagor 9 A 4A - Planeringsutskottets

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2018-10-02 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla gymnasieskolor

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads tekniska aftonskola.

Örebro stad. Örebro stads tekniska aftonskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads tekniska aftonskola. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning åren 1946-1973 1944 lades en motion i stadsfullmäktige

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Axbergs storkommun. Barnavårdsnämnden.

Axbergs storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1941-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och Närkes Kils kommuner

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan.

Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kvinnerstaskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1999 - Kvinnerstaskolan övertogs från Örebro Läns Landsting 1999 efter ett regeringsbeslut att alla

Läs mer

Almby kommun. Folkskolestyrelsen.

Almby kommun. Folkskolestyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Almby kommun. Folkskolestyrelsen. 2014-10-28 Historik Handlingarna omfattar åren 1891-1950, verksamhetstid 1932-1942 1930 kom en lag om att det skulle finnas skolstyrelser

Läs mer

Orust kommun Barn- och utbildningsnämnden / Utskottet för lärande 2011-

Orust kommun Barn- och utbildningsnämnden / Utskottet för lärande 2011- Orust kommun 1971- Barn- och utbildningsnämnden 1992-2010 / Utskottet för lärande 2011- Föregicks 1971-1991 av Skolstyrelsen. För handlingar från skolorna, se Skolarkiv. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL

Läs mer

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux.

Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunala vuxenutbildningen/komvux. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, handlingar omfattar tiden 1971-2003 Sammanslagning Örebro skola för vuxna

Läs mer

Örebro kommun. Alnängsskolan.

Örebro kommun. Alnängsskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Alnängsskolan. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1999-2003 1/1 1999 tog Örebro kommun över huvudmannaskapet för Alnängsskolan

Läs mer

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING

KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING KLIPPANS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN ARKIVFÖRTECKNING Handlingskategorier A. Protokoll B. Arkivkopior av utgående skrivelser C. Diarier D. Liggare och register E. Inkomna handlingar, korrespondens

Läs mer

Örebro kommun. Familjeenheten.

Örebro kommun. Familjeenheten. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Familjeenheten. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-2002, Handlingarna omfattar åren 1926 - Arbetsuppgifter Familjeenheten handlägger bland annat vårdnads-,

Läs mer

Örebro stad. Hyresnämnden II.

Örebro stad. Hyresnämnden II. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Hyresnämnden II. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1942-1969 Hyresnämnden I Mellan 1917-1923 hade Örebro stad en Hyresnämnd för

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2014-09-24 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande handlingar i urval PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. 4 år 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Nämndens utskottsprotokoll PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden.

Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Vuxenutbildningsoch arbetsmarknadsnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 2003 - Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden bildades januari 2003

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalnämnden.

Askers storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Askers storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1945-1970 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning

Läs mer

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118

2010-04-16 1(2) Dnr Bun 2010/118 2010-04-16 1(2) Bilaga 2:1 Dnr Bun 2010/118 ARKIVPAKET FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA: 1. ALLMÄN ADMINISTRATIV VERKSAMHET - checklista för handlingar som årligen ska levereras till kommunarkivet Listan bygger

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Almby skola.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Almby skola. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Almby skola. 2016-04-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1936-1970. et är en fortsättning från Almby kommun. Almby skola. I Almby-en minnesskrift

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet Nämndprotokoll med kallelser innehållande PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Bevaras 4 år handlingar i urval 20 Nämndens presidieprotokoll PapperIT* O Närarkiv Kron.ordn. Delegationsbeslut PapperIT* O Närarkiv

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Örebro kommun. Kulturskolan.

Örebro kommun. Kulturskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kulturskolan. 2016-04-06 Historik Verkamhetstid 1994 - Kultur- och Bildningsnämnden bildades 1992 och var en sammanslagning av Kulturnämnden och Skolstyrelsen.

Läs mer

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN

ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Barn- och ungdomsnämnden ARKIVPLAN / DOKUMENTHANTERINGSPLAN Avseende administrativa delen, förskolan, fritid samt grundskolan inkl särskolan Fastställd av Barn- och ungdomsnämnden 2005-05-03 Dnr 05 BUF/0026

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

Örebro kommun. Kommunfullmäktige.

Örebro kommun. Kommunfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunfullmäktige. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971 -, Handlingarna omfattar åren 1971-2006 Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". Kommunfullmäktiges

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska realskola.

Örebro stad. Örebro praktiska realskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska realskola. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1920-1965, handlingarna omfattar åren 1905-1965. Vid Olaus Petri skolan inrättades fr o m

Läs mer

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN

SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN SKOLFÖRVALTNINGENS DOKUMENTHANTERINGSPLAN Myndighet Första giltighetsdatum Fastställd Reviderad Skolnämnden 2010-01-01 2009-11-18 133 2010-06-16 84 Handling Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras Anmärkning

Läs mer

Stora Mellösa kommun. Kommunalnämnden.

Stora Mellösa kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stora Mellösa kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1855-1951, verksamhetstid 1863-1951 Folkmängden i Stora Mellösa var 1875, 3 438 invånare

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn

FAGERSTA KOMMUN. Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, , senaste rev svn FAGERSTA KOMMUN Utbildnings- och fritidsnämndens arkivbeskrivning 1998 -- W:\arkiv\kommun\ArkivUtbFri, 2012-03-26, senaste rev 2015-09-09 svn 1 INLEDNING... 2 Utbildnings- och fritidsnämnden ARKIVFÖRTECKNING...

Läs mer

Örebro kommun. Skolstyrelsen.

Örebro kommun. Skolstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Skolstyrelsen. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1991, handlingar omfattar tiden 1971-1999 Skolstyrelsen hade ansvar för Örebro kommuns skolor, både

Läs mer

Örebro kommun. Musikskolan.

Örebro kommun. Musikskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Musikskolan. 2016-04-06 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1971-1993 ) Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 A2 B B1 D D1 D2 D3 E E1 F F1 F2 F3 F4

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2018-10-02 Historik Handlingarna omfattar åren 1970-2014. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 D D1 D2 D3 D4 D5 E E1 E2 F F1 F1a F1b F1c F1d

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2007 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 16, 20070321) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN ALLMÄN FÖRVALTNING Centralt närarkiv Nämndens

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola.

Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska språkoch handelsskola. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1895-1968 Grundades år 1895 Örebro praktiska språk- och handelsskola

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige.

Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Kommunalfullmäktige. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1950-1970 Kommunalfullmäktige i Askers storkommun sammanträdde

Läs mer

Örebro kommun. Valnämnden.

Örebro kommun. Valnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Valnämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1971- Enligt 1909 års vallag delades landet in i valkretsar för val till

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Vasaskolan.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Vasaskolan. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Vasaskolan. 2016-04-07 Historik Handlingarna i Skolstyrelsen, Vasaskolans arkiv omfattar åren 1900-1970. År 1900 invigdes Vestra skolan, senare

Läs mer

Askers kommun. Talby skola.

Askers kommun. Talby skola. Örebro stadsarkiv förteckning Askers kommun. Talby skola. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1893-1961, verksamhetstid 1893-1951 I folkskolestadgan 1842 stod att varje socken på landet skulle

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING BEVARANDE- OCH GALLRINGSPLAN FÖR NATURBRUKSGYMNASIER I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Handling Gallringsfrist A. PROTOKOLL OCH MINNESANTECKNINGAR Skolkonferensprotokoll Ledningsgruppens protokoll MBL-protokoll

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1962-1970. Den 19 mars 1947 väckte Ture Lindbo och Otto E. Andersen

Läs mer

Örebro kommun. Brandförsvaret.

Örebro kommun. Brandförsvaret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Brandförsvaret. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1971-1997, handlingar omfattar tiden 1940-1997 1971-1973 Från Örebro kommuns bildande 1971 till 1973

Läs mer

Örebro kommun. Socialnämnd Öster.

Örebro kommun. Socialnämnd Öster. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Socialnämnd Öster. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 -, handlingar omfattar tiden 2003 - Omorganisation 2003-01-01 I kommunens stora omsorganisation bildades

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2009 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 17 december )

TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden. DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2009 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 17 december ) TYRESÖ KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 1 DOKUMENTPLAN FRÅN 1 JANUARI 2009 (Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 17 december 2008 92) TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTPLAN Barn- och utbildningsnämnden 2009-01-01

Läs mer

Örebro stad. Hemhjälpsnämnden.

Örebro stad. Hemhjälpsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Hemhjälpsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1945-1968, handlingarna omfattar tiden 1943-1970 Tiden före nämndens tillblivelse Den första hemhjälpen

Läs mer

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola

Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Utdrag ur Dokumenthanteringsplan; Förskola och skola Gäller från 2007-10-03 Saknas handlingsslag i dokumenthanteringsplanen är gallring ej tillåten. Handlingar gallras/förstörs efter angivet antal år utöver

Läs mer

Almby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Almby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Almby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-10-28 Historik Handlingarna omfattar åren 1911-1942, verksamhetstid 1919-1942 Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Almby kommun. Kommunalfullmäktige.

Almby kommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv förteckning Almby kommun. Kommunalfullmäktige. 2014-10-28 Historik Handlingar och verksamhetstid 1919-1942 Före år 1900 var Almby en ren jordbruksbygd med en folkmängd runt 1000 personer.

Läs mer

Örebro kommun. Karolinska skolan.

Örebro kommun. Karolinska skolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Karolinska skolan. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1971 - Karolinska skolan, eller som den tidigare hette - Örebro skola,

Läs mer

Örebro stad. Nikolai högre allmänna läroverk/nikolai läroverk.

Örebro stad. Nikolai högre allmänna läroverk/nikolai läroverk. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Nikolai högre allmänna läroverk/nikolai läroverk. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1960-1963, handlingarna omfattar tiden 1958-1969 Namnbyte 1960 Nikolai

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. Ekeby-Gällersta storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning av Ekeby och

Läs mer

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor.

Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Högre allmänna läroverket för flickor. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1931-1969, handlingarna omfattar tiden 1908-1969. Högre allmänna läroverket för

Läs mer

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar åren 1921-1952, verksamhetstid 1922-1951 Den 1 november 1846 skiljs fattigförsörjningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN GRUNDSKOLA (INKLUSIVE SÄRSKOLA OCH INVANDRARUNDERVISNING) Protokoll: - Ämneskonferens - Arbetsenhetskonferens - Elevvårdskonferenser - Klassråd och andra sammankomster om pedagogiska frågor eller elevvård

Läs mer

Orust kommun Sociala centralnämnden

Orust kommun Sociala centralnämnden Orust kommun 1971- Sociala centralnämnden 1971-1981 Ersattes 1982 av Socialnämnden. Innehållsförteckning A. PROTOKOLL 1. Sociala centralnämndens protokoll 2. Sociala centralnämndens arbetsutskotts protokoll

Läs mer