Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stiftelsen Örebro läns djursjukhus."

Transkript

1 Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

2 Historik Verksamhetstid , handlingarna omfattar tiden I början av 1970 talet hade kravet från allmänheten om att anlägga ett djursjukhus med kremeringsanläggning växt fram. Behovet av kvalificerad sjukvård för smådjur i Örebro län var stort. Kommunförbundets länsavdelning rekommenderade 1974 länets kommuner att stödja uppförandet av ett djursjukhus i länet. Det ansågs som en angelägenhet för hela länet. Örebro kommun förde diskussioner med länets övriga kommuner och resultatet av detta blev en programutredning och en preliminär kostnadsbedömning per 1 januari Askersund, Degerfors, Hallsberg, Karlskoga, Kumla, Laxå och Lindesbergs kommuner beslutade tidigt att delta i ett samarbete. En samrådsgrupp bildades och den 13 maj 1975 hölls det första sammanträdet. Byggnationen av Djursjukhuset kom igång under maj 1977 för att sedan invigas den 1 augusti Som huvudman för den sjukvårdande verksamheten stod då Örebro kommuns hälsovårdsförvaltning. Verksamheten kom igång och efter många diskussioner med de tre övriga kommunerna - Hällefors, Ljusnarsberg och Nora - beslutades att fr o m 1 januari skulle även de ansluta sig till samarbetet. Någon jourverksamhet bedrevs inte under de första åren men under 1979 blev detta ett "hett" ämne och ett principbeslut togs om inrättande av partiell jourverksamhet fr o m 1 januari Efter några år med hög belastning och ett högt besöksantal började en nedgång av besöken i slutet av Orsaken till nedgången antog man vara en allmän ekonomisk åtstramning och hög taxa för djursjukhusets tjänster. En arbetsgrupp tillsattes 1982 för att se över organisationen och ett nytt system för finansiering. Efter diskussioner föreslogs att en stiftelse skulle bildas. Styrelsen skulle bestå av nio ledamöter och lika många suppleanter. Av dessa skulle Örebro kommun ha två ledamöter och två suppleanter. Övriga kommuner skulle för varje mandatperiod utse en ordinarie ledamot och en suppleant. Förutom kommunerna skulle även hundorganisationerna vara representerade med två ledamöter och två supplenater. Dessa två skulle väljas av Örebro läns Kennelklubb och Örebro läns del av Svenska Brukshundklubben. Ett konsortialavtal jämte stadgar antogs och fr o m 1 januari 1983 drevs djursjukhuset som Stiftelsen Örebro läns Djursjukhus. Jourverksamheten blev återigen ett diskuterat ämne och 1 mars 1989 utökades jourverksamheten till dygnet-runt jour med nattpersonal. Jouren bedrevs på detta sätt fram till 30 september bildades Lekebergs kommun av Lekebergs kommundel i Örebro och därmed blev stadgar och avtal inaktuella. Ett nytt avtal togs fram där även Lekebergs kommun skulle bli "delägare". Djursjukhuset hade under några år haft ekonomiska problem och underskotten blev stora. Bland stiftarna började så diskussioner om att säga upp avtalet då alla kommuner drabbats av hårda besparingsåtgärder. Diskussioner och förhandlingar satte igång och besparingsåtgärder vidtogs, men under 1996 blev situationen ohållbar. Det hade då även tagits ett riksdagsbeslut om att kommunerna ej längre fick debitera hundskatt. Konsortialavtalet sades upp och beslut fattades att Stiftelsen Örebro läns Djursjukhus skulle upphöra Under hösten 1996 fördes förhandlingar med en presumtiv köpare och skrevs köpeavtal på och fr o m blev djursjukhuset privatägt av Jan-Krister Larsson från Norrbotten. Stiftelsen upphörde med sin djursjukhusverksamhet och upphörde Stiftelsen Örebro läns Djursjukhus. Arkivet förtecknat juni 1997 av Lena Boholm. Sida 1 av 1

3 Innehållsförteckning A A1a A1b A2a A2b A3 A4 A5 A6 B B1 B2 B3 D D3b D3e E E1 F F1a F1b F2a F2b F2c F2d F3a F3b F3d F3e F3f F3g F4 Protokoll Styrelseprotokoll Handlingar till styrelseprotokoll Protokoll från arbetsutskottet Handlingar till arbetsutskottsprotokollen Ledningsgruppsanteckningar med bilagor MBL-protokoll med bilagor Samrådsgruppsanteckningar med bilagor Förhandlingsprotokoll med bilagor Utgående handlingar Utgående skrivelser Verksamhetsberättelser Taxeringsärenden Register och liggare Operationslistor Rapporter angående röntgenstrålning Inkomna handlingar Inkomna skrivelser Ämnesordnade handlingar Systemdokumentation över patientregistrering Egenproducerad information Avtal med leverantörer Övriga avtal Antagna anbud Antagna offerter Personalakter Förteckning över timsanställda Arbetsscheman Handlingar angående pryoelever och beredskapsarbetare Försäkran om tystnadsplikt Arbetsmiljöutredningar Inventarieförteckningar

4 Innehållsförteckning F5 G G1a G1b G2a G2b G4a G4b G5a G5b G5c G6 G7 G8 H H1 H2 H3 H4 H5 J J1 Prislistor Räkenskaper Bokslut Bokslutsunderlag Huvudbok Kontoplaner med kodförteckning Lönelistor Systemdokumentation för lönehantering i Microlön Verifikationer Kontantnotor Leverantörsfakturor Budgethandlingar, underlag Underlag för bidragstillskott från kommunerna Fonder Statistik Personalstatistik Lönestatistik Besöksstatistik Statistik över patientintäkter Inventering av kommunägda företag Kartor och ritningar Kartor och ritningar

5 Styrelseprotokoll A1a Serien i arkivkartong Häri ingår även serie A1b, Handlingar till styrelseprotokoll, Häri ingår även serie A1b, Handlingar till styrelseprotokoll,

6 Handlingar till styrelseprotokoll A1b , Ingår i volym A1a:1 och A1a:2

7 Protokoll från arbetsutskottet A2a Serien i arkivkartong Häri ingår även serie A2b, Handlingar till arbetsutskottsprotokollen, Häri ingår även serie A2b, Handlingar till arbetsutskottsprotokollen,

8 Handlingar till arbetsutskottsprotokollen A2b , Ingår i volym A2a:1 och A2a:2.

9 Ledningsgruppsanteckningar med bilagor A3 Serien i arkivkartong Häri även serie B3, Taxeringsärenden.

10 MBL-protokoll med bilagor A4 Serien i arkivkartong

11 Samrådsgruppsanteckningar med bilagor A5 Serien i arkivkartong Anteckningarna gjorda innan Siftelsen bildades Djursjukhuset tillhörde då Hälsovårdsförvaltningen.

12 Förhandlingsprotokoll med bilagor A6 Serien i arkivkartong Gällande Sveriges Veterinärförbund, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund, Svenska Kommunalarbetarförbundet.

13 Utgående skrivelser B1 Serien i arkivkartong. Ordnade kronologiskt om inte annat anges Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Alfabetisk ordning efter adressat Häri ingår serie E1 Inkomna skrivelser, Alfabetisk ordning efter adressat.

14 Verksamhetsberättelser B2 Serien i arkivkartong Förslag till bildande, finansiering av stiftelsen, 1982.

15 Taxeringsärenden B Ingår i serie A3.

16 Operationslistor D3b Serien i arkivkartong

17 Rapporter angående röntgenstrålning D3e Serien i arkivkartong

18 Inkomna skrivelser E1 Skrivelserna ingår i serie B1, Utgående skrivelser

19 Systemdokumentation över patientregistrering F1a Serien i arkivkartong Computas Mictor AB, ; Unication,

20 Egenproducerad information F1b Serien i arkivkartong. Trycksaker

21 Avtal med leverantörer F2a Serien i arkivkartong Alfabetisk ordning. Häri även serie: - F2B Övriga avtal - F2C Antagna anbud - F2D Antagna offerter

22 Övriga avtal F2b Ingår i F2a:1

23 Antagna anbud F2c Ingår i F2a:1

24 Antagna offerter F2d Ingår i F2a:1

25 Personalakter F3a Serien i arkivkartong. Serien i alfabetisk ordning A - H I - N O - Ö

26 Förteckning över timsanställda F3b Förteckningarna ingår i serie G4a

27 Arbetsscheman F3d Serien i arkivkartong Ingår i G4a: Häri även serie F3g

28 Handlingar angående pryoelever och beredskapsarbetare F3e Serien i arkivkartong Häri även serie F3f

29 Försäkran om tystnadsplikt F3f Ingår i F3e:1

30 Arbetsmiljöutredningar F3g Ingår i F3d:1

31 Inventarieförteckningar F4 Inventarieförteckningarna ingår i serie G1a

32 Prislistor F5 Serien i arkivkartong , , 1990

33 Bokslut G1a Serien i arkivkartong Häri ingår även serie F4 Inventarieförteckningar, Häri ingår även serie F4 Inventarieförteckningar, Häri ingår även serie F4 Inventarieförteckningar,

34 Bokslutsunderlag G1b Serien i arkivkartong

35 Huvudbok G2a Serien i arkivkartong Saknas

36 Kontoplaner med kodförteckning G2b Serien i arkivkartong

37 Lönelistor G4a Serien i arkivkartong. Listor för åren finns på personalkontoret Örebro kommun. Lönesystem; KPAI, ; Microlön, Häri även serie F3d Arbetsscheman Häri även - serie F3b Förteckning över anställda serie F3d Arbetsscheman Häri även - serie F3d Arbetsscheman serie F3B Förteckning över anställda Häri även - serie F3b Förteckning över anställda serie F3d Arbetsscheman Häri även - serie F3b Förteckning över anställda serie F3d Arbetsscheman Häri även - serie F3b Förteckning över anställda serie F3d Arbetsscheman Häri även - serie F3b Förteckning över anställda serie F3d Arbetsscheman Häri även - serie F3b Förteckning över anställda serie F3d Arbetsscheman

38 Systemdokumentation för lönehantering i Microlön G4b Serien i arkivkartong Häri även serie G7

39 Verifikationer G5a Serien i arkivkartong Ordnade i kronologisk ordning. Enbart o-år t ex 1990 bevaras för forskning

40 Kontantnotor G5b Serien i arkivkartong

41 Leverantörsfakturor G5c Serien i arkivkartong. Ordnade i kronologisk ordning. Enbart o-år t ex 1990 bevaras för forskning

42 Budgethandlingar, underlag G6 Serien i arkivkartong Arkivkartong.

43 Underlag för bidragstillskott från kommunerna G Ingår i serie G4b.

44 Fonder G Arkivkartong.

45 Personalstatistik H Arkivkartong. Häri ingår även serie H2 Lönestatistik; H3 Besöksstatistik; H4 Statistik över patientintäkter; H5 Inventering av kommunägda företag.

46 Lönestatistik H Ingår i serie H1.

47 Besöksstatistik H Ingår i serien H1.

48 Statistik över patientintäkter H Ingår i serie H1.

49 Inventering av kommunägda företag H Ingår i serie H1.

50 Kartor och ritningar J Arkivkartong. Ritningar och projektering, byggnation av Djursjukhuset, ; Ombyggnad av poliklinikrum samt rastgårdar, tillbyggnad av foderförråd, 1987; Förprojektering för energisparåtgärder,

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus.

Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro läns djursjukhus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1978-1997, handlingarna omfattar tiden 1974-1997 Organisationsnummer 875001-2562 Invigning 1978

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads sjukhem.

Örebro stad. Örebro stads sjukhem. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads sjukhem. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1912-1954, handlingarna omfattar tiden 1912-1953 Örebro Stads Sjukhem invigdes år 1912 och togs

Läs mer

Örebro Brandkårs understödskassa.

Örebro Brandkårs understödskassa. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Brandkårs understödskassa. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1918-1948 Örebro Brandkårs understödskassa lär ha bildats 1918. Detta

Läs mer

Stiftelsen Lekebergshus.

Stiftelsen Lekebergshus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Lekebergshus. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1962-1970. Stiftelsen bildas När Stiftelsen lekebergshus bildas stod de under överinseende

Läs mer

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Längbro kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1923-1936, handlingar omfattar tiden 1923-1937) Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I

Läs mer

Örebro stad. Hemhjälpsnämnden.

Örebro stad. Hemhjälpsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Hemhjälpsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1945-1968, handlingarna omfattar tiden 1943-1970 Tiden före nämndens tillblivelse Den första hemhjälpen

Läs mer

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen.

Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Örebro miljövårdscentrum / Rosängen. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1986-1997, handlingar omfattar tiden 1985-1997 Organisationsnummer 875001-4907 Bolagets

Läs mer

Almby kommun. Folkskolestyrelsen.

Almby kommun. Folkskolestyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Almby kommun. Folkskolestyrelsen. 2014-10-28 Historik Handlingarna omfattar åren 1891-1950, verksamhetstid 1932-1942 1930 kom en lag om att det skulle finnas skolstyrelser

Läs mer

Örebro stad. Hyresnämnden II.

Örebro stad. Hyresnämnden II. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Hyresnämnden II. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1942-1969 Hyresnämnden I Mellan 1917-1923 hade Örebro stad en Hyresnämnd för

Läs mer

Karlskoga härads Brandstodsförening.

Karlskoga härads Brandstodsförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karlskoga härads Brandstodsförening. 2017-01-03 Historik Handlingarna omfattar åren 1857-1950, verksamhetstid 1857-1948.Karlskoga härads Brandstodsförening

Läs mer

Almby kommun. Kommunalfullmäktige.

Almby kommun. Kommunalfullmäktige. Örebro stadsarkiv förteckning Almby kommun. Kommunalfullmäktige. 2014-10-28 Historik Handlingar och verksamhetstid 1919-1942 Före år 1900 var Almby en ren jordbruksbygd med en folkmängd runt 1000 personer.

Läs mer

Stiftelsen Domarringen i Örebro.

Stiftelsen Domarringen i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Domarringen i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1973-1984. Organisationsnummer Ny stiftelse På sammanträdet 1973-10-31 beslöt

Läs mer

Almby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Almby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Almby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2014-10-28 Historik Handlingarna omfattar åren 1911-1942, verksamhetstid 1919-1942 Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Hovsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-01-14 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1925-1951) En ny lag om samhällets barnavård kom den 6 juni 1924. Den föreskrev att samhällets barnavårdande

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2018-10-02 Historik Handlingarna omfattar åren 1970-2014. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 D D1 D2 D3 D4 D5 E E1 E2 F F1 F1a F1b F1c F1d

Läs mer

Örebro kommun. Lönekontoret.

Örebro kommun. Lönekontoret. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lönekontoret. 2014-09-23 Historik Historik för Örebro kommun. Lönekontoret. Handlingarna omfattar åren 1970-2013. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1

Läs mer

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Lännäs kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1919-1951, handlingar omfattar tiden 1869-1951 Den första förordningen om fattigvård i Sverige kom i juni 1871. I Lännäs hade kommunalnämnden

Läs mer

Örebro stad. Karolinska aftonskolan.

Örebro stad. Karolinska aftonskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska aftonskolan. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1944-1968 Örebro aftonskola startades på initiativ av NKI-skolan i Stockholm (skola

Läs mer

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden.

Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Barnavårdsnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1919-1942 I lagen om samhällets barnavård, den 6 juni 1924, föreskrevs att samhällets barnavårdande

Läs mer

Företagsamheten 2017 Örebro län

Företagsamheten 2017 Örebro län Företagsamheten 2017 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Askers storkommun. Barnavårdsnämnden.

Askers storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingar omfattar tiden 1937-1971, verksamhetstid 1952-1970 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952

Läs mer

Örebro kommun. Örebro Flygplats.

Örebro kommun. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Örebro Flygplats. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-1984, handlingarna omfattar åren 1969-1986 Flygfältskommittén som tillsattes 1970 framlägger

Läs mer

Askers kommun. Kommunalnämnden.

Askers kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Askers kommun. Kommunalnämnden. 2014-12-17 Historik Handlingarna omfattar tiden 1847-1951, verksamhetstid 1863-1951 Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden

Läs mer

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd.

Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Folkskolestyrelsens barnavårdsnämnd. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1906-1925 I början av 1900-talet var samhällets barnavårdande uppgifter fördelade

Läs mer

Längbro kommun. Kommunalnämnden.

Längbro kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-25 Historik Historik för. (Verksamhetstid 1862-1936) Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden i landskommun och sysslade mest med fattigvård

Läs mer

Askers storkommun. Socialnämnden.

Askers storkommun. Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Askers storkommun. Socialnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1926-1972 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus.

Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads epidemisjukhus. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1863-1950, handlingarna omfattar tiden 1866-1952 År 1863 uppfördes ett epidemisjukhus mitt

Läs mer

Ervalla kommun. Kommunalnämnden.

Ervalla kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ervalla kommun. Kommunalnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingarna omfattar åren 1838-1951, verksamhetstid 1863-1951 Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden

Läs mer

Örebro stad. Örebro stads tekniska aftonskola.

Örebro stad. Örebro stads tekniska aftonskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro stads tekniska aftonskola. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning åren 1946-1973 1944 lades en motion i stadsfullmäktige

Läs mer

AB Smålägenheter i Örebro.

AB Smålägenheter i Örebro. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Smålägenheter i Örebro. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar åren 1916-1965 Konstituerande bolagsstämma 1916-10-05 hölls det konstituerande

Läs mer

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse.

Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Fokus, lokalstyrelse. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar 1967-1975 Organisationsnummer Verksamhet Stiftelsen Fokus (Röda fjädern)

Läs mer

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1

Arkiv: 226 Linköpings Typografklubb Sommar och semesterhem Plats: 01/a. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1936 1945 Serien i arkivkartong. Häftad. I denna volymen ingår också A:2, A:3, A:4, B:1, B:2, B:3, D:1, E:1, F:1, F:2, F:3, F:4, F:5, F:6, F:7, F:8, G:1,

Läs mer

Ånsta kommun. Kommunalnämnden.

Ånsta kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ånsta kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1863-1942 och handlingar omfattar tiden 1862-1942 Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden

Läs mer

Örebro skollovskoloniers fond.

Örebro skollovskoloniers fond. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro skollovskoloniers fond. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1901-1943, handlingarna omfattar tiden 1901-1969 Redan år 1896 startades skollovskoloniverksamheten

Läs mer

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar

1179 Klintlands grafiska personalklubb, Samhall Personalklubben Klintland AB. Anmärkningar Årsmötesprotokoll A 1 1 1981 1992 Serien i arkivkartong. I denna volymen ingår även: A:2, A:3, A:4, A:5, A:6, A:7 och A:8. Styrelseprotokoll A 2 1970 1998 Serien i arkivkartong. Ingår i volym A1:1. Övriga

Läs mer

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Medinska barnhemmet.

Örebro stadsarkiv. Arkivförteckning. Medinska barnhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Medinska barnhemmet. 2017-01-03 Historik Verksamhetstid 1921-1954, handlingarna omfattar tiden 1920-1955. Den 3 april 1920 donerade förre professorn vid Karolinska institutet

Läs mer

Örebro stad. Örebro Flygplats.

Örebro stad. Örebro Flygplats. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro Flygplats. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1933-1970, handlingarna omfattar tiden 1940-1967 Flygplatsen byggs Under 1920-talet började man fundera

Läs mer

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS.

Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stiftelsen Studentbostäder, SÖS. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid 1966-1973, handlingar omfattar tiden 1963-1974 Organisationsnummer Nytt kommunalt bolag Stiftelsen

Läs mer

Axbergs storkommun. Barnavårdsnämnden.

Axbergs storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1941-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och Närkes Kils kommuner

Läs mer

Örebro stad. Auktionskammaren.

Örebro stad. Auktionskammaren. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Auktionskammaren. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar 1803-1970 Handlingarna från 1800-talet År 1680 uttryckte Kgl. Maj:t sitt medgivande i en resolution,

Läs mer

Örebro kommun. Kulturskolan.

Örebro kommun. Kulturskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kulturskolan. 2016-04-06 Historik Verkamhetstid 1994 - Kultur- och Bildningsnämnden bildades 1992 och var en sammanslagning av Kulturnämnden och Skolstyrelsen.

Läs mer

Örebro stad. Örebro Handelsgymnasium.

Örebro stad. Örebro Handelsgymnasium. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Örebro Handelsgymnasium. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1914-1968, handlingarna omfattar åren 1913-1971. År 1908 inkom från Handelskammaren en framställning

Läs mer

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening.

Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Karolinska skolans föräldra- och lärarförening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid och handlingarnas omfattning 1946-1994. Starten Karolinska läroverkets föräldra- och

Läs mer

Örebro kommun. Förtroendenämnden.

Örebro kommun. Förtroendenämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Förtroendenämnden. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1992-1999 Nämnden inrättas Örebro kommun inrättade 1992-10-21 en

Läs mer

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen.

Längbro kommun. Egnahemsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. Historik för. (Verksamhetstid 1920-1936, handlingar omfattar tiden 1920-1937) Egnahemsstyrelsen hade att administrera egnahemslånen och den statliga egnahemsfonden som

Läs mer

Örebro Läns Brandstodsbolag.

Örebro Läns Brandstodsbolag. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Brandstodsbolag. 2017-01-04 Historik Örebro läns Brandstodsbolag (1843-1969); Örebro läns Försäkringsbolag (1969-1984); Länsförsäkringar Örebro län (1984-1992)

Läs mer

Örebro stad. Familjebidragsnämnden.

Örebro stad. Familjebidragsnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Familjebidragsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1940-1947, handlingarna omfattar tiden 1940-1948 Förordningar Ett flertal förordningar rörande understöd

Läs mer

Örebro stad. Polisnämnden.

Örebro stad. Polisnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Polisnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingarna omfattar tiden 1939-1964 Riksdagsbeslut Den 6 juni 1925 beslöt riksdagen att en kommun som bildar

Läs mer

Örebro Barnens Dag-förening.

Örebro Barnens Dag-förening. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Barnens Dag-förening. 2014-10-13 Historik Verksamhetstid 1945-1982, handlingarna omfattar tiden 1943-1985 1943 tillsattes en kommitté för Barnens Dag-firande i

Läs mer

Götlunda kommun. Kommunalnämnden.

Götlunda kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Götlunda kommun. Kommunalnämnden. 2015-01-12 Historik Historik för. (Handlingar och verksamhetstid 1863-1951 ) Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden

Läs mer

Örebro stad. Parknämnden.

Örebro stad. Parknämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Parknämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1944-1971 Utredning År 1957 insättades en Park-och idrottsnämnd som

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2014-10-13 Historik Historik för AB Marks Hyresbostäder. (GF:119) 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten var att den mark

Läs mer

Örebro stad. Borgerskapets äldste.

Örebro stad. Borgerskapets äldste. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Borgerskapets äldste. 2016-04-07 Historik Handlingarna omfattar tiden 1681-1863 Borgerskapets äldste, eller stadens äldste, fungerade som en fullmäktigeförsamling

Läs mer

Lännäs kommun. Kommunalnämnden.

Lännäs kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning. 2015-05-26 Historik Verksamhetstid 1863-1951 Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden i landskommun och sysslade mest med fattigvård och kommunalutskylder.

Läs mer

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen.

Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Rinkaby kommun. Fattigvårdsstyrelsen. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1853-1951, verksamhetstid 1919-1951. Den första förordningen om fattigvård i Sverige

Läs mer

Örebro stad. Örebro praktiska realskola.

Örebro stad. Örebro praktiska realskola. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Örebro praktiska realskola. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1920-1965, handlingarna omfattar åren 1905-1965. Vid Olaus Petri skolan inrättades fr o m

Läs mer

Örebro kommun. RGD/RGH.

Örebro kommun. RGD/RGH. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. RGD/RGH. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971-, handlingarna omfattar åren 1967- Försöksverksamhet År 1967 tillsattes i Örebro stads gymnasieskolor

Läs mer

Sällskapet Länkarna Kumla

Sällskapet Länkarna Kumla Arkivets handlingar inkom dels under 1970-talet, dels under 1998, med acceassionsnummer 1998/2. Vid överlämnandet ingick även handlingar rörande Länkarnas damklubb. Dessa handlingar har avskiljts och utgör

Läs mer

Henning Elmqvists personarkiv.

Henning Elmqvists personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Henning Elmqvists personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1925-1928, handlingarna omfattar tiden 1859-1931. Henning Elmqvist (1871-1933) var landshövding i Örebro

Läs mer

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre

Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre Seminarium kring hälsosamt åldrande att främja psykisk hälsa hos äldre 215-1-2 I denna bilaga finns ett antal bakgrundsfakta om antal och andel äldre i länets kommuner. Diagram och tabeller redovisar även

Läs mer

Arkiv: 1388 Stiftelsen Klintagården, Klintagården Öland Plats: 11/c. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. AU-protokoll Seriesignum: A 5

Arkiv: 1388 Stiftelsen Klintagården, Klintagården Öland Plats: 11/c. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. AU-protokoll Seriesignum: A 5 Styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1972 1980 Serien i arkivkartong. 1981 1995 Protokoll Seriesignum: A 2 1 1964 1972 Serien i arkivkartong. Klintakommittén. I volymen ingår även A:3, D:1, D:2, F:1, F:2

Läs mer

Hundraåriga stiftelsen.

Hundraåriga stiftelsen. Örebro stadsarkiv förteckning Hundraåriga stiftelsen. 2017-01-03 Historik Handlingar omfattar tiden 1844-2016 Fabrikör Johan Fredrik Rosenlind (1805-1888) och hans hustru Lovisa Mathilda, född Reusel (1806-1847)

Läs mer

Dokumenthanterings- och arkivbildningsplan för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret

Dokumenthanterings- och arkivbildningsplan för kommunstyrelsen/kommunledningskontoret Beslutad av: kommunstyrelsen Dokumentansvarig: kanslichef Gäller från: 2010-10-01 Diarienr: Dokumenttyp: Dokument- & arkivbildningsplan Giltighetstid: Tillsvidare Dokumenthanterings- och arkivbildningsplan

Läs mer

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB.

Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Industribyggnadsbolaget i Örebro AB, IBB. 2016-04-13 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar åren 1973-2003. Organisationsnummer 556167-8276 Bolagets registreras

Läs mer

Örebro stad. Karolinska skolan. Biblioteket.

Örebro stad. Karolinska skolan. Biblioteket. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Karolinska skolan. Biblioteket. 2016-04-07 Historik Historik för Örebro stad. Karolinska skolan. Biblioteket. Sida 1 av 1 Innehållsförteckning A A1 D D1

Läs mer

Arkiv: 1088 Fastighetsföreningen Tobaksplantan Plats: 15. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 1088 Fastighetsföreningen Tobaksplantan Plats: 15. Mötesprotokoll Seriesignum: A 3. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Årsmötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1958 1996 Serien i arkivkartong. I denna volym ingår även: A:2, A:3 och A:4. Inbunden röd bok. 1997 2003 Inbunden röd bok. 2005 2013 Ingår i volym F8:1. Protokollen

Läs mer

Arkiv: 290 Linköpings Arbetareförening Plats: 14. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar

Arkiv: 290 Linköpings Arbetareförening Plats: 14. Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Anmärkningar Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1866 1867 Inbunden i kartong. I serien ingår också verksamhetsberättelser och räkenskaper. 1867 1869 Inbunden. 1869 1870 Inbunden. 1870 1870 Inbunden. 1871

Läs mer

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden.

Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Axbergs storkommun. Fattigvårdsstyrelsen/Socialnämnden. 2014-12-18 Historik Handlingar omfattar tiden 1920-1970, verksamhetstid 1952-1970 Axberg, Ervalla, Hovsta och

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Almby skola.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Almby skola. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Almby skola. 2016-04-07 Historik Handlingarna omfattar åren 1936-1970. et är en fortsättning från Almby kommun. Almby skola. I Almby-en minnesskrift

Läs mer

Arkiv: 23 Sv Kommunalarbetareförbundet avd 45, Linköping Plats: 01/a. Avdelningsprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 23 Sv Kommunalarbetareförbundet avd 45, Linköping Plats: 01/a. Avdelningsprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Avdelningsprotokoll Seriesignum: A 1 1 1913 1919 Inbundet. 2 1919 1922 Inbundet. 3 1922 1927 Inbundet. 4 1927 1936 Inbundet. 5 1936 1939 Inbundet. 6 1939 1944 Inbundet. 7 1945 1951 Inbundet. 8 1951 1956

Läs mer

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd.

Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Östernärke skol- och områdesnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 2003 - Östernärke områdesnämnd ansvarar och utövar sina befogenheter inom Asker,

Läs mer

Askers storkommun. Kommunalnämnden.

Askers storkommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Askers storkommun. Kommunalnämnden. 2014-12-17 Historik Verksamhetstid 1952-1970, handlingar omfattar tiden 1945-1970 Askers storkommun bildades den 1 januari 1952 genom sammanläggning

Läs mer

Örebro stad. Kulturvårdsnämnden.

Örebro stad. Kulturvårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Kulturvårdsnämnden. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1945-1966, handlingarna omfattar tiden 1944-1966 Motion i Stadsfullmäktige 24 maj 1944Herrarna Ruben

Läs mer

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan.

Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Skolstyrelsen. Musikskolan. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid och handlingar omfattar tiden 1962-1970. Den 19 mars 1947 väckte Ture Lindbo och Otto E. Andersen

Läs mer

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet.

Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Försörjningsanstalten / Vårdhemmet. 2014-10-03 Historik Handlingarna omfattar tiden 1799-1970 De äldsta handlingarna härrör från fattighuset och de arbeten

Läs mer

Arkiv: 98 Sv Järnvägsverkstädernas verkstadsklubb, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid.

Arkiv: 98 Sv Järnvägsverkstädernas verkstadsklubb, Linköping Plats: 01/a. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Volym nummer. Tid. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1908 1908 Fasc. 1909 1912 Häftad. 1913 1916 Häftad. 1916 1919 Häftad. 1920 1926 Häftad. 1926 1932 Häftad. 2 1932 1933 Inbunden. 3 1934 1938 Inbunden. 4 1938 1944 Inbunden.

Läs mer

AB Marks Hyresbostäder.

AB Marks Hyresbostäder. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB Marks Hyresbostäder. 2016-04-13 Historik Organisationsnummer: 556005-0006 Allmännyttigt bostadsföretag 1959 köpte Örebro stad aktierna i AB Marks tegelbruk. Avsikten

Läs mer

Sälven-Lekeberga gårdsarkiv.

Sälven-Lekeberga gårdsarkiv. Örebro stadsarkiv förteckning Sälven-Lekeberga gårdsarkiv. 2017-01-04 Historik Historik för Sälven-Lekebergs gårdsarkiv (GF:011). Sida 1 av 1 Innehållsförteckning B B1 D D1 D2 E E1 F F1 F2 F3 F3a F3b F3c

Läs mer

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare

Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län. En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare 2015 Statistik Studieförbundens verksamhet i Örebro län En sammanställning över antalet arrangemang, studietimmar och deltagare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord. 2 ASKERSUNDS KOMMUN... 4 DEGERFORS KOMMUN...

Läs mer

Stora Mellösa kommun. Kommunalnämnden.

Stora Mellösa kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Stora Mellösa kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-14 Historik Handlingar omfattar tiden 1855-1951, verksamhetstid 1863-1951 Folkmängden i Stora Mellösa var 1875, 3 438 invånare

Läs mer

Svenska Kyrkans Utbildnings AB

Svenska Kyrkans Utbildnings AB C020/ ark0096 2015-12-09 Historik Svenska kyrkans utbildnings AB (SKUAB) hade sin föregångare i Svenska Kyrkans Riksmöten AB som 1 april 1997 ombildades till SKUAB. Det nya bolaget var ett serviceorgan

Läs mer

Örebro stad. Överförmyndaren.

Örebro stad. Överförmyndaren. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Överförmyndaren. 2014-10-03 Historik Handlingarna i Örebro stad. Överförmyndaren omfattar tiden 1925-1972. År 1845 kom en förordning enligt vilken varje

Läs mer

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014

BOLAGSORDNING. för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt. fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 1 (5) BOLAGSORDNING för Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt fastställd vid ordinarie bolagsstämma den 29 april 2014 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Bergslagen ömsesidigt,

Läs mer

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden.

Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Ekeby-Gällersta storkommun. Barnavårdsnämnden. 2014-12-18 Historik Historik för. ( Verksamhetstid 1952-1970. Handlingar omfattar tiden 1932-1970) Ekeby-Gällersta storkommun

Läs mer

Företagsamheten 2018 Örebro län

Företagsamheten 2018 Örebro län Företagsamheten 2018 Örebro län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Örebro stad. Idrottsstyrelsen.

Örebro stad. Idrottsstyrelsen. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Idrottsstyrelsen. 2016-04-07 Historik Verksamhetstid 1962-1970, handlingarna omfattar tiden 1962-1971 Idrottsstyrelsen bildades 1962 efter beslut i Stadsfullmäktige

Läs mer

AB A. Widestrands trävarufirma.

AB A. Widestrands trävarufirma. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning AB A. Widestrands trävarufirma. 2014-10-13 Historik Historik för AB A. Widestrands trävarufirma (GF:39). Leveranser: Leveransnummer 2004:118 Sida 1 av 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Örebro kommun. Kommunfullmäktige.

Örebro kommun. Kommunfullmäktige. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Kommunfullmäktige. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1971 -, Handlingarna omfattar åren 1971-2006 Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag". Kommunfullmäktiges

Läs mer

Örebro stad. Fernanderska skolan / Örebro nya elementarskola för flickor.

Örebro stad. Fernanderska skolan / Örebro nya elementarskola för flickor. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Fernanderska skolan / Örebro nya elementarskola för flickor. Örebro stad. Fernanderska skolan / Örebro nya elementarskola för flickor (ÖS:022) Verksamhetstid

Läs mer

Arkiv: 942 Föreningen Soldathemmet Linköping Plats: 15. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2

Arkiv: 942 Föreningen Soldathemmet Linköping Plats: 15. Mötesprotokoll Seriesignum: A 1. Styrelseprotokoll Seriesignum: A 2 Mötesprotokoll Seriesignum: A 1 1 1893 1896 Serien i arkivkartong. 1894 och 1895 saknas. 1902 1918 Även styrelseprotokoll och medlemsförteckning. 1919 1927 Även styrelseprotokoll och medlemsförteckning.

Läs mer

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden.

Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Överförmyndarnämnden. 2018-10-03 Historik Verksamhetstid och handlingar 1976 - Överförmyndaren 1925-1976 1925 trädde SFS 1924:320 i kraft. Den innebar att en,

Läs mer

Örebro kommun. Glanshammars skoloch områdesnämnd.

Örebro kommun. Glanshammars skoloch områdesnämnd. Örebro stadsarkiv förteckning Örebro kommun. Glanshammars skoloch områdesnämnd. 2018-10-02 Historik Verksamhet och handlingar omfattar åren 2003-2006 När kommundelarna inom Örebro kommun upphörde 2002

Läs mer

Ödeby kommun. Kommunalnämnden.

Ödeby kommun. Kommunalnämnden. Örebro stadsarkiv förteckning Ödeby kommun. Kommunalnämnden. 2016-04-18 Historik Verksamhetstid 1863-1951, handlingar omfattar tiden 1868-1953 Kommunalnämnden var från 1863 enda obligatoriska nämnden i

Läs mer

Örebro kommun. Lekebergs kommundelsnämnd.

Örebro kommun. Lekebergs kommundelsnämnd. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Lekebergs kommundelsnämnd. 2016-04-06 Historik Verksamhetstid 1983-1994, handlingar omfattar tiden 1976-1995 Omorganisation 1983 omvandlades Lokala nämnden

Läs mer

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS.

Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro kommun. Tekniska servicekontoret, TS. 2014-09-23 Historik Verksamhetstid 1992-1998, handlingarna omfattar åren 1991-1997 Bildandet av Tekniska Servicekontoret

Läs mer

TILLDELNINGSBESLUT. Upphandlande organisation TILLDELNINGSBESLUT Helena Englund Ks 594/2015 UPPHANDLINGENS OMFATTNING

TILLDELNINGSBESLUT. Upphandlande organisation TILLDELNINGSBESLUT Helena Englund Ks 594/2015 UPPHANDLINGENS OMFATTNING TILLDELNINGSBESLUT 2016-05-09 Upphandlande organisation Örebro kommun Upphandling Upphandling av kontorsmaterial Helena Englund Ks 594/2015 TILLDELNINGSBESLUT UPPHANDLINGENS OMFATTNING Upphandlingen har

Läs mer

Örebro Läns Utställning 1928.

Örebro Läns Utställning 1928. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro Läns Utställning 1928. 2014-10-17 Historik Verksamhetstid 1928, handlingarna omfattar åren 1926-1928. Den 21 juni till den 12 augusti 1928 hölls en stor länsutställning

Läs mer

624 Underofficerssällskapet i Linköping och dess Understödsförening Plats: 03. Anmärkningar

624 Underofficerssällskapet i Linköping och dess Understödsförening Plats: 03. Anmärkningar Mötes- och styrelseprotokoll Seriesignum: A 1 1 1922 1955 Inbunden. I denna volymen ingår också E:1 1968-1974. 2 1956 1968 Inbunden. I denna volymen ingår också B:1 1956-1967, E:1 1956-1967. 3 1964 1974

Läs mer

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun

Tabell 2: Antal kvinnor, män och utbildningstyp 2009-2015 i Askersund kommun Tabell 1: Utbildningar i Askersund kommun 2009-2014 Utbildningstyp Kategori 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total YH Teknik och tillverkning 16 16 17 17 16 82 Total 16 16 17 17 16 82 Tabell 2: Antal kvinnor,

Läs mer

Företagsamheten Örebro län

Företagsamheten Örebro län Företagsamheten 2019 Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer