Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA. 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola."

Transkript

1 Motioner till årsstämma 2014 i Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA 1. Bebygg 86:an för uthyrning till företrädesvis förskola. Vi föreslår att tomt 86 bebyggs med ett vanligt hus inom gällande detaljplan för att sedan hyras ut till förskoleverksamhet så fort detta är möjligt, både ur ett praktiskt och juridiskt perspektiv. För att detta skall ske vill vi att stämman först röstar om att detta är vår gemensamma ambition med tomten och ger styrelsen i uppdrag att ta fram projektunderlag (ritningar, offerter etc.) Därefter kan vi fokusera på specifika lösningar och inleda arbete för detaljplaneändringar mm. Bakgrund Vi vet genom tidigare stämmor att en betydande majoritet är för en förskola på ön, vi vet också att det inte heller finns något principiellt motstånd hos politikerna mot förskola på ön, däremot hur kommunen investerar skattebetalarnas pengar eller förhåller sig till gällande detaljplaner. Det är idag politiskt uteslutet att kommunen uppför en förskola på Tranholmen. Just nu är enligt oss 86:an en kapitalförstöring för föreningen, eller rättare sagt en dåligt utnyttjad resurs. Vi ser att vår gemensamma tillgång i denna tomt skulle kunna utnyttjas på ett för föreningen ekonomiskt väldigt positivt sätt. Dessutom är 86:an, i det skick den är nu, inte en trevligt välkomnande sida till vår fina ö under vinterhalvåret. Huset på tomten är fallfärdigt och behöver rivas (vilket redan är beslutat). Pråmens liggtid går ut sommaren 2015 och en lösning på förskolefrågan blir mer och mer akut. För att få till stånd en långsiktig lösning är det flera bitar som behöver falla på plats, bland annat en detaljplaneändring inför sommaren Vi behöver därför kunna visa för nuvarande entreprenör som driver förskolan, att ön verkar för en långsiktig lösning av förskola på Tranholmen. Vi vill också kunna visa för politiker och tjänstemän att detta är öns önskan, för att lättare motivera ett planändringsbeslut som möjliggör att permanent driva förskola på denna fastighet. Motivering Detta innebär inte bara en attraktiv intäkt till föreningen, tillgången till förskola på ön gynnar samtliga fastigheters värde på ön och en 10 år gammal fråga kring långsiktig lösning av förskola får ett slut. Vi menar att detta förslag bär med sig en rad fördelar för föreningen i synnerhet, och för ön i allmänhet. 1. Föreningen får en bruttointäkt om ca kronor (se uträknad, uppskattad vinst i bilaga 1.) 2. Tillgången till förskola ger fler hus-spekulanter. Målgruppen som de senaste 5-10 åren köpt en fastighet på ön är med klar majoritet barnfamiljer. Utan förskola på ön kommer antalet potentiella köpare att minska drastiskt för den som nu går i tankar om att sälja.

2 3. En näringsverksamhet som hyresgäst möjliggör högre hyresintäkter. 4. Näringsverksamheter skyddas ej av besittningsrätt. 5. Vi ska bygga ett hus och anpassa detta för förskoleverksamhet INTE bygga en förskola. Byggnadsförslaget vi har för avsikt att presentera om denna motion röstas igenom är flexibelt och investeringen är inte beroende av en förskola som hyresgäst. I händelse av att underlaget för förskola skulle minska eller detaljplaneändring inte blir möjlig, är efterfrågan att hyra ett hus på Tranholmen stor och föreningen kommer inte att stå utan intäkter. 6. Vi får en förskola i harmoni med öns övriga bebyggelse som inte påverkar öns karaktär negativt. 7. Fastighetsägarföreningen fortsätter att äga tomten och placeringen av huset gör att framtida frågor kring t ex permanent bro inte påverkas av en eventuell byggnation. Utmaningar: Detaljplanen? Dagens detaljplan tillåter inte att med permanent bygglov bedriva förskoleverksamhet på ön. Vår plan är att ansöka om en ändring av detaljplanen som tillåter förskoleverksamhet på 86 an i framtiden. Vi kommer även arbeta för att en detaljplaneändring också kommer tillåta övrig idag otillåten näringsverksamhet, t ex. restaurang, för att inte möjligheterna med fastighetens användning i framtiden blir för låsta. Det finns inga principiella hinder för att en sådan ändring kan ske. Ett tydligt ja bakom denna motion kommer också underlätta att få till stånd ett sådant planändringsbeslut. Ny detaljplan kan träda i kraft tidigast sommaren Varför rösta om detta på denna årsstämma? För vi behöver en lösning från och med sommaren 2015 då pråmens tillfälliga bygglov löper ut, vilket innebär att ett beslut på nästa stämma skulle vara för sent. Om stadsbyggnadskontoret inleder ett planärende (detta kan ske tidigast slutet 2014/början 2015) kan tillfälligt bygglov beviljas för förskola då ett planärende skulle vara att betrakta som en långsiktig lösning. Tillfälligt bygglov kan då sökas för 86:an om denna är bebyggd och förskoleverksamheten på ön skulle kunna fortsätta relativt obehindrat. Vid ett planärende skulle även en förlängning av befintligt tillfälligt bygglov kunna sökas för pråmen. Vi ser att 86:an är en bättre lösning för att slippa ytterligare omröstningar och beslut gällande pråmen. Då behöver dock byggnaden vara på plats och färdig att tas i bruk senast juni Ingen ändring av detaljplanen som tillåter förskola? Vi anser att kalkylen för privat uthyrning håller bra, om än till en lägre men dock positiv årlig intäkt. Huset ska ritas och byggas med en omställning från förskola till privat boende i åtanke så att detta kan ske så lätt som möjligt vid behov.

3 Mindre byggnad än pråmen? Huset vi vill bygga kommer att följa detaljplanens regler gällande storlek, dvs 180 kvm. En optimerad planlösning samt flexibel och bra planering av komplementbyggnad och utemiljöer kan förskoleverksamhet bedrivas på denna fastighet på ett mycket bra sätt om än på klassiskt Tranholmsmanér; lite pusslande och med mycket aktivitet utomhus och utanför själva förskolan. Vi hyser även stora förhoppningar till de regeländringar gällande komplementbyggnader och tillbyggnader som regeringen nyligen presenterat. De skulle förenkla ytterligare men är inte avgörande. Bedömning Vår ambition med denna motion är att få fastighetsägareföreningen att enas om vad vi skall göra med 86:an dvs att vi ska bygga ett hus för uthyrning till förskola. Hur detta skall ske exakt vill vi presentera för röstning till sommarstämman eller eventuell extrastämma före dess. Till denna motion bifogar vi en kalkyl utifrån tidigare erfarenheter av att bygga hus på Tranholmen och efter muntlig förfrågan till byggentreprenör som har stor erfarenhet av att bygga hus på ön vi vill visa på att detta är ett rimligt och attraktivt förslag. Vi har även varit i kontakt med låneinstitut som ger lån till föreningar. Lån till föreningar beviljas på ett något mer omständligt sätt och till en ränta som kan vara något högre (0,1-0,3 procentenheter) än för privatpersoner. Det är inte några dramatiska skillnader, SBABs föreningslån på 3 månader ligger idag faktiskt 0,2 procentenheter lägre motsvarande privatlån. Förslag till beslut och yrkande Vi vill att stämman röstar om förslaget att: Stämman röstar för att fastighetsägarföreningen skall verka för en förskola på 86:an och ger styrelsen i uppdrag att ta fram konkreta förslag och offerter för en byggnation som är lämplig för detta ändamål. Förslagen skall presenteras och röstas om på sommarstämman eller extrainkallad stämma Med hopp om era sympatier och positiva syn på framtiden. Föräldraföreningen genom: Fredrick Tallroth Petra Johansson Markus Eklund Jenny Gustavsson

4 Bilaga 1 ekonomi Bygge och räntekostnader Pris/kvm Ränta (1) % 4% 5% 6% Bygge av hus 180 kvm Komplementbyggnader Projektering Bygglovsarvode Vattenavgift Total kostnad Kontantinsats 0 Lån Årlig räntekostnad Kostnad per månad och fastighet vid 0 kronor i hyresintäkt Intäktskalkyl Månadshyra Årlig intäkt Kallhyra daghem Årlig räntekostnad Hyresintäkt efter räntekostnader Kallhyra, två hushåll (2) Årlig räntekostnad Hyresintäkt efter räntekostnader (3) (1) Idag kan ett lån bindas i 10 år till 4,29% (2) Huset ställs om till två bostäder, hyra per bostad (3) Detta skulle innebära en årlig kostnad per fastighet om 205 kronor Styrelsens svar och förslag till beslut motion 1 På 2013 års stämma utsågs en arbetsgrupp med uppdraget att ta fram förslag för 86:ans framtid. Styrelsens svar till motionärerna är att fortsätta arbetet med att ta fram beslutsunderlag till nästa stämma som föreslaget, men i samarbete med den redan utsedda arbetsgruppen.

5 Motion 2 angående beskattning Som skriven i Danderyds kommun betalar man på skatten för samma sak som man sedan betalar på medlemsavgiften till samfälligheten. Det är en god affär för Danderyds kommun sett över tid. Detta räkneexempel från förenklat bokslut Tranholmens samfällighet 2012 förtydligar detta. El vattenavlopp fasta avgifter sophämtning 2204 gräsklippning vinterunderhåll reparation stigar reparationer VA underhåll belysning 1797 belysning 4850 dränering Summa delat på 190 st fastigheter är 3333 kr per fastighet gånger åretruntboende ca är 29 % av vår medlemsavgift till samfälligheten Förslag till åtgärd. Stämman 2014 ger styrelsen i uppdrag att förhandla med Danderyds kommun att ta fram en debiteringsmodell där samfälligheten årligen från och med 2014 kan fakturera kommunen för de samfällighetsmedlemmar som är skrivna i kommunen och betalar via skattsedeln. Intäkter från denna kommundebitering kan den första tiden betala renovering och bevarande av logen, i en framtid kan de satsas på andra gemensamt beslutna projekt, eller sänka medlemsavgiften för alla medlemmar i samfälligheten. Anna Hamilton Tranholmen 1:126 Styrelsens svar motion 2 Styrelsen uppmuntrar intitiativ av enskild eller grupp medlemmar : i detta fall är styrelsens förslag till beslut att tillsätta en arbetsgrupp som undersöker de juridiska och ekonomiska möjligheterna till "skatterabatt" eller debitering tillbaka till kommunen och redovisar på nästa stämma. Ställer sig stämman bakom förslaget framförs det det i nästa steg av styrelsen till kommunen å medlemmarnas vägnar. Styrelsen förelsår att arbetet leds av motionären.

6 Motion 3 Legalt skydd för isvägarna till och från Tranholmen Bakgrund När isen lagt sig runt Tranholmen är det en fantastisk transportväg. Vi som jobbar inne i stan tjänar långt mer än en timme per dag på att promenera till Lappis och ta buss 40 istället för att ta sig till Tunnelbanan via vinterbron och åka runt med buss 601 som går ytterst sällan. Tyvärr finns det inget legalt skydd för isvägen mellan Tranholmen och Norra Djurgården och de senaste åren har det hänt vid några tillfällen att isen brutits upp. Motivering Isen runt Tranholmen kan grovt sett delas in i tre områden. 1. Området mellan Tranholmen och Norra Djurgården. Normalt sett den bästa isen och en oerhört värdefull transportväg för att ta sig in till stan. 2. Tranholmssundet, området mellan Tranholmen och Stocksund. Något lurigare is, men väldigt praktisk när isen lagt sig för den som ska till Stocksund och vill slippa Mördarbacken. Vinterbron finns som ett alternativ. 3. Området mellan Tranholmen och Lidingö. Strömt och mycket lurig is. För den som vill kunna köra båt till Ropsten även under isperioden är detta bästa stället att upprätthålla en ränna. En sådan ränna förstör inga viktiga transportvägar över isen som ändå oftast är dålig i detta område. Så här skrev Joakim Ahlberg i brev till tekniska nämndens ordförande i Danderyd tidigare i vinter: Denna transportväg (avser 1 ovan, min kommentar) för oss Tranholmare är ju både miljövänlig och en utmärkt fraktväg när vi behöver olika sorters material till våra hushåll. Man kan nog sträcka sig till och säga att vi är beroende av isen under vintertid, på samma sätt som vi är beroende av sjön under vår, sommar och höst. Inte minst för att parkering i Stocksund är full och alla infartsparkeringarna också, om man kommer lite för sent. Buss 40 från Lappis är ju även vår närmsta busslinje, det går fortare att komma dit än det gör att komma till en busslinje i Danderyd för många av oss Tranholmare. Bedömning Isvägen mellan Storholmen och Mor Annas brygga på Lidingö har ett legalt skydd i och med ett beslut taget av Länstyrelsen. Det skulle kunna vara möjligt att få ett liknande skydd för isvägen mellan Tranholmen och Norra Djurgården. Det är sannolikt inte helt enkelt att lyckas med detta och en förutsättning är nog att vi lyckas få Danderyds kommun att driva frågan. För att få Danderyds kommun att driva frågan är det nästintill en nödvändighet att de upplever ett starkt tryck från oss Tranholmare även om isen även har ett stort rekreationsvärde också för övriga danderydsbor. Ett ställningstagande från våra respektive föreningsstämmor är det tydligaste sättet vi har för att visa kommunen och länsstyrelsen frågans vikt. Yrkande Att Tranholmens samfällighetsförening och Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA uttalar att man önskar ett legalt skydd för isvägen mellan Tranholmen och Norra Djurgården. Att Styrelsen för Tranholmens samfällighetsförening och Tranholmens fastighetsägares intresseförening UPA gör detta ställningstagande känt för Danderyds kommun med uppmaningen att verka för detta gentemot länsstyrelsen. Jan Wogel Tomt 20 Styrelsens svar motion 7 och förslag till beslut Styrelsen känner till flertalet aktiviteter som medlemmar gjort i ärendet liksom företrädare för styrelsen utan att nå önskat resultat. Styrelsen håller med om att ett marjoritetsbeslut som motionären föreslår kan ge ytterligare kraft och föreslår omröstning. Vid en majoritet för yrkandet önskar styrelsen att motionären Jan Wogel forstätter driva ärendet tillsammans med utsedd repesentant i styrelsen.

7

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen

Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Intresseanmälan för gemensamt avlopp på Holmen Bakgrund Holmen är ett område i förändring. Fler bygger nytt eller planerar att göra det och många väljer att bo här permanent eller bygga fritidshus som

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i A6 Golfklubb Fråga 1 Varför föreslår styrelsen att A6 Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Styrelsen

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2

SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 SjöstadsNytt www.brfsjostaden.se April 2014 Nr 2 BRF Sjöstadens hjälte Här är han - bogserbåten TUG - föreningens hjälte. (Bogserbåtar är faktiskt han, de flesta andra fartyg är hon) I mars månad bogserade

Läs mer

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB

Förslag till. Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Bjäre Golf AB Varför finns ett förslag att byta dagens finansieringssystem på Bjäre Golfklubb? Under 2012 har hela golfanläggningen överlåtits

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Borås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Borås Golfklubb ska byta dagens finansieringssystem? Borås Golfklubb har under de senaste åren, liksom många

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE

Guide till föreningar som vill skaffa egen. anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning ANLÄGGNINGSGUIDE KORPENS GRUPPTRÄNINGSGUIDE Den här guiden är tänkt som inspiration och kunskapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening

Läs mer

Framtid för D-bryggan i Lindö

Framtid för D-bryggan i Lindö Framtid för D-bryggan i Lindö 1. Bakgrund och förändrat nuläge Att D-bryggan är i dåligt skick och behöver bytas de närmaste åren har vi känt till länge. Vi hyr ju i dagsläget bryggan av kommunen och grundtanken

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer