Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg"

Transkript

1 Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj december 2014 Svenstavik , Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom

2 Sammanfattning Under rapporttiden maj-december 2013 så har projektet kommit in i en arbetsfas, efter en ganska lång startfas. Det tar tid att hitta arbetsformer för alla inblandade parter. Nu, ett år efter start, så känner många inom kommunens organisation igen namnet Navigator, medan många fortfarande undrar vad det är för verksamhet. Då tar det antagligen lika lång tid ute bland våra samverkansparter och bland kommunmedborgarna att upptäcka vad Navigator i Berg är, och har att erbjuda. 19 deltagare har under året deltagit, några är kvar och några har gått vidare till arbete, studie, praktik eller annat. Projektet harutarbetat och provat två olika modeller och har tagit fasta på det som fungerat utifrån de förutsättningar som varit, dels individers behov och dels tillgängligheten i kommunen. Utarbetade formulär för självskattning, individuell planering och utvärdering är några av de dokument som kommer att kvarstå och vidareutvecklas i Navigators modell. Nu har projektet ett år kvar, har flyttat till bättre lokaler i gamla tingshuset i Svenstavik, och i samband med det kommer en nyinvigning att ske i januari Förhoppningen är att Navigator ska kunna stanna i tingshuset och genom en fortsatt samverkan mellan parterna bli en naturlig väg in för ungdomarna i kommunen som behöver olika insatser för att nå sina mål. Övergripande mål Skapa en arena och arbetsmodell för ungdomar, unga vuxna som är i eller riskerar ett utanförskap. En gemensam plattform mellan kommun, myndigheter och arbetsliv som möjliggör ett effektivare resursnyttjande och ger ungdomarna en snabbare väg mot egen försörjning. Under sommaren och hösten har tankar kring ledorden för Navigator i Berg pågått. På remiss ligger nu: Påverkan, Mål, Kreativitet och Välmående. Även att arbetet ska vara flexibelt efter ungdomens behov och förutsättningar. Ledorden ska användas för att bidra till att deltagarna ska få en bild av vad de kan vänta sig hos oss. Lokal: När det gäller den fysiska arenan så har ett arbete pågått under sommaren och hösten om att få hyra en lokal på gamla tingshuset i Svenstavik. Vi lämnade en fråga till samjamt om projektet kan betala hyreskostnaden och det var ok att använda det utrymme som finns i den beviljade budgeten. Nästa steg vara att få lokalen målad och till den 1/11 var den inflyttningsklar. Maria och Andrea flyttade då sina arbetsplatser från regnbågen dit, och all verksamhet med ungdomarna sker nu där. Gemensam plattform: En kartläggning pågår för de olika insatserna som parterna i dagsläget kan erbjuda individerna. Den beskrivs som en översiktlig bild, med olika färger för de olika parternas insatser. (Bilaga 1)

3 Delmål 1. Att bygga upp ett väl fungerande team, med tillgång till kompetenser och insatser som snabbt kan kopplas på utifrån individernas behov och förutsättningar. Personal Projketets medarbetare är som tidigare Therese Martebo som är projektledare på 20%, Maria Wåger socionom 100% och Andrea Bodin hälsopedagog som anställd på 80% i projketet Plug-in är och är huvudansvarig för KIA, det kommunala informationsansvaret. Andrea kommer from. januari att arbeta 20% på Fjällgymnasiets del i Plug-in, då det är betydligt fler deltagare där, och Katarina Danielsson som är Plug-ins projektledare kommer att arbeta med Plug-ins transnationella frågor på 30%. Arbetet fortgår med att lösa frågan om mer studie- och yrkesvägledare i Navigator samt frågan om arbetsterapeut i projketet. Arbetsgrupp Regelbundna träffar sker med arbetsgruppen, som fungerar mycket bra. I arbetsgruppen är det förutom Navigators medarbetare, handläggare från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. På dessa träffar lyfts alla inskrivna deltagare så alla har samsyn kring individens situation och insatser. Nya aktualiseringar lyfts också i gruppen. Det som varit specifikt för Navigator i Berg skiljt från andra liknande verksamheter är att det alltid har varit en handläggare med från aktualiserande part (IFO, AF, FK och KIA) då ungdomarna skrivits in i verksamheten. Efter sommaren har parternas handläggare pga. tidsbrist önskat att delta enbart när de bedömer att individen har behov av att de är med. Vi ser från Navigator att det är en fördel att parten är med vid första träff. På så sätt får alla berörda samma information kring vad som insatsen syftar till, och ungdomen själv slipper att ha flera liknande möten med olika myndigheter. Detta ökar även samverkan mellan myndigheterna då en ungdom ofta är inskrivna på flera ställen. Genom samtycke har parterna kontakt med varandra kring individen, så den slipper springa runt. En gemensam utvärdering genomfördes av arbetsgruppen den 3/6 utifrån vårens insatser och deltagare. En gemensam syn är att de individuella uppläggen fungerar bättre än gruppaktivitet och att det är bra att höstens insatser fortsätter så. Navigator samverkar med parterna även när det gäller att nyttja den kompetens som finns i kommunen. Navigators personalgrupp får from november regelbunden handledning och stöd inom MI, motiverande samtal. Det är Ann-Katrin Elvidotter, psykiatrisjuksköterska inom vuxenteamet som håller i handledningen. Hon har utbildning på att fortbilda inom MI. Positivt för Navigator att kunna ha individuella samtal med mer motiverande karaktär. Styrgrupp Under rapportperioden har vi haft ett styrgruppsmöte, den 13/6. Det är svårt att få parterna med på träffarna, men de flesta kommunicerar via mail kring de punkter vi har på agendan. Höstens styrgruppsmöten blev inställda pga. flytt av loksammöte och för få deltagare vid de datumförslag vi haft.

4 Projektgrupper I juni och i oktober har projekten Navigator och Plug-in haft gemensamma samverkansträffar med genomgång av hur vi jobbar mot de olika projektens mål. Dels vad som har skett under våren och sedan vilka insatser som planeras för hösten. Många delar går samman, men det är viktigt att tydliggöra vad som hör till respektive projekt. Detta har medfört att viss revidering av projektmedarbetarnas arbetsbeskrivningar har gjorts. Det är en gemensam syn på samordningsvinsterna då projekten jobbar så nära tillsammans. Fortsatta träffar mellan projekten är inplanerade med nästa träff den 4/ Att utveckla modeller och arbetssätt med ett hälsoperspektiv som praktiseras under projekttiden. Metoder prövas, väl anpassade utifrån vad varje individ behöver, och utformas till arbetsmodeller. Orienteringskurs med individuell planering pågick under mars till maj. Utvärderingarna visade att gruppaktivitet på detta sätt inte föll väl ut bland deltagarna. Endast två av 8 deltagare svarade på enkäten, men muntliga reflektioner och några avbrott visade på detta. Individerna har så stora skillnader i sina behov av insatser så mer individuella möten är att föredra. Även vid utvärderingsträffen med parterna i juni så framkom att spridningen av insatsbehoven hos individerna är så stora så en individuell lösning passar bäst. Vi har därför under sommaren utformat en ny modell som vi provat under hösten, 3:2 modellen. Den bygger på en individuell handlingsplan som anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Tre veckor med förutbestämda aktiviteter t.ex. studiebesök, gäster, hälsoföreläsningar, individuella samtal, photovoice eller Öppen dörr. Dessa aktiviteter genomförs i grupp, men de är individuellt planerade utifrån var och en. Dvs. alla behöver inte delta på allt. Sedan följer två veckor som innehåller uppföljning och eventuell revidering av handlingsplaner. Här är det enbart individuella träffar med deltagarna, där det också genomförs individuella aktiviteter utifrån deltagarnas intresse. Gärna en fysisk utmaning eftersom många deltagare är mer stilla och inte känner av effekterna av den formen av påfrestning. Denna modell känns väldigt bra eftersom vi frångick grupptänk och fokuserade mer på varje individ. Berg är en liten kommun och antalet aktualiseringar är inte så många, och individernas behov av insatser skiljer sig i ett väldigt brett spann. Några står relativt nära arbetsmarknad medan andra har mycket lång väg kvar. Under våren upplevdes en frustration att i grupp inte kunna möta individerna där de var och kunna ge den individuella insatsen. Det vi sett i större kommuner är att man har ett flertal projekt för att individerna ska komma till rätt insats. Tyvärr har modellen inte kunnat prövas i den utsträckning vi önskat då det har varit få aktualiseringar under hösten. Många av de inplanerade aktiviteterna har blivit inställda. Vi samverkar med SFI, Introduktionsprogrammet och NiB som har deltagit på några av aktiviteterna. Vi tror att det ger en vinst i integrationsarbetet men även ekonomiska vinster när vi samverkar kring de insatser som är lika mellan verksamheterna. T.ex. besök på Birka och kreativ verkstad med KonstLAB.

5 Ett samarbete med Studiefrämjandet har inletts för att diskutera möjliga samarbetsvägar där bl.a. kurs kring självkänsla samt körsång är några av spåren. Matkurs med inriktning hälsa har efterfrågats av ett par deltagare. Vi har kollat upp möjligheten att få in en dietist som kan hjälpa till att starta upp detta, men tyvärr finns ingen att tillgå inom primärvården. (Primärvården ska i projektet bidra med olika professioners kompetens.) En förhoppning är att ungdomarna ska få tilltro och stöttning att själva starta studiecirkel eller kurs inom ett område de känner sig trygga med, vilket vi ser som utvecklande för målgruppen. Vi har på samma linje börjat diskutera med Helen Kristoffersson på projektet NiB, Nätverksintegration i Berg om hur våra ungdomar skulle kunna växa genom att anordna och leda aktiviteter för nyanlända flyktingar. Eftersom det individuella upplägget fungerar bäst just nu så arbetar vi på att strukturera upp samtalen så de följer en viss planering. Givetvis är det individens behov som styr samtalet, men det går att täcka upp samtalsområden som vi vill att alla ska gå igenom. Detta kan också leda till en tydligare process hos individen, så man inte stampar på samma ställe. En samtalsmall är utformad för den första telefonkontakten med KIA-ungdomar, som också kan användas till viss del för övriga ungdomar. Ett problem vi haft under projektets gång är att individerna har svårt att ta sig till Svenstavik av olika anledningar, men mestadels genom bristen på bussar. Vi har löst det genom att hämta och lämna ute i byarna, vilket är positivt i att individerna deltar, men negativt i att inte hinna träffas så ofta som man vill. Dock överväger det positiva där individen deltar och når ett steg närmare sitt mål. I en förlängning ser vi att en bil behöver finnas tillgänglig för Navigator i Berg. 3. Att verka för att bygga upp en praktikbank. Tillsammans med arbetsgivare, företagarföreningar, näringslivsavdelning, skolor samt projekten Plug-in och NiB ska projektet verka för att ta fram platser för arbetsträning och praktik. Även specificerade praktikplatser till ungdomar med särskilda behov. Det här delmålet är så omfattande så vi har beslutat att lämna det som delmål. Det är många parter i kommunen som har intresse av en praktikbank. Några möten har genomförts mellan Navigator, näringslivsavdelningen och skolan och frågan behöver lyftas på en högre nivå än som ett delmål i projektet. Via kommunen och arbetsförmedlingen är en etableringskoordinator på väg att anställas. Denne person kommer att vara en samarbetspart när det gäller just praktikplatser. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samarbetar också med företag och offentlig verksamhet kring praktikplatser. Handledarutbildningar är en viktig del att samverka kring, då syftet med praktiken skiljer sig åt mellan de olika organisationerna. En ungdomssamordnare ska nyanställas i kommunen som också blir en viktig samarbetspart, både kring näringslivskontakter och kring ungdomars aktiviteter. Under hösten är det 2 deltagare som haft/har praktik, där vi ordnat med plats tillsammans med individen.

6 4. Att öka antalet ungdomar som uppnår ett slutbetyg /examensbevis. Ingen statistik finns än som visar några resultat angående slutbetyg. Antal som gått vidare från Navigator till studier är 4; 2 killar och 2 tjejer. 5. Att utarbeta en plan för hur hemkommunen i ett tidigt skede ska få ta del av vilka elever som riskerar avbrott på kommunala skolor samt friskolor inom länet. (Ingår också i målen för Plug-in.) Under oktober har det regionala KIA-arbetet påbörjats och inneburit 2 träffar med både övergripande och detaljerade frågor som rör arbetet med ungdomarna i KIA i länet. 6. Navigatorverksamheten delas in i två grupper, där en grupp är deltagare med aktivitetsersättning från försäkringskassan. Detta för att dessa deltagare kan ha specifika behov som behöver tillgodoses utifrån sina funktionsnedsättningar. Hitintills i projektet har det inte varit aktuellt med indelning i dessa grupper. Framåt i projektet har alla individuellt upplägg så det blir inte aktuellt med olika grupperingar. I orienteringskursen deltog en individ med aktivitetsersättning vilket tillförde både grupp och individ fördelar. Tre deltagare med aktivitetsersättning har från början valt att ha ett individuellt upplägg. Vi har sett att deltagartiden på ett år är för kort tid. En deltagare med aktivitetsersättning har nu i december fått förlängt ett halvår. Vi såg att motivationen sjönk rejält när deltagaren insåg att Navigatortiden snart var slut, då deltagarens steg framåt precis hade börjat. 7. Att verka för att få in en arbetsterapeut i projektet. Vi vill prova att arbeta med olika hjälpmedel för individens utveckling, såväl vardagsstruktur som vid inlärning och arbete. Alla tre medarbetare från Navigator var på studiebesök i Umeå, Ungdomstorget, i början av september. Där fick vi goda exempel presenterade där arbetsterapeut var en av professionerna kring ungdomarna. Vi har diskuterat det vidare i länet och samordningsförbundet blir den organisation som samordnar och hjälper olika samjamtprojekt igång med att prova ut modeller med arbetsterapeut. Uppföljningsmöte från Umeåträffen den 22/10 där projektägare, projektledare från Navigator i Berg, Unga i huset, Navigatorcentrum, UMA (unga med aktivitetsersättning) och samordningsförbundet fortsatte att diskutera möjligheten med arbetsterapeut. Även den 12/12 var det en fortsatt diskussion om detta mellan samjamt, Strömsund På väg, Östersund UMA och Navigator i Berg. Det är i dagsläget Östersund och Strömsund som arbetar för att gå vidare med modellen. Det gemensamma beslutet var att börja i hanterbar skala, med två kommuner, och sedan kunna sprida erfarenheterna vidare. Navigator i Berg är dock med i processen och följer arbetet utan att själv delta med individer.

7 8. Att utforma en modell för övergång mellan gymnasiesärskolan och den fortsatta sysselsättningen. Här har vi kartlagt hur det idag fungerar, och inte direkt arbetat med att utforma modell. Övergången fungerar idag bra med de samarbetsparter som för närvarande är aktuella, Jämtlands gymnasium och Höghammarskolan i Bollnäs. Det sker planeringsträffar mellan elev-föräldrar, skolan, hemkommunen, LSS om det är aktuellt, försäkringskassan och arbetsförmedlingen både i årskurs 3 och årskurs 4 för att övergången till fortsatta studier eller arbete ska bli bra. Fjällgymnasiet har sedan 2011 gymnasiesärskola och har detta läsår årskurs 2 som högst. Planeringen är igång för hur strukturen ska se ut för samverkansträffar med berörda parter inför årskurs 3 och 4, för att förbereda för elevernas fortsatta sysselsättning. Vi har från Navigator och Fjällgymnasiet deltagit i skolverkets konferens kring just denna fråga, och planerar en struktur med berörda parter även för de ungdomar som inte går gymnasiesärskola, men som har någon form av funktionsnedsättning. Kvantitativa mål är att 40 ungdomar medverkar i Navigator under projekttiden, varav dessa uppskattas att: 30 deltar i orienteringskurs samt att 30 går vidare mot praktik, arbete eller studier Totalt antal inskrivna i Navigator från start fram till 11 december (8 killar 11 tjejer) Varav totalt antal utskrivna i Navigator från start fram till 11 december (5 killar 4 tjejer) Varav 2 vidare till studier (1 kille 1 tjej) 22% 1 vidare till arbete (kille) 11% 3 vidare till att få stöd från andra myndigheters insatser (3 tjejer) 33% 3 avslutat Navigator innan planerat avslut. (3 killar) 33% 32 % har gått vidare till annan instans, praktik, studier eller arbete. (6 av killar, 4 tjejer) Reflektion: Projektet håller en stöttande kontakt med de ungdomar som önskar det efter att de börjat studera, eller gått in i annan sysselsättning. Det som är intressant är att en så stor del vill ha den här fortsatta kontakten. I dagsläget är det 5 av 11 som önskar fortsatta kontakt trots att de är hos annan aktör. Efter utvärderingar hoppas vi kunna se betydelsen av detta och bör ta med det i modellen och metodbeskrivningen. För statistiken ska bli rätt med inskrivna respektive utskrivna behöver vi utöka med en kolumn för utskrivna i en sysselsättning, men med fortsatt kontakt med Navigator i Berg.

8 De som har fortsatt kontakt är i följande sysselsättning: 2 studerar 1 har praktik 1 arbetar i daglig verksamhet 1 deltar i annan insats Aktualiserande parter Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Socialtjänsten KIA 3 (1 kille, 2 tjejer) 4 (2 killar, 2 tjejer) 3 (1 kille, 2 tjejer) 9 (4 killar, 5 tjejer) Ekonomi Projektet följer den budget som upprättats. Det som förändrats från 1/11-13 är att Navigators lokal betalas av det lilla överskott som samlats under projekttiden. Det är beräknat att överskottet som kommer under året ska täcka upp hyreskostanden projekttiden ut. En deal med Plug-in gjorde att vi kunde köpa in en begagnad soffgrupp och lite småsaker för att göra den nya lokalen välkomnande och trevligt. Plug-in betalade för Marias del i Plug-ins konferens så Navigator kunde behålla sina pengar för möbelinköpen. Aktiviteter för Navigators medarbetare 2/5 Avslutades photovoicekursen. Andrea och Maria hade parallellt med sin egen kurs genomfört photovoice med några av Navigators deltagare. Photovoice var en metod vi använde oss av i orienteringskursen vilket kändes väldigt bra och användbart. Under hösten har ingen kurs pågått när det varit mer individuellt riktade insatser, och upplägget med photovoice har inte passat. 16/5 Föreläsning av Zara Mohammed om integrationsfrågor som alla i Navigator och Plug-in deltog i. 17/5 Samjamtdag på Storsjöteatern i Östersund där Maria och Therese deltog. Goda exempel presenterades från bl.a Västerås med sin arbetsmarknadsutbildning i skolorna och Strömsund med sin arbetsterapeut i projektet. Båda är insatser som är intressanta för oss att gå vidare med. Västeråsmodellen är vidare diskuterad både med kommunens näringslivschef och med regionförbundets utbildningschef, det är en fråga som bör täcka hela Jämtlands län. Samma dag och på samma plats var det också ungdomskonferens, Unga Non Stop, där Plugin hade en monter med personal från Berg, Katarina och Andrea. 20/5, 19/8 hade Therese träffar med kommunens näringslivschef, politiker och skolutvecklare angående behovet av praktikplatser för olika verksamheter. Diskussion kring Navigators delmål om praktikbank som egentligen behövs för alla organisationers behov.

9 24/5 Spridningskonferens i Stockholm som Maria och Therese åkte på tillsammans med Gunilla Kaev samjamt, och Bengt Werin från Unga i huset. Grenverket Södertörn presenterade sina olika projekt där vi fick med oss många goda exempel. Vi köpte in ett deltagarmaterial som projekten Ung i Nynäs/Ung i Tyresö hade tagit fram. Det är en modell med strukturerat innehåll för 10 träffar. Det är intressant att se den stora skillnaden mellan stad och land, där de i Grenverket hade fem olika projekt beroende på ungdomarnas behov av stöd, där vi på landsbygden har ett projekt för alla dessa behovskategorier! 31/5 deltog Plug In i Berg tillsammans med Ewa Westman på en kompetensutvecklingsdag för alla SYV:are i länet. Vi informerade där om Plug In:s arbete på samtliga nivåer. För Bergs del innebar det bl.a. att visa på hur de två projekten Plug-in och Navigator samverkar. 2-3/9 Besök i Umeå för alla i Navigator tillsammans med samordningsförbundet Gunilla och Åke, Navigatorcentrum, UMA och Unga i huset. Vi besökte ungdomstorget där vi fick med oss goda exempel på hur Umeå drivit ESF-projekt med olika delprojekt för olika målgrupper. Navigator har på hemmaplan påbörjat en kartläggning över de olika insatser som parterna kan erbjuda, för att liksom Ungdomstorget, göra en översiktlig karta med färgmarkeringar för de olika insatserna. Det tydliggör för ungdomarna och även handläggare över vad som finns att tillgå. 24/9 Maria deltog i Plug-ins konferens om Göteborgsregionens arbete kring Dropouts. 23/10 Kurs inom Lösningsfokuserat förhållningssätt som Andrea deltog i, vilket ger konkreta exempel på hur de individuella samtalens upplägg ska inledas och avrundas mm. Verktyg och tänk från kursen kommer skrivas in i metodbeskrivningen. 24/10 Plug In i Jämtland har haft en utbildningsdag kring jämställdhet med Dan Humble, där Andrea deltog. 28/10 Fortbildningsdag för all personal från Fjällgymnasiet på Mittuniversitetet med miniseminarier om bl.a. stress/återhämtning, genusfrågor, avhoppsstatistik och avhoppsanledningar. 4-4/11 Kompetensforum i Östersund. Regionförbundet var värd för två halvdagar arbetsmarknadsinformation och goda exempel från företag och andra regioner hur man arbetar för sin arbetskraftsförsörjning. Therese deltog och lyssnade till bl.a. Västerås och Ö- vik som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i skolan /11 Plug-in konferens i Stockholm där både Maria och Andrea deltog. Spridning och erfarenhetsutbyten kring de egna och andras projekt. 27/11 Skolverkets konferens om övergångar mellan skola och arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Therese och två personal från Fjällgymnasiet deltog. 5/12 Maria deltog på Plug-in konferens om implementeringsprocessen.

10 Aktiviteter för Navigators deltagare 17/5 Ungdomsmässa i Östersund. Planen var att ha photovoiceutställning i samband med mässan den 17 maj, men deltagarna kände sig inte redo. Några deltagare besökte dock mässan. Semesterstängt på Navigator under veckorna /9 KonstLAB i Svenstavik med konstpedagogen Lotten Wallenhed. Kreativ verkstad med tema engagemang och påverkan. Genomfördes i samarbete med introduktionsprogrammet och SFI. Kreativitet är ett tema som diskuterats i projektet med önskan om att väva in på olika sätt i verksamheten under hela året. Förutom den egen goda känslan kring att kreativitet är viktigt och nyttigt så har forskning visat att det ökar människors välmående och hälsa, samt ökar självkänsla och initiativförmåga om de får möjlighet att vara kreativa i någon form. 10/10 KonstLAB i Östersund. Sant? Med filmaren Roozbeh Behtaji. Deltagarna fick arbeta med bild och text, hur budskap förändras och att kritiskt granska det man ser i olika medier. 18/10 Demokratidagen. Ett par deltagare har tillsammans med personal deltagit på Demokratidagen som anordnas för Bergs och Härjedalens kommuner. Fantastiskt upplägg där ungdomarna får se hur det går till rent strukturellt och även hur de själva kan påverka och se skillnader under en politisk process. Detta, tillsammans med uppföljningsträffar, kommer bli ett stående inslag i Navigators framtida verksamhet. Den 17/12 var det uppföljning av demokratidagen med kommunledning och alla som deltog. 26/11 Vi besökte KonstLABs workshop med 1 deltagare (av 5 anmälda! ) som fick reflektera över Spegel eller fönster? när det gäller andra människors tankevärld. Vi ser det som en del i arbetet för självkännedom och livskunskaper Detta är de större aktiviteterna vi gjort i grupp, vi har också gjort studiebesök på Birka och Primrose. En reflektion över alla inplanerade aktiviteter, såväl studiebesök, inbjudna gäster eller individuella samtal så är det genomgående en stor del som blir avbokade. Deltagarna hör av sig i sista stund om att de inte kan komma eller kommer inte utan att höra av sig. Detta har gjort att väldigt mycket tid har gått åt till att ta kontakt, boka om, ändra planer och så vidare. Oftast löser det sig relativt bra, eftersom vi alltid har andra arbetsuppgifter att göra vid avbokningar eller uteblivna besök. Däremot kan det medföra att vi inte träffar vissa individer så mycket som vi önskar.

11 Spridning av projektet Navigator i Berg 29/5 Information för verksamhetsnämnden i Bergs kommun för att informera och ge en bild över projektets verksamhet och resultat hittills. Vi påvisade den sneda könsfördelningen som inte syns bland deltagarna i Navigator i Berg, men i insatserna för målgruppen i KIA. 11/6 Information för kommunstyrelsen om Navigator i Berg. 22/8 Information om Navigator på Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen. 30/8 Monter tillsammans med näringslivsavdelningen i kommunens tält vid Älghälga där Navigator i Berg marknadsförde sin verksamhet och fångade upp intressen från personer i näringslivet som skulle kunna ta emot praktikanter, eller komma och berätta om sin verksamhet/sitt arbete. 4/9 Information för barn- och utbildningsutskottet, i samband med information om studieavbrott från gymnasieskolor. 16/9 Studiebesök av ett Nord-Irländskt projekt genomfördes i länet, där vi fick besök utifrån att vi är en glesbygdskommun, i jämförelse med Östersund som också haft besök. Detta gav ömsesidiga nya kunskaper om framgångsfaktorer kring ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. En uppföljande träff gjordes också med parterna i länet i oktober. 11/10 Samjamtdag för länets alla projekt. Redovisning av våra erfarenheter och utmaningar i projekten. Mycket lärorikt med erfarenhetsutbyten. 18/10 Demokratidagen på Vemdalsskalet, Bergs och Härjedalens kommuner i samverkan. 30/10 Världens bästa regionala utbildningssystem är ett projekt som drivs av Mittuniversitetet, där Fjällgymnasiet är en av tre deltagande skolor. Fjällgymnasiet var värd för en heldagsträff, med ca 100 inbjudna gäster. Navigator visade sin verksamhet i en av montrarna, tillsammans med Plug-in. 7/11 Ungdomsnätet som är en samverkansgrupp för alla som möter ungdomar i sitt arbete i kommunen. Detta samordnas av nuvarande ungdomskonsulenten Kajsa Kårwik. Med på mötet var representanter från kyrkan, polis, socialtjänst, integration, grundskola och gymnasiet (Katarina) samt olika projekt (Maria och Andrea). Vinsterna är att synliggöra vilka som jobbar med målgruppen unga i kommunen och på vilket sätt, samt se hur vi kan samverka bättre. Dessa träffar genomförs 2 gånger per år. Träffar med andra projekt i länet som Krokom och Östersunds navigator, samt träffar med andra parter som Miroi, kommunens näringslivsavdelning, vuxenteamet samt kommunens politiker ökar också spridningen av projektet.

12 Tidningsartiklar: ÖP den 17 december 2013 Andrea Bodin och Maria Wåger, jobbar egentligen för Navigator i Berg men sitter också i Tingshuset i Svenstavik, det hus som nu fungerar som värmestuga och en plats för de som saknar ström kan laga mat. Fotograf: Urban Råberg. LT den 13 juli 2013 Många unga säger att de inte vill tillbaka till skolan vilket enligt Andrea Bodin hälsopedagog på Navigator ofta beror på att de haft en dålig upplevelse av grundskolan eller gymnasiet. "Men det traditionella gymnasiet är inte det enda alternativet. Beroende på hur gammal man är så finns det alternativ som folkhögskolor eller vuxenutbildningar som de flesta inte har så stor koll på" säger Andrea Bodin. Foto:Jonas Herjeby Navigator i Berg ska få unga ut i arbetslivet SVENSTAVIK Med projektet Navigator i Berg ska Bergs kommun få fler ungdomar i sysselsättning. Nästan tio procent av ungdomarna Bergs kommun mellan 16 och 25 år saknade sysselsättning under 2011 enligt den senaste statistiken från SCB. På grund av den höga ungdomsarbetslösheten har kommunen därför valt att satsa på ett projekt kallat Navigator i Berg. Målet är att skapa struktur för samverkan samt metoder för att med fokus på studier hjälpa deltagarna ut i arbetslivet. Målgruppen för projektet är personer mellan 16 och 29 år. Att det ska vara fokus på studier i första rummet är för att vi utifrån forskning vet att det finns så många fördelar med att ha med sig studierna, säger Andra Bodin, hälsopedagog på Navigator i Berg.

13 Projektet är ett samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen (IFO) samt det kommunala informationsansvaret som aktualiserar deltagare. I Bergs kommun har det ju tidigare varit så att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och IFO känt att de inte har någonstans att hänvisa de här unga människorna, de har inte kunnat hjälpa alla på ett tillfredställande sätt och därför vart det här efterfrågat, säger Andrea Bodin. Navigator ligger under Bergs Fjällgymnasium och öppnade för deltagare i mars. På plats får deltagarna stöttning mot sysselsättning genom individuella samtal, en personlig handlingsplan samt studie- och yrkesvägledning. Ungdomarna får även lyssna på föreläsare och delta i gruppaktiviteter i form av studiebesök. Allt för att bredda världsbilden så att man får nys om vilka passande alternativ som egentligen finns, säger Andrea Bodin. Enligt henne har projektet redan börjat ge resultat och flera deltagare har börjat studera samt kommit närmare arbete genom att gå vidare till ett arbetsmarknadsprogram hos Miroi. En tjej som hade hoppat av glädjer sig åt att börja på gymnasiet och en inriktning som hon inte alls hade kommit att tänka på själv, säger Andrea Bodin.

14 Bilaga 1

Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 nov 2012 30 april 2013 Svenstavik 130429, Therese Martebo projektledare 1. Sammanfattning Navigator i Berg har som sitt övergripande mål att Skapa

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Projektet Unga i Huset

Projektet Unga i Huset 1 2 Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtlands Län. 3 Delrapport 1 Datum 1 september 2012 31 januari 2013 2013-02-27 Projektet erbjuder 10-20 arbetsträningsplatser i Gamla Tingshuset för unga

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment

Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment Romané Bučá Romané Bučá Eskilstuna arbete och studier genom empowerment (ett nationellt arbetsmarknadsprojekt för romer) Bakgrund 2011-2014 Förfrågan till Eskilstuna och AMF 2011 Mobiliseringsfas november

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010

Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Redovisning NET-rehab 1/12-2007 30/11-2010 Samverkan och ledning Nätverksträffar Under hela projekttiden har nätverksträffar skett med andra projekt i länet. Samverkanskonferens för hela länet har en gång/år

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Unga riskerar att falla mellan stolarna

Unga riskerar att falla mellan stolarna Kvalitetsgranskning Rapport 2014:07 Unga riskerar att falla mellan stolarna Kortrapport om kommunens informationsansvar Skolinspektionens rapport 2014:07 Diarienummer 403:2012:5130 Stockholm 2014 Unga

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0

SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 Kommunstyrelsens handling nr 14/2015 SLUTRAPPORT ARBETSLINJEN 2.0 : Handläggare: Lena Marie Bärlin 2 (11) Innehållsförteckning Projektsammanfattning 3 Terminologi och förkortningar 4 Utvärdering av utfall

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen?

Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Unga vuxna mellan studier och arbete vilket stöd finns för individen? Workshop den 26 oktober 2015 Processledare och dokumentation Lena Rogeland 1 Inledning av Sophia Dahlgren Välfärden är idag uppdelad

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK

Utvärdering Unga Kvinnor. Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Utvärdering Unga Kvinnor Delrapport 2010-10-08 KAREN ASK Inledning Om utvärderingen Utvärderingen av Unga Kvinnor genomförs vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA), Malmö högskola. Karen Ask,

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30

Genomförda aktiviteter 2014-02-01 till 2014-04-30 Samordningsförbundet Utskriftsdatum 2014-04-30 Lägesrapport till Region Värmland Projektnamn: Förstudie Arena Organisation: Samordningsförbundet Samspelet Rekvisitionsperiod: 2014-02-01 till 2014-04-30

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28

PROJEKTPLAN LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND. Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 LINKÖPINGS SAMORDNINGSFÖRBUND PROJEKTPLAN Datum: 2011-12-02 Reviderad 2012-05-28 Projektbenämning Utveckling och implementering av långsiktigt stöd i arbetslivet Projektägare Linköpings kommun/omsorgskontoret

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

!"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström

!#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström !"#$%&' 30/11 2012 GR Utbildning Sofia Larsson & Anna Liljeström 24% av Sveriges ungdomar har fyra år efter uppropet inte fått slutbetyg i gymnasiet.!"#$%&' !"#$%&' Elever som är 16 år eller äldre och

Läs mer

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18

Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Plats C-salen, kommunhuset, Västra Esplanaden 18 Datum och tid Onsdag den 22 maj 2013 Klockan 16.00-17.30 Närvarande Rose-Marie Holmqvist (S) vice ordförande Kennerth Björn, FUB Gudrun Rydh, NHR Kerstin

Läs mer

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN

SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Datum:2012-07-18 SLUTRAPPORT PROJEKTRAPPORT ENLIGT SJÄLVVÄRDERINGSMODELLEN Socialt företag- en väg till egen försörjning Dnr: 2011/15-SFV Rapportering avser Slutrapport för perioden 2012-01-01-2012-06-30

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET BRÄCKE KOMMUN

SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET BRÄCKE KOMMUN SOCIALPSYKIATRISKA TEAMET BRÄCKE KOMMUN EN SAMMANFATTNING Oktober 2011 Pia Kjellberg Alf Persson Christina Amrén Inledning Socialpsykiatriska teamet i Bräcke startades som ett projekt den 1 september 2010.

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Projekt regional samverkan Sfi

Projekt regional samverkan Sfi Projekt regional samverkan Sfi Projektet finansieras av Länsstyrelsen Örebro län enligt 37 förordningen, beredskap och kapacitet samt regional samverkan. Projektägare är Sydnärkes Utbildningsförbund som

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta kommun.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2012-06-15 1 Plats och tid Surahammars kommunhus, kl 09.00-12.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, landstinget Västmanland Henry Komulainen, vice ordförande, Försäkringskassan Helena

Läs mer

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund

Aktivitet JobbTorg. Bakgrund Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-11-24 1(7) Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 60 18, 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Aktivitet JobbTorg Bakgrund Styrelsen

Läs mer

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts

Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Samverkan och flernivåstyre för att förhindra dropouts Erfarenheter från svenska ESF-rådets tidigare dropouts-satsningar Ann.ohman-sandberg@apel-fou.se Relationen studier -arbete för unga i Sverige Andel

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun

Plan för. Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Plan för Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun Innehållsförteckning Studie- och yrkesvägledning i Tranås kommun... 2 Definition av studie- och yrkesvägledning... 2 Mål för studie- och yrkesvägledningen...

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): oktober 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för perioderna 111201-131231, 140101-140630 för projekt Jobbstudion i Knivsta finansierat av Samordningsförbundet Uppsala län

Slutrapport för perioderna 111201-131231, 140101-140630 för projekt Jobbstudion i Knivsta finansierat av Samordningsförbundet Uppsala län 1(17) Slutrapport för perioderna 111201-131231, 140101-140630 för projekt Jobbstudion i Knivsta finansierat av Samordningsförbundet Uppsala län 2 Innehållsförteckning Underlag för slutrapport för projekt

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014

EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE. Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 EN ALLDELES EGEN VÄG TILLBAKA TILL ARBETE Projekt Norrsken - Summering 2010 2014 PROJEKT NORRSKEN FAKTA FAKTA PROJEKTTID: 1 september 2010 31 augusti 2014 Vänder sig till kvinnor och män i Piteå och Arvidsjaur

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE I TRANÅS KOMMUN OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE 1 INLEDNING... 1 1.1 PARTER... 1 1.2 GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 1 1.3 DELMÅL

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ansökan om medel från Samordningsförbundet Skellefteå Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Fyll i nedanstående ansökan. Observera att ett krav för att ansökan ska behandlas är att den tar upp samverkan

Läs mer

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå

Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Timrå 111031 Slutrapport för projekt Sambandet i Timrå Projekttid 2007-09-01-2011-08-31 Bakgrund Under våren 2007 gjorde beredningsgruppen i förbundet en kartläggning av personer tillhörande målgruppen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Samverkan Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Kriminalvårdens klienter ska få del av Arbetsförmedlingens tjänster efter behov och

Läs mer

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun

BOU2015/393 nr 2015.2996. Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun BOU2015/393 nr 2015.2996 Handlingsplan för Studie- och yrkesvägledning i Håbo kommun 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning... 3 Studie- och yrkesvägledning... 4 Ansvar... 5 Huvudmannens ansvar... 5

Läs mer

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011

2011:4. Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 2011:4 Delrapport Praktiksamordningen i Valdemarsvik nov 2011 Bakgrund Praktiksamordningen i Valdemarsvik startade under år 2009. P.g.a. rekryteringsproblem kom arbetet igång på allvar först under våren

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också!

Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet. Välkommen du också! Med vårt stöd kan alla som vill delta i arbetslivet Välkommen du också! Välkommen till Misa Behöver du stöd för att ta dig fram i arbetslivet? Kanske är du anhörig till någon som behöver stöd eller handläggare

Läs mer

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012

Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Handlingsplan Entreprenöriellt Lärande Kalix kommun 2011-2012 Näringslivet i Kalix 2011 Näringslivet i Kalix är mycket differentierat med en stor bredd och lite av ett Sverige i miniatyr. Basindustrierna

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): maj 2011 1. Verksamheten

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer