Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg"

Transkript

1 Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj december 2014 Svenstavik , Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom

2 Sammanfattning Under rapporttiden maj-december 2013 så har projektet kommit in i en arbetsfas, efter en ganska lång startfas. Det tar tid att hitta arbetsformer för alla inblandade parter. Nu, ett år efter start, så känner många inom kommunens organisation igen namnet Navigator, medan många fortfarande undrar vad det är för verksamhet. Då tar det antagligen lika lång tid ute bland våra samverkansparter och bland kommunmedborgarna att upptäcka vad Navigator i Berg är, och har att erbjuda. 19 deltagare har under året deltagit, några är kvar och några har gått vidare till arbete, studie, praktik eller annat. Projektet harutarbetat och provat två olika modeller och har tagit fasta på det som fungerat utifrån de förutsättningar som varit, dels individers behov och dels tillgängligheten i kommunen. Utarbetade formulär för självskattning, individuell planering och utvärdering är några av de dokument som kommer att kvarstå och vidareutvecklas i Navigators modell. Nu har projektet ett år kvar, har flyttat till bättre lokaler i gamla tingshuset i Svenstavik, och i samband med det kommer en nyinvigning att ske i januari Förhoppningen är att Navigator ska kunna stanna i tingshuset och genom en fortsatt samverkan mellan parterna bli en naturlig väg in för ungdomarna i kommunen som behöver olika insatser för att nå sina mål. Övergripande mål Skapa en arena och arbetsmodell för ungdomar, unga vuxna som är i eller riskerar ett utanförskap. En gemensam plattform mellan kommun, myndigheter och arbetsliv som möjliggör ett effektivare resursnyttjande och ger ungdomarna en snabbare väg mot egen försörjning. Under sommaren och hösten har tankar kring ledorden för Navigator i Berg pågått. På remiss ligger nu: Påverkan, Mål, Kreativitet och Välmående. Även att arbetet ska vara flexibelt efter ungdomens behov och förutsättningar. Ledorden ska användas för att bidra till att deltagarna ska få en bild av vad de kan vänta sig hos oss. Lokal: När det gäller den fysiska arenan så har ett arbete pågått under sommaren och hösten om att få hyra en lokal på gamla tingshuset i Svenstavik. Vi lämnade en fråga till samjamt om projektet kan betala hyreskostnaden och det var ok att använda det utrymme som finns i den beviljade budgeten. Nästa steg vara att få lokalen målad och till den 1/11 var den inflyttningsklar. Maria och Andrea flyttade då sina arbetsplatser från regnbågen dit, och all verksamhet med ungdomarna sker nu där. Gemensam plattform: En kartläggning pågår för de olika insatserna som parterna i dagsläget kan erbjuda individerna. Den beskrivs som en översiktlig bild, med olika färger för de olika parternas insatser. (Bilaga 1)

3 Delmål 1. Att bygga upp ett väl fungerande team, med tillgång till kompetenser och insatser som snabbt kan kopplas på utifrån individernas behov och förutsättningar. Personal Projketets medarbetare är som tidigare Therese Martebo som är projektledare på 20%, Maria Wåger socionom 100% och Andrea Bodin hälsopedagog som anställd på 80% i projketet Plug-in är och är huvudansvarig för KIA, det kommunala informationsansvaret. Andrea kommer from. januari att arbeta 20% på Fjällgymnasiets del i Plug-in, då det är betydligt fler deltagare där, och Katarina Danielsson som är Plug-ins projektledare kommer att arbeta med Plug-ins transnationella frågor på 30%. Arbetet fortgår med att lösa frågan om mer studie- och yrkesvägledare i Navigator samt frågan om arbetsterapeut i projketet. Arbetsgrupp Regelbundna träffar sker med arbetsgruppen, som fungerar mycket bra. I arbetsgruppen är det förutom Navigators medarbetare, handläggare från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. På dessa träffar lyfts alla inskrivna deltagare så alla har samsyn kring individens situation och insatser. Nya aktualiseringar lyfts också i gruppen. Det som varit specifikt för Navigator i Berg skiljt från andra liknande verksamheter är att det alltid har varit en handläggare med från aktualiserande part (IFO, AF, FK och KIA) då ungdomarna skrivits in i verksamheten. Efter sommaren har parternas handläggare pga. tidsbrist önskat att delta enbart när de bedömer att individen har behov av att de är med. Vi ser från Navigator att det är en fördel att parten är med vid första träff. På så sätt får alla berörda samma information kring vad som insatsen syftar till, och ungdomen själv slipper att ha flera liknande möten med olika myndigheter. Detta ökar även samverkan mellan myndigheterna då en ungdom ofta är inskrivna på flera ställen. Genom samtycke har parterna kontakt med varandra kring individen, så den slipper springa runt. En gemensam utvärdering genomfördes av arbetsgruppen den 3/6 utifrån vårens insatser och deltagare. En gemensam syn är att de individuella uppläggen fungerar bättre än gruppaktivitet och att det är bra att höstens insatser fortsätter så. Navigator samverkar med parterna även när det gäller att nyttja den kompetens som finns i kommunen. Navigators personalgrupp får from november regelbunden handledning och stöd inom MI, motiverande samtal. Det är Ann-Katrin Elvidotter, psykiatrisjuksköterska inom vuxenteamet som håller i handledningen. Hon har utbildning på att fortbilda inom MI. Positivt för Navigator att kunna ha individuella samtal med mer motiverande karaktär. Styrgrupp Under rapportperioden har vi haft ett styrgruppsmöte, den 13/6. Det är svårt att få parterna med på träffarna, men de flesta kommunicerar via mail kring de punkter vi har på agendan. Höstens styrgruppsmöten blev inställda pga. flytt av loksammöte och för få deltagare vid de datumförslag vi haft.

4 Projektgrupper I juni och i oktober har projekten Navigator och Plug-in haft gemensamma samverkansträffar med genomgång av hur vi jobbar mot de olika projektens mål. Dels vad som har skett under våren och sedan vilka insatser som planeras för hösten. Många delar går samman, men det är viktigt att tydliggöra vad som hör till respektive projekt. Detta har medfört att viss revidering av projektmedarbetarnas arbetsbeskrivningar har gjorts. Det är en gemensam syn på samordningsvinsterna då projekten jobbar så nära tillsammans. Fortsatta träffar mellan projekten är inplanerade med nästa träff den 4/ Att utveckla modeller och arbetssätt med ett hälsoperspektiv som praktiseras under projekttiden. Metoder prövas, väl anpassade utifrån vad varje individ behöver, och utformas till arbetsmodeller. Orienteringskurs med individuell planering pågick under mars till maj. Utvärderingarna visade att gruppaktivitet på detta sätt inte föll väl ut bland deltagarna. Endast två av 8 deltagare svarade på enkäten, men muntliga reflektioner och några avbrott visade på detta. Individerna har så stora skillnader i sina behov av insatser så mer individuella möten är att föredra. Även vid utvärderingsträffen med parterna i juni så framkom att spridningen av insatsbehoven hos individerna är så stora så en individuell lösning passar bäst. Vi har därför under sommaren utformat en ny modell som vi provat under hösten, 3:2 modellen. Den bygger på en individuell handlingsplan som anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Tre veckor med förutbestämda aktiviteter t.ex. studiebesök, gäster, hälsoföreläsningar, individuella samtal, photovoice eller Öppen dörr. Dessa aktiviteter genomförs i grupp, men de är individuellt planerade utifrån var och en. Dvs. alla behöver inte delta på allt. Sedan följer två veckor som innehåller uppföljning och eventuell revidering av handlingsplaner. Här är det enbart individuella träffar med deltagarna, där det också genomförs individuella aktiviteter utifrån deltagarnas intresse. Gärna en fysisk utmaning eftersom många deltagare är mer stilla och inte känner av effekterna av den formen av påfrestning. Denna modell känns väldigt bra eftersom vi frångick grupptänk och fokuserade mer på varje individ. Berg är en liten kommun och antalet aktualiseringar är inte så många, och individernas behov av insatser skiljer sig i ett väldigt brett spann. Några står relativt nära arbetsmarknad medan andra har mycket lång väg kvar. Under våren upplevdes en frustration att i grupp inte kunna möta individerna där de var och kunna ge den individuella insatsen. Det vi sett i större kommuner är att man har ett flertal projekt för att individerna ska komma till rätt insats. Tyvärr har modellen inte kunnat prövas i den utsträckning vi önskat då det har varit få aktualiseringar under hösten. Många av de inplanerade aktiviteterna har blivit inställda. Vi samverkar med SFI, Introduktionsprogrammet och NiB som har deltagit på några av aktiviteterna. Vi tror att det ger en vinst i integrationsarbetet men även ekonomiska vinster när vi samverkar kring de insatser som är lika mellan verksamheterna. T.ex. besök på Birka och kreativ verkstad med KonstLAB.

5 Ett samarbete med Studiefrämjandet har inletts för att diskutera möjliga samarbetsvägar där bl.a. kurs kring självkänsla samt körsång är några av spåren. Matkurs med inriktning hälsa har efterfrågats av ett par deltagare. Vi har kollat upp möjligheten att få in en dietist som kan hjälpa till att starta upp detta, men tyvärr finns ingen att tillgå inom primärvården. (Primärvården ska i projektet bidra med olika professioners kompetens.) En förhoppning är att ungdomarna ska få tilltro och stöttning att själva starta studiecirkel eller kurs inom ett område de känner sig trygga med, vilket vi ser som utvecklande för målgruppen. Vi har på samma linje börjat diskutera med Helen Kristoffersson på projektet NiB, Nätverksintegration i Berg om hur våra ungdomar skulle kunna växa genom att anordna och leda aktiviteter för nyanlända flyktingar. Eftersom det individuella upplägget fungerar bäst just nu så arbetar vi på att strukturera upp samtalen så de följer en viss planering. Givetvis är det individens behov som styr samtalet, men det går att täcka upp samtalsområden som vi vill att alla ska gå igenom. Detta kan också leda till en tydligare process hos individen, så man inte stampar på samma ställe. En samtalsmall är utformad för den första telefonkontakten med KIA-ungdomar, som också kan användas till viss del för övriga ungdomar. Ett problem vi haft under projektets gång är att individerna har svårt att ta sig till Svenstavik av olika anledningar, men mestadels genom bristen på bussar. Vi har löst det genom att hämta och lämna ute i byarna, vilket är positivt i att individerna deltar, men negativt i att inte hinna träffas så ofta som man vill. Dock överväger det positiva där individen deltar och når ett steg närmare sitt mål. I en förlängning ser vi att en bil behöver finnas tillgänglig för Navigator i Berg. 3. Att verka för att bygga upp en praktikbank. Tillsammans med arbetsgivare, företagarföreningar, näringslivsavdelning, skolor samt projekten Plug-in och NiB ska projektet verka för att ta fram platser för arbetsträning och praktik. Även specificerade praktikplatser till ungdomar med särskilda behov. Det här delmålet är så omfattande så vi har beslutat att lämna det som delmål. Det är många parter i kommunen som har intresse av en praktikbank. Några möten har genomförts mellan Navigator, näringslivsavdelningen och skolan och frågan behöver lyftas på en högre nivå än som ett delmål i projektet. Via kommunen och arbetsförmedlingen är en etableringskoordinator på väg att anställas. Denne person kommer att vara en samarbetspart när det gäller just praktikplatser. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samarbetar också med företag och offentlig verksamhet kring praktikplatser. Handledarutbildningar är en viktig del att samverka kring, då syftet med praktiken skiljer sig åt mellan de olika organisationerna. En ungdomssamordnare ska nyanställas i kommunen som också blir en viktig samarbetspart, både kring näringslivskontakter och kring ungdomars aktiviteter. Under hösten är det 2 deltagare som haft/har praktik, där vi ordnat med plats tillsammans med individen.

6 4. Att öka antalet ungdomar som uppnår ett slutbetyg /examensbevis. Ingen statistik finns än som visar några resultat angående slutbetyg. Antal som gått vidare från Navigator till studier är 4; 2 killar och 2 tjejer. 5. Att utarbeta en plan för hur hemkommunen i ett tidigt skede ska få ta del av vilka elever som riskerar avbrott på kommunala skolor samt friskolor inom länet. (Ingår också i målen för Plug-in.) Under oktober har det regionala KIA-arbetet påbörjats och inneburit 2 träffar med både övergripande och detaljerade frågor som rör arbetet med ungdomarna i KIA i länet. 6. Navigatorverksamheten delas in i två grupper, där en grupp är deltagare med aktivitetsersättning från försäkringskassan. Detta för att dessa deltagare kan ha specifika behov som behöver tillgodoses utifrån sina funktionsnedsättningar. Hitintills i projektet har det inte varit aktuellt med indelning i dessa grupper. Framåt i projektet har alla individuellt upplägg så det blir inte aktuellt med olika grupperingar. I orienteringskursen deltog en individ med aktivitetsersättning vilket tillförde både grupp och individ fördelar. Tre deltagare med aktivitetsersättning har från början valt att ha ett individuellt upplägg. Vi har sett att deltagartiden på ett år är för kort tid. En deltagare med aktivitetsersättning har nu i december fått förlängt ett halvår. Vi såg att motivationen sjönk rejält när deltagaren insåg att Navigatortiden snart var slut, då deltagarens steg framåt precis hade börjat. 7. Att verka för att få in en arbetsterapeut i projektet. Vi vill prova att arbeta med olika hjälpmedel för individens utveckling, såväl vardagsstruktur som vid inlärning och arbete. Alla tre medarbetare från Navigator var på studiebesök i Umeå, Ungdomstorget, i början av september. Där fick vi goda exempel presenterade där arbetsterapeut var en av professionerna kring ungdomarna. Vi har diskuterat det vidare i länet och samordningsförbundet blir den organisation som samordnar och hjälper olika samjamtprojekt igång med att prova ut modeller med arbetsterapeut. Uppföljningsmöte från Umeåträffen den 22/10 där projektägare, projektledare från Navigator i Berg, Unga i huset, Navigatorcentrum, UMA (unga med aktivitetsersättning) och samordningsförbundet fortsatte att diskutera möjligheten med arbetsterapeut. Även den 12/12 var det en fortsatt diskussion om detta mellan samjamt, Strömsund På väg, Östersund UMA och Navigator i Berg. Det är i dagsläget Östersund och Strömsund som arbetar för att gå vidare med modellen. Det gemensamma beslutet var att börja i hanterbar skala, med två kommuner, och sedan kunna sprida erfarenheterna vidare. Navigator i Berg är dock med i processen och följer arbetet utan att själv delta med individer.

7 8. Att utforma en modell för övergång mellan gymnasiesärskolan och den fortsatta sysselsättningen. Här har vi kartlagt hur det idag fungerar, och inte direkt arbetat med att utforma modell. Övergången fungerar idag bra med de samarbetsparter som för närvarande är aktuella, Jämtlands gymnasium och Höghammarskolan i Bollnäs. Det sker planeringsträffar mellan elev-föräldrar, skolan, hemkommunen, LSS om det är aktuellt, försäkringskassan och arbetsförmedlingen både i årskurs 3 och årskurs 4 för att övergången till fortsatta studier eller arbete ska bli bra. Fjällgymnasiet har sedan 2011 gymnasiesärskola och har detta läsår årskurs 2 som högst. Planeringen är igång för hur strukturen ska se ut för samverkansträffar med berörda parter inför årskurs 3 och 4, för att förbereda för elevernas fortsatta sysselsättning. Vi har från Navigator och Fjällgymnasiet deltagit i skolverkets konferens kring just denna fråga, och planerar en struktur med berörda parter även för de ungdomar som inte går gymnasiesärskola, men som har någon form av funktionsnedsättning. Kvantitativa mål är att 40 ungdomar medverkar i Navigator under projekttiden, varav dessa uppskattas att: 30 deltar i orienteringskurs samt att 30 går vidare mot praktik, arbete eller studier Totalt antal inskrivna i Navigator från start fram till 11 december (8 killar 11 tjejer) Varav totalt antal utskrivna i Navigator från start fram till 11 december (5 killar 4 tjejer) Varav 2 vidare till studier (1 kille 1 tjej) 22% 1 vidare till arbete (kille) 11% 3 vidare till att få stöd från andra myndigheters insatser (3 tjejer) 33% 3 avslutat Navigator innan planerat avslut. (3 killar) 33% 32 % har gått vidare till annan instans, praktik, studier eller arbete. (6 av killar, 4 tjejer) Reflektion: Projektet håller en stöttande kontakt med de ungdomar som önskar det efter att de börjat studera, eller gått in i annan sysselsättning. Det som är intressant är att en så stor del vill ha den här fortsatta kontakten. I dagsläget är det 5 av 11 som önskar fortsatta kontakt trots att de är hos annan aktör. Efter utvärderingar hoppas vi kunna se betydelsen av detta och bör ta med det i modellen och metodbeskrivningen. För statistiken ska bli rätt med inskrivna respektive utskrivna behöver vi utöka med en kolumn för utskrivna i en sysselsättning, men med fortsatt kontakt med Navigator i Berg.

8 De som har fortsatt kontakt är i följande sysselsättning: 2 studerar 1 har praktik 1 arbetar i daglig verksamhet 1 deltar i annan insats Aktualiserande parter Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Socialtjänsten KIA 3 (1 kille, 2 tjejer) 4 (2 killar, 2 tjejer) 3 (1 kille, 2 tjejer) 9 (4 killar, 5 tjejer) Ekonomi Projektet följer den budget som upprättats. Det som förändrats från 1/11-13 är att Navigators lokal betalas av det lilla överskott som samlats under projekttiden. Det är beräknat att överskottet som kommer under året ska täcka upp hyreskostanden projekttiden ut. En deal med Plug-in gjorde att vi kunde köpa in en begagnad soffgrupp och lite småsaker för att göra den nya lokalen välkomnande och trevligt. Plug-in betalade för Marias del i Plug-ins konferens så Navigator kunde behålla sina pengar för möbelinköpen. Aktiviteter för Navigators medarbetare 2/5 Avslutades photovoicekursen. Andrea och Maria hade parallellt med sin egen kurs genomfört photovoice med några av Navigators deltagare. Photovoice var en metod vi använde oss av i orienteringskursen vilket kändes väldigt bra och användbart. Under hösten har ingen kurs pågått när det varit mer individuellt riktade insatser, och upplägget med photovoice har inte passat. 16/5 Föreläsning av Zara Mohammed om integrationsfrågor som alla i Navigator och Plug-in deltog i. 17/5 Samjamtdag på Storsjöteatern i Östersund där Maria och Therese deltog. Goda exempel presenterades från bl.a Västerås med sin arbetsmarknadsutbildning i skolorna och Strömsund med sin arbetsterapeut i projektet. Båda är insatser som är intressanta för oss att gå vidare med. Västeråsmodellen är vidare diskuterad både med kommunens näringslivschef och med regionförbundets utbildningschef, det är en fråga som bör täcka hela Jämtlands län. Samma dag och på samma plats var det också ungdomskonferens, Unga Non Stop, där Plugin hade en monter med personal från Berg, Katarina och Andrea. 20/5, 19/8 hade Therese träffar med kommunens näringslivschef, politiker och skolutvecklare angående behovet av praktikplatser för olika verksamheter. Diskussion kring Navigators delmål om praktikbank som egentligen behövs för alla organisationers behov.

9 24/5 Spridningskonferens i Stockholm som Maria och Therese åkte på tillsammans med Gunilla Kaev samjamt, och Bengt Werin från Unga i huset. Grenverket Södertörn presenterade sina olika projekt där vi fick med oss många goda exempel. Vi köpte in ett deltagarmaterial som projekten Ung i Nynäs/Ung i Tyresö hade tagit fram. Det är en modell med strukturerat innehåll för 10 träffar. Det är intressant att se den stora skillnaden mellan stad och land, där de i Grenverket hade fem olika projekt beroende på ungdomarnas behov av stöd, där vi på landsbygden har ett projekt för alla dessa behovskategorier! 31/5 deltog Plug In i Berg tillsammans med Ewa Westman på en kompetensutvecklingsdag för alla SYV:are i länet. Vi informerade där om Plug In:s arbete på samtliga nivåer. För Bergs del innebar det bl.a. att visa på hur de två projekten Plug-in och Navigator samverkar. 2-3/9 Besök i Umeå för alla i Navigator tillsammans med samordningsförbundet Gunilla och Åke, Navigatorcentrum, UMA och Unga i huset. Vi besökte ungdomstorget där vi fick med oss goda exempel på hur Umeå drivit ESF-projekt med olika delprojekt för olika målgrupper. Navigator har på hemmaplan påbörjat en kartläggning över de olika insatser som parterna kan erbjuda, för att liksom Ungdomstorget, göra en översiktlig karta med färgmarkeringar för de olika insatserna. Det tydliggör för ungdomarna och även handläggare över vad som finns att tillgå. 24/9 Maria deltog i Plug-ins konferens om Göteborgsregionens arbete kring Dropouts. 23/10 Kurs inom Lösningsfokuserat förhållningssätt som Andrea deltog i, vilket ger konkreta exempel på hur de individuella samtalens upplägg ska inledas och avrundas mm. Verktyg och tänk från kursen kommer skrivas in i metodbeskrivningen. 24/10 Plug In i Jämtland har haft en utbildningsdag kring jämställdhet med Dan Humble, där Andrea deltog. 28/10 Fortbildningsdag för all personal från Fjällgymnasiet på Mittuniversitetet med miniseminarier om bl.a. stress/återhämtning, genusfrågor, avhoppsstatistik och avhoppsanledningar. 4-4/11 Kompetensforum i Östersund. Regionförbundet var värd för två halvdagar arbetsmarknadsinformation och goda exempel från företag och andra regioner hur man arbetar för sin arbetskraftsförsörjning. Therese deltog och lyssnade till bl.a. Västerås och Ö- vik som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i skolan /11 Plug-in konferens i Stockholm där både Maria och Andrea deltog. Spridning och erfarenhetsutbyten kring de egna och andras projekt. 27/11 Skolverkets konferens om övergångar mellan skola och arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Therese och två personal från Fjällgymnasiet deltog. 5/12 Maria deltog på Plug-in konferens om implementeringsprocessen.

10 Aktiviteter för Navigators deltagare 17/5 Ungdomsmässa i Östersund. Planen var att ha photovoiceutställning i samband med mässan den 17 maj, men deltagarna kände sig inte redo. Några deltagare besökte dock mässan. Semesterstängt på Navigator under veckorna /9 KonstLAB i Svenstavik med konstpedagogen Lotten Wallenhed. Kreativ verkstad med tema engagemang och påverkan. Genomfördes i samarbete med introduktionsprogrammet och SFI. Kreativitet är ett tema som diskuterats i projektet med önskan om att väva in på olika sätt i verksamheten under hela året. Förutom den egen goda känslan kring att kreativitet är viktigt och nyttigt så har forskning visat att det ökar människors välmående och hälsa, samt ökar självkänsla och initiativförmåga om de får möjlighet att vara kreativa i någon form. 10/10 KonstLAB i Östersund. Sant? Med filmaren Roozbeh Behtaji. Deltagarna fick arbeta med bild och text, hur budskap förändras och att kritiskt granska det man ser i olika medier. 18/10 Demokratidagen. Ett par deltagare har tillsammans med personal deltagit på Demokratidagen som anordnas för Bergs och Härjedalens kommuner. Fantastiskt upplägg där ungdomarna får se hur det går till rent strukturellt och även hur de själva kan påverka och se skillnader under en politisk process. Detta, tillsammans med uppföljningsträffar, kommer bli ett stående inslag i Navigators framtida verksamhet. Den 17/12 var det uppföljning av demokratidagen med kommunledning och alla som deltog. 26/11 Vi besökte KonstLABs workshop med 1 deltagare (av 5 anmälda! ) som fick reflektera över Spegel eller fönster? när det gäller andra människors tankevärld. Vi ser det som en del i arbetet för självkännedom och livskunskaper Detta är de större aktiviteterna vi gjort i grupp, vi har också gjort studiebesök på Birka och Primrose. En reflektion över alla inplanerade aktiviteter, såväl studiebesök, inbjudna gäster eller individuella samtal så är det genomgående en stor del som blir avbokade. Deltagarna hör av sig i sista stund om att de inte kan komma eller kommer inte utan att höra av sig. Detta har gjort att väldigt mycket tid har gått åt till att ta kontakt, boka om, ändra planer och så vidare. Oftast löser det sig relativt bra, eftersom vi alltid har andra arbetsuppgifter att göra vid avbokningar eller uteblivna besök. Däremot kan det medföra att vi inte träffar vissa individer så mycket som vi önskar.

11 Spridning av projektet Navigator i Berg 29/5 Information för verksamhetsnämnden i Bergs kommun för att informera och ge en bild över projektets verksamhet och resultat hittills. Vi påvisade den sneda könsfördelningen som inte syns bland deltagarna i Navigator i Berg, men i insatserna för målgruppen i KIA. 11/6 Information för kommunstyrelsen om Navigator i Berg. 22/8 Information om Navigator på Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen. 30/8 Monter tillsammans med näringslivsavdelningen i kommunens tält vid Älghälga där Navigator i Berg marknadsförde sin verksamhet och fångade upp intressen från personer i näringslivet som skulle kunna ta emot praktikanter, eller komma och berätta om sin verksamhet/sitt arbete. 4/9 Information för barn- och utbildningsutskottet, i samband med information om studieavbrott från gymnasieskolor. 16/9 Studiebesök av ett Nord-Irländskt projekt genomfördes i länet, där vi fick besök utifrån att vi är en glesbygdskommun, i jämförelse med Östersund som också haft besök. Detta gav ömsesidiga nya kunskaper om framgångsfaktorer kring ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. En uppföljande träff gjordes också med parterna i länet i oktober. 11/10 Samjamtdag för länets alla projekt. Redovisning av våra erfarenheter och utmaningar i projekten. Mycket lärorikt med erfarenhetsutbyten. 18/10 Demokratidagen på Vemdalsskalet, Bergs och Härjedalens kommuner i samverkan. 30/10 Världens bästa regionala utbildningssystem är ett projekt som drivs av Mittuniversitetet, där Fjällgymnasiet är en av tre deltagande skolor. Fjällgymnasiet var värd för en heldagsträff, med ca 100 inbjudna gäster. Navigator visade sin verksamhet i en av montrarna, tillsammans med Plug-in. 7/11 Ungdomsnätet som är en samverkansgrupp för alla som möter ungdomar i sitt arbete i kommunen. Detta samordnas av nuvarande ungdomskonsulenten Kajsa Kårwik. Med på mötet var representanter från kyrkan, polis, socialtjänst, integration, grundskola och gymnasiet (Katarina) samt olika projekt (Maria och Andrea). Vinsterna är att synliggöra vilka som jobbar med målgruppen unga i kommunen och på vilket sätt, samt se hur vi kan samverka bättre. Dessa träffar genomförs 2 gånger per år. Träffar med andra projekt i länet som Krokom och Östersunds navigator, samt träffar med andra parter som Miroi, kommunens näringslivsavdelning, vuxenteamet samt kommunens politiker ökar också spridningen av projektet.

12 Tidningsartiklar: ÖP den 17 december 2013 Andrea Bodin och Maria Wåger, jobbar egentligen för Navigator i Berg men sitter också i Tingshuset i Svenstavik, det hus som nu fungerar som värmestuga och en plats för de som saknar ström kan laga mat. Fotograf: Urban Råberg. LT den 13 juli 2013 Många unga säger att de inte vill tillbaka till skolan vilket enligt Andrea Bodin hälsopedagog på Navigator ofta beror på att de haft en dålig upplevelse av grundskolan eller gymnasiet. "Men det traditionella gymnasiet är inte det enda alternativet. Beroende på hur gammal man är så finns det alternativ som folkhögskolor eller vuxenutbildningar som de flesta inte har så stor koll på" säger Andrea Bodin. Foto:Jonas Herjeby Navigator i Berg ska få unga ut i arbetslivet SVENSTAVIK Med projektet Navigator i Berg ska Bergs kommun få fler ungdomar i sysselsättning. Nästan tio procent av ungdomarna Bergs kommun mellan 16 och 25 år saknade sysselsättning under 2011 enligt den senaste statistiken från SCB. På grund av den höga ungdomsarbetslösheten har kommunen därför valt att satsa på ett projekt kallat Navigator i Berg. Målet är att skapa struktur för samverkan samt metoder för att med fokus på studier hjälpa deltagarna ut i arbetslivet. Målgruppen för projektet är personer mellan 16 och 29 år. Att det ska vara fokus på studier i första rummet är för att vi utifrån forskning vet att det finns så många fördelar med att ha med sig studierna, säger Andra Bodin, hälsopedagog på Navigator i Berg.

13 Projektet är ett samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen (IFO) samt det kommunala informationsansvaret som aktualiserar deltagare. I Bergs kommun har det ju tidigare varit så att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och IFO känt att de inte har någonstans att hänvisa de här unga människorna, de har inte kunnat hjälpa alla på ett tillfredställande sätt och därför vart det här efterfrågat, säger Andrea Bodin. Navigator ligger under Bergs Fjällgymnasium och öppnade för deltagare i mars. På plats får deltagarna stöttning mot sysselsättning genom individuella samtal, en personlig handlingsplan samt studie- och yrkesvägledning. Ungdomarna får även lyssna på föreläsare och delta i gruppaktiviteter i form av studiebesök. Allt för att bredda världsbilden så att man får nys om vilka passande alternativ som egentligen finns, säger Andrea Bodin. Enligt henne har projektet redan börjat ge resultat och flera deltagare har börjat studera samt kommit närmare arbete genom att gå vidare till ett arbetsmarknadsprogram hos Miroi. En tjej som hade hoppat av glädjer sig åt att börja på gymnasiet och en inriktning som hon inte alls hade kommit att tänka på själv, säger Andrea Bodin.

14 Bilaga 1

Slutrapport för projektet Navigator i Berg

Slutrapport för projektet Navigator i Berg Slutrapport för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 november 2012 31 december 2014 Svenstavik 140131 Maria Wåger, biträdande projektledare & socionom Therese Martebo projektledare Sammanfattning

Läs mer

Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg Delrapport 1 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 nov 2012 30 april 2013 Svenstavik 130429, Therese Martebo projektledare 1. Sammanfattning Navigator i Berg har som sitt övergripande mål att Skapa

Läs mer

Slutrapport för projektet Navigator i Berg

Slutrapport för projektet Navigator i Berg Slutrapport för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 november 2012 31 december 2014 Svenstavik 140131 Maria Wåger, biträdande projektledare & socionom Therese Martebo projektledare Sammanfattning

Läs mer

Delrapport 3 för projektet Navigator i Berg

Delrapport 3 för projektet Navigator i Berg Delrapport 3 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 januari 2014 18 juni 2014 Svenstavik 140618 Maria Wåger, biträdande projektledare & socionom Therese Martebo projektledare Sammanfattning Under

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan

Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Vinnaverkstaden Metodkategori 1 och 4 Individuellt anpassat stöd/utbildning/praktik Individuellt strukturerande samtal/stöd med elever i eller utanför skolan Problemet: Skolan har allt svårare med den

Läs mer

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt

Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt Birka Folkhögskola Arbetsförmedlingarna i Krokom och Östersund Samjamt 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Övergripandemål... 4 4. Delmål... 4 Att 15 ungdomar lär känna sina styrkor

Läs mer

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp:

Leva Livet. Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013. Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Leva Livet Lägesrapport Projekt Leva Livet jan-juni 2013 Projektets förutsättningar för deltagaren Beskrivning av målgrupp: Målgruppen kännetecknas av att ungdomarna är aktuella på minst en samverkansmyndighet.

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Ung i Tyresö redovisar Delårsrapport. Ung i Tyresö Januari juni Margareta Aissaoui Samordnare

Ung i Tyresö redovisar Delårsrapport. Ung i Tyresö Januari juni Margareta Aissaoui Samordnare Ung i Tyresö redovisar 2011-2 Delårsrapport Ung i Tyresö Januari juni 2011 Margareta Aissaoui Samordnare 2 Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 3 2. Beskrivning av Ung i Tyresö 4 2.1 Samverkan 4 2.2

Läs mer

Gemensamma taget, GT

Gemensamma taget, GT Gemensamma taget, GT Bakgrund/Problemformulering I Lycksele finns det ca: 80 helt arbetslösa ungdomar under 25 år och ytterligare 200 till som har deltid, eller tillfälliga anställningar. Ett flertal ungdomar

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Samordningsförbundet

Samordningsförbundet Samordningsförbundet Horisont - upprinnelse Projekt JobbTorg (2009-2010, 1,5 år) - aktiva insatser från dag 1 när ungdom (18-24 år) söker försörjningsstöd Bild: ökat inflöde av unga utan fullständiga betyg

Läs mer

Delrapport NIB- Nätverkande integration i Berg

Delrapport NIB- Nätverkande integration i Berg Delrapport NIB- Nätverkande integration i Berg Helene Kristoffersson 2012-11-29 Bakgrund och mål: Bakgrunden till detta projekt är att det fanns ett behov av att öka anställningsbarheten och kunskapen

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning

Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning 1(8) 2(8) Fredrik Aksell Fredrik.aksell@svedala.se Grundskola och gymnasium Utvecklingsplan för studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning Studie- och yrkesvägledning kan beskrivas som en

Läs mer

Samarbete och utveckling

Samarbete och utveckling Samarbete och utveckling Sex kommuner; Norrköping, Uppsala, Eskilstuna, Västerås, Örebro och Karlstad samt Arbetsförmedlingen. Finansieras av de sex samverkande kommunerna och Arbetsförmedlingen samt europeiska

Läs mer

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta

Jobbtorg Strängnäs. Jobbtorgets uppdrag ska omfatta Jobbtorg Strängnäs Jobbtorg Strängnäs är en satsning på ett integrerat samarbete mellan arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt bistånd och arbetsförmedlingen. Ett nära samarbete ska också finnas med gymnasieutbildning,

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret

KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017 KAA Det kommunala aktivitetsansvaret 2017-03-27 Varför behöver vi ha en gemensam handlingsplan/strategi för KAA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år

Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år SKRIVELSE Monica Isaksson, 20141014 Vårt Dnr: 2012-0043 Kommunstyrelsen Årlig rapport angående Informations- och uppföljningsansvaret för ungdomar 16-24 år Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2012-08-27,

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund

Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014. Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund ! Följeutvärdering av projekt Arbetskraftskoordinator Nov 2012 Mars 2014 Jane Magnusson, följeutvärderare, SERUS, Östersund Hur har utvärderingen genomförts? n Djupintervjuer med projektdeltagare 13 deltagande

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel

Ansökan om utvecklingsmedel 1 (5) Handläggare: Gunilla Ericsson 2013-10-23 GN 2013.0176 Gymnasienämnden Kommunstyrelsen Karlskoga Ansökan om utvecklingsmedel Sammanfattning Gymnasienämnden ansöker om utvecklingsmedel hos kommunstyrelsen

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna

Studie- och yrkesvägledning. Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Studie- och yrkesvägledning Inom gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna Beställningsuppgifter: Fritzes

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): juni 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Genomförandeprocessen

Genomförandeprocessen 1 Genomförandeprocessen Utifrån syftet att se hur genomförandet av projektet fungerar: Projektets målgrupp/deltagare Arbetsgivare Samverkansparter: handläggare, kontaktpersoner m fl Sammanlagt 30 intervjuer

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun

Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Lokal överenskommelse om introduktion för nyanlända invandrare i Västerviks kommun Bakgrund Centrala överenskommelsen År 2001 träffades en central överenskommelse om utveckling av introduktion för nyanlända

Läs mer

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014.

EN VÄG IN 9/12-2014. Ung i Ängelholm. Från projekt till mötesplats. Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. Ung i Ängelholm EN VÄG IN Från projekt till mötesplats Visningsexemplar av presentation från Ung i Ängelholms konferens den 9/12 2014. 9/12-2014 Allt material tillhör respektive upphovsman och får ej modifieras.

Läs mer

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm

Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Vår handläggare FÖRSLAG 1 (6) Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2010-04-07 Förvaltningschef Ert datum Er beteckning Del 1: Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm Bakgrund Viadidaktnämnden

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013

Mötesplats Arbetsmarknad. Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Mötesplats Arbetsmarknad Bildminnen från nätverksträffen 18 april 2013 Lärorika samarbeten och regional samverkan Här erbjuds du en arena för erfarenhetsutbyte och inspiration. Erfarna projektledare presenterar

Läs mer

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar!

Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Kommunikationsplan för Projekt Level Up för ungdomar, med ungdomar! Samordningsförbundet, Västra Skaraborg 1. Sammanfattning Level Up är ett treårigt projekt som drivs av Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan Arbetsmarknadsenheten Bilaga 3 Verksamhet i samverkan Hemsida: www.dalsed.se E-post: magnus.akesson@dalsed.se 1 Innehåll Samverkan... 3 Arbetsbeskrivning i samverkan... 3 Samverkan/Förebyggande... 4 Tänkbara mål i fortsatt

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Projektet Unga i Huset

Projektet Unga i Huset 1 2 Projektet drivs av med delfinansiering av i Jämtlands Län. 3 Delrapport 1 Datum 1 september 2012 31 januari 2013 2013-02-27 Projektet erbjuder 10-20 arbetsträningsplatser i Gamla Tingshuset för unga

Läs mer

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport

1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Sid 1 (6) Statusrapport till styrgrupp Projektets namn: MedUrs Rapportperiod: augusti - november Rapporten har skrivits av: Therese Lundgren 1. Väsentliga förändringar sedan föregående rapport Beskriv

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av:

Lägesrapport/slutrapport ALLMÄNNA UPPGIFTER. Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: ALLMÄNNA UPPGIFTER Verksamhetens/projektets namn: Projektet Mellansteget Rapporten har skrivits av: Camilla Lindström-Labba Rapporten avser perioden: 2013-07-01 2013-12-31 Har ni gjort egna uppföljningar*

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Kartläggning av befintliga verksamheter

Kartläggning av befintliga verksamheter Bilaga 2 Kartläggning av befintliga verksamheter Särskilda medel Utifrån att Mönsterås kommun hade en oproportionerligt hög ungdomsarbetslöshet år 2013, så beslutade kommunstyrelsen 1 att år 2014 avsätta

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan

Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan Bilaga 3. Verksamhet som ska bedrivas i samverkan En beskrivning av hur samverkan inom överenskommelsen organiseras utifrån de behov som identifierats. Inklusive de resurser som respektive aktör bidrar

Läs mer

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete

Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete Lokal överenskommelse om samverkan för unga till arbete UPPLANDS VÄSBY KOMMUN OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet SWECO STRATEGY Innehåll 1. Beskrivning av befintlig verksamhet...

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016

Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-12-17 12 (xx) Dnr SN 2015/251 Begäran om pengar för extra arbetsmarknadspolitiska insatser för ungdomar under 2016 Sammanfattning Arbetslösheten bland

Läs mer

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in

Dörröppnare. - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Dörröppnare - till arbetslivet - till studier - till sig själv - till en dörr in Syfte med W18-24 Att stärka och förbereda arbetslösa ungdomar för ett kommande inträde på arbetsmarknaden eller fortsatta

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad

Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter. - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Att stärka arbetet inom och lärandet mellan arbetsmarknadsenheter - Att utveckla och vårda arbetslivskontakter 100415 Kristianstad Syfte: att dela erfarenheter kring och skapa bättre förutsättningar för

Läs mer

Delrapport läsåret 2013-2014

Delrapport läsåret 2013-2014 Delrapport läsåret 2013-2014 Utvärdering våren 2014 Monica Andersson, projektledare 2014-06-26 Projektstart den 1 september 2014. Projekttid 16 månader. Deltagare i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping.

Skola till arbete. Pilotstudie. Flera funktionsnedsättningar. Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping. Skola till arbete Pilotstudie Flera funktionsnedsättningar Arvsfonden 2 terminer, 2010-2011 Grupp elever i Kungälv, Linköping Vägar till arbete Flera funktionsnedsättningar Allmänna arvsfonden 6 terminer

Läs mer

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället

- DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD. Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället - DET CIVILA SAMHÄLLET GÖR SKILLNAD Arbetsförmedlingen i Uppsala & TRIS-tjejers rätt i samhället Uppnå en snabbare etablering i samhälls- och arbetslivet Ökat egenansvar och ekonomiska incitament för individen

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar.

Horisont bygger på att hitta vägar för ungdomar till utbildning och jobb, genom ett projekt där flera myndigheter och organisationer samverkar. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2011-08-29 1(5) Projektplan Horisont Pia Andersson Enhetschef 054-540 50 87 Pia.andersson@karlstad.se Projektplan Horisont Vägledning, information, lärande för

Läs mer

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12

KA - Det kommunala aktivitetsansvaret. Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 KA - Det kommunala aktivitetsansvaret Beslutad av kommunstyrelsen 2015-05-12 Varför behöver vi ha en strategi för KA det kommunala aktivitetsansvaret? Det finns goda skäl för kommunen att satsa på ungas

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv

Skellefteå. Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Skellefteå Samordning av insatser utifrån ett individperspektiv Samlokalisering av fyra myndigheter Skellefteå kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västerbottenslänslandsting Professioner/kompetenser

Läs mer

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete

Ungdomsteamets vision är att genom samarbete med näringslivet kunna skapa alternativa vägar till arbete I Haninge kommun finns det c:a 1000 arbetslösa ungdomar, varav ungefär en tredjedel förekommer utanför den officiella statistiken. Den officiella statistiken visar att det finns ca 700 personer registrerade

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011

Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Slutrapport SATSA Implementeringsprojekt 2011 Inledning Syftet med SATSA-projektet var att utveckla nya samverkansformer mellan Örebro kommun landstinget arbetsförmedlingen och försäkringskassan, så att

Läs mer

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014

Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för projekt Leva Livet Dec 2011- Nov 2014 Leva Livet Slutrapport för Leva Livet dec 2011-nov 2014 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Mål och syfte med projektet... 3 Verksamhetsmål...

Läs mer

Trepartsamverkan Irja Tiainen

Trepartsamverkan Irja Tiainen Trepartsamverkan Irja Tiainen Irja.Tiainen@Kommunal.se Arbetsmarknadsansvarig Kommunal Trollhättan Vänerväst 1 Regelbundna möten. Detta ställer krav på regelbundna möten med Arbetsförmedlingen, arbetsgivaren

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015

Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Trainee för personer med funktionsnedsättning - 2015 Ett arbetsmarknadsprogram för personer med funktionsnedsättning, i samarbete mellan Göteborgs Stad, Arbetsförmedlingen och HSO Göteborg. Programmet

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): november 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen.

Styrgrupp. Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. En väg in Många vägar ut Styrgrupp Kommunen kommundirektör och kvalitetschef samt förvaltningschefer från utvecklingsförvaltningen och socialförvaltningen. Arbetsförmedlingen chef för Arbetsförmedlingen

Läs mer

Slutrapport sept 2013 dec 2014

Slutrapport sept 2013 dec 2014 Slutrapport sept 2013 dec 2014 Förslag på aktiviteter för framtiden Projektstart den 1 september 2013. Projekttid 16 månader. Parter i projektet är Åre kommun, gymnasieskolan och Arbetsförmedlingen, Målgrupp

Läs mer

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet?

Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? Kan samverkan bidra till inflytande, självständighet och delaktighet? En samverkan mellan Förvaltningen för funktionshindrade och Vuxen- och arbetsmarknadsförvaltningen Gunilla Andersson & Bodil Lundvall

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Sammanställning över utvärdering av MYSAMworkshop Bollnäs nov 2015

Sammanställning över utvärdering av MYSAMworkshop Bollnäs nov 2015 Sammanställning över utvärdering av MYSAMworkshop Bollnäs 24-25 nov 2015 Antal deltagare: 47 Varav från kommunen: 15 RG: 16 AF: 7 FK: 5 Aleris: 4 Antal utvärderingssvar: 36 Varav från kommunen: 12 RG:

Läs mer

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning)

Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) 1 [7] Referens Carin Svensson Mottagare Styrgruppen Slutrapport Projekt Bobsy (boende, behandling, sysselsättning) SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, Besök Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(8) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning):mars 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): februari 2014 1. Verksamheten

Läs mer

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning

Till/ Sida 1 av 7. Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Dnr. (Typ 06/KS0003) Datum 2013/05/22 Till/ Sida 1 av 7 Torsås Modellen 1-5 Metodbeskrivning Inledning Detta dokument är en beskrivning av arbetsmodellen Torsås Modellen 1-5. Dokumentet skall ses som en

Läs mer

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning

Projektrapport Vuxna år. 1. Sammanfattning Sid 1 (6) Projektrapport Vuxna 16-64 år Projektnamn: SPIRA Anställningskompetens Projektägare: Medlefors fhsk Samverkansparter: Samordningsförbundet Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Skellefteå kommun

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(5) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2013 1. Verksamheten

Läs mer

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017

2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 2014-04-29 (Uppdat 150929) Studie- och yrkesvägledning i Vellinge kommun, inklusive Arbetsplan 2014 2017 Vad är studie- och yrkesvägledning? I Vellinge kommun finns studie- och yrkesvägledarna samlade

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Mentorskap. Bakgrund. Arbetsgruppen har bestått av:

Mentorskap. Bakgrund. Arbetsgruppen har bestått av: Mentorskap amordningsförbundets beredningsgrupp har, i samarbete med en arbetsgrupp, utvald av FINM Landskrona-valöv, fått i uppdrag att skriva en projektansökan för projekt Mentorskap. Projektnamnet Mentorskap

Läs mer