Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg"

Transkript

1 Delrapport 2 för projektet Navigator i Berg Gäller tiden 1 maj december 2014 Svenstavik , Therese Martebo projektledare Maria Wåger socionom

2 Sammanfattning Under rapporttiden maj-december 2013 så har projektet kommit in i en arbetsfas, efter en ganska lång startfas. Det tar tid att hitta arbetsformer för alla inblandade parter. Nu, ett år efter start, så känner många inom kommunens organisation igen namnet Navigator, medan många fortfarande undrar vad det är för verksamhet. Då tar det antagligen lika lång tid ute bland våra samverkansparter och bland kommunmedborgarna att upptäcka vad Navigator i Berg är, och har att erbjuda. 19 deltagare har under året deltagit, några är kvar och några har gått vidare till arbete, studie, praktik eller annat. Projektet harutarbetat och provat två olika modeller och har tagit fasta på det som fungerat utifrån de förutsättningar som varit, dels individers behov och dels tillgängligheten i kommunen. Utarbetade formulär för självskattning, individuell planering och utvärdering är några av de dokument som kommer att kvarstå och vidareutvecklas i Navigators modell. Nu har projektet ett år kvar, har flyttat till bättre lokaler i gamla tingshuset i Svenstavik, och i samband med det kommer en nyinvigning att ske i januari Förhoppningen är att Navigator ska kunna stanna i tingshuset och genom en fortsatt samverkan mellan parterna bli en naturlig väg in för ungdomarna i kommunen som behöver olika insatser för att nå sina mål. Övergripande mål Skapa en arena och arbetsmodell för ungdomar, unga vuxna som är i eller riskerar ett utanförskap. En gemensam plattform mellan kommun, myndigheter och arbetsliv som möjliggör ett effektivare resursnyttjande och ger ungdomarna en snabbare väg mot egen försörjning. Under sommaren och hösten har tankar kring ledorden för Navigator i Berg pågått. På remiss ligger nu: Påverkan, Mål, Kreativitet och Välmående. Även att arbetet ska vara flexibelt efter ungdomens behov och förutsättningar. Ledorden ska användas för att bidra till att deltagarna ska få en bild av vad de kan vänta sig hos oss. Lokal: När det gäller den fysiska arenan så har ett arbete pågått under sommaren och hösten om att få hyra en lokal på gamla tingshuset i Svenstavik. Vi lämnade en fråga till samjamt om projektet kan betala hyreskostnaden och det var ok att använda det utrymme som finns i den beviljade budgeten. Nästa steg vara att få lokalen målad och till den 1/11 var den inflyttningsklar. Maria och Andrea flyttade då sina arbetsplatser från regnbågen dit, och all verksamhet med ungdomarna sker nu där. Gemensam plattform: En kartläggning pågår för de olika insatserna som parterna i dagsläget kan erbjuda individerna. Den beskrivs som en översiktlig bild, med olika färger för de olika parternas insatser. (Bilaga 1)

3 Delmål 1. Att bygga upp ett väl fungerande team, med tillgång till kompetenser och insatser som snabbt kan kopplas på utifrån individernas behov och förutsättningar. Personal Projketets medarbetare är som tidigare Therese Martebo som är projektledare på 20%, Maria Wåger socionom 100% och Andrea Bodin hälsopedagog som anställd på 80% i projketet Plug-in är och är huvudansvarig för KIA, det kommunala informationsansvaret. Andrea kommer from. januari att arbeta 20% på Fjällgymnasiets del i Plug-in, då det är betydligt fler deltagare där, och Katarina Danielsson som är Plug-ins projektledare kommer att arbeta med Plug-ins transnationella frågor på 30%. Arbetet fortgår med att lösa frågan om mer studie- och yrkesvägledare i Navigator samt frågan om arbetsterapeut i projketet. Arbetsgrupp Regelbundna träffar sker med arbetsgruppen, som fungerar mycket bra. I arbetsgruppen är det förutom Navigators medarbetare, handläggare från socialförvaltningen, arbetsförmedlingen och försäkringskassan. På dessa träffar lyfts alla inskrivna deltagare så alla har samsyn kring individens situation och insatser. Nya aktualiseringar lyfts också i gruppen. Det som varit specifikt för Navigator i Berg skiljt från andra liknande verksamheter är att det alltid har varit en handläggare med från aktualiserande part (IFO, AF, FK och KIA) då ungdomarna skrivits in i verksamheten. Efter sommaren har parternas handläggare pga. tidsbrist önskat att delta enbart när de bedömer att individen har behov av att de är med. Vi ser från Navigator att det är en fördel att parten är med vid första träff. På så sätt får alla berörda samma information kring vad som insatsen syftar till, och ungdomen själv slipper att ha flera liknande möten med olika myndigheter. Detta ökar även samverkan mellan myndigheterna då en ungdom ofta är inskrivna på flera ställen. Genom samtycke har parterna kontakt med varandra kring individen, så den slipper springa runt. En gemensam utvärdering genomfördes av arbetsgruppen den 3/6 utifrån vårens insatser och deltagare. En gemensam syn är att de individuella uppläggen fungerar bättre än gruppaktivitet och att det är bra att höstens insatser fortsätter så. Navigator samverkar med parterna även när det gäller att nyttja den kompetens som finns i kommunen. Navigators personalgrupp får from november regelbunden handledning och stöd inom MI, motiverande samtal. Det är Ann-Katrin Elvidotter, psykiatrisjuksköterska inom vuxenteamet som håller i handledningen. Hon har utbildning på att fortbilda inom MI. Positivt för Navigator att kunna ha individuella samtal med mer motiverande karaktär. Styrgrupp Under rapportperioden har vi haft ett styrgruppsmöte, den 13/6. Det är svårt att få parterna med på träffarna, men de flesta kommunicerar via mail kring de punkter vi har på agendan. Höstens styrgruppsmöten blev inställda pga. flytt av loksammöte och för få deltagare vid de datumförslag vi haft.

4 Projektgrupper I juni och i oktober har projekten Navigator och Plug-in haft gemensamma samverkansträffar med genomgång av hur vi jobbar mot de olika projektens mål. Dels vad som har skett under våren och sedan vilka insatser som planeras för hösten. Många delar går samman, men det är viktigt att tydliggöra vad som hör till respektive projekt. Detta har medfört att viss revidering av projektmedarbetarnas arbetsbeskrivningar har gjorts. Det är en gemensam syn på samordningsvinsterna då projekten jobbar så nära tillsammans. Fortsatta träffar mellan projekten är inplanerade med nästa träff den 4/ Att utveckla modeller och arbetssätt med ett hälsoperspektiv som praktiseras under projekttiden. Metoder prövas, väl anpassade utifrån vad varje individ behöver, och utformas till arbetsmodeller. Orienteringskurs med individuell planering pågick under mars till maj. Utvärderingarna visade att gruppaktivitet på detta sätt inte föll väl ut bland deltagarna. Endast två av 8 deltagare svarade på enkäten, men muntliga reflektioner och några avbrott visade på detta. Individerna har så stora skillnader i sina behov av insatser så mer individuella möten är att föredra. Även vid utvärderingsträffen med parterna i juni så framkom att spridningen av insatsbehoven hos individerna är så stora så en individuell lösning passar bäst. Vi har därför under sommaren utformat en ny modell som vi provat under hösten, 3:2 modellen. Den bygger på en individuell handlingsplan som anpassas efter varje individs behov och förutsättningar. Tre veckor med förutbestämda aktiviteter t.ex. studiebesök, gäster, hälsoföreläsningar, individuella samtal, photovoice eller Öppen dörr. Dessa aktiviteter genomförs i grupp, men de är individuellt planerade utifrån var och en. Dvs. alla behöver inte delta på allt. Sedan följer två veckor som innehåller uppföljning och eventuell revidering av handlingsplaner. Här är det enbart individuella träffar med deltagarna, där det också genomförs individuella aktiviteter utifrån deltagarnas intresse. Gärna en fysisk utmaning eftersom många deltagare är mer stilla och inte känner av effekterna av den formen av påfrestning. Denna modell känns väldigt bra eftersom vi frångick grupptänk och fokuserade mer på varje individ. Berg är en liten kommun och antalet aktualiseringar är inte så många, och individernas behov av insatser skiljer sig i ett väldigt brett spann. Några står relativt nära arbetsmarknad medan andra har mycket lång väg kvar. Under våren upplevdes en frustration att i grupp inte kunna möta individerna där de var och kunna ge den individuella insatsen. Det vi sett i större kommuner är att man har ett flertal projekt för att individerna ska komma till rätt insats. Tyvärr har modellen inte kunnat prövas i den utsträckning vi önskat då det har varit få aktualiseringar under hösten. Många av de inplanerade aktiviteterna har blivit inställda. Vi samverkar med SFI, Introduktionsprogrammet och NiB som har deltagit på några av aktiviteterna. Vi tror att det ger en vinst i integrationsarbetet men även ekonomiska vinster när vi samverkar kring de insatser som är lika mellan verksamheterna. T.ex. besök på Birka och kreativ verkstad med KonstLAB.

5 Ett samarbete med Studiefrämjandet har inletts för att diskutera möjliga samarbetsvägar där bl.a. kurs kring självkänsla samt körsång är några av spåren. Matkurs med inriktning hälsa har efterfrågats av ett par deltagare. Vi har kollat upp möjligheten att få in en dietist som kan hjälpa till att starta upp detta, men tyvärr finns ingen att tillgå inom primärvården. (Primärvården ska i projektet bidra med olika professioners kompetens.) En förhoppning är att ungdomarna ska få tilltro och stöttning att själva starta studiecirkel eller kurs inom ett område de känner sig trygga med, vilket vi ser som utvecklande för målgruppen. Vi har på samma linje börjat diskutera med Helen Kristoffersson på projektet NiB, Nätverksintegration i Berg om hur våra ungdomar skulle kunna växa genom att anordna och leda aktiviteter för nyanlända flyktingar. Eftersom det individuella upplägget fungerar bäst just nu så arbetar vi på att strukturera upp samtalen så de följer en viss planering. Givetvis är det individens behov som styr samtalet, men det går att täcka upp samtalsområden som vi vill att alla ska gå igenom. Detta kan också leda till en tydligare process hos individen, så man inte stampar på samma ställe. En samtalsmall är utformad för den första telefonkontakten med KIA-ungdomar, som också kan användas till viss del för övriga ungdomar. Ett problem vi haft under projektets gång är att individerna har svårt att ta sig till Svenstavik av olika anledningar, men mestadels genom bristen på bussar. Vi har löst det genom att hämta och lämna ute i byarna, vilket är positivt i att individerna deltar, men negativt i att inte hinna träffas så ofta som man vill. Dock överväger det positiva där individen deltar och når ett steg närmare sitt mål. I en förlängning ser vi att en bil behöver finnas tillgänglig för Navigator i Berg. 3. Att verka för att bygga upp en praktikbank. Tillsammans med arbetsgivare, företagarföreningar, näringslivsavdelning, skolor samt projekten Plug-in och NiB ska projektet verka för att ta fram platser för arbetsträning och praktik. Även specificerade praktikplatser till ungdomar med särskilda behov. Det här delmålet är så omfattande så vi har beslutat att lämna det som delmål. Det är många parter i kommunen som har intresse av en praktikbank. Några möten har genomförts mellan Navigator, näringslivsavdelningen och skolan och frågan behöver lyftas på en högre nivå än som ett delmål i projektet. Via kommunen och arbetsförmedlingen är en etableringskoordinator på väg att anställas. Denne person kommer att vara en samarbetspart när det gäller just praktikplatser. Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samarbetar också med företag och offentlig verksamhet kring praktikplatser. Handledarutbildningar är en viktig del att samverka kring, då syftet med praktiken skiljer sig åt mellan de olika organisationerna. En ungdomssamordnare ska nyanställas i kommunen som också blir en viktig samarbetspart, både kring näringslivskontakter och kring ungdomars aktiviteter. Under hösten är det 2 deltagare som haft/har praktik, där vi ordnat med plats tillsammans med individen.

6 4. Att öka antalet ungdomar som uppnår ett slutbetyg /examensbevis. Ingen statistik finns än som visar några resultat angående slutbetyg. Antal som gått vidare från Navigator till studier är 4; 2 killar och 2 tjejer. 5. Att utarbeta en plan för hur hemkommunen i ett tidigt skede ska få ta del av vilka elever som riskerar avbrott på kommunala skolor samt friskolor inom länet. (Ingår också i målen för Plug-in.) Under oktober har det regionala KIA-arbetet påbörjats och inneburit 2 träffar med både övergripande och detaljerade frågor som rör arbetet med ungdomarna i KIA i länet. 6. Navigatorverksamheten delas in i två grupper, där en grupp är deltagare med aktivitetsersättning från försäkringskassan. Detta för att dessa deltagare kan ha specifika behov som behöver tillgodoses utifrån sina funktionsnedsättningar. Hitintills i projektet har det inte varit aktuellt med indelning i dessa grupper. Framåt i projektet har alla individuellt upplägg så det blir inte aktuellt med olika grupperingar. I orienteringskursen deltog en individ med aktivitetsersättning vilket tillförde både grupp och individ fördelar. Tre deltagare med aktivitetsersättning har från början valt att ha ett individuellt upplägg. Vi har sett att deltagartiden på ett år är för kort tid. En deltagare med aktivitetsersättning har nu i december fått förlängt ett halvår. Vi såg att motivationen sjönk rejält när deltagaren insåg att Navigatortiden snart var slut, då deltagarens steg framåt precis hade börjat. 7. Att verka för att få in en arbetsterapeut i projektet. Vi vill prova att arbeta med olika hjälpmedel för individens utveckling, såväl vardagsstruktur som vid inlärning och arbete. Alla tre medarbetare från Navigator var på studiebesök i Umeå, Ungdomstorget, i början av september. Där fick vi goda exempel presenterade där arbetsterapeut var en av professionerna kring ungdomarna. Vi har diskuterat det vidare i länet och samordningsförbundet blir den organisation som samordnar och hjälper olika samjamtprojekt igång med att prova ut modeller med arbetsterapeut. Uppföljningsmöte från Umeåträffen den 22/10 där projektägare, projektledare från Navigator i Berg, Unga i huset, Navigatorcentrum, UMA (unga med aktivitetsersättning) och samordningsförbundet fortsatte att diskutera möjligheten med arbetsterapeut. Även den 12/12 var det en fortsatt diskussion om detta mellan samjamt, Strömsund På väg, Östersund UMA och Navigator i Berg. Det är i dagsläget Östersund och Strömsund som arbetar för att gå vidare med modellen. Det gemensamma beslutet var att börja i hanterbar skala, med två kommuner, och sedan kunna sprida erfarenheterna vidare. Navigator i Berg är dock med i processen och följer arbetet utan att själv delta med individer.

7 8. Att utforma en modell för övergång mellan gymnasiesärskolan och den fortsatta sysselsättningen. Här har vi kartlagt hur det idag fungerar, och inte direkt arbetat med att utforma modell. Övergången fungerar idag bra med de samarbetsparter som för närvarande är aktuella, Jämtlands gymnasium och Höghammarskolan i Bollnäs. Det sker planeringsträffar mellan elev-föräldrar, skolan, hemkommunen, LSS om det är aktuellt, försäkringskassan och arbetsförmedlingen både i årskurs 3 och årskurs 4 för att övergången till fortsatta studier eller arbete ska bli bra. Fjällgymnasiet har sedan 2011 gymnasiesärskola och har detta läsår årskurs 2 som högst. Planeringen är igång för hur strukturen ska se ut för samverkansträffar med berörda parter inför årskurs 3 och 4, för att förbereda för elevernas fortsatta sysselsättning. Vi har från Navigator och Fjällgymnasiet deltagit i skolverkets konferens kring just denna fråga, och planerar en struktur med berörda parter även för de ungdomar som inte går gymnasiesärskola, men som har någon form av funktionsnedsättning. Kvantitativa mål är att 40 ungdomar medverkar i Navigator under projekttiden, varav dessa uppskattas att: 30 deltar i orienteringskurs samt att 30 går vidare mot praktik, arbete eller studier Totalt antal inskrivna i Navigator från start fram till 11 december (8 killar 11 tjejer) Varav totalt antal utskrivna i Navigator från start fram till 11 december (5 killar 4 tjejer) Varav 2 vidare till studier (1 kille 1 tjej) 22% 1 vidare till arbete (kille) 11% 3 vidare till att få stöd från andra myndigheters insatser (3 tjejer) 33% 3 avslutat Navigator innan planerat avslut. (3 killar) 33% 32 % har gått vidare till annan instans, praktik, studier eller arbete. (6 av killar, 4 tjejer) Reflektion: Projektet håller en stöttande kontakt med de ungdomar som önskar det efter att de börjat studera, eller gått in i annan sysselsättning. Det som är intressant är att en så stor del vill ha den här fortsatta kontakten. I dagsläget är det 5 av 11 som önskar fortsatta kontakt trots att de är hos annan aktör. Efter utvärderingar hoppas vi kunna se betydelsen av detta och bör ta med det i modellen och metodbeskrivningen. För statistiken ska bli rätt med inskrivna respektive utskrivna behöver vi utöka med en kolumn för utskrivna i en sysselsättning, men med fortsatt kontakt med Navigator i Berg.

8 De som har fortsatt kontakt är i följande sysselsättning: 2 studerar 1 har praktik 1 arbetar i daglig verksamhet 1 deltar i annan insats Aktualiserande parter Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Socialtjänsten KIA 3 (1 kille, 2 tjejer) 4 (2 killar, 2 tjejer) 3 (1 kille, 2 tjejer) 9 (4 killar, 5 tjejer) Ekonomi Projektet följer den budget som upprättats. Det som förändrats från 1/11-13 är att Navigators lokal betalas av det lilla överskott som samlats under projekttiden. Det är beräknat att överskottet som kommer under året ska täcka upp hyreskostanden projekttiden ut. En deal med Plug-in gjorde att vi kunde köpa in en begagnad soffgrupp och lite småsaker för att göra den nya lokalen välkomnande och trevligt. Plug-in betalade för Marias del i Plug-ins konferens så Navigator kunde behålla sina pengar för möbelinköpen. Aktiviteter för Navigators medarbetare 2/5 Avslutades photovoicekursen. Andrea och Maria hade parallellt med sin egen kurs genomfört photovoice med några av Navigators deltagare. Photovoice var en metod vi använde oss av i orienteringskursen vilket kändes väldigt bra och användbart. Under hösten har ingen kurs pågått när det varit mer individuellt riktade insatser, och upplägget med photovoice har inte passat. 16/5 Föreläsning av Zara Mohammed om integrationsfrågor som alla i Navigator och Plug-in deltog i. 17/5 Samjamtdag på Storsjöteatern i Östersund där Maria och Therese deltog. Goda exempel presenterades från bl.a Västerås med sin arbetsmarknadsutbildning i skolorna och Strömsund med sin arbetsterapeut i projektet. Båda är insatser som är intressanta för oss att gå vidare med. Västeråsmodellen är vidare diskuterad både med kommunens näringslivschef och med regionförbundets utbildningschef, det är en fråga som bör täcka hela Jämtlands län. Samma dag och på samma plats var det också ungdomskonferens, Unga Non Stop, där Plugin hade en monter med personal från Berg, Katarina och Andrea. 20/5, 19/8 hade Therese träffar med kommunens näringslivschef, politiker och skolutvecklare angående behovet av praktikplatser för olika verksamheter. Diskussion kring Navigators delmål om praktikbank som egentligen behövs för alla organisationers behov.

9 24/5 Spridningskonferens i Stockholm som Maria och Therese åkte på tillsammans med Gunilla Kaev samjamt, och Bengt Werin från Unga i huset. Grenverket Södertörn presenterade sina olika projekt där vi fick med oss många goda exempel. Vi köpte in ett deltagarmaterial som projekten Ung i Nynäs/Ung i Tyresö hade tagit fram. Det är en modell med strukturerat innehåll för 10 träffar. Det är intressant att se den stora skillnaden mellan stad och land, där de i Grenverket hade fem olika projekt beroende på ungdomarnas behov av stöd, där vi på landsbygden har ett projekt för alla dessa behovskategorier! 31/5 deltog Plug In i Berg tillsammans med Ewa Westman på en kompetensutvecklingsdag för alla SYV:are i länet. Vi informerade där om Plug In:s arbete på samtliga nivåer. För Bergs del innebar det bl.a. att visa på hur de två projekten Plug-in och Navigator samverkar. 2-3/9 Besök i Umeå för alla i Navigator tillsammans med samordningsförbundet Gunilla och Åke, Navigatorcentrum, UMA och Unga i huset. Vi besökte ungdomstorget där vi fick med oss goda exempel på hur Umeå drivit ESF-projekt med olika delprojekt för olika målgrupper. Navigator har på hemmaplan påbörjat en kartläggning över de olika insatser som parterna kan erbjuda, för att liksom Ungdomstorget, göra en översiktlig karta med färgmarkeringar för de olika insatserna. Det tydliggör för ungdomarna och även handläggare över vad som finns att tillgå. 24/9 Maria deltog i Plug-ins konferens om Göteborgsregionens arbete kring Dropouts. 23/10 Kurs inom Lösningsfokuserat förhållningssätt som Andrea deltog i, vilket ger konkreta exempel på hur de individuella samtalens upplägg ska inledas och avrundas mm. Verktyg och tänk från kursen kommer skrivas in i metodbeskrivningen. 24/10 Plug In i Jämtland har haft en utbildningsdag kring jämställdhet med Dan Humble, där Andrea deltog. 28/10 Fortbildningsdag för all personal från Fjällgymnasiet på Mittuniversitetet med miniseminarier om bl.a. stress/återhämtning, genusfrågor, avhoppsstatistik och avhoppsanledningar. 4-4/11 Kompetensforum i Östersund. Regionförbundet var värd för två halvdagar arbetsmarknadsinformation och goda exempel från företag och andra regioner hur man arbetar för sin arbetskraftsförsörjning. Therese deltog och lyssnade till bl.a. Västerås och Ö- vik som jobbar med arbetsmarknadsfrågor i skolan /11 Plug-in konferens i Stockholm där både Maria och Andrea deltog. Spridning och erfarenhetsutbyten kring de egna och andras projekt. 27/11 Skolverkets konferens om övergångar mellan skola och arbetsliv för ungdomar med funktionsnedsättning. Therese och två personal från Fjällgymnasiet deltog. 5/12 Maria deltog på Plug-in konferens om implementeringsprocessen.

10 Aktiviteter för Navigators deltagare 17/5 Ungdomsmässa i Östersund. Planen var att ha photovoiceutställning i samband med mässan den 17 maj, men deltagarna kände sig inte redo. Några deltagare besökte dock mässan. Semesterstängt på Navigator under veckorna /9 KonstLAB i Svenstavik med konstpedagogen Lotten Wallenhed. Kreativ verkstad med tema engagemang och påverkan. Genomfördes i samarbete med introduktionsprogrammet och SFI. Kreativitet är ett tema som diskuterats i projektet med önskan om att väva in på olika sätt i verksamheten under hela året. Förutom den egen goda känslan kring att kreativitet är viktigt och nyttigt så har forskning visat att det ökar människors välmående och hälsa, samt ökar självkänsla och initiativförmåga om de får möjlighet att vara kreativa i någon form. 10/10 KonstLAB i Östersund. Sant? Med filmaren Roozbeh Behtaji. Deltagarna fick arbeta med bild och text, hur budskap förändras och att kritiskt granska det man ser i olika medier. 18/10 Demokratidagen. Ett par deltagare har tillsammans med personal deltagit på Demokratidagen som anordnas för Bergs och Härjedalens kommuner. Fantastiskt upplägg där ungdomarna får se hur det går till rent strukturellt och även hur de själva kan påverka och se skillnader under en politisk process. Detta, tillsammans med uppföljningsträffar, kommer bli ett stående inslag i Navigators framtida verksamhet. Den 17/12 var det uppföljning av demokratidagen med kommunledning och alla som deltog. 26/11 Vi besökte KonstLABs workshop med 1 deltagare (av 5 anmälda! ) som fick reflektera över Spegel eller fönster? när det gäller andra människors tankevärld. Vi ser det som en del i arbetet för självkännedom och livskunskaper Detta är de större aktiviteterna vi gjort i grupp, vi har också gjort studiebesök på Birka och Primrose. En reflektion över alla inplanerade aktiviteter, såväl studiebesök, inbjudna gäster eller individuella samtal så är det genomgående en stor del som blir avbokade. Deltagarna hör av sig i sista stund om att de inte kan komma eller kommer inte utan att höra av sig. Detta har gjort att väldigt mycket tid har gått åt till att ta kontakt, boka om, ändra planer och så vidare. Oftast löser det sig relativt bra, eftersom vi alltid har andra arbetsuppgifter att göra vid avbokningar eller uteblivna besök. Däremot kan det medföra att vi inte träffar vissa individer så mycket som vi önskar.

11 Spridning av projektet Navigator i Berg 29/5 Information för verksamhetsnämnden i Bergs kommun för att informera och ge en bild över projektets verksamhet och resultat hittills. Vi påvisade den sneda könsfördelningen som inte syns bland deltagarna i Navigator i Berg, men i insatserna för målgruppen i KIA. 11/6 Information för kommunstyrelsen om Navigator i Berg. 22/8 Information om Navigator på Arbetsförmedlingen och individ- och familjeomsorgen. 30/8 Monter tillsammans med näringslivsavdelningen i kommunens tält vid Älghälga där Navigator i Berg marknadsförde sin verksamhet och fångade upp intressen från personer i näringslivet som skulle kunna ta emot praktikanter, eller komma och berätta om sin verksamhet/sitt arbete. 4/9 Information för barn- och utbildningsutskottet, i samband med information om studieavbrott från gymnasieskolor. 16/9 Studiebesök av ett Nord-Irländskt projekt genomfördes i länet, där vi fick besök utifrån att vi är en glesbygdskommun, i jämförelse med Östersund som också haft besök. Detta gav ömsesidiga nya kunskaper om framgångsfaktorer kring ungdomar som står långt ifrån arbetsmarknaden. En uppföljande träff gjordes också med parterna i länet i oktober. 11/10 Samjamtdag för länets alla projekt. Redovisning av våra erfarenheter och utmaningar i projekten. Mycket lärorikt med erfarenhetsutbyten. 18/10 Demokratidagen på Vemdalsskalet, Bergs och Härjedalens kommuner i samverkan. 30/10 Världens bästa regionala utbildningssystem är ett projekt som drivs av Mittuniversitetet, där Fjällgymnasiet är en av tre deltagande skolor. Fjällgymnasiet var värd för en heldagsträff, med ca 100 inbjudna gäster. Navigator visade sin verksamhet i en av montrarna, tillsammans med Plug-in. 7/11 Ungdomsnätet som är en samverkansgrupp för alla som möter ungdomar i sitt arbete i kommunen. Detta samordnas av nuvarande ungdomskonsulenten Kajsa Kårwik. Med på mötet var representanter från kyrkan, polis, socialtjänst, integration, grundskola och gymnasiet (Katarina) samt olika projekt (Maria och Andrea). Vinsterna är att synliggöra vilka som jobbar med målgruppen unga i kommunen och på vilket sätt, samt se hur vi kan samverka bättre. Dessa träffar genomförs 2 gånger per år. Träffar med andra projekt i länet som Krokom och Östersunds navigator, samt träffar med andra parter som Miroi, kommunens näringslivsavdelning, vuxenteamet samt kommunens politiker ökar också spridningen av projektet.

12 Tidningsartiklar: ÖP den 17 december 2013 Andrea Bodin och Maria Wåger, jobbar egentligen för Navigator i Berg men sitter också i Tingshuset i Svenstavik, det hus som nu fungerar som värmestuga och en plats för de som saknar ström kan laga mat. Fotograf: Urban Råberg. LT den 13 juli 2013 Många unga säger att de inte vill tillbaka till skolan vilket enligt Andrea Bodin hälsopedagog på Navigator ofta beror på att de haft en dålig upplevelse av grundskolan eller gymnasiet. "Men det traditionella gymnasiet är inte det enda alternativet. Beroende på hur gammal man är så finns det alternativ som folkhögskolor eller vuxenutbildningar som de flesta inte har så stor koll på" säger Andrea Bodin. Foto:Jonas Herjeby Navigator i Berg ska få unga ut i arbetslivet SVENSTAVIK Med projektet Navigator i Berg ska Bergs kommun få fler ungdomar i sysselsättning. Nästan tio procent av ungdomarna Bergs kommun mellan 16 och 25 år saknade sysselsättning under 2011 enligt den senaste statistiken från SCB. På grund av den höga ungdomsarbetslösheten har kommunen därför valt att satsa på ett projekt kallat Navigator i Berg. Målet är att skapa struktur för samverkan samt metoder för att med fokus på studier hjälpa deltagarna ut i arbetslivet. Målgruppen för projektet är personer mellan 16 och 29 år. Att det ska vara fokus på studier i första rummet är för att vi utifrån forskning vet att det finns så många fördelar med att ha med sig studierna, säger Andra Bodin, hälsopedagog på Navigator i Berg.

13 Projektet är ett samarbete med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, individ- och familjeomsorgen (IFO) samt det kommunala informationsansvaret som aktualiserar deltagare. I Bergs kommun har det ju tidigare varit så att arbetsförmedlingen, försäkringskassan och IFO känt att de inte har någonstans att hänvisa de här unga människorna, de har inte kunnat hjälpa alla på ett tillfredställande sätt och därför vart det här efterfrågat, säger Andrea Bodin. Navigator ligger under Bergs Fjällgymnasium och öppnade för deltagare i mars. På plats får deltagarna stöttning mot sysselsättning genom individuella samtal, en personlig handlingsplan samt studie- och yrkesvägledning. Ungdomarna får även lyssna på föreläsare och delta i gruppaktiviteter i form av studiebesök. Allt för att bredda världsbilden så att man får nys om vilka passande alternativ som egentligen finns, säger Andrea Bodin. Enligt henne har projektet redan börjat ge resultat och flera deltagare har börjat studera samt kommit närmare arbete genom att gå vidare till ett arbetsmarknadsprogram hos Miroi. En tjej som hade hoppat av glädjer sig åt att börja på gymnasiet och en inriktning som hon inte alls hade kommit att tänka på själv, säger Andrea Bodin.

14 Bilaga 1

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Slutredovisning av DIVAprojektet

Slutredovisning av DIVAprojektet Slutredovisning av DIVAprojektet 2010-12-01-2013-11-30 Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget i Kalmar Län samt Nybro och Emmaboda kommun. Bakgrund Diva-projektet

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30

RAPPORTERING. Datum: 2014-09-01. Projektbenämning Socialt företag- fortsättning. Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 RAPPORTERING Datum: 2014-09-01 Projektbenämning Socialt företag- fortsättning Rapportering avser Delårsrapport 2014-01-01--2014-06-30 Rapportförfattare Reidun Andersson Sammanfattning Denna period har

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie

Vi vill vara med! Samordningsförbunden Östra Skaraborg. Slutrapport, ESF-förstudie. Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg 2014 Vi vill vara med! Slutrapport, ESF-förstudie Rickard Stenström Projektsamordnare Vi vill vara med ESF-förstudie Samordningsförbunden Östra Skaraborg Telefon: 010-487

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar

Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Rapport 2012 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar Anna-Belle Ericsson 2012-09-03 Fördjupningsstudie Unga som varken arbetar eller studerar 1(79) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING...

Läs mer

Samverkan i gränsland

Samverkan i gränsland Samverkan i gränsland Utvärdering av socialfondsprojektet Framtidsspår 2009 Vad är det som gör att ett projekt kan sägas vara framgångsrikt? Kan ett projekt sätta spår in i framtiden? Hur går det till?

Läs mer

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg

Följeforskning av FIVE. Slutrapport. Elisabeth Ahnberg Följeforskning av FIVE Slutrapport Elisabeth Ahnberg Dalarnas forskningsråd, september 2011 2 FIVE:s bakgrund och organisation 4 Följeforskning av FIVE 5 Deltagarnas väg genom projektet 5 Resultat från

Läs mer

Arbetsmarknadstorget Skellefteå

Arbetsmarknadstorget Skellefteå Samordningsförbundet Skellefteå Arbetsmarknadstorget Skellefteå Ett samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen Skellefteå och Skellefteå Kommun (gm. Kommunledningskontorets arbetsmarknadsavdelning, Gymnasiekontoret,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14)

4 Slutrapport för Paraplyprojektet och för Paraplyteamet (SN 2009:111) 8 Samordningsförbundet i Botkyrka, Huddinge och Salem (SN 2015:14) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2015-01-27 Socialnämnden Tid 2015-01-27, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Information om socialnämndens verksamheter muntlig

Läs mer