Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013"

Transkript

1 Beslut Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret Öresundskretsen Bildades i Råå dec

2 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2012 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden Kent Danielsson som välkomnade de 50 närvarande medlemmarna. Styrelse, kommittéer och adjungerade har haft följande sammansättning och uppdrag Ordförande, Kent Danielsson, Malmö Arbetsutskott Kent Danielsson, V ordförande, Anders Assargård, Malmö Gert Damsby, Anders Assargård Sekreterare, Lisbeth Lindvall, Skanör Lisbeth Lindvall V sekreterare, Staffan Ranebo, Lomma Skattmästare, Gert Damsby, Lomma Ledamöter Hans Sandhagen, Lomma Christer Böös, Bjärred Staffan Ranebo, Lomma Martin Philip, Malmö Carl-Magnus Remelin, Ängelholm Suppleanter Bo Göran Ekevik, Eslöv (del av året) Claes Rosenius, Malmö Lisbeth Lindvall, Skanör Kommittéer o sammankallande Klubbhuskommittén Hans Sandhagen, Lomma Tillsynsman (adjungerad) Lars Sandqvist, Lomma Programkommittén Anders Assargård, Malmö Eskaderkommittén Christer Böös, Bjärred Hamn- och farledskommittén Claes Rosenius, Malmö Miljö- o Teknikkommittén Carl-Magnus Remelin, Ängelholm Marknadskommittén Rolf Odselius, Bjärred Adjungerad Carina Ericsson, Landskrona (del av året) Revisorer Per Pehrsson, Staffanstorp Ulla-Britt Jönsson, Malmö Suppleant Tord Stål, Vellinge Valberedning Bengt-Åke Jönsson, Malmö * Conny Wallin, Malmö Dag Svensson, Malmö * Sammankallande Utbildningskommittén Bo Göran Ekevik, Eslöv (del av året) Kvinna Ombord Carina Ericsson, Landskrona (projekt adjungerad, del av året) Redaktionskommitté "Sydpricken" Ansvarig utgivare, Kent Danielsson, Malmö Adjungerade; Redaktör, Birgitta Porutis, Klagshamn Redaktion, Kay Wictorin, Malmö Annonsförsäljning, Ingrid Falkman, Malmö Kontaktperson Medelhavsfrågor Claes Wessberg, Malmö Kontaktperson Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation Anders Assargård, Malmö 2

3 Representanter i SXK:s nämnder Informationsnämnden Birgitta Porutis Tekniska nämnden Carl-Magnus Remelin Hamn o Farledskommittén Claes Rosenius Utbildningsnämnden Bo-Göran Ekevik, (del av året) Eskadernämnden Christer Böös Kvinna Ombord Carina Ericsson (del av året) Extra medlemsmöte Extra medlemsmöte avhölls i klubbhuset den 9 jan 2013 på begäran från valberedningen eftersom valen av skattmästare och sekreterare skall vara personval enligt nya stadgarna, vilket förbisågs på ordinarie årsmötet. Mötet öppnades av v ordförande Anders Assargård. Till skattmästare för en tid av ett år valdes Gert Damsby och till sekreterare för ett år valdes Lisbeth Lindvall. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden med hög närvaro där styrelsens ledamöter har visat ett mycket stort personligt intresse och engagemang. Under verksamhetsåret har styrelsen också hållit ett antal möten per capsulam. Närvarande vid mötet var på begäran representanter från valberedningen enligt punkt 20 i valberedningens arbetsordning. Representanterna deltog inte i omröstningen. Vid möte med styrelsens ordinarie ledamöter beslutades enhälligt genom röstning via E-post och fysisk närvaro att på saklig grund enligt kretsens stadgar 2, 2:dra stycket att utesluta Bo-Göran Ekevik som medlem i SXK-Öresundskretsen. Bo-Göran Ekevik överklagade styrelsens beslut som med motivering lämnades utan bifall. Bo-Göran Ekevik överklagade Öresundskretsens beslut till Svenska Kryssarklubben. Kommittémöten Kommittéerna har haft sina sammanträden i anslutning till styrelsemötena samt kallat till extra möte vid behov. Omorganisation av kommittéverksamheten Styrelsen beslutade efter samråd med valberedningen på styrelsemöte 9 jan 2013 att avveckla Utbildningskommittén och föra över ansvaret för utbildningsfrågor till Programkommittén enligt tidigare arbetsmodell och som en konsekvens härav entlediga Utbildningskommitténs ledamöter från sitt uppdrag. Förändringen innebär att kretsens kommittéer nu motsvarar riksorganisationens nämnder. Överklagan av beslut I skrivelse överklagade suppleanten Bo-Göran Ekevik beslut fattade på Extra medlemsmöte Rekommendationer och beslut fattade av valberedningen Beslut fattade på konstituerande möte Beslut fattade på ordinarie styrelsemöte

4 Efter genomgång av Överklagan från Bo-Göran Ekevik meddelades att insänd överklagan lämnas utan bifall med motivering: Öresundskretsens styrelse är en ideellt arbetande s k lekmannastyrelse som efter bästa förmåga, med beaktande av gällande stadgar och beslutade styrdokument och med stort engagemang, har som sitt mål att skapa en bra kretsverksamhet med fokus på medlemmarnas behov och intresse. Eventuella formalia fel bör därför i första hand rättas till inom ramen för en väl fungerande styrelse, i en konstruktiv och positiv anda så snart de upptäcks. Mycket av texten i överklagan går inte att besvara eller bemöta eftersom texten måste uppfattas som personliga åsikter med hypotetiska slutsatser. Bo-Göran Ekevik överklagade Öresundskretsens beslut till Svenska Kryssarklubben som beslutade att lämna överklagan utan bifall. Utgivningstillstånd Sydpricken I början av verksamhetsåret konstaterades att tidningsägaren (medlemmarna genom beslut på årsmöte) aldrig ansökt om lagstadgat utgivningstillstånd för tidningen Sydpricken. Styrelsen beslutade att omedelbart ansöka om utgivningstillstånd i avvaktan på beslut av årsmötet (tidningsägaren) vid nästkommande årsmöte. Varumärkesskydd Styrelsen har även under verksamhetsåret ansökt om och beviljats varumärkesskydd för namnet Sydpricken och domännamnet oresundskretsen.se. Representation Styrelseledamöter har genom representation deltagit vid SXK:s årsmöte och Rådslag och varit engagerade i SXK;s facknämnder. Medlemsantal Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut medlemmar, en minskning från föregående år med 50 medlemmar. Medlemsaktiviteter Medlemmarna har genom kommittéernas arbete erbjudits ett stort utbud av varierande aktiviteter under verksamhetsårets vinter- och båtsäsong. Kommittéerna lämnar i bilaga verksamhetsberättelse över sin verksamhet. Klubbhuset Öresundskretsen arrenderar klubbhuset av Lomma kommun. Arbetsgruppen bestående av klubbhuskommittén. Kommittén har under verksamhetsåret haft fortsatta kontakter gällande möjligheten till en omedelbar förlängning av nuvarande arrendeavtalet som har löptid t o m september 2014 med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. Kommunens representant har trots möten och löften inte återkommit med något avtalsförslag under året. 4

5 Kommittéernas berättelse Klubbhuskommittén Kommittén har under året bestått av Hans Sandhagen, klubbhusansvarig, Rolf Odselius och Lars Sandqvist, den sistnämnde tillika tillsynsman. Kommunikation inom gruppen har skett kontinuerligt via telefon och personliga möten. Under året har städning av klubbhuset skett höst och vår. Klubbhuset har varit uthyrt eller utlånat sex gånger, tre soppluncher, ett tiotal föredrag, eskadermöten och informationsmöten har ägt rum i huset. I samarbete med Lommabuktens Seglarklubb och kommunen deltog Öresundskretsen i Lommadagarna i form av öppet hus och med information om verksamheten, våffelförsäljning och loppis med båtprylar. Behov som meddelats kommunen men ännu inte tillgodosetts: Utbyte av trasiga eternitplattor i fasaden och renovering av murstocken till fd eldstad. Hans Sandhagen Programkommittén Kommittén har under året bestått av Anders Assargård (sammankallande), Christer Böös, Martin Philip, Staffan Ranebo och Carl-Magnus Remelin. Under det gångna året har kretsens medlemmar erbjudits en lång rad aktiviteter. De flesta mycket välbesökta, och vid något tillfälle har antalet anmälningar t o m överstigit vad vårt klubbhus kan rymma. Våra aktiviteter har bl.a. varit * Landeskader till Bornholm * Information om sjölivsutbildningar * Föredrag om långfärdssegling till Shetland och Antarktis * Seniorträff om segling i Turkiet * Information om båtförsäkringar * Segelkurs med tips om trimning och dukkvaliteter * Kurs om säkerhet ombord * Information angående ombyggnad av båttoaletter * Festligheter i samband med invigning och avslutning av seglingssäsongen * Soppluncher Dessutom har kretsen under året firat sitt 60-årsjubileum med fest i restaurang Kajutan i Limhamns småbåtshamn. Festen var fulltecknad och blev mycket lyckad med god mat och underhållning. En lång rad sponsorer bidrog till den minnesvärda kvällen. Anders Assargård 5

6 Eskaderkommittén Kommittén har under året bestått av Christer Böös, sammankallande, Martin Philip, Carl-Magnus Remelin. Adjungerade Dag Svensson, Conny Walin, Lislott Närvall och Tord Stål. Kommittén har under verksamhetsåret haft följande aktiviteter: En s k landeskader till Bornholm och Christiansö genomfördes veckoslutet okt arrangerad av Bengt-Åke Gladius Jönsson. Fint väder om än lite kyligt, god mat utmärkt inkvartering och fantastiskt trevlig guide på bussturen Bornholm runt gjorde utflykten mycket uppskattad. Riksorganisationens eskadernämnd för samordning av eskaderverksamheten har allmänna eskaderfrågor behandlats liksom planeringen av eskaderaktiviteter arrangerade på riksnivå hade som brukligt sin årliga sammankomst, denna gång förlagd till Lomma den nov 2011 med Öresundskretsen som värd. Christer Böös representerade Öresundskretsen. Vid mötet avhandlades förutom allmänna eskaderfrågor förplaneringen av 2014 års rikseskader och samt kanalfärd i Venedigområdet hösten 2013 och Västindiensegling våren I kretsens eskaderplaneringsmöte den 23 januari, med ett 45-tal deltagare, presenterades ett antal olika eskaderförslag med olika inriktning och omfattning, allt från en barn-/barnbarnseskader i Öresundsområdet till mål på olika avstånd. Även i år genomfördes traditionsenligt en Pingsteskader, som i år gick till Torekov och med ett mycket uppskattat guidat besök på Hallands Väderö under ledning av styrelseledamoten Carl-Magnus Remelin. 11 båtar och 24 personer deltog under denna årets första sommarperiod. Den numera även traditionella vårliga Gubbaseglingen med Zephyr och Sofie blev i år uppdelad på två veckoslut p g a problem med tidsamordning. Av övriga förslag till sommareskader blev det enbart den till Flensburg. Gruppen på 14 båtar under ledning av Bengt-Åke Gladius startade den 11 juli bra väder men fel vindriktning med mycket motorgång ända till avslutningen den 20 juli. Till barneskadern som föreslagits av medlem och planerats kom endast en anmälan! Eftersäsongsträffen Ut i det blå har också blivit en tradition i augusti när kräftorna går till. Så blev det även 2013 med besättningar från 10 båtar och 2 bilar deltagande i Vikhögs hamn dit alla lyckades hitta på den navigationsuppgift som skulle vägleda till målet. I en ansats att utvidga samarbetet mellan Kryssarklubbens olika kretsar i gemensamma frågor anordnades en konferens ombord på seglarskolans skolfartyg Atlantica i september Resultatet av konferensen blev bl a att nya kommunikationsvägar öppnades med ett vidgat informationsutbyte om vad som händer i främst grannkretsarna. I konferensen deltog Kay Wiktorin och Christer Böös från Öresundskretsen. Vissa tider är seglarskolans skutor tillgängliga för kryssarklubbens medlemmar antingen som ett eget arrangemang eller i ett centralt framtaget seglingsprogram. Man har därför som medlem möjlighet att delta i kortare eller längre seglingar med någon av dessa skutor. Christer Böös Hamn- och farledskommittén Kommittén har under året bestått av Claes Rosenius Kommittén har ansvarat för att informera och uppdatera styrelse och medlemmar om sådant som är av allmänt intresse eller som på något sätt främjar och berör båtlivet och båtturismen gällande hamnar och farleder och SXK:s bojar. Undersökningar har gjorts under året om intresset och förutsättningarna för en 6

7 eller flera svajbojar inom vår krets område. Vi bevakar också våra intressen gentemot Sjöfartsverket och deras förslag att släcka och sälja ut våra fyrar. Claes Rosenius Marknadskommittén Kommittén har under året bestått av Rolf Odselius, sammankallande, Christer Böös och Hans Sandhagen. Öresundskretsen deltog i Lommadagarna 2013 i samarbete med Lomma Buktens Seglarklubb. Målet med deltagandet var att Presentera kretsen och vårt klubbhus för allmänheten. Träffa befintliga medlemmar och få tillfälle att marknadsföra våra aktiviteter i kretsen. Informera om, och marknadsföra, SXK och vår verksamhetsidé till mässbesökare och branschfolk. Rekrytera nya medlemmar. Öresundskretsen deltog med öppet hus där det serverades våfflor med sylt och grädde, och till detta kaffe, mjölk eller läsk. Sammanlagt 15 medlemmar bemannade de olika arbetspassen. I klubbhuset presenterades SXK och Öresundskretsen genom ett bildspel på stor TV, och Roll Ups. Samarbetet med LBS var upplagt så att LBS framför klubbhuset organiserade ett loppmarknadstält för begagnade båtlivsprylar där även våra medlemmar fick möjlighet att sälja begagnade prylar. Gemensam skyltning lockade besökare från området runt Biblioteket. Arrangemanget blev tidvis mycket välbesökt. De SXK-medlemmar som bor i Skåne, men inte är medlemmar i vår krets har under året kontaktats per brev till en kostnad av 4300 kr. Kampanjen har resulterat i ca 30 nya kretsmedlemmar. Ett kampanjutbyte har skett mellan event-organisationen Po-Limhamn och Öresundskretsen. Vi har tagit in deras annons i Sydpricken och i gengäld fått in vår annons i deras allsångshäfte som trycks i flera tusen exemplar. Under årets aktiviteter har försäljning skett av våra medlemsvaror: tröjor, västar, klubbflaggor och loggböcker. På vår hemsida har rubriken Medlemsvaror skapats. Rolf Odselius Miljö- o Teknikkommittén Kommittén har under året bestått av Carl-Magnus Remelin Deltagit i höstens Rådslagsdagar i Hallsberg 24-25/ tillsammans med Kent Danielson och Gert Damsby. Deltagit i Miljökonferens Grönt båtliv med Skärgårdsstiftelsen i Stockholm 30/ Skickat rapport t styrelsen och artikel till Sydpricken. Deltagit i Miljönämndsmöte i Göteborg Långedrag 10/ då Lennart Falck konstituerade vilka som ska ingå i SXK Miljö nämnd. Sänt rapport från mötet till styrelsen. Sänt rapport om Miljönämndens verksamhetsplan och budget Deltagit i Miljöseminarium i Göteborg med Lennart Falck om påväxt på våra båtar Sänt rapport t styrelsen och artikel till Sydpricken. 7

8 Deltagit i SXK Rådslagsdagar i Stockholm 16-17/ tillsammans med Anders Assargård. Inbjuden till Miljönämndsmöte i samband med SXK Rådslag och Årsmöteshelg i Malmö 23-24/ Har under året fått protokoll och anteckningar från Lennart Falck, ordförande i SXK Miljönämnd, för kommentarer och tyckande om hans deltagande i Båt- Miljörådets och Havs och Vattenmyndighetens olika seminarier om vår vattenmiljö. Carl-Magnus Remelin Redaktionskommitté "Sydpricken" Kommittén har under året bestått av Birgitta Porutis, redaktör och sammankallande, Ingrid Falkman, annonser, Kay Wictorin, redaktion och Kent Danielsson ansvarig utgivare. Kommittén har under året producerat och gett ut 4 nummer av tidningen SYDPRICKEN. Inför varje utgivning har kommittén ett redaktionsmöte för planering och ett möte för korrekturläsning före tryckning. Sydpricken är en tidning med högt läsvärde med sina artiklar och annonser och har som mål att stimulera våra ca 1600 medlemmar till turist- och långfärder till sjöss och främja deltagandet och spridda en bild om kretsens verksamheter. Kommittén har även under året svarat för att kretsens hemsida varit lättillgänglig, informativ och uppdaterad. Redaktionen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som under året bidragit med artiklar och bilder. Birgitta Porutis Kvinna Ombord Kommittén har under del av året bestått av Carina Ericsson som projektadjungerad. C E har efter sommaren lämnat sitt uppdrag på egen begäran. KD 8

9 Svenska Kryssarklubben - Öresundskretsen Sida 1 (3) Årsredovisning för verksamhetsåret Resultaträkning Intäkter Kret Medlemsavgifter Not SXK:s anslag båtmässan i Köpenhamn Allm Annonsintäkter Sydpricken och web Kret Intäkter aktiviteter Not Varuförsäljning SXK-varor Städersättning från Lomma Kommun Hyresintäkter klubbhuset Allm Rekryteringsersättn från SXK Riks Summa intäkter Kostnader Kostnader båtmässan i Köpenhamn Tryck och distribution Sydpricken Kostnader aktiviteter Not Varuinköp SXK-varor Driftskostnader klubbhuset Styrelse- och valberedning Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Årets resultat

10 Balansräkning Sida 2/2 Tillgångar Lager SXK varor Kundfordringar övrigt Upplupna medlemsavgifter från SXK Riks Upplupet rekryteringsbidrag från SXK Riks Upplupna inkomsträntor Utgivningsbevis och varumärkesskydd Sydpricken Kassa och bank Not Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter /säsongsavslutn/ Summa kortfristiga skulder Eget kapital Balanserad vinst Reservering för köp av klubbhus Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Årets förlust, kr, avräknas mot balanserade vinstmedel och kr avsätts till reserv för köp av klubbhus. Återstående del, kr, balanseras i ny räkning. Noter Not 1 Varav särskild medlemsavgift till Öresundskretsen med 100 kr per medlem, totalt kr, och allmänt kretsbidrag från övrig medlemsavgift med 30 kr, totalt kr. Not 2 Varav intäkter från landeskader till Bornholm kr (kostnader kr), intäkter från övriga aktiviteter kr (kostnader kr) samt intäkter från 60 års jubiléet kr (kostnader kr). Not 3 Varav hos Färs & Frosta Sparbank fasträntekonto kr med räntesats 1,95% och löptid till samt placeringskonto kr med räntesats 0,8% utan bindning. 10

11 Lomma den 2 oktober 2013 Kent Danielsson Ordförande Anders Assargård V ordförande Gert Damsby Skattmästare Lisbeth Lindvall Sekreterare Staffan Ranebo V sekreterare Christer Böös Ledamot Rolf Odselius Ledamot Martin Philip Ledamot Carl-Magnus Remelin Ledamot Hans Sandhagen Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits Revisorer Per Pehrsson Ulla-Britt Jönsson, Av styrelse och revisorer undertecknad verksamhetsberättelse finns tillgänglig på årsmötet. 11

12 Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen Budget för verksamhetsåret Namn Årsbudget Intäkter, kr Medlemsavgifter Intäkter båtmässan i Kphmn Annonsintäkter Sydpricken och hemsidan Intäkter aktiviteter Varuförsäljning Städersättning från Lomma Kommun Uthyrning klubbhuset Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader, kr Kostnader båtmässan i Kphmn Kostnader Sydpricken Kostnader aktiviteter SXK varor inköp Klubbhuset Hyra Lomma Kommun Städning o renhållning o el Rep o uh + inventariekostn Styrelseomkostnader Valberedningskostnader Årsmöte Övriga adm.kostn, Årets budgeterade resultat 0 12

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2012 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Torsdagen den 26 april 2012 Tid: 18.00 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960

Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Stiftelsen Lunds KFUM:s Scoutkårs Friluftsgård Göransborg Org nr 845000-3960 Årsredovisning räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst

STADGAR FÖR Författarcentrum Öst STADGAR FÖR Författarcentrum Öst (organisationsnr: 802008-2031), antagna 20 februari 1976, 15 december 1977, 25 mars 1998, 27 mars 2006, 26 mars 2007, 18 april 2013, 31 mars 2014, 22 januari 2015 och 30

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 FÖRENINGEN DALARÖ KULTUR- OCH FÖRENINGSCENTRUM Org. nr: 802443-6944 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009 Styrelsen för Dalarö Kultur- och föreningscentrum avger härmed följande verksamhetsberättelse för år 2009

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Svensk Flyghistorisk Förening

Svensk Flyghistorisk Förening Svensk Flyghistorisk Förening Protokoll fört vid årsmöte på F 7 Såtenäs 5 april 2014 1. Årsmötets öppnande Årsmötet inleddes med premiärvisning av SFF rekryteringsfilm varefter ordförande öppnade mötet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7

Årsredovisning. Brf Vaktposten 7 Årsredovisning för Brf Vaktposten 7 716408-7210 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Brf Vaktposten 7 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Allmänt om verksamheten I

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31

Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 1 (1) 769624-4412 Utskriven: 2015-05-05, 10:03 2014-01-01-2014-12-31 T o m ver nr: A 89, I 696, K 694, L 66, U 67 Balansrapport 2014-01-01 Förändring 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1181 Pågående

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

BRF PER LINDESTRÖMS VÄG 64-70 Org nr 769606-3846. Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. , Org nr 769606-3846 ÅRSREDOVISNING FÖR TIDEN 2013-01-01 -- 2013-12-31 Styrelsen för BRF Per Lindeströms väg 64-70 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1

ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2013 1 Kallelse till Årsmöte Datum: Onsdagen den 24 april 2013 Tid: 18.30 Plats: Åsundsholm Förslag till dagordning 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen!

9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb. Välkommen! 9 februari 2013 Södertälje Brukshundklubb Välkommen! Dagordning 1. Justering av röstlängden 2. Val av ordförande för mötet 3. Styrelsens anmälan av protokollförare vid mötet 4. Val av två justeringpersoner

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011.

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2011. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2011. 1 Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter:

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer