Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013"

Transkript

1 Beslut Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret Öresundskretsen Bildades i Råå dec

2 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2012 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden Kent Danielsson som välkomnade de 50 närvarande medlemmarna. Styrelse, kommittéer och adjungerade har haft följande sammansättning och uppdrag Ordförande, Kent Danielsson, Malmö Arbetsutskott Kent Danielsson, V ordförande, Anders Assargård, Malmö Gert Damsby, Anders Assargård Sekreterare, Lisbeth Lindvall, Skanör Lisbeth Lindvall V sekreterare, Staffan Ranebo, Lomma Skattmästare, Gert Damsby, Lomma Ledamöter Hans Sandhagen, Lomma Christer Böös, Bjärred Staffan Ranebo, Lomma Martin Philip, Malmö Carl-Magnus Remelin, Ängelholm Suppleanter Bo Göran Ekevik, Eslöv (del av året) Claes Rosenius, Malmö Lisbeth Lindvall, Skanör Kommittéer o sammankallande Klubbhuskommittén Hans Sandhagen, Lomma Tillsynsman (adjungerad) Lars Sandqvist, Lomma Programkommittén Anders Assargård, Malmö Eskaderkommittén Christer Böös, Bjärred Hamn- och farledskommittén Claes Rosenius, Malmö Miljö- o Teknikkommittén Carl-Magnus Remelin, Ängelholm Marknadskommittén Rolf Odselius, Bjärred Adjungerad Carina Ericsson, Landskrona (del av året) Revisorer Per Pehrsson, Staffanstorp Ulla-Britt Jönsson, Malmö Suppleant Tord Stål, Vellinge Valberedning Bengt-Åke Jönsson, Malmö * Conny Wallin, Malmö Dag Svensson, Malmö * Sammankallande Utbildningskommittén Bo Göran Ekevik, Eslöv (del av året) Kvinna Ombord Carina Ericsson, Landskrona (projekt adjungerad, del av året) Redaktionskommitté "Sydpricken" Ansvarig utgivare, Kent Danielsson, Malmö Adjungerade; Redaktör, Birgitta Porutis, Klagshamn Redaktion, Kay Wictorin, Malmö Annonsförsäljning, Ingrid Falkman, Malmö Kontaktperson Medelhavsfrågor Claes Wessberg, Malmö Kontaktperson Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation Anders Assargård, Malmö 2

3 Representanter i SXK:s nämnder Informationsnämnden Birgitta Porutis Tekniska nämnden Carl-Magnus Remelin Hamn o Farledskommittén Claes Rosenius Utbildningsnämnden Bo-Göran Ekevik, (del av året) Eskadernämnden Christer Böös Kvinna Ombord Carina Ericsson (del av året) Extra medlemsmöte Extra medlemsmöte avhölls i klubbhuset den 9 jan 2013 på begäran från valberedningen eftersom valen av skattmästare och sekreterare skall vara personval enligt nya stadgarna, vilket förbisågs på ordinarie årsmötet. Mötet öppnades av v ordförande Anders Assargård. Till skattmästare för en tid av ett år valdes Gert Damsby och till sekreterare för ett år valdes Lisbeth Lindvall. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden med hög närvaro där styrelsens ledamöter har visat ett mycket stort personligt intresse och engagemang. Under verksamhetsåret har styrelsen också hållit ett antal möten per capsulam. Närvarande vid mötet var på begäran representanter från valberedningen enligt punkt 20 i valberedningens arbetsordning. Representanterna deltog inte i omröstningen. Vid möte med styrelsens ordinarie ledamöter beslutades enhälligt genom röstning via E-post och fysisk närvaro att på saklig grund enligt kretsens stadgar 2, 2:dra stycket att utesluta Bo-Göran Ekevik som medlem i SXK-Öresundskretsen. Bo-Göran Ekevik överklagade styrelsens beslut som med motivering lämnades utan bifall. Bo-Göran Ekevik överklagade Öresundskretsens beslut till Svenska Kryssarklubben. Kommittémöten Kommittéerna har haft sina sammanträden i anslutning till styrelsemötena samt kallat till extra möte vid behov. Omorganisation av kommittéverksamheten Styrelsen beslutade efter samråd med valberedningen på styrelsemöte 9 jan 2013 att avveckla Utbildningskommittén och föra över ansvaret för utbildningsfrågor till Programkommittén enligt tidigare arbetsmodell och som en konsekvens härav entlediga Utbildningskommitténs ledamöter från sitt uppdrag. Förändringen innebär att kretsens kommittéer nu motsvarar riksorganisationens nämnder. Överklagan av beslut I skrivelse överklagade suppleanten Bo-Göran Ekevik beslut fattade på Extra medlemsmöte Rekommendationer och beslut fattade av valberedningen Beslut fattade på konstituerande möte Beslut fattade på ordinarie styrelsemöte

4 Efter genomgång av Överklagan från Bo-Göran Ekevik meddelades att insänd överklagan lämnas utan bifall med motivering: Öresundskretsens styrelse är en ideellt arbetande s k lekmannastyrelse som efter bästa förmåga, med beaktande av gällande stadgar och beslutade styrdokument och med stort engagemang, har som sitt mål att skapa en bra kretsverksamhet med fokus på medlemmarnas behov och intresse. Eventuella formalia fel bör därför i första hand rättas till inom ramen för en väl fungerande styrelse, i en konstruktiv och positiv anda så snart de upptäcks. Mycket av texten i överklagan går inte att besvara eller bemöta eftersom texten måste uppfattas som personliga åsikter med hypotetiska slutsatser. Bo-Göran Ekevik överklagade Öresundskretsens beslut till Svenska Kryssarklubben som beslutade att lämna överklagan utan bifall. Utgivningstillstånd Sydpricken I början av verksamhetsåret konstaterades att tidningsägaren (medlemmarna genom beslut på årsmöte) aldrig ansökt om lagstadgat utgivningstillstånd för tidningen Sydpricken. Styrelsen beslutade att omedelbart ansöka om utgivningstillstånd i avvaktan på beslut av årsmötet (tidningsägaren) vid nästkommande årsmöte. Varumärkesskydd Styrelsen har även under verksamhetsåret ansökt om och beviljats varumärkesskydd för namnet Sydpricken och domännamnet oresundskretsen.se. Representation Styrelseledamöter har genom representation deltagit vid SXK:s årsmöte och Rådslag och varit engagerade i SXK;s facknämnder. Medlemsantal Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut medlemmar, en minskning från föregående år med 50 medlemmar. Medlemsaktiviteter Medlemmarna har genom kommittéernas arbete erbjudits ett stort utbud av varierande aktiviteter under verksamhetsårets vinter- och båtsäsong. Kommittéerna lämnar i bilaga verksamhetsberättelse över sin verksamhet. Klubbhuset Öresundskretsen arrenderar klubbhuset av Lomma kommun. Arbetsgruppen bestående av klubbhuskommittén. Kommittén har under verksamhetsåret haft fortsatta kontakter gällande möjligheten till en omedelbar förlängning av nuvarande arrendeavtalet som har löptid t o m september 2014 med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. Kommunens representant har trots möten och löften inte återkommit med något avtalsförslag under året. 4

5 Kommittéernas berättelse Klubbhuskommittén Kommittén har under året bestått av Hans Sandhagen, klubbhusansvarig, Rolf Odselius och Lars Sandqvist, den sistnämnde tillika tillsynsman. Kommunikation inom gruppen har skett kontinuerligt via telefon och personliga möten. Under året har städning av klubbhuset skett höst och vår. Klubbhuset har varit uthyrt eller utlånat sex gånger, tre soppluncher, ett tiotal föredrag, eskadermöten och informationsmöten har ägt rum i huset. I samarbete med Lommabuktens Seglarklubb och kommunen deltog Öresundskretsen i Lommadagarna i form av öppet hus och med information om verksamheten, våffelförsäljning och loppis med båtprylar. Behov som meddelats kommunen men ännu inte tillgodosetts: Utbyte av trasiga eternitplattor i fasaden och renovering av murstocken till fd eldstad. Hans Sandhagen Programkommittén Kommittén har under året bestått av Anders Assargård (sammankallande), Christer Böös, Martin Philip, Staffan Ranebo och Carl-Magnus Remelin. Under det gångna året har kretsens medlemmar erbjudits en lång rad aktiviteter. De flesta mycket välbesökta, och vid något tillfälle har antalet anmälningar t o m överstigit vad vårt klubbhus kan rymma. Våra aktiviteter har bl.a. varit * Landeskader till Bornholm * Information om sjölivsutbildningar * Föredrag om långfärdssegling till Shetland och Antarktis * Seniorträff om segling i Turkiet * Information om båtförsäkringar * Segelkurs med tips om trimning och dukkvaliteter * Kurs om säkerhet ombord * Information angående ombyggnad av båttoaletter * Festligheter i samband med invigning och avslutning av seglingssäsongen * Soppluncher Dessutom har kretsen under året firat sitt 60-årsjubileum med fest i restaurang Kajutan i Limhamns småbåtshamn. Festen var fulltecknad och blev mycket lyckad med god mat och underhållning. En lång rad sponsorer bidrog till den minnesvärda kvällen. Anders Assargård 5

6 Eskaderkommittén Kommittén har under året bestått av Christer Böös, sammankallande, Martin Philip, Carl-Magnus Remelin. Adjungerade Dag Svensson, Conny Walin, Lislott Närvall och Tord Stål. Kommittén har under verksamhetsåret haft följande aktiviteter: En s k landeskader till Bornholm och Christiansö genomfördes veckoslutet okt arrangerad av Bengt-Åke Gladius Jönsson. Fint väder om än lite kyligt, god mat utmärkt inkvartering och fantastiskt trevlig guide på bussturen Bornholm runt gjorde utflykten mycket uppskattad. Riksorganisationens eskadernämnd för samordning av eskaderverksamheten har allmänna eskaderfrågor behandlats liksom planeringen av eskaderaktiviteter arrangerade på riksnivå hade som brukligt sin årliga sammankomst, denna gång förlagd till Lomma den nov 2011 med Öresundskretsen som värd. Christer Böös representerade Öresundskretsen. Vid mötet avhandlades förutom allmänna eskaderfrågor förplaneringen av 2014 års rikseskader och samt kanalfärd i Venedigområdet hösten 2013 och Västindiensegling våren I kretsens eskaderplaneringsmöte den 23 januari, med ett 45-tal deltagare, presenterades ett antal olika eskaderförslag med olika inriktning och omfattning, allt från en barn-/barnbarnseskader i Öresundsområdet till mål på olika avstånd. Även i år genomfördes traditionsenligt en Pingsteskader, som i år gick till Torekov och med ett mycket uppskattat guidat besök på Hallands Väderö under ledning av styrelseledamoten Carl-Magnus Remelin. 11 båtar och 24 personer deltog under denna årets första sommarperiod. Den numera även traditionella vårliga Gubbaseglingen med Zephyr och Sofie blev i år uppdelad på två veckoslut p g a problem med tidsamordning. Av övriga förslag till sommareskader blev det enbart den till Flensburg. Gruppen på 14 båtar under ledning av Bengt-Åke Gladius startade den 11 juli bra väder men fel vindriktning med mycket motorgång ända till avslutningen den 20 juli. Till barneskadern som föreslagits av medlem och planerats kom endast en anmälan! Eftersäsongsträffen Ut i det blå har också blivit en tradition i augusti när kräftorna går till. Så blev det även 2013 med besättningar från 10 båtar och 2 bilar deltagande i Vikhögs hamn dit alla lyckades hitta på den navigationsuppgift som skulle vägleda till målet. I en ansats att utvidga samarbetet mellan Kryssarklubbens olika kretsar i gemensamma frågor anordnades en konferens ombord på seglarskolans skolfartyg Atlantica i september Resultatet av konferensen blev bl a att nya kommunikationsvägar öppnades med ett vidgat informationsutbyte om vad som händer i främst grannkretsarna. I konferensen deltog Kay Wiktorin och Christer Böös från Öresundskretsen. Vissa tider är seglarskolans skutor tillgängliga för kryssarklubbens medlemmar antingen som ett eget arrangemang eller i ett centralt framtaget seglingsprogram. Man har därför som medlem möjlighet att delta i kortare eller längre seglingar med någon av dessa skutor. Christer Böös Hamn- och farledskommittén Kommittén har under året bestått av Claes Rosenius Kommittén har ansvarat för att informera och uppdatera styrelse och medlemmar om sådant som är av allmänt intresse eller som på något sätt främjar och berör båtlivet och båtturismen gällande hamnar och farleder och SXK:s bojar. Undersökningar har gjorts under året om intresset och förutsättningarna för en 6

7 eller flera svajbojar inom vår krets område. Vi bevakar också våra intressen gentemot Sjöfartsverket och deras förslag att släcka och sälja ut våra fyrar. Claes Rosenius Marknadskommittén Kommittén har under året bestått av Rolf Odselius, sammankallande, Christer Böös och Hans Sandhagen. Öresundskretsen deltog i Lommadagarna 2013 i samarbete med Lomma Buktens Seglarklubb. Målet med deltagandet var att Presentera kretsen och vårt klubbhus för allmänheten. Träffa befintliga medlemmar och få tillfälle att marknadsföra våra aktiviteter i kretsen. Informera om, och marknadsföra, SXK och vår verksamhetsidé till mässbesökare och branschfolk. Rekrytera nya medlemmar. Öresundskretsen deltog med öppet hus där det serverades våfflor med sylt och grädde, och till detta kaffe, mjölk eller läsk. Sammanlagt 15 medlemmar bemannade de olika arbetspassen. I klubbhuset presenterades SXK och Öresundskretsen genom ett bildspel på stor TV, och Roll Ups. Samarbetet med LBS var upplagt så att LBS framför klubbhuset organiserade ett loppmarknadstält för begagnade båtlivsprylar där även våra medlemmar fick möjlighet att sälja begagnade prylar. Gemensam skyltning lockade besökare från området runt Biblioteket. Arrangemanget blev tidvis mycket välbesökt. De SXK-medlemmar som bor i Skåne, men inte är medlemmar i vår krets har under året kontaktats per brev till en kostnad av 4300 kr. Kampanjen har resulterat i ca 30 nya kretsmedlemmar. Ett kampanjutbyte har skett mellan event-organisationen Po-Limhamn och Öresundskretsen. Vi har tagit in deras annons i Sydpricken och i gengäld fått in vår annons i deras allsångshäfte som trycks i flera tusen exemplar. Under årets aktiviteter har försäljning skett av våra medlemsvaror: tröjor, västar, klubbflaggor och loggböcker. På vår hemsida har rubriken Medlemsvaror skapats. Rolf Odselius Miljö- o Teknikkommittén Kommittén har under året bestått av Carl-Magnus Remelin Deltagit i höstens Rådslagsdagar i Hallsberg 24-25/ tillsammans med Kent Danielson och Gert Damsby. Deltagit i Miljökonferens Grönt båtliv med Skärgårdsstiftelsen i Stockholm 30/ Skickat rapport t styrelsen och artikel till Sydpricken. Deltagit i Miljönämndsmöte i Göteborg Långedrag 10/ då Lennart Falck konstituerade vilka som ska ingå i SXK Miljö nämnd. Sänt rapport från mötet till styrelsen. Sänt rapport om Miljönämndens verksamhetsplan och budget Deltagit i Miljöseminarium i Göteborg med Lennart Falck om påväxt på våra båtar Sänt rapport t styrelsen och artikel till Sydpricken. 7

8 Deltagit i SXK Rådslagsdagar i Stockholm 16-17/ tillsammans med Anders Assargård. Inbjuden till Miljönämndsmöte i samband med SXK Rådslag och Årsmöteshelg i Malmö 23-24/ Har under året fått protokoll och anteckningar från Lennart Falck, ordförande i SXK Miljönämnd, för kommentarer och tyckande om hans deltagande i Båt- Miljörådets och Havs och Vattenmyndighetens olika seminarier om vår vattenmiljö. Carl-Magnus Remelin Redaktionskommitté "Sydpricken" Kommittén har under året bestått av Birgitta Porutis, redaktör och sammankallande, Ingrid Falkman, annonser, Kay Wictorin, redaktion och Kent Danielsson ansvarig utgivare. Kommittén har under året producerat och gett ut 4 nummer av tidningen SYDPRICKEN. Inför varje utgivning har kommittén ett redaktionsmöte för planering och ett möte för korrekturläsning före tryckning. Sydpricken är en tidning med högt läsvärde med sina artiklar och annonser och har som mål att stimulera våra ca 1600 medlemmar till turist- och långfärder till sjöss och främja deltagandet och spridda en bild om kretsens verksamheter. Kommittén har även under året svarat för att kretsens hemsida varit lättillgänglig, informativ och uppdaterad. Redaktionen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som under året bidragit med artiklar och bilder. Birgitta Porutis Kvinna Ombord Kommittén har under del av året bestått av Carina Ericsson som projektadjungerad. C E har efter sommaren lämnat sitt uppdrag på egen begäran. KD 8

9 Svenska Kryssarklubben - Öresundskretsen Sida 1 (3) Årsredovisning för verksamhetsåret Resultaträkning Intäkter Kret Medlemsavgifter Not SXK:s anslag båtmässan i Köpenhamn Allm Annonsintäkter Sydpricken och web Kret Intäkter aktiviteter Not Varuförsäljning SXK-varor Städersättning från Lomma Kommun Hyresintäkter klubbhuset Allm Rekryteringsersättn från SXK Riks Summa intäkter Kostnader Kostnader båtmässan i Köpenhamn Tryck och distribution Sydpricken Kostnader aktiviteter Not Varuinköp SXK-varor Driftskostnader klubbhuset Styrelse- och valberedning Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Årets resultat

10 Balansräkning Sida 2/2 Tillgångar Lager SXK varor Kundfordringar övrigt Upplupna medlemsavgifter från SXK Riks Upplupet rekryteringsbidrag från SXK Riks Upplupna inkomsträntor Utgivningsbevis och varumärkesskydd Sydpricken Kassa och bank Not Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter /säsongsavslutn/ Summa kortfristiga skulder Eget kapital Balanserad vinst Reservering för köp av klubbhus Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Årets förlust, kr, avräknas mot balanserade vinstmedel och kr avsätts till reserv för köp av klubbhus. Återstående del, kr, balanseras i ny räkning. Noter Not 1 Varav särskild medlemsavgift till Öresundskretsen med 100 kr per medlem, totalt kr, och allmänt kretsbidrag från övrig medlemsavgift med 30 kr, totalt kr. Not 2 Varav intäkter från landeskader till Bornholm kr (kostnader kr), intäkter från övriga aktiviteter kr (kostnader kr) samt intäkter från 60 års jubiléet kr (kostnader kr). Not 3 Varav hos Färs & Frosta Sparbank fasträntekonto kr med räntesats 1,95% och löptid till samt placeringskonto kr med räntesats 0,8% utan bindning. 10

11 Lomma den 2 oktober 2013 Kent Danielsson Ordförande Anders Assargård V ordförande Gert Damsby Skattmästare Lisbeth Lindvall Sekreterare Staffan Ranebo V sekreterare Christer Böös Ledamot Rolf Odselius Ledamot Martin Philip Ledamot Carl-Magnus Remelin Ledamot Hans Sandhagen Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits Revisorer Per Pehrsson Ulla-Britt Jönsson, Av styrelse och revisorer undertecknad verksamhetsberättelse finns tillgänglig på årsmötet. 11

12 Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen Budget för verksamhetsåret Namn Årsbudget Intäkter, kr Medlemsavgifter Intäkter båtmässan i Kphmn Annonsintäkter Sydpricken och hemsidan Intäkter aktiviteter Varuförsäljning Städersättning från Lomma Kommun Uthyrning klubbhuset Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader, kr Kostnader båtmässan i Kphmn Kostnader Sydpricken Kostnader aktiviteter SXK varor inköp Klubbhuset Hyra Lomma Kommun Städning o renhållning o el Rep o uh + inventariekostn Styrelseomkostnader Valberedningskostnader Årsmöte Övriga adm.kostn, Årets budgeterade resultat 0 12

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014

Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Beslut 2014-10-01 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2013-2014 Öresundskretsen Bildades i Råå dec 1953 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 6 november 2013 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016

Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Verksamhetsberättelse för Båtsällskapet Karlslund 2015/2016 Styrelsen för Båtsällskapet Karlslund får avge följande berättelse för verksamhetsåret 1 september 2015 till 31 augusti 2016. Vid årsmötet den

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Verksamhetsberättelser sammanställning VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖRESUNDSKRETSEN

Verksamhetsberättelser sammanställning VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖRESUNDSKRETSEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÖRESUNDSKRETSEN 2015-16 STYRELSEN har bestått av: Kjell Björk, ordförande, Rolf Odselius, vice ordförande, Ann- Christin Pregart, skattmästare, Birgitta Hartler, sekreterare, Staffan

Läs mer

Beslut Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret

Beslut Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret Beslut 2015-10-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2014-2015 1 Öresundskretsen Bildades i Råå dec 1953 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 6 november 2014 på Pilängskolan i Lomma med

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte

Dagordning vid VMBK:s årsmöte Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2016-11-22 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK.

SSG Årsmöte Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. SSG Årsmöte 2012 Onsdagen 12 december kl. 19:00 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(7) Rosenlunds Herrgårds Vänner ideell förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Information om verksamheten

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010

Eslövs Stadskärneförening. Verksamhetsberättelse 2010 Eslövs Stadskärneförening Verksamhetsberättelse 2010 Inledning Eslövs Stadskärneförening är ett samarbete mellan handlare, Eslövs kommun, fastighetsägare, föreningar och övrigt näringsliv med syfte att

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2012

Verksamhetsberättelse för 2012 FÖRENINGEN NORDEN SKÅNEDISTRIKTET Verksamhetsberättelse för 2012 Styrelsen för Föreningen Norden, lämnar följande redogörelse för verksamheten år 2012. Styrelse Ulla Stenow ordförande Ängelholm Sonja Svensson

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24

Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 Dagordning vid VMBK:s årsmöte 2015-11-24 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av justeringsmän 4. Val av mötesordförande 5. Val av mötessekreterare 6. Genomgång av verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association. Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Söndagen den 20 januari 2008 klockan 11:00 till 14 (cirka) Plats: Kista Träff, Grönlandssalen, Kista Torg 7, (våningen ovanpå KIsta bibliotek), 100 m

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping

Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Årsmöte 2015-04-11 12:00 Alviksgatan 4, Söderköping Efter Årsmötet sker prisutdelning Årets Katt 2014 samt Hedersmedlem i Maine Coon-Katten ÅRSMÖTESHANDLINGAR Dagordning årsmöte... s. 2 Verksamhetsberättelse

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen

Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet. Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Sida: 1 ( 4) Röda Korset 2014-02-13 Region Gotland Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2013 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning Ordförande Janne Nilsson 2014 Barn- o ungd. kretsen Vice

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 7 februari 2009 klockan 11:00 till 13 (cirka) Plats: Göteborg, Hotel Gothia Towers, Mässans gata 24, konferensvåningen, rum R10. Gå in i

Läs mer

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X

MÄLARENS VATTENVÅRDSFÖRBUND. Bilaga X 1 Mälarens vattenvårdsförbunds verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Mälarens vattenvårdsförbund får härmed avge följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011. Styrelse och funktionärer

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Göran Strömbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Närvarande medlemmar har prickats av på röstlängden,

Läs mer

Knivsta Företagarförening

Knivsta Företagarförening Årsredovisning för Knivsta Företagarförening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Knivsta Företagarförening 1(2) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Knivsta Företagarförening, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp

Möjavägen 4g Kassör. Möjavägen 14 Sekreterare. Möjavägen 29 Markgrupp. Möjavägen 1g Markgrupp I- Kremlan Samfällighetsförening Org nr 7179-9845 ÅnSnfOOVtSNlNG ZOIZO OI-ZO1Z1Z31 1 (6) ARSREDOVISNING styrelsen for samfällighetsföreningen Kremlan i Danderyds kommun får härmed avge redovisning för

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009.

Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. ASS 432. Protokoll fört vid Askrike Segelsällskaps årsmöte den 29 januari 2009. 1. Mötets öppnande och val av mötesordförande 2. Val av mötesordförande och sekreterare 3. Frågan om kallelse till mötet

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2012-04-21) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454

Bostadsrättsföreningen Diana 23 Org. nr. 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31. Brf Diana 23 769624-8454 ÅRSREDOVISNING 2013-01-01-2013-12-31 Brf Diana 23 769624-8454 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Brf Diana 23 får härmed avge följande årsredovisning för föreningens förvaltning för tiden 2013-01-01-2013-12-31

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige

Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Stadgar för föreningen ECPAT Sverige Reviderade 2016-04-26 1. Namn Föreningens namn är ECPAT Sverige. 2. Ändamål ECPAT Sverige, som är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation, har som ändamål

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

Årsmöte Onsdag , 18.30

Årsmöte Onsdag , 18.30 Årsmöte Onsdag 2016-04-27, 18.30 Stjärnholms Slott Årsmöteshandlingar Version 1.0 Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015... 3 REVISIONSBERÄTTELSE... 4 ÅRSREDOVISNING FÖR 2015...

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum

Villaägarna Kronoberg. Årsmöte mars 2015, Smålands Museum Villaägarna Kronoberg Årsmöte 2015 17 mars 2015, Smålands Museum Agenda 19.00 Årsmöte 19.45 Paus med förtäring 20.00 "Vad betyder Riksbankens minusränta för mig? Föredrag av Kjell-Åke Carlsson, Länsförsäkring

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet.

Tävlingsledarutbildning för spelledare m.fl anordnades under våren med lärare från bridgeförbundet. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2011 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 7 mars omvaldes Ulla Eriksson som ordförande. Till

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 MSVR Sida: 1 ( 7) Region Gotland 2015-02-10 Mellersta samverkansrådet Verksamhetsberättelse 2014 Förslag till verksamhetsberättelse att antas vid granskande möte 2015-02-11 1. Arbetsutskottets (AU) sammansättning

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg

Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg 1 (8) Kallelse till årsmöte för Företagarna Åtvidaberg Åtvidaberg 2014-02-12 Dag: 2014-03-08 Tid: 17.00 Plats: Åtvidabergs Hotell & Restaurang, Klinta Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Val

Läs mer

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502

Diariet 6. Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Organisationsnummer 769606-5502 Brf Diariet 6 Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Diariet 6 Registervägen 28-36 168 31 Bromma Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Diariet 6, Bromma, Stockholms kommun, (org. Nr 769606-5502)

Läs mer

Supporterklubben Röda Havet

Supporterklubben Röda Havet Stadgar för Supporterklubben Röda Havet Eskilstuna Antagna 2010-07-04 1. Föreningens syfte 2. Räkenskapsår 3. Regler för hur verksamheten ska bedrivas 4. Regler för medlemskap och uteslutning. 5. Regler

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA 2010-07-28 PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 16 JULI 2010 I LUDVIKA Före årsmötesförhandlingarna hälsade vice ordföranden Britt-Marie Fröjdhammar medlemmar och gäster välkomna. Traditionsenligt

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Storken 13

Bostadsrättsföreningen Storken 13 Bostadsrättsföreningen Storken 13 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm (org.nr. 716416-7178) avger årsredovisning för verksamhetsåret 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr:

ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: ÅRSREDOVISNING 2010 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7)

Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version , , , Bilaga 1 Sida 1(7) Förslag reviderade stadgar Länsbygderådet Sjuhärad version 081016, 090212, 090219, 090305 Bilaga 1 Sida 1(7) 1 Föreningens namn är Länsbygderådet Sjuhärad som bildades 1998 12 05. 2 Föreningen har sitt

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund

Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Bostadsrättsföreningen Safiren i Lund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Safiren

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening. 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, med syfte att arbeta för en svensk

Läs mer

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte

STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING. Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte STADGAR FÖR SKEBÄCKS VARFSFÖRENING Dessa stadgar är reviderade vid Skebäcks Varfsförenings årsmöte 2015-03-26 Mål och inriktning Skebäcks Varfsförening är en ideell, förening vars verksamhet skall inriktas

Läs mer

Årsredovisning Söralids Vägförening

Årsredovisning Söralids Vägförening Årsredovisning Söralids Vägförening 2(9) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...3 Balansräkning...5 Resultaträkning...6 Notförteckning...7 Revisionsberättelse...9 3(9) Förvaltningsberättelse Styrelsen

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle

Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Röttle byalag årsmöte 20140802 Plats: Krogen Röttle Närvarande: Rolf Andersson, Maria Andersson, Agneta Börjesson, Klemens Karlsson, Ann- Marie Stendahl, Ulla-Britt Simm, Anne-Marie Bäckman, Gun-Britt

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING för. StockholmsPolisen IF Triathlon Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Tilläggsupplysningar 4 ÅRSREDOVISNING 2010-09-01--2011-08-31 för Årsredovisningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415

2011 årsredovisning brf vinterrosen_cashflow120415 1(7) ÅRSREDOVISNING 2011 Brf Vinterrosen 1 Org nr 716417-8308 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Vinterrosen får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet för räkenskapsåret 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Lathund Bilda en ideell förening

Lathund Bilda en ideell förening Lathund Bilda en ideell förening Denna broschyr handlar i första hand om hur man startar en ideell förening. Vill ni starta en ekonomisk förening så rekommenderar vi att ni söker information på www.skatteverket.se

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA

TÖRNSKOGEN. Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl FÖRENINGSSTÄMMA TÖRNSKOGEN FÖRENINGSSTÄMMA Törnskogens villaägareförenings 83:e föreningsstämma Onsdagen den 20 april 2016, kl. 19.15 Törnskogens villaägareförenings lokal i Vaxmoraskolan. Ingång mitt emot fotbollsplanen

Läs mer