Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2012-2013"

Transkript

1 Beslut Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret Öresundskretsen Bildades i Råå dec

2 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2012 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden Kent Danielsson som välkomnade de 50 närvarande medlemmarna. Styrelse, kommittéer och adjungerade har haft följande sammansättning och uppdrag Ordförande, Kent Danielsson, Malmö Arbetsutskott Kent Danielsson, V ordförande, Anders Assargård, Malmö Gert Damsby, Anders Assargård Sekreterare, Lisbeth Lindvall, Skanör Lisbeth Lindvall V sekreterare, Staffan Ranebo, Lomma Skattmästare, Gert Damsby, Lomma Ledamöter Hans Sandhagen, Lomma Christer Böös, Bjärred Staffan Ranebo, Lomma Martin Philip, Malmö Carl-Magnus Remelin, Ängelholm Suppleanter Bo Göran Ekevik, Eslöv (del av året) Claes Rosenius, Malmö Lisbeth Lindvall, Skanör Kommittéer o sammankallande Klubbhuskommittén Hans Sandhagen, Lomma Tillsynsman (adjungerad) Lars Sandqvist, Lomma Programkommittén Anders Assargård, Malmö Eskaderkommittén Christer Böös, Bjärred Hamn- och farledskommittén Claes Rosenius, Malmö Miljö- o Teknikkommittén Carl-Magnus Remelin, Ängelholm Marknadskommittén Rolf Odselius, Bjärred Adjungerad Carina Ericsson, Landskrona (del av året) Revisorer Per Pehrsson, Staffanstorp Ulla-Britt Jönsson, Malmö Suppleant Tord Stål, Vellinge Valberedning Bengt-Åke Jönsson, Malmö * Conny Wallin, Malmö Dag Svensson, Malmö * Sammankallande Utbildningskommittén Bo Göran Ekevik, Eslöv (del av året) Kvinna Ombord Carina Ericsson, Landskrona (projekt adjungerad, del av året) Redaktionskommitté "Sydpricken" Ansvarig utgivare, Kent Danielsson, Malmö Adjungerade; Redaktör, Birgitta Porutis, Klagshamn Redaktion, Kay Wictorin, Malmö Annonsförsäljning, Ingrid Falkman, Malmö Kontaktperson Medelhavsfrågor Claes Wessberg, Malmö Kontaktperson Skånes Båtlivs Samarbetsdelegation Anders Assargård, Malmö 2

3 Representanter i SXK:s nämnder Informationsnämnden Birgitta Porutis Tekniska nämnden Carl-Magnus Remelin Hamn o Farledskommittén Claes Rosenius Utbildningsnämnden Bo-Göran Ekevik, (del av året) Eskadernämnden Christer Böös Kvinna Ombord Carina Ericsson (del av året) Extra medlemsmöte Extra medlemsmöte avhölls i klubbhuset den 9 jan 2013 på begäran från valberedningen eftersom valen av skattmästare och sekreterare skall vara personval enligt nya stadgarna, vilket förbisågs på ordinarie årsmötet. Mötet öppnades av v ordförande Anders Assargård. Till skattmästare för en tid av ett år valdes Gert Damsby och till sekreterare för ett år valdes Lisbeth Lindvall. Styrelsemöten Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda sammanträden med hög närvaro där styrelsens ledamöter har visat ett mycket stort personligt intresse och engagemang. Under verksamhetsåret har styrelsen också hållit ett antal möten per capsulam. Närvarande vid mötet var på begäran representanter från valberedningen enligt punkt 20 i valberedningens arbetsordning. Representanterna deltog inte i omröstningen. Vid möte med styrelsens ordinarie ledamöter beslutades enhälligt genom röstning via E-post och fysisk närvaro att på saklig grund enligt kretsens stadgar 2, 2:dra stycket att utesluta Bo-Göran Ekevik som medlem i SXK-Öresundskretsen. Bo-Göran Ekevik överklagade styrelsens beslut som med motivering lämnades utan bifall. Bo-Göran Ekevik överklagade Öresundskretsens beslut till Svenska Kryssarklubben. Kommittémöten Kommittéerna har haft sina sammanträden i anslutning till styrelsemötena samt kallat till extra möte vid behov. Omorganisation av kommittéverksamheten Styrelsen beslutade efter samråd med valberedningen på styrelsemöte 9 jan 2013 att avveckla Utbildningskommittén och föra över ansvaret för utbildningsfrågor till Programkommittén enligt tidigare arbetsmodell och som en konsekvens härav entlediga Utbildningskommitténs ledamöter från sitt uppdrag. Förändringen innebär att kretsens kommittéer nu motsvarar riksorganisationens nämnder. Överklagan av beslut I skrivelse överklagade suppleanten Bo-Göran Ekevik beslut fattade på Extra medlemsmöte Rekommendationer och beslut fattade av valberedningen Beslut fattade på konstituerande möte Beslut fattade på ordinarie styrelsemöte

4 Efter genomgång av Överklagan från Bo-Göran Ekevik meddelades att insänd överklagan lämnas utan bifall med motivering: Öresundskretsens styrelse är en ideellt arbetande s k lekmannastyrelse som efter bästa förmåga, med beaktande av gällande stadgar och beslutade styrdokument och med stort engagemang, har som sitt mål att skapa en bra kretsverksamhet med fokus på medlemmarnas behov och intresse. Eventuella formalia fel bör därför i första hand rättas till inom ramen för en väl fungerande styrelse, i en konstruktiv och positiv anda så snart de upptäcks. Mycket av texten i överklagan går inte att besvara eller bemöta eftersom texten måste uppfattas som personliga åsikter med hypotetiska slutsatser. Bo-Göran Ekevik överklagade Öresundskretsens beslut till Svenska Kryssarklubben som beslutade att lämna överklagan utan bifall. Utgivningstillstånd Sydpricken I början av verksamhetsåret konstaterades att tidningsägaren (medlemmarna genom beslut på årsmöte) aldrig ansökt om lagstadgat utgivningstillstånd för tidningen Sydpricken. Styrelsen beslutade att omedelbart ansöka om utgivningstillstånd i avvaktan på beslut av årsmötet (tidningsägaren) vid nästkommande årsmöte. Varumärkesskydd Styrelsen har även under verksamhetsåret ansökt om och beviljats varumärkesskydd för namnet Sydpricken och domännamnet oresundskretsen.se. Representation Styrelseledamöter har genom representation deltagit vid SXK:s årsmöte och Rådslag och varit engagerade i SXK;s facknämnder. Medlemsantal Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut medlemmar, en minskning från föregående år med 50 medlemmar. Medlemsaktiviteter Medlemmarna har genom kommittéernas arbete erbjudits ett stort utbud av varierande aktiviteter under verksamhetsårets vinter- och båtsäsong. Kommittéerna lämnar i bilaga verksamhetsberättelse över sin verksamhet. Klubbhuset Öresundskretsen arrenderar klubbhuset av Lomma kommun. Arbetsgruppen bestående av klubbhuskommittén. Kommittén har under verksamhetsåret haft fortsatta kontakter gällande möjligheten till en omedelbar förlängning av nuvarande arrendeavtalet som har löptid t o m september 2014 med en ömsesidig uppsägningstid om ett år. Kommunens representant har trots möten och löften inte återkommit med något avtalsförslag under året. 4

5 Kommittéernas berättelse Klubbhuskommittén Kommittén har under året bestått av Hans Sandhagen, klubbhusansvarig, Rolf Odselius och Lars Sandqvist, den sistnämnde tillika tillsynsman. Kommunikation inom gruppen har skett kontinuerligt via telefon och personliga möten. Under året har städning av klubbhuset skett höst och vår. Klubbhuset har varit uthyrt eller utlånat sex gånger, tre soppluncher, ett tiotal föredrag, eskadermöten och informationsmöten har ägt rum i huset. I samarbete med Lommabuktens Seglarklubb och kommunen deltog Öresundskretsen i Lommadagarna i form av öppet hus och med information om verksamheten, våffelförsäljning och loppis med båtprylar. Behov som meddelats kommunen men ännu inte tillgodosetts: Utbyte av trasiga eternitplattor i fasaden och renovering av murstocken till fd eldstad. Hans Sandhagen Programkommittén Kommittén har under året bestått av Anders Assargård (sammankallande), Christer Böös, Martin Philip, Staffan Ranebo och Carl-Magnus Remelin. Under det gångna året har kretsens medlemmar erbjudits en lång rad aktiviteter. De flesta mycket välbesökta, och vid något tillfälle har antalet anmälningar t o m överstigit vad vårt klubbhus kan rymma. Våra aktiviteter har bl.a. varit * Landeskader till Bornholm * Information om sjölivsutbildningar * Föredrag om långfärdssegling till Shetland och Antarktis * Seniorträff om segling i Turkiet * Information om båtförsäkringar * Segelkurs med tips om trimning och dukkvaliteter * Kurs om säkerhet ombord * Information angående ombyggnad av båttoaletter * Festligheter i samband med invigning och avslutning av seglingssäsongen * Soppluncher Dessutom har kretsen under året firat sitt 60-årsjubileum med fest i restaurang Kajutan i Limhamns småbåtshamn. Festen var fulltecknad och blev mycket lyckad med god mat och underhållning. En lång rad sponsorer bidrog till den minnesvärda kvällen. Anders Assargård 5

6 Eskaderkommittén Kommittén har under året bestått av Christer Böös, sammankallande, Martin Philip, Carl-Magnus Remelin. Adjungerade Dag Svensson, Conny Walin, Lislott Närvall och Tord Stål. Kommittén har under verksamhetsåret haft följande aktiviteter: En s k landeskader till Bornholm och Christiansö genomfördes veckoslutet okt arrangerad av Bengt-Åke Gladius Jönsson. Fint väder om än lite kyligt, god mat utmärkt inkvartering och fantastiskt trevlig guide på bussturen Bornholm runt gjorde utflykten mycket uppskattad. Riksorganisationens eskadernämnd för samordning av eskaderverksamheten har allmänna eskaderfrågor behandlats liksom planeringen av eskaderaktiviteter arrangerade på riksnivå hade som brukligt sin årliga sammankomst, denna gång förlagd till Lomma den nov 2011 med Öresundskretsen som värd. Christer Böös representerade Öresundskretsen. Vid mötet avhandlades förutom allmänna eskaderfrågor förplaneringen av 2014 års rikseskader och samt kanalfärd i Venedigområdet hösten 2013 och Västindiensegling våren I kretsens eskaderplaneringsmöte den 23 januari, med ett 45-tal deltagare, presenterades ett antal olika eskaderförslag med olika inriktning och omfattning, allt från en barn-/barnbarnseskader i Öresundsområdet till mål på olika avstånd. Även i år genomfördes traditionsenligt en Pingsteskader, som i år gick till Torekov och med ett mycket uppskattat guidat besök på Hallands Väderö under ledning av styrelseledamoten Carl-Magnus Remelin. 11 båtar och 24 personer deltog under denna årets första sommarperiod. Den numera även traditionella vårliga Gubbaseglingen med Zephyr och Sofie blev i år uppdelad på två veckoslut p g a problem med tidsamordning. Av övriga förslag till sommareskader blev det enbart den till Flensburg. Gruppen på 14 båtar under ledning av Bengt-Åke Gladius startade den 11 juli bra väder men fel vindriktning med mycket motorgång ända till avslutningen den 20 juli. Till barneskadern som föreslagits av medlem och planerats kom endast en anmälan! Eftersäsongsträffen Ut i det blå har också blivit en tradition i augusti när kräftorna går till. Så blev det även 2013 med besättningar från 10 båtar och 2 bilar deltagande i Vikhögs hamn dit alla lyckades hitta på den navigationsuppgift som skulle vägleda till målet. I en ansats att utvidga samarbetet mellan Kryssarklubbens olika kretsar i gemensamma frågor anordnades en konferens ombord på seglarskolans skolfartyg Atlantica i september Resultatet av konferensen blev bl a att nya kommunikationsvägar öppnades med ett vidgat informationsutbyte om vad som händer i främst grannkretsarna. I konferensen deltog Kay Wiktorin och Christer Böös från Öresundskretsen. Vissa tider är seglarskolans skutor tillgängliga för kryssarklubbens medlemmar antingen som ett eget arrangemang eller i ett centralt framtaget seglingsprogram. Man har därför som medlem möjlighet att delta i kortare eller längre seglingar med någon av dessa skutor. Christer Böös Hamn- och farledskommittén Kommittén har under året bestått av Claes Rosenius Kommittén har ansvarat för att informera och uppdatera styrelse och medlemmar om sådant som är av allmänt intresse eller som på något sätt främjar och berör båtlivet och båtturismen gällande hamnar och farleder och SXK:s bojar. Undersökningar har gjorts under året om intresset och förutsättningarna för en 6

7 eller flera svajbojar inom vår krets område. Vi bevakar också våra intressen gentemot Sjöfartsverket och deras förslag att släcka och sälja ut våra fyrar. Claes Rosenius Marknadskommittén Kommittén har under året bestått av Rolf Odselius, sammankallande, Christer Böös och Hans Sandhagen. Öresundskretsen deltog i Lommadagarna 2013 i samarbete med Lomma Buktens Seglarklubb. Målet med deltagandet var att Presentera kretsen och vårt klubbhus för allmänheten. Träffa befintliga medlemmar och få tillfälle att marknadsföra våra aktiviteter i kretsen. Informera om, och marknadsföra, SXK och vår verksamhetsidé till mässbesökare och branschfolk. Rekrytera nya medlemmar. Öresundskretsen deltog med öppet hus där det serverades våfflor med sylt och grädde, och till detta kaffe, mjölk eller läsk. Sammanlagt 15 medlemmar bemannade de olika arbetspassen. I klubbhuset presenterades SXK och Öresundskretsen genom ett bildspel på stor TV, och Roll Ups. Samarbetet med LBS var upplagt så att LBS framför klubbhuset organiserade ett loppmarknadstält för begagnade båtlivsprylar där även våra medlemmar fick möjlighet att sälja begagnade prylar. Gemensam skyltning lockade besökare från området runt Biblioteket. Arrangemanget blev tidvis mycket välbesökt. De SXK-medlemmar som bor i Skåne, men inte är medlemmar i vår krets har under året kontaktats per brev till en kostnad av 4300 kr. Kampanjen har resulterat i ca 30 nya kretsmedlemmar. Ett kampanjutbyte har skett mellan event-organisationen Po-Limhamn och Öresundskretsen. Vi har tagit in deras annons i Sydpricken och i gengäld fått in vår annons i deras allsångshäfte som trycks i flera tusen exemplar. Under årets aktiviteter har försäljning skett av våra medlemsvaror: tröjor, västar, klubbflaggor och loggböcker. På vår hemsida har rubriken Medlemsvaror skapats. Rolf Odselius Miljö- o Teknikkommittén Kommittén har under året bestått av Carl-Magnus Remelin Deltagit i höstens Rådslagsdagar i Hallsberg 24-25/ tillsammans med Kent Danielson och Gert Damsby. Deltagit i Miljökonferens Grönt båtliv med Skärgårdsstiftelsen i Stockholm 30/ Skickat rapport t styrelsen och artikel till Sydpricken. Deltagit i Miljönämndsmöte i Göteborg Långedrag 10/ då Lennart Falck konstituerade vilka som ska ingå i SXK Miljö nämnd. Sänt rapport från mötet till styrelsen. Sänt rapport om Miljönämndens verksamhetsplan och budget Deltagit i Miljöseminarium i Göteborg med Lennart Falck om påväxt på våra båtar Sänt rapport t styrelsen och artikel till Sydpricken. 7

8 Deltagit i SXK Rådslagsdagar i Stockholm 16-17/ tillsammans med Anders Assargård. Inbjuden till Miljönämndsmöte i samband med SXK Rådslag och Årsmöteshelg i Malmö 23-24/ Har under året fått protokoll och anteckningar från Lennart Falck, ordförande i SXK Miljönämnd, för kommentarer och tyckande om hans deltagande i Båt- Miljörådets och Havs och Vattenmyndighetens olika seminarier om vår vattenmiljö. Carl-Magnus Remelin Redaktionskommitté "Sydpricken" Kommittén har under året bestått av Birgitta Porutis, redaktör och sammankallande, Ingrid Falkman, annonser, Kay Wictorin, redaktion och Kent Danielsson ansvarig utgivare. Kommittén har under året producerat och gett ut 4 nummer av tidningen SYDPRICKEN. Inför varje utgivning har kommittén ett redaktionsmöte för planering och ett möte för korrekturläsning före tryckning. Sydpricken är en tidning med högt läsvärde med sina artiklar och annonser och har som mål att stimulera våra ca 1600 medlemmar till turist- och långfärder till sjöss och främja deltagandet och spridda en bild om kretsens verksamheter. Kommittén har även under året svarat för att kretsens hemsida varit lättillgänglig, informativ och uppdaterad. Redaktionen vill framföra ett stort tack till alla medlemmar som under året bidragit med artiklar och bilder. Birgitta Porutis Kvinna Ombord Kommittén har under del av året bestått av Carina Ericsson som projektadjungerad. C E har efter sommaren lämnat sitt uppdrag på egen begäran. KD 8

9 Svenska Kryssarklubben - Öresundskretsen Sida 1 (3) Årsredovisning för verksamhetsåret Resultaträkning Intäkter Kret Medlemsavgifter Not SXK:s anslag båtmässan i Köpenhamn Allm Annonsintäkter Sydpricken och web Kret Intäkter aktiviteter Not Varuförsäljning SXK-varor Städersättning från Lomma Kommun Hyresintäkter klubbhuset Allm Rekryteringsersättn från SXK Riks Summa intäkter Kostnader Kostnader båtmässan i Köpenhamn Tryck och distribution Sydpricken Kostnader aktiviteter Not Varuinköp SXK-varor Driftskostnader klubbhuset Styrelse- och valberedning Övriga kostnader Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter Årets resultat

10 Balansräkning Sida 2/2 Tillgångar Lager SXK varor Kundfordringar övrigt Upplupna medlemsavgifter från SXK Riks Upplupet rekryteringsbidrag från SXK Riks Upplupna inkomsträntor Utgivningsbevis och varumärkesskydd Sydpricken Kassa och bank Not Summa tillgångar Skulder och eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Förutbetalda intäkter /säsongsavslutn/ Summa kortfristiga skulder Eget kapital Balanserad vinst Reservering för köp av klubbhus Årets resultat Summa eget kapital Summa eget kapital och skulder Årets förlust, kr, avräknas mot balanserade vinstmedel och kr avsätts till reserv för köp av klubbhus. Återstående del, kr, balanseras i ny räkning. Noter Not 1 Varav särskild medlemsavgift till Öresundskretsen med 100 kr per medlem, totalt kr, och allmänt kretsbidrag från övrig medlemsavgift med 30 kr, totalt kr. Not 2 Varav intäkter från landeskader till Bornholm kr (kostnader kr), intäkter från övriga aktiviteter kr (kostnader kr) samt intäkter från 60 års jubiléet kr (kostnader kr). Not 3 Varav hos Färs & Frosta Sparbank fasträntekonto kr med räntesats 1,95% och löptid till samt placeringskonto kr med räntesats 0,8% utan bindning. 10

11 Lomma den 2 oktober 2013 Kent Danielsson Ordförande Anders Assargård V ordförande Gert Damsby Skattmästare Lisbeth Lindvall Sekreterare Staffan Ranebo V sekreterare Christer Böös Ledamot Rolf Odselius Ledamot Martin Philip Ledamot Carl-Magnus Remelin Ledamot Hans Sandhagen Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits Revisorer Per Pehrsson Ulla-Britt Jönsson, Av styrelse och revisorer undertecknad verksamhetsberättelse finns tillgänglig på årsmötet. 11

12 Svenska Kryssarklubben Öresundskretsen Budget för verksamhetsåret Namn Årsbudget Intäkter, kr Medlemsavgifter Intäkter båtmässan i Kphmn Annonsintäkter Sydpricken och hemsidan Intäkter aktiviteter Varuförsäljning Städersättning från Lomma Kommun Uthyrning klubbhuset Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader, kr Kostnader båtmässan i Kphmn Kostnader Sydpricken Kostnader aktiviteter SXK varor inköp Klubbhuset Hyra Lomma Kommun Städning o renhållning o el Rep o uh + inventariekostn Styrelseomkostnader Valberedningskostnader Årsmöte Övriga adm.kostn, Årets budgeterade resultat 0 12

Årsmöteshandlingar 2012

Årsmöteshandlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 Mot fjärran kust. Innehåll: 1. Dagordning 1 2. Sammanställning inför valen 2 3. Verksamhetsberättelse 2011 2012 3 4. Resultat- och balansräkning 9 5. Revisionsberättelse 10 6. Verksamhetsplan

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2014-2015 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. MEDLEMS- OCH BÅTREGISTER... 2 Nytt medlemssystem... 2 Medlemsutveckling... 2 2. PÅ KRYSS... 3 3. MEDLEMSMATRIKEL... 4 4. ÅRSBOKEN...

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen. För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare RIKSFÖRBUNDET FRIVILLIGA SAMHÄLLSARBETARE (RFS) Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Föreningshjälpen För nystartade lokalföreningar inom Riksförbundet

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping

Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping 2014-12-12 Protokoll från årsmöte 2014-10-02 i Linköping Närvarande: ca 45 medlemmar. 1. Årsmötets öppnande Helena Thulin från Stockholm öppnade mötet. 2. Årsmötets sammankallande Årsmötet ansåg att kallelsen

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1

Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 Årsmöteshandlingar Årsmöte 27 januari 2014 1 2 Marknadsföreningen i Västerås MiV, Marknadsföreningen i Västerås är en av 29 lokala föreningar i Sveriges Marknadsförbund. Vi är övertygade om att riktigt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning

Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Verksamhetsberättelse 2002 Inklusive koncernredovisning Styrelsen och föreningsdirektören avger följande årsredovisning för Dataföreningen i Sverige, organisationsnummer 802006-6349, med säte i Stockholm.

Läs mer

Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007.

Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007. Välkomna till SMC Stockholms Läns Motorcyklisters Årsmöte 2007.!"! # Stockholms Läns MotorCyklister Adress: Skansbacken 4, 120 30 STOCKHOLM Tel: 08-649 08 78, fax: 08-649 62 52 E-post: smcsthlm@algonet.se,

Läs mer

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013

Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Sida 1 av 10 Njurförbundet Stockholm Gotland Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013 Allmänt om föreningen Föreningens syfte Njurförbundet Stockholm Gotland (NjSG) är en intresseorganisation för

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Slutrapport Utveckla SBU

Slutrapport Utveckla SBU Sida: 1/34 Slutrapport Utveckla SBU Projektnamn Beställare Projektledare Delprojektledare Medverkande admin. support Utveckla SBU Båtriksdagen Tommy Sandin Lennart Clarstedh, Kjell Holst, Bertil Björkman,

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Årsredovisning 2014. Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Årsredovisning 2014 Fleninge-Ödåkra Scoutkår av Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Förslag till föredragningslista vid Fleninge-Ödåkra Scoutkår av NSFs ordinarie årsmöte, söndagen den 1 mars 2015 i scoutlokalen.

Läs mer

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014

Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Svenska Pudelklubben Södra avdelningens Årsmöte i Höör den 9 februari 2014 Sida 1 Svenska Pudelklubbens södra avdelnings årsmöte 2014-02-09 i Höör Dagordning 1. Årsmötets öppnande. 2. Justering av röstlängden.

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00

Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 Årsmötesprotokoll 4 mars 2012 för Svenska Lancashire Heeler klubben Vilsta Sporthotell Eskilstuna, klockan 10:00 &1 Klubbordförande Susanne Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

Läs mer

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar!

NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN. 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! NR 1. 2013. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAP 229:e PUBLIKATION. 57:a ÅRGÅNGEN 2013 kommer att bli fyllt av kappseglingar! Inbjudningsseglingen Vinter på Hundudden 8-9 sept. 2012. FOTO: FOTO: Christian Gunnnar

Läs mer