Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER"

Transkript

1 Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

2 Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som gått... 4 Redovisningsprinciper Årsredovisning Antiziganism... 7 Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten Intoleransrapport Referensbibliotek Kontakter forskning & kultur- och utbildningsinstitutioner Nationellt arbete Lärarfortbildningar Turnerande utställningar Utställningar i myndighetens lokaler Digitala medier Medier och press Främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) Priset till Per Angers minne Publik och tillgänglighet Målgruppsundersökning Resultatredovisning Kvantitativa resultatindikatorer Bidragsintäkter Lokalkostnader Kompetensförsörjning Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning... 44

3 Tilläggsupplysningar och noter Tilläggsupplysningar Värderingsprinciper Ersättningar och andra förmåner Anställdas sjukfrånvaro Noter Resultaträkning Balansräkning Balansräkning Anslagsredovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter Underskrift Översikt tabeller Översikt diagram Översikt kartor

4 Överintendenten om verksamhetsåret Under 2014 påbörjade myndigheten den treåriga satsningen för att uppmärksamma diskrimineringen av romer. Satsningen inleddes med Förintelsens minnesdag med temat Romerna under Förintelsen. I augusti öppnade myndigheten utställningen Vi är romer möt människorna bakom myten. Utställningen togs fram i nära samarbete med romska aktivister, externa konsulter och Göteborgs stadsmuseum. Utställningen handlar om romers vardag och historia, om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp. Romerna är en av de offergrupperna har drabbats hårt av den nazityska raspolitiken under andra världskriget och Förintelsen. Trots det är det mycket lite forskat om romer och kunskapen om vad som hände dem generellt liten. Genom historien har romer utsatts för strukturell diskriminering, ända fram till idag. I Forum för levande historias arbete mot intoleranta attityder är myndighetens intoleransundersökningar att betrakta som en viktig hörnsten. Fokus för våra studier är hur ungdomar ser på andra människor och samhället i stort. Frågorna som ställs kretsar i huvudsak kring tolerans och intolerans. Undersökning görs även av andra teman, som t.ex. vad skolelever tycker och tänker i frågor om politik och demokrati, oro inför framtiden och social utsatthet. Under 2014 presenterade Forum för levande historia två rapporter på temat tolerans och intolerans. Den första rapporten Svenska folkets uppfattningar om intolerans och annan social utsatthet, som var en del av ett samverkansprojekt mellan SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia, visade att upp uppfattningen om förekomst av intolerans i samhället skiljer sig mycket mellan olika grupper. Den andra betydligt mer omfattande rapporten Tid för tolerans en studie av vad svenska skolungdomar tycker om varandra och samhället i stort offentliggjordes i mitten på oktober. Attitydundersökningen är baserad på enkätsvar från 7391 gymnasieelever och elever i årskurs 9 på högstadiet. Några av huvudresultaten var att svenska skolungdomar blir allt positivare i sina attityder mot andra människor. Samtidigt är den självupplevda utsattheten för våld, hot och trakasserier stor hos en del elever. Oron för främlingsfientlighet ökar, medan oron för invandring minskar. En verksamhet som under året aktivt har bidragit till demokratistärkande reflektion är alla de workshops som Forum för levande historia genomfört med elever mer än ! inom ramen för utställningarna (O)mänskligt. och Vi är romer Människan bakom myten. Med en tydligt aktiv dialogpedagogik har eleverna i allmänhet med liv och lust bearbetat svåra etiska frågeställningar utifrån de historiska verklighetsbeskrivningarna: är alla människor i praktiken verkligen lika värda? Katarina Kristensson 3

5 Året som gått Kort överblick av verksamhetsåret 2014 Antiziganism Forum för levande historia genomför en treårig satsning för att uppmärksamma förföljelse, diskriminering och andra övergrepp mot romer i historien och fram till våra dagar. Under 2014 har en vandringsutställning och ett faktamaterial tagits fram om Romerna under Förintelsen. Satsningen inleddes på Förintelsens minnesdag. Den 2 augusti uppmärksammades även 70-årsminnet av den så kallade Zigenarnatten i koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau. Vi är romer I mitten av augusti öppnade utställningen Vi är romer - möt människorna bakom myten i myndighetens lokaler i Gamla Stan. Hundratals pedagogledda workshopar för elever har hittills genomförts. Utställningen handlar om romers vardag och historia, om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp. För trots kultur, språk, kläder och utseende är romer först och främst människor med allt vad det innebär. Utställningen har producerats i nära samarbete med romska aktivister, externa konsulter och Göteborgs stadsmuseum. Tid för tolerans Under oktober presenterade Forum för levande historia en ny intoleransundersökning, "Tid för tolerans en studie av vad svenska skolungdomar tycker om varandra och samhället i stort. Undersökningen är baserad på enkätsvar från gymnasieelever och elever i årskurs 9 på högstadiet. Resultaten visar att svenska skolungdomar blir allt positivare i sina attityder mot andra människor, men också att den självupplevda utsattheten för våld, hot och trakasserier är stor hos en del elever. Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten Under 2014 har myndigheten fortsatt sprida information till lärare om klassrumsfilmen Från dröm till terror, som i 16 fristående avsnitt skildrar de brott som begåtts i Sovjet, Kina och Kambodja. Under året genomfördes också ett 20-tal författarbesök, flera lärarseminarier och intern kompetensutbildning. Förintelsens minnesdag 27 januari På Raoul Wallenbergs torg i Stockholm arrangerade Forum för levande historia den årliga minnesceremonin för Förintelsens offer. Temat denna gång var Romer under Förintelsen. En vandringsutställning på temat visades på torget och på flera andra platser inne i landet, bl.a. Luleå, Norrköping, Söderköping, Västerås, Borås och Karlstad. Parallellt togs ett pedagogiskt material fram för klassrummet som belyser hur romerna drabbades av nazistiska terrorn under Förintelsen. Per Anger-priset I november högtidlighöll Forum för levande historia tioårsjubileet av Per Anger-priset. Årets pristagare var den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato som tilldelades priset för sitt arbete för våldsutsatta kvinnor i sitt hemland. I samband med prisutdelningen på MR-dagarna i Umeå gjordes ett sceniskt framträdande i form av en dokumentär pjäs, baserat på intervjuer med de tio tidigare Per Anger-pristagarna. Under hösten lanserades även det nya webbaserade utbildningsmaterialet Människorättskämpar som vänder sig till elever. 4

6 Lärarfortbildningar Lärare är en prioriterad grupp för Forum för levande historias arbete för att nå eleverna, som är den viktigaste målgruppen. För att stärka lärarna i deras arbete är myndighetens lärarfortbildning en angelägen verksamhet. Under 2014 genomfördes 15 fortbildningar med sammanlagt 690 deltagare. Parallellt har resurser använts till ett utvecklingsarbete av fortbildningsverksamheten. Utställningar i myndighetens lokaler Under 2014 har två separata utställningar visats i Forum för levande historias lokaler i Gamla Stan, Stockholm; (O)mänskligt och Vi är romer Människan bakom myten. Totalt genomfördes 428 pedagogledda workshopar för elever. Förutom elever tog även andra besökare del av utställningarna. Totalt antal besökare 2014 var Turnerande utställningar Under 2014 har myndigheten haft tre turnerande utställningar, Romerna under Förintelsen, Spelar roll och P.K. en utställning om intolerans. Myndigheten har valt att slå samman de turnerande utställningarna och redovisa volym och kostnader som turnerande utställningar 2014 på samma sätt som för tidigare år. Sammanlagt har besökare på 20 utställningsorter tagit del av våra utställningar. Av dessa var elever. 5

7 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2014 I resultatredovisningen beskrivs de viktigaste prestationerna som har varit tillgängliga för Forum för levande historias målgrupper under 2014, deras volym och kostnader, utifrån vad myndigheten anser har varit de mest betydelsefulla för att beskriva Forum för levande historias uppdrag. Viktiga aspekter i urvalet har även varit hur stor del av myndighetens anslagsmedel som har lagts på respektive prestation i form av kostnader och volymer. Myndigheten har valt att redovisa de viktigaste prestationerna under respektive uppgift i instruktionen och i regleringsbrevet. Kostnader är projektet/verksamhetens budget, lönekostnader och overheadkostnader (OH). Totala volymen för en prestation är totala antalet arbetstimmar för alla personer som har arbetat med prestationen. Totala kostnaden för prestationen är totala lönekostnaden för totala arbetstimmarna för alla personer som har arbetat med prestationen och direkta kostnader för prestationen plus Forum för levande historias OH. Myndigheten har valt att i årsredovisningen särskilja redovisningen av utställningar som visas i utställningslokalen på Stora Nygatan i Stockholm och utställningar som går på turné inne i landet. Detta för att visa myndighetens olika verksamhetsfaser och för att få en bättre jämförbarhet av verksamheten mellan åren. Med utställningar menar myndigheten utåtriktad verksamhet som erbjuds Forum för levande historias målgrupp i form av pedagogledda visningar. För uppgifter om antalet besökare i utställningslokalen i Stockholm använder myndigheten en räknare. Forum för levande historia anser att utställningarna består av två separata delar. En del där stora kostnader belastar myndighetens anslagsmedel i form av t.ex. lönekostnader, kostnader för framtagandet av utställningen etc. och en del då kostnaderna rör sig om transport, magasinering, försäkring etc. och då en annan organisation har ansvaret för Forum för levande historias utställning under en viss period. Enligt regleringsbrevet ska myndigheten, utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat. De kvalitativa aspekterna per prestation redovisas inom respektive prestation och under rubrik Resultatredovisning s.38 redovisas myndighetens arbete med att säkerställa en enhetligt hög kvalitet på Forum för levande historias verksamhet. Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Flera av de projekt som myndigheten bedriver både tar sin utgångspunkt i och behandlar Förintelsen. Med historiska skeenden som utgångspunkt undersöker myndigheten processer och mekanismer i vår samtid som kan leda till intolerans och övergrepp. På detta sätt skapas ett intresse och en större förståelse för hur historien hänger samman med och påverkar vår nutid. 6

8 Forum för levande historia producerar material och lanserar metoder i syfte att sprida kunskap och informera om Förintelsen och brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Myndigheten har en rad olika resurser som används för att bistå lärare och andra intressenter att finna fakta och exempel på pedagogiska metoder av relevans för deras arbete. Exempel är tryckt material, webbplatsen, filmer m.m. Forum för levande historia lägger stor vikt vid de pedagogiska och didaktiska aspekterna av innehållet i samband med utställningar och annan verksamhet. En viktig del av pedagogiken är att bygga på delaktighet. Deltagarna använder sig själva och sina erfarenheter för att utvecklas kunskapsmässigt, genom att delta i samtal och formulera hur de historiska sammanhangen relaterar till i dag. Genom fördjupning, diskussioner och självreflexion bearbetas intryck och kunskaper som kopplas till existentiella och aktuella frågor. De pedagogledda visningarna är också en övning i att föra ett demokratiskt samtal om viktiga och svåra frågor. Forum för levande historia uppmuntrar till självständigt tänkande och vill inspirera unga människor att skaffa sig egna åsikter genom nya insikter. Antiziganism Forum för levande historia har sedan myndighetens start 2003 bedrivit informations- och utbildningsverksamhet om folkmordet på romer under andra världskriget. Myndigheten har även behandlat diskrimineringen och förföljelsen av romer och resande i Sverige under efterkrigstiden fram till idag. Romer är en av de offergrupper som drabbades hårt av den nazityska raspolitiken under andra världskriget och Förintelsen. Trots det är det mycket litet forskat om romer och kunskapen om vad som hände dem generellt liten. Genom historien har romer utsatts för strukturell diskriminering, ända fram till idag. För att romer ska kunna få förtroende för majoritetssamhället, och tvärtom, är det viktigt att få klarhet i hur majoritetssamhällets strukturella övergrepp har sett ut. Allt arbete som Forum för levande historia bedriver kring romska frågor syftar till att långsiktigt minska den strukturella och individuella antiziganismen. Genom att beskriva historien och försöka förklara hur den påverkar romer hoppas myndigheten kunna öka förståelsen och acceptansen för romer som erkänd minoritet i Sverige. Målet är att minska antiziganismen och stärka romernas ställning i Sverige och i Europa. Forum för levande historia har som mål att etablera sig som en långsiktig aktör när det gäller romsk historia och romers rätt. Detta gör myndigheten genom att skapa dialog med romer, ha transparens i alla processer och arbeta för romsk delaktighet. Så skapas förtroende och långsiktighet. Romer under Förintelsen Under 2014 påbörjade Forum för levande historia den sedan tidigare beslutade treåriga satsningen för att uppmärksamma diskriminering av romer. Satsningen inleddes med Förintelsens minnesdag med temat Romerna under Förintelsen. Fokus låg på minnesceremonin på Raoul Wallenbergs torg i Stockholm, där det förutom romsk musik, körsång och talare, presenterades en ny vandringsutställning om romer under Förintelsen. Under Förintelsens minnesdag samarbetade Forum för levande historia även med Svenska kyrkan och E Romani Glinda om en minneshögtid i S:t Jacobs kyrka i Stockholm. Inom ramen för treårssatsningen översatte och tillgängliggjorde myndigheten delar av ett tyskt faktamaterial om romerna under Förintelsen med tillhörande studiehandledning och övningar för 7

9 skolan. Det webbaserade utbildningsmaterialet lanserades i samband med minnesdagen och har sedan dess varit mycket välanvänt. Zigenarnatten och andra evenemang Den 2 augusti 2014 deltog Forum för levande historia i 70-årsminnet av den s.k. Zigenarnatten i koncentrations- och förintelselägret Auschwitz-Birkenau, då samtliga romer i lägret mördades. Representanter för myndigheten medverkade på Raoul Wallenberg torg i Stockholm och på plats i Auschwitz-Birkenau vid en internationell minnesstund. För initiativ och ledning ansvarade Forum för levande historia. I svenska delegationen ingick bl.a. myndighetens överintendent, flera romer, en statssekreterare, Sveriges ambassadör i Polen, riksdagens tredje talman och representanter för Folkpartiets och Socialdemokraternas riksdagsgrupper samt Kommissionen mot antiziganism. Under året har Forum för levande historia också uppmärksammat romernas internationella dag den 8 april och romska kulturdagar i Stockholm tillsammans med romska samarbetspartners. E-bok om Sofia Taikon 2014 tog Forum för levande historia initiativ till att serieboken Sofia Z-4514 skulle ges ut som E-bok i samarbete med författaren och förlaget. Förlaget Tranan gav 2007 ut en tryckt seriebok om Sofia Taikons liv innan, under och efter Förintelsen. Myndigheten bidrog då till produktionen och utgivningen. Utöver e-boken har en ny lärarhandledning har tagits fram för klassrummet. Enligt statistik från kommunikationsavdelningen så är e-boken en av de mest nedladdade under Vi är romer En av treårssatsningens huvudpunkter under året var öppnandet i augusti av utställningen Vi är romer - möt människorna bakom myten i myndighetens lokaler i Gamla Stan. Utställningen är producerad i nära samarbete med romska aktivister, externa konsulter och Göteborgs stadsmuseum. Utställningen handlar om romers vardag och historia, om 500 år av utanförskap, tältliv, aktivism, glädje, traditioner, musik, och framtidshopp. För trots kultur, språk, kläder och utseende är romer först och främst människor med allt vad det innebär. Inför öppnandet kompletterades utställningen med fyra nya installationer med romska aktivister som gjorde utställningens innehåll mer angelägen för Stockholm och mer anpassad till ett nationellt perspektiv. Ett nytt avsnitt infogades som kortfattat beskriver hur kampen för romernas rättigheter i Sverige har bedrivits under 1900 talet och vilka som stred för dessa rättigheter. Samt en film med Fred Taikon som berättar om fyra platser i Stockholm där romer levde och bodde under 1900-talet. Till utställningen rekryterades även fyra externa pedagoger med kompetens inom romsk kultur, historia, språk och traditioner. I samarbete mellan myndighetens ordinarie pedagoger och de nyanställda så utarbetades ett koncept för arbetet med utställningen. Utöver att berätta historien, diskuteras intolerans, fördomar och myter. Att konfrontera besökarnas egna fördomar och bemöta dessa var ett uppsatt mål för de interaktiva och dialogskapande workshoparna i utställningen. Planer finns att fortsätta turnera utställningen i Sverige efter att den har visats i Stockholm med start under hösten

10 Volym (timmar) Kostnad (tkr) Snittkostnad kr/timme Antiziganism 2012 Antiziganism 2013 Antiziganism 2014 Diagram 1. Antiziganism Volym Kostnad Snittkostnad Prestationer (timmar) (tkr) kr/timme Antiziganism Antiziganism Antiziganism Tabell 1. Antiziganism

11 Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten Målsättningen med arbetet är att ge grundläggande kunskaper om de brott mot mänskligheten som begåtts i Sovjet, Kina och Kambodja under perioden från ryska revolutionen 1917 till Målgruppen är i första hand elever i årskurs 9 och gymnasiet samt deras lärare men även andra ska kunna tillgodogöra sig materialet. Elevfilm och webbplats 2013 producerade Forum för levande historia filmen Från dröm till terror för klassrummet som i fristående avsnitt skildrar de brott som begåtts i Sovjet, Kina och Kambodja. Under 2014 har information fortsatt spridits om filmen till lärare, bl.a. via direktutskick till alla skolor. I nuläget har filmen visats gånger via vår hemsida och 576 Dvd:er distribuerats. När det handlar om antal nådda elever så antas dessa visningar har gjorts i klassrum, vilket betyder att betydligt fler elever sett varje visning. Våra faktainriktade och fördjupande webbsidor om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten har sammantaget visats gånger. Webbsidor kopplade till klassrummet har visats gånger. Särskilt uppmärksamhet riktades i år mot 25-årsminnena av massakern på Himmelska Fridens torg i Peking och Berlinmurens fall i Tyskland. Skolbesök och lärarfortbildning Under året hade Forum för levande historia ett givande samarbete med författaren Julian Better som vid skolbesök har berättat om sin uppväxt i Sovjets arbetsläger Gulag. Besöken gjordes tillsammans med konsult Ewa Wymark. Totalt besökte de 29 skolor, bl.a. i Sölvesborg, Örnsköldsvik, Vallentuna, Täby, Kopparberg, Jönköping, Vetlanda, Kinna, Skene, Göteborg, Örebro, Lindesberg och Stockholm. Även en lärarfortbildning arrangerades i Söderköping om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten och ett seminarium i Stockholm om den stora svälten i Ukraina 1933 i samarbete med Active Ukrainians in Europe Snittkostnad kr/timme Kostnad (tkr) K B M K B M Diagram 2. Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

12 Prestationer Volym Kostnad Snittkostnad (timmar) (tkr) kr/timme KBM KBM Tabell 2. Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten Intoleransrapport Forum för levande historia har som uppgift att arbeta mot intoleranta attityder. I detta arbete är myndighetens intoleransundersökningar att betrakta som en viktig hörnsten. Fokus för våra studier är hur ungdomar ser på andra människor och samhället i stort. Frågorna som ställs kretsar i huvudsak kring tolerans och intolerans. Undersökning görs även av andra teman, som t.ex. vad skolelever tycker och tänker i frågor om politik och demokrati, oro inför framtiden och social utsatthet. Syftet med Forum för levande historias intoleransundersökningar är att öka kunskapen om intolerans i samhället. Genom att öka insikten om intoleransens existens, förbättras möjligheten att ta fram relevanta metoder och material för att bryta negativa förhållanden. Arbetet med myndighetens attitydundersökningar utgår från att det går att lära sig om intolerans genom att studera attityder i samhället. Attityder är viktiga att studera, helt enkelt eftersom de påverkar handling. Genom att öka förståelsen för intoleransens mekanismer ges redskapen att bryta olika former av våld, hot och trakasserier i samhället. Årets två rapporter Under 2014 presenterade Forum för levande historia två rapporter på temat tolerans och intolerans. Den första rapporten Svenska folkets uppfattningar om intolerans och annan social utsatthet, som var en del av ett samverkansprojekt mellan SOM-institutet vid Göteborgs universitet och Forum för levande historia, visade att upp uppfattningen om förekomst av intolerans i samhället skiljer sig mycket mellan olika grupper. De fem mest nämnda grupperna var i fallande ordning: invandrare, HBT-personer, romer, kvinnor och barn/ungdomar. Studien, som bl.a. presenterades under årets Almedalsvecka, är tillgängliggjord i bokform och digital form. Den andra betydligt mer omfattande rapporten Tid för tolerans en studie av vad svenska skolungdomar tycker om varandra och samhället i stort offentliggjordes i mitten på oktober. Attitydundersökningen är baserad på enkätsvar från gymnasieelever och elever i årskurs 9 på högstadiet. Svarsfrekvensen var 71,7 procent, vilket är mycket bra. För urvalsdragning och datainsamling i skolor ansvarade Sveriges statistiska centralbyrå (SCB). Några av huvudresultaten var att svenska skolungdomar blir allt positivare i sina attityder mot andra människor. Samtidigt är den självupplevda utsattheten för våld, hot och trakasserier stor hos en del elever. Oron för främlingsfientlighet ökar, medan oron för invandring minskar. En referensgrupp av forskare har kontinuerligt varit knuten till Forum för levande historia i förarbetet av formulärutformningen, och under arbetets gång har myndigheten samverkat med forskare vid Umeå universitet, Göteborgs universitet, Lunds universitet respektive Malmö högskola. 11

13 Tid för tolerans har presenterats i flera sammanhang, såväl internt som externt. Däribland statliga utredningar, forskare vid universitet och studenter. De samtal och presentationer som har hållits har visat att rapportens analyser och slutsatser har en stor relevans för flera aktörer i samhället. För att öka tillgängligheten ytterligare översattes rapporten till engelska. Därutöver är rapportens sammanfattning distribuerad i en lättläst version. Från lanseringen den 15 oktober fram till årsskiftet gjordes 931 nedladdningar av rapporten från hemsidan. Denna siffra visar dock inte antalet personer som läser rapporten utan att ladda ner den. Det totala antalet läsare är troligen större. De sidor på myndighetens hemsida som är kopplade till arbetet med tolerans och intolerans visades gånger under oktober, 766 gånger under november och 507 gånger under december. Lärdomar från verksamheten Forum för levande historia har genom sitt arbete med att undersöka attityder bidragit till ökad kunskap om förekomsten av intolerans i samhället. Denna kunskap är till gagn för såväl myndighetens interna verksamhet som andra aktörers arbete. Arbetet med att studera attityder har bidragit till ökad samverkan med andra aktörer. Forum för levande historia bidrar på så sätt till att kunskap om intolerans sprids till flera olika delar av samhället. Därutöver har den nya undersökningen utökat myndighetens kvantitativa källmaterial. Detta kommer vid förfrågan kunna användas av forskare. Volym Kostnad Snittkostnad Prestationer (timmar) (tkr) kr/timme Intoleransrapport Tabell 3. Attitydundersökningen Tid för tolerans Referensbibliotek Forum för levande historia förfogar över ett av Sveriges främsta referensbibliotek med en litteratursamling främst uppbyggd på ämnesområden som Förintelsen, brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer och andra folkmord. Andra viktiga sakområden är demokrati, ungdomsfrågor, HBTQ-frågor och mänskliga rättigheter. Bibliotekets litteratur är av referensslag och får enbart läsas på plats. Under 2014 har bibliotekets titlar i den lokala databasen Mikromarc ökat med över fem procent till totalt 4508 titlar. Fler titlar återstår att katalogisera. Biblioteket har prenumererat på 28 nationella tidskrifter och 2 dagstidningar samt ett elektroniskt uppslagsverk. Samtliga prenumerationer har varit tillgängliga för både externa besökare och medarbetare. Antalet besök i myndighetens referensbibliotek ökade under året, både vad gäller ströbesökare och bibliotekarier. Framför allt tack vare framgångsrika publika utställningar. Däremot gjordes färre tidsbeställda elevbesök. Antalet ströbesökare var drygt 2200 och bibliotekarier 33 stycken. Uppsatsresurs i biblioteket Forum för levande historias uppsatsresurs vänder sig till lärare i grundskolans senare del och på gymnasieskolan. Stöd erbjuds till elever som skriver uppsats i ämnen som relaterar till myndighetens frågor. Genom handledning ger pedagog och bibliotekarie stöd i elevernas uppsatsskrivande. 12

14 Under 2014 vände sig 8 elever från högstadiet och gymnasiet till myndigheten för hjälp med uppsatser. Även 3 från universitetet deltog. Vid de tillfällen som studenterna var på plats användes bibliotekets samling och datorer. Lämplig litteratur och material på teman fick eleverna tips på från biblioteket. Eleverna handleddes av bibliotekarien och, i mån av tid, en pedagog. Under året gjordes utskick riktade till bibliotekarier med information om uppsatsstödet. Även information via myndighetens nyhetsbrev skickades ut. Däremot gjordes ingen större satsning för att nå ut till skolor runt om i Stockholm, på grund av begränsade resurser. Bibliotekarien och pedagogen har främst tagit emot elever som själva tagit initiativet eller via lärare som tagit kontakt. Av detta följer att antalet elever som använde sig av uppsatsresurs minskade under 2014 i jämförelse med tidigare år var det 27 elever och året innan 13 elever. Volym Kostnad Snittkostnad Prestationer (timmar) (tkr) kr/timme Uppsatsresurs Tabell 4. Uppsatsresurs i biblioteket Kontakter forskning & kultur- och utbildningsinstitutioner Myndigheten ska bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kultur- och utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor. Forum för levande historia arbetar aktivt med att med stöd i forskningen förankra nutida frågor i historiska perspektiv och samtidigt lyfta fram hur det förflutna fortfarande lever och verkar i samtiden. Myndigheten har emellertid inte i sitt uppdrag att bedriva egen forskning, vilket gör kontakter och samverkan med forskningsinstitutioner till en integrerad och väsentlig del av såväl det löpande arbetet nationellt och internationellt som den projektorienterade verksamheten. En viktigt det av myndighetens uppdrag består av att sprida kunskap om Förintelsen och om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, samt att i övrigt bidra till fördjupning och reflektion som kan stärka en demokratisk samhällsutveckling. Myndighetens kontakter med kunniga föreläsare från universitets- och forskarvärlden är här av stor betydelse, inte minst i samband med arrangemang av lärarfortbildningsseminarier. Den geografiskt nationella spridningen är viktig i detta sammanhang. Våren 2014 arrangerade Forum för levande historia tillsammans med Stockholms universitet ett forskningssymposium öppet för allmänheten, Förintelsen: samtida historiska och kulturella perspektiv, med författare och forskare från olika discipliner som behandlat Förintelsen utifrån dess historiska och kulturella konsekvenser. Symposiet behandlade en rad frågeställningar som på olika sätt problematiserade hur minnet efter Förintelsen ser ut idag och diskuterade hur det kan komma att förändras framöver. Hösten 2014 arrangerade myndigheten ett seminarium om den svenska antiziganismens historia på Svenska historiedagarna i Norrköping. Föreläsare var docent Jan Selling från Uppsala universitet. 13

15 I strävan att stimulera och stödja ny forskning kring romers historiska och samtida villkor arrangerade myndigheten även ett idéseminarium för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap. Syftet var att undersöka förutsättningarna för en större ansökan till Riksbankens jubileumsfond eller Vetenskapsrådet under kommande år. Inbjudningar skickades till forskare vid ett flertal lärosäten som dokumenterat intresse för sådan forskning och hörsammades av 12 forskare från Malmö högskola, Stockholms universitet, Södertörns Högskola, samt Uppsala universitet. I slutet på året medverkade myndigheten till att arrangera en RORHIN-workshop vid Hugo Valentin centret i Uppsala, Roma and Resande in the Nordic Countries. The dynamics of interaction, antiziganism and collective memory. Historical continuity and change in transnational comparison, med 17 deltagande från Helsingfors universitet, Historiska museet i Stockholm, Linné-universitetet, Malmö högskola, Mångkulturellt centrum i Botkyrka, Svenska forskningsinstitutet i Istanbul, Södertörns högskola, och Uppsala universitet. I jämförelse med 2013 ökade den utåtriktade verksamheten inom detta fält, till tidigare års omfattning med 2-3 liknande arrangemang. Som ett led i en allmän kompetensutveckling på myndigheten anordnades ett internt seminarium med extern föreläsare från Lunds universitet kring historiekultur, historiemedvetande och kommunistiska regimers brott mot mänskligheten. En minskning gentemot 2013 då 4 internseminarier genomfördes. Inom ramen för olika projekt har ett flertal forskare från olika discipliner (historia, religionshistoria, sociologi, statsvetenskap, utbildningsvetenskap, psykologi, filosofi och genusvetenskap) besökt myndigheten för att informera och diskutera forskningslägen och på andra sätt bistå vårt arbete. Det är av stor vikt för Forum för levande historia att både vårda och underhålla befästa nätverk och fortsätta arbetet med att öka kontaktytor inom universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt. Ett viktigt led i denna verksamhet är att myndigheten är representerad vid olika forskningskonferenser och sammankomster. Även om det inte finns någon automatisk koppling mellan forskningsförmedling och geografisk placering, är det önskvärt att Forum för levande historia verkar i hela landet. Under 2014 har myndigheten på olika sätt samverkat med ett flertal forskare från 9 svenska lärosäten (Karlstads universitet, Linné-universitetet, Lunds universitet, Malmö högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet, Uppsala universitet och Örebro universitet). 14

16 Nationellt arbete Myndigheten ska sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring. Forum för levande historia arbetar utifrån ett nationellt perspektiv, vilket betyder att majoriteten av verksamheten når hela landet. Perspektivet finns med från idéstadiet av projektplaneringen och innebär att såväl utställningar, som lärarfortbildningar och det särskilda regeringsuppdraget Förintelsens minnesdag sprids nationellt. Under 2014 har en rad olika aktiviteter ägt rum på olika platser i Sverige. I samband med Förintelsens minnesdag producerade Forum för levande historia vandringsutställningen Romer under Förintelsen i 6 exemplar som visats på skolor, museer och bibliotek. Spridningen är mycket god, från Luleå i norr till Lund i söder. Sammanlagt personer såg utställningarna på totalt 16 orter i Sverige. Den turnerande utställningen Spelar roll visades under året på Kalmar länsmuseum och på Kulturen i Lund. Totalt besökare såg utställningen. En annan av myndighetens vandringsutställning PK- en utställning om intolerans visades på Fredens hus i Uppsala för totalt personer. Utställningen (O)mänskligt som visades under våren 2014 i Forum för levande historias lokaler i Stockholm besöktes av elever i 278 pedagogledda workshopar. Inte bara Stockholmare tog del av vår utställning, eleverna kom från 77 olika orter runtom i landet. Under andra halvan av året visades utställningen Vi är Romer människan bakom myten med besök elever i 150 pedagogledda workshopar och ströbesökare. Per Anger-priset delades i år ut i Umeå där 800 personer deltog i prisutdelningen. Inom uppdraget Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten besökte Julian Better som är uppväxt i Sovjets arbetsläger 29 skolor spridda över hela Sverige. Under året har Forum för levande historia också arrangerat fortbildningar, främst inom ramen för projekt och utställningar. Totalt deltog 690 lärare i någon av de 15 fortbildningar som arrangerades på sju orter inne i landet. Sammantaget har spridningen över landet varit god under För att utveckla verksamheten har nyligen en nationell samordnare utsetts som kommer att prioritera det nationella arbetet och arbeta ännu mer strategiskt i framtiden. 15

17 Karta 1. Geografisk spridning lärarfortbildningar och turnerande utställningar

18 Lärarfortbildningar Forum för levande historia erbjuder kompetensutveckling för lärare som en del av myndighetens löpande verksamhet. Syftet är att ge lärare verktyg, nya perspektiv, kunskaper, idéer och inspiration för att utveckla sin undervisning och uppfylla skolans dubbla uppdrag att förmedla kunskap och värden. Utgångspunkten för fortbildningarna är myndighetens instruktion. Forum för levande historia vänder sig i första hand till lärare, som undervisar på grundskolans senare årskurser och på gymnasiet i ämnena SO, historia, samhällskunskap, religion och svenska. Slutmålgruppen är eleverna. Med tanke på hur framlyfta demokratifrågorna idag är i skollag, läroplan och i flertalet kurs- och ämnesplaner, så är vår potentiella målgrupp betydligt större. Fortbildningarna är kostnadsfria och öppna för deltagare från hela landet, oberoende av var arrangemanget genomförs. Anmälan görs direkt på myndighetens webbplats. Undantaget är enstaka fortbildningar som i förekommande fall görs på uppdrag av ett antal skolor eller en enskild kommun. Lärarfortbildningarnas innehåll Standardmodellen för våra fortbildningar är att varva faktaförmedling med pedagogiska övningar och reflektioner över skolans uppdrag som förmedlare av kunskap och värden och utmaningarna och möjligheterna för den enskilde läraren att uppfylla dessa krav. I de allra flesta fall erbjuder myndigheten endagsfortbildningar, men även kortare seminarier förekommer. Som bekant är konkurrensen om lärarnas tid en utmaning. Vår uppfattning är att även ett kortare, väl genomfört seminarium kan väcka intresse och nyfikenhet för våra frågor och få upp dem på dagordningen. Till samtliga teman erbjuds undervisningsmaterial på webbplatsen i form av faktaunderlag, vittnesmål, klassrumsövningar och/eller film. Innehållsmässigt domineras fortbildningarna av frågor om villkoren för demokrati, mänskliga rättigheter och tolerans i dagens samhälle, satta i perspektiv till historiska händelser som Förintelsen, folkmord och brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Centrala begrepp i skolans styrdokument som historiemedvetande, historiebruk, källkritik, aktörs-/strukturperspektiv lyfts också fram för att visa hur olika skeenden kan beskrivas, med hänsyn till bland annat nationella, historiska, politiska, kulturella, personliga och gruppmässiga aspekter. Efter varje fortbildning utvärderar Forum för levande historia hur deltagaren uppfattat de enskilda momenten avseende kvalité, nivå, relevans (för deltagarens yrkesroll) och i vilken utsträckning kursen gett nya kunskaper. Även hur deltagarna fått kännedom om kursen. Generellt får fortbildningarna höga betyg, såväl när det gäller innehåll och utförande, som relevans. Genomförda lärarfortbildningar Under 2014 har Forum för levande historia arrangerat fortbildningar under följande teman/rubriker: Spelar roll (om åskådare, offer, förövare) Uppdrag: demokrati (om demokratistärkande workshops i klassrummet) Den livsfarliga historien (om nationalism, historiebruk och försoning efter krigen på Balkan och folkmordet i Srebrenica) Förintelsen Bilder av Förintelsen och att arbeta med det ofattbara Att arbeta med vittnesmål i klassrummet Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten samt 17

19 Vad är antiziganism? Om romer och resande i den svenska historien. Fortbildningar har genomförts i Stockholm och inne i landet i samarbete med Universitets- och högskolerådet (UHR)/Den globala skolan, lokala och regionala aktörer, som kommunernas utbildnings-/skolförvaltningar, museer och NGO:s. Även samarbete med forskare och lärarutbildare från högskolor och universitet har initierats. Samarbetspartnernas kännedom om lokala förutsättningar och behov och att Forum för levande historia får tillgång till lokala och regionala kontakter/nätverk är en viktig framgångsfaktor. Samarbetspartnernas bidrag är att hålla med lokal, marknadsföra arrangemanget lokalt och ordna med praktiska frågor som teknik och förtäring, men också att vara med och påverka innehåll och upplägg på fortbildningarna, föreslå föreläsare med mera. Totalt har 690 lärare deltagit i någon eller några av våra 15 fortbildningar, fördelat på sju orter i landet. Fortbildningarna har genomförts i Stockholm, Lund, Söderköping, Säffle, Norrköping, Trelleborg och Örebro. Under 2013 deltog totalt personer i Forum för levande historias lärarfortbildningar vid 36 olika arrangemang, på sjutton orter i landet. Under 2012 deltog totalt 1165 personer vid 33 olika arrangemang på sjutton orter i landet. Pågående utvecklingsarbete Nedgången i antalet fortbildningar är ett medvetet trendbrott. Under 2014 har myndigheten valt att satsa resurser på ett utvecklingsarbete av vår fortbildningsverksamhet, ett arbete som kommer att slutföras under Syftet med utvecklingsarbetet är att utveckla digitala kurser för att öka tillgängligheten till våra fortbildningar och stärka vårt nationella uppdrag. Att många lärare är positiva till att delta i webbaserad kompetensutveckling visar gjorda analyser från 2013/2014. Studerar man hur fortbildningar generellt utvecklas, pekar mycket på att webbaserade fortbildningar kommer att bli centralare i framtiden för många arrangörer. Arbetet med att utveckla myndighetens lärarfortbildningsverksamhet görs i samarbete med bland annat Skolverket, UHR, Historielärarnas förening och forskare inom pedagogik, didaktik, historia, samhällsvetenskap centrala. 18

20 Volym (timmar) Kostnad (tkr) Snittkostnad kr/timme Lärarfortbildning 2012 Lärarfortbildning 2013 Lärarfortbildning 2014 Diagram 3 Lärarfortbildningar Volym Kostnad Snittkostnad Prestationer (timmar) (tkr) kr/timme Lärarfortbildning Lärarfortbildning Lärarfortbildning Tabell 5 Lärarfortbildningar Turnerande utställningar Under 2014 har myndigheten haft tre turnerande utställningar, Romerna under Förintelsen, Spelar roll och P.K. en utställning om intolerans. Myndigheten har valt att slå samman de turnerande utställningarna och redovisa volym och kostnader som turnerande utställningar 2014 på samma sätt som för tidigare år. Romerna under Förintelsen Till Förintelsen minnesdag 27 januari 2014 producerades en mindre vandringsutställning som kan visas både utomhus och inomhus. Utställningen består av ett antal vepor som kronologiskt beskriver hur romerna drabbades under Förintelsen. Utställningen visades på Raoul Wallenberg torg samt på ett 15-tal andra platser runt om i Sverige under 2014, bl.a. Lund, Göteborg, Borås, Örebro, Västerås, Linköping, Norrköping, Söderköping, Sundsvall och Luleå. Sammanlagt producerades 6 kopior av den efterfrågade utställningen. Drygt 2000 elever tog del av en någon sorts pedagogledd workshop eller visning. Antalet ströbesökare är svårare att beräkna, då denna mobila utställning ofta är placerad i ett publikt offentligt utrymme (bibliotek, skola och Folkets hus) där annan aktivitet pågår parallellt. En rimlig bedömning är cirka ströbesökare. Spelar roll Utställningen Spelar roll har under 2014 besökt två orter, Kalmar och Lund. Båda orterna har i 19

21 likhet med tidigare turnéorter erbjudit guidade visningar för ströbesökare samt pedagogiska workshops för skolelever. På Kalmar Länsmuseum genomfördes under perioden okt 2013 april 2014, 51 workshops för barn och ungdomar med totalt 971 deltagare ströbesökare besökte utställningen under utställningsperioden. Utställningens huvudfråga fick stort genomslag i Kalmar och länsmuseet har valt att fortsätta arbeta med konceptet trots att turnén är avslutad. På Kulturen i Lund genomfördes 40 skolprogram för elever och antalet besökare i utställningen uppgick till Utöver detta genomfördes två programkvällar under hösten med sammanlagt 100 besökare. P.K. en utställning om tolerans Under sommaren och hösten 2014 har P.K. visats på Fredens hus i Uppsala. Totalt genomfördes 38 pedagogledda workshopar för skolklasser där 722 elever deltog. Utställningen besöktes också av ströbesökare. Utställningsprojektet P.K. har också målsättningen att ta fram nya metoder för att arbeta för tolerans och demokrati. Ett av de konstverk som finns med i utställningen Verklighetens Spelplaner har visat sig fungera bra i arbetet med elevgrupperna, ur interaktiv och pedagogisk synvinkel. Under 2014 har de bärbara spelen testats på några skolor i Stockholm och Hudiksvall i syfte att undersöka dess möjligheter i klassrummet. Analysen visar att Verklighetens spelplaner är ett mycket bra pedagogiskt redskap, passar på många sätt bra in i myndighetens verksamhet och är mycket uppskattat av målgruppen, både lärare och elever. Men när spelen frikopplas från utställningen tappar de sitt sammanhang och det sammanhanget bör ersättas med ett annat. Alltså, spelen är ett redskap, inte ett projekt i sig. Den livsfarliga historien Utställningstältet Kärlek som övervinner allt som turnerat landet under 2012/2013 pausades under Beslutet grundades på att myndigheten utifrån respons från skolor som bokat tältet inte längre kan se en direkt koppling mellan användningen av tältet och arbetet med det övriga pedagogiska materialet. Inte heller till undervisningen inom ämnesområden. Användningen har visserligen sett olika ut, där vissa använt det vid en temadag kring kärlek och andra använt det som en del i undervisningen om rasismens och nationalismens historia. Andelen som använde tältet var låg. 20

22 Volym (timmar) Kostnad (tkr) Snittkostnad kr/timme Turnerande utställningar 2012 Turnerande utställningar 2013 Turnerande utställningar 2014 Diagram 4. Turnerande utställningar Prestationer Volym Kostnad Snittkostnad (timmar) (tkr) kr/timme Orter Turnerande utställningar Örebro, Hudiksvall, Luleå, Malmö, Stockholm, Motala, Karlstad, Johanneshov, Veberöd, Falkenberg, Strömsund, Sunne, Borgholm, Bromölla, Göteborg, Helsingborg, Öckerö, Fränsta, Henån, Vårgårda Turnerande utställningar Stockholm, Kiruna, Kalmar, Boden, Malmö, Temhult, Kristianstad, Lund, Umeå, Jämö, Borås, Uppsala, Upplands Väsby, Göteborg, Kinna, Karlskrona, Jönköping, Linköping, Vänersborg, Härnösand, Solna Turnerande utställningar Stockholm, Borås, Karlstad, Västerås, Göteborg, Luleå, Norrköping, Söderköping, Lund, Tensta, Sköllersta, Finspång, Sundsvall, G:a Linköping, Bandhagen, Örebro, Gnesta, Kalmar, Uppsala Tabell 6 Turnerande utställningar

23 Utställningar i myndighetens lokaler Under 2014 har två separerat utställningar visats i Forum för levande historias lokaler i Gamla Stan, Stockholm; (O)mänskligt och Vi är romer Människan bakom myten. (O)mänskligt är en turnéutställning som tidigare har visats i myndighetens lokaler. (O)mänskligt Under första halvan av 2014 visades utställningen (O)mänskligt i våra lokaler igen, efter att ha varit ute på turné några år inne i landet. Inför återkomsten gjordes enbart några smärre justeringar i den ursprungliga workshopen. Den pedagogiska metoden där eleverna arbetar med väskor, prisbelönad 2010 av föreningen FUISM (Föreningen för pedagogisk utveckling i svenska museer), har fungerat bra hos oss tidigare och under turnén, och förblev oförändrad. Under perioden erbjöd Forum för levande historia 15 workshopar i veckan för skolklasser. Totalt genomfördes 278 workshops, med besökare. Klasserna kom från 191 olika skolor från 77 orter runtom i landet. 98 procent tycker att workshopen passade in bra eller mycket bra i undervisningen (se diagram 5). Förutom elever besökte 2677 ströbesökare utställningen. Hur väl passade workshopen in i din undervisning? Inte alls mindre bra bra mycket bra Diagram 5. Hur väl passade workshopen in i din undervisning? Cirka 110 lärare svarade på enkäten efter genomförd workshop. 22

24 Karta 2 Ett nationellt perspektiv. Kartan visar att elevgrupperna som besökte utställningen (O)mänskligt i myndighetens lokaler i Stockholm kom från hela Mälardalen, men också från flera andra platser runt om i Sverige. Vi är romer människan bakom myten I augusti 2014 öppnade utställningen Vi är romer människan bakom myten i våra lokaler. Det pedagogiska arbetet med denna utställning skiljer sig från hur myndigheten tidigare har arbetat. Göteborgs stadsmuseum som producerat utställningen samt visat den under ett år i Göteborg har i projektet arbetat med romer som tagit fram utställningen. I deras koncept ingår att personer med kompetens inom romers historia, kultur och tradition ska arbeta med grupper i utställningen. Inför arbetet på Forum för levande historia projektanställdes därför fyra stycken pedagoger som skulle arbeta med grupper i utställningen med denna kompetens. Tillsammans med tillsvidareanställda pedagoger arbetade gruppen fram en workshop för skolklasser. Under perioden har Forum för levande historia erbjudit 11 workshopar i veckan för skolklasser. Glädjande var att i stort sett alla tider blev uppbokade innan utställningen ens hade öppnat. De vittnar om ett stort behov av att öka kunskapen kring romers historia kultur och tradition. 23

25 Fyra gånger per vecka har Forum för levande historia också kunnat erbjuda en fortbildning för yrkesgrupper som i sitt arbete vill höja kompetensen kring romers historia, kultur och tradition. Möjligheten att tillsammans med en pedagog som har kunskap om det utställningen berättar samt många gånger egna erfarenheter har varit värdefullt i detta arbete då gruppen som bokat besöket har möjlighet att samtala, diskutera samt ställa frågor som är viktiga just för dem i sitt arbete. Eftersom utställningen blev välbesökt när den visades på Göteborgs stadsmuseum valde myndigheten att öka tillgängligheten och utöka öppettiderna. Visningar för allmänheten erbjöds vid två tillfällen varje vecka. Under 2014 genomförde Forum för levande historia totalt 150 pedagogledda workshopar för elever och ströbesökare tog del av utställningen. Digitala medier För att kunna uppfylla Forum för levande historias uppdrag är myndighetens webbplats viktig både ur strategiskt och nationellt perspektiv. Utvecklingen av den digitala användningen i samhället och inte minst i skolan har medfört att myndigheten nästan uteslutande presenterar och kommunicerar verksamhet och utbildningsmaterial via digitala medier. Till skillnad från tidigare då material kunde beställas på webben, men oftast levererades i fysisk form. Webbplatsen är myndighetens viktigaste kommunikationskanal. Därför är det glädjande att antalet besök och sidvisningar på webben ökar kontinuerligt från år till år (se diagram 6). Sidvisningarna håller en jämn hög nivå under vår och höst med en tydlig nedgång under sommarmånader. Tydliga toppar syns i samband med Förintelsen minnesdag 27 januari, skolmässorna i november samt i samband med utskick och annonsering Besökare (användare) Besök (sessioner) Sidvisningar Diagram 6: Antal besökare, besök och sidvisningar Trafiken till webbplatsen kommer främst via sökmotorer, som ligger före direktträffar (se diagram 7). Det är främst ett tecken på att texterna på webbplatsen är väl formulerade vilket är en förutsättning för 24

26 att besökarna ska få får träffar när de googlar. Webbplatsen SO-rummet, som riktar sig till lärare, är nu vår tredje största källa. Trafik till webbplatsen Källor 5,5% 0,6% 10,7% 15,6% 67,5% Google Direkt Länkar från andra sajter Sociala medier Nyhetsbrev Diagram 7. Trafik till webbplatsen 2014 källor Hur väl når Forum för levande historia ut i landet? I ett försök att mäta hur väl myndigheten når ut i landets olika delar så har antalet unika besökare på vår webbplats, uppdelat länsvis, jämförts med antalet invånare i länen. Jämförelsen visar att besökarna i betydligt högre utsträckning kommer ifrån Stockholms län än övriga län. Något som troligen beror på att mycket av myndighetens utställningar och workshopar hålls i Stockholm. Jämfört mellan övriga län är fördelningen relativt jämn. Då det är första året som detta mäts så finns ingen jämförelse med tidigare år (Se diagram 8.1 och 8.2) Diagram 8.1. Antal unika besökare per län 25

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT

KOPPLING TILL SKOLANS STYRDOKUMENT SIDA 1/5 FÖR LÄRARE UPPDRAG: DEMOKRATI vänder sig till lärare som undervisar om demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i åk nio och i gymnasieskolan. Här finns stöd och inspiration i form av ett

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA. Dnr: 2016/44

ÅRSREDOVISNING 2015 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA. Dnr: 2016/44 Dnr: 2016/44 ÅRSREDOVISNING 2015 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD FRÅN MATERIALET HBTQ, NORMER & MAKT. FOTO: LEONARD FINK/RICHARD C. WANDEL, COURTESY LGBT COMMUNITY CENTER NATIONAL HISTORY ARCHIVE. Innehåll

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7

Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012... 9 P.K. En utställning om intolerans...

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Koppling till gymnasieskolans styrdokument

Koppling till gymnasieskolans styrdokument Bilaga 2 DET BÖRJAR MED MIG Koppling till gymnasieskolans styrdokument Koppling till gymnasieskolans styrdokument Både läroplan och ämnesplaner ger stöd för att genomföra detta material. Skolverket har

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser:

EntrEprEnörsk apande och läroplanen skolår: tidsåtgång: antal: ämne: kurser: Entreprenörskapande och läroplanen Skolår: Gymnasiet Tidsåtgång: Filmvisning ca 2 x 10 min, workshop på museet 90 minuter, efterarbete av varierande tidsåtgång Antal: Max 32 elever Ämne: Historia, Samhällskunskap,

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014

På liv och död. aktivt lärande av, med och för barn och unga. Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 På liv och död aktivt lärande av, med och för barn och unga Barn- och ungdomsstrategi för Statens försvarshistoriska museer 2012 2014 SFHM:s uppdrag Statens försvarshistoriska museer (SFHM) har till uppgift

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP

GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP FRÅN TÄBY UT I VÄRLDEN FÖRR I TIDEN GEOGRAFI HISTORIA RELIGION och SAMHÄLLS- KUNSKAP LIVSFRÅGOR I SAMHÄLLET Kursplan för de samhällsorienterande ämnena År 1-5 Rösjöskolan TÄBY KOMMUN Kursplan i geografi

Läs mer

KOPPLING TILL LÄROPLANEN

KOPPLING TILL LÄROPLANEN KOPPLING TILL LÄROPLANEN Arbetet med de frågor som berörs i MIK för mig kan kopplas till flera delar av de styrdokument som ligger till grund för skolans arbete. Det handlar om värden som skolan ska se

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer

Tryggare skolor för unga hbtq-personer. Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer Tryggare skolor för unga hbtq-personer Redovisning av uppdrag om insatser för en öppen och inkluderande miljö i skolan för unga hbt-personer 1 Öppna Skolan! Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Läs mer

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument?

Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Hur kopplar (O)mänskligt lärarmaterial till skolans styrdokument? Till vem riktar sig materialet? Materialet är i första hand avsett för lärare på gymnasiet, framför allt lärare i historia. Flera av övningarna

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Analys av Plattformens funktion

Analys av Plattformens funktion Analys av Plattformens funktion Bilaga 3: Plattform för hållbar stadsutveckling årsrapport för 2015 Författarna ansvarar för innehållet i rapporten. Plattformen har inte tagit ställning till de rekommendationer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG)

Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) Kommunikationsplan 2016 Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg () Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Grundläggande begrepp... 3 2 Syfte, strategi och mål... 3 2.1 Syfte... 3

Läs mer

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG

KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG KONSTEN SOM KUNSKAPSVÄG Studier av konstnärligt seende (Saks) Dokumentation och vetenskapligt seminarium SE OCH LÄRA, ELLER LÄRA ATT SE I en tid av stark målfokusering inom förskola och skola och med samhällets

Läs mer

Storvretaskolans IT-plan 2013/14

Storvretaskolans IT-plan 2013/14 s IT-plan 2013/14 I det moderna samhället blir informationsteknik och datorer allt vanligare. Vi vill skapa förutsättningar för våra elever att lyckas i dagens samhälle och använder oss därför av IT i

Läs mer

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet

Max18skolan årskurs 7-9. Delaktighet Max18skolan Tema SYFTE Med detta material vill Barnombudsmannen ge elever kunskap om och insikt i att alla barn har rätt att uttrycka sin åsikt så länge de inte kränker någon annan. Genom att reflektera

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 14 2016-06-30 Ku2016/01622/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Forum för levande

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor

Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Koppling mellan styrdokumenten på naturvetenskapsprogrammet och sju programövergripande förmågor Förmåga att Citat från examensmålen för NA-programmet Citat från kommentarerna till målen för gymnasiearbetet

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor

Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Yttrande från UHR:s sakkunniga för bedömning av ansökningar om deltagande i försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor Inledning Universitets- och högskolerådets grupp av sakkunniga har bestått

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/2081/KA Ku2013/2461/RFS (delvis) Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Forum

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34]

Kulturvanor i svenska städer. Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Kulturvanor i svenska städer Författare: Josefine Bové [SOM-rapport nr 2016:34] Innehåll Information om den nationella SOM-undersökningen... 3 Tabell 1. Teaterligan I vilken stad går invånarna på mest

Läs mer

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek

Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Policy för förvärv och medieurval vid Mittuniversitetets bibliotek Publicerad: 2017-10-17 Beslutsfattare: Torun Sundström Handläggare: Torun Sundström, avdelningen för vetenskaplig informationsförsörjning

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande

NATURVETENSKAP OCH TEKNIK. Planera och organisera för kollegialt lärande NATURVETENSKAP OCH TEKNIK Planera och organisera för kollegialt lärande ISBN: 978-91-7559-230-5 Grafisk form: Typisk form och AB Typoform Foto: Elke Welzbacher och Lena Katarina Johansson Tryck: Elanders

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia. Publik och tillgänglighet Forum för levande historia ska redovisa

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia. Publik och tillgänglighet Forum för levande historia ska redovisa Regeringsbeslut 15 2015-06-25 Ku2015/01807/LS (delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9

GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 GRUNDSKOLA FÖR ÅRSKURS 4 9 Fokus på kunskap och förmågor Världen är i ständig förändring. Teknikutvecklingen, klimatutmaningen och globaliseringen påverkar vår vardag och förändringstakten ser inte ut

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning

Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Datum Diarienummer 2017-03-13 1.2.4-2017-612 Handläggare Mikael Jonsson Vetenskapsrådets strategi för kommunikation om forskning Vetenskapsrådet ansvarar enligt instruktionen för att nationellt samordna

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling

Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling Handlingsplan Lärande för hållbar utveckling För- och grundskolan i Umeå, 2016-2019 Mål enligt beslutad uppdragsplan av För- och grundskolenämnd - Lärande för hållbar utveckling ska genomsyra all verksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Pedagogik, kommunikation och ledarskap

Pedagogik, kommunikation och ledarskap KURSPLAN LPK100 LPK150 LPK200 LPK250 Kommentarmaterial Gäller fr.o.m. ht 07 Pedagogik, kommunikation och ledarskap KOMMENTARDEL till inriktningen Pedagogik, kommunikation och ledarskap Inriktningen vänder

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Sida 1 av 7 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS IN SECONDARY EDUCATION/UPPER SECONDARY EDUCATION Fastställande Denna bilaga till den lokala examensordningen är fastställd av Fakultetsnämnden 2011-05-26

Läs mer

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET

UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET UTVECKLINGSGUIDE FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET För studenter antagna fr.o.m. H 11 Version augusti 2015 1 2 Utvecklingsguide och utvecklingsplan som redskap för lärande Utvecklingsguidens huvudsyfte är att erbjuda

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015

Verksamhetsplan. Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 Verksamhetsplan Biblioteket Elof Lindälvs gymnasium 2012-2015 1 1 Bakgrund 3 2 Vision 4 3 Verksamheten 5 3.1 Organisation... 5 3.2 Lokaler och bemanning... 5 3.3 Bibliotekssamarbete... 5 4 Verksamhetens

Läs mer

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012

Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 Dokument kring Utvecklingsplan för inriktning Grundläggande färdigheter 2011-2012 110831 Lärarutbildningen vid Linköpings universitet Mål med utvecklingsplanen under INR 1 och 2 Utvecklingsplanen är ett

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande

Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande Regional strategi för Entreprenörskap i skolan Enheten för kompetensförsörjning och företagande www.regionostergotland.se Innehåll Bakgrund...4 Entreprenöriellt lärande...5 Definition av entreprenörskap

Läs mer

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet

78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Sid 1 (5) 78 procent av Umeå universitets granskade utbildningar är av hög kvalitet/mycket hög kvalitet Psykologi Nationalekonomi Medie- och kommunikationsvetenskap Journalistik Geovetenskap och kulturgeografi

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen

Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun. Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Läslyftet 2016-2018 i Örebro kommun Kortfattad information utifrån rektor och lärares perspektiv Läs mer på Skolverket samt Läs- och skrivportalen Tidplan inför Läsåret 2016/17 Okt-nov -15 Rektorer planerar

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen DISKUSSIONSUNDERLAG FÖR GRUNDSKOLAN Diskutera Studie- och yrkesvägledning i undervisningen Studie- och yrkesvägledning är hela skolans ansvar. I en vid definition innefattar studie- och yrkesvägledning

Läs mer

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9

Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Lärarhandledning till tre teman om entreprenörskap för årskurs 7-9 Foretagsamheten.se Lärarhandledning Lärarhandledning Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att

Läs mer

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009

Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fråga Biblioteket -- Handlingsplan 2009 Fokus för år 2009 Fråga biblioteket kommer under 2009 att fokusera på kvalitet och samverkan. Vi vill uppnå en högre kvalitet i referenstjänsten. Vi vill också utveckla

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04) Dir. 2015:123 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2015 Sammanfattning Digitaliseringskommissionen tillsattes den

Läs mer

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén

Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 1 Lärarhandledning ELTON FÅR EN IDÉ av Ann Fagerberg Embretsén 2 3... Läsförståelse- och diskussionsfrågor 3... Kursplan svenska 3... Kursplan samhällskunskap 4... Kursplan bild 4... Barnkonvention 5...

Läs mer

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD!

EN LITEN GUIDE. Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! EN LITEN GUIDE Hur ni når skolans mål för hållbar utveckling och blir delaktiga att motverka fattigdom. ANSLUT ER SKOLA OCH GÖR SKILLNAD! ER SKOLA KAN GÖRA SKILLNAD! Varmt välkomna till Fairtrade Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11

En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 En ny historieundervisning. Vad betyder det för samarbetet mellan skola och arkiv? Arbete med källor i Lgr11 och Gy11 Lgr 11 - Kursplanens uppbyggnad Syftet med undervisningen i ämnet Mål för undervisningen

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

Arbetsplan för Vedeby särskola

Arbetsplan för Vedeby särskola Arbetsplan för Vedeby särskola Läsåret 2013-2014 Beskrivning av verksamheten Vår skola ska värna om den enskilda elevens möjligheter att utvecklas positivt, dels socialt och dels pedagogiskt i en trygg

Läs mer

Att skapa en mobil webbplats

Att skapa en mobil webbplats Att skapa en mobil webbplats Studieförbundet Vuxenskolan (SV), Örebro län 2012-12-11 Jimmy Olsson jimmy.olsson@sv.se 073-5347316 2. Projektets syfte Användandet av applikationer och mobila webbplatser

Läs mer

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10

Kommunikationsplan. Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 Kommunikationsplan Nätverket för strategisk folkhälsoarbete i Gävleborg (NSFG) 2014-01-10 1 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Grundläggande begrepp.. 3 1.2 Bakgrund. 3 1.3 Nulägesbeskrivning 3 2 Syfte,

Läs mer

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012

Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 Teamplan Ugglums skola F-3 2011/2012 2015 har 10 åringen nått statens och våra mål men framförallt sina egna och har tagit ansvar för sin egen utveckling med stöd av vuxna. 10 åringen tror på sig själv

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning

Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Analys- och statistiksekretariatet Arne Lund PM 1 (6) 2012-09-11 Satsningarna på IT används inte i skolornas undervisning Vad visade Skolinspektionens granskning? Under läsåret 2011/2012 granskade Skolinspektionen

Läs mer

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet

Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet Pedagogisk plan för Linnéuniversitetet 2015-2020 Pedagogik av högsta kvalitet Utveckling av den universitetspedagogiska verksamheten är en viktig strategisk fråga för Linnéuniversitetet. Verksamheten ska

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden

Kvalitetsutvärdering av statsvetenskap, freds- och konfliktstudier, utvecklingsstudier och närliggande huvudområden Rektorer vid berörda lärosäten Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Henrik Holmquist 08-563 086 05 henrik.holmquist@hsv.se

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24

Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Kommunikationsplan för projekt Medborgardialog 2012 i Gislaveds kommun 2011-11-24 Projekt Medborgardialog 2012 Inledning Det finns ett generellt behov av att öka medborgardialogen i Sverige och så även

Läs mer