Överintendenten kommenterar verksamhetsåret Året som gått Redovisningsprinciper Årsredovisning FLH... 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5. Året som gått... 6. Redovisningsprinciper Årsredovisning 2012 - FLH... 7"

Transkript

1

2 Innehåll Överintendenten kommenterar verksamhetsåret... 5 Året som gått... 6 Redovisningsprinciper Årsredovisning FLH... 7 Minnesåret Raoul Wallenberg P.K. En utställning om intolerans Antiziganism Studieresa i fotspåren av den romska förintelsen Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance (ITF) Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer Teaching history and Human Rights Memory s role in the process of developing human rights. 13 Stalins skitiga näsduk Referensbibliotek Lärarfortbildningar Webb Turnerande utställningar Spelar roll (O)mänskligt turné Den livsfarliga historien Främja högtidlighållandet av Förintelsens minnesdag januarinätverket Måluppfyllelse Manifestationen på Raoul Wallenbergs torg Riksdagen Minnesdagsprojektet Samarbeten

3 Norge/Kristiansand 27:e januari Analys Sverige i Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance Landrapport ITFs arbetsgrupp för roma-frågor Namnbyte Samverkan med andra myndigheter och aktörer Analys och utvärdering FLH och IHRA Per Anger - priset Publik och tillgänglighet Den verksamhet som svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka den unga publiken De åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Resultatredovisning Syn på lärande Historiebruk och historiemedvetande (Nu då sen ) Autenticitet Den lilla och den stora berättelsen Normer och normförskjutning Generic Learning Outcome (GLO) Från att nå till att angå i mötet med mottagarna Pilotverksamhet under Resultatindikatorer Sponsringsintäkter Lokalkostnader Samverkan med andra myndigheter och aktörer Handlingsplan för de mänskliga rättigheterna

4 Kompetensförsörjning Genomförd kompetensutveckling Mål för kompetensförsörjning Sjukfrånvaro Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Tilläggsupplysningar och noter Redovisningsprinciper Värderingsprinciper Ersättningar och andra förmåner Anställdas sjukfrånvaro Noter Resultaträkning Balansräkning Anslagsredovisning Sammanställning över väsentliga uppgifter Underskrift Översikt diagram Översikt tabeller

5 Överintendenten kommenterar verksamhetsåret År 2012 fick både nationellt och för Forum för levande historia en särskild prägel genom hundraårsminnet av Raoul Wallenbergs födelse. Vi representerades både i regeringens nationalkommitté och i den exekutiva kommittén. Forum för levande historia blev den myndighet och organisation som arbetade fram flest aktiviteter och produkter. Detta ianspråktagande av vår kunskap och kompetens ligger väl i linje med de senaste årens intresse från olika departement och ministrar att se Forum för levande historia som en central aktör när det gäller demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter i ett historiskt och nutida perspektiv. Man skulle kunna uttrycka det så att Forum för levande historia efter sin snart tioåriga existens övergått från att vara en ifrågasatt myndighet till att bli en efterfrågad. Under 2012 kunde vi också arbeta med den utvärdering i ryggen som kulturdepartementet genomförde under Allt detta stärker vårt institutionella självförtroende på ett konstruktivt sätt. Internt präglades det gångna året i flera avseenden av det visionsarbete som genomfördes. När jag tillträdde min tjänst som överintendent 2007 formulerade jag en vision för min mandatperiod fram till Det var därför läge under 2012 att formulera en ny vision. Den här gången fick visionen växa fram stegvis med medarbetarna involverade på olika sätt. Det nyinrättade strategiska rådet med representanter från olika externa intressentgrupper tog också aktiv del i processen. Resultatet blev en vision som sträcker sig fram till Den blir vägledande för strategiska vägval och årlig verksamhetsplanering. En principiellt viktig markering och tecken på tyngdpunktsförskjutning i visionen är att talet om från då till nu fått den omvända riktningen från nu till då. Detta speglar ett tydligare medvetande om att historiebruket alltid sker utifrån nuet och dess förutsättningar. Vi läser historien genom nuets glasögon. Det finns därigenom en viktig självkritisk ansats inbyggd. Varför kommer vi just till denna slutsats? Och vilka syften tjänar den beskrivning av historiska skeenden vi vid ett tillfälle ger? Lärdomarna från historien blir därigenom mer djupgående och perspektivrika. När Forum för levande historia arbetar med ungdomar i skolan blir det också lättare att med nuet som utgångspunkt förankra de pedagogiska ambitionerna i deras egen verklighet. Med det arbete som sattes igång under 2012 att gå ner i åldrarna med Forum för levande historias verksamhet blir kopplingen till barnens konkreta verklighet ännu viktigare. Sammanfattningsvis lämnar vi 2012 bakom oss på flera sätt bättre rustade inför kommande års utmaningar och arbete. Eskil Franck 5

6 Året som gått Kort överblick av verksamhetsåret 2012 Minnesåret Raoul Wallenberg 2012 FLH har varit en av flera aktörer under minnesåret Raoul Wallenberg Myndighetens utgångspunkt med aktiviteterna har varit att berättelsen om RWs speciella insatser ska tjäna som utgångspunkt för samtal med unga människor kring betydelsen av den enskildes ställningstagande, om åskådarens roll som kontrast till den som aktivt tar ställning när en medmänniska far illa, i arbetet med unga människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Aktiviter har under året varit; Förintelsens minnesdag, To me ther s no other choice Raoul Wallenberg , publika seminarium, Internationell konferens, Hjältekalendern 2013 med tillhörande lärarhandledning. P.K. en utställning om intolerans FLH under 2012 haft den interaktiva utställningen P.K. En utställning om intolerans som utgått ifrån resultatet av undersökningen Den Mångtydiga Intoleransen. En undersökning som kartlade ungdomars attityder och inställningar till olika grupper och företeelser i dagens Sverige. P.K. en utställning om intolerans har gått ut på att främja tolerans och skapa diskussion. Under året har totalt besökt utställningen varav var elever. Studieresa i fotspåren av den romska förintelsen Under september 2012 genomförde FLH en studieresa till Polen tillsammans med romer där utgångspunkten var att få mer kunskap om hur romer drabbades av den nationalsocialistiska raspolitiken under andra världskriget. Teaching history and Human rights Memory s role in the process of developing Teaching history and Human Rights Memory s role in the process of developing human rights, handlar om minnets betydelse för utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Projektet syftar till att pröva hur olika metoder i historieundervisning kan vara en utgångspunkt för samtal om mänskliga rättigheter, främlingsfientlighet och annan form av intolerans. Projektet är ett samarbete med Sida. Stalins skitiga näsduk Teaterföreställningen Stalins skitiga näsduk syftar att genom konstnärlig produktion väcka känslor och tankar baserad på ett autentiskt vittnesmål från Den stora svältens Ukraina på 1930-talet. Föreställningens syfte är att delvis aktualisera frågor om demokrati, tolerans och alla människors lika värde genom att gestalta ett historiskt levnadsöde under förtryck och förföljelse. Till föreställningen har FLH producerat ett pedagogiskt material som ger flera ingångar till hur vi kan bruka historien för att lära om samtiden. 6

7 Lärarfortbildningar Lärare är en prioriterad och viktig grupp för FLHs arbete. En viktig verksamhet för att stärka dem i deras arbete är myndighetens lärarfortbildningar. Under 2012 genomfördes 33 fortbildningar med sammanlagt deltagare. Turnerande utställningar Under 2012 har tre utställningar varit på turné; Spelar roll, (O)mänskligt och Den livsfarliga historien. Totalt har de varit på 20 orter och totalt har besökt utställningarna varav var elever. Förintelsens minnesdag 27 januari Varje år engagerar sig människor över hela landet i Förintelsens minnesdag. FLH stödjer dem med tips och idéer genom ett omfattande nätverksarbete. För nionde året i rad arrangerade myndigheten en manifestation för minnesdagen på Raoul Wallenbergs torg. Per Anger-priset Priset delas årligen ut av FLH och tilldelades 2012 Sapiyat Magomedova från ryska delrepubliken Dagestan, för sitt modiga och riskfyllda arbete som advokat och som orädd försvarare av mänskliga rättigheter i en våldsam och hotfull miljö. Prisutdelning skedde i Göteborg på MRdagarna. Redovisningsprinciper Årsredovisning FLH I resultatredovisningen beskrivs de viktigaste prestationerna som har varit tillgängliga för FLHs målgrupper under 2012, deras volym och kostnader, utifrån vad myndigheten anser har varit de mest betydelsefulla för att beskriva Forum för levande historias uppdrag. Viktiga aspekter i urvalet, förutom att de utvalda prestationerna har varit de mest betydelsefulla för att beskriva FLHs uppdrag, har även varit hur stor del av myndighetens anslagsmedel som har lagts på respektive prestation i form av kostnader och volymer. Prestationernas volym och kostnader inkluderar hela prestationen från när prestationen startades tom att prestationen blivit tillgänglig för målgrupperna. Myndigheten har valt att redovisa de viktigaste prestationerna under respektive uppgift i instruktionen och i regleringsbrevet. FLH har inte gjort något urval av uppgifter som ska redovisas i instruktionen eller i regleringsbrevet. Kostnader är projektet/verksamhetens budget plus lönekostnader plus OH, se Tilläggsupplysningar, Redovisningsprinciper. Volym är projektet/verksamhetens timmar. Under åren har myndigheten haft tidredovisning i Agresso. Under året har FLH haft en hel del stora kostnader och timmar på verksamhet/projekt som har varit pågående arbete, men som inte ännu har tillgängliggjorts för myndighetens målgrupper. Bl.a. har myndigheten arbetat med ett pilotprojekt gällande att bredda målgruppen och rikta verksamheten mot lärare i åk 4-6 och genom dem nå eleverna. 7

8 Myndigheten har valt att i Årsredovisningen särskilja redovisningen av utställningar som visas i utställningslokalen på Stora Nygatan i Stockholm och utställningar som går på turné ute i landet. Detta för att på så tydligt sätt som möjligt visa myndighetens olika verksamhetsfaser och för att få en bättre jämförbarhet av verksamheten mellan åren. Med utställningar menar myndigheten utåtriktad verksamhet som erbjuds FLHs målgrupp i form av pedagogledda visningar. Exempel på utställningar 2012 är P.K. en utställning om intolerans, (O)mänskligt, Den livsfarliga historien etc. Exempel på utåtriktad verksamhet, men som inte är pedagogledd och inte kallas utställning 2012 är t.ex. Stalins skitiga näsduk. FLH anser att utställningarna består av två separata delar. En del där stora kostnader belastar myndighetens anslagsmedel i form av t.ex. lönekostnader, kostnader för framtagandet av utställningen etc och en del, då oftast endast en del av utställningen går på turné, då kostnaderna snarare rör sig om transport, magasinering, försäkring etc och då en annan organisation har ansvaret för FLHs utställning under en viss period. Resultatredovisning, enligt FLHs regleringsbrev ska myndigheten utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat. De kvalitativa aspekterna per prestation redovisas inom respektive prestation plus att FLH redovisar under rubrik Resultatredovisning s.35 hur myndigheten säkerställer en enhetligt hög kvalité på FLHs verksamhet. För uppgifter om antalet besökare använder sig Forum för levande historia av en räknare i utställningslokalen i Stockholm. Forum för levande historia har till uppgift att vara ett nationellt forum som ska främja arbete med demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten har särskilt till uppgift att informera om Förintelsen och kommunismens brott mot mänskligheten. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Flera av de projekt som myndigheten bedriver både tar sin utgångspunkt och behandlar Förintelsen. Med historiska fakta som utgångspunkt undersöker myndigheten processer och mekanismer i vår samtid som kan leda till intolerans och övergrepp. På detta sätt skapas ett intresse och en större förståelse för hur historien hänger samman med och påverkar vår nutid. FLH producerar material och lanserar metoder i syfte att sprida kunskap och informera om Förintelsen och brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer. Myndigheten har en rad olika resurser som används för att bistå lärare och andra intressenter att finna fakta och exempel på pedagogiska metoder av relevans för deras arbete. Exempel är tryckt material, webbplatsen, tipskatalog mm. FLH lägger stor vikt vid de pedagogiska och didaktiska aspekterna av innehållet i samband med utställningar och annan verksamhet. En viktig del av pedagogiken är att bygga på delaktighet. De medverkande använder sig själva och sina erfarenheter för att utvecklas kunskapsmässigt, genom att delta i samtal och formulera hur de historiska sammanhangen relaterar till idag. Genom fördjupning, diskussioner och självreflexion bearbetas intryck och kunskaper som kopplas till existentiella och aktuella frågor. De pedagogledda visningarna är också en övning i att föra ett demokratiskt samtal om 8

9 viktiga och svåra frågor. FLH uppmuntrar till självständigt tänkande och vill inspirera unga människor att skaffa sig egna åsikter genom nya insikter. Minnesåret Raoul Wallenberg 2012 FLH har varit en av flera aktörer under minnesåret Raoul Wallenberg (RW) Myndighetens utgångspunkt med aktiviteterna under året har varit att berättelsen om RWs speciella insatser ska tjäna som utgångspunkt för samtal med unga människor kring betydelsen av den enskildes ställningstagande, om åskådarens roll som kontrast till den som aktivt tar ställning när en medmänniska far illa, i arbetet med unga människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde. Minnesåret RW 2012 har omfattats av följande aktiviteter: - 27 januari, Förintelsens minnesdag, se s. 24 för mer detaljerad redovisning av Förintelsens minnesdag. - To me there s no other choice Raoul Wallenberg Publika seminarier, se s. 17 för mer detaljerad redovisning av seminarierna. - Internationell konferens, Raoul Wallenberg Symbol och Mystery? - Hjältekalendern 2013 (RW-kalendern 2013) med tillhörande lärarhandledning. Tillsammans med Svenska Institutet, och på uppdrag av Utrikesdepartementet, har myndigheten producerat utställningen To me there s no other choice - Raoul Wallenberg som turnerat internationellt och nationellt. Även en mindre variant av utställningen, i form av vepor, har producerats tillsammans med Svenska Institutet och visades bland annat på Raoul Wallenbergs torg, Stockholm den 27 januari. Hjältekalendern 2013 med tillhörande lärarhandledningen handlar om enskilda individer, hjältar, som har tagit eller tar stora risker för mänskliga rättigheter över hela världen, utan att använda våld. Hjältekalendern 2013, lärarhandledning och metodmaterial vänder sig till lärare och elever i gymnasieskolan. I metodmaterialet får eleverna utmana sina egna tankar om hjälterollen genom att arbeta med värderings- och diskussionsövningar samt film. Materialet innehåller 10 st övningar som går att använda var för sig eller i kombination med varandra. Genom olika diskussionsövningar får eleverna möjlighet att jämföra tre personerna ur kalendern. Har de något gemensamt som gör att just de är hjältar? Eller är de helt olika varandra? Vid framtagandet och vid spridning av Hjältekalendern 2013 samarbetade FLH med: - Sveriges Radio: Radioteatern, under ledning av Stina Oscarson, sänder under hela 2013 en dramatisering av kalendern kl varje dag = 365 sändningar, med repriser och en längre sändning lördagar. Detta är radioteaterns största satsning någonsin. - Sveriges elevkårer 9

10 - Svenska Dagbladet: publicerade varje dag Dagens Hjälte i kulturdelen 100 dagar innan RWs 100-årsdag Svenska Filminstitutet: tog fram 2 kortfilmer samt en filmhandledning som ingår i myndighetens lärarhandledning. - Förlaget Concess: gav ut kalendern i fackhandeln till försäljning - Svenska Penklubben: samarbetade kring urvalet av personer i kalendern samt kring texterna. Den internationella konferensen om RW som genomfördes den oktober och där cirka 300 personer deltog, samtliga personligen inbjudna, belyste två teman: - Forskningsläget kring vad RW gjorde och vad som hände honom efter 17 den januari Hur RW står som en symbol för moraliska begrepp och hur RW framställs i konst, musik och litteratur. Under konferensens första dag, på kvällen, inbjöds alla deltagare att bevista konserten The Righthous. Förutom presentationer av enskilda experter bjöd programmet på tre paneldiskussioner. I den första paneldiskussionen fokuserades på Sveriges hantering av efterbörden av andra världskriget. Hur valde medier och regering att hantera frågan om kriget på hemmaplan? Hur hanterades i detta sammanhang fallet RW? Diskussionen genomfördes inom en panel med rubriken A Diplomatic Failure. Rubriken var influerad av den utredning som lämnades till UD av en utredningskommission under Den andra paneldiskussionen gick under temat The Hero that Sweden Needs. Inom ramen för det temat diskuterades synen på hjälten och hjälterollen under olika tider och i vilken utsträckning som RW blivit betraktad som hjälte i sitt eget hemland. Den tredje paneldiskussionen hade benämningen The Courage to Care. Under den rubriken diskuterades vem som blir en räddare och under vilka omständigheter som en person visar sig vara en som räddare i stället för att vara en som följer med strömmen i en tid då normerna för behandling av medmänniskor rubbats. Under konferensen representerades Riksdagen av talmannen och regeringen av kulturministern och integrationsministern. Dessutom framfördes tal av USA:s ambassadör, ITF:s ordförande samt Ungerns vice statssekreterare. P.K. En utställning om intolerans (För en mer detaljerad information kring P.K. en utställning om intolerans, se ÅR 2011). För att skapa diskussion och debatt om intolerans bland unga i Sverige samt ytterligare lära känna ungas tankar och funderingar kring intoleransen och hur den kan motverkas har FLH under 2012 haft den interaktiva utställningen P.K. En utställning om intolerans som utgått ifrån resultatet av undersökningen Den Mångtydiga Intoleransen. En undersökning som kartlade ungdomars attityder och inställningar till olika grupper och företeelser i dagens Sverige. P.K. en utställning om intolerans har gått ut på att främja tolerans och skapa diskussion. Filmen Det går aldrig över av Elisabeth Ohlson Wallin innehöll information kring Förintelsen i form av en överlevandes berättelse. 10

11 Filmen användes i workshopen för att väcka diskussion kring bl.a. förintelseförnekelse, yttrandefrihet och toleransens gränser. Samtidigt blir den i workshopen också ett exempel på intoleransens ytterligheter. I detta projekt arbetade FLH med frågor såsom att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter med tydligare utgångspunkt i samtiden och elevernas egen situation. Besökare till P.K. en utställning om intolerans redovisas på s. 38. Antiziganism Sedan myndigheten startade 2003 har FLH bedrivit information och utbildningsverksamhet om folkmordet på romer under andra världskriget och diskrimineringen och förföljelsen av romer och resande i Sverige under efterkrigstiden fram till idag. I Sverige har romer, enskilt och som grupp diskriminerats av myndigheter, organisationer och av enskilda så länge de funnits i Sverige. Genom att beskriva romers historia som kantas av diskriminering, förföljelse och hot så är FLHs förhoppning att det leder till större förståelse för romers situation idag och att det leder till minskad antiziganism och stärker romers ställning i samhället. I all verksamhet som FLH bedriver om romska frågor är det viktigt att romer är delaktiga och informerade. Vidare använder myndigheten alltid forskare för att säkerställa att all fakta är vetenskapligt grundade. Studieresa i fotspåren av den romska förintelsen Under september 2012 genomförde FLH en studieresa till Polen tillsammans med romer, där utgångspunkten var hur romer drabbades av den nationalsocialistiska raspolitiken under andra världskriget. Detta var myndighetens första resa som fokuserade på det romska folkmordet. Resan var ett pilotprojekt och erfarenheterna ska analyseras och utvärderas innan beslut om eventuell fortsättning. FLHs syfte och mål med studieresan var att: - få mer kunskap om vad som hände romerna under andra världskriget, - etablera långsiktigt samarbete med romska företrädare och skapa en plattform för romsk delaktighet i FLHs fortsatta arbete med romska frågor, - påbörja utbildning av romska utbildare, - tillsammans med romer skapa bättre förutsättningar, genom studiematerial, för de skolor och lärare som väljer att besöka Förintelsens platser i Polen, - tillsamman med romer skapa möjlighet och förutsättningar för diskussion om historiens betydelse för romers situation idag, - äldre och yngre romer tillsammans reser i historiens fotspår och tillsammans diskutera hur historien påverkar situationen idag. Myndigheten samarbetade med È Romani Glinda, arbetsmarknadsprojektet Romane Buca vid Sensus och DO. E Romani Glinda kommunicerade projektet till romska organisationer och valde ut de 22 romska deltagarna till studieresan. Samtliga romska grupper var representerade, lika många kvinnor som män och med en tydlig ålderspridning. 11

12 Romane Buca bedriver verksamhet i Stockholm, Eskilstuna och Uppsala. Tanken är att kunskapen och erfarenheterna från studieresan ska användas vidare inom projektet Romane Buca. Studieresan inleddes med två förberedelseseminariedagar med historisk information. Studieresan genomfördes under sju dagar och FLH kommer under 2013 att genomföra ett uppföljningsseminarium där fokus kommer att vara kopplingen mellan historien och romers situation i Europa och Sverige idag. Deltagarnas reflektioner på resan: Jag har inte lärt mig så här mycket under hela min skolgång Det var viktigt att vi romer fick åka själva, då kan vi ställa vilka frågor vi vill utan att känna att vi inte kan Dessa upplevelser kommer jag aldrig att glömma Nu vill jag berätta för andra om resan och allt vi lärt oss Det finns för lite information om hur romer drabbades Jämlikhet för romer på arbetsmarknaden Utifrån myndighetens erfarenheter med att arbeta mot intolerans har myndigheten förbundit sig att ingå i en referensgrupp till ett projekt finansierat av Europeiska socialfondsprojektet (ESF). Projektet drivs av Arbetsförmedlingen i Stockholm sedan hösten Syftet med projektet är att öka informationen om diskrimineringsfenomenet många romer i Stockholmsområdet blir utsatta för. Men även vad arbetsgivare, (företag, sociala institutioner och föreningar) och anställda kan göra för att bekämpa den. Förhoppningen är att projektet ska vara ett led i att ändra de sociala attityderna och stereotyperna under anställningsperioden på arbetsplatserna. Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Research and Remembrance (ITF) FLH har stärkt upp sin delegation inom ITF gällande romer genom att Lars Lindgren från DO sitter med som ledamot i Roma Subcommittee, se s.28 för mer detaljerad information. Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer Målsättningen med att arbeta kring kommunistiska regimers brott mot mänskligheten är att ge grundläggande kunskaper om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten i Sovjetunionen, Kina och Kambodja under perioden från ryska revolutionen 1917 till Målgruppen är i första hand gymnasielever och deras lärare, men även andra kan tillgodogöra sig materialet. Därutöver arrangeras lärarfortbildningar kring ämnet och dess didaktik. Arbetet sker i en fortlöpande dialog med pågående forskning på området. Under 2012 har en arbetsgrupp arbetat med att, dels se över befintligt material inom brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer, dels arbeta fram kompletterande pedagogiska övningar för att säkerställa att FLHs verksamhet inom detta fält på bästa sätt överensstämmer med den fastslagna strategin samt att det tillgodoser skolans behov enligt den nya kursplanen i historia för grundskolan. Myndigheten har under 2012 producerat en film om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten Från dröm till Terror. Till filmen kommer det att finnas pedagogiskt material riktat till lärare med metoder och övningar. Lansering sker i september

13 Teaching history and Human Rights Memory s role in the process of developing human rights Projektet, Teaching history and Human Rights Memory s role in the process of developing human rights, handlar om minnets betydelse för utvecklingen av demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland. Projektet syftar till att pröva hur olika metoder i historieundervisning kan vara en utgångspunkt för samtal om mänskliga rättigheter, främlingsfientlighet och annan form av intolerans. Målet för projektet är att visa på fungerande pedagogiska metoder för att uppnå: - ökad respekt för mänskliga rättigheter, - medvetenhet om den fara som hatbrott utgör och deras betydelse som hinder i utvecklingen av det demokratiska samhället, - medvetenhet om historieundervisningen betydelse för förståelsen av mänskliga rättigheters värde, - förståelse för betydelsen av minnesdokumentation och de personliga minnenas betydelse i skildringen av historiska skeenden. Målgrupp för projektet i Ryssland är lärare och andra som undervisar elever i åldrarna år. Målet i Sverige är att öka och sprida kunskaper om brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer och möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare från FLH. Genom att myndighetens medarbetare deltar i projektet får de tillfälle att komma i direktkontakt med den historia som berör Sovjettiden. FLH får också möjlighet att pröva redan framtagna pedagogiska metoder i projektet, Teaching history and Human Rights Memory s role in the process of developing human rights. Projektet är ett samarbete mellan Sida och FLH. Sida har en längre tid arbetat med projekt i nordvästra Ryssland rörande utveckling inom den sociala sektorn, miljö, samhällsstyrning samt demokrati. Myndighetens samarbetspartner i Ryssland är Memorial, en organisation som etablerades i samband med tiden för Perestrojkan. Ett samarbete som sker utifrån Memorials unika kunskaper om människors villkor under Sovjettiden och FLHs kunskaper om hur man bland elever arbetar för en ökad medvetenhet om demokrati och mänskliga rättigheter. Inom projektet samarbetar Memorial och FLH med tre delprojekt, vilka är: - På denna plats I På olika platser i Sverige arbetar lärare med elever kring sin lokala orts historia och dess anknytning till händelser under tiden för Förintelsen. Metoden ska överföras till nordvästra Ryssland där lärare ska stimuleras att tillsammans med sina elever utforska sin egen hembygds historia med koppling till Sovjettidens terror - På denna plats II Projektet går ut på att stimulera lärare att i större utsträckning använda sig att det virtuella Gulag-museet som Memorial utvecklat och att koppla eget lokalt historiearbete till det. FLH vill också pröva möjligheten att översätta en del av detta virtuella material till svenska för att göra det tillgängligt för svenska lärare. 13

14 - Berättarprojektet FLH har utvecklat en metod kring berättande av minnen från Förintelsen i samarbete mellan överlevande och ungdomar. Metoden ska nu utvecklas i Ryssland med ungdomar och överlevande från Gulag. Stalins skitiga näsduk Teaterföreställningen Stalins skitiga näsduk baseras på ett autentiskt vittnesmål från Den stora svältens Ukraina på 1930-talet. Föreställningens syfte är att delvis aktualisera frågor om demokrati, tolerans och alla människors lika värde genom att gestalta ett historiskt levnadsöde under förtryck och förföljelse. Men den har också ett egenvärde som konstnärlig produktion och som sådan syftar till att väcka känslor och tankar om det som drabbade en ung flicka för över sjuttio år sedan samt bidra till reflektioner om liknande mänskliga öden idag. Till föreställningen har FLH producerat ett pedagogiskt material som ger flera ingångar till hur vi kan bruka historien för att lära om samtiden. Kopplat till föreställningen har även samtal om tolerans och mänskliga rättigheter genomförts med elevpubliken på varje skola. Föreställningen har satts upp i 13 orter under 2012 och den geografiska spridningen har varit relativt stor: Karlskrona, Östersund, Uppsala, Fagersta, Upplands Väsby, Karlstad, Ängelholm, Helsingborg, Nora, Lindesberg, Örebro, Täby och Åkersberga. Föreställningen har i samtliga fall spelats på skolor och totalt har gymnasieelever och 480 elever från åk 9 tagit del av uppsättningen. Referensbibliotek FLH anses ha ett av landets främsta referensbibliotek där litteratursamlingen är uppbyggd kring ämnesområdena Förintelsen, Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer och andra folkmord. Dessutom täcker samlingen litteratur om demokrati, ungdomsfrågor, HBT- frågor, historia och mänskliga rättigheter. Referensbiblioteket är en tillgång för all verksamhet inom myndigheten. I verksamhetsplanen för 2012 angavs som mål att öka referensbibliotekets samlingar med 200 titlar. Ökningen av bokbeståndet blev 407 titlar, vilket innebär att målet har överträffats. Under 2012 besöktes biblioteket av besökare. En ökning i jämförelse med år 2011, 849 besökare och en minskning i jämförelse med 2010 där motsvarande siffra var besökare. Besöksstatistiken bygger på uppskattningen att en tredjedel av alla besökare till utställningen under 2012, 2011 och 2010 besökte biblioteket. Uppsatsresurs i biblioteket Uppsatsresurs vänder sig till lärare i grundskolans senare del och på gymnasieskolan. FLH erbjuder stöd för deras elever som skriver uppsats i ämnen som relaterar till myndighetens frågor. Genom handledning ger pedagog och bibliotekarie stöd i elevernas uppsatsskrivande. Under 2012 har myndigheten genomfört 13 uppsatsresurstillfällen och träffat 13 elever från 3 olika skolor. Motsvarande siffra var, elever och 15 olika skolor och 2010 var motsvarande, 9 elever och 3 skolor. Nedgången i antal elever som fått möjlighet till uppsatsresurs under 2012 har berott på föräldraledighet och under 2013 kommer åter igen fler tillfällen att erbjudas. 14

15 Diagram 1. Utställningar Kommentar: Totala kostnaden och totala volymen för en prestation härröres från det år prestationen påbörjades. Myndighetens medelsnittkostnad för en egenproduktion 2012 är kr/timme. Det är 4% lägre än medelsnittkostnaden för en egenproduktion Diagram 2. Materialproduktion inom Förintelsen Kommentar: Medelsnittkostnaden för materialproduktion inom Förintelsen var kr/timme. Det är 34% högre medelsnittkotnad än

16 Diagram 3. Antiziganism Kommentar. Medelsnittkostnaden för Antiziganism var kr/timme. Det är cirka 48% högre än medelsnittkostnad Det beror på att FLH under 2012 hade mer verksamhet riktad till romer 2012 än Tabell 1. Prestationerna Volym Kostnad Snittkostnad Prestationer (timmar) (tkr) kr/timme P.K. - en utställning om intolerans (O)mänskligt utställning Middag med Pol Pot utställning Minnesåret RW Studiematerial om Antisemitism Undervisning om Förintelsen Stalins skita näsduk Stalins skitiga näsduk Stalins skitiga näsduk Teaching history and human rights - Memory's role in the process of developing human rights Antiziganism Antiziganism Antiziganism Kommentar. Myndigheten har valt att redovisa utställningen P.K.- en utställning om intolerans totalt, vilket innebär att FLH inkluderar kostnader och volym som upptogs i ÅR 2011 för att visa hela kostnaden och volymen för prestationen under den tid den stod i myndighetens utställningslokal under åren FLH har även valt att redovisa utställningen (O)mänskligt totalt. Inkluderar kostnader och volym som upptogs i ÅR 2010 för att visa hela kostnaden och volymen för prestationen under den tid den stått i myndighetens utställningslokal under åren Projektet Teaching history and human rights - Memory's role in the process of developing human rights är ett samarbete med ryska Memorial. Samarbetet 16

17 innebär att stor del av projektets volym sker i Ryssland. Därav en hög snittkostnad. Prestationer, se Tilläggsupplysningar, Redovisningsprinciper. Referensbiblioteket ingår i OH kostnaden för myndigheten, då det är en tillgång för all verksamhet på FLH. Myndigheten ska bedriva utåtriktad verksamhet med inriktning på kunskap, kultur och utbildning. Verksamheten ska bedrivas i nära kontakt med pågående forskning, andra kulturoch utbildningsinstitutioner samt myndigheter, organisationer och föreningar vars verksamhet rör liknande frågor. Myndigheten ska sträva efter att verksamheten når största möjliga geografiska spridning och förankring. FLH är en kunskaps- och kulturinstitution. Myndigheten använder kultur och konstnärliga uttryck för att nå FLHs mål. I huvuddelen av myndighetens pedagogiska verksamhet är elever i grundskolans senare del och på gymnasiet FLHs innehållsmässiga målgrupp. Kommunikativt når myndigheten dem via deras lärare. Eleverna ska inhämta och utveckla både kunskaper och värden. FLH arbetar mycket aktivt med att förankra nutida frågor i historiska perspektiv och samtidigt lyfta fram hur det förflutna fortfarande lever och verkar i samtiden. Myndigheten har dock inte i sitt uppdrag att bedriva egen forskning, vilket gör kontakter och samverkan med forskningsinstitutioner nationellt och internationellt till en integrerad och väsentlig del av verksamheten. FLHs verksamhet bygger på resultaten från denna forskning. För att uppnå hög kvalitet i det arbetet är det av största vikt för myndigheten att knyta till sig akademisk kompetens inom de olika verksamhetsområdena. Detta sker på många olika sätt genom samarbeten med och uppdrag till forskare, exempelvis gällande expert medverkan i enskilda projekt, faktaunderlag, inventeringar, referensgrupper, faktagranskning, underlagstexter och genom att enskilda forskare engageras som föreläsare etc. Inom ramen för olika projekt och löpande verksamheter har under 2012 samarbeten genomförts med forskare från bl a Aarhus universitet, University of California, Humboldt-Universität zu Berlin, Kulturwissenschaftlichen Institut Essen, FH Joanneum Graz, Lunds universitet, Malmö högskola, Mälardalens högskola, Stockholms universitet, Södertörns högskola, Umeå universitet och Uppsala universitet. Under 2012 har FLH anordnat en internationell konferens om Raoul Wallenberg och två offentliga seminarier där forskare presenterat sina resultat. Ett hölls i Lidingö om Raoul Wallenberg med docent Paul Levine (Uppsala universitet) och professor Ulf Zander (Lunds universitet) och ett i Stockholm om moraliska val under Förintelsen med professor Kristen R. Monroe (University of California) och Susanne Beer (Kulturwissenschaftlichen Institut Essen). Det första seminariet hade ca 60 personer i publiken medan det sistnämnda drog en publik på personer. Under 2012 har FLH även genomfört ett seminarium på myndigheten med professor Kristen R. Monroe (University of California) om moraliska val med ca 15 deltagare från Uppsala universitet, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Till skillnad mot 2011 och 2010 har FLH däremot inte anordnat någon egen forskningskonferens under

18 Det är av stor vikt för myndigheten att inte bara vårda och befästa sitt inom många fält redan goda nätverk, utan också att fortsätta med att öka sina kontaktytor inom universitet och högskolor, såväl nationellt som internationellt. Ett viktigt led i denna verksamhet är att FLH är representerad vid olika forskningskonferenser och sammankomster. Projektledaren med ansvar för forskarkontakter har medverkat vid den internationella konferensen Remembering for the future i Köpenhamn 26-27/4; vid Kulturdepartementets seminarium Forskningssamverkan mellan akademi och kulturinstitutioner 29/5; vid de Svenska historiedagarna 21-23/9; vid Vetenskapsrådets konferens Resultatdialog 10-11/10 och vid ITF-mötet i Liège10-11/12. Därutöver har myndigheten varit behjälplig i att rekrytera deltagare i ett forskningsprojekt om historiemedvetandet hos elever med bakgrund i Mellanöstern som inletts av en forskare vid Stockholms universitet. FLH har under hösten 2012 initierat en större undersökning vars primära syfte är att ta reda på hur skolans demokratiuppdrag kan ta sig uttryck i lärarutbildningens utbildningsvetenskapliga kärna för att därigenom sammanställa kunskap vilken kan stärka FLHs verksamhet som rör skolans demokratiarbete. Ett sekundärt, men viktigt, syfte med undersökningen är att genom de kontakter som tas under undersökningen kunna etablera mer långsiktiga samarbeten med några svenska lärarutbildningar, något som även ligger i linje med myndighetens nyligen antagna vision för arbetet under perioden Undersökningen, som genomförs av en forskare vid Institutionen för idé och samhällsstudier, Umeå universitet, baseras dels på offentligt material såsom kurs- och läroplaner, dels på intervjuer med företrädare för: den akademiska ledningen (dekanus, nämndordförande el ler motsv.), den administrativa ledningen (kanslichef, utbildningsledare eller motsv.) och med aktiva lärare på utbildningarna. Totalt har 45 personer från 12 lärosäten intervjuats. Av dessa var 20 män och 25 kvinnor. Resultaten av undersökningen kommer att tillgängliggöras internt och externt under 2013 och kommer med all sannolikhet vara den första studien av denna aspekt av den nya lärarutbildningen. FLH arbetar utifrån ett väl inarbetat nationellt perspektiv, vilket betyder att majoriteten av verksamheten når ut i hela landet, se s.19 för nationell spridning av verksamheten Perspektivet finns med från idéstadiet av projektplaneringen och innebär att såväl utställningar, som lärarfortbildningar och de särskilda regeringsuppdragen Förintelsens minnesdag sprids nationellt. Genom FLHs nationella nätverk når myndigheten engagerade samarbetspartners och befintliga regionala och lokala nätverk. 18

19 Lärarfortbildningar Lärarfortbildningar är en del av FLHs löpande verksamhet. Kurser, studieresor och endagsseminarier har arrangerats varje år sedan myndigheten etablerades och är en viktig verksamhet som vänder sig till FLHs primära målgrupp lärare. Lärarfortbildningarna har under de nio år myndigheten varit verksam fyllt en viktig funktion som kunskapsspridare, kontaktskapare och byggare av FLHs varumärke. Innehållsmässigt varvas faktaföreläsningar med didaktiska och pedagogiska resonemang. De senaste två åren har myndigheten utvecklat fortbildningarna till att tillgodose efterfrågan på att ge deltagarna nya undervisningsmetoder och klassrumsanspassat arbetsmaterial. FLH strävar efter att göra deltagarna mer delaktiga och att få dem att bidra med erfarenheter, reflektioner och synpunkter på metodfrågor och pedagogers roll, när det gäller att verka för alla människors lika värde utifrån skolans demokratiuppdrag. Ett internt mål 19

20 med fortbildningarna är att bidra till att målgruppen uppfattar FLH som en trovärdig och långsiktig resurs. Målet för lärarfortbildningar är att genom bred samverkan med berörda myndigheter, institutioner och organisationer och med stöd i forskning bidra till att öka kunskaperna om demokrati, mänskliga rättigheter, allas lika värde, tolerans och diskriminering. För att arbetet ska nå största geografiska spridning och förankring är myndighetens samarbete med lokala och regionala aktörer prioriterat. Samarbetspartners kännedom om lokala nätverk och målgruppernas behov är en viktig framgångsfaktor, som ger betydelsefull input till myndighetens arbete. En viktig del av myndighetens övergripande arbete är att föra in erfarenheter från andra länder om hur man arbetar med dessa frågor och stärka kunskapsnivån kring ämnesområden där tidigare kunskap saknats eller behöver kompletteras. Lärarfortbildningarna har under 2012 genomförts i samarbete med olika myndigheter, högskolor och organisationer såsom Göterborgs stad, Världskulturmuséet, ABF Värmland, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Projekt Sigrid/Europeiska Socialfonden, Region Värmland, Östersunds kommun, Hudiksvall kommun, Globala skolan, Historielärarnas förening, Holocaust Education Network, Svenska kommittén mot Antisemitism, Örebro kommun, Hälsinglands museum, Mentalvårdsmuséet Säter, Timrå kommun, Malmö stad och de Kommunala Gymnasieskolornas Ämnesplanegrupp, Skolforum, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun, RUC Luleå Tekniska Universitet, Kommunförbundet Norrbotten, GR utbildning, Mötesplats Skola, Umeå kommun och RUC Lärarhögskolan Umeå Universitet. Skolans styrdokument är en självklar grund för myndighetens arbete och Skolverket är en viktig partner för FLH. Myndigheten samarbetar med forskare och strävar efter att erbjuda föreläsare av högsta kvalitet på lärarfortbildningarna. I allmänhet anlitas forskare och lärare som undervisar och forskar vid universitet och högskolor i Sverige. Fortbildningarna har tematiskt täckt in Förintelsen; Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer; rasbiologi, arvshygien, människosyn och normer (Omänskligt); mänskliga rättigheter, demokrati, intolerans (Uppdrag: Demokrati); nationalism, historiebruk och försoning med utgångspunkt i kriget i forna Jugoslavien under 1990-talet (Den livsfarliga historien) samt åskådartemat (Spelar roll). Under 2012 har lärarfortbildningar skett i Stockholm, Göteborg, Deje, Östersund, Hudiksvall, Malmö, Lund, Umeå, Södertälje, Örebro, Säter, Timrå, Norrköping, Jönköping, Luleå, Halmstad, Bosnien och Hercegovina/Kroatien. Webb FLHs webbplats är huvudsakligen en kanal för distribution, kommunikation och följer verksamheten i såväl projektform som i den löpande verksamheten. Det som produceras inom verksamheten, kommuniceras också på webben. Utöver syftet att sprida och kommunicera befintligt material har delar av webbplatsen egna syften som ligger inom verksamhetens mål eller separata projekt. För att myndighetens verksamhet ska nå största geografiska spridning och förankring produceras allt mer material för användning direkt på webbplatsen. 20

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia

Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Dir. 2001:118 Kulturdepartementet Beslut vid regeringssammanträde: 2001-12-13 Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia Beslut vid regeringssammanträde

Läs mer

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER

Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Dnr: 2015/56 ÅRSREDOVISNING 2014 FORUM FÖR LEVANDE HISTORIA BILD UR UTSTÄLLNINGEN VI ÄR ROMER SOM ÖPPNADE UNDER 2014 FOTO: MAJA KRISTIN NYLANDER Innehåll Överintendenten om verksamhetsåret... 3 Året som

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD BRUKSANVISNING www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING n VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 n DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 4 n I PROJEKTET INGÅR 5 n UPPGIFT 6 n KALENDER

Läs mer

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se

BRUKSANVISNING. Varje människa kan göra skillnad. www.raoulwallenberg.se Varje människa kan göra skillnad www.raoulwallenberg.se VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Det finns idag en bristande kunskap om de mänskliga rättigheterna bland elever i Sverige, trots att de står inskrivna

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande historia Regeringsbeslut I:32 2014-12-22 Ku2014/2121/RFS(delvis) Kulturdepartementet Forum för levande historia Stora Nygatan 10-12 103 13 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Forum för levande

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad

SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN. En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad SKOLPLAN VUXENUTBILDNINGEN NÄSSJÖ KOMMUN En samlad vuxenutbildningsorganisation för utbildning, integration och arbetsmarknad 1 SKOLPLAN FÖR VUXENUTBILDNINGEN Skolplanen för vuxenutbildningen i Nässjö

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige

FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige SLUTRAPPORT 2008-09-23 Sören Johansson FÖRSTUDIE KOMPETENSUTVECKLING FÖR TILLVÄXT Inom Regionalfonden Nuts 2 områden Östra Mellansverige Period: 2008-01-01 2008-06-30 Projektorganisation Projektägare:

Läs mer

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.

Cannabisprojekt. Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65. Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad. Cannabisprojekt Samverkan barn och unga - Karlstad 19 april 2012 Ann-Sofie Nordenberg ann-sofie.nordenberg@karlstad.se 054-540 51 65 Magnus Wallgren magnus.wallgren@karlstad.se 054 540 5156 Särskild cannabissatsning

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

diagrambilaga skapande skola

diagrambilaga skapande skola diagrambilaga skapande skola Del 1 Här presenteras resultaten från sammanställningen av redovisningar. 1. Deltagande barn elever per år, antal År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 0 10 000 20 000 30 000 40 000

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA)

Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Framtid i Access Projektplan Fastställd av styrgruppen 2006-11-28 Projektplan för projektet Framtid i Access (FIA) Bakgrund ABM-centrum är ett samarbetsprojekt mellan Kungl. biblioteket, Statens ljud-

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 VÄRLDSKOLL Lärarhandledning DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning

EN BÄTTRE VÄRLD. Lärarhandledning EN BÄTTRE VÄRLD Lärarhandledning 2 3 DET HÄR ÄR VÄRLDSKOLL Undersökningar som gjorts de senaste åren visar att vi svenskar har en pessimistisk syn på utvecklingen i världen. Vi känner inte till all utveckling

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun

Att växa med kultur. Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Barn- och ungdomskulturplan för Öckerö kommun Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans

Läs mer

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT

Månadsbrev AKTUELLT I MAJ MÅNADENS HÖJDPUNKT Romano Tšiviba Nyhetsbrev 2014 Månadsbrev AKTUELLT I MAJ Att sprida innehållet i vitboken och göra det känt för romer i Luleå, kommunanställda men även andra kommuninnevånare är en av de viktigaste uppgifterna

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13

Projekt Kulturarvsportal Västmanland. Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projekt Kulturarvsportal Västmanland Projektpresentation Västmanlands läns museum, 2013-09-13 Projektet i korthet Namn Period Parter Beskrivning av projektet Projektägare Projektledare Mer information

Läs mer

Stabil prisutveckling för skog

Stabil prisutveckling för skog Pressmeddelande, den 31 januari 2003 Ny statistik från LRF Konsult Skogsbyrån: Stabil prisutveckling för skog Priserna för skogsfastigheter ökade under andra halvåret 2002 jämfört med det första halvåret

Läs mer

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia

Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia Fortbildning 2014 03 03 HLF-Stockholmskretsen i samarbete med Forum för Levande historia HLF:s- Stockholmkrets satsar i år på att erbjuda sina medlemmar fortbildningstillfällen. Vi inledde i år med ett

Läs mer

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR)

MR 4 TILL MÄNSKLIGHETENS FÖRSVAR WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) SIDA 1/6 WORKSHOP I KLASSRUMMET TEMA: MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER (MR) LÄRARMANUAL I det här dokumentet finns allt du behöver veta för att hålla workshopen. Här ser du också tydligt i vilka moment du använder

Läs mer

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006

Kommittédirektiv. Delegationen för romska frågor. Dir. 2006:101. Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Kommittédirektiv Delegationen för romska frågor Dir. 2006:101 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2006 Sammanfattning av uppdraget En delegation för romska frågor inrättas för att, med utgångspunkt

Läs mer

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN

INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN INTERSEKTIONALITET I PRAKTIKEN en workshop om tillgänglighet, mångfald och representation FUISM, Fokus på mångfald 2015-03-09 Anna Karlsson & Elinore Lindén Strand, ReVamp AB Sammanfattning: Detta är ett

Läs mer

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet

Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Job shadow day i dublin 8-10 april 2014 Transnationell aktivitet i GRAF-projektet Den 8-10 april var GRAF-projektet i Dublin för att ta del av Job Shadow Day. En dag som arrangeras för sjunde gången på

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Svenska Filminstitutet

Svenska Filminstitutet Svenska Filminstitutet Enhet le.ciw^vq Rafl-dar. 2011-12- 2 7 Regeringsbeslut 67 REGERINGEN DnrSFI SO f ( - 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS (delvis) Kulturdepartementet Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box

Läs mer

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden

Projekt SIA. Stegen in i arbetsmarknaden Projekt SIA Stegen in i arbetsmarknaden 1 FöreningenFuruboda HSOSkåne 1Bakgrund Detfinnsidagca22000människormedfunktionsnedsättningsomärunder30årochsom haraktivitetsersättning(detsomtidigarehetteförtidspension)isverige.knappttretusenur

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning

Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning Verksamhetsplan 2005 arbetsgruppen utbildning 1. Arbetsgruppens namn och dess medlemmar STYRGRUPPEN Gro Sommerfelt-Karlsen, Administrationschef, Utbildningsetaten, Oslo kommun Marianne Grødum, Fagkonsulent,

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

NYHETSBREV September december, 2010

NYHETSBREV September december, 2010 NYHETSBREV September december, 2010 Under projektets Utmana könsroller för att motverka sexslaveri 4:e fas (september december, 2010) startades tjej- och killgruppsverksamheten i båda partnerländerna och

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar.

Alla deltagare får också ett exemplar av lärarhandledningen Att öppna nya världar. Källa till webbadress: http://www.riksteatern.se/content/forelasningatt-oppna-nya-varldar-0 Om att gå på teater med barn i förskola och skola Att gå på teater kan vara en fantastisk upplevelse och bli

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH

Centrum för energieffektiv belysning. Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Centrum för energieffektiv belysning Thorbjörn Laike, föreståndare LTH, LU Roy Holmberg, bitr. föreståndare, JTH Finansiärer Energimyndigheten Trafikverket Bertil och Britt Svenssons stiftelse Syfte att

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering.

Under 2012 ska särskilt intresse ägnas åt nationell civil-militär samverkan samt nationell försvarsplanering. allmänna försvarsföreningen Sida 1 (8) Verksamhetsplan 2012 1. Inriktning i stort Allmänna Försvarsföreningen (AFF) ska verka för att vara ett forum för information och debatt om försvars- och säkerhetsfrågor

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD Ett skolprojekt om mänskliga rättigheter och medmänskliga skyldigheter Projektet Varje människa kan göra skillnad har nu påbörjats! Nu startar vi en pedagogisk resa tillsammans.

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#

,!$-.&%'2## #####+!0*6!&#-33# ,!$-.&%"'2## #####+!0*6!&#-33#!""#$%"!&'%(# )*&#%&+!"!#$!,#,!$-.&%"'#-/0# $123.('4%#&1""'40!"!&# '#"&-33%$)52,!2# '22!07(( )89:9;#

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr

Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Välkommen till konferens om lärande för hållbar utveckling i norr Onsdag den 21 februari 2011 Umeå Folkets Hus En hållbar utveckling byggs med kunskap och engagemang som utmanar vår nuvarande världsbild.

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Social Impact Report 2014

Social Impact Report 2014 Social Impact Report 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1. Inledning... 2. Verksamhetsåret 2014... 3. Förändringsteorikarta och vision...... 3.1 Vision 4. Resultat och måluppfyllelse... 4.1 Effektmålet...

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel

Ett litet steg. Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter. Innehåller handledning och spel Ett litet steg Ett spel om jämställdhet och mänskliga rättigheter Innehåller handledning och spel Ett litet steg Design: Carl Heath Palmecentret Palmecentrets verksamhet inspireras avoch återspeglar Olof

Läs mer

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD

VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD VERKTYGSLÅDA www.raoulwallenberg.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING VARJE MÄNNISKA KAN GÖRA SKILLNAD 3 MATERIAL MED PRAKTISKA ÖVNINGAR 4 Hej Sverige! 4 Tema Tolerans 6 Tema Mänskliga

Läs mer

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012

Dnr: 450-1278-2013. Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Dnr: 450-1278-2013 Strategi för kriskommunikationssamverkan Örebro län 2012 Projektrapport 2:4 2012 Strategi för kriskommunikationssamverkan Projektansvarig: Stefan Triumf Tel: 019-19 38 48 E-post: stefan.triumf@lansstyrelsen.se

Läs mer

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan

Syfte och målsättning med en kommunikationsplan Kommunikationsplan 2014-2016 Innehållsförteckning Syfte och målsättning med en kommunikationsplan... 2 Målgrupper... 2 Kommunikationskanaler... 2 Mallar och listor... 2 Utgående information från Miljösamverkan...

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL

RAOUL 2015 SKOLMATERIAL RAOUL 2015 SKOLMATERIAL Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag, Sveriges nationella dag för medmänsklighet, civilkurage och alla människors lika värde. Inför denna dag erbjuder vi på Raoul Wallenberg

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015

Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2015 Utbildningar och träffar 2015 JANUARI 13 14 Rädda Barnen bevakar FN:s barnrättskommittés utfrågning av den svenska regeringen i Genève Regeringen ansvarar

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket

Paula Caleca Costa Hallberg. Skolverket Paula Caleca Costa Hallberg paula.hallberg@skolverket.se Skolverket Utvecklingsavdelningen Enheten för kvalitetsutveckling 1 Regeringsuppdraget Tre nivåer Skollagen SFS 2010:800 Stödmaterial 2 Regeringsuppdrag

Läs mer

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden

Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Socialförsäkringar - några utmaningar för framtiden Anna Pettersson Westerberg Innehåll Sjukförsäkringen på kort och lång sikt kort sikt: översynen av sjukförsäkringsreformen lång sikt: socialförsäkringsutredningen

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Media Monitor Report Mars 2012

Media Monitor Report Mars 2012 Utskriftsdatum: 2012-04-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report Mars 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer