.. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ".. REGERINGS RA T TE:N S. SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Telefon"

Transkript

1 : ) REGERINGS RA T TE:N S DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 1 7 juni 2009 KLAGAND}'!: Socialnämnd en i; Luleå kommun Box Luleå MOTPART J Ombud Jur kand Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan Stockholm, ( ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 augusti 2007 i mål m , se bilaga SAKEN Stöd och service till vissa funktionshindrade REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer det slut länsrättens dom innehåller DokId Postadress Box 2293 Besöksadress W allingatan 2 Telefon Telefax Stockholm E-post: Expeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13:00-15:00

2 2 YRKANDEN MM Socialnämnden i Luleå kommun yrkar att Regeringsrätten upphäver kammanättens dom och fastställer socialnämndens beslut Nämnden anför bla följande J behov är inte av den karaktär som avses i 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Insatsen personlig assistans är avsedd för den som behöver hjälp med mycket privata angelägenheter Av lagmotiv och rättspraxis framgår att det ska vara fråga om praktisk hjälp med de grundläggande behoven för att insatsen ska komma i fråga Rätten till personlig assistans är avsedd att omfatta svårt funktionshindrade som behöver hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider och med annan personlig service Den enskilde ska ha ett klart behov av personlig assistans i de situationer det är fråga om I senare förarbeten klargörs att det är främst personer med de mest omfattande behoven som blir berättigade till personlig assistans Personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina personliga behov och som enbart har behov av motivations- och aktiveringsinsatser bör inte ha rätt till personlig assistans - Socialnämnden har konstaterat att J har ett visst hjälpbehov för att klara sina grundläggande behov J var vid socialnämndens beslut i behov av viss hjälp med av- och påklädning, viss hjälp vid duschsituationer samt viss hjälp att duka fram och bort vid matsituationer Socialnämnden bedömer att J hjälpbehov inte är av den karaktär som avses i 9 a LSS J yrkar att kammarrättens dom ska fastställas och anför bla följande Han har ett stort funktionshinder och ett omfattande hjälpbehov i hela sin livssituation Han har behov av hjälp både med de grundläggande och de övriga behoven i en betydande omfattning Han har därmed rätt till personlig assistans enligt LSS - När det gäller måltider kan det varken av lagtext eller förarbeten utläsas att det ska finnas ett krav på att den enskilde ska ha behov av hjälp med att äta Om detta hade varit lagstiftarens avsikt hade detta givetvis angetts i lagtexten Det är vidare samtliga moment som ingår vid genomförandet av det grundläggande behovet som ska ligga till grund för beräkningen av hjälpbehovets omfattning Det är den tid det tar att tillgodose ett grundläggande behov i sin helhet som ska ingå i

3 3 beräkningen av de grundläggande behoven Däremot ska tiden emellan olika eller från varandra avskilda grundläggande behov inte ingå i beräkningen - J har behov av hjälp avseende toalettbesök, matsituationen, personlig hygien, påoch avklädning samt vissa förflyttningar Han behöver också hjälp med andra personliga behov, som träning, fritid och arbete Han arbetar som forskare i snitt 30 timmar i veckan Hans totala hjälpbehov uppgår till 101 timmar per vecka Därav beräknas 7-8 timmar per dygn avse de grundläggande behoven - J inger nytt läkarintyg av överläkare Birgitta Löthgren, daterat den 3 september 2007 UTREDNING I det av J hjälpbehov J ingivna läkarintyget anförs bla följande beträffande hans har behov av hjälp i samtliga göromål i vardagen, dvs vid samtliga grundläggande och övriga behov som matsituationen, personlig hygien, förflyttningar, på- och avklädning, fritidsintressen, aktiviteter som bank- och/eller postärenden, inköp, sköta räkningar, träffa bekanta, städa och sköta hemmet Han behöver omfattande hjälp såsom konkret praktisk hjälp, assistans, handräckning, stöd och övervakning J är hänvisad helt till rullstol för förflyttningar Han har mycket dålig balans Vid förflyttning utanför hemmet behövs annan person Han kan visserligen medverka och underlätta för den som hjälper till med de dagliga göromålen, men har inte möjlighet att utföra aktiviteterna självständigt Han har trots sina begränsningar under senaste året tillbringat en del tid på sin arbetsplats Där har också funktionsnedsättningarna visat sig mycket tydligt, eftersom han klarar enskilda uppgifter inom sin egen forskning men inte har förmågan att sätta in uppgifterna i sitt sammanhang och/eller anpassa önskemål från arbetsgivare, kollegor och/eller studenter J fysiska och mentala funktionsnedsättning medför sammantaget att han har ytterst stora svårigheter i den dagliga livsföringen och att hjälpbehovet är mycket omfattande För att ha en rimlig livskvalitet är det nödvändigt med personlig assistans Socialstyrelsen har yttrat sig i målet och anför att styrelsen på föreliggande utredning finner det osäkert huruvida J uppfyller kriterierna för att ingå i

4 4 den personkrets som avses i 1 3 LSS Om domstolen gör bedömningen att han ingår i personkretsen är den sammanfattande bild som styrelsen får av utredningen att han har ett visst hjälp behov med avseende på sina grundläggande behov, innefattande moment av personlig karaktär, främst vad gäller personlig hygien samt på- och avklädning Mot bakgrund härav anser Socialstyrelsen att han är berättigad till personlig assistans Socialstyrelsen anger som sin bedömning vidare följande Av handlingarna i målet framgår att J år 2003 drabbades av en hjärninfarkt vilken medförde totalförlamning av vänster arm och ben samt uppmärksamhetspro blem åt vänster mm För att ingå i personkretsen enligt 1 3 LSS krävs att samtliga rekvisit är uppfyllda, dvs funktionshindren måste vara stora och förorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och ett omfattande behov av stöd och service Visserligen visar utredningen att J har behov av hjälp med avseende på de grundläggande behoven, men det är enligt Socialstyrelsen tveksamt om hans hjälpbehov är så omfattande som är en förutsättning för att ingå i personkretsens tredje punkt Det förefaller dock ostridigt mellan parterna i målet att J tillhör personkretsen Socialstyrelsen nöjer sig därför med att peka på det förhållandet att utredningen inte är tydlig i det avseendet Enligt Socialstyrelsen skiljer sig 1 3 LSS ifrån de två föregående punkterna i paragrafen på så vis att om den enskilde bedöms tillhöra personkretsen enligt den tredje punkten så torde ingen prövning ske enligt 9 a huruvida hjälpbehovet är så krävande eller komplicerat som förutsätts för rätt till insatsen Den prövningen bör, som Socialstyrelsen ser det, ha gjorts redan i samband med bedömningen av personkretstillhörighet Det nu sagda innebär alltså att om bedömningen enligt 1 3 LSS utmynnar i att den enskilde ska föras dit inskränker sig prövningen enligt 9 a till om den enskilde har behov av praktisk hjälp med avseende på de grundläggande behoven Om så är fallet ska han eller hon ha rätt till personlig assistans Om domstolen anser att J ingår i personkretsen enligt 1 3 LSS torde det endast återstå att bedöma om han behöver praktisk hjälp med att tillgodose sina grundläggande behov Enligt 9 a första stycket LSS avses med personlig assistans personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov Med detta uttryck avses hjälp med den personliga hygienen, hjälp med måltider, att klä på sig och klä av sig, att kommunicera med andra Såvitt Socialstyrelsen kan utläsa av handlingarna i målet är det ostridigt och uppenbart att J efter sin hjärninfarkt har ett visst hjälpbehov med avseende på de grundläggande behoven Socialstyrelsen bedömer att hjälpbehovet främst gäller den personliga hygienen, framförallt i duschsituationen, samt att klä av och

5 5 på sig Det framgår exempelvis att J behöver hjälp för att klä av och på sig på den nedre delen av kroppen Mot bakgrund härav anser Socialstyrelsen att J är berättigad till personlig assistans för hjälp med dessa moment J behov av stöd för att starta och gå vidare i handling i olika situationer är enligt Socialstyrelsens bedömning ett sådant stöd som är att betrakta som motivations- och aktiveringsinsatser och ska inte ge rätt till insatsen Det finns inte, vare sig i lagen eller dess förarbeten, något krav på att hjälpbehovet ska kräva stöd och hjälp under någon viss minsta tid för att kunna beaktas I prop 1992/93: 159 s 56 anförs bla att med uttrycket omfattande behov av stöd och service avses både kvantitativa och kvalitativa aspekter; Ibland kan det behövas stödinsatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång bör betraktas som omfattande Exempel kan vara stöd som vanligen bör ges av personal med mycket specifik utbildning och kompetens Visserligen kan tiden spela viss roll på så sätt att ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till personlig assistent föreligger Men enligt Socialstyrelsens mening skulle bedömningar som är bundna vid ett snävt tidsmässigt betraktelsesätt motverka lagens syfte I stället bör man försöka skapa sig en helhetsbild av den funktionshindrades situation och bedöma hans behov och karaktären av den hjälp som behövs med utgångspunkt i denna Först när en sådan bedömning gjorts och resulterat i ett beslut om personlig assistans uppkommer frågan om hur lång tid den funktionshindrade behöver en sådan assistans Någon minimigräns finns inte och bör inte heller finnas För det fall att det uppkommer anledning att göra en tidsmässig beräkning anser Socialstyrelsen att denna bör göras med utgångspunkt i hur lång tid det tar att tillgodose det grundläggande behovet i sin helhet Det är alltså den totala tidsåtgången som bör beaktas och inte enbart de aktiva åtgärderna Däremot bör tiden emellan olika eller från varandra avskilda grundlägg<;inde behov inte ingå i beräkningen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har också yttrat sig i målet och anför bla följande Utmärkande för insatsen personlig assistans är att hjälpen avser situationer där det, bla till följd av den intima karaktären; krävs en särskild relation mellan den enskilde och den som utför stödet Genom uppräkningen i 9 a LSS har lagstiftaren fastlagt vilka behov/situationer som per definition är av det slag att den hjälp som behövs är att anse som hjälp med grundläggande behov Enligt SKL:s uppfattning krävs, med undantag för "annan hjälp", således inte att hjälpen förutsätter särskild kunskap om den enskilde Det finns varken i lagstiftningen eller i dess förarbeten angiven någon nedre tidsmässig gräns under vilken personlig assistans inte beviljas Förarbetena torde dock, åtminstone om det inte gäller stöd som kräver mycket specifik utbildning eller kompetens, kunna tolkas så att rätt till insats normalt inte föreligger om

6 6 behovet av hjälp med de grundläggande behoven är av mycket ringa tidsmässig omfattning I målet är ostridigt att J omfattas av personkretsen i 1 3 LSS Av handlingarna framgår att han behöver viss hjälp med sin personliga hygien i samband med dusch, samt att han behöver hjälp med av- och påklädning Vidare framgår att han behöver hjälp med att finfördela sin mat Enligt SKL:s uppfattning bör även sistnämnda hjälp behov anses avse de grundläggande behoven (hjälp med måltider) Vid en samlad bedömning finner SKL att J har behov av hjälp avseende de grundläggande behoven i sådan utsträckning att han har rätt till personlig assistans enligt LSS PARTERNAS YTTRANDEN Socialnämnden anför vidare bla att Socialstyrelsen blandar ihop begreppen i de olika paragraferna gällande personkrets enligt 1 3 samt 9 a LSS Bedömningen av personkretsen enligt 1 3 samt bedömningen av hjälpbehovets karaktär enligt 9 a är inte jämförbart En personkretstillhörighet innebär inte att den enskilde har automatisk rätt till alla insatser enligt LSS Det görs en individuell bedömning utifrån hjälpbehovet, karaktären av hjälpbehovet samt om kriterierna för sökt insats uppfylls Nämnden menar att J behov av hjälp med de grundläggande behoven inte är tillräckligt omfattande enligt lagens mening eller av den karaktär som avses i lagtexten för att insatsen personlig assistans ska kunna beviljas - SKL anser att finfördelning av mat är ett grundläggande behov SKL anser även att de grundläggande behov som räknas upp i 9 a, med undantag för "annan hjälp", inte förutsätter särskild kunskap om den enskilde Detta går stick i stäv med det informationsmeddelande (Im 2007: 16 1) som Försäkringskassan utformat Försäkringskassan menar att iordningställande före och efter måltider är ett grundläggande behov om personen i fråga behöver hjälp med att få i sig mat, alltså matas J instämmer i vad Socialstyrelsen och SKL anfört angående hur rätten till personlig assistans ska bedömas Det är vidare inte hjälpbehovets karaktär som är huvudfrågan i målet utan hjälpbehovets omfattning Han är förlamad och sitter i rullstol och behöver praktisk hjälp vid flera av de grundläggande behoven Det informationsmeddelande från Försäkringskassan som åberopas av socialnämnden

7 7 står i strid med lagtext, förarbeten och praxis Regeringsrätten bör uttryckligen avvisa innehållet i detta Han har rätt till personlig assistans enligt LSS Det föreligger ingen minimigräns enligt LSS Om en sådan ändå skulle anses föreligga har han överskridit denna eftersom han har ett konstaterbart behov av hjälp med de grundläggande behoven om ca 7 timmar per dag Han ska därmed även beviljas personlig assistans för övriga behov J anför vidare bla att den tolkning av aktiverings- och motivationsinsatser som kommer till uttryck bla i Socialstyrelsens yttrande och i rättsfallet RÅ 1997 ref 28 inte kan vara korrekt Riksdagen tog bort kravet på praktisk hjälp ur den föreslagna 9 a LSS Insatser av aktiverande och motiverande karaktär ska därför kunna ge rätt till personlig assistans, oavsett om de är kvalificerade eller ej Socialnämnden instämmer i att rättspraxis visar på ett synsätt som innebär att det finns aktiverings- och motivationsinsatser som är kvalificerade respektive allmänna Personer har blivit beviljade personlig assistans på grund av att de haft behov av aktiverings- och motivationsinsatser som bedömts ha den karaktär som avses i 9 a LSS (RÅ 1997 ref 23 I, RÅ 1997 not 60 och RÅ 2000 not 97) Regeringsrätten bör komma med ett klargörande i frågan om sådana insatser Tidigare avgöranden har till övervägande del rört personer med psykisk ohälsa SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄ TTENS AV GÖRANDE Lagbestämmelser mm I 1 LSS anges vilka personer som omfattas av lagen, den sk personkretsen Dit hör (punkt 3) personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder (än som anges i punkterna 1 och 2) som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service Av 7 LSS framgår att personer som anges i 1 har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt 9 1-9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och deras behov inte tillgodoses på annat sätt

8 8 I 9 LSS uppräknas de insatser som kan ges enligt LSS Dit hör biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans (punkt 2) Personlig assistans enligt 9 2 definieras i 9 a första stycket Därmed avses sålunda personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sin personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade (grundläggande behov) Av andra stycket i paragrafen framgår att den som har behov av personlig assistans för sina grundläggande behov även har rätt till sådan insats för andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt Införandet av insatsen personlig assistans var en betydelsefull nyhet när LSS 1994 ersatte den tidigare lagstiftningen om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda Den ägnades därför stort utrymme i propositionen (prop 1992/93: 159 s 63 ff) Personer som behöver mycket omfattande hjälp eller hjälp av mycket privat karaktär borde enligt propositionen ges ett avgörande inflytande på vem som ska ge hjälpen Assistansen skulle dock vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket personlig karaktär Avgörande borde vara att den enskilde behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä sig och klä av sig, för att inta måltider eller att kommunicera med andra I specialmotiveringen till lagrummet (a prop s 174 ff) upprepas att rätten till personlig assistans är avsedd att omfatta svårt funktionshindrade som behöver hjälp med den personliga hygienen, med intagande av måltider och med annan personlig service Den enskilde ska ha ett klart behov av personlig assistans i de situationer det är fråga om Det ska föreligga ett behov av assistans för att klara sådana mycket personliga angelägenheter som den personliga hygienen, att inta måltider, att kommunicera Insatsen bör alltså vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade fall Något krav på att stödbehovet ska ha en viss tidsmässig omfattning föreligger inte Dock har tidsfaktorn självfallet betydelse Ju större stödbehov i tid som föreligger desto mer talar omständigheterna för att rätt till biträde av assistent föreligger

9 9 Definitionen av personlig assistans i 9 a LSS infördes från och med den 1 juli 1996 Ändringarna ansågs som förtydliganden i regelsystemet utan någon förändring av de grundläggande principerna för personlig assistans I propositionen (prop 1995/96:146 s 13) anfördes att det borde klargöras att personlig assistans ska avse individuellt anpassade hjälpinsatser åt den som på grund av sitt funktionshinder behöver praktisk hjälp i vardagliga situationer Det skulle tydliggöras vilka hjälpbehov som, efter en individuell prövning, krävs för att personlig assistans ska komma i fråga Klargörandet innebar att det främst var personer med fysiska funktionshinder och med de mest omfattande behoven som blev berättigade till insatsen personlig assistans Personer som helt eller i stor utsträckning själva klarar av att på egen hand sköta sina personliga behov och som enbart har behov av motivations- och aktiveringsinsatser borde inte ha rätt till personlig assistans Undantagsvis borde även personer med psykiska funktionshinder kunna vara berättigade till personlig assistans Så borde kunna vara fallet där karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret ställer krav på sådan praktisk hjälp som är en förutsättning för att den enskildes grundläggande behov ska kunna tillgodoses Socialutskottet godtog i huvudsak förslagen i proposition 1995/96: 146, men föreslog viss ändring av lydelsen av den nya 9 a Ändringarna innebar dels att funktionshindren angavs som "stora och varaktiga'', dels att "praktisk hjälp" ändrades till endast "hjälp", dels att de grundläggande behoven utökades med "annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade" Utskottet (1995/96:SoU15 s 12) anförde bla att införande av en definition i LSS av begreppet personlig 'assistans inte fick innebära att någon grupp som för närvarande i praxis omfattades av lagstiftningen helt utestängdes från insatsen personlig assistent Personer med enbart psykiska funktionshinder tex borde även i fortsättningen vara berättigade till personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där karaktären och omfattningen av det psykiska funktionshindret medförde behov av hjälp med de grundläggande behoven En person kan t x på grund av sitt funktionshinder vara helt ur stånd att själv klara sin hygien eller få i

10 10 sig mat Den i propositionen föreslagna lydelsen av 9 a borde ändras i enlighet med det anförda Riksdagen följde utskottet Frågorna i målet Målet gäller om J uppfyller förutsättningarna för insatsen personlig assistans enligt LSS Ställning måste då tas till flera frågor En första fråga, vilken aktualiserats av Socialstyrelsen, är om J funktionshinder och hjälpbehov är av det kvalificerade slag som krävs för att han ska anses höra till personkretsen enligt 1 3 LSS Att J i och för sig omfattas av LSS har emellertid inte ifrågasatts av socialnämnden Den utredning som föreligger i målet ger enligt Regeringsrättens mening inte anledning till annan bedömning Regeringsrätten finner således att J har rätt till insatser enligt LSS om han behöver sådan hjälp och behovet inte tillgodoses på annat sätt Härmed är dock inte frågan om J rätt till insatsen personlig assistans besvarad Regeringsrätten delar inte Socialstyrelsens uppfattning att om någon anses höra till personkretsen enligt 1 3 LSS så torde ingen prövning ske enligt 9 a om hjälpbehovet är så krävande eller komplicerat som förutsätts för rätt till personlig assistans Enligt Regeringsrättens mening måste lagtexten förstås så att det är fråga om två prövningar som inte behöver sammanfalla En funktionshindrad person kan omfattas av 1 3 LSS utan att för den skull uppfylla förutsättningarna för personlig assistans Däremot kan rätt till andra insatser enligt LSS föreligga, tex i form av ledsagarservice eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet När det gäller tillämpningsområdet för insatsen personlig assistans har det, som ovan framgått, betonats i lagens förarbeten att det är fråga om hjälp eller stöd av mycket privat karaktär och att insatsen ska vara förbehållen situationer av krävande eller på annat sätt komplicerad natur, i regel av mycket personligt slag Det torde således inte vara alla praktiska hjälpbehov med tex påklädning eller måltider som har avsetts Propositionsuttalandena tyder enligt Regeringsrättens

11 11 mening närmast på att vad lagstiftaren främst åsyftat är sådana hjälpbehov som uppfattas som mycket privata och känsliga för den personliga integriteten och där den funktionshindrade måste anses ha ett särskilt intresse av att kunna bestämma vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska ges Det är inte all hjälp med tex måltider eller påklädning som kan anses vara av detta kvalificerade slag Detta bör beaktas vid tolkningen av vad som ska anses omfattat av hjälp med de grundläggande behoven enligt 9 a LSS Att aktiverings- och motivationsinsatser av olika slag normalt sett inte räknas till de grundläggande behoven framgår av lagens förarbeten och har bekräftats i senare domstolsavgöranden, se RÅ 2003 ref 33 och där angivna rättsfall Undantagsvis kan en annan bedömning göras om det är fråga om att den enskilde, huvudsakligen på grund av sitt psykiska tillstånd, behöver sådan aktiv tillsyn som närmast har karaktär av övervakning Påminnelser, praktiska instruktioner och liknande kan inte räknas till sådan kvalificerad tillsyn En särskild fråga som aktualiseras i målet är om det kan krävas att behovet av hjälp för att tillgodose de grundläggande behoven måste ha viss tidsmässig omfattning för att berättiga till personlig assistans Som ovan framgått har det i lagens förarbeten uttalats att något sådant krav inte kan uppställas, samtidigt som det framhållits att tidsfaktorn självfallet har betydelse Regeringsrätten finner mot denna bakgrund att någon bestämd undre tidsgräns inte låter sig uppställas Det är samtidigt uppenbart att någon som bara i mycket begränsad omfattning har behov av hjälp med något av de grundläggande behoven inte utan vidare kan anses berättigad till personlig assistans Även om själva tidsåtgången inte är påfallande stor måste dock en samlad bedömning göras bla med hänsyn tagen till om det stöd som behövs är av mycket privat eller integritetskänslig karaktär eller om det förutsätter någon specifik kompetens Som framhålls av Socialstyrelsen måste såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter beaktas Även hur ofta hjälpen behövs framstår som en viktig faktor När det gäller ställningstagandet till J rätt till insatsen personlig assistans ska först framhållas att socialnämnden inte har ifrågasatt att han har ett

12 12 omfattande behov av hjälp för att klara sin dagliga livsföring Som ovan nämnts får han anses höra till personkretsen enligt 1 3 LSS Frågan i målet gäller uteslutande om hans hjälpbehov är sådant att han är berättigad till insatsen personlig assistans enligt LS S eller om det ska tillgodoses med andra insatser J har i målet beräknat sitt totala behov av personlig assistans till 101 timmar per vecka eller 14,46 timmar per dag Härav uppges 7-8 timmar per dag avse hans grundläggande behov De grundläggande behoven avser måltider, personlig hygien, på- och avklädning samt toalettbesök I de angivna tiderna ingår de förflyttningar som är nödvändiga för att tillgodose det grundläggande behovet Vad gäller den tid som J beräknat för stöd i samband med måltider framgår av hans egna uppgifter bla att han klarar att äta och dricka själv Han kan även hälla upp dryck i glas och själv lägga upp mat på tallrik när den är serverad på bordet Vad han behöver hjälp med är att tillreda och plocka fram och undan mat Han behöver också hjälp med att dela mat som är seg eller där det krävs kniv och gaffel Regeringsrätten finner att detta hjälpbehov inte är av det personliga och integritetskänsliga slag att det bör beaktas vid bedömningen av hans rätt till personlig assistans Den tid som J beräknat för måltider ska därför inte till någon del beaktas såvitt gäller frågan om hans behov av stöd för att tillgodose de grundläggande behoven Vad gäller J övriga behov av hjälp med de grundläggande behoven är utredningen mera svårbedömd Det får visserligen anses framgå att J har visst behov av hjälp för att sköta sin hygien, för toalettbesök och för av- och påklädning Häri har dock inräknats åtgärder som inte i sig berättigar till personlig assistans, såsom justering och låsning av rullstol, övervakning på grund av fallrisk samt påminnelser Hjälpinsatserna synes vidare bara till mycket begränsad del avse hjälp som kan anses vara av det mycket privata och känsliga slag som förutsätts för rätt till personlig assistans J har uppenbarligen viss egen kapacitet och kan själv klara tex att schamponera håret och att borsta tänderna Även den omständigheten att han förmår arbeta som forskare i snitt 30 timmar i

13 13 veckan talar mot att hans behov av kvalificerad hjälp i de angivna situationerna skulle vara av mer än marginell omfattning Regeringsrätten finner mot den angivna bakgrunden att J behov av hjälp för att tillgodose sina grundläggande behov inte kan anses vara av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans Socialnämndens överklagande ska därför bifallas 1J, b?_ (It t1 P b il/l i e,,,_, Susanne Billum <[ ' t - ar utsso I,;:::,,, :::-- - / ",,,- (/"''1 :?C: 1--&'l, Kann Hartmann Föredragande regeringsrättssekreterare Avd Il Föredraget

14 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL A \'delning 01 '' :' : :DOM 100T o ff-:,o 1 Meddelad i S\indsvall - : Sida I (5) Mål rir : ;,, KLAGANDE J Ombud: jtir kand Sofia Tedsjö c/o Confrere JuristbyråAB Grev Turegatan 11 C Stockholm MOTPART Socialllämnden i Luleå kommun Box Luleå ÖVERla,AGATAVGÖRANDE Länsrätten i Norrbottens läns dom den 26 januari 20Q6 i mål nr , se bilctga A SAKEN Personlig assistans enligt lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade, LSS I överklagande yrkar J att kammarrätten, med ändring av länsrättens dom, skall bevilja honom rätt till personlig assistans och att karnmärrätten visar målet åter till socialnämnden,för bestämmande av antalet timmar härför Till stöd för sin talan anför J bla följande i Klaganden/O et fotparten/ombudet Skatteverket Allmänna ombudet Länsstyrelsen Länsrä tten Länsratten har i sin dom den 26 januari 2006 avslagit hans överklagande - -'J och har sorri skäl angi it att hans behov av hjälp vid av- och påklädning sarntvfäs hjälp med måltider och för att klara sin personliga hygien tillgodoses genom insatser från hemtjänsten Hans funktionshinder och hans hjälpbehov samt dentidsmässiga omfattningen av dessa är sedan -] För delgivning För kännedom j För ve ks ällighet tidigare utförligt redovisade Dock skall framhållas att det är ostridigt att han har ett klart behov av hjälp vid av och påklädning samt hjälp i illnhfuiå med målticter och för att klara sin personliga hygien Utöver : : : = ; ::: - : _ = DokId Postadress Box Sundsvall Besöksadres ' Trädgårdsgatån 4 : ; Telefon Telefax E-post: www kam m arrattenisundsval I se Expeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13:00-15:00 ' i

15 Sida J detta s framgår det av den medicinska utredningen att han behöver ' hj äip och tillsyn vid förflyttningar Med hänsyn till vad som nu anförts bör det stå klart att han sammantaget får anses ha ett inte obetydligtbehov av hjälp med de grundläggande behov som avses i 9 a LSS Av LSS framgår inte att behovet av hjälp med de grundläggande behoven måste överstiga en viss miniminivå för att personlig assistans skall kunna beviljas Under alla omständigheter får hans samlade behov anses överstiga den minimigräns som ändå torde föreligga för rätt till personlig assistans enligt LSS Han har dessutom ett klart behov av hjälp med andra personliga behov än sådana som definieras som grundläggande enligt LSS Han anser att det står klart att hans hjälpbehov, såsom de framgår av utredningen i målet, måste bedömas vara av sådan personlig karaktär och även av sådan omfattning att han har rätt till stöd och service i form av biträde av personlig assistans enligt LSS Av 4 LSS framgår att lagen inte innebär någon inskränkning i de rättigheter som kan tillkomma den enskilde enligt någon annan lag LSS är avsedd att vara ett komplement till andra lagar Därmed menas att lagen ger de personer soi:n ingår i lagens personkrets rätt till särskilda insatser som betingats av deras speciella behov utan att inskränka de rättigheter som kan gälla enligt mera generellt verkande lagar, framför allt socialtjänstlagen Av praxis framgår att den som tillhör LSS personkrets i första hand har rätt att få sitt behov av insatser bedömda enligt LSS Att hans behov av hjälp i dagsläget till viss del tillgodoses genom hemtjänsten innebär inte något hinder mot att behovet istället tillgodoses genom personlig assistans Socialnämnden bestrider bifall och anför till stöd för sin talan bla följande Enligt arbetstetapijournalanteckningar daterad en 9) nuari 2004 samt ADL-status daterad den 19 februari 2004 framkommer bla följande J äter framdukad mat, dricker och brer smörgås Han behöver hjälp av en person med framplockning och finfqrdelaj;ng av mat r: öch hj alp att starta och gå vidare i handling Vid förflyrtn g b hö ver han hjälp genom muntliga instruktioner samt gott om tid att utföra förflytt- : ;, :: :

16 Sida 3 Mål m ningen Han tar sig till toaletten själv med rullstol Han behöver lätt stöd av en person med uppresningar och förflyttningar till/från toaletten Han torkar och sköter sin hygien självständigt och han kan sätta sig upp i sängen själv Han kan förflytta sig mellan säng och rullstol, rullstol och toalett med en person bredvid sig för s kerhet och påminnelse Han förflyttar sig självständigt med rullstol inomhus och han behöver viss hjälp med på- och avklädning men klarar vissa moment själv Av patientjournalanteckningarna framgår bla följande J behöver stöd/assistans vid duschsituationer, påklädning ner:till och hjälp att ta på ortos Han känner sig osäker vid förflyttningar och behöver stöd och uppmuntran Han klarar att göra förflyttningar självständigt men det är viktigt att han har någon i närheten som kan guida honom i olika situationer, så han kan känna sig säker Han har nedsatt uppmärksamhet åt vänster men är bra på att kompensera detta Han är beviljad hemhjälp enligt socialtjänstlagen med ca 27,75 timmar per vecka LSS-utredningen och de intyg, utlåtanden som J och hans ombud inkommit med vid olika tillfällen visar att han är i behov av guidning, påminnelse, uppmuntran och stöd vid olika dagliga aktiviteter Hans hjälpbehov är inte av den karaktär som avses enligt LSS 9 a Den anger vilka grundläggande behov som ska föreligga för att personlig assistans över huvud taget ska komma i fråga Det måste finnas ett behov av att få hjälp med den personliga hygienen, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade Insatsen personlig assistans är avsedd för den som behöver hjälp med mycket privata angelägenheter J är i behov av viss hjälp vid duschsituat1oner, viss hjälp med på och avklädning, viss hjälp med att ställa fram och plocka bort före och efter matsituationer J har i yttrande, daterat den 19 juni 2007, anfört bla följande I det medicinska underlaget frarµgår uttryckligen att han har behov av hjäl vid amtliga grundlägga de: eh v På- och avklädning fullt hjälpbehov med undantag av att han kan medverka till att vissa : :

17 Sida delmoment genomförs Matsituationen - fullt hjälp behov med undantag från att han kan äta själv genom att föra bestick med mat och dryck till munnen samt tugga och dricka själv Personlig hygien/dusch - fullt hjälp behov med undantag att han kan tvätta och raka halva ansiktet själv och borsta tänderna själv Toalettbesök-fullt hjälpbehov med undantag från art han kan sitta själv på toaletten Vid en sammantagen bedömning av hans visade hjälpbehov bör det stå klart att omfattningen av hjälp behovet klart uppgår till sådan nivå art han kvalificerat sig till att erhålla personlig assistans enligt LS S I sammanhanget är det värt att understryka att vid bedömningen av omfattningen av hjälpbehovet vid de grundläggande behoven skall samtliga moment som krävs för att de grundläggande behoven skall kunna tillgodoses i sin helhet inräknas I Försäkringskassans vägledning, 2003:6, version I s 57, anförs att för att ett visst grundläggande behov i sin helhet ska kunna tillgodoses kan det krävas att den personliga assistenten genomför olika delmoment och därefter inväntar nästa delmoment och så vidare till dess att det grund-' läggande behovet i sin helhet är tillgodosett Detta innebär att tid för förflyttningar, avvaktan på att den sökande skall uträtta sina behov på toaletten, framtagning och borttagning av kläder, matlagning och tillredning, framtagning och borttagning av bestick, tallrikar mm, framtagning av krämer och handdukar etc skall inräknas vid bedömningen av den tidsmässiga omfattningen Det finns ingen anledning art inte utgå från att samma synsätt skall tillämpas när det gäller bedömningen av omfattningen av de grundläggande behoven vid prövningen av rätten till personlig assistans enligt LSS DOMSKÄL Aktuella lagrum framgår av länsrättens dom Av förarbetena: (prop 1992/93: 159 s 171) framgår att en prövning i första hand skall ske enligt LSS om personen omfattas av lagen : :

18 Sida Kammarrätten gör följande bedömning J drabbades av en hjärninfarkt i september 2003 Av de medicinska utlåtandena i målet framgår att J är i behov av hjälp med av- och påklädning och personlig hygien förutom vissa moment Vidare framgår av utredningen att han behöver hjälp med att tvåla in och torka fötter och rygg i duschen samt flytta över till/från ciuschpall Det framgår också att han behöver hjälp med att finfördela maten samt bre smörgåsar Utöver de grundläggande behoven är han dessutom i behov av hjälp med matdistribution, inköp, städning och tvätt Han är beviljad hemhjälp enligt socialtjänstlagen med ca 27,75 timmar per vecka Kammarrätten konstaterar att det i målet är ostridigt att J tillhör personkretsen i 1 LSS och att hans behov av hjälp med sina grundläggande behov då i första hand skall bedömas enligt LSS Enligt LSS har de personer som omfattas av lagen rätt till personlig assistansför sina grundläggande behov Av utredningen framgår enligt kammarrättens mening att J är i behov av hjälp med sina grundläggande behov, såsom toalettbesök, personlig hygien, på- och avklädning samt måltidel Kammarrätten finiler därför att J uppfyller kraven i LSS för att erhålla personlig assistans Överklagandet skall i följd härav bifallas DOMSLUT Kammarrätten upphäver underinstansemas beslut :och återförvisar målet till socialnämnden för uträkning av hur många assistanstimmar J I är i behov av för att få hjälp med sina grundläggande behov GAR, se bilaga B (formulär 1) t,flvi kammarrättsråd Hans Eberstein kammarrättsråd referent Charlqtt:e Waas kammarrättsråd

19 : : LÄNSRÄ TTEN I NORRBOTTENS LÄN DOM Meddelad i Luleå Rotel 6 Sida 1 (5) KLAGANDE J J I 1 1 Ombud: Sofia Tedsj ö, Umeå Juristhus AB, Västgötagränd 9, Stockholffi r : ' MOTPART -Socialnämnden i Luleå kommun Box Luleå i,, ÖVERKLAGAT BESLUT Socialnämndens i Luleå kommun beslut den 1 november 2004 SAKE Personlig assistent enligt lagen (1993 :3 87) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LS S) J drabbades av hj ärninfarkt deri 6 september 2003, vilket bla medförde att hans vänstra arm och ben totalförlamades Vid en klämolycka 2004 bröt han lårbenshalsen \ ' Socialnämnden har i överklagat beslut vägrat J biträde av personlig assisteijt med följ ande motivering Han har ett stort och varaktigt funk- tionshinder som förorsakar stora svårigheter i hans vardag, men han klarar sina grundläggande behov på egen hand Han behöver tillsyn, stöttning, muntlig påilinnelse och guidnµig samt viss personlig hj älp vid förflyttning ar Hans hj älpbehov bedöms inte uppfylla kriterierna för personlig assistans enligt LSS De problem som uppstått efter klämolyckan bedöms vara av tillfällig karaktär Hans hjälp behov bedöms tillgodosett med de insatser han DokId Postadress Box Luleå Besöksadress Skeppsbrogatan 41 'Telefon Telefax E-post: lansratten _i_ norr bottens_ Ian/ Expeditionstid måndag - fredag 09:00-12:00 13 :00-15:00

20 _ LÄNSRÄ TTEN I NORRBOTTENS LÄN DOM Sida är beviljad enligt socialtjänstlagen (SoL), dvs hemhj älp med 48 timmar per vecka samt trygghetslarm I besvär yrkar f i första hand personlig assistans med 164 tinu?jar per vecka from:tidpunkten fcir ansökan, i andra hand att länsrätten bevlljar honom personlig assistans och överlämnar till socialnämnden att göra en närmare beräkning av antalet timmar Han anför bla: följande Omvård nadsinsatser enligt SoL garanterar endast den enskilde en skälig levnadsni: vå Enligt LSS skall den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor Insatser enligt SoL kan därför inte jänistfillas med insatser enligt LSS Han hehöver hj älp med de grundlägg ande behoven, tex att sköta hygienen, av-' och på- _ klädning, matlagning, förflyttning inomhus och utomhus, sysseisättning, nödvändig träning och behandling Han behöver alitid någon vid sin sida för att klara sig och uppieva den trygghet som }:iör utgöra en självklar del av den livskvalite som all vårdlagstiftning anger för svårt funktionshindrade Socialnämnden bestrider bifall till besvären och anför bla följande V!d tiden för utredningen var J beviljad social hemhj älp enligt SoL med sex tillfällen per dag och ett besök av nattpatrull samt trygghetslarm och varudistribution Sedan dess har han även bevilj ats ledsagarservice eṅligt LSS med tre timmar per vecka Enligt utredningen behöver han hj älp med att tvätta och torka ryggen, nedre delen av kroppen-samt höger sida vid duschning ADL-status från den 19 februari 2004 visar att han kan förflytta sig på egen hand, äta sj älv tändigt och behöver hj älp med av- och påkläd- ning men klarar vissa moment sj älv Han uppfyller inte kriterierna enligt 9 a LSS Behov av insatser för att förmå elier motivera någon berättigar inte till personlig assistans Det hjälp behov han har är inte så omfattande att han är berättigad till personlig assistans Hans behov är tillgodosett genom redan beviljade insatser

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (13) meddelad i Stockholm den 17 juni 2009 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Ombud Jur. kand. Sofia Tedsjö CJ Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114

Läs mer

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors

DOM 2011-09- 3 0. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2011-09- 3 0 Meddelad i Göteborg Mål nr 4710-10 Sida 1 (4) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Ale kommun 449 80 Alafors MOTPART c ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Göteborgs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun

DOM io l?/-10- oq. Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun KAARRÄTTEN I SUNDSVALL io l?/-10- oq eddelad i Sundsvall Sida 1 (3) ål nr 827-14 KLAGANDE Socialnämnden i Falu kommun 791 83 Falun OTPART. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Faluns dom den 5 mars

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn

DOM. 2014-04-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn 2014-04-25 Meddelad i Stockholm KLAANDE Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Nynäshamns kommun 149 81 Nynäshamn ÖVERKLAAT AVÖRANDE Förvaltningsrätten i

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 13 juni 2017 KLAGANDE Simrishamns kommun 272 80 Simrishamn MOTPART AA Ombud: BB Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 701 13 Örebro ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg

DOM 2014-10- 1 3. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2014-10- 1 3 eddelad i Göteborg ål nr 7512-13 Sida 1 (2) KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART ÖVERKLAGAT AV GÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A

DOM. 2014-11-14 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms dom den 25 februari 2014 i mål nr 3757-14, se bilaga A KAMMARRÄTTEN Avdelning 05 2014-11-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3349-14 KLAGANDE M Ombud: Advokat Emma Dyren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping FÖRVALTNINGSRÄTTEN I LINKÖPING Enhet 2 DOM 2014-09-24 Meddelad i Linköping Mål nr 1235-14 1 KLAGANDE Rickard Bohlin Jansson, 040322-4298 Tegelbruksgatan 22 D 644 33 Torshälla Vårdnadshavare: Britt Jansson

Läs mer

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered

DOM. 2011-02-25 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21 Angered _,, KAMMAÄTTEN I GÖTEBOG 2011-02-25 Meddelad i Göteborg f,;:_. p" ;-t.-i, Sida 1 (3) Mål nr 3712-10 KLAGANDE Stadsdelsnämnden Angered i Göteborgs kommun (tidigare Stadsdelsnämnden Gunnared) Box34 424 21

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-19 Meddelad i Stockholm Mål nr 1974-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART L God man: Ombud: Advokat Thomas Johanson

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg. Ombud: Richard Andersson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KMMRRÄTTEN I GÖTEBORG vdelning 2 2014-10- z 2 Meddelad i Göteborg Mål nr 1354-14 Sida 1 (4) KLGNDE Ombud: Richard ndersson Humana ssistans B Box 184 701 43 Örebro MOTPRT Stadsområdesnämnd Öster i Malmö

Läs mer

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö

DOM. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR Avdelning 1 DOM 'j'.,l',\.. \J,.; -1?- """ 2 0 Meddelad i öteborg Mål nr 9120-12 Sida 1 (3) KLAANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 14 februari 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg

DOM: 2014-06- 2 3. Meddelad i Göteborg. Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 : 2014-06- 2 3 Meddelad i Göteborg Mål nr 1111-14 Sida 1 (2) KLAGANDE K ( Ombud: Emma Koskelainen LS S Assistans Theres Svenssons gata 7 417 55 Göteborg MOTPART Stadsdelsnämnden

Läs mer

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230

DOM. 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg. Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184. Socialnämnden i Hahnstads kommun Box 230 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG A vdelnil1g 2 2014 os- 23 Meddelad i Göteborg ida 1 (4) Mål nr 4495-13 KLAGANDE s Ombud: Jurist Patricia Escalante Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART ocialnämnden

Läs mer

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303

DOM zon -m. 2 't. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Säffle kommun. Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i Sverige AB Box 1303 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 2 OM zon -m - 2 't Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 1172-12 KLAGANE Socialnämnden i Säffle kommun 661 80 Säffle MOTPART n Ombud: Elinor Öhrling Assistansbolaget i

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTN Avdelning 04 2014-02-24 Meddelad i Stockholm Mål nr 6072-13 KLAGAND Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART Ombud: Pia Ahlström Svensk Personlig Assistans

Läs mer

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd

DOM. 2013-03-12 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd 2013-03-12 Meddelad i Stockholm KLAGANDE Socialnämnden i Danderyds kommun Box 28 182 11 Danderyd MOTPART Ombud: Elin Hallman Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö

DOM 2013-11- 2 7. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö KAMMARRÄTTEN I ÖTEBOR 2013-11- 2 7. Meddelad i öteborg Mål nr 5807-12 Sida l 4) KLAANDE Försäk1ingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 200 24Malmö MOTPART Ombud: Patricia Escalante Humana Assistans

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping

DOM. 2013-11-14 Meddelad i Jönköping KAMMARRÄTTEN I ÖNKÖPING Avdelning2 2013-11-14 Meddelad i önköping Mål nr 1757-13 Sida 1 (3) KLAGANDE F örsälqingskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 200 24Mahnö IYIOTPART Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814

DOM 2013-10- 2 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun. Ombud: Jur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans Box 1814 KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2013-10- 2 4 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 2271-12 KLAGANDE Myndighetsnämndeh i Stenungsunds konunun 444 82 Stenungsund MOTPART Ombud: ur.kand. Sofia Lindin Vivida Assistans

Läs mer

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet.

DOM. 2013-01 n 2 Meddelad i Sundsvall ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-01 n 2 Meddelad i "Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 2887-12 KLAGANDE Socialnämnden i ärnösands kommun 871 80 ärnösand MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i ärnösands

Läs mer

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby

DOM. 2013-03-22 Meddelad i Stockholm. MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-03-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 2266-12 KLAGANDE MOTPART Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd i Stockholm stad Box 3424 165 23 Hässelby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista

DOM. 2013-12-20 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE OCH MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista KAMMARRÄTTEN Avdelning 6 2013-12-20 Meddelad i Stockholm Mål nr 4128-13 KLAGANDE OC MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 7049 164 07 Kista MOTPART OC KLAGANDE Vårdnadshavare: ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 6 oktober 2010 KLAGANDE AA Gode män: BB och CC Bergsrundan 5 151 57 Södertälje MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

Läs mer

Lagrum: 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade; 51 kap. 2 och 3 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 9 a lagen (1993:387) om stöd och service till visa funktionshindrade; 51 kap. 2 och 3 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 46 Rätt till personlig assistans för annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den funktionshindrade enligt 9 a LSS har ansetts förutsätta att personen har en psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd

DOM. 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm. Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd AMMARRÄTTEN I STOCHOLM Avdelning 03 20 13-10-30 Meddelad i Stockholm Mål nr 7844-12 LAGANDE Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans AB Vendevägen 85 A I 82 91 Danderyd MOTPART Socialnämnden

Läs mer

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE

DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg. Socialnämnden i Örkelljunga kommun ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE DOM 2014-01- 0 g. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål m 9185-12 KLAGANDE MOTPART Socialnämnden i Örkelljunga kommun 286 80 Örkelljunga ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Malmös dom den 3 december

Läs mer

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge

DOM. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Socialnämnden i Haninge kommun 136 81 Haninge I KAMMARRÄTTEN Avdelning 05. 2014-09-04 Meddelad i Stockholm Mål nr 7759-13 KLAGANDE Socialnämnden i aninge kommun 136 81 aninge MOTPART Ombud: Kristin Werkander umana Assistans AB Warfvinges väg 39 112

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-01- z 1. Meddelad i Göteborg. Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014-01- z 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål m 1109-13 KLAGANDE c Ombud: Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Hallsbergs

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen

DOM. 2013-11-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Zina Karamyani RTFL Care AB Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen KMMRRÄTTEN vdelning 6 2013-11-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 422-13 KLGNDE Ombud: Zina Karamyani RTFL Care B Måsholmstorget 3 127 48 Skärholmen MOTPRT Skärholmens stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 503

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 02 2014-11-18 Meddelad i Stockholm Mål nr KLAGANDE E. Ombud: Jur.kand. Finn Kronsporre Assistansjuristerna Östermalmsgatan 87 D 114 59 Stockholm MOTPART Östermalms stadsdelsnämnd

Läs mer

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna

DOM. 2014-06-23 Meddelad i Stockholm. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna KAARRÄTTEN Avdelning 04 2014-06-23 eddelad i Stockholm ål nr 51-14 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna kommun 191 86 Sollentuna OTPART Ombud: Britt-Inger Perera Olivia Personlig Assistans Vendevägen

Läs mer

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta

DOM. 2013-06-14 Meddelad i Stockholm. Ombud: Maria Knutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta AMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-06-14 Meddelad i Stockholm Mål nr 3068-12 LAGANDE Ombud: Maria nutsson STIL Storforsplan 36 123 47 Farsta MOTPART Södermalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 4270 l 02

Läs mer

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå

DOM z Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun Piteå KAMMARRÄTTEN SUNDSVALL 2013-06- 1 z Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4) Mål nr 29 17-12 KLAGANDE Socialnämnden i Piteå kommun 941 85 Piteå MOTPART l ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleås dom den

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm

DOM. 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall. Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm DOM 2014-05-13 Meddelad i Sundsvall Mål nr 2737-12 Sida 1 (5) KLAGANDE B Ombud: Jur.kand. Jessica Lindgren C J Advokatbyrå AB Cardellgatan 1 114 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM. 2014-06- 1 0 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2014-06- 1 0 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTN I SUNDSVALL 2014-06- 1 0 Meddelad i Sundsvall Mål nr 3402-13 Sida 1 (4) KLAGAND Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall MOTPART Ombud: Ann-Cathrine Sandberg Din

Läs mer

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-26 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN Avdelning 7 2011-05-26 Meddelad i Stockholm Sida 1 (3) Mål nr 3057-11 L KLAGANDE Spånga-Tensta stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box4066 163 04 Spånga MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM z Meddelad i Sundsvall. Socialnämnden i Luleå kommun Box Luleå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM z Meddelad i Sundsvall. Socialnämnden i Luleå kommun Box Luleå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-08- 0 z Meddelad i Sundsvall Mål nr 263-12 Sida 1 (4) KLAGANDE A God man: MOTPART Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM. 2CJ'J3-12- 2' ij '"--- " --" --- Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069

DOM. 2CJ'J3-12- 2' ij '---  -- --- Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/malmö Box 14069 KAARRÄTTEN I GÖTEBORG DO 2CJ'J3-12- 2' ij '"--- " --" --- eddelad i Göteborg ål nr 6762-12 Sida I (3) KLAGANDE Försälaingskassan Processjuridiska enheten/almö Box 14069 200 24 almö OTPART Ombud: Per Winberg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 13 december 2012 KLAGANDE Omsorgsnämnden i Värnamo kommun 331 83 Värnamo MOTPART AA Ombud: Advokat Adam Grabavac C J Advokatbyrå AB Cardellgatan

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Sala kommun Box 304 733 25 Sala MOTPART AA God man: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 4 december 2015 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 5 november

Läs mer

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm. Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 05. 2013-12-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 2292-13 KLAGANDE c Ombud: Anna Dicander Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och ungdomsnämnden i Uppsala

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 30 juni 2010 KLAGANDE AA MOTPART Vuxenutbildning- och arbetsmarknadsnämnden Örebro kommun Box 34220 701 35 Örebro ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

DOM 2..o\..2- c=::>9-2'0

DOM 2..o\..2- c=::>9-2'0 KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2..o\..2- c=::>9-2'0 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2633-11 KLAGANDE Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun 891 88 Örnsköldsvik MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten i Göteborgs dom den 3 maj 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2014-02-0 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 3102-13 KLAGANDE Stadsdelsförva!tningen Askim-Frölunda-Högsbo i Göteborgs kommun Box 16 412 21 Västra Frölunda MOTPART Vårdnadshavare:

Läs mer

DOM. 2014 04 2 8 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg

DOM. 2014 04 2 8 Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg KMMRRÄTTEN I vdelning 3 2014 04 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål m 5517-13 KLGNDE Ombud: Elinor Öhrling ssistansbolaget Box 1303 701 13 Örebro MOTPRT Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg

Läs mer

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg

DOM 2012-05- 2 8. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2012-05- 2 8 Meddelad i Göteborg Sida 1 (3) Mål nr 6599-11 KLAGANDE Ställföreträdare: MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten 405 12 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

DOM. 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 23 maj 201 2 i mål nr 922-1 2, se bilaga A

DOM. 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Uppsala dom den 23 maj 201 2 i mål nr 922-1 2, se bilaga A 201 3-03-1 2 Meddelad i Stockholm Mål nr 4091-1 2 KLAGANDE y. Ombud: Jur. kand. Nicholette Tuza Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Försäkringskassan ÖERKLAGAT AGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (9) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB Assistansia AB Box 377 701 47 Örebro MOTPART Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd i Stockholms kommun Ombud: Stadsadvokat

Läs mer

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö

DOM. 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG 2012-04- 1 6'. Meddelad i Göteborg Sida 1 (2) Mål nr 5567-11 KLAGANDE MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten Box 14069 20024Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (8) meddelat i Stockholm den 12 november 2013 KLAGANDE AA MOTPART Sociala omsorgsnämnden i Borås kommun 501 80 Borås ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje

DOM. 2013-07-01 Meddelad i Stockholm. MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje KAMMARRÄTTEN Avdelning 03 2013-07-01 Meddelad i Stockholm Mål nr 9080-12 KLAGANDE MOTPART Social- och omsorgsnämnden i Södertälje kommun 151 89 Södertälje ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

DOM. 2010-11-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Telefon. Telefax 08-561 690 00

DOM. 2010-11-08 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE. Kammarrätten avslår överklagandet. Telefon. Telefax 08-561 690 00 AMMARRÄTTEN I STOCHOLM Avdelning 03 2010-11-08 Meddelad i Stockholm Mål nr 3909-10 LAGANDE Försäkringskassan MOTPART Ombud: Sidrah Beg Särnmark Assistans AB Smidesvägen 7 171 41 Solna ÖVERLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2013-10-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan I I 14 36 Stockholm

DOM. 2013-10-25 Meddelad i Stockholm. Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan I I 14 36 Stockholm --- KAMMARRÄTTEN M.. '.0 Avdelning 04 2013-10-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 503-13 KLAGANDE I Ombud: Advokat Sofia Tedsjö C J Advokatbyrå AB Cardellgatan I I 14 36 Stockholm MOTPART Försäkringskassan

Läs mer

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2012-05-25 Meddelad i Stockholm. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN Avdelning 04 2012-05-25 Meddelad i Stockholm Mål nr 7514-11 Sida 1 (4) KLAGANDE I. MOTPART Skarpnäcks stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 5117 121 17 Johanneshov ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

DOM Meddelad i Sundsvall. Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun Ljusdal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM Meddelad i Sundsvall. Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun Ljusdal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-10- 1 7 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (3) Mål nr 1207-14 KLAGANDE 0 Vårdnadshavare: MOTPART Omsorgsnämnden i Ljusdals kommun 827 80 Ljusdal ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS BESLUT

REGERINGSRÄTTENS BESLUT REGERINGSRÄTTENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 1 april 2010 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Rickard Appelberg Cityadvokaten i Stockholm AB Kungsgatan 55, 5 tr 111 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

DOM. 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg. Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE KAMMARRÄTIEN I GÖTEBORG Avdelning 3 2014-01- 3 1 Meddelad i Göteborg Mål nr 2166-13 Sida 1 (4) KLAGANDE Ombud: Nancy Ganic Vivida Assistans AB Box 1814 701 18 Göteborg MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 24 juni 2015 KLAGANDE Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg MOTPART Inspektionen för vård och omsorg Box 45184 104 30 Stockholm ÖVERKLAGAT

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Kristinehamns kommun 681 84 Kristinehamn MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs

Läs mer

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall

DOM. 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall. MOTPART Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Sundsvall 851 93 Sundsvall KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2013-12-19 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (4 ) Mål nr 29 31-12 KLAGANDE Ställföreträdare: Ombud: Maria Sydlen Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART örsäkringskassan Processjuridiska

Läs mer

DOM. . 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö

DOM. . 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning I. 2011 05-- 2 7 Meddelad i Göteborg Mål nr 4509-10 Sida 1 (4) ol' KLAGANDE Försäkringskassan Processj uridiska enheten/malmö Box 14069 200 24 Malmö MOTPART ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM W13-03- 2 I Meddelad i Göteborg

DOM W13-03- 2 I Meddelad i Göteborg KAARRÄTTEN I GÖTEBORG W13-03- 2 I eddelad i Göteborg ål nr 5614-12 Sida 1 (3) KLAGANDE Omsorgsnämnden i Kristianstads kommun Ombud: Thomas V amos Kommunlex Box 3194 103 63 Stockholm OTP.A..RT : ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun

DOM. 2014 -ns- o 4. Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun KAARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 1 2014 -ns- o 4 eddelad i Göteborg Sida I (3) ål nr 5925-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg OTPART Ombud: Jurist Patricia Escalante

Läs mer

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen

Meddelandeblad. Trygghetslarm och befogenhetslagen. Befogenhetslagen Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg av äldre personer: förtroendevalda, förvaltningschefer, avdelnings- och enhetschefer och biståndshandläggare.

Läs mer

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning

HFD 2013 ref 81. Lagrum: 3 lagen (1993:389) om assistansersättning HFD 2013 ref 81 Rätten till assistansersättning för ett barn placerat i familjehem påverkas inte av att familjehemmet uppbär ett förhöjt kommunalt arvode till följd av barnets funktionshinder. Lagrum:

Läs mer

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM

ft KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM ft KAMMARRÄTTEN, Avdelning 7 2011-12-22 Meddelad i Stockholm Mål nr 4594-11 1 KLAGANDE MOTPART Norrmalms stadsdelsnämnd i Stockholms stad Box 3128 103 62 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens

Läs mer

DOM. 2014-05- z 1 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs

DOM. 2014-05- z 1 Meddelad i Sundsvall. KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs KAMMARRÄTTEN I SUNDSVALL 2014-05- z 1 Meddelad i Sundsvall Sida 1 (6) Mål m 18 54-13 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Vännäs kommun 911 81 Vännäs MOTPART T Ombud: Niklas Fjällström och Veronica Hedenmark

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 mars 2010 KLAGANDE Justitiekanslern Box 2308 103 17 Stockholm MOTPART AB Svenska Bostäder Ombud: Chefsjurist Klas Heldesten Jur. kand. Sarah Juhnell

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 mars 2010 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 1 december 2008 i mål nr 1570-08, se

Läs mer

DOM Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten, Malmö Box Malmö

DOM Meddelad i Jönköping. Processjuridiska enheten, Malmö Box Malmö KAMMARRÄTTEN I JÖNKÖPING Avdelning2 DOM 2013-11-12 Meddelad i Jönköping Sida 1 (4) Mål nr 1341-13 KLAGANDE Försäkringskassan Processjuridiska enheten, Malmö Box 14069 20024 Malmö MOTPART c Gode män: ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg

DOM. 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg. KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg 2014-04- 0 7 Meddelad i Göteborg Mål m 1700-14 Sida 1 (2) KLAGANDE Socialnämnden i Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg MOTPART Ombud: Ylva Viklund Göteborgsvägen 99 311 41 Falkenberg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 27 december 2016 KLAGANDE Höganäs kommun 263 82 Höganäs MOTPART AA Ombud: BB Frösunda Omsorg AB Box 1021 212 10 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 8 december 2010 KLAGANDE Färdtjänstnämnden i Stockholms läns landsting Box 30103 104 25 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 27 november 2013 i mål nr , se bilaga A

DOM Meddelad i Stockholm. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 27 november 2013 i mål nr , se bilaga A KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 03 2014-06-12 Meddelad i Stockholm Mål nr 7493-13 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART s Ombud: David Kolonej Särnmark Assistans AB Smidesvägen 7 171 41 Solna ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM. ..,,.,,, ne 2 7. ;:U 1''\" -1110- Meddelad i Göteborg. MOTPART Socialnämnden i Varbergs kommun

DOM. ..,,.,,, ne 2 7. ;:U 1''\ -1110- Meddelad i Göteborg. MOTPART Socialnämnden i Varbergs kommun KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG..,,.,,, ne 2 7 ;:U 1''\" 1110 Meddelad i Göteborg Sida l (4) Mål nr 567813 KLAGANDE \i Ombud: Christian Källström.. Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Avdelning 5 DOM 2017-02-15 Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) Mål nr 4715-16 KLAGANDE Försäkringskassan MOTPART A Ombud: Jur.kand. Linda Bergstrand God Assistans Enhagsvägen 7 187 40 Täby ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Värmdö kommun Skogsbovägen 11 134 81 Gustavsberg

DOM. 2014-02-24 Meddelad i Stockholm. MOTPART Socialnämnden i Värmdö kommun Skogsbovägen 11 134 81 Gustavsberg KAMMARRÄTTEN Z29 Avdelning 01 2014-02-24 Meddelad i Stokholm Mål nr 4663-13 KLAGANDE MOTPART Soialnämnden i Värmdö kommun Skogsbovägen 11 134 81 Gustavsberg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stokholms

Läs mer

FORV AL TNINGSDOMSTOLENS

FORV AL TNINGSDOMSTOLENS HOGSTA FORV AL TNINGSSTOLENS 1 (5 ) Mål nr 7499-10 meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART E ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings

Läs mer

DOM. 2014-09- 18 Meddelad i Göteborg. Ombud: Lovisa Löfstrand Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro

DOM. 2014-09- 18 Meddelad i Göteborg. Ombud: Lovisa Löfstrand Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG DOM 2014-09- 18 Meddelad i Göteborg Sida l (6) Mål nr 4617-13 KLAGANDE E Ombud: Lovisa Löfstrand Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Socialnämnden i Falkenbergs kommun

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer