Ny Tid Rapport 7. Mats Wingborg Strategier för en global fackföreningsrörelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Tid Rapport 7. Mats Wingborg Strategier för en global fackföreningsrörelse"

Transkript

1 NyTid Rapport7 MatsWingborg Strategierförenglobal fackföreningsrörelse

2 MatsWingborg Strategierförenglobal fackföreningsrörelse 2

3 Publiceratiseptember2011 FörfattarenochArenaIdé Bild:NASAviaWikimediaCommons ArenaIdéärendelavArenagruppen Arenagruppen Drottninggatan Stockholm Tel(vx) Fax: NyTidärettprojektinomtankesmedjanArenaIdé.Syftetärattbefrämjaenradikaloch progressividéutvecklinginomolikapolitikområden.projektetkommerattsökainspiration frånsåvälandraländersomdesenasteforskarrönen. Inomprojektetkommerviattpublicerarapporterochuppsatserkringenradfrågorochmed enbredansats.rapporternakommerattpresenterasochdiskuteraspåoffentliga seminarier. 3

4 MatsWingborg Strategierförenglobalfackföreningsrörelse Arbetarrörelsenskärna 5 Ikölvattnetavfinanskrisen 7 Denglobalaarbetslösheten 9 Arbetslösheteniolikaregioner 11 Denglobalaarbetsmarknaden 13 OlikabranscheriEuropa 14 Globalafackföreningsrörelsen denljusabilden 15 Globalafackföreningsrörelsen problemen 17 Såserdetglobalafacketsstyrkautidag 18 Denfackligapotentialen 19 Etttydligtmönsteriframgångarna 21 Vadärfackligstyrka 23 Facketochstrejkvapnet 24 Slutsatser 28 TillbakatillSriLanka 29 Skriftensslutsatserisammanfattning:Femtonteseromarbetarrörelsen, facketochglobaliseringen 30 Förkortningar 33 Källor 35 4

5 Arbetarrörelsenskärna Kvinnorifärgstarkasarisharklättratuppitropiskabodhiträd.Debevakardenavlångaklädfabriken.Måletäratthållastrejkbrytareborta.Ennykonfliktharbrutitutidenekonomiska frizonen Katunayake nära Sri Lankas internationella flygplats. I den avgränsade enklaven, exporterastillomvärlden. Katunayake är Sri Lankas största ekonomiska frizon och uppfyller reglerna för en så kallad tvingatbådeföretagochregeringentillreträtter. *** Enkärnaiarbetarrörelsensstrategiärattenaochorganiseraarbetaremedmåletattdriva frambättrelevnadsvillkor.fördenfackligagrenenavarbetarrörelsenärdettahuvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt. För arbetarrörelsens partier är omgärdad av murar och taggtråd, arbetar nästan personer. De flesta jobbar i klädfabriker,menmångaocksåmedtillverkningavelektronikochlivsmedel.alltsomtillverkas ExportProcessingZone.MenKatunayakeharocksåblivitenbasförlandetsstarkastefackförbund,FTZ&GSEU.Strejkernainomexportsektornharsäntsvallvågorinomekonominoch detnödvändigtattocksåorganiseraandraskiktisamhälletellersamarbetamedandrapartierförattuppnåkoalitioner.inågrafallharsocialdemokratiskaochsocialistiskapartiertill partipolitiken. 1 Ett klassiskt problem är hur man ska definiera arbetare. I den traditionella marxismen var arbetareidentisktmedindustriarbetare.densnävadefinitionenärsedanlängeöverspelad. Nutidasociologiskadefinitionertarfastapåmänniskorspositioniarbetslivet.Enarbetareär och med en svag bas inom arbetarklassen. Ett exempel på det är Frankrike där Socialistpartiet inte har något riktigt stöd från fackföreningsrörelsen. En del av den franska fackföreningsrörelsenärkoppladtillkommunistpartiet,enannandelvärnarsittoberoendefrån enpersonsomutförettavlönatarbeteochdärarbetetärkontrolleratochstyrtavarbetsgivaren.menävenmeddennapreciseringärbegreppetvagt.ivilkengradskaarbetetvara 1 FörmerresonemangkringdettaseDestoltaförlorarna.BerättelserfrånFrankrike,Svenning,Olle&Svenning,Erik,Sekel Bokförlag,

6 kontrollerat av arbetsgivaren? Hur definiera de grupper som befinner sig utanför arbetsmarknaden? Detexisterarinteheller någongivenkopplingmellanarbetarklassochtillgångtillvälfärd.i ettglobaltperspektivärarbetarklassintealltididentisktmeddemestfattiga.idefattigaste utvecklingsländerna leverde flestapåfamiljejordbruk,människorärinteanställda utanen formavegenföretagare,detvillsägadetillhörengruppsomintebrukarräknastillarbetarklassen. Problemenmed begreppetarbetarklassärmångaochdelvisolösliga.meninnanvislänger de gamla teoribildningarna överbord borde vi fundera på vad som behöver behållas, vilka begreppochteoriervifortfarandeharanvändningav. Analyseravvadsomärarbetarklassharaldrighaftnågotvärdeisig.Skadetvarafruktbart att dela upp människor i olika kategorier måste själva uppdelningarna ha ett syfte. Inom marxismenvarsyftetspecifikt.arbetarklassenspositiongjordeattdenhadeenpotentialatt förändrasamhället.mendåkrävdesattarbetarklassenorganiseradesigochuppträddeenat. Genom facklig organisering kunde arbetarna kräva kollektivavtal. Ytterst fanns hotet om strejk. Idagfinnsskälattvidgateorierna.Framföralltbehövsenvidaresynpåvadsomärarbetarklass. Eller kanske att ersätta hela uttrycket med ett vidare begrepp. Det är de teoretiska sambanden,intebegreppet,somärviktigt.för hurviänvriderochvänderpådefinitioner kvarstårettavgörandefaktum:enavgörandebetingelseförarbetarrörelsensmöjligheterär människorspositioneriarbetslivet.ettförändratarbetslivförändrarocksåarbetarrörelsen. Alltoftaretaranalyseravarbetarrörelsensmöjligheterenbartsinutgångspunktiidémässiga trender och svängningar. Det är förstås viktigt, men ofta saknas en annan pusselbit: den materiellabetingelsenförenstarkarbetarrörelse. Denna skrift analyserar möjligheterna för arbetarrörelsen i ett globalt perspektiv. I förgrundenstårdeninternationellafackligarörelsen.avgörandeföranalysenärdedramatiska 6

7 förändringar som skett av det globala arbetslivet under de senaste decennierna. Finanskrisen har drivit fram snabba förändringar och den successivt alltmer integrerade världsekonominharfåtteffekterförvarendaarbetsplatsochförallasomfårsinförsörjninggenom arbete. En central tes i denna skrift är att förändringarna på den globala arbetsmarknaden också förändratarbetarrörelsensmöjligheter.denyaförutsättningarnamåsteisinturgöraavtryck iarbetarrörelsensstrategi.utgångspunktenärmänniskorsförändradepositioniarbetslivet. Det handlar om arbetslöshet, om vilka sektorer av det globala arbetslivet som växer och minskar,omförändringariarbetetsinnehålloch omnyaklassklyftorochskillnaderivillkor mellankvinnorochmän. Ikölvattnetavfinanskrisen Detsom2008togsinstartmedLehmanBrotherskonkursutveckladestilldenvärstafinanskrisensedan 1930 taletsstoradepression.iettslagblevenradavdetsenastedecenniets centrala ekonomiska premisser överspelade. Tilltron till den oreglerade marknaden fick en ordentligknäck.deländersomklaradefinanskrisenbästvardesomhadestarkastoffentlig välfärd, som de nordiska länderna och Tyskland, medan det avreglerade Irland hamnade i akut ekonomisk kris. Eller som Joseph Stiglitz, Världsbankens tidigare chefsekonom, uttrycker det: Irland har hamnat i kris framför allt för att man följt en ortodox marknadsfilosofi:medohämmadavregleringsomskapadeenuppsvälldfinanssektor,politikernaskröt omtillväxtenmentogintenotisomriskerna. 2 Den globala finanskrisen drev på förändringar av den globala arbetsmarknaden som hade tagitsinstartredaninnan.förändringstaktenaccelereradeochdenyastrukturernablevtydliga.finanskrisensförloppillustreradeocksåintegrationenavdenglobalaekonomin.kriseri vissa delar av ekonomin fick omedelbar effekt på andra delar. Även utvecklingsländerna drogsmed. 2 Coats,David(red.),Exitingfromthecrisis:towardsamodelofmoreequitableandsustainablegrowth,ETUC,2011,sid11. 7

8 DenekonomiskakrisenstartadeiUSA.Nedgångenleddetillattmångaamerikanerskötupp sinaplanerpåattköpanybil.enkonsekvensblevuppsägningarinomdenamerikanskabilindustrin. Den försvagade ekonomin drabbade en lång kedja av leverantörer. I Liberia avskedades arbetare på gummiplantager som en konsekvens av minskad efterfrågan på bildäck. I både USA och Liberia förlorade alltså arbetare sina jobb. Men effekten av att förlora sitt jobb i ett industrialiserat land och i ett utvecklingsland är långt ifrån desamma. I industrialiserade länder finns för det mesta någon form av försäkringssystem som skydd mot arbetslöshet,ävenomskyddetärlångtsämreiusaäninordeuropa. Närkrisenslårmotfattigaländerfinnsingetekonomisktskydd,människorslungasdirektner i armod. Men det finns också andra skillnader mellan nord och syd. I den rika världen har betydligt fler människor en anställning. I utvecklingsländer är den informella ekonomin större. Finanskrisen ledde till en ökad arbetslöshet, men allra mest ökade arbetslösheten i rika länder.iutvecklingsländerfannsredanfrånbörjanfärrejobb,därförfannsocksåfärrejobb attförlora.men ifattigastaterpåverkadesävenmänniskorutananställningaravdenekonomiskanedgången.närkärngruppermedanställningarförloradesinajobbminskadeockså efterfråganpåtjänsterinomdeninformellaekonomin. Idagservienlångsamåterhämtningavdenglobalaekonomin.Samtidigthararbetslösheten bititsigfast.dettaärettavvärldsekonominsmestoroandekännetecken,tillväxtutanökad sysselsättning,detsompåengelskakallas joblessgrowth.enannanoroandeförändringär dendramatiskaökningenavotryggajobb,detsomkallas precariouswork.detärsärskilt vanligtattkvinnorharotryggaanställningar. 3 Både arbetslöshet och osäkra och tillfälliga arbeten försvagar fackföreningsrörelsens förhandlingsstyrka. Det är följdriktigt att lönernas andel av länders totala BNP successivt har sjunkitsamtidigtsomföretagensvinsterharökat.dettaärisinturenavdeviktigasteför 3 SeblandannatLivingwitheconomicinsecurity womeninprecariouswork,ituc,

9 klaringarnatillattdeekonomiskaklyftornaökarideflestaavvärldensländer.isverigebörjade klyftorna öka 1980, men det är under senare år som utvecklingen mot ökade klyftor tagitrejälfart. Det är inte bara nyliberaler som fått överge sina ekonomiska mantran. Den globalt integrerade ekonomin har också tvingat arbetarrörelsen att ompröva många idéer. Den nationelltgrundadekeynesianismenharnåttvägsände.enstatkaninteeffektivtstimulera ekonominenbartinomdetegnalandeteftersomstoradelaravstimulansenläckerutiden globala ekonomin. En politik för full sysselsättning måste främst bygga på verktyg som utbildning, livslångt lärande, jobbcoachning och offentlig välfärd inte på en kortsiktig konjunkturpolitik. 4 Mångamänniskorivärldenharfåttenhögremateriellstandardunderdesenastedecennierna. Även medellivslängden har ökat generellt bland utvecklingsländer, men allra mest i östraasien.attettlandärindragetidenglobalaekonominäringengarantiförökadvälfärd, men däremot finns inga exempel på utvecklingsländer som haft ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning samtidigt som manvarit bortkopplad från den globala produktionens nätverk. Enslutsatsärgiven:Arbetarrörelsenförsvarardengenerellavälfärden,menmöjlighetenatt byggamurarochståutanfördenglobalamarknadenärstängd. Denglobalaarbetslösheten FN organet ILO (International Labour organisation) upprättar statistik över den globala arbetslösheten. Statistiken är av många skäl osäker och måste tas med en viss nypa salt, samtidigtärdetdemesttillförlitligauppgiftersomfinns. 4 FörettmerutförligtresonemangomkeynesianismenssvårigheteridagensekonomiseFrigörelsefrånKeynesär nödvändig,nilsson,anders&nyström,örjan,tiden,nr2/2011.seävensammaförfattaresstudiedenglobalautmaningen ochjämlikhetensgrunder,arbetarrörelsenstankesmedja,

10 EnligtILOfanns205miljonerarbetslösamänniskorivärlden 2010,vilketinnebärenglobal arbetslöshetpåomkring6,2procent.detbetyderattarbetslöshetenökatjämförtmed2007, detvillsägaförefinanskrisen,dåmotsvarandesiffravar5,6procent. Ungdomsarbetslösheten är ungefär dubbelt så hög som den generella arbetslösheten. I synnerhet inom EU har ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på en betydligt högre nivå än förefinanskrisen. ILOvisarattandelenavvärldensbefolkningsomharnågonformavsysselsättningharfallit från 2007 till För närvarande är andelen med arbete 61,2 procent, vilket är en halv procentenhet lägre än före finanskrisen. Det betyder att många länder inte har tillräckligt med jobb att erbjuda en snabbt växande arbetskraft. I synnerhet på den afrikanska kontinentenärarbetslöshetenpolitisksprängkraft.avutexamineradeungdomarsomsökersig utiarbetslivetärdetendastvartiondesomfårettjobb. 5 På grund av den ökade arbetslösheten finns allt fler som ifrågasätter om det kommer att vara möjligt att uppnå millenniemålet om en halvering av fattigdomen till Före den finansiella krisen såg det ganska hoppfullt ut. Under en lång period sjönk fattigdomen. Mellan1990och2005minskadeantaletsomlevdepåmindreän1,25dollarperdagfrån1,8 till1,4miljardermänniskor. 6 IframföralltöstraAsienharstoragrupperavmänniskor lyftsuturfattigdom,medan den ekonomiska kräftgången präglar många av länderna i Afrika söder om Sahara. Flera afrikanskaländerharvisserligenhaftekonomisktillväxt,menutanattsysselsättningenökat. Dåväxervälståndetinommedelklassen,mentrickle down effektenblirminimal.fåsmulor fallerfrånderikasbord. Det går att dra lärdomar av de länder där fattigdomen minskat, även om varje land har specifikaförutsättningar.enslutsatsärattdetinteräckermedekonomisktillväxt.vadsom behövsärentillväxtsomskaparjobb. 5 GlobalEmploymentTrends,ILO, A.a. 10

11 Ideallrafattigasteländernafinnsenspecifikförklaringtill joblessgrowth.därharglobaliseringen skurit av sambandet mellan industri och jordbruk. Tidigare skapade fabrikerna i städernainkomstersomanvändesförattköpalivsmedelfrånlandsbygden.idaglederökade inkomster snarare till att länderna börjar importera livsmedel, vilket inte gynnar det egna jordbruket. Enannanorsakärattproduktionenförexportkontrollerasavstoratransnationellaföretag som ofta försöker att minimera antalet fast anställda. Företagen föredrar att hyra in personal från bemanningsföretag eller anställa på korttidskontrakt. Dessutom har de stora globalainstitutionernatvingatutvecklingsländernaattstramaåt.förattfålånochkrediter har länderna varit tvungna att dra ner på offentliga utgifter, privatisera och avreglera. Miljontals människor har förlorat offentliga anställningar utan att hitta nya jobb inom den privatasektorn. Menkanskedetfinnslösningarpådessaödesfrågor.Dethävdaråtminstoneförfattarnatill ennystudieutgivenavfn organetunrisd. 7 Enligtstudienbehöverlänkenmellanindustri och jordbruk stärkas. Det kan ske genom att staten i fattiga länder främjar efterfrågan på inhemska jordbruksvaror. Staterna bör också investera i utbildning och infrastruktur, inte minst inom sektorer som energi och transporter. Det skapar jobb och stärker landets konkurrenskraft.därigenomstärksocksålandetsindustrisektor. Förarbetarrörelsenärenpolitiksomskaparjobbcentral.Ekonomisktillväxtärennödvändig menintetillräckligförutsättningförattklarasysselsättningen.fenomenet joblessgrowth visar att politiken behöver fler stöttepelare. I utvecklingsländer är det särskilt avgörande medenpolitiksomskaparflerjobb.iannatfallblirdetsvårtattminskafattigdomen.men enökadtillväxträckerinte,detbehövsocksåenpolitiksomstödjerjordbruket. Arbetslösheteniolikaregioner Denglobalaarbetslöshetenskiljersigstarktmellanolikaregioner.Högstärarbetslösheteni Mellanöstern och lägst i östra Asien.I Europa är arbetslösheten betydligt högre i Syd och 7 CombatingPovertyandInequality,UNRISD,

12 Östeuropaäni Västeuropa.ISydasienochAfrikasöder omsaharatillhör cirkafyra femtedelar av arbetskraften den informella ekonomin, många får sin försörjning genom familjejordbruk.idessaregionerärocksåklyftanmellanmänochkvinnorsärskiltstark,detärbetydligtvanligareattmänharenanställningochregelbundeninkomst. 8 ILO:sstatistikvisarocksåattdenglobalaarbetslöshetenblandmänärnågothögreänbland kvinnor. En förklaring till det är att arbetslösheten anger andelen utan arbete av arbetskraften. Men globalt sett är kvinnor kraftigt överrepresenterade i gruppen som inte tillhör arbetskraften,detvillsägasomvarkenharettarbeteellersökerettarbete.enförklaringtill detta är att många kvinnor utför oavlönat arbete i hemmen. Men även här finns stora regionalaskillnader.inordafrikaärarbetslöshetenhögreblandkvinnoränblandmän,där harmångakvinnorsöktsigutpåarbetsmarknadenmenutanattfåjobb. 9 Den globala finanskrisen innebar en ökad arbetslöshet för både kvinnor och män, men arbetslösheten ökade ännu mer bland männen. Orsaken till detta är att arbetslösheten ökade särskilt mycket inom mansdominerade branscher, som byggindustrin och finanssektorn. Även ILO styrker tesen om fortsatt jobless growth. I sin analys konstaterar man att den fortsatthögaarbetslöshetenståristarkkontrasttillden återhämtning somskettavden globala ekonomin i form av ökad BNP, tillväxt och handel. Den förbättrade ekonomin har inte skapat den ökning av sysselsättning som man kunde förvänta sig. Den som granskar statistiken närmare finner att det framför allt är i den industrialiserade världen, däribland inomeu,somarbetslöshetenharfastnatpåenhögnivå.iutvecklingsländerökardäremot sysselsättningen, visserligen ofta från en låg nivå, men trenden är ändå mer positiv. Även östra Asien skiljer sig från övriga världen genom en mycket bättre återhämtning av sysselsättningefterfinanskrisen GlobalEmploymentTrends,ILO, A.a. 10 A.a. 12

13 Denglobalaarbetsmarknaden I Sverige har jobben inom jordbruket successivt minskat under de senaste hundra åren. Denglobalabildenavarbetsmarknadenärmycketannorlunda.Framtill2001fannsdeflesta Länge ökade i stället andelen anställda inom industrin, för att nå sin topp Flest anställdaisverigefinnssedanlängeinomdenständigtväxandeservicenäringen. anställdainomjordbruket,somdåpasseradesavservicenäringen.vidareharandelensysselsattainomindustrinsuccessivtökat,från20procent2000tillungefär23procentidag. 11 För närvarande arbetar ungefär 42 procent av den globala arbetskraften inom servicenäringen,35procentinomjordbruketoch23procentinomindustrin. 12 Underdetsenasteårtiondethardenglobalaindustriproduktionenökatkraftigt,inteminsti ländersomkinaochindien.somframgåravstatistikenhardetocksåletttillenvissökning av industrianställda i världen. Men framför allt är det antalet anställda i servicenäringarna somökar. 13 Trenden är att urbaniseringen fortsätter, varje år flyttar miljontals människor från landsbygdentillstäderna.allrasnabbastskeromflyttningfrånlandsbygdentillstädernaikina,där hälftenavdenglobalaurbaniseringensker. Många som kommer till städerna får jobb inom industrin, men ännu fler får jobb inom handel,kommunikation,utbildningochsjukvård.äveniindienökarantaletindustriarbetare, menännusnabbareantaletsomarbetarinomservicenäringar. En slutsats av den förändrade globala arbetsmarknaden är att ökningen av industriproduktionen framför allt beror på tekniska innovationer och ökad produktivitet och i mindregradpåattflerarbetarinomindustrin.densnabbaindustrialiseringsomskettiasien underdesenasteårtiondenaskiljersigdärförfråndenindustrialiseringsomtogfartieuropa 11 A.a. 12 A.a. 13 A.a. 13

14 under1880 talet.dåskeddeensnabbökningavbådeandelenochantaletindustriarbetare, även i Asien ökar visserligen industriarbetarna, men inte alls lika snabbt som det en gång gjordeieuropa. Även på en annan punkt skiljer sig industrialiseringen i Asien från den tidigare i Europa. I Asienärenmycketstorandelavindustriarbetarnakvinnor.Inomdenlättarekonsumtionsindustrin somtillverkningavkläder,skorochelektronik dominerarkvinnorna.näreuropa engångindustrialiseradesvarmännenistormajoritet. OlikabranscheriEuropa När det gäller olika branschers utveckling finns stora skillnader mellan olika regioner i världen.fråganharstorstrategiskbetydelsefördenglobalaarbetarrörelsen. Särskilt dramatiska är förändringarna av industriarbetet. I den rika världen (OECD länder, däriblandeu)harantalet industriarbetareminskat,underdensenastetioårsperiodenmed ungefärenmiljonperår.tvärtomärdetiöstraasien,sydostasienochsydasien,därdetsker enökningavantaletindustriarbetare.iöstraasienharantaletindustriarbetareökatmed30 miljonerochisydasienmed50miljonerunderdetsenasteårtiondet.särskiltmångahargått frånjordbruktillindustriikinaochindien.ävenilatinamerikaökarantaletindustriarbetare, men inte lika snabbt som i Asien. I Afrika ökar antalet industriarbetare, men från en låg nivå. 14 Under början av 1800 talet växte den första industriarbetarklassen fram i Storbritannien. Industrialismen spred sig på den europeiska kontinenten och skapade en bas för arbetarrörelsen. Till utvecklingsländerna kom industrialismen som en följd av kolonialismen, men denindustriellabasenfannskvarieuropa. I dag är bilden av den globala industriarbetarklassen radikalt annorlunda. Om man slår sammanöstasienochsydostasienfinns52procentavvärldensindustriarbetareinomdenna 14 A.a. 14

15 region. Inräknat Sydasien och Mellanöstern finns 75 procent av världens industriarbetare i Asien. 15 FörKarlMarxhadeindustriarbetarklassenensärskildsprängkraft.Idetväxandeproletariatet fanns fröet till social omdaning. Stämmer den analysen är Asiens överbefolkade industrisamhällen med många unga kvinnliga industriarbetare av särskild strategisk betydelse för denglobalaarbetarrörelsen. Men det var mycket som Marx inte förutsåg, som den växande servicesektorn och den offentligasektorn.idagärarbetarklassenlångtstörreänindustriarbetarklassen.ialladelar avvärldenärservicesektornidagstörreänindustrisektorn,baraiöstraasienfinnsnästan likamångaanställdainomindustrinsominomservice. Globalafackföreningsrörelsen denljusabilden För att reda ut vad den nya globala arbetsmarknaden betyder för den globala fackliga rörelsenmåsteviförstundersökavaddetglobalafacketärförslagsorganisation.detfinns bådenågotväldigtimponerandemeddetglobalafacketochannatsomäroroande.vibörjar meddenljusabildenförattsedantaossanproblemen. Denglobalafackföreningsrörelsenärvärldensstörstafolkrörelse.Ingenannanglobalrörelse har lika många individuella medlemmar. Ändå är det sällan som medlemmar i IF Metall, Kommunal ochsktftänkerpåsigsjälvasommedlemmarienglobalrörelse,manidentifierar sig som metallare, kommunalare eller SKTF:are eller möjligen som LO eller TCOmedlem,menintesomendelavInternationellaFackligaSamorganisationen(IFS). IFSärenglobalfackligsammanslutningförfackligacentralorganisationermedomkring175 miljoner medlemmar. LO, TCO och Saco tillhör IFS. Dessa tre centralorganisationer tillhör ocksåeuropafacket(efs). 15 A.a. 15

16 Mendetinternationellafackligasamarbetetskerävenpåandranivåer.Förfackförbundfinns fackligabranschorganisationerpåglobalnivå.ifackligasammanhangkallasdessaförguf:ar (Global Union Federation). Några av de största GUF:arna är IMF (för metallsektorn), ICEM (industri och gruvsektorn), ITF(transport), UNI(handel), IUL(lantbruk och hotell) och ISKA (offentligsektor).guf:arnaharfåttenalltstörrebetydelse,desluterglobalaramavtalmed transnationellaföretag.förnärvarandefinnsetthundratalglobalaramavtal.ettantalföretagmedhuvudkontorisverigeharslutitsådanaavtalmedguf:ar,däriblandskf,h&m,sca, Electrolux,Securitas,IkeaochSkanska.AllraflestglobalaramavtalharslutitsmellanGUF:ar och transnationella företag med huvudkontor i Tyskland. Det är avtal som den tyska fackföreningsrörelsendrivitfram. Ävenpåkoncernnivåfinnsettglobaltfackligtsamarbete.Påeuropeisknivåfinnseuropeiska företagsråd. Varje företag med minst 1000 anställda inom EU och EES området och med 150 anställda i minst två länder är skyldiga att upprätta ett europeiskt företagsråd. Företagenärskyldigaattbetaladeeuropeiskaföretagsrådensåattdekanarrangeraminsttvå mötenperår.iföretagsrådenärdesvenskarepresentanternaalltidutseddaavfacket,men detgällerinteförsödraeuropadärfacketärsvagare. På global nivå finns globala fackliga världsråd (GFV). Inom råden bedrivs ett världsomspännandekoncernfackligtsamarbete.transnationellaföretaghardockingenskyldighet attbetalaförkoncernfackligverksamhetpåglobalnivå.därförärglobalafackligavärldsråd mer ovanliga än europeiska företagsråd. Flera stora företag har ändå gått med på att finansieravärldsrådensverksamhet,ettsådantföretagärsvenskaskf. Detfinnsmångaorganisationerivärldensomsjälvakallarsigfackligamensominteuppfyller de kriterier som ställts upp av IFS. Hit hör den statligt styrda fackföreningsrörelsen i Kina, men också fackföreningar i Centralamerika och Pakistan som kontrolleras av arbetsgivare. Andraorganisationeruppfyllerintekriteriernadärförattdeintefungerardemokratiskteller styrsavpolitiskapartier. 16

17 Fackliga organisationer är folkrörelser, men också något annat än folkrörelser. Facket bedriver intebaraopinion utansluterocksåkollektivavtal.facketärennormerandekraft i samhällettillskillnadfrånandratyperavfolkrörelser. Globalafackföreningsrörelsen problemen FackföreningsrörelsenuppstodiStorbritannienunderbörjanav1800 talet.europaärfackföreningsrörelsens kärnland. Men under flera decennier har fackföreningsrörelsen tappat rejältieuropa.organisationsgradenharsjunkitdramatisktiländersomfrankrike,tyskland ochstorbritannien.ifrankrikeärfärreänvartiondeanställdmedlemifacket. ÄveniSverigeharorganisationsgradensjunkit,ävenomorganisationsgradenfortfarandehör till de högsta i Europa. Under många år har LO tappat medlemmar, både på grund av att arbetarjobbenblivitfärreochförattflerväljerattståutanförfacket.samtidigtharsacoökat antaletmedlemmarmedantcoistortsettståttstill.idaghartcoochsacotillsammansfler medlemmaränlo.ävenorganisationsgradenäridaghögreblandtjänstemänänblandlomedlemmar. Imångastudiergranskasorsakernatillattdefackligaorganisationernatappatmedlemmari Europa.Förklaringarnaärmånga,mendenviktigasteärattlagstiftningochpolitikförändrats imerantifackligriktning.dethandlarframföralltomattkollektivavtalenförsvagatsochatt facketsmöjlighetertillinflytandebeskurits.istorbritannienminskadefacketsärskiltmycket redan under Margaret Thatchers styre I Sverige införde den borgerliga regeringenökadeavgiftertilla kassan,vilketbidrogtillattfackettappademedlemmar(ävenom mankanståkvarsommedlemfastänmangåttura kassan). Menantifackligpolitikräcker inteförattförklaramedlemsraset.iallaländerharpersoner med tillfälliga anställningar eller korttidskontrakt och anställda i bemanningsföretag ökat kraftigt.dessakategorieravanställdaärsvårareattorganisera,deharosäkraanställningsvillkorochärmindrebenägnaatttastridmedarbetsgivaren,mångaärocksåinställdapåatt fåbytajobbochbranschochdåblirdetintelikaintressantattgåmedifacket. 17

18 Menintehellerökningenavosäkrajobbräckerförattförklaradetminskandeantaletmedlemmarinom deneuropeiskafackföreningsrörelsen.detärsärskiltmångaungamänniskor somväljerattståvidsidanavfacketochdennatendensärsärskiltstarkistorstadsområden. I Stockholm är organisationsgraden inom LO 15 procent lägre än i Sverige i dess helhet. Tendensen är alarmerande, om unga i storstäderna inte går med i facket finns risk för att nedgångenspridersiguppiåldrarnaochattmindreorterföljerefterstorstäderna. EnannanorsaktilldenfackliganedgångeniEuropaärdenminskadeorganisationsgradeni Öst ochcentraleuropa.närländernadärvarkoppladetillsovjetblocketvardetobligatoriskt attgåmedidestatskontrolleradefackföreningarna.nuharfackföreningsrörelsendemokratiserats,antingengenomattnyaorganisationerbildatsellergenomattdegamlaharreformerats.menifleraländerharfackföreningsrörelsenfortsattdåligtrykteochmedlemstappet håller i sig. Särskilt tydlig har den fortsatta nedgången varit i Baltikum, Ungern och Rumänien. I andra länder i Öst och Centraleuropa har facket fortfarande många medlemmar,detgällersärskiltfackenirysslandochukrainasomsedanfleraårtillbakaärmedlemmariifs. Såserdetglobalafacketsstyrkautidag MedandetglobalafackethartappatistyrkaiEuropahardetskettenvissuppgångiAsien, Latinamerika och Afrika. I USA har fackettappat medlemmar under en lång tid, men 2010 byttestrendenochfacketökadesittmedlemstalförförstagångenpålänge.totaltsetthar detglobalafackettappatmedlemmarunderdetvåsenastedecennierna.menifsharändå ungefär lika många medlemmar som sin föregångare FFI. Det beror framför allt på att de reformeradefackenirysslandochukrainagåttmediifsochbidragitmedennymedlemskader. Det globala facket, IFS, har sin bas i Europa. Av IFS 175 miljoner medlemmar finns drygt hälften i Europa. De europeiska fackliga medlemmarna kan delas upp i två huvudgrupper. Omkring30procentavIFS:smedlemmarfinnsinomEU,medan23procentbeståravdereformeradefackeniRysslandochUkraina(deryskafackenharhuvuddelenavmedlemmarna ieuropa). 18

19 Därutöverfinns18procentavdefackligamedlemmarnainomIFSiAsien,10procentiLatinamerika,7procentiAfrika,6procentiNordamerikaoch6procentiAustralien,NyaZeeland ochoceanien. 16 Det globala fackets struktur är i hög grad styrd av dess historia. Facket är fortfarande starkastieuropa.samtidigtärdetieuropasomfackettappatmest.iasienfinnsdenstörsta arbetskraften och de flesta industriarbetarna. Facket växer där, men antalet medlemmar bordevaraännustörre. Denfackligapotentialen Landstudieravfackligaframgångarunderdesenastedecenniernagertydligasignaleromvar potentialen till framgångar är störst. Två betingelser är avgörande, att det skett en demokratisering av landet som tillåter fria fackföreningar och att det skett en industrialiseringochenurbanisering.idiktaturerslåsfacketner.ifattigastaterdärfamiljejordbruket dominerarärpotentialenförfackligaframgångarliten. Historierna om de största fackliga framgångarna de senaste decennierna uppvisar en dramaturgimedstoralikheter. Under 1986 exploderade strejkerna i Sydkorea. Epicentrum var industristaden Ulsan, med Hyundaisvarvochbilfabrik.Påettårökadeantaletstrejkerfrån278tillnästan4000.Den svallvåg som drog över landet förändrade de politiska förhållandena i grunden. Militärdiktaturenföll ochersattesavparlamentarism.regeringenblevtvungenattgodkännaden oberoende fackliga rörelsen KCTU. Den våg av facklig organisering som startat på destora industrierna i landet ledde i nästa skede till att den fackliga organiseringen ökade inom serviceochoffentligsektor. Ibörjanav2008ökadeåterrepressionenmotdenfackligarörelsen.Tillnypresidentvaldes Lee Myung bak, tidigare direktör för Hyundai i Ulsan. Sedan dess har hundratals fackliga 16 ITUC:smedlemsregister,

20 företrädaregripitsochfängslatsförattde störtlandetsaffärsliv,detvillsägaorganiserat strejker.kctu:sstörstaförbundärfortfarandemetallfacket.landetsstörstafackklubb,med 26000medlemmar,finnspåHyundaisbilfabrikiUlsan. 17 CUTiBrasilienärLatinamerikasmäktigastefackligarörelse.Rörelsentogsinstartpåbil och elektronikindustrier i megastaden São Paulo under början av 1980 talet. En av de fackligt aktivaviddetsvenskaföretagetscaniavarluizinácioluladasilva,kalladlulaifolkmun.han StrejkernaiBrasilienökadetrycketmotlandetsmilitärjunta.Juntanhadefrånbörjanhaftett unisont stöd från de stora företagen. Nu blev företagen allt mer splittrade. Flera företag förespråkadeparlamentarismochlagligafackligarättigheterförattfåstabilitetilandet.det blevslutetpåmilitärjuntansomslutligenföll1985. CUTharfortsattattväxa.Fortfarandefinnsenbasblandarbetarepåstoraindustrier,men nuväxerrörelsensnabbastinomdenoffentligasektorn.inomcutfinnsocksålatinamerikas varmedochbildadebådecutocharbetarpartietpt,somskulleförahonomtillpresidentposten. störstalantarbetarfack.när Lula blevpresidentgavhanekonomisktstödtillenfolkrörelsekonferens i kuststaden Porto Alegre. Det blev den rörelse som kallas för World Social Forum ellerjust PortoAlegre rörelsen. 18 Lulaspelarfortfarandeenstorrollibrasiliansk politik,men2010ficklandetsinförstakvinnligapresident,dilmarousseff.ävenhonenföreträdareförarbetarpartietpt. ParallelltmedfacketsgenombrottiBrasilienväxtedennyafackligarörelsenSolidaritetfram ipolen.basenfördennyarörelsenvarleninvarvetigdansk.strejkernadärifrånspredsigtill andraarbetsplatser.strejkledarevarlechwalesa.tioårsenareskullehanblipolensförsta folkvalda president. Det som startade som en polsk arbetarprotest blev startskottet till en demokratisering av hela Östeuropa. När Berlinmuren föll 1989 hade Polen redan haft sina förstafriaval.fortfarandeärsolidaritetpolensstörstafackligarörelse,menorganisationen 17 FörytterligareinformationomfacketiSydkoreaseWingborg,Mats,StoppaförföljelsenavSydkoreasfackligarörelse, Byggnads,IFMetall,Unionen, FörytterligareinformationomfacketiBrasilien,seLO TCOBiståndsnämndshemsida(www.lotcobistand.org/facket ivarlden/#/4546). 20

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Lagen om anställningsskydd

Lagen om anställningsskydd Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:447 av Isabella Hökmark (M) Lagen om anställningsskydd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lagen om anställningsskydd

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Inför en modell för korttidsarbete

Inför en modell för korttidsarbete Socialdemokraterna Stockholm 2012-10-16 Inför en modell för korttidsarbete Regeringens passivitet riskerar jobben ännu en gång Hösten 2008 inleddes en våg av varsel som fick stora effekter på Sveriges

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Marknadens Utveckling

Marknadens Utveckling Marknadens Utveckling Svensk försvarsexport 2015 Försvarsexportmyndighetens, FXM, uppdrag är att främja svensk försvarsexport när den är av försvarspolitiskt intresse. Myndigheten stöder företags försvarsnyttiga

Läs mer

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen

Vägen till ett bättre arbetliv. Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Vägen till ett bättre arbetliv Fackföreningsrörelsens historia i Sverige och världen Sverige i världen då och nu En återblick i den svenska historien Industrialisering och tillväxt men minskar fattigdomen?

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO

Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto: Berit Roald/Scanpix DETTA ÄR TCO Foto:s1: Berit Roald/Scanpix; s 4, 5, 12 och 13: Leif Zetterling Produktion: TCO, avdelningen för kommunikation & opinion, 2010 Tryck: CM Gruppen, Stockholm, oktober

Läs mer

Att mäta konkurrenskraft

Att mäta konkurrenskraft Att mäta konkurrenskraft RAPPORT OM SVENSK KONKURRENSKRAFT 1990-2015 Kinnwall Mats INDUSTRIARBETSGIVARNA Marknadsandel och konkurrenskraft Debatten om hur svensk konkurrenskraft har utvecklats är intensiv,

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1

Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Sverige i topp i ungdomars inkomstutveckling efter krisåren 1 Frågan om ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden har en central roll i årets valrörelse. Diskussionen begränsar sig ofta till möjligheten

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010

Sverige idag, i morgon. Hägringar. och därefter. Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 Sverige idag, i morgon Hägringar och därefter Björn Lindgren Växjö 24 mars 2010 onomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Tänkt innehåll DEN SVENSKA EKONOMISKA UTVECKLINGEN AVTALSRÖRELSEN VALET

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Facket och den nordiska modellens framtid. organisering och rekrytering Sammanfattning. Mats Wingborg

Facket och den nordiska modellens framtid. organisering och rekrytering Sammanfattning. Mats Wingborg Facket och den nordiska modellens framtid organisering och rekrytering Sammanfattning Mats Wingborg Facket och den nordiska modellens framtid organisering och rekrytering Facket och den nordiska modellens

Läs mer

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET

PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET PRODUKTIVITETS- & KOSTNADSUTVECKLING UNDER 2000-TALET INNEHÅLL INLEDNING 3 NEDVÄXLAD GLOBAL TILLVÄXTTREND 4 PRODUKTIVITETSLYFTET ÄR ÖVER 5 SVENSK KONKURRENSKRAFT 5 SVAG ÅTERHÄMTNING FÖR INDUSTRIN EFTER

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN

STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN STATSRÅDETS MEDDELANDE TILL RIKSDAGEN OM ÅTGÄRDER SOM STÄRKER KOSTNADSKONKURRENSKRAFTEN Den ekonomiska utvecklingen är inne i en av de allra svagaste faserna i Finlands ekonomiska historia. Vid utgången

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 270 i Kalmar

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen

Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2012-07-12 Ökad produktivitet behövs för att klara livsmedelsförsörjningen Världsmarknadspriserna på jordbruksprodukter väntas den kommande tioårsperioden

Läs mer

Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal

Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal Arbetsmarknad i förändring: 1930-, 1970 och 2010-tal 26/11 Jan Jörnmark 1930-tal Keynesianska revolutionen Trögrörlighet In the long run we re all dead Total/aggregerad efterfrågan den väsentliga för ekonomin

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009

Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Swedbank Analys Nr 3 3 mars 2009 Avtalet på arbetsmarknaden är ett val mellan pest och kolera Uppgörelsen mellan IF Metall och fyra arbetsgivarorganisationer handlar om arbetstidförkortning. Positivt är

Läs mer

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen

Investor Brief. INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen MEDELKLASSEN I ASIEN NOVEMBER 2015 INBLICK: Boom för den asiatiska medelklassen De senaste decennierna har en rad asiatiska länder tagit ett ekonomiskt tigersprång, vilket kan komma att vända upp och ner

Läs mer

Lång sikt: Arbetslöshet

Lång sikt: Arbetslöshet Del Lång sikt: Arbetslöshet Arbetslöshet. Varför finns den? Varför är det ett problem? Vi kommer att lära oss att det finns olika typer av arbetslöshet, och olika anledningar. Tänk på att det här kapitlet

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års ekonomiska vårproposition I vårpropositionen skriver regeringen att Sveriges ekonomi växer snabbt. Prognosen för de kommande åren

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Sten Gellerstedt LO Adjungerad professor Luleå tekniska universitet LOs förbund rapporterar om fler utarmade jobb Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Läs mer

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och

I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och I Sverige produceras under ett år varor och tjänster för ca 2 600 000 000 000 kronor Hur går det egentligen till när det bestäms -vilka varor och tjänster som produceras -på vilket sätt dessa produceras

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011. OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen för 2011 OFRs RAPPORTSERIE OFFENTLIG SEKTOR I FOKUS 1/2010 Sid 1 (5) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i budgetpropositionen

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap

Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden. Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Den tredje industriella revolutionen och den svenska arbetsmarknaden Föreläsning Lena Gonäs februari 2009 Arbetsvetenskap Uppläggning av föreläsningen Begrepp och grundläggande fakta Den tredje industriella

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen

Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering. Jörgen Ödalen Internationell politik 1 Föreläsning 10. Globalisering Jörgen Ödalen jorgen.odalen@liu.se Vad är globalisering? Tre olika perspektiv: Hyperglobalister: Globalisering är ett verkligt och nytt fenomen. sprider

Läs mer

Frihandel hur kan den gynna oss?

Frihandel hur kan den gynna oss? Frihandel hur kan den gynna oss? Exploderande debatt om globaliseringen de senaste åren Outsourcing av produktion till låglöneländer ( nearsourcing till Baltikum och Polen) Den korrekta termen borde vara

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING

ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING ARBETSLIV OCH INDIVIDUALISERING Tillämpad sociologi VT2011 Mattias Bengtsson Sociologiska institutionen Göteborgs universitet Mattias.Bengtsson@sociology.gu.se Individualisering ett mångtydigt och flerdimensionellt

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport, tredje kvartalet 2014 Fakta och prognoser Enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel Företagarpanelen utgörs av ca 8500 företagare, varav ca 850 i Skåne

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25

Labour Cost Index. Bakgrund. Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Fokus på arbetsmarknad och utbildning Jenny Karlsson 25 Kristian Söderholm 25 Som medlemsland i EU är Sverige, liksom övriga medlemsländer, skyldiga att för varje kvartal leverera ett arbetskostnadsindex,

Läs mer

2005:6. Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv ISSN

2005:6. Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv ISSN 005:6 Sjukfrånvaron i Sverige i ett europeiskt perspektiv 1983 004 ISSN 1653-359 1 Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Den snabba ökningen av sjukfrånvaron i Sverige mellan 1998 och 003 väckte frågor om i

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

EUs lägsta arbetslöshet till 2020

EUs lägsta arbetslöshet till 2020 EUs lägsta arbetslöshet till 2020 Stefan Löfven SEB 26 september 2013 AGENDA Vår målsättning och huvudinriktning God tillgång på kvalificerad arbetskraft Ett växande näringsliv för fler i arbete Socialdemokraterna

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 3 mars 2005 Baltikum snabbväxande ekonomier men få nya jobb skapas Bland de nya EU-medlemmarna är det de baltiska länderna som framstår som snabbväxare. Under perioden 1996-2004

Läs mer