Ny Tid Rapport 7. Mats Wingborg Strategier för en global fackföreningsrörelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny Tid Rapport 7. Mats Wingborg Strategier för en global fackföreningsrörelse"

Transkript

1 NyTid Rapport7 MatsWingborg Strategierförenglobal fackföreningsrörelse

2 MatsWingborg Strategierförenglobal fackföreningsrörelse 2

3 Publiceratiseptember2011 FörfattarenochArenaIdé Bild:NASAviaWikimediaCommons ArenaIdéärendelavArenagruppen Arenagruppen Drottninggatan Stockholm Tel(vx) Fax: NyTidärettprojektinomtankesmedjanArenaIdé.Syftetärattbefrämjaenradikaloch progressividéutvecklinginomolikapolitikområden.projektetkommerattsökainspiration frånsåvälandraländersomdesenasteforskarrönen. Inomprojektetkommerviattpublicerarapporterochuppsatserkringenradfrågorochmed enbredansats.rapporternakommerattpresenterasochdiskuteraspåoffentliga seminarier. 3

4 MatsWingborg Strategierförenglobalfackföreningsrörelse Arbetarrörelsenskärna 5 Ikölvattnetavfinanskrisen 7 Denglobalaarbetslösheten 9 Arbetslösheteniolikaregioner 11 Denglobalaarbetsmarknaden 13 OlikabranscheriEuropa 14 Globalafackföreningsrörelsen denljusabilden 15 Globalafackföreningsrörelsen problemen 17 Såserdetglobalafacketsstyrkautidag 18 Denfackligapotentialen 19 Etttydligtmönsteriframgångarna 21 Vadärfackligstyrka 23 Facketochstrejkvapnet 24 Slutsatser 28 TillbakatillSriLanka 29 Skriftensslutsatserisammanfattning:Femtonteseromarbetarrörelsen, facketochglobaliseringen 30 Förkortningar 33 Källor 35 4

5 Arbetarrörelsenskärna Kvinnorifärgstarkasarisharklättratuppitropiskabodhiträd.Debevakardenavlångaklädfabriken.Måletäratthållastrejkbrytareborta.Ennykonfliktharbrutitutidenekonomiska frizonen Katunayake nära Sri Lankas internationella flygplats. I den avgränsade enklaven, exporterastillomvärlden. Katunayake är Sri Lankas största ekonomiska frizon och uppfyller reglerna för en så kallad tvingatbådeföretagochregeringentillreträtter. *** Enkärnaiarbetarrörelsensstrategiärattenaochorganiseraarbetaremedmåletattdriva frambättrelevnadsvillkor.fördenfackligagrenenavarbetarrörelsenärdettahuvudsyftet. För den partipolitiska grenen är strategin mer sammansatt. För arbetarrörelsens partier är omgärdad av murar och taggtråd, arbetar nästan personer. De flesta jobbar i klädfabriker,menmångaocksåmedtillverkningavelektronikochlivsmedel.alltsomtillverkas ExportProcessingZone.MenKatunayakeharocksåblivitenbasförlandetsstarkastefackförbund,FTZ&GSEU.Strejkernainomexportsektornharsäntsvallvågorinomekonominoch detnödvändigtattocksåorganiseraandraskiktisamhälletellersamarbetamedandrapartierförattuppnåkoalitioner.inågrafallharsocialdemokratiskaochsocialistiskapartiertill partipolitiken. 1 Ett klassiskt problem är hur man ska definiera arbetare. I den traditionella marxismen var arbetareidentisktmedindustriarbetare.densnävadefinitionenärsedanlängeöverspelad. Nutidasociologiskadefinitionertarfastapåmänniskorspositioniarbetslivet.Enarbetareär och med en svag bas inom arbetarklassen. Ett exempel på det är Frankrike där Socialistpartiet inte har något riktigt stöd från fackföreningsrörelsen. En del av den franska fackföreningsrörelsenärkoppladtillkommunistpartiet,enannandelvärnarsittoberoendefrån enpersonsomutförettavlönatarbeteochdärarbetetärkontrolleratochstyrtavarbetsgivaren.menävenmeddennapreciseringärbegreppetvagt.ivilkengradskaarbetetvara 1 FörmerresonemangkringdettaseDestoltaförlorarna.BerättelserfrånFrankrike,Svenning,Olle&Svenning,Erik,Sekel Bokförlag,

6 kontrollerat av arbetsgivaren? Hur definiera de grupper som befinner sig utanför arbetsmarknaden? Detexisterarinteheller någongivenkopplingmellanarbetarklassochtillgångtillvälfärd.i ettglobaltperspektivärarbetarklassintealltididentisktmeddemestfattiga.idefattigaste utvecklingsländerna leverde flestapåfamiljejordbruk,människorärinteanställda utanen formavegenföretagare,detvillsägadetillhörengruppsomintebrukarräknastillarbetarklassen. Problemenmed begreppetarbetarklassärmångaochdelvisolösliga.meninnanvislänger de gamla teoribildningarna överbord borde vi fundera på vad som behöver behållas, vilka begreppochteoriervifortfarandeharanvändningav. Analyseravvadsomärarbetarklassharaldrighaftnågotvärdeisig.Skadetvarafruktbart att dela upp människor i olika kategorier måste själva uppdelningarna ha ett syfte. Inom marxismenvarsyftetspecifikt.arbetarklassenspositiongjordeattdenhadeenpotentialatt förändrasamhället.mendåkrävdesattarbetarklassenorganiseradesigochuppträddeenat. Genom facklig organisering kunde arbetarna kräva kollektivavtal. Ytterst fanns hotet om strejk. Idagfinnsskälattvidgateorierna.Framföralltbehövsenvidaresynpåvadsomärarbetarklass. Eller kanske att ersätta hela uttrycket med ett vidare begrepp. Det är de teoretiska sambanden,intebegreppet,somärviktigt.för hurviänvriderochvänderpådefinitioner kvarstårettavgörandefaktum:enavgörandebetingelseförarbetarrörelsensmöjligheterär människorspositioneriarbetslivet.ettförändratarbetslivförändrarocksåarbetarrörelsen. Alltoftaretaranalyseravarbetarrörelsensmöjligheterenbartsinutgångspunktiidémässiga trender och svängningar. Det är förstås viktigt, men ofta saknas en annan pusselbit: den materiellabetingelsenförenstarkarbetarrörelse. Denna skrift analyserar möjligheterna för arbetarrörelsen i ett globalt perspektiv. I förgrundenstårdeninternationellafackligarörelsen.avgörandeföranalysenärdedramatiska 6

7 förändringar som skett av det globala arbetslivet under de senaste decennierna. Finanskrisen har drivit fram snabba förändringar och den successivt alltmer integrerade världsekonominharfåtteffekterförvarendaarbetsplatsochförallasomfårsinförsörjninggenom arbete. En central tes i denna skrift är att förändringarna på den globala arbetsmarknaden också förändratarbetarrörelsensmöjligheter.denyaförutsättningarnamåsteisinturgöraavtryck iarbetarrörelsensstrategi.utgångspunktenärmänniskorsförändradepositioniarbetslivet. Det handlar om arbetslöshet, om vilka sektorer av det globala arbetslivet som växer och minskar,omförändringariarbetetsinnehålloch omnyaklassklyftorochskillnaderivillkor mellankvinnorochmän. Ikölvattnetavfinanskrisen Detsom2008togsinstartmedLehmanBrotherskonkursutveckladestilldenvärstafinanskrisensedan 1930 taletsstoradepression.iettslagblevenradavdetsenastedecenniets centrala ekonomiska premisser överspelade. Tilltron till den oreglerade marknaden fick en ordentligknäck.deländersomklaradefinanskrisenbästvardesomhadestarkastoffentlig välfärd, som de nordiska länderna och Tyskland, medan det avreglerade Irland hamnade i akut ekonomisk kris. Eller som Joseph Stiglitz, Världsbankens tidigare chefsekonom, uttrycker det: Irland har hamnat i kris framför allt för att man följt en ortodox marknadsfilosofi:medohämmadavregleringsomskapadeenuppsvälldfinanssektor,politikernaskröt omtillväxtenmentogintenotisomriskerna. 2 Den globala finanskrisen drev på förändringar av den globala arbetsmarknaden som hade tagitsinstartredaninnan.förändringstaktenaccelereradeochdenyastrukturernablevtydliga.finanskrisensförloppillustreradeocksåintegrationenavdenglobalaekonomin.kriseri vissa delar av ekonomin fick omedelbar effekt på andra delar. Även utvecklingsländerna drogsmed. 2 Coats,David(red.),Exitingfromthecrisis:towardsamodelofmoreequitableandsustainablegrowth,ETUC,2011,sid11. 7

8 DenekonomiskakrisenstartadeiUSA.Nedgångenleddetillattmångaamerikanerskötupp sinaplanerpåattköpanybil.enkonsekvensblevuppsägningarinomdenamerikanskabilindustrin. Den försvagade ekonomin drabbade en lång kedja av leverantörer. I Liberia avskedades arbetare på gummiplantager som en konsekvens av minskad efterfrågan på bildäck. I både USA och Liberia förlorade alltså arbetare sina jobb. Men effekten av att förlora sitt jobb i ett industrialiserat land och i ett utvecklingsland är långt ifrån desamma. I industrialiserade länder finns för det mesta någon form av försäkringssystem som skydd mot arbetslöshet,ävenomskyddetärlångtsämreiusaäninordeuropa. Närkrisenslårmotfattigaländerfinnsingetekonomisktskydd,människorslungasdirektner i armod. Men det finns också andra skillnader mellan nord och syd. I den rika världen har betydligt fler människor en anställning. I utvecklingsländer är den informella ekonomin större. Finanskrisen ledde till en ökad arbetslöshet, men allra mest ökade arbetslösheten i rika länder.iutvecklingsländerfannsredanfrånbörjanfärrejobb,därförfannsocksåfärrejobb attförlora.men ifattigastaterpåverkadesävenmänniskorutananställningaravdenekonomiskanedgången.närkärngruppermedanställningarförloradesinajobbminskadeockså efterfråganpåtjänsterinomdeninformellaekonomin. Idagservienlångsamåterhämtningavdenglobalaekonomin.Samtidigthararbetslösheten bititsigfast.dettaärettavvärldsekonominsmestoroandekännetecken,tillväxtutanökad sysselsättning,detsompåengelskakallas joblessgrowth.enannanoroandeförändringär dendramatiskaökningenavotryggajobb,detsomkallas precariouswork.detärsärskilt vanligtattkvinnorharotryggaanställningar. 3 Både arbetslöshet och osäkra och tillfälliga arbeten försvagar fackföreningsrörelsens förhandlingsstyrka. Det är följdriktigt att lönernas andel av länders totala BNP successivt har sjunkitsamtidigtsomföretagensvinsterharökat.dettaärisinturenavdeviktigasteför 3 SeblandannatLivingwitheconomicinsecurity womeninprecariouswork,ituc,

9 klaringarnatillattdeekonomiskaklyftornaökarideflestaavvärldensländer.isverigebörjade klyftorna öka 1980, men det är under senare år som utvecklingen mot ökade klyftor tagitrejälfart. Det är inte bara nyliberaler som fått överge sina ekonomiska mantran. Den globalt integrerade ekonomin har också tvingat arbetarrörelsen att ompröva många idéer. Den nationelltgrundadekeynesianismenharnåttvägsände.enstatkaninteeffektivtstimulera ekonominenbartinomdetegnalandeteftersomstoradelaravstimulansenläckerutiden globala ekonomin. En politik för full sysselsättning måste främst bygga på verktyg som utbildning, livslångt lärande, jobbcoachning och offentlig välfärd inte på en kortsiktig konjunkturpolitik. 4 Mångamänniskorivärldenharfåttenhögremateriellstandardunderdesenastedecennierna. Även medellivslängden har ökat generellt bland utvecklingsländer, men allra mest i östraasien.attettlandärindragetidenglobalaekonominäringengarantiförökadvälfärd, men däremot finns inga exempel på utvecklingsländer som haft ekonomisk tillväxt och fattigdomsminskning samtidigt som manvarit bortkopplad från den globala produktionens nätverk. Enslutsatsärgiven:Arbetarrörelsenförsvarardengenerellavälfärden,menmöjlighetenatt byggamurarochståutanfördenglobalamarknadenärstängd. Denglobalaarbetslösheten FN organet ILO (International Labour organisation) upprättar statistik över den globala arbetslösheten. Statistiken är av många skäl osäker och måste tas med en viss nypa salt, samtidigtärdetdemesttillförlitligauppgiftersomfinns. 4 FörettmerutförligtresonemangomkeynesianismenssvårigheteridagensekonomiseFrigörelsefrånKeynesär nödvändig,nilsson,anders&nyström,örjan,tiden,nr2/2011.seävensammaförfattaresstudiedenglobalautmaningen ochjämlikhetensgrunder,arbetarrörelsenstankesmedja,

10 EnligtILOfanns205miljonerarbetslösamänniskorivärlden 2010,vilketinnebärenglobal arbetslöshetpåomkring6,2procent.detbetyderattarbetslöshetenökatjämförtmed2007, detvillsägaförefinanskrisen,dåmotsvarandesiffravar5,6procent. Ungdomsarbetslösheten är ungefär dubbelt så hög som den generella arbetslösheten. I synnerhet inom EU har ungdomsarbetslösheten bitit sig fast på en betydligt högre nivå än förefinanskrisen. ILOvisarattandelenavvärldensbefolkningsomharnågonformavsysselsättningharfallit från 2007 till För närvarande är andelen med arbete 61,2 procent, vilket är en halv procentenhet lägre än före finanskrisen. Det betyder att många länder inte har tillräckligt med jobb att erbjuda en snabbt växande arbetskraft. I synnerhet på den afrikanska kontinentenärarbetslöshetenpolitisksprängkraft.avutexamineradeungdomarsomsökersig utiarbetslivetärdetendastvartiondesomfårettjobb. 5 På grund av den ökade arbetslösheten finns allt fler som ifrågasätter om det kommer att vara möjligt att uppnå millenniemålet om en halvering av fattigdomen till Före den finansiella krisen såg det ganska hoppfullt ut. Under en lång period sjönk fattigdomen. Mellan1990och2005minskadeantaletsomlevdepåmindreän1,25dollarperdagfrån1,8 till1,4miljardermänniskor. 6 IframföralltöstraAsienharstoragrupperavmänniskor lyftsuturfattigdom,medan den ekonomiska kräftgången präglar många av länderna i Afrika söder om Sahara. Flera afrikanskaländerharvisserligenhaftekonomisktillväxt,menutanattsysselsättningenökat. Dåväxervälståndetinommedelklassen,mentrickle down effektenblirminimal.fåsmulor fallerfrånderikasbord. Det går att dra lärdomar av de länder där fattigdomen minskat, även om varje land har specifikaförutsättningar.enslutsatsärattdetinteräckermedekonomisktillväxt.vadsom behövsärentillväxtsomskaparjobb. 5 GlobalEmploymentTrends,ILO, A.a. 10

11 Ideallrafattigasteländernafinnsenspecifikförklaringtill joblessgrowth.därharglobaliseringen skurit av sambandet mellan industri och jordbruk. Tidigare skapade fabrikerna i städernainkomstersomanvändesförattköpalivsmedelfrånlandsbygden.idaglederökade inkomster snarare till att länderna börjar importera livsmedel, vilket inte gynnar det egna jordbruket. Enannanorsakärattproduktionenförexportkontrollerasavstoratransnationellaföretag som ofta försöker att minimera antalet fast anställda. Företagen föredrar att hyra in personal från bemanningsföretag eller anställa på korttidskontrakt. Dessutom har de stora globalainstitutionernatvingatutvecklingsländernaattstramaåt.förattfålånochkrediter har länderna varit tvungna att dra ner på offentliga utgifter, privatisera och avreglera. Miljontals människor har förlorat offentliga anställningar utan att hitta nya jobb inom den privatasektorn. Menkanskedetfinnslösningarpådessaödesfrågor.Dethävdaråtminstoneförfattarnatill ennystudieutgivenavfn organetunrisd. 7 Enligtstudienbehöverlänkenmellanindustri och jordbruk stärkas. Det kan ske genom att staten i fattiga länder främjar efterfrågan på inhemska jordbruksvaror. Staterna bör också investera i utbildning och infrastruktur, inte minst inom sektorer som energi och transporter. Det skapar jobb och stärker landets konkurrenskraft.därigenomstärksocksålandetsindustrisektor. Förarbetarrörelsenärenpolitiksomskaparjobbcentral.Ekonomisktillväxtärennödvändig menintetillräckligförutsättningförattklarasysselsättningen.fenomenet joblessgrowth visar att politiken behöver fler stöttepelare. I utvecklingsländer är det särskilt avgörande medenpolitiksomskaparflerjobb.iannatfallblirdetsvårtattminskafattigdomen.men enökadtillväxträckerinte,detbehövsocksåenpolitiksomstödjerjordbruket. Arbetslösheteniolikaregioner Denglobalaarbetslöshetenskiljersigstarktmellanolikaregioner.Högstärarbetslösheteni Mellanöstern och lägst i östra Asien.I Europa är arbetslösheten betydligt högre i Syd och 7 CombatingPovertyandInequality,UNRISD,

12 Östeuropaäni Västeuropa.ISydasienochAfrikasöder omsaharatillhör cirkafyra femtedelar av arbetskraften den informella ekonomin, många får sin försörjning genom familjejordbruk.idessaregionerärocksåklyftanmellanmänochkvinnorsärskiltstark,detärbetydligtvanligareattmänharenanställningochregelbundeninkomst. 8 ILO:sstatistikvisarocksåattdenglobalaarbetslöshetenblandmänärnågothögreänbland kvinnor. En förklaring till det är att arbetslösheten anger andelen utan arbete av arbetskraften. Men globalt sett är kvinnor kraftigt överrepresenterade i gruppen som inte tillhör arbetskraften,detvillsägasomvarkenharettarbeteellersökerettarbete.enförklaringtill detta är att många kvinnor utför oavlönat arbete i hemmen. Men även här finns stora regionalaskillnader.inordafrikaärarbetslöshetenhögreblandkvinnoränblandmän,där harmångakvinnorsöktsigutpåarbetsmarknadenmenutanattfåjobb. 9 Den globala finanskrisen innebar en ökad arbetslöshet för både kvinnor och män, men arbetslösheten ökade ännu mer bland männen. Orsaken till detta är att arbetslösheten ökade särskilt mycket inom mansdominerade branscher, som byggindustrin och finanssektorn. Även ILO styrker tesen om fortsatt jobless growth. I sin analys konstaterar man att den fortsatthögaarbetslöshetenståristarkkontrasttillden återhämtning somskettavden globala ekonomin i form av ökad BNP, tillväxt och handel. Den förbättrade ekonomin har inte skapat den ökning av sysselsättning som man kunde förvänta sig. Den som granskar statistiken närmare finner att det framför allt är i den industrialiserade världen, däribland inomeu,somarbetslöshetenharfastnatpåenhögnivå.iutvecklingsländerökardäremot sysselsättningen, visserligen ofta från en låg nivå, men trenden är ändå mer positiv. Även östra Asien skiljer sig från övriga världen genom en mycket bättre återhämtning av sysselsättningefterfinanskrisen GlobalEmploymentTrends,ILO, A.a. 10 A.a. 12

13 Denglobalaarbetsmarknaden I Sverige har jobben inom jordbruket successivt minskat under de senaste hundra åren. Denglobalabildenavarbetsmarknadenärmycketannorlunda.Framtill2001fannsdeflesta Länge ökade i stället andelen anställda inom industrin, för att nå sin topp Flest anställdaisverigefinnssedanlängeinomdenständigtväxandeservicenäringen. anställdainomjordbruket,somdåpasseradesavservicenäringen.vidareharandelensysselsattainomindustrinsuccessivtökat,från20procent2000tillungefär23procentidag. 11 För närvarande arbetar ungefär 42 procent av den globala arbetskraften inom servicenäringen,35procentinomjordbruketoch23procentinomindustrin. 12 Underdetsenasteårtiondethardenglobalaindustriproduktionenökatkraftigt,inteminsti ländersomkinaochindien.somframgåravstatistikenhardetocksåletttillenvissökning av industrianställda i världen. Men framför allt är det antalet anställda i servicenäringarna somökar. 13 Trenden är att urbaniseringen fortsätter, varje år flyttar miljontals människor från landsbygdentillstäderna.allrasnabbastskeromflyttningfrånlandsbygdentillstädernaikina,där hälftenavdenglobalaurbaniseringensker. Många som kommer till städerna får jobb inom industrin, men ännu fler får jobb inom handel,kommunikation,utbildningochsjukvård.äveniindienökarantaletindustriarbetare, menännusnabbareantaletsomarbetarinomservicenäringar. En slutsats av den förändrade globala arbetsmarknaden är att ökningen av industriproduktionen framför allt beror på tekniska innovationer och ökad produktivitet och i mindregradpåattflerarbetarinomindustrin.densnabbaindustrialiseringsomskettiasien underdesenasteårtiondenaskiljersigdärförfråndenindustrialiseringsomtogfartieuropa 11 A.a. 12 A.a. 13 A.a. 13

14 under1880 talet.dåskeddeensnabbökningavbådeandelenochantaletindustriarbetare, även i Asien ökar visserligen industriarbetarna, men inte alls lika snabbt som det en gång gjordeieuropa. Även på en annan punkt skiljer sig industrialiseringen i Asien från den tidigare i Europa. I Asienärenmycketstorandelavindustriarbetarnakvinnor.Inomdenlättarekonsumtionsindustrin somtillverkningavkläder,skorochelektronik dominerarkvinnorna.näreuropa engångindustrialiseradesvarmännenistormajoritet. OlikabranscheriEuropa När det gäller olika branschers utveckling finns stora skillnader mellan olika regioner i världen.fråganharstorstrategiskbetydelsefördenglobalaarbetarrörelsen. Särskilt dramatiska är förändringarna av industriarbetet. I den rika världen (OECD länder, däriblandeu)harantalet industriarbetareminskat,underdensenastetioårsperiodenmed ungefärenmiljonperår.tvärtomärdetiöstraasien,sydostasienochsydasien,därdetsker enökningavantaletindustriarbetare.iöstraasienharantaletindustriarbetareökatmed30 miljonerochisydasienmed50miljonerunderdetsenasteårtiondet.särskiltmångahargått frånjordbruktillindustriikinaochindien.ävenilatinamerikaökarantaletindustriarbetare, men inte lika snabbt som i Asien. I Afrika ökar antalet industriarbetare, men från en låg nivå. 14 Under början av 1800 talet växte den första industriarbetarklassen fram i Storbritannien. Industrialismen spred sig på den europeiska kontinenten och skapade en bas för arbetarrörelsen. Till utvecklingsländerna kom industrialismen som en följd av kolonialismen, men denindustriellabasenfannskvarieuropa. I dag är bilden av den globala industriarbetarklassen radikalt annorlunda. Om man slår sammanöstasienochsydostasienfinns52procentavvärldensindustriarbetareinomdenna 14 A.a. 14

15 region. Inräknat Sydasien och Mellanöstern finns 75 procent av världens industriarbetare i Asien. 15 FörKarlMarxhadeindustriarbetarklassenensärskildsprängkraft.Idetväxandeproletariatet fanns fröet till social omdaning. Stämmer den analysen är Asiens överbefolkade industrisamhällen med många unga kvinnliga industriarbetare av särskild strategisk betydelse för denglobalaarbetarrörelsen. Men det var mycket som Marx inte förutsåg, som den växande servicesektorn och den offentligasektorn.idagärarbetarklassenlångtstörreänindustriarbetarklassen.ialladelar avvärldenärservicesektornidagstörreänindustrisektorn,baraiöstraasienfinnsnästan likamångaanställdainomindustrinsominomservice. Globalafackföreningsrörelsen denljusabilden För att reda ut vad den nya globala arbetsmarknaden betyder för den globala fackliga rörelsenmåsteviförstundersökavaddetglobalafacketärförslagsorganisation.detfinns bådenågotväldigtimponerandemeddetglobalafacketochannatsomäroroande.vibörjar meddenljusabildenförattsedantaossanproblemen. Denglobalafackföreningsrörelsenärvärldensstörstafolkrörelse.Ingenannanglobalrörelse har lika många individuella medlemmar. Ändå är det sällan som medlemmar i IF Metall, Kommunal ochsktftänkerpåsigsjälvasommedlemmarienglobalrörelse,manidentifierar sig som metallare, kommunalare eller SKTF:are eller möjligen som LO eller TCOmedlem,menintesomendelavInternationellaFackligaSamorganisationen(IFS). IFSärenglobalfackligsammanslutningförfackligacentralorganisationermedomkring175 miljoner medlemmar. LO, TCO och Saco tillhör IFS. Dessa tre centralorganisationer tillhör ocksåeuropafacket(efs). 15 A.a. 15

16 Mendetinternationellafackligasamarbetetskerävenpåandranivåer.Förfackförbundfinns fackligabranschorganisationerpåglobalnivå.ifackligasammanhangkallasdessaförguf:ar (Global Union Federation). Några av de största GUF:arna är IMF (för metallsektorn), ICEM (industri och gruvsektorn), ITF(transport), UNI(handel), IUL(lantbruk och hotell) och ISKA (offentligsektor).guf:arnaharfåttenalltstörrebetydelse,desluterglobalaramavtalmed transnationellaföretag.förnärvarandefinnsetthundratalglobalaramavtal.ettantalföretagmedhuvudkontorisverigeharslutitsådanaavtalmedguf:ar,däriblandskf,h&m,sca, Electrolux,Securitas,IkeaochSkanska.AllraflestglobalaramavtalharslutitsmellanGUF:ar och transnationella företag med huvudkontor i Tyskland. Det är avtal som den tyska fackföreningsrörelsendrivitfram. Ävenpåkoncernnivåfinnsettglobaltfackligtsamarbete.Påeuropeisknivåfinnseuropeiska företagsråd. Varje företag med minst 1000 anställda inom EU och EES området och med 150 anställda i minst två länder är skyldiga att upprätta ett europeiskt företagsråd. Företagenärskyldigaattbetaladeeuropeiskaföretagsrådensåattdekanarrangeraminsttvå mötenperår.iföretagsrådenärdesvenskarepresentanternaalltidutseddaavfacket,men detgällerinteförsödraeuropadärfacketärsvagare. På global nivå finns globala fackliga världsråd (GFV). Inom råden bedrivs ett världsomspännandekoncernfackligtsamarbete.transnationellaföretaghardockingenskyldighet attbetalaförkoncernfackligverksamhetpåglobalnivå.därförärglobalafackligavärldsråd mer ovanliga än europeiska företagsråd. Flera stora företag har ändå gått med på att finansieravärldsrådensverksamhet,ettsådantföretagärsvenskaskf. Detfinnsmångaorganisationerivärldensomsjälvakallarsigfackligamensominteuppfyller de kriterier som ställts upp av IFS. Hit hör den statligt styrda fackföreningsrörelsen i Kina, men också fackföreningar i Centralamerika och Pakistan som kontrolleras av arbetsgivare. Andraorganisationeruppfyllerintekriteriernadärförattdeintefungerardemokratiskteller styrsavpolitiskapartier. 16

17 Fackliga organisationer är folkrörelser, men också något annat än folkrörelser. Facket bedriver intebaraopinion utansluterocksåkollektivavtal.facketärennormerandekraft i samhällettillskillnadfrånandratyperavfolkrörelser. Globalafackföreningsrörelsen problemen FackföreningsrörelsenuppstodiStorbritannienunderbörjanav1800 talet.europaärfackföreningsrörelsens kärnland. Men under flera decennier har fackföreningsrörelsen tappat rejältieuropa.organisationsgradenharsjunkitdramatisktiländersomfrankrike,tyskland ochstorbritannien.ifrankrikeärfärreänvartiondeanställdmedlemifacket. ÄveniSverigeharorganisationsgradensjunkit,ävenomorganisationsgradenfortfarandehör till de högsta i Europa. Under många år har LO tappat medlemmar, både på grund av att arbetarjobbenblivitfärreochförattflerväljerattståutanförfacket.samtidigtharsacoökat antaletmedlemmarmedantcoistortsettståttstill.idaghartcoochsacotillsammansfler medlemmaränlo.ävenorganisationsgradenäridaghögreblandtjänstemänänblandlomedlemmar. Imångastudiergranskasorsakernatillattdefackligaorganisationernatappatmedlemmari Europa.Förklaringarnaärmånga,mendenviktigasteärattlagstiftningochpolitikförändrats imerantifackligriktning.dethandlarframföralltomattkollektivavtalenförsvagatsochatt facketsmöjlighetertillinflytandebeskurits.istorbritannienminskadefacketsärskiltmycket redan under Margaret Thatchers styre I Sverige införde den borgerliga regeringenökadeavgiftertilla kassan,vilketbidrogtillattfackettappademedlemmar(ävenom mankanståkvarsommedlemfastänmangåttura kassan). Menantifackligpolitikräcker inteförattförklaramedlemsraset.iallaländerharpersoner med tillfälliga anställningar eller korttidskontrakt och anställda i bemanningsföretag ökat kraftigt.dessakategorieravanställdaärsvårareattorganisera,deharosäkraanställningsvillkorochärmindrebenägnaatttastridmedarbetsgivaren,mångaärocksåinställdapåatt fåbytajobbochbranschochdåblirdetintelikaintressantattgåmedifacket. 17

18 Menintehellerökningenavosäkrajobbräckerförattförklaradetminskandeantaletmedlemmarinom deneuropeiskafackföreningsrörelsen.detärsärskiltmångaungamänniskor somväljerattståvidsidanavfacketochdennatendensärsärskiltstarkistorstadsområden. I Stockholm är organisationsgraden inom LO 15 procent lägre än i Sverige i dess helhet. Tendensen är alarmerande, om unga i storstäderna inte går med i facket finns risk för att nedgångenspridersiguppiåldrarnaochattmindreorterföljerefterstorstäderna. EnannanorsaktilldenfackliganedgångeniEuropaärdenminskadeorganisationsgradeni Öst ochcentraleuropa.närländernadärvarkoppladetillsovjetblocketvardetobligatoriskt attgåmedidestatskontrolleradefackföreningarna.nuharfackföreningsrörelsendemokratiserats,antingengenomattnyaorganisationerbildatsellergenomattdegamlaharreformerats.menifleraländerharfackföreningsrörelsenfortsattdåligtrykteochmedlemstappet håller i sig. Särskilt tydlig har den fortsatta nedgången varit i Baltikum, Ungern och Rumänien. I andra länder i Öst och Centraleuropa har facket fortfarande många medlemmar,detgällersärskiltfackenirysslandochukrainasomsedanfleraårtillbakaärmedlemmariifs. Såserdetglobalafacketsstyrkautidag MedandetglobalafackethartappatistyrkaiEuropahardetskettenvissuppgångiAsien, Latinamerika och Afrika. I USA har fackettappat medlemmar under en lång tid, men 2010 byttestrendenochfacketökadesittmedlemstalförförstagångenpålänge.totaltsetthar detglobalafackettappatmedlemmarunderdetvåsenastedecennierna.menifsharändå ungefär lika många medlemmar som sin föregångare FFI. Det beror framför allt på att de reformeradefackenirysslandochukrainagåttmediifsochbidragitmedennymedlemskader. Det globala facket, IFS, har sin bas i Europa. Av IFS 175 miljoner medlemmar finns drygt hälften i Europa. De europeiska fackliga medlemmarna kan delas upp i två huvudgrupper. Omkring30procentavIFS:smedlemmarfinnsinomEU,medan23procentbeståravdereformeradefackeniRysslandochUkraina(deryskafackenharhuvuddelenavmedlemmarna ieuropa). 18

19 Därutöverfinns18procentavdefackligamedlemmarnainomIFSiAsien,10procentiLatinamerika,7procentiAfrika,6procentiNordamerikaoch6procentiAustralien,NyaZeeland ochoceanien. 16 Det globala fackets struktur är i hög grad styrd av dess historia. Facket är fortfarande starkastieuropa.samtidigtärdetieuropasomfackettappatmest.iasienfinnsdenstörsta arbetskraften och de flesta industriarbetarna. Facket växer där, men antalet medlemmar bordevaraännustörre. Denfackligapotentialen Landstudieravfackligaframgångarunderdesenastedecenniernagertydligasignaleromvar potentialen till framgångar är störst. Två betingelser är avgörande, att det skett en demokratisering av landet som tillåter fria fackföreningar och att det skett en industrialiseringochenurbanisering.idiktaturerslåsfacketner.ifattigastaterdärfamiljejordbruket dominerarärpotentialenförfackligaframgångarliten. Historierna om de största fackliga framgångarna de senaste decennierna uppvisar en dramaturgimedstoralikheter. Under 1986 exploderade strejkerna i Sydkorea. Epicentrum var industristaden Ulsan, med Hyundaisvarvochbilfabrik.Påettårökadeantaletstrejkerfrån278tillnästan4000.Den svallvåg som drog över landet förändrade de politiska förhållandena i grunden. Militärdiktaturenföll ochersattesavparlamentarism.regeringenblevtvungenattgodkännaden oberoende fackliga rörelsen KCTU. Den våg av facklig organisering som startat på destora industrierna i landet ledde i nästa skede till att den fackliga organiseringen ökade inom serviceochoffentligsektor. Ibörjanav2008ökadeåterrepressionenmotdenfackligarörelsen.Tillnypresidentvaldes Lee Myung bak, tidigare direktör för Hyundai i Ulsan. Sedan dess har hundratals fackliga 16 ITUC:smedlemsregister,

20 företrädaregripitsochfängslatsförattde störtlandetsaffärsliv,detvillsägaorganiserat strejker.kctu:sstörstaförbundärfortfarandemetallfacket.landetsstörstafackklubb,med 26000medlemmar,finnspåHyundaisbilfabrikiUlsan. 17 CUTiBrasilienärLatinamerikasmäktigastefackligarörelse.Rörelsentogsinstartpåbil och elektronikindustrier i megastaden São Paulo under början av 1980 talet. En av de fackligt aktivaviddetsvenskaföretagetscaniavarluizinácioluladasilva,kalladlulaifolkmun.han StrejkernaiBrasilienökadetrycketmotlandetsmilitärjunta.Juntanhadefrånbörjanhaftett unisont stöd från de stora företagen. Nu blev företagen allt mer splittrade. Flera företag förespråkadeparlamentarismochlagligafackligarättigheterförattfåstabilitetilandet.det blevslutetpåmilitärjuntansomslutligenföll1985. CUTharfortsattattväxa.Fortfarandefinnsenbasblandarbetarepåstoraindustrier,men nuväxerrörelsensnabbastinomdenoffentligasektorn.inomcutfinnsocksålatinamerikas varmedochbildadebådecutocharbetarpartietpt,somskulleförahonomtillpresidentposten. störstalantarbetarfack.när Lula blevpresidentgavhanekonomisktstödtillenfolkrörelsekonferens i kuststaden Porto Alegre. Det blev den rörelse som kallas för World Social Forum ellerjust PortoAlegre rörelsen. 18 Lulaspelarfortfarandeenstorrollibrasiliansk politik,men2010ficklandetsinförstakvinnligapresident,dilmarousseff.ävenhonenföreträdareförarbetarpartietpt. ParallelltmedfacketsgenombrottiBrasilienväxtedennyafackligarörelsenSolidaritetfram ipolen.basenfördennyarörelsenvarleninvarvetigdansk.strejkernadärifrånspredsigtill andraarbetsplatser.strejkledarevarlechwalesa.tioårsenareskullehanblipolensförsta folkvalda president. Det som startade som en polsk arbetarprotest blev startskottet till en demokratisering av hela Östeuropa. När Berlinmuren föll 1989 hade Polen redan haft sina förstafriaval.fortfarandeärsolidaritetpolensstörstafackligarörelse,menorganisationen 17 FörytterligareinformationomfacketiSydkoreaseWingborg,Mats,StoppaförföljelsenavSydkoreasfackligarörelse, Byggnads,IFMetall,Unionen, FörytterligareinformationomfacketiBrasilien,seLO TCOBiståndsnämndshemsida(www.lotcobistand.org/facket ivarlden/#/4546). 20

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD

Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD Arbetsmarknad i en globaliserad värld ARBETSMARKNAD I EN GLOBALISERAD VÄRLD FAKTA: ILO Ett självständigt fackorgan inom FN. ILO:s mål är att främja social rättvisa och humana arbetsvillkor. Det sker bland

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner !! Ekonomiska frizoner är ett hot mot den globala fackföreningsrörelsen. I zonerna finns många miljoner anställda, men nästan ingen tillåts att gå med i facket. Ofta är facklig verksamhet förbjuden i zonerna.

Läs mer

Tema: Ekonomiska frizoner

Tema: Ekonomiska frizoner ! Tema: Ekonomiska frizoner Bild omslag:: Metallindustriarbetare i Gujarat, Indien.! TEMA är en serie skrifter som ges ut av LO-TCO Biståndsnämnd för att tematiskt belysa och diskutera aktuella frågor

Läs mer

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend!

Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Svenska ungdomsjobb i EU- topp - Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend! Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna för unga, den 1 augusti i ett första steg följt av helt avskaffad nedsättning

Läs mer

Unga arbetstagares möte

Unga arbetstagares möte Unga arbetstagares möte Durban, Sydafrika lördag 24 november 2012 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv STÖDINFORMATION 0 I folkets intresse: ett ungdomsperspektiv Unga människor är en av samhällets

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN

Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN Den globala fackföreningsrörelsen DEN GLOBALA FACKFÖRENINGSRÖRELSEN FAKTA: FACKLIGA FÖRKORTNINGAR ITUC betyder International Trade Union Confederation. Ibland används den svenska förkortningen IFS (Internationella

Läs mer

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka.

Historik. Gemensamt sträcker sig förbundens historia mer än 100 år tillbaka. Historik Med Industrifacket Metall har de tongivande förbunden inom tillverkningsindustrin gått samman. Det nya förbundet har medlemmar från vitt skilda områden, alltifrån glasbruk och läkemedelstillverkning

Läs mer

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet

Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet 202 Kapitel 8 Det globaliserade arbetslivet Den ökade globala konkurrensen påverkar både företagen och arbetstagarna. Anställdas villkor har blivit osäkrare. Allt

Läs mer

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning

Save the world. Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Save the world Nord/syd; I-land/U-land; fattigdom; resursfördelning Olika indelningar av världen Olika indelningar av världen Första, andra och tredje världen Olika indelningar av världen Första, andra

Läs mer

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16

Krisen i ekonomin. Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen i ekonomin Roger Mörtvik 2012-02-16 Krisen utlöstes i september 2008 Investmentfirman Lehman Brothers går omkull vilket blir startskottet på en global finanskris Men grunderna till krisen var helt

Läs mer

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter

EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter EU och DU! Ta reda på vad som gäller och säg vad du tycker om Europeiska kommissionens politik om barnens rättigheter Plan arbetar över hela världen för att förbättra situationen för barn som lever i fattigdom

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Handelsstudie Island

Handelsstudie Island Handelsstudie Island Juni 2013 Andreas Thörnroos 2013-06-05 Sammanfattning Handelns utveckling totalt Sverige är ett av världens mest globaliserade länder och handeln har en avgörande betydelse för svensk

Läs mer

Utmaningar på arbetsmarknaden

Utmaningar på arbetsmarknaden Utmaningar på arbetsmarknaden Finansminister Anders Borg 4 juli 2012 Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q3 2009. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q3 2 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q3/ Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt Internationella

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns

Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns Förord Tco är en unik organisation. Utanför de nordiska länderna finns ingen motsvarighet någon annanstans. Hur kan det komma sig att denna udda fackliga företeelse växte sig stark? Varför blev organisationsgraden

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009

Hägringar. Jobbskaparna och jobbkaparna. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Hägringar Jobbskaparna och jobbkaparna Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv September 2009 Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv Mars 2010 Konsoliderad bruttoskuld, andel av BNP 140 120 100 80 60

Läs mer

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Oro för utarmade jobb och digital Taylorism Sten Gellerstedt LO Adjungerad professor Luleå tekniska universitet LOs förbund rapporterar om fler utarmade jobb Oro för utarmade jobb och digital Taylorism

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen

Europeiska handelsavtal ingen väg ur den globala krisen I en period av stora förändringar och osäkerhet är det den absolut sämsta tiden för afrikanska regeringar att skriva på bindande avtal som minskar rätten att själva bestämma över sin ekonomiska utveckling

Läs mer

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige

Q2 2012. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Sverige Q2 212 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige Innehåll Q2/12 Sverige 4 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 12 Internationella jämförelser Nord-

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet

1. Ekonomisk hållbarhet, 2. Ekologisk hållbarhet, 3. Social hållbarhet Globalisering innebär olika saker för olika människor, och ordet används för att beskriva olika realiteter. Därför kanske det är lika bra att börja med att klargöra det begrepp som ligger bakom denna diskussion.

Läs mer

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv!

Vårt samhälle. Kongress 2014. Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! 1 Vårt samhälle Kongress 2014 2 Var med och påverka ditt framtida arbetsliv! Kollektivtrafik. Barnomsorg. Utbildning i livets olika faser. Sjukvård. Föräldraförsäkring. Arbetsförmedling och arbetslöshetsförsäkring.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower

Q2 2007. Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige. En undersökningsrapport från Manpower Q2 27 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Sverige En undersökningsrapport från Manpower Manpower, Box 1125, 111 81 Stockholm www.manpower.se 26, Manpower Inc. All rights reserved. Innehåll Q2/7 Sverige 4

Läs mer

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik!

Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! Vi vill inte bara byta regering, vi vill byta politik! För mer information gå in på: www.lo.se/stockholmsmodellen Facket ska jobba för att individen får mer inflytande. Man 38 år, Byggnads Sluta jaga sjuka.

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier

1. Alla ska inkluderas i kampen att få tillbaka makten över våra ekonomier Strategiska prioriteringar för 2014-2018 för UNIs branschöverskridande avdelning för lika möjligheter (Ska antas av UNIs världskvinnokonferens i Kapstaden i december 2014) UNI Global Unions aktionsstrategi

Läs mer

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige

EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Rapport 2015:4 EU Innovation Scoreboard resultat för Sverige och Västsverige Varje år tar EU-kommissionen fram en rapport som mäter EU-ländernas forsknings och innovationsförmåga (Innovation Union Scoreboard).

Läs mer

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie

Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie 2009 : 2 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Byggbranschen i Stockholm - en specialstudie Byggindustrin är en konjunkturkänslig bransch som i högkonjunktur ofta drabbas av kapacitetsbegränsningar

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Samhällets ekonomi Familjens ekonomi Ekonomi = hushållning Budget = uppställning över inkomster och utgifter Bruttoinkomst = lön innan skatt Nettoinkomst = lön efterskatt Disponibel inkomst = nettoinkomst

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige

Kvartal 1 2006. Manpower Arbetsmarknadsbarometer. Manpower Employment Outlook Survey Sverige Kvartal 1 26 Manpower Arbetsmarknadsbarometer Manpower Employment Outlook Survey Sverige Manpower Employment Outlook Survey Sverige Innehåll Sverige 3 Regionala jämförelser Branschjämförelser Globalt 8

Läs mer

En glansfull framtid. Uno Westerlund

En glansfull framtid. Uno Westerlund En glansfull framtid Ur TCO:s historia 1944 2010 En glansfull framtid Ur TCO:s historia 1944-2010 En glansfull framtid Ur TCO:s historia 1944 2010 Innehållsförteckning En glansfull framtid Ur TCO:s historia

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010.

2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till och med år 2010. 2012-01-12 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:1 Utvecklingen på Eskilstunas arbetsmarknad till

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är:

Lund i siffror. OECD:s råd för att stärka konkurrenskraften i Köpenhamn och dess omgivning är: Kontakt: Daniel.svard@lund.se, 46-46 Jens.nilson@lund.se, 46-8269 1 (7) Öresundsregionens utmaningar I en rapport från OECD 1 lyfts två utmaningar fram som Köpenhamn, och i sin förlängning Öresundsregionen,

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden

Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Socialdemokraterna Stockholm 2010-08-19 Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden 2 (5) Socialdemokraternas handlingsplan för ordning och reda på arbetsmarknaden Arbetsmarknaden

Läs mer

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet:

Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: Depressionen. Varför fanns det ett stort uppsving från 1920-talet: o Stor industriell expansion i slutet 1900talet. USA hade passerat både GB och Tyskland. Världskriget hade betytt ett enormt uppsving.

Läs mer

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga

SVEKET. - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga SVEKET - så slår höjda arbetsgivaravgifter mot unga Inledning Samtliga oppositionspartier i Sveriges riksdag vill höja arbetsgivaravgifterna för unga. Givet dagens opinionsläge finns det därför en uppenbar

Läs mer

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998) 1 Vem bär skulden? Förhållande mellan U-hjälp och skuldåterbetalning till IMF: Guatemala: x 1,75 Angola: x 4 Peru: x 5 Indien: x 7 Indonesien: x 14,8 Genomsnitt i de fattigaste länderna: 2,77 ggr (1998)

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling

2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling 2012-06-02 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2012:5 Drivkrafter bakom näringslivets omvandling Sambandet

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

LÄRARHANDLEDNING. Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen LÄRARHANDLEDNING Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lärarhandledning Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete

Läs mer

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun

Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Linköpings Kommun Statistik & Utredningar Statistikinfo 2009:09 Utrikes födda ökar i Linköpings kommun Vid årsskiftet 2008 uppgick befolkningen i Linköping till 141 863 personer. Av dessa var 17 156 utrikes

Läs mer

Konjunkturutsikterna 2011

Konjunkturutsikterna 2011 1 Konjunkturutsikterna 2011 Det går bra i vår omgivning. Hänger Åland med? Richard Palmer, ÅSUB Fortsatt återhämtning i världsekonomin men med inslag av starka orosmoment Världsekonomin växer men lider

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

En stark a-kassa för trygghet i förändringen

En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen En stark a-kassa för trygghet i förändringen När den moderatledda regeringen tillträde hösten 2006 inledde man med att snabbt försvaga arbetslöshetsförsäkringen.

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN

FACKFÖRENINGS- RÖRELSEN ASIEN Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

STOPPA BARNARBETE. Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild

STOPPA BARNARBETE. Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild STOPPA BARNARBETE STOPPA BARNARBETE Foto: Per Anders Pettersson/Pressens Bild Titta på handen här ovanför. Den tillhör en ung pakistansk mattpojke. Bilden togs i början av det nya millenniet i samband

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Swedavias resvanebarometer

Swedavias resvanebarometer Swedavias resvanebarometer 2011 Kommentarer: Antalet passagerare vid Swedavias flygplatser ökade med 13 procent under 2011, en historiskt mycket hög siffra och oöverträffad sedan 1980-talet. Swedavias

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning

SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning SAMHÄLLSKUNSKAP: Arbete och utbildning Arbetsområdet startas upp med värderingsövningar, som bidrar till att eleverna får reflektera över hur de känner inför sina egna värderingar när det gäller framtiden,

Läs mer

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015

Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Svenskt Näringslivs konjunkturrapport April 2015 Fakta och prognoser samt enkätresultat från Svenskt Näringslivs Företagarpanel för kvartal 1 2015 Företagarpanelen utgörs av ca 8000 företagare, varav ca

Läs mer

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan

En internationell jämförelse. Entreprenörskap i skolan En internationell jämförelse Entreprenörskap i skolan september 2008 Sammanfattning Förhållandevis få svenskar väljer att bli företagare. Trots den nya regeringens ambitioner inom området har inte mycket

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Östeuropa och. Centralasien

Fackföreningsrörelsen Östeuropa och. Centralasien Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet

Mer utveckling för fler. En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 1 Mer utveckling för fler En undersökning om kompetensutveckling i arbetslivet 3 Innehållsförteckning Inledning... 5 Många är

Läs mer

Fackföreningsrörelsen Latinamerika

Fackföreningsrörelsen Latinamerika Utan kontakter med ett lands fackliga organisationer är det svårt att förstå vad som sker i arbetslivet. Fackliga företrädare ger ett annat perspektiv än företag och myndigheter ett underifrånperspektiv.

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige

5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen. Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige 5. Fler unga utanför arbetslöshetsförsäkringen Allt färre unga kvalificerar sig till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen i Sverige Mars 213 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund: Kraftigt försämrad arbetslöshetsförsäkring...

Läs mer

FlexLiv Den nya pensionsprodukten

FlexLiv Den nya pensionsprodukten FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5

Ingående balans 1 993 775,43 1. Egeninsats 15 183 349,00 3. Ränteintäkter 41 984,29 5 Bilaga 4.1 vergripande ekonomisk redovisning Bilaga 1 1.3 Rapportmall för årlig finansiell rapport på övergripande nivå (ramorganisation) Utfall Not Ingående balans 1 993 775,43 1 Erhållna medeuintäkter

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Hotell- och restaurangbranschen

Hotell- och restaurangbranschen Hotell- och restaurangbranschen en jobbmotor för utlandsfödda Innehållsförteckning 15 Förord 18 Inledning 19 Statistiken 10 Utlandsfödda i hotell- och restaurangbranschen 14 Anställda 16 Företagare 18

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Produktion - handel - transporter

Produktion - handel - transporter Produktion - handel - transporter Kunskapskrav E C A Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation

Läs mer

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj

Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010. Helena Svaleryd, 18 maj Svensk finanspolitik Finanspolitiska rådets rapport 2010 Helena Svaleryd, 18 maj Bättre arbetsmarknadsutveckling än väntat Mindre fall i sysselsättningen än väntat pga Hög inhemsk efterfrågan Inga stora

Läs mer

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs

Agenda. Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Agenda Finans- och skuldkris Konjunkturuppdatering Räntor, valutor och börs Åke Linnander Anna-Maria Najafi BNP-prognoser BNP-prognos BNP prognos prognos bidrag till tillväxt 2011 2012 2013 2014 i Mdr

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN

Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Öppna din dörr - JÄMLIKHET FÖR ROMER PÅ ARBETSMARKNADEN Inledning Ordet rom kommer från ordet dom som betyder människa eller person. Tänk om det vore lika enkelt i arbetslivet. Hej jag är en människa

Läs mer