Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation"

Transkript

1 Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Verksamhetsberättelse 2012

2 ÅRET I KORTHET FAO 2012 INNEHÅLL Året i korthet Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtalen om löner Pensioner Löneutvecklingen 2012 LönePuls Online Frånvarostatistik Kurser under året FAO:s styrelse och delegationer FAO:s representation i andra organ Bokslut Medlemmar Kollektivavtalen I början av december 2011 inleddes förhandlingarna mellan FAO och FTF om det löneutrymme som skulle gälla i lönerevisionen 2012 för det fall lokala löneavtal inte hade träffats i medlemsföretagen. Förhandlingarna visade sig bli mer komplicerade än väntat och läget blev snabbt låst. I slutet av januari avbröt FTF förhandlingarna och varslade kort därefter om arbetsnedläggelse vid sex av FAO:s medlemsföretag. Under ledning av medlare träffade FAO och FTF den 3 februari ett avtal som innebar att de centrala parterna fastställde ett löneutrymme om 2,6 procent och att lokala förhandlingar om löneutrymmet 2012 därmed inte skulle genomföras. Medlarnas hemställan innehöll en möjlighet för parterna att, efter en gemensam utvärdering av kollektivavtalet, kunna säga upp avtalet ett år i förtid. Någon uppsägning behövde dock inte vidtas. FAO och FTF kom istället i september överens om vissa ändringar i avtalet om lönebildning. Parterna förlängde också avtalsperioden med tre månader. För Saco-förbundens medlemmar i försäkringsbranschen har FAO ett kollektivavtal som gäller för tiden Avtalet har en sifferlös lönesamtalsmodell. Avtalsförsäkringar Arbetsgivare som tillhör FAO måste teckna Försäkringsbranschens Tjänstepensionsplan (FTP), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för sina anställda. I samband med att FTP 08 ersattes av FTP 12 gjordes en genomgripande redigering av avtalet. TGL-avtalet var i vissa avseenden föråldrat och under året genomgick även detta en omarbetning. Nordisk Arbetsgivarekonferens FAO var tillsammans med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) värd för den årliga konferens då företrädare för de nordiska arbetsgivareorganisationerna inom försäkring och bank under ett par dagar samlas för att diskutera gemensamma frågor. Kurser i FAO:s regi Under året arrangerade FAO sammanlagt 18 kurser riktade till chefer och medarbetare inom HR. Den mest efterfrågade kursen var Arbetsrätt för chefer med sju kurstillfällen, följd av Lönesamtalet som genomfördes sex gånger. Förstärkning på FAO:s kansli FAO har under senare år haft en stor medlemstillströmning. För att kunna upprätthålla önskvärd service till medlemsföretagen förstärktes FAO:s kansli under våren med ytterligare en arbetsrättsjurist. 2 3

3 VD HAR ORDET FAO 2012 VD HAR ORDET FAO 2012 Vd har ordet: Samförstånd för moderna avtal FAO:s långsiktiga mål är att träffa moderna och företagsnära avtal genom en konstruktiv dialog och samsyn med fackförbunden. Efter en turbulent start på året har FAO åter en konstruktiv dialog med FTF. Vi är ense om att de lokala parterna ska avtala om löneutrymmet för FTF:s medlemmar. Avtalet med FTF har förlängts och gäller nu till och med 31 mars Med Saco-förbunden har FAO sedan länge haft sifferlösa avtal. Det nuvarande avtalet gäller till och med utgången av Hur ser du på relationerna med de fackliga organisationerna? FAO har nu återigen goda relationer med samtliga fackliga organisationer. Under hösten 2012 gjordes en utvärdering med Saco-förbunden där det framkom att vi fortsatt har en god samsyn på lönebildningsfrågorna. Detta ser jag som mycket positivt. Året inleddes dock med att FTF överlämnade ett varsel om strejk vid några av FAO:s medlemsbolag. Eftersom förhandlingarna endast pågått en kort tid var åtgärden oväntad. Det skapade naturligtvis stor oro och irritation inte bara i berörda bolag utan även i relationen mellan FAO och FTF. Under ledning av medlare träffades i början av februari ett avtal som bland annat innehöll en möjlighet att säga upp det treåriga kollektivavtalet ett år i förtid. Det blev nu aldrig aktuellt. I september träffades FAO och FTF och i en god och konstruktiv anda kom vi överens om ett antal ändringar i avtalet. Den andan hoppas jag ska prägla även kommande förhandlingar. Vad tycker du kännetecknar FAO:s kollektivavtal? FAO har moderna avtal med en lokal lönebildning. Det gäller både avtalet med Saco-förbunden och avtalet med FTF. Det är ute i företagen som man bäst kan bedöma förutsättningarna för lönebildningen och vilket löneutrymme verksamheterna klarar av. För den enskilde är lönedialogen eller lönesamtalet en viktig faktor. Det är då chef och medarbetare, mot bakgrund av arbetsuppgifter, kompetens och måluppfyllelse, diskuterar lön. Avtalen har ingen individgaranti i form av lönepåslag däremot ska man uppmärksamma om en medarbetare under flera år inte haft en löneutveckling i linje med andra och vidta lämpliga åtgärder. FAO:s mål är sedan länge moderna och företagsnära avtal. Hur ser avtalen ut idag? FAO har sedan femton år tillbaka haft sifferlösa avtal med Saco-förbunden, vilka varit en av den privata sektorns modernaste löneavtal. Konstruktionen är dock fortfarande inte så vanlig. Inom den privata sektorn som helhet gäller den bara för 8 procent av de anställda. För tjänstemän inom den offentliga sektorn är den däremot dominerande. Den tillämpas för 38 procent av alla anställda inom staten och för nästan var femte anställd inom kommuner och landsting. Avtalet mellan FAO och FTF har sedan år 2000 också legat i framkant. I avtalsrörelsen 2011 skedde dock en tillbakagång genom konstruktionen i den sista utvägen som bland annat innehöll en individgaranti och ett förbud mot lönedialoger. I och med överenskommelsen mellan FAO och FTF i början av hösten har vi återigen ett modernt avtal som kännetecknas av lokal lönebildning, lönedialoger och inga individgarantier. Vilken betydelse har märket? En etablerad grundregel är att parterna inom den konkurrensutsatta exportindustrin ska träffa avtal om det så kallade märket. Detta märke ska sedan i princip följas av andra kollektivavtalsparter på arbetsmarknaden. Märket har med andra ord en stor betydelse. FAO och FTF är överens om att anställda i försäkringsbranschen över tid i princip ska följa samma löneutveckling som andra branscher, det vill säga över tid följa märket. Ett problem för FAO-området är att vi har varit i otakt med industrin när det gäller avtalsperioderna. FAO och FTF är därför ense om att ett övergripande mål på sikt är att våra avtalsperioder ska vara satta så att vi inte får problem beroende på när i tiden märket fastställs. Det var också skälet till att vi kom överens med FTF om att förlänga avtalsperioden med tre månader så att avtalet löper ut den 31 mars Christina Lindenius, vd för FAO Skandikon tog i december 2011 över rollen som valcentral från Fora. Hur har övergången gått? Det tar alltid viss tid innan alla rutiner fungerar perfekt men överlag har övergången gått mycket bra och försäkringsbranschen har nu en väl fungerande valcentral. Kollektivavtalsparterna har dessutom under året redigerat FTP-planen för att i möjligaste mån göra den mer tydlig och lättläst. 4 5

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 Kollektivavtalen om löner Pensioner FAO och FTF var oense om principerna för löneutrymmet Efter en kort tids förhandlande varslade FTF om konflikt. Parterna enades först efter medling. Med Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer har FAO ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor som gäller till och med den 31 december Avtalet har en sifferlös lönesamtalsmodell. Lokal lönebildning FAO och FTF hade ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor samt ett avtal om lönebildning som gällde för tiden Eftersom de lokala parterna har bästa kunskapen om företagets förutsättningar vad gäller lönebildningen ska de träffa ett lokalt löneavtal. I det enas de bland annat om formerna för den lokala löneprocessen, avtalar om löneutrymme och upprättar en tidplan för lönerevisionsarbetet. Kommer lokala parter inte överens finns en centralt avtalad sista utväg med bland annat en procentsats som i sådant fall ska tillämpas. Industrin avtalar först Principen på svensk arbetsmarknad är att de första kollektivavtalen i avtalsrörelsen ska träffas i den internationellt konkurrensutsatta sektorn och deras avtal bildar det så kallade märket. Därefter förhandlar övriga sektorer och de har då märket som utgångspunkt. När FAO och FTF i mars 2011 ingick ett treårsavtal var märket för 2012 inte fastställt. Förhandlingar om procentsatsen i sista utvägen skulle inledas när märket väl var klart. FAO och FTF oeniga Sedan märket fastställts till 2,6 procent och FAO och FTF träffades i december 2011 framkom snabbt att parterna hade olika uppfattning om hur märket skulle användas på försäkringsområdet. FTF hävdade att märket automatiskt skulle tillämpas om lokalt avtal saknades. FAO ansåg att procentsatsen skulle vara lägre än märket för att ge utrymme för lokala avtal. Risken var annars stor att löneutvecklingen i försäkringsbranschen systematiskt skulle bli högre än på andra avtalsområden. Medlare Efter två korta förhandlingsomgångar sade FTF den 13 januari 2012 upp avtalet. Efter ytterligare ett kort förhandlingstillfälle varslade FTF om strejk vid sex av FAO:s medlemsföretag. FAO begärde att medlare skulle tillsättas. Den 1 februari inledde Bengt K.Å. Johansson, tidigare minister och landshövding, och Christina Nygårdh, före detta förhandlingschef i Sveriges Ingenjörer och numera opartiska ordförande på industrins område sitt medlingsuppdrag. Avtalat löneutrymme Den 3 februari accepterade FAO och FTF medlarnas hemställan som innebar ett centralt fastställt löneutrymme om 2,6 procent (därmed skulle inga lokala avtal träffas om löneutrymme 2012), att konfliktvarslet omedelbart drogs tillbaka samt att kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor liksom avtalet om lönebildning kunde sägas upp ett år i förtid och upphöra den 31 december Avtalet förlängt FAO övervägde att säga upp avtalet vilket skulle ske senast den 30 september. Några dagar innan enades parterna dock om vissa ändringar i avtalet och var även överens om att löneutvecklingen i försäkringsbranschen över tid ska följa märket. Avtalsperioden förlängdes till och med den 31 mars 2014 för att bättre anpassas till avtalsperioderna på industrins område. När kommande märke är fastställt ska motsvarande procentsats föras in i den sista utvägen. Individgarantin togs bort och den tidigare modellen återinfördes. Den har ingen garanterad löneutveckling. I stället ska prövas om åtgärder ska vidtas för medarbetare som under en treårsperiod har haft en löneutveckling som varit mindre än hälften av den avtalade löneutvecklingen för FTF-medlemmarna i företaget. En genomgripande redigering av FTP-planen gjordes i samband med att FTP 12 ersatte FTP 08. Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring var delvis föråldrat och ett nytt avtal träffades under De avtalsförsäkringar som medlemsföretag i FAO enligt kollektivavtal är skyldiga att teckna är Försäkringsbranschens Tjänstepensionsplan (FTP), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). FTP 12 I samband med att FTP 08 ersattes av FTP 12 gjordes en genomgripande redigering av avtalet. Materiellt har de två planerna samma innehåll men FTP 12 fick en bättre struktur, ett enklare språk och ett antal förtydliganden infördes. Tabell 1: Antal/andel ickeväljare och väljare Vad tjänstemännen väljer I FTP 1 måste minst hälften av ålderspensionspremierna placeras i en traditionell försäkring med garanterad avkastning. Resterande premier kan fördelas på en eller två försäkringar och då antingen i en fondförsäkring och/eller i en traditionell försäkring med garanterad avkastning. Görs inget val placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring med garanterad avkastning utan återbetalningsskydd (se tabell 1). Med återbetalningsskydd får efterlevande pensionskapitalet när en försäkrad avlider. Saknas återbetalningsskydd fördelas kapitalet ut som arvsvinst till andra som ingår i samma sorts försäkring och som inte heller har återbetalningsskydd (se tabell 2). Nytt TGL-avtal Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) var i vissa avseenden föråldrat. FAO och FTF respektive Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer avtalade därför om ett nytt TGL-avtal. Arbetet med omarbetningen skedde inom ramen för FTPnämnderna. Utgångspunkten var att endast göra nödvändiga ändringar i avtalet. Eftersom respektive arbetsgivare tecknar TGL med ett livförsäkringsbolag var det även viktigt att revideringen inte påverkade förutsättningarna för ingångna försäkringsavtal. I TGL-avtalet finns en garantibestämmelse som reglerar vad som gäller om en arbetsgivare inte tecknat försäkringen. En nyhet i avtalet är att riskförsäkringsgivaren i FTP-planen, för närvarande Skandia Liv, träder in om ett försäkringsfall skulle inträffa. Premien för riskförsäkringen debiteras arbetsgivarna och faktureras genom valcentralen för FTP, Skandikon. TFA Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen (TFA) kompletterar den lagstadgade som hanteras av Försäkringskassan. Kollektivavtalad försäkringsgivare för TFA är AFA Försäkring. Försäkringsavtalet om TFA tecknas hos Fora som även fakturerar premien. Tabell 2: Antal/andel med respektive utan återbetalningsskydd 6 7

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 Löneutvecklingen 2012 LönePuls Online Den genomsnittliga löneutvecklingen på FAO-området uppgick mellan oktober 2011 och oktober 2012 till 4,5 procent för identiska individer, det vill säga tjänstemän som var med i statistikunderlaget båda åren. Cirka 70 procent hade en löneutveckling som var lägre än den genomsnittliga löneutvecklingen. För hälften av tjänstemännen var löneutvecklingen under 3,1 procent. Medellönen i oktober 2012 var kr/månad medan medianlönen var kr/ månad. Under åren 2005 till 2012 har medellönen ökat med 28,2 procent och medianlönen med 26,4 procent, vilket i genomsnittlig årstakt är 3,6 respektive 3,4 procent. Att ingå i den lägst betalda tiondelen är oftast övergående Tio procent av de anställda hade 2005 en lön som var lägre än kr/månad (det vill säga den 10:e percentilen). Under de senaste sju åren har den 10:e percentilen ökat med 21,6 procent. Att den 10:e percentilen ökat mindre än medel- och medianlönerna betyder inte att de tjänstemän som 2005 tillhörde lönedecil 1 (den lägst betalda tiondelen) haft en sämre löneutveckling än andra. Inom privat sektor är ofta rörligheten i lönetrappan relativt hög. Få medarbetare stannar kvar i en ingångslön eller i ett arbete med relativt låg lön. Antingen gör medarbetaren en lönekarriär eller går vidare till en ny anställning eller kanske till vidarutvecklande studier. I Svenskt Näringslivs statistik 2005 ingick medarbetare (arbetare och tjänstemän) i lönedecil 1. Ett år senare var endast 36 procent kvar i samma lönedecil. Efter sex år återfanns endast 11 procent i lönedecil 1. FAO-området visar ett liknande mönster. Av de tjänstemän som 2005 fanns i lönedecil 1 återfanns endast 54 procent i samma lönedecil året efter. På ett år hade alltså 46 procent lämnat den lägsta lönedecilen. Hälften av de som lämnat återfanns i högre lönelägen, resterande hade lämnat FAO-området. Sett över hela perioden finns endast 15 procent kvar i den lägst betalda tiondelen (se diagram 1). I lönedecil 1 arbetar mer än hälften av tjänstemännen inom callcenter/telemarketing eller som innesäljare av sakförsäkringar. I FAO:s totala statistik utgör dessa grupper dock endast 10 procent av de anställda. LönePuls Online är ett lätthanterligt webbaserat program som används för insamling av statistik till FAO och analyser av denna statistik. LönePuls Online har flera olika användningsområden. Några av dessa är följande: underlag och analyser vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen marknadslöneanalyser analyser av lönestrukturer inför en lönerevision underlag till chefer inför lönesamtal/lönedialoger. Bland annat framgår medarbetarens lönehistorik inrapportering av data till FAO:s lönestatistik på ett effektivt och säkert sätt. En bärande tanke är att uppgiftslämnarna ska ha nytta av den inlämnade statistiken. Det genererar också en hög kvalitét på de inlämnade uppgifterna. Analysfunktionen vänder sig primärt till dem inom FAO:s medlemsbolag som hanterar lönestrategiska frågor. Nedan visas exempel på underlag från LönePuls Online som kan användas i en lönekartläggning. Exempel 1: Löneskillnader inom ett yrke samt löneskillnader mellan likvärdiga yrken (samma svårighetsnivå) Diagram 1: Identiska individers tillhörighet till lönedecil 1 under perioden % Exempel 2: Fördelning av lönerna mellan kvinnor och män i yrket Rådgivning, bank (VY-kod 5123)

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 Frånvarostatistik Kurser under året Sjukfrånvaron inom FAOområdet fortsatte att minska. För första gången på nio år har sjukfrånvaron inom Svenskt Näringslivs område ökat. FAO började 2002 att samla in frånvarostatistik. Den högsta totala sjukfrånvaron på 4,7 procent uppmättes två år senare. Sedan dess har sjukfrånvaron sjunkit med nästan 38 procent till 2011 års nivå på 2,9 procent. Denna minskning motsvarar cirka 300 heltidsanställda tjänstemän inom FAO-området. Det bör också noteras att 45 procent av de anställda har inte haft någon sjukfrånvaro alls under Minskningen på FAO-området beror framför allt på att sjuk- frånvaron hos kvinnor har sjunkit. Sjukfrånvaron för kvinnor är cirka två gånger männens sjukfrånvaro, en minskning med nästan 20 procent sedan Efter nio år med sjunkande sjukfrånvaro blev det 2011 en uppgång i sjukfrånvaron för tjänstemännen inom Svenskt Näringslivs område. Trots en minskad sjukfrånvaro har FAOområdets tjänstemän nästan 1,5 gånger högre sjukfrånvaro än tjänstemän inom Svenskt Näringslivs område. För övriga typer av frånvaro skiljer sig män och kvinnor mest åt när det gäller föräldraledighet liksom ledighet med tillfällig föräldrapenning (i dagligt tal kallad VAB). Kvinnor har närmare 190 procent högre frånvaro för föräldraledighet än män vilket hänger samman med att kvinnan är hemma direkt efter födseln. Kvinnor har dock även 54 procent högre frånvaro för tillfällig föräldrapenning (VAB) än män. När det gäller frånvaro som utgörs av kompensationsledighet är kvinnor överrepresenterade. Det beror bland annat på att kvinnor har yrken som i högre grad berättigar till kompensation för övertidsarbete. En bidragande orsak kan också vara att kvinnor oftare än män tar ut övertidskompensation i ledig tid istället för i pengar. Under 2012 var den mest efterfrågade kursen Arbetsrätt för chefer. Den syftar till att ge en större trygghet i chefsrollen genom ökad kunskap om arbetsrättens regler. Att företräda arbetsgivaren kan vara en svår uppgift. Efter 1970-talets explosion av arbetsrättslig lagstiftning uppkom ett starkt behov av att cheferna skulle vara insatta i det arbetsrättsliga regelsystemet. Kunskapen krävdes såväl i det dagliga arbetet som i kontakterna med de fackliga företrädarna. Sedan början av 1980-talet har FAO därför haft kurser som vänder sig till chefer. Under de första tio åren genomgick mer än 500 chefer FAO:s arbetsrättskurser och siffran har härefter mångdubblats. I samband med att lönesamtalsmodellen infördes på FAO-området utökades antalet utbildningar riktade till chefer med kursen Lönesamtalet. Chefsutbildningarna har tillhandahållits både som öppna kurser och som företagsinterna kurser. Under senare år har efterfrågan på de sistnämnda ökat markant. Kursen utgår då från FAO:s basutbud men anpassas och är mer flexibel för att möta företagets önskemål på innehåll. En orsak till att företagsinterna kurser varit särskilt efterfrågade kan vara att det i en tid av strukturella förändringar är lättare att öppet diskutera dessa frågor i en företagsintern krets. Samtidigt har FAO:s öppna kurser varit uppskattade bland annat för att kursdeltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyten och nätverkande med kollegor i branschen. FAO gav under året 18 kurser som främst riktade sig till chefer och medarbetare inom HR. Under 2012 gick sammanlagt 265 personer en kurs i FAO:s regi. Kursledare är medarbetare från FAO:s kansli, i vissa fall tillsammans med en extern konsult. FAO:s kurser har under årens lopp fått mycket bra resultat i utvärderingarna, såväl vad gäller innehåll och genomförande som kursledarnas kompetens. Diagram 2: Sjukfrånvaro för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv samt FAO 7 Procent av ordinarie arbetstid Årtal SN, kvinnor SN, kvinnor+män SN, män FAO, kvinnor FAO, kvinnor+män* FAO, män * Rensat för skillnader i könsfördelning mellan Svenskt Näringsliv och FAO. Deltagare vid ett av FAO:s kurstillfällen 10 11

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 FAO:S STYRELSE OCH DELEGATIONER FAO:S REPRESENTATION I ANDRA ORGAN Styrelse Ordinarie ledamöter Sten Dunér, Länsförsäkringar AB, ordf. Staffan Grefbäck, Alecta, vice ordf. Johan Agerman, Trygg-Hansa Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Louise Dennerstråhl, Zurich Bengt-Åke Fagerman, Skandia, Per Fornander, Moderna Försäkringar Torbjörn Magnusson, If Skadeförsäkring Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring Revisorer Revisionsbolaget Ernst & Young Valkommitté Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Ann Sommer, Länsförsäkringar AB Elisabeth Ankarcrona, FAO (sekreterare) Förhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Tomas Bergqvist, Alecta Mattias Boldt, Collectum Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Stefan Lampinen, AFA Försäkring Christina Lindenius, FAO Ingrid Roslund Winje, Skandia Marie Sohlberg, Länsförsäkringar Stockholm Personliga suppleanter Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Tomas Bergqvist, Alecta Krister Berg, Trygg-Hansa Patrick Bergander, Trygg-Hansa Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Gunilla Svensson, Dina Försäkringar Per Wahlström, Skandia Lars Nordstrand, Movestic Livförsäkring AB Ingrid Roslund Winje, Skandia Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring Tua Holgersson, Länsförsäkringar Gävleborg Stefan Lampinen, AFA Försäkring FAO:s ledamöter i FTP-nämnden FAO-FTF respektive FAO-Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Elisabeth Ankarcrona Olle Nilsson Stefan Olby Pensionsförhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Patrick Bergander, Trygg-Hansa Tomas Bergqvist, Alecta Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Christina Lindenius, FAO Ingrid Roslund Winje, Skandia Försäkringsbranschens Pensionskassa styrelse Ordinarie: Hans Benndorf, Länsförsäkringar Stockholm Patrick Bergander, Trygg-Hansa Mårten Lundberg, Skandia, t.o.m Anders Östryd, Länsförsäkringar Östgöta Suppleanter: Elisabeth Ankarcrona, FAO Per Fornander, Moderna Försäkringar Lars Nordstrand, Movestic Livförsäkring AB Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala FPK:s fullmäktige Utsedda 2011 för två år Ordinarie: Staffan Hellberg, Länsförsäkringar Skåne Marie Hosinsky, Svensk Försäkring Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Gunilla Svensson, Dina Försäkringar Pehr Wahlström, Skandia Suppleanter: Thomas Barenthein, Hannover Re Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Ingemar Larsson, Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus Län Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen Utsedda 2012 för två år Ordinarie: Erik Alm, Hannover Re Mats Galvenius, Svensk Försäkring Eva Groth, Trygg-Hansa Ingrid Roslund Winje, Skandia Sören Westin, Länsförsäkringar AB Ordförande i FPK:s fullmäktige utsedd gemensamt med FTF Ordinarie: Anders Forsberg, f.d. riksdagsdirektör Suppleant: Claes Stråht, generaldirektör Revisorer utsedda gemensamt med FTF Revisionsbyrån KPMG Huvudansvarig: Gunilla Wernelind och Mårten Asplund Suppleant: Per Westerlund och Magnus Ripa Svenskt Näringsliv Ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse Sten Dunér, Länsförsäkringar AB Stämmoombud 2012 Mårten Andersson, Skandia Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Per Fornander, Moderna Försäkringar Staffan Grefbäck, Alecta Christina Lindenius, FAO Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala Fredrik Rosencrantz, Zurich Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring Suppleanter: Ellinor Boman, Moderna Försäkringar Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Sten Lundqvist, Länsförsäkringar Älvsborg Stefan Olby, FAO Marie Sohlberg, Länsförsäkringar Stockholm 12 13

8 BOKSLUT Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) ska tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av arbetsgivare samt i förhållande till medlemmarna anlitade uppdragstagare. FAO tecknar kollektivavtal och företräder medlemmarna i tvister. FAO är ett förbund inom Svenskt Näringsliv och samverkar där genom konferenser och etablerade arbetsgrupper/nätverk. FAO deltar också i det nordiska och internationella arbetet med arbetsgivarfrågor på försäkringsområdet. Kursverksamheten och arbetet med löne- och frånvarostatistik för försäkringsbranschen bedrivs inom det helägda dotterbolaget Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service AB (FAO Service AB). Finansiering FAO-koncernens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter till FAO respektive serviceavgifter till FAO:s dotterbolag FAO Service AB. Den sammanlagda avgiften för medlems- och serviceavgifterna fastställs av FAO:s årsmöte och beräknas som en procentsats på FAO:s medlemsbolags årslönesummor. Det samlade beloppet fördelas mellan FAO och FAO Service AB utifrån verksamhet och styrelsebeslut. Utöver detta har FAO Service AB intäkter från kursverksamheten, statistikbearbetning och avgifter för servicemedlemmar. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling FAO hade ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med FTF för perioden 1 januari december I slutet av 2011 inleddes förhandlingar om den procentsats som skulle gälla 2012 i företag som saknar lokala löneavtal. Efter ett par korta förhandlingstillfällen sade FTF den 13 januari upp avtalet såvitt gällde löner och minimilöner. Efter ytterligare ett förhandlingstillfälle varslade FTF om strejk vid sex av FAO:s medlemsföretag. FAO begärde medling och två medlare trädde in. Den 3 februari 2012 accepterade FAO och FTF medlarnas hemställan som innebar ett centralt avtalat löneutrymme om 2,6 % samt en möjlighet att säga upp kollektivavtalet till upphörande ett år i förtid. FAO tydliggjorde under sommaren avsikten att utnyttja den möjligheten. FTF var dock angeläget om att avtalet skulle löpa vidare. Efter några förhandlingstillfällen enades FAO och FTF i september om vissa ändringar i kollektivavtalet samt förlängde avtalet att gälla till och med den 31 mars För Saco-förbundens medlemmar har FAO ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor som gäller 1 januari december Under 2012 har en genomgripande redigering gjorts av Försäkringsbranschen tjänstepensionsplan, FTP. Under året förstärktes FAO:s kansli med ytterligare en arbetsrättsjurist. Under 2013 kommer en större investering att göras i en ny webbsida för FAO (www.fao.se). FAO:s dotterbolag FAO Service AB har under året arrangerat kurser för att stärka kompetensen hos medlemsföretagen i FAO i egenskap av arbetsgivare. FAO Service AB har också bedrivit verksamhet inom statistikområdet för att tillhandahålla information om bl.a. marknadslöneläge, lönestruktur och sjukfrånvaro i försäkringsbranschen och övrig privat arbetsmarknad. Verksamhetsrisker FAO är en liten organisation och är därmed sårbar vad gäller viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att medarbetarna har kompetens inom flera sakfrågor. Betydelsefullt är också FAO:s kontinuerliga nätverksbyggande i medlemsbolagen och Svenskt Näringsliv. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Moderföreningens fria egna kapital på kr föreslås balanseras i ny räkning. Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter

9 MEDLEMMAR Den 31 december 2012 hade FAO 154 medlemmar. Antal anställda i dessa företag uppgick till FAO Service AB hade 19 servicekunder. I tabellen nedan visas de bolag som enligt Svenskt Näringslivs medlemsförteckning var medlemmar i FAO per den 31 december 2012 samt dessa företags antal årsanställda Observera att två medarbetare med halvtidstjänst räknas som en årsarbetare. Företagsnamn Antal anställda AB Akademikerförsäkring i Stockholm 17 AFA Livförsäkrings AB 54 AFA Sjukförsäkrings AB 185 AFA Trygghetsförsäkrings AB 233 Affärsservice Sydost AB 8 Agria International Försäkring AB 8 AI Pension, Försäkringsförening 15 Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt 419 AMF Fastighetsförvalting AB 50 AMF Fonder AB 13 AMF Pension AB 242 Atradius 38 Bliwa Livförsäkring ömsesidigt 44 Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening 4 Brandförsäkringsverket Administration AB 2 Brandskyddsföreningen Stockholm 1 Brandskyddsföreningens Service AB 46 Brummer Life Försäkringsaktiebolag 7 Coface Sverige 9 Collectum AB 153 Compre Services (Sweden) AB 5 Crawford & Company (Sweden) AB 74 Cunningham Lindsey Sweden AB 16 Dalarnas Försäkringsbolag 260 Dina Försäkringar AB 115 Dina Försäkringar Brunskog 13 Dina Försäkringar Dalarna AB 0 Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt 5 Dina Försäkringar Göteborg AB 28 Dina Försäkringar Kattegatt Ömsesidiga 24 Dina Försäkringar Lidköpingsorten 18 Dina Försäkringar Mellannorrland 12 Dina Försäkringar Mellersta Skaraborg 10 Dina Försäkringar Mälardalen 10 Dina Försäkringar Nord 29 Dina Försäkringar Skydd i Bollnäs 16 Dina Försäkringar Skåne AB 18 Dina Försäkringar Sydost 25 Dina Försäkringar Sydöstra Norrland 14 Dina Försäkringar Viskadalen-Varberg 10 Dina Försäkringar Väst 9 Dina Försäkringar Västra Norrland ömsesidigt 12 Dina Försäkringar Ångermanland 12 ERV 88 Euler Hermes, Svensk filial 46 FORA AB 167 Företagsnamn Antal anställda Försäkrings AB Agria 153 Försäkrings AB Skandia (publ) 943 Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF 3 Försäkringsbolaget Mellansjö Ömsesidigt 5 Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 67 Försäkringsbranschens Pensionskassa - FPK 3 Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 4 Försäkringsförening Svenska Kyrkans Pensionskassa 4 GIS Försäkringskonsult AB 3 Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial 99 Hagelin Invest AB 1 Hannover Re 39 If Skadeförsäkring AB (publ) Inter Hannover 42 International Assurance - IA AB 1 KNS Service AB 4 L Finans AB 3 Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 115 Larmtjänst AB 7 LiFa Försäkringsadministration AB 2 Livförsäkrings AB Skandia 283 Lokala Försäkringar 1 LRF Försäkring Skadeförsäkrings AB 2 Länsförsäkring Kronoberg 86 Länsförsäkringar AB 721 Länsförsäkringar Bank AB 105 Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt 226 Länsförsäkringar Blekinge 77 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 22 Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 1 Länsförsäkringar Gotland 67 Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB 3 Länsförsäkringar Gävleborg 175 Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 111 Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus Län 316 Länsförsäkringar Halland 155 Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 5 Länsförsäkringar Jämtland 111 Länsförsäkringar Jönköping Ömsesidigt Försäkringsbolag 191 Länsförsäkringar Kalmar Län 160 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 106 Länsförsäkringar Mäklarservice AB 128 Länsförsäkringar Norrbotten 77 Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 136 Länsförsäkringar Skaraborg 141 Länsförsäkringar Skåne Ömsesidigt 412 Länsförsäkringar Stockholm Ömsesidigt Försäkringsbolag 453 Länsförsäkringar Södermanland 135 Länsförsäkringar Uppsala 194 Länsförsäkringar Värmland 105 Länsförsäkringar Västerbotten 155 Länsförsäkringar Västernorrland 116 Länsförsäkringar Älvsborg

10 Företagsnamn Antal anställda Länsförsäkringar Östgöta 306 Min Pension i Sverige AB 4 Moderna försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DK 525 Motormännens Försäkringsförmedling AB 11 Movestic Kapitalförvaltning AB 6 Movestic Livförsäkring AB 109 Mäklartorget i Hälsingland AB 7 Nocken 35 AB 2 Nordeuropa Försäkring AB 16 Nordeuropa Liv och Hälsa AB 4 Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag 23 Nordic Loss Adjusting AB 3 Nordiska Kärnförsäkringspoolen 2 Odyssey Reinsurance Company, Filial Stockholm 6 Patientförsäkringsföreningen PFF 6 Patientförsäkringsföreningen Service AB 2 PM Insurance Invest AB 2 PRI Stiftelsetjänst AB 15 S:t Erik Försäkrings AB 6 Sigillet Fond & Försäkring AB 4 Sirius International Försäkrings AB 142 Skandia Fonder AB 7 Skandia Försäljning AB 314 Skandia Informationsteknologi AB 97 SkandiaBanken AB (publ) 544 Skandikon Administration AB 9 Skandikon Pensionsadministration AB 24 SSF Service AB 12 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 18 Stockholmsregionens Försäkring AB 5 Stöde Sockens Försäkringsbolag 2 Swe Risk AB 0 Sweden Reinsurance Co Ltd 23 SveLand Djurförsäkringar Ömsesidigt 58 SveLand Sakförsäkringar AB 8 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 21 Svensk Försäkring 13 Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB 19 Svensk Försäkring Service 13 Svensk Handel Pensionskassa 24 Svensk Pensionsadministration KB 17 Svenska Läkemedelsförsäkringen AB 8 Sveriges Ångfartygs Assurans Förening 66 TA Team Adjusters Skadereglering i Öst AB 5 Takpannan 35 AB 1 Trafikförsäkringsföreningen 133 Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Wasa Kredit AB 212 Willy Svidén Försäkringskonsult AB 5 XL Insurance Company Limited 23 Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige 157 Åkerbo Härads Brandstodsbolag 2 Ätradalens Försäkringsbolag ömsesidigt 7 Ölands Ömsesidiga Försäkringsbolag 28 Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning AB 2 FAO:s kansli Bakre raden: Tommy Rastas, Annie Koch, Annie Larsson Främre raden: Åsa Granberg, Christina Lindenius, Elisabeth Ankarcrona, Stefan Olby Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO, är medlemsföretagens naturliga samtalspart. Förutom att tillvarata medlemsföretagens intressen i egenskap av arbetsgivare tecknar FAO kollektivavtal, tillhandahåller lönestatistik, utbildar och informerar i arbetsrättsliga frågor samt företräder medlemmarna i tvister. FAO är en del av Svensk Försäkring i Samverkan. I Svensk Försäkring i Samverkan ingår FAO, Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch

11 20 Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108 Produktion: FAO/Svensk Försäkring i Samverkan Foto: Johan Olsson Grafik: Jonas Ahlgren Tryck: TMG STHLM

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010

Kyrkfack. Dina framtida pengar. Går en diakon & en präst i pension? TEMA. Nr 5 2010 Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND Nr 5 2010 SJUKFÖRSÄKRING Vad gör den för mig? PENSIONEN Så kan du påverka den INKOMSTFÖRSÄKRING Så räddar den din ekonomi vid arbetslöshet Går en diakon

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Lön efter utbildning och kompetens

Lön efter utbildning och kompetens Lön efter utbildning och kompetens En rapport om löneskillnader mellan kvinnor och män 2012 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer Lön efter utbildning och kompetens Förord År 2006 gav Civilekonomerna

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden

Boken är skriven av: Bengt Rolfer. De första hundra åren (1887 1987) Förbundet i modern tid (1987 2012) Finansförbundet i framtiden Den här skriften spänner över 125 år. Mycket har förändrats under den tiden i hela vårt samhälle, på arbetsmarknaden och inte minst inom bankerna och i den finansiella sektorn. De frågor som Svenska Bankmannaföreningen,

Läs mer

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram

EIO Aktuellt. EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling. Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013. EIO startar Ledarskapsprogram EIO Aktuellt För medlemsföretag i EIO NR 1/2 2013 EIO upprörda över SEF:s storvarsel vid avtalsväxling Jan Siezing, vd EIO samt Åsa Kjellberg Kahn, förhandlingschef EIO Reklamfilm inleder ELRÄTT 2013 ELRÄTT

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704

ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING. Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 ÅRSREDOVISNING 2006 AFA SJUKFÖRSÄKRING AFA TRYGGHETSFÖRSÄKRING AFA LIVFÖRSÄKRING Årsredovisning 2006 AFA F0080 0704 Innehåll Inledning 3 VD HAR ORDET 4 FÖRSÄKRINGARNA 9 INFORMATION OM FÖRSÄKRINGARNA 15

Läs mer

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara

förmåner TRYGGHET & Pionjärer inom personalförmåner Mätt varje arbetsdag, trygga räkan ingen (förmån) vara TRYGGHET & förmåner Har du gjort ditt ITPK-val? sid 4 Kollektivavtal eller inte? sid 6 Reformen som datoriserade folkhemmet sid 9 Pionjärer inom personalförmåner Det är viktigt att locka till oss och behålla

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Ekonomikommitténs rapport. 1. Inledning. 2. Ekonomisk tillbakablick Ekonomikommitténs rapport 1. Inledning 1.1 Ekonomikommitténs uppdrag I december 2012 fattade förbundsstyrelsen beslut om att tillsätta en ekonomikommitté inför 2014 års kongress. Det uppdrag som gavs var

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

FÖRSÄKRINGS. Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman. nyheterna. Hård ton i. principiellt fall. Stor potential för personriskmarknaden

FÖRSÄKRINGS. Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman. nyheterna. Hård ton i. principiellt fall. Stor potential för personriskmarknaden FÖRSÄKRINGS nyheterna ANALYS Redaktionsrådet presenteras på sidan 19 DITT AFFÄRSNYHETSBREV OM SAK-, SKADE-, SJUK- OCH VÅRDFÖRSÄKRING Sundströms nya strategi tar in borgerliga till stämman Ledare Hård ton

Läs mer

Nu har vi växlat avtalskrav

Nu har vi växlat avtalskrav Aktuellt Information till Elektriska Installatörsorganisationens medlemmar Nr 2 feb 2010 Nu har vi växlat avtalskrav Foto: Henrik Nygård Fr v Jan Siezing, VD EIO, Åsa Kjellberg Kahn, för handlingschef

Läs mer