Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation"

Transkript

1 Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Verksamhetsberättelse 2012

2 ÅRET I KORTHET FAO 2012 INNEHÅLL Året i korthet Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtalen om löner Pensioner Löneutvecklingen 2012 LönePuls Online Frånvarostatistik Kurser under året FAO:s styrelse och delegationer FAO:s representation i andra organ Bokslut Medlemmar Kollektivavtalen I början av december 2011 inleddes förhandlingarna mellan FAO och FTF om det löneutrymme som skulle gälla i lönerevisionen 2012 för det fall lokala löneavtal inte hade träffats i medlemsföretagen. Förhandlingarna visade sig bli mer komplicerade än väntat och läget blev snabbt låst. I slutet av januari avbröt FTF förhandlingarna och varslade kort därefter om arbetsnedläggelse vid sex av FAO:s medlemsföretag. Under ledning av medlare träffade FAO och FTF den 3 februari ett avtal som innebar att de centrala parterna fastställde ett löneutrymme om 2,6 procent och att lokala förhandlingar om löneutrymmet 2012 därmed inte skulle genomföras. Medlarnas hemställan innehöll en möjlighet för parterna att, efter en gemensam utvärdering av kollektivavtalet, kunna säga upp avtalet ett år i förtid. Någon uppsägning behövde dock inte vidtas. FAO och FTF kom istället i september överens om vissa ändringar i avtalet om lönebildning. Parterna förlängde också avtalsperioden med tre månader. För Saco-förbundens medlemmar i försäkringsbranschen har FAO ett kollektivavtal som gäller för tiden Avtalet har en sifferlös lönesamtalsmodell. Avtalsförsäkringar Arbetsgivare som tillhör FAO måste teckna Försäkringsbranschens Tjänstepensionsplan (FTP), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) för sina anställda. I samband med att FTP 08 ersattes av FTP 12 gjordes en genomgripande redigering av avtalet. TGL-avtalet var i vissa avseenden föråldrat och under året genomgick även detta en omarbetning. Nordisk Arbetsgivarekonferens FAO var tillsammans med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation (BAO) värd för den årliga konferens då företrädare för de nordiska arbetsgivareorganisationerna inom försäkring och bank under ett par dagar samlas för att diskutera gemensamma frågor. Kurser i FAO:s regi Under året arrangerade FAO sammanlagt 18 kurser riktade till chefer och medarbetare inom HR. Den mest efterfrågade kursen var Arbetsrätt för chefer med sju kurstillfällen, följd av Lönesamtalet som genomfördes sex gånger. Förstärkning på FAO:s kansli FAO har under senare år haft en stor medlemstillströmning. För att kunna upprätthålla önskvärd service till medlemsföretagen förstärktes FAO:s kansli under våren med ytterligare en arbetsrättsjurist. 2 3

3 VD HAR ORDET FAO 2012 VD HAR ORDET FAO 2012 Vd har ordet: Samförstånd för moderna avtal FAO:s långsiktiga mål är att träffa moderna och företagsnära avtal genom en konstruktiv dialog och samsyn med fackförbunden. Efter en turbulent start på året har FAO åter en konstruktiv dialog med FTF. Vi är ense om att de lokala parterna ska avtala om löneutrymmet för FTF:s medlemmar. Avtalet med FTF har förlängts och gäller nu till och med 31 mars Med Saco-förbunden har FAO sedan länge haft sifferlösa avtal. Det nuvarande avtalet gäller till och med utgången av Hur ser du på relationerna med de fackliga organisationerna? FAO har nu återigen goda relationer med samtliga fackliga organisationer. Under hösten 2012 gjordes en utvärdering med Saco-förbunden där det framkom att vi fortsatt har en god samsyn på lönebildningsfrågorna. Detta ser jag som mycket positivt. Året inleddes dock med att FTF överlämnade ett varsel om strejk vid några av FAO:s medlemsbolag. Eftersom förhandlingarna endast pågått en kort tid var åtgärden oväntad. Det skapade naturligtvis stor oro och irritation inte bara i berörda bolag utan även i relationen mellan FAO och FTF. Under ledning av medlare träffades i början av februari ett avtal som bland annat innehöll en möjlighet att säga upp det treåriga kollektivavtalet ett år i förtid. Det blev nu aldrig aktuellt. I september träffades FAO och FTF och i en god och konstruktiv anda kom vi överens om ett antal ändringar i avtalet. Den andan hoppas jag ska prägla även kommande förhandlingar. Vad tycker du kännetecknar FAO:s kollektivavtal? FAO har moderna avtal med en lokal lönebildning. Det gäller både avtalet med Saco-förbunden och avtalet med FTF. Det är ute i företagen som man bäst kan bedöma förutsättningarna för lönebildningen och vilket löneutrymme verksamheterna klarar av. För den enskilde är lönedialogen eller lönesamtalet en viktig faktor. Det är då chef och medarbetare, mot bakgrund av arbetsuppgifter, kompetens och måluppfyllelse, diskuterar lön. Avtalen har ingen individgaranti i form av lönepåslag däremot ska man uppmärksamma om en medarbetare under flera år inte haft en löneutveckling i linje med andra och vidta lämpliga åtgärder. FAO:s mål är sedan länge moderna och företagsnära avtal. Hur ser avtalen ut idag? FAO har sedan femton år tillbaka haft sifferlösa avtal med Saco-förbunden, vilka varit en av den privata sektorns modernaste löneavtal. Konstruktionen är dock fortfarande inte så vanlig. Inom den privata sektorn som helhet gäller den bara för 8 procent av de anställda. För tjänstemän inom den offentliga sektorn är den däremot dominerande. Den tillämpas för 38 procent av alla anställda inom staten och för nästan var femte anställd inom kommuner och landsting. Avtalet mellan FAO och FTF har sedan år 2000 också legat i framkant. I avtalsrörelsen 2011 skedde dock en tillbakagång genom konstruktionen i den sista utvägen som bland annat innehöll en individgaranti och ett förbud mot lönedialoger. I och med överenskommelsen mellan FAO och FTF i början av hösten har vi återigen ett modernt avtal som kännetecknas av lokal lönebildning, lönedialoger och inga individgarantier. Vilken betydelse har märket? En etablerad grundregel är att parterna inom den konkurrensutsatta exportindustrin ska träffa avtal om det så kallade märket. Detta märke ska sedan i princip följas av andra kollektivavtalsparter på arbetsmarknaden. Märket har med andra ord en stor betydelse. FAO och FTF är överens om att anställda i försäkringsbranschen över tid i princip ska följa samma löneutveckling som andra branscher, det vill säga över tid följa märket. Ett problem för FAO-området är att vi har varit i otakt med industrin när det gäller avtalsperioderna. FAO och FTF är därför ense om att ett övergripande mål på sikt är att våra avtalsperioder ska vara satta så att vi inte får problem beroende på när i tiden märket fastställs. Det var också skälet till att vi kom överens med FTF om att förlänga avtalsperioden med tre månader så att avtalet löper ut den 31 mars Christina Lindenius, vd för FAO Skandikon tog i december 2011 över rollen som valcentral från Fora. Hur har övergången gått? Det tar alltid viss tid innan alla rutiner fungerar perfekt men överlag har övergången gått mycket bra och försäkringsbranschen har nu en väl fungerande valcentral. Kollektivavtalsparterna har dessutom under året redigerat FTP-planen för att i möjligaste mån göra den mer tydlig och lättläst. 4 5

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 Kollektivavtalen om löner Pensioner FAO och FTF var oense om principerna för löneutrymmet Efter en kort tids förhandlande varslade FTF om konflikt. Parterna enades först efter medling. Med Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer har FAO ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor som gäller till och med den 31 december Avtalet har en sifferlös lönesamtalsmodell. Lokal lönebildning FAO och FTF hade ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor samt ett avtal om lönebildning som gällde för tiden Eftersom de lokala parterna har bästa kunskapen om företagets förutsättningar vad gäller lönebildningen ska de träffa ett lokalt löneavtal. I det enas de bland annat om formerna för den lokala löneprocessen, avtalar om löneutrymme och upprättar en tidplan för lönerevisionsarbetet. Kommer lokala parter inte överens finns en centralt avtalad sista utväg med bland annat en procentsats som i sådant fall ska tillämpas. Industrin avtalar först Principen på svensk arbetsmarknad är att de första kollektivavtalen i avtalsrörelsen ska träffas i den internationellt konkurrensutsatta sektorn och deras avtal bildar det så kallade märket. Därefter förhandlar övriga sektorer och de har då märket som utgångspunkt. När FAO och FTF i mars 2011 ingick ett treårsavtal var märket för 2012 inte fastställt. Förhandlingar om procentsatsen i sista utvägen skulle inledas när märket väl var klart. FAO och FTF oeniga Sedan märket fastställts till 2,6 procent och FAO och FTF träffades i december 2011 framkom snabbt att parterna hade olika uppfattning om hur märket skulle användas på försäkringsområdet. FTF hävdade att märket automatiskt skulle tillämpas om lokalt avtal saknades. FAO ansåg att procentsatsen skulle vara lägre än märket för att ge utrymme för lokala avtal. Risken var annars stor att löneutvecklingen i försäkringsbranschen systematiskt skulle bli högre än på andra avtalsområden. Medlare Efter två korta förhandlingsomgångar sade FTF den 13 januari 2012 upp avtalet. Efter ytterligare ett kort förhandlingstillfälle varslade FTF om strejk vid sex av FAO:s medlemsföretag. FAO begärde att medlare skulle tillsättas. Den 1 februari inledde Bengt K.Å. Johansson, tidigare minister och landshövding, och Christina Nygårdh, före detta förhandlingschef i Sveriges Ingenjörer och numera opartiska ordförande på industrins område sitt medlingsuppdrag. Avtalat löneutrymme Den 3 februari accepterade FAO och FTF medlarnas hemställan som innebar ett centralt fastställt löneutrymme om 2,6 procent (därmed skulle inga lokala avtal träffas om löneutrymme 2012), att konfliktvarslet omedelbart drogs tillbaka samt att kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor liksom avtalet om lönebildning kunde sägas upp ett år i förtid och upphöra den 31 december Avtalet förlängt FAO övervägde att säga upp avtalet vilket skulle ske senast den 30 september. Några dagar innan enades parterna dock om vissa ändringar i avtalet och var även överens om att löneutvecklingen i försäkringsbranschen över tid ska följa märket. Avtalsperioden förlängdes till och med den 31 mars 2014 för att bättre anpassas till avtalsperioderna på industrins område. När kommande märke är fastställt ska motsvarande procentsats föras in i den sista utvägen. Individgarantin togs bort och den tidigare modellen återinfördes. Den har ingen garanterad löneutveckling. I stället ska prövas om åtgärder ska vidtas för medarbetare som under en treårsperiod har haft en löneutveckling som varit mindre än hälften av den avtalade löneutvecklingen för FTF-medlemmarna i företaget. En genomgripande redigering av FTP-planen gjordes i samband med att FTP 12 ersatte FTP 08. Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring var delvis föråldrat och ett nytt avtal träffades under De avtalsförsäkringar som medlemsföretag i FAO enligt kollektivavtal är skyldiga att teckna är Försäkringsbranschens Tjänstepensionsplan (FTP), Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), samt Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA). FTP 12 I samband med att FTP 08 ersattes av FTP 12 gjordes en genomgripande redigering av avtalet. Materiellt har de två planerna samma innehåll men FTP 12 fick en bättre struktur, ett enklare språk och ett antal förtydliganden infördes. Tabell 1: Antal/andel ickeväljare och väljare Vad tjänstemännen väljer I FTP 1 måste minst hälften av ålderspensionspremierna placeras i en traditionell försäkring med garanterad avkastning. Resterande premier kan fördelas på en eller två försäkringar och då antingen i en fondförsäkring och/eller i en traditionell försäkring med garanterad avkastning. Görs inget val placeras premierna i det så kallade ickevalsalternativet som är en traditionell försäkring med garanterad avkastning utan återbetalningsskydd (se tabell 1). Med återbetalningsskydd får efterlevande pensionskapitalet när en försäkrad avlider. Saknas återbetalningsskydd fördelas kapitalet ut som arvsvinst till andra som ingår i samma sorts försäkring och som inte heller har återbetalningsskydd (se tabell 2). Nytt TGL-avtal Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL) var i vissa avseenden föråldrat. FAO och FTF respektive Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer avtalade därför om ett nytt TGL-avtal. Arbetet med omarbetningen skedde inom ramen för FTPnämnderna. Utgångspunkten var att endast göra nödvändiga ändringar i avtalet. Eftersom respektive arbetsgivare tecknar TGL med ett livförsäkringsbolag var det även viktigt att revideringen inte påverkade förutsättningarna för ingångna försäkringsavtal. I TGL-avtalet finns en garantibestämmelse som reglerar vad som gäller om en arbetsgivare inte tecknat försäkringen. En nyhet i avtalet är att riskförsäkringsgivaren i FTP-planen, för närvarande Skandia Liv, träder in om ett försäkringsfall skulle inträffa. Premien för riskförsäkringen debiteras arbetsgivarna och faktureras genom valcentralen för FTP, Skandikon. TFA Den kollektivavtalade arbetsskadeförsäkringen (TFA) kompletterar den lagstadgade som hanteras av Försäkringskassan. Kollektivavtalad försäkringsgivare för TFA är AFA Försäkring. Försäkringsavtalet om TFA tecknas hos Fora som även fakturerar premien. Tabell 2: Antal/andel med respektive utan återbetalningsskydd 6 7

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 Löneutvecklingen 2012 LönePuls Online Den genomsnittliga löneutvecklingen på FAO-området uppgick mellan oktober 2011 och oktober 2012 till 4,5 procent för identiska individer, det vill säga tjänstemän som var med i statistikunderlaget båda åren. Cirka 70 procent hade en löneutveckling som var lägre än den genomsnittliga löneutvecklingen. För hälften av tjänstemännen var löneutvecklingen under 3,1 procent. Medellönen i oktober 2012 var kr/månad medan medianlönen var kr/ månad. Under åren 2005 till 2012 har medellönen ökat med 28,2 procent och medianlönen med 26,4 procent, vilket i genomsnittlig årstakt är 3,6 respektive 3,4 procent. Att ingå i den lägst betalda tiondelen är oftast övergående Tio procent av de anställda hade 2005 en lön som var lägre än kr/månad (det vill säga den 10:e percentilen). Under de senaste sju åren har den 10:e percentilen ökat med 21,6 procent. Att den 10:e percentilen ökat mindre än medel- och medianlönerna betyder inte att de tjänstemän som 2005 tillhörde lönedecil 1 (den lägst betalda tiondelen) haft en sämre löneutveckling än andra. Inom privat sektor är ofta rörligheten i lönetrappan relativt hög. Få medarbetare stannar kvar i en ingångslön eller i ett arbete med relativt låg lön. Antingen gör medarbetaren en lönekarriär eller går vidare till en ny anställning eller kanske till vidarutvecklande studier. I Svenskt Näringslivs statistik 2005 ingick medarbetare (arbetare och tjänstemän) i lönedecil 1. Ett år senare var endast 36 procent kvar i samma lönedecil. Efter sex år återfanns endast 11 procent i lönedecil 1. FAO-området visar ett liknande mönster. Av de tjänstemän som 2005 fanns i lönedecil 1 återfanns endast 54 procent i samma lönedecil året efter. På ett år hade alltså 46 procent lämnat den lägsta lönedecilen. Hälften av de som lämnat återfanns i högre lönelägen, resterande hade lämnat FAO-området. Sett över hela perioden finns endast 15 procent kvar i den lägst betalda tiondelen (se diagram 1). I lönedecil 1 arbetar mer än hälften av tjänstemännen inom callcenter/telemarketing eller som innesäljare av sakförsäkringar. I FAO:s totala statistik utgör dessa grupper dock endast 10 procent av de anställda. LönePuls Online är ett lätthanterligt webbaserat program som används för insamling av statistik till FAO och analyser av denna statistik. LönePuls Online har flera olika användningsområden. Några av dessa är följande: underlag och analyser vid lönekartläggning enligt diskrimineringslagen marknadslöneanalyser analyser av lönestrukturer inför en lönerevision underlag till chefer inför lönesamtal/lönedialoger. Bland annat framgår medarbetarens lönehistorik inrapportering av data till FAO:s lönestatistik på ett effektivt och säkert sätt. En bärande tanke är att uppgiftslämnarna ska ha nytta av den inlämnade statistiken. Det genererar också en hög kvalitét på de inlämnade uppgifterna. Analysfunktionen vänder sig primärt till dem inom FAO:s medlemsbolag som hanterar lönestrategiska frågor. Nedan visas exempel på underlag från LönePuls Online som kan användas i en lönekartläggning. Exempel 1: Löneskillnader inom ett yrke samt löneskillnader mellan likvärdiga yrken (samma svårighetsnivå) Diagram 1: Identiska individers tillhörighet till lönedecil 1 under perioden % Exempel 2: Fördelning av lönerna mellan kvinnor och män i yrket Rådgivning, bank (VY-kod 5123)

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 Frånvarostatistik Kurser under året Sjukfrånvaron inom FAOområdet fortsatte att minska. För första gången på nio år har sjukfrånvaron inom Svenskt Näringslivs område ökat. FAO började 2002 att samla in frånvarostatistik. Den högsta totala sjukfrånvaron på 4,7 procent uppmättes två år senare. Sedan dess har sjukfrånvaron sjunkit med nästan 38 procent till 2011 års nivå på 2,9 procent. Denna minskning motsvarar cirka 300 heltidsanställda tjänstemän inom FAO-området. Det bör också noteras att 45 procent av de anställda har inte haft någon sjukfrånvaro alls under Minskningen på FAO-området beror framför allt på att sjuk- frånvaron hos kvinnor har sjunkit. Sjukfrånvaron för kvinnor är cirka två gånger männens sjukfrånvaro, en minskning med nästan 20 procent sedan Efter nio år med sjunkande sjukfrånvaro blev det 2011 en uppgång i sjukfrånvaron för tjänstemännen inom Svenskt Näringslivs område. Trots en minskad sjukfrånvaro har FAOområdets tjänstemän nästan 1,5 gånger högre sjukfrånvaro än tjänstemän inom Svenskt Näringslivs område. För övriga typer av frånvaro skiljer sig män och kvinnor mest åt när det gäller föräldraledighet liksom ledighet med tillfällig föräldrapenning (i dagligt tal kallad VAB). Kvinnor har närmare 190 procent högre frånvaro för föräldraledighet än män vilket hänger samman med att kvinnan är hemma direkt efter födseln. Kvinnor har dock även 54 procent högre frånvaro för tillfällig föräldrapenning (VAB) än män. När det gäller frånvaro som utgörs av kompensationsledighet är kvinnor överrepresenterade. Det beror bland annat på att kvinnor har yrken som i högre grad berättigar till kompensation för övertidsarbete. En bidragande orsak kan också vara att kvinnor oftare än män tar ut övertidskompensation i ledig tid istället för i pengar. Under 2012 var den mest efterfrågade kursen Arbetsrätt för chefer. Den syftar till att ge en större trygghet i chefsrollen genom ökad kunskap om arbetsrättens regler. Att företräda arbetsgivaren kan vara en svår uppgift. Efter 1970-talets explosion av arbetsrättslig lagstiftning uppkom ett starkt behov av att cheferna skulle vara insatta i det arbetsrättsliga regelsystemet. Kunskapen krävdes såväl i det dagliga arbetet som i kontakterna med de fackliga företrädarna. Sedan början av 1980-talet har FAO därför haft kurser som vänder sig till chefer. Under de första tio åren genomgick mer än 500 chefer FAO:s arbetsrättskurser och siffran har härefter mångdubblats. I samband med att lönesamtalsmodellen infördes på FAO-området utökades antalet utbildningar riktade till chefer med kursen Lönesamtalet. Chefsutbildningarna har tillhandahållits både som öppna kurser och som företagsinterna kurser. Under senare år har efterfrågan på de sistnämnda ökat markant. Kursen utgår då från FAO:s basutbud men anpassas och är mer flexibel för att möta företagets önskemål på innehåll. En orsak till att företagsinterna kurser varit särskilt efterfrågade kan vara att det i en tid av strukturella förändringar är lättare att öppet diskutera dessa frågor i en företagsintern krets. Samtidigt har FAO:s öppna kurser varit uppskattade bland annat för att kursdeltagarna får möjlighet till erfarenhetsutbyten och nätverkande med kollegor i branschen. FAO gav under året 18 kurser som främst riktade sig till chefer och medarbetare inom HR. Under 2012 gick sammanlagt 265 personer en kurs i FAO:s regi. Kursledare är medarbetare från FAO:s kansli, i vissa fall tillsammans med en extern konsult. FAO:s kurser har under årens lopp fått mycket bra resultat i utvärderingarna, såväl vad gäller innehåll och genomförande som kursledarnas kompetens. Diagram 2: Sjukfrånvaro för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv samt FAO 7 Procent av ordinarie arbetstid Årtal SN, kvinnor SN, kvinnor+män SN, män FAO, kvinnor FAO, kvinnor+män* FAO, män * Rensat för skillnader i könsfördelning mellan Svenskt Näringsliv och FAO. Deltagare vid ett av FAO:s kurstillfällen 10 11

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2012 FAO:S STYRELSE OCH DELEGATIONER FAO:S REPRESENTATION I ANDRA ORGAN Styrelse Ordinarie ledamöter Sten Dunér, Länsförsäkringar AB, ordf. Staffan Grefbäck, Alecta, vice ordf. Johan Agerman, Trygg-Hansa Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Louise Dennerstråhl, Zurich Bengt-Åke Fagerman, Skandia, Per Fornander, Moderna Försäkringar Torbjörn Magnusson, If Skadeförsäkring Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring Revisorer Revisionsbolaget Ernst & Young Valkommitté Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Ann Sommer, Länsförsäkringar AB Elisabeth Ankarcrona, FAO (sekreterare) Förhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Tomas Bergqvist, Alecta Mattias Boldt, Collectum Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Stefan Lampinen, AFA Försäkring Christina Lindenius, FAO Ingrid Roslund Winje, Skandia Marie Sohlberg, Länsförsäkringar Stockholm Personliga suppleanter Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Tomas Bergqvist, Alecta Krister Berg, Trygg-Hansa Patrick Bergander, Trygg-Hansa Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Gunilla Svensson, Dina Försäkringar Per Wahlström, Skandia Lars Nordstrand, Movestic Livförsäkring AB Ingrid Roslund Winje, Skandia Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring Tua Holgersson, Länsförsäkringar Gävleborg Stefan Lampinen, AFA Försäkring FAO:s ledamöter i FTP-nämnden FAO-FTF respektive FAO-Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Elisabeth Ankarcrona Olle Nilsson Stefan Olby Pensionsförhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Patrick Bergander, Trygg-Hansa Tomas Bergqvist, Alecta Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Christina Lindenius, FAO Ingrid Roslund Winje, Skandia Försäkringsbranschens Pensionskassa styrelse Ordinarie: Hans Benndorf, Länsförsäkringar Stockholm Patrick Bergander, Trygg-Hansa Mårten Lundberg, Skandia, t.o.m Anders Östryd, Länsförsäkringar Östgöta Suppleanter: Elisabeth Ankarcrona, FAO Per Fornander, Moderna Försäkringar Lars Nordstrand, Movestic Livförsäkring AB Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala FPK:s fullmäktige Utsedda 2011 för två år Ordinarie: Staffan Hellberg, Länsförsäkringar Skåne Marie Hosinsky, Svensk Försäkring Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Gunilla Svensson, Dina Försäkringar Pehr Wahlström, Skandia Suppleanter: Thomas Barenthein, Hannover Re Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Ingemar Larsson, Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus Län Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen Utsedda 2012 för två år Ordinarie: Erik Alm, Hannover Re Mats Galvenius, Svensk Försäkring Eva Groth, Trygg-Hansa Ingrid Roslund Winje, Skandia Sören Westin, Länsförsäkringar AB Ordförande i FPK:s fullmäktige utsedd gemensamt med FTF Ordinarie: Anders Forsberg, f.d. riksdagsdirektör Suppleant: Claes Stråht, generaldirektör Revisorer utsedda gemensamt med FTF Revisionsbyrån KPMG Huvudansvarig: Gunilla Wernelind och Mårten Asplund Suppleant: Per Westerlund och Magnus Ripa Svenskt Näringsliv Ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse Sten Dunér, Länsförsäkringar AB Stämmoombud 2012 Mårten Andersson, Skandia Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Per Fornander, Moderna Försäkringar Staffan Grefbäck, Alecta Christina Lindenius, FAO Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala Fredrik Rosencrantz, Zurich Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen Maj-Charlotte Wallin, AFA Försäkring Suppleanter: Ellinor Boman, Moderna Försäkringar Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Sten Lundqvist, Länsförsäkringar Älvsborg Stefan Olby, FAO Marie Sohlberg, Länsförsäkringar Stockholm 12 13

8 BOKSLUT Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) ska tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av arbetsgivare samt i förhållande till medlemmarna anlitade uppdragstagare. FAO tecknar kollektivavtal och företräder medlemmarna i tvister. FAO är ett förbund inom Svenskt Näringsliv och samverkar där genom konferenser och etablerade arbetsgrupper/nätverk. FAO deltar också i det nordiska och internationella arbetet med arbetsgivarfrågor på försäkringsområdet. Kursverksamheten och arbetet med löne- och frånvarostatistik för försäkringsbranschen bedrivs inom det helägda dotterbolaget Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisations Service AB (FAO Service AB). Finansiering FAO-koncernens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter till FAO respektive serviceavgifter till FAO:s dotterbolag FAO Service AB. Den sammanlagda avgiften för medlems- och serviceavgifterna fastställs av FAO:s årsmöte och beräknas som en procentsats på FAO:s medlemsbolags årslönesummor. Det samlade beloppet fördelas mellan FAO och FAO Service AB utifrån verksamhet och styrelsebeslut. Utöver detta har FAO Service AB intäkter från kursverksamheten, statistikbearbetning och avgifter för servicemedlemmar. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling FAO hade ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor med FTF för perioden 1 januari december I slutet av 2011 inleddes förhandlingar om den procentsats som skulle gälla 2012 i företag som saknar lokala löneavtal. Efter ett par korta förhandlingstillfällen sade FTF den 13 januari upp avtalet såvitt gällde löner och minimilöner. Efter ytterligare ett förhandlingstillfälle varslade FTF om strejk vid sex av FAO:s medlemsföretag. FAO begärde medling och två medlare trädde in. Den 3 februari 2012 accepterade FAO och FTF medlarnas hemställan som innebar ett centralt avtalat löneutrymme om 2,6 % samt en möjlighet att säga upp kollektivavtalet till upphörande ett år i förtid. FAO tydliggjorde under sommaren avsikten att utnyttja den möjligheten. FTF var dock angeläget om att avtalet skulle löpa vidare. Efter några förhandlingstillfällen enades FAO och FTF i september om vissa ändringar i kollektivavtalet samt förlängde avtalet att gälla till och med den 31 mars För Saco-förbundens medlemmar har FAO ett kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor som gäller 1 januari december Under 2012 har en genomgripande redigering gjorts av Försäkringsbranschen tjänstepensionsplan, FTP. Under året förstärktes FAO:s kansli med ytterligare en arbetsrättsjurist. Under 2013 kommer en större investering att göras i en ny webbsida för FAO (www.fao.se). FAO:s dotterbolag FAO Service AB har under året arrangerat kurser för att stärka kompetensen hos medlemsföretagen i FAO i egenskap av arbetsgivare. FAO Service AB har också bedrivit verksamhet inom statistikområdet för att tillhandahålla information om bl.a. marknadslöneläge, lönestruktur och sjukfrånvaro i försäkringsbranschen och övrig privat arbetsmarknad. Verksamhetsrisker FAO är en liten organisation och är därmed sårbar vad gäller viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att medarbetarna har kompetens inom flera sakfrågor. Betydelsefullt är också FAO:s kontinuerliga nätverksbyggande i medlemsbolagen och Svenskt Näringsliv. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Moderföreningens fria egna kapital på kr föreslås balanseras i ny räkning. Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter

9 MEDLEMMAR Den 31 december 2012 hade FAO 154 medlemmar. Antal anställda i dessa företag uppgick till FAO Service AB hade 19 servicekunder. I tabellen nedan visas de bolag som enligt Svenskt Näringslivs medlemsförteckning var medlemmar i FAO per den 31 december 2012 samt dessa företags antal årsanställda Observera att två medarbetare med halvtidstjänst räknas som en årsarbetare. Företagsnamn Antal anställda AB Akademikerförsäkring i Stockholm 17 AFA Livförsäkrings AB 54 AFA Sjukförsäkrings AB 185 AFA Trygghetsförsäkrings AB 233 Affärsservice Sydost AB 8 Agria International Försäkring AB 8 AI Pension, Försäkringsförening 15 Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt 419 AMF Fastighetsförvalting AB 50 AMF Fonder AB 13 AMF Pension AB 242 Atradius 38 Bliwa Livförsäkring ömsesidigt 44 Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening 4 Brandförsäkringsverket Administration AB 2 Brandskyddsföreningen Stockholm 1 Brandskyddsföreningens Service AB 46 Brummer Life Försäkringsaktiebolag 7 Coface Sverige 9 Collectum AB 153 Compre Services (Sweden) AB 5 Crawford & Company (Sweden) AB 74 Cunningham Lindsey Sweden AB 16 Dalarnas Försäkringsbolag 260 Dina Försäkringar AB 115 Dina Försäkringar Brunskog 13 Dina Försäkringar Dalarna AB 0 Dina Försäkringar Gestrikebygden ömsesidigt 5 Dina Försäkringar Göteborg AB 28 Dina Försäkringar Kattegatt Ömsesidiga 24 Dina Försäkringar Lidköpingsorten 18 Dina Försäkringar Mellannorrland 12 Dina Försäkringar Mellersta Skaraborg 10 Dina Försäkringar Mälardalen 10 Dina Försäkringar Nord 29 Dina Försäkringar Skydd i Bollnäs 16 Dina Försäkringar Skåne AB 18 Dina Försäkringar Sydost 25 Dina Försäkringar Sydöstra Norrland 14 Dina Försäkringar Viskadalen-Varberg 10 Dina Försäkringar Väst 9 Dina Försäkringar Västra Norrland ömsesidigt 12 Dina Försäkringar Ångermanland 12 ERV 88 Euler Hermes, Svensk filial 46 FORA AB 167 Företagsnamn Antal anställda Försäkrings AB Agria 153 Försäkrings AB Skandia (publ) 943 Försäkringsaktiebolaget Assuransinvest MF 3 Försäkringsbolaget Mellansjö Ömsesidigt 5 Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 67 Försäkringsbranschens Pensionskassa - FPK 3 Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 4 Försäkringsförening Svenska Kyrkans Pensionskassa 4 GIS Försäkringskonsult AB 3 Gjensidige Forsikring ASA Norge, Svensk filial 99 Hagelin Invest AB 1 Hannover Re 39 If Skadeförsäkring AB (publ) Inter Hannover 42 International Assurance - IA AB 1 KNS Service AB 4 L Finans AB 3 Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag 115 Larmtjänst AB 7 LiFa Försäkringsadministration AB 2 Livförsäkrings AB Skandia 283 Lokala Försäkringar 1 LRF Försäkring Skadeförsäkrings AB 2 Länsförsäkring Kronoberg 86 Länsförsäkringar AB 721 Länsförsäkringar Bank AB 105 Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt 226 Länsförsäkringar Blekinge 77 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 22 Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 1 Länsförsäkringar Gotland 67 Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB 3 Länsförsäkringar Gävleborg 175 Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 111 Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus Län 316 Länsförsäkringar Halland 155 Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 5 Länsförsäkringar Jämtland 111 Länsförsäkringar Jönköping Ömsesidigt Försäkringsbolag 191 Länsförsäkringar Kalmar Län 160 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB 106 Länsförsäkringar Mäklarservice AB 128 Länsförsäkringar Norrbotten 77 Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 136 Länsförsäkringar Skaraborg 141 Länsförsäkringar Skåne Ömsesidigt 412 Länsförsäkringar Stockholm Ömsesidigt Försäkringsbolag 453 Länsförsäkringar Södermanland 135 Länsförsäkringar Uppsala 194 Länsförsäkringar Värmland 105 Länsförsäkringar Västerbotten 155 Länsförsäkringar Västernorrland 116 Länsförsäkringar Älvsborg

10 Företagsnamn Antal anställda Länsförsäkringar Östgöta 306 Min Pension i Sverige AB 4 Moderna försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S DK 525 Motormännens Försäkringsförmedling AB 11 Movestic Kapitalförvaltning AB 6 Movestic Livförsäkring AB 109 Mäklartorget i Hälsingland AB 7 Nocken 35 AB 2 Nordeuropa Försäkring AB 16 Nordeuropa Liv och Hälsa AB 4 Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag 23 Nordic Loss Adjusting AB 3 Nordiska Kärnförsäkringspoolen 2 Odyssey Reinsurance Company, Filial Stockholm 6 Patientförsäkringsföreningen PFF 6 Patientförsäkringsföreningen Service AB 2 PM Insurance Invest AB 2 PRI Stiftelsetjänst AB 15 S:t Erik Försäkrings AB 6 Sigillet Fond & Försäkring AB 4 Sirius International Försäkrings AB 142 Skandia Fonder AB 7 Skandia Försäljning AB 314 Skandia Informationsteknologi AB 97 SkandiaBanken AB (publ) 544 Skandikon Administration AB 9 Skandikon Pensionsadministration AB 24 SSF Service AB 12 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 18 Stockholmsregionens Försäkring AB 5 Stöde Sockens Försäkringsbolag 2 Swe Risk AB 0 Sweden Reinsurance Co Ltd 23 SveLand Djurförsäkringar Ömsesidigt 58 SveLand Sakförsäkringar AB 8 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 21 Svensk Försäkring 13 Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB 19 Svensk Försäkring Service 13 Svensk Handel Pensionskassa 24 Svensk Pensionsadministration KB 17 Svenska Läkemedelsförsäkringen AB 8 Sveriges Ångfartygs Assurans Förening 66 TA Team Adjusters Skadereglering i Öst AB 5 Takpannan 35 AB 1 Trafikförsäkringsföreningen 133 Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Wasa Kredit AB 212 Willy Svidén Försäkringskonsult AB 5 XL Insurance Company Limited 23 Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige 157 Åkerbo Härads Brandstodsbolag 2 Ätradalens Försäkringsbolag ömsesidigt 7 Ölands Ömsesidiga Försäkringsbolag 28 Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning AB 2 FAO:s kansli Bakre raden: Tommy Rastas, Annie Koch, Annie Larsson Främre raden: Åsa Granberg, Christina Lindenius, Elisabeth Ankarcrona, Stefan Olby Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO, är medlemsföretagens naturliga samtalspart. Förutom att tillvarata medlemsföretagens intressen i egenskap av arbetsgivare tecknar FAO kollektivavtal, tillhandahåller lönestatistik, utbildar och informerar i arbetsrättsliga frågor samt företräder medlemmarna i tvister. FAO är en del av Svensk Försäkring i Samverkan. I Svensk Försäkring i Samverkan ingår FAO, Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch

11 20 Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108 Produktion: FAO/Svensk Försäkring i Samverkan Foto: Johan Olsson Grafik: Jonas Ahlgren Tryck: TMG STHLM

INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer

INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION VERKSAMHET 2014 INNEHÅLL Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtal Lönestatistik Frånvarostatistik FAO:s styrelse och delegationer FAO:s representation i

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Kollektivavtalad försäkring & pension

Kollektivavtalad försäkring & pension Kollektivavtalad försäkring & pension Agenda Vårt uppdrag Trygghetssystemet och Svenska modellen Arbetare / Tjänstemän Vilka försäkringar ingår för arbetare Vilka försäkringar ingår för tjänstemän Här

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

4. Förhandlingsordning

4. Förhandlingsordning 1 Ledaravtalet Avtal om lönebildning Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Glasbranschföreningen, Maskinentreprenörerna, Målaremästarna, Plåtslageriernas Riksförbund, VVS Företagen, och Ledarna är

Läs mer

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden.

Tips! Bra att löpande genom presentationen tala om var ni är i pyramiden. Bild 1 Syftet med denna bild är att förklara vilka Alecta är. Alecta har blivit valda att hantera vissa delar av tjänstepensionen för privatanställda tjänstemän. Detta enligt ett kollektivavtal mellan

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Välkommen till FTP 2 Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP Information för dig som är född 1971 eller tidigare Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF

Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Vägledning till Lönebildningsavtal 2013 Fastigo Vision, Unionen och AiF Fastigo och Vision, Unionen samt AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna,

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet

LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF. Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet LIKA LÖN INFORMATION TILL LÖNESÄTTANDE CHEF Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Finansförbundet www.likalon.nu Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation Stureplan 4c, 114 35 Stockholm Tel 08-611 17

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

k Individuella Kollektivavtal Lagar

k Individuella Kollektivavtal Lagar Försäkringsskydd k Individuella Gruppförsäkringar Kollektivavtal Lagar 2012-03-06 2 Medlemmarnas försäkringsskydd k Försäkrad enligt lag Sjukförsäkring Arbetsskadeförsäkring Föräldraförsäkring Ålderspensioner

Läs mer

Information om nytt avtal inom Svensk Handel

Information om nytt avtal inom Svensk Handel 2013-05-30 Information om nytt avtal inom Svensk Handel Akademikerförbunden och Svensk Handel tecknade nytt kollektivavtal den 21 maj 2013 med giltighet från den 1 maj 2013 till och med den 30 april 2016.

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

När du är sjukskriven

När du är sjukskriven När du är sjukskriven När du är sjukskriven Har du koll på dina rättigheter som sjukskriven? Det kan vara mycket att hålla reda på samtidigt som du ska försöka bli frisk igen. Unionen hjälper dig att

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016

Avtalsinformation. Avtalsinformation. Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Livsmedelsföretagen 1 april 2013 31 mars 2016 Avtalsinformation Resultatet av avtalsrörelsen 2013 är en 3 årig avtalsperiod där det sista avtalsåret kan sägas upp senast den 30 september

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 1

Din tjänstepension heter ITP 1 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 1 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009

Viktigt vid val av pensionsförvaltare. Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Viktigt vid val av pensionsförvaltare Undersökning av Länsförsäkringar 2009 Sammanfattning Vad av följande är viktigt vid val av pensionsförvaltare av avtalspension? På frågan vad som är viktigt vid val

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal

Lite smartare därför att FTF....är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Lite smartare därför att FTF...är specialiserade på försäkringsbranschen är det största facket i branschen har ett av marknadens starkaste avtal Controller Aktuarie Kundservice Systemutvecklare Utredningsarbete

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL

Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, är en kollektivavtalad livförsäkring. Enligt kollektivavtalet måste arbetsgivaren teckna försäkringen för alla tjänstemän i företaget och

Läs mer

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN

Klicka här för att ändra format BEMANNINGSFÖRETAGEN på BEMANNINGSFÖRETAGEN Per-Olof Adérian per-olof.aderian@almega.se Tel: 08 762 68 43 Ny medlem Kollektivavtal arbetare Fora - AGS - Avtalspension SAF-LO - TGL - TFA - Omställningsförsäkring - FPT Arbetsgivarförbund

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG?

VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? VAD GÖR VI PÅ COLLECTUM FÖR DIG? 2 miljoner tjänstemän har tjänstepensionen ITP som har kommit till genom ett kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv och PTK. På uppdrag av dem upphandlar Collectum, utan

Läs mer

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1.

Varje månad betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Är man som du privatanställd tjänsteman, heter tjänstepensionen ITP 1. 2013 Ditt ITP 1-val Du har tjänstepensionen ITP 1. Det är din arbetsgivare som betalar, men det är du som väljer hur pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör ditt val. Det

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1

2011-09-03 PRIVAT ITP 1. Bild 1 ITP 1 Bild 1 för född 1979 eller senare PRIVAT Bild 2 Men anställd oavsett ålder kan tillhöra och därmed få en premiebestämd ålderspension om 1 arbetsgivaren efter den 25 april 2006 har blivit medlem i Svenskt

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst VID DIN SIDA Om att bli medlem i Vårdföretagarna för dig som arbets givare inom äldrevård och hemtjänst EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA TILLSAMMANS MED OSS på Vårdföretagarna

Läs mer

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbets givare inom fristående skolor och förskolor

VID DIN SIDA. Om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbets givare inom fristående skolor och förskolor VID DIN SIDA Om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbets givare inom fristående skolor och förskolor EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA Almega Tjänsteföretagen

Läs mer

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön

Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2. Vad händer när du börjar din anställning? Pensionsmedförande lön Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan FTP VÄLKOMMEN TILL FTP 2 Genom din anställning omfattas du av Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan, FTP 17. Den kompletterar den allmänna pensionen, som består

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus

Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Lönesättande samtal resultat och prestation i fokus Ditt lönesättande samtal Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i

Läs mer

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg

Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg Avtalspension SAF-LO ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension. Den allmänna

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

En snabblektion om pension

En snabblektion om pension 2013 Ditt ITPK-val Du har tjänstepensionen ITP 2. Det är din arbetsgivare som betalar, men du kan själv välja hur en del av de här pengarna ska förvaltas. Collectum är valcentral, det är hos oss du gör

Läs mer

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation ÅRSREDOVISNING 2015 Årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Vd har ordet Ledning och styrelse Medlemmar 3 4 5 FAO Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom skärgårdstrafik

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom skärgårdstrafik VID DIN SIDA om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom skärgårdstrafik EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA Almega Tjänsteföretagen organiserar

Läs mer

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015

Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Arbetsgivarfrågor Nr 2, Februari 2015 Lönerevision 2015 Enligt det avtal som Livsmedelsföretagen träffat med Livsmedelsarbetareförbundet (Livs) ska företagen genomföra lönerevision per den 1 april 2015.

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

För dig som ska göra ett omval för din ITP

För dig som ska göra ett omval för din ITP PENSIONSSKOLA För dig som ska göra ett omval för din ITP Det är tydligen inte bara vi som ska göra val för framtiden... Foto Per Kristiansen/Johner Vårens omval av ITP kan ge mer i din framtida plånbok

Läs mer

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016.

Löneläget En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Löneläget 2016 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2016. Tack för att du svarat på löneenkäten! Ett stort tack till alla er som svarade på 2016 års lönenkät! Det är er förtjänst

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna

Lönebildningsavtal. 1 juni 2017 tillsvidare. Säkerhetsföretagen Ledarna Lönebildningsavtal 1 juni 2017 tillsvidare Säkerhetsföretagen Ledarna Avtal om lönebildning i företagen Bilaga 1 Säkerhetsföretagen och Ledarna är ense om följande avtal om lönebildning för samtliga Säkerhetsföretagens

Läs mer

Avtalsextra 7 juni 2017

Avtalsextra 7 juni 2017 Avtalsextra 7 juni 2017 Nytt kollektivavtal med Unionen Allmänt Visita och Unionen har träffat ett nytt kollektivavtal för perioden 1 juni 2017 31 maj 2020. Avtalets värde är 6,5 % under avtalsperioden

Läs mer

Lönerapport 2008 Maj 2009

Lönerapport 2008 Maj 2009 Lönerapport 28 Maj 29 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 28 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer

LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL 2012 Sveriges Byggindustrier Unionen Sveriges Byggindustrier Sveriges Ingenjörer LÖNEAVTAL Sveriges Byggindustrier och Unionen... Sid 3-4 Sveriges Byggindustrier och Sveriges Ingenjörer... Sid

Läs mer

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid:

LÖNEAVTAL Telekom. Giltighetstid: LÖNEAVTAL Telekom 2016 2017 Giltighetstid: 2016-04-01 2017-03-31 Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 3 2 Övergripande mål för lönebildningen... 3 3 Löneprocessen... 4 3.1 Parternas inledande

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta 1311 2012.01 Illustration Agnes Miski Török Foto Björn Keller Produktion Alecta f ö r m å n s b e s t ä m d t j ä n s t e p e n s i o n, i t p 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren

Läs mer

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet

Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet Collectums Pensionsindex 2012 för tjänstemän i det privata näringslivet En rapport från tjänstepensionsföretaget Collectum som visar hur ingångslön och löneutveckling i olika yrken påverkar den framtida

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom ridhusföretag

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom ridhusföretag VID DIN SIDA om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom ridhusföretag EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA Almega Tjänsteföretagen organiserar

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Avtalsextra 12 juni 2012

Avtalsextra 12 juni 2012 Avtalsextra 12 juni 2012 Nytt kollektivavtal med HRF Allmänt Visita och HRF träffade efter medling ett nytt kollektivavtal den 10 juni 2012. Nedan finns en sammanfattning av avtalet. - avtalsperioden är

Läs mer

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten

Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten A-CIRKULÄR Till Regioner Avtalsenheten Unionen Direkt Datum Vår referens Cirkulär nr 2013-07-05 Madeleine Lindermann, Avtalsenheten 13.60 Avtal 2013 inom Almega IT-Hantverkarna Nu är det nya avtalet för

Läs mer

Inkomstpolitiskt program

Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiskt program Inkomstpolitiska programmet / 2008-11-23/25 1 Inledning Löneskillnader påverkar inkomstfördelningen och därmed också fördelning av möjligheter till konsumtion. Till detta kommer

Läs mer

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom travbanor

VID DIN SIDA. om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom travbanor VID DIN SIDA om att bli medlem i Almega Tjänsteföretagen för dig som arbetsgivare inom travbanor EN PRODUKT FRÅN ALMEGA KOMMUNIKATION 2013 VÅR BREDD ÄR VÅR STYRKA Almega Tjänsteföretagen organiserar cirka

Läs mer

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön

Lönekartläggning lönar sig. Kön ska inte avgöra lön Lönekartläggning lönar sig Kön ska inte avgöra lön Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Unionen anser...4 Förord...5 Bakgrund...6 Resultat av mätning 2009...7 3 Sammanfattning Lönegapet mellan kvinnor

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos Alecta. Alecta har blivit utvalt att hantera vissa

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2014 4e kvartalet 2013 Reviderad 2014-02-25 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. 1 Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM

Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörers och Naturvetarnas avtalskrav till IKEM Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna yrkar följande avtalsförändringar fr.o.m. 1 april 2016 Avtalsperiod Utgångspunkten för avtalskraven är en

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Din avtalspension KAP-KL

Din avtalspension KAP-KL Din avtalspension KAP-KL För dig som är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund och i vissa kommunala företag gäller pensionsavtalet KAP-KL. Din avtalspension är knuten till din anställning.

Läs mer

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013.

Tjänstepensionsdagen 2012. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP. Hans Gidhagen. Tjänstepensionsdagen 2012. 1 juli 2013. Vad är på gång inom Avtalspension SAF-LO och ITP Hans Gidhagen 1 juli 2013 1 januari 2014 1 Vad är Avtalspension SAF-LO och ITP? De är delar av anställningsvillkoren för anställda i företag som omfattas

Läs mer

Ökade löneskillnader i privat sektor

Ökade löneskillnader i privat sektor Statistik Ökade löneskillnader i privat sektor Juseks undersökning av nyexaminerade 2010 Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ökade löneskillnader

Läs mer

Din tjänstepension i Alecta

Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd pension, itp 2 Din tjänstepension i Alecta Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som har förmånsbestämd pension itp 2 i Alecta. Din tjänstepension i Alecta förmånsbestämd

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017

Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Arbetsgivarcirkulär Avtalsfrågor Massa/Papper Nr. 3 7 april 2017 Avtal med Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna 2017 Den 31 mars 2017 träffade Industriarbetsgivarna ett 36-månadersavtal för perioden

Läs mer

Svensk Försäkrings branschstatistik

Svensk Försäkrings branschstatistik Svensk Försäkrings branschstatistik Nr 1/2016-4e kvartalet 2015 2016-02-22 Svensk Försäkring Box 24043 104 50 Stockholm Karlavägen 108 Tel 08-522 785 00 www.svenskforsakring.se Innehåll Läsanvisning...

Läs mer

Statistik för ålderspension ITP 1

Statistik för ålderspension ITP 1 Antal försäkrade med aktiva val respektive ickeval Total Andel Ålder 18-24 Andel Ålder 25-29 Andel Ålder 30-34 Andel Ålder 35-44 Andel Ålder 45-54 Andel Ålder 55-64 Andel Ålder >= 65 Andel Val % % % %

Läs mer

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU

AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007. AVSKAFFA TJEJTAXAN NU Ingångslöneskillnaderna ökar dramatiskt 2 Om Juseks arbetsmarknadsundersökning

Läs mer

Lönerapport 2010 Juli 2011

Lönerapport 2010 Juli 2011 Lönerapport 21 Juli 211 Inledning I denna rapport redovisas lönestatistik för Livsmedelsarbetareförbundet. Statistiken avser i första hand år 21 men innehåller även jämförelser med tidigare år. Den statistik

Läs mer