INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION VERKSAMHET 2014

2 INNEHÅLL Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtal Lönestatistik Frånvarostatistik FAO:s styrelse och delegationer FAO:s representation i andra organ Bokslut Medlemmar

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Året i korthet Kollektivavtalen FAO och FTF kom redan i december 2013 överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden den 1 april mars Efter ytterligare kontakter i januari 2014 kom parterna överens om vissa avsteg från det först träffade avtalet vilket ledde till att de allmänna anställningsvillkoren i princip blev oförändrade. Kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor med de tre Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer sades inte upp av någon av parterna och förlängdes därmed ytterligare ett år till den 31 december Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan (FTP 12) gäller till den 31 december För det löpande arbetet med pensionsplanen har parterna tillsatt särskilda nämnder som bl.a. har till uppgift att tolka planens bestämmelser och villkor. Som ett led i detta arbete kom FAO och FTF respektive Sacoförbunden överens om vissa förtydliganden och tillägg under avtalets löpperiod. Förändringarna föranledde att FTP-planen fick en ny lydelse från den 7 mars Kursverksamhet Under året har FAO haft tolv kurstillfällen under arton kursdagar. Sammanlagt har 220 deltagare utbildats i arbetsrätt, lönefrågor och tjänstepensionsavtalet. Inför år 2015 arbetade FAO även med att ta fram ett förnyat kursutbud som ska bidra till en utvecklad kunskap om lönebildningsfrågor års utbildning i lönesamtal sker därför i helt ny form och därutöver ges en helt nyskapad kurs om löneavtalen och lönekartläggning. Ny webbsida I mars lanserades en ny webbsida där anpassningar skett till den tekniska utvecklingen. Därutöver har sökfunktionen förbättrats och projektrum lagts till. Funktionen projektrum minskar antalet utskick och förenklar administrationen genom att dokument till t.ex. styrelse, delegationer och olika arbetsgrupper kan delas direkt på webbsidan. Nya VY-koder FAO har länge haft ett yrkesklassificeringssystem för att ta fram marknadslönestatistik (VY-koder). Under året har ett arbete bedrivits med att ta fram en ny kodning som bl.a. ger en finare indelning vilket underlättar identifieringen av likvärdiga yrken när lönekartläggning görs. Även viktningen av faktorer såsom utbildning, problemlösning o.s.v. har korrigerats för att ge en bättre marknadslöneinformation. Arbetet har bedrivits i en referensgrupp bestående av representanter för medlemsföretag, FTF och Sacoförbunden. Rådgivning och förhandlingar En stor del av FAO:s dagliga verksamhet består av rådgivning till medlemsföretagen och är av såväl förebyggande som tvistelösande karaktär. Den förebyggande rådgivningen handlar ofta om att vägleda medlemsföretag så att ärenden hanteras utifrån lag och kollektivavtal. Därutöver hjälper FAO ofta till med avtal och överenskommelser i enskilda ärenden. I fall då ärenden inte blivit lösta på lokal nivå så biträder FAO medlemsföretagen vid centrala förhandlingar. FAO:s kansli I juni tillträdde Tommy Rastas som vice vd för FAO. Förändringen var ett strategiskt led i en generationsväxling där tidigare vice vd Elisabeth Ankarcrona arbetar kvar som senior adviser. I samband med att FAO:s statistiker gick i pension anställdes ytterligare en arbetsrättsjurist och statistiktjänsterna köps istället av Svensk Försäkring. Svenskt näringsliv Samtliga medarbetare på FAO har under året ingått och samarbetat i olika grupperingar inom Svenskt Näringsliv. Bland annat har FAO:s vd ingått i den s.k. vd-konferensen, vice vd i LAV-gruppen, där lön och allmänna villkorsfrågor hanteras. Övriga medarbetare har deltagit i grupper såsom EU LAV-gruppen, arbetsrättsgruppen samt gruppen för arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepensioner. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Vd-ordet Lönebildning och jämställdhet FAO:s målsättning sedan lång tid tillbaka är att träffa moderna och företagsnära kollektivavtal. Vid en jämförelse med arbetsmarknaden i övrigt har FAO:s avtal kommit långt på många områden. Det gäller inte minst i lönebildningsfrågor där det finns en god samsyn med både Saco-förbunden och FTF. Försäkringsbranschen har en företagsnära lönebildning som ger lokala parter möjlighet att anpassa löneutvecklingen till företagets förutsättningar. I samband med lönebildningen har frågan om löneskillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet fått allt mer uppmärksamhet. Medlingsinstitutet har sedan tidigare haft i uppdrag att årligen analysera löneutvecklingen ur ett jämställdehetsperspektiv och inför 2015 har uppdraget utökats. Myndighetens uppdrag omfattar nu även en analys av de centrala kollektivavtalens konstruktion ur ett jämställdhetsperspektiv. Frågor kring jämställdhet är viktiga inte bara för arbetsmarknaden i stort utan även för en branschs attraktionskraft. Av de som arbetar inom FAO:s kollektivavtalsområde är 54 procent kvinnor. Sedan flera år tillbaka har andelen chefer som är kvinnor konstant ökat. Enligt den senaste statistiken är 45 procent av cheferna kvinnor och i företagens ledningsgrupper är andelen kvinnor 38 procent. Inom Svenskt Näringslivs område är 35 procent av cheferna kvinnor. Försäkringsbranschen har ur detta jämställdhetsperspektiv kommit långt. Ett sätt att mäta löneskillnader mellan kvinnor och män är att jämföra kvinnornas genomsnittslön med männens. Skillnaden brukar kallas rålönegap. Om löneskillnaden mäts efter så kallad standardvägning, det vill säga hänsyn tas till skillnader som yrke, ålder, sektor, arbetstid. m.m. minskar skillnaden. Efter standardvägning, där yrkes- och företagstillhörighet rensats bort, var löneskillnaden mellan kvinnor och män på FAO-området 3 procent enligt statistiken Det kan jämföras med 4,3 procent inom Svenskt Näringsliv område. Försäkringsbranschen ligger således bra till. I en branschövergripande lönestatistik blir indelningen i befattningar grov och statistiken kan inte rensa för skillnader i t.ex. erfarenhet. En eventuell osaklig löneskillnad kan endast framkomma vid en analys på företagsnivå. FAO:s kollektivavtal, som bygger på en lokal lönebildning, ger goda förutsättningar i strävan mot jämställda löner. Nästa avtalsrörelse 2015 är ett mellanår i avtalsrörelsen. Den stora majoriteten av avtal på arbetsmarknaden har löpperioder som likt FAO:s avtal med FTF sträcker sig fram till den 31 mars Tidpunkten sammanfaller med Christina Lindenius, vd för FAO avtalet om det s.k. märket vilket i princip anger vilka löneökningar svensk ekonomi klarar ur internationell konkurrenssynpunkt. Enligt etablerad praxis på arbetsmarknaden utgörs märket av avtalet som träffas inom den konkurrensutsatta exportindustrin och detta fungerar lönenormerande för övriga kollektivavtalsparter. Avtalet om märket tecknades senast över tre år och under samma period har inflationen varit exceptionellt låg, från t.ex. oktober 2013 till oktober 2014 var inflationen -0,2 %. Reallöneutvecklingen så här långt har varit mycket god. I försäkringsbranschen var reallöneutvecklingen 3,2 % från oktober 2013 till oktober Reallöneutvecklingen för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv var 2,5 procent. Den låga inflationens betydelse för löneutvecklingen liksom industrins internationella konkurrenskraft kommer sannolikt att prägla diskussionerna inför nästa avtal inom industrin. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Kollektivavtal FAO och Saco-förbunden Kollektivavtalet med de tre Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer sades inte upp av någon av parterna och förlängdes därmed ytterligare ett år. Avtalet gäller till och med den 31 december Inför förlängningen och innan avtalet upphörde att vara uppsägningsbart hade FAO och Sacoförbunden en konstruktiv dialog där parterna förklarade sig nöjda med den sifferlösa avtalsmodell som parterna haft i mer än femton år och där lönen sätts i samtal mellan medarbetare och chef. Förlängningen föregicks även av att parterna redan under löpande avtalsperiod hade haft en partsgemensam grupp som i början av 2014 kom överens om vissa mindre förändringar i de allmänna villkoren. FAO och FTF FAO och FTF kom överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor drygt tre månader före det gamla avtalets utlöpningsdatum. Avtalet gäller för perioden den 1 april mars Parternas tidiga överenskommelse möjliggjordes genom att förhandlingarna inleddes i ett väldigt tidigt skede och fördes i en konstruktiv anda. Bland annat tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp som såg över befintligt avtal och föreslog förändringar av mer redaktionell karaktär. Tidigt stod det även klart att båda parter ville fortsätta med den företagsnära lönebildningsmodell som innebär att lokala parter ska komma överens om hur lönesättningen i företagen ska genomföras och vilket löneutrymme som ska fördelas. Sedan tidigare är FAO och FTF överens om att löneutvecklingen för anställda i försäkringsbranschen över tid ska följa det så kallade märket på svensk arbetsmarknad och mot den bakgrunden enades de centrala parterna om att procentsatsen i lönebildningsavtalets stupstock eller sista utväg ska motsvara nivån på märket. Skulle lokala parter inte enas om ett löneavtal så innebar det således löneökningar om 2,3 procent per den 1 april 2014 respektive 1 april Partsgemensamt seminarium I samband med avtalsförhandlingarna mellan FAO och FTF konstaterades att frånvarostatistiken i försäkringsbranschen visar en relativt hög sjukfrånvaro jämfört med tjänstemän i övrig privat sektor. Samtidigt visade en medlemsundersökning inom FTF att deras medlemmar känner sig mer stressade än tjänstemän i andra TCO-förbund. Eftersom en minskad sjukfrånvaro i försäkringsbranschen är av gemensamt intresse kom FAO och FTF överens om att arrangera ett kunskapshöjande seminarium kring frågorna. En partsgemensam grupp arbetade under våren fram ett program utifrån parternas intentioner och i september hölls seminariet för FAO:s förhandlingsdelegation samt FTF:s styrelse. Föreläsare under dagen var bl.a. professor Hugo Westerlund, direktör och chef för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet samt professor Kristina Alexanderson, chef för sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet. Under seminariedagen förmedlades kunskap bl.a. om att sjukdom och stress inte har ett självklart samband samt en insikt i att det framtida arbetslivet har en utmaning i att hantera en stressad arbetskraft trots att orsaken inte alltid går att finna inom just arbetslivet. 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Lönestatistik Medellönen för de tjänstemän som ingick i statistiken 2014 var kronor per månad i fast lön och i total lön (då inkluderas även lönetillägg och förmåner). Medianlönen, den lön som precis hälften av individerna ligger över och hälften under, var kronor per månad i fast lön och kronor per månad i total lön. Under perioden 2005 till 2014 har den genomsnittliga löneutvecklingen varit 38 procent. Männens medellön har ökat med 34 procent och kvinnors lön har ökat med 41 procent. Den genomsnittliga individuella löneutvecklingen på FAO-området uppgick mellan oktober 2013 och oktober 2014 till 3,7 procent. Variationen är dock stor. Medianen för löneutvecklingen var 2,6 procent och den vanligaste lönehöjningen, för 39 procent av individerna, låg mellan 2 och 3 procent. För de allra flesta, nästan 4 av 5, var löneutveckling mindre än det genomsnittliga värdet på 3,7 procent. I den övre delen av lönefördelningen är löneutvecklingen mer utspridd. Se diagram 1. Den genomsnittliga individuella löneutvecklingen per år har under den senaste 10-årsperioden varierat mellan 3,1 procent och 5,1 procent. Lönespridningen inom FAOområdet har under den senaste 10-årsperioden ökat. Kvoten mellan 90:e percentillönen och den 10:e percentillönen har ökat från 2,4 till 2,6. I genomsnitt låg lönespridningen för hela arbetsmarknaden på 2,1 procent Lönespridningen inom FAO-området har legat ganska stilla i de nedre löneintervallen (P50-P10 i diagram 2 nedan) medan lönespridningen har ökat främst i de övre löneintervallen. Diagram 1: Fördelningar av löneökningar (fast lön) % <0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% >20% Diagram 2: Lönespridning inom FAO-området ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1, P50/P10 P90/P50 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Frånvarostatistik Sjukfrånvaron inom FAOområdet fortsatte att öka något under 2013 och uppgår nu till 3,15 procent. Den högsta totala sjukfrånvaron 4,71 procent uppmättes Därefter minskade sjukfrånvaron med cirka 33 procent fram till år De två senaste åren har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,21 procentenheter. Motsvarande ökning för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv är 0,12 procentenheter. Inom FAO-området har alla sjukfall, utom de långa som övergått i sjukpension (mer än 90 dagar), har ökat mellan 2012 och Från 2005 till 2013 har den korta sjukfrånvaron (sjukdag 1-14) ökat med 6 procent för kvinnor respektive 13 procent för män. Den långa sjukfrånvaron (sjukdag 15 och framåt) har under samma tid minskat med 57 procent för kvinnor respektive 54 procent för män. Diagram 1: Sjukfrånvaron inom FAO-området Andel frånvaro i procent av ordinarie arbetstid Procent av ordinarie arbetstid 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Sjukdagar>90 (sjukpension) Sjukdag Sjukdag 2 14 Karensdagar Diagram 2: Sjukfrånvaro inom FAO-området fördelat på kön och sjukperiodens längd 0, Kvinnor, 1 14 dagar Män, 1 14 dagar Kvinnor, 15 eller fler sjukdagar Män, 15 eller fler sjukdagar 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 FAO:S STYRELSE OCH DELEGATIONER Styrelse Ordinarie ledamöter Bengt-Åke Fagerman, Skandia, ordf. Staffan Grefbäck, Alecta, vice ordf. Johan Agerman, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Sten Dunér, Länsförsäkringar AB Per Fornander, Moderna Försäkringar David Haak, Zurich Torbjörn Magnusson, If Skadeförsäkring Anders Moberg, AFA Försäkring Johan Sidenmark, AMF Pension Örian Söderberg, Länsförsäkringar Jönköping Marie Ågren, Skandia Carin Årvik, Trygg-Hansa Christina Lindenius, FAO Revisorer Revisionsbolaget EY Valberedning Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Ann Sommer, Länsförsäkringar AB Elisabeth Ankarcrona, FAO (sekreterare) Förhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Mattias Boldt, Collectum Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Maria Bendelin, AMF Pension Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Peter Eklund, Länsförsäkringar Västerbotten Stefan Lampinen, AFA Försäkring Christina Lindenius, FAO Tommy Rastas, FAO Ingrid Roslund-Winje, Skandia Maria Wahl Burvall, Alecta Carin Årvik, Trygg Hansa Personliga suppleanter Johan Ekström, Skandia Maria Wahl Burvall, Alecta Patrick Bergander, Trygg-Hansa Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Lars Nordstrand, Movestic Livförsäkring AB Gunilla Svensson, Dina Försäkringar Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring Stefan Lampinen, AFA Försäkring Maria Bendelin, AMF Pension Susanne Petersson, Länsförsäkringar Skåne Ingrid Roslund-Winje, Skandia Carina Eriksson, Trygg-Hansa FAO:s ledamöter i FTP-nämnden FAO-FTF respektive FAO-Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Elisabeth Ankarcrona Olle Nilsson Tommy Rastas Pensionsförhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Patrick Bergander, Trygg Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Christina Lindenius, FAO Tommy Rastas, FAO Ingrid Roslund-Winje, Skandia Maria Wahl Burvall, Alecta 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 FAO:S REPRESENTATION I ANDRA ORGAN Försäkringsbranschens Pensionskassa styrelse Ordinarie: Patrick Bergander, Trygg-Hansa Hans Sterte, Skandia Örian Söderberg, Länsförsäkringar Jönköping Anders Östryd, Länsförsäkringar Suppleanter: Elisabeth Ankarcrona, FAO Per Fonander, Moderna Försäkringar Karin Friberg, If Skadeförsäkring Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala FPK:s fullmäktige Utsedda t.o.m årsmötet 2015 Ordinarie: Gunnar Brännstam, Skandia Marie Hosinsky, Svensk Försäkring Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Susanne Petersson, Länsförsäkringar Skåne Gunilla Svensson, Dina Försäkringar AB Suppleanter: Thomas Barenthein, Hannover Re Christian Bille, Länsförsäkringar Halland Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen Ordförande i FPK:s fullmäktige utsedd gemensamt med FTF Ordinarie: Anders Forsberg, f.d. riksdagsdirektör Suppleant: Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet Revisorer utsedda gemensamt med FTF Revisionsbyrån KPMG Huvudansvarig: Gunilla Wernelind och Mårten Asplund Suppleant: Pehr Westerlund och Magnus Ripa Svenskt Näringsliv Ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse Bengt-Åke Fagerman, Skandia Stämmoombud 2014 Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring David Haak, Zurich Per Fornander, Moderna Försäkringar Staffan Grefbäck, Alecta Tua Holgersson, Länsförsäkringar Fondliv Christina Lindenius, FAO Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala Utsedda t.o.m årsmötet 2016 Ordinarie: Erling Andersson, Länsförsäkringar Liv Ingrid Roslund-Winje, Skandia Mats Galvenius, Svensk Försäkring Sören Westin, Länsförsäkringar AB Eva Groth, Trygg-Hansa Suppleanter: Ellinor Boman, Moderna Försäkringar Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Ann Sommer, Länsförsäkringar Sak Tommy Rastas, FAO Eva Allqvie, Länsförsäkringar Stockholm 9

10 BOKSLUT Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) ska tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av arbetsgivare samt i förhållande till av medlemmarna anlitade uppdragstagare. FAO tecknar kollektivavtal och företräder medlemmarna i tvister. FAO är ett förbund inom Svenskt Näringsliv och samverkar där genom konferenser och etablerade arbetsgrupper/nätverk. FAO deltar också i det nordiska och internationella arbetet med arbetsgivarfrågor på försäkringsområdet. Kursverksamheten och arbetet med löne- och frånvarostatistik för försäkringsbranschen bedrivs genom det helägda dotterbolaget Försäkringsbranschens Arbetsgivare-organisations Service AB (FAO Service AB). Finansiering FAO-koncernens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter till FAO respektive serviceavgifter till FAO:s dotterbolag FAO Service AB. Den sammanlagda avgiften för medlems- och serviceavgifterna fastställs av FAO:s årsmöte och beräknas som en procentsats på FAO:s medlemsbolags årslönesummor. Det samlade beloppet fördelas mellan FAO och FAO Service AB utifrån verksamhet och styrelsebeslut. Utöver detta har FAO Service AB intäkter från kursverksamheten, statistikbearbetning och avgifter för servicemedlemmar. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling I januari 2014 omförhandlades några punkter i kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor som FAO och FTF hade träffat i december 2013 och som gäller för perioden 1 april mars I avtalsuppgörelsen ingick även att FAO och FTF gemensamt skulle arrangera seminarier kring stress, sjukfrånvaro och arbetsorganisation samt om jämställdhetsfrågor. FAO och FTF arrangerade under hösten 2014 ett första seminarium som riktade sig till FAO:s förhandlingsdelegation och FTF:s styrelse tillika förhandlingsdelegation. Varken FAO eller något av Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer sa upp avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor för Sacoförbundens medlemmar. Det förlängdes därmed att gälla till och med den 31 december FAO:s dotterbolag FAO Service AB har under året arrangerat kurser för att stärka kompetensen hos medlemsföretagen i FAO i egenskap av arbetsgivare. FAO Service AB har också bedrivit verksamhet inom statistikområdet för att tillhandahålla information om bl.a. marknadslöneläge, lönestruktur och sjukfrånvaro i försäkringsbranschen och övrig privat arbetsmarknad. Under året lanserades en ny webbsida (fao.se) för FAO:s medlemmar. Inför att FAO:s statistiker skulle gå i pension beslutades att en ersättare (ca: 50 % av en heltid) istället skulle rekryteras till SFS-Svensk Försäkring Service AB under andra halvåret 2014 och att FAO i fortsättningen skulle köpa dennes tjänster. I FAO-koncernen anställdes i september ytterligare en jurist. Verksamhetsrisker FAO är en liten organisation och är därmed sårbar vad gäller viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att medarbetarna har kompetens inom flera sakfrågor. Betydelsefullt är också FAO:s kontinuerliga nätverksbyggande i medlemföretagen och Svenskt Näringsliv. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Medelantalet anställda % % % % % 4 Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Moderföreningens fria egna kapital på kr föreslås balanseras i ny räkning. 10

11 FAO-koncernen RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Serviceavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 MEDLEMMAR Den 31 december 2014 hade FAO 139 medlemmar. Antal anställda i dessa företag uppgick till FAO Service AB hade 13 servicekunder. I tabellen nedan visas de bolag som enligt Svenskt Näringslivs medlemsförteckning var medlemmar i FAO den 31 december 2014 samt dessa företags antal årsanställda Observera att två medarbetare med halvtidstjänst räknas som en årsarbetare. Företagsnamn Antal anställda AB Akademikerförsäkring i Stockholm 20 AFA Livförsäkrings AB 54 AFA Sjukförsäkrings AB 213 AFA Trygghetsförsäkrings AB 281 AI Pension, Försäkringsförening 14 Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt 382 AMF Fastigheter AB 75 AMF Fonder AB 16 AMF Pensionsförsäkring AB 255 Bankpension Sverige AB 3 Bliwa Livförsäkring ömsesidigt 58 Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening 4 Brandskyddsföreningen Stockholm 1 Brandskyddsföreningens Service AB 46 Brummer Life Försäkringsaktiebolag 12 Brunskogs försäkringsbolag 8 Coface Sverige filial 11 Coface Sverige Services AB 4 Collectum AB 148 Compre Services (Sweden) AB 4 Crawford & Company (Sweden) AB 101 Dalarnas Försäkringsbolag 258 Dina Försäkringar AB 123 Dina Försäkringar Göteborg 26 Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland 27 Dina Försäkringar Kattegatt ömsesidigt 29 Dina Försäkringar Knallebygden Ätradalen Ömsesidigt 8 Dina Försäkringar Mellansjö 7 Dina Försäkringar Mälardalen 20 Dina Försäkringar Nord 27 Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike 42 Dina Försäkringar Sydost 41 Dina Försäkringar Sydöstra Norrland 22 Dina Försäkringar Väst 18 Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna 27 Dina Försäkringar Öland 32 ERV 76 Euler Hermes Sverige filial 50 filial till Atradius Credit Insurance NV NL Atradius 37 FORA AB 176 Försäkrings AB Agria 149 Försäkrings AB Skandia (publ) 5 Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 67 Försäkringsbranschens Pensionskassa - försäkringsförening 3 Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 7 12

13 Försäkringshuset Amb & Rosén AB 11 GIS Försäkringskonsult AB 3 Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial 107 Hannover Rückversicherungs-AG Tyskland filial 44 If Skadeförsäkring AB (publ) Ikano Försäkring AB 39 International Assurance - IA AB 1 International Insurance Company of Hannover Ltd England 46 KNS Service AB 4 L Finans AB 4 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 140 Larmtjänst AB 8 LF Affärsservice Sydost AB 9 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Lokala Försäkringar 1 LRF Försäkring Skadeförsäkrings AB 3 Länsförsäkring Kronoberg 88 Länsförsäkringar AB 732 Länsförsäkringar Bank AB 113 Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt 233 Länsförsäkringar Blekinge 64 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 22 Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 39 Länsförsäkringar Gotland 66 Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB 3 Länsförsäkringar Gävleborg 151 Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 99 Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus län 344 Länsförsäkringar Halland 151 Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 7 Länsförsäkringar Jämtland 105 Länsförsäkringar Jönköping Öms. Försäkringsbolag 190 Länsförsäkringar Kalmar Län 161 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB (publ) 78 Länsförsäkringar Mäklarservice AB 116 Länsförsäkringar Norrbotten 71 Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 150 Länsförsäkringar Skaraborg Skaraborgs Läns Försäkr.Bol. 150 Länsförsäkringar Skåne -Ömsesidigt 420 Länsförsäkringar Stockholm Öms. Försäkringsbolag 415 Länsförsäkringar Södermanland 132 Länsförsäkringar Uppsala 193 Länsförsäkringar Värmland 102 Länsförsäkringar Västerbotten 156 Länsförsäkringar Västernorrland 119 Länsförsäkringar Älvsborg 256 Länsförsäkringar Östgöta 312 Min Pension i Sverige AB 7 Moderna försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark 628 Motormännens Försäkringsförmedling AB 10 Movestic Kapitalförvaltning AB 7 Movestic Livförsäkring AB 111 Mäklartorget i Hälsingland AB 6 Nordeuropa Försäkring AB 15 13

14 Nordeuropa Liv och Hälsa AB 6 Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag 33 Nordic Loss Adjusting AB 6 Nordiska Kärnförsäkringspoolen 2 Odyssey Reinsurance Company, Filial Stockholm 5 Patientförsäkringsföreningen PFF 8 Patientförsäkringsföreningen Service AB 2 PRI Stiftelsetjänst AB 16 S:t Erik Försäkrings AB 6 Sigillet Fond & Försäkring AB 4 Sirius International Försäkrings AB 146 Skandia Fonder AB 11 Skandia Investment Management Aktiebolag 44 SkandiaBanken AB (publ) 288 Skandikon Administration AB 19 Skandikon Pensionsadministration AB 20 SSF Service AB 24 Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå 12 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 18 Stockholmsregionens Försäkring AB 5 Stöde Sockens Försäkringsbolag 2 Swe Risk AB 0 Sweden Re - Filial till SCOR Global Life SE 24 SveLand Djurförsäkringar Ömsesidigt 55 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 19 Svensk Försäkring 12 Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB 14 Svensk Försäkring Service 9 Svensk Handel Pensionskassan 23 Svensk Pensionsadministration KB 14 Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening 4 Svenska Läkemedelsförsäkringen AB 9 Sveriges Ångfartygs Assurans Förening 72 Trafikförsäkringsföreningen 125 Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Wasa Kredit AB 241 XL Insurance Company Limited 30 Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige 151 Åkerbo Härads Brandstodsbolag 2 Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning AB 2 14

15 FAO:s kansli Bakre raden: Kajsa Lindell, Annie Koch, Emma Hjorth. Främre raden: Elisabeth Ankarcrona, Christina Lindenius, Annie Larsson, Tommy Rastas. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO, är medlemsföretagens naturliga samtalspart. Förutom att tillvarata medlemsföretagens intressen i egenskap av arbetsgivare tecknar FAO kollektivavtal, tillhandahåller lönestatistik, utbildar och informerar i arbetsrättsliga frågor samt företräder medlemmarna i tvister. FAO är en del av Svensk Försäkring i Samverkan. I Svensk Försäkring i Samverkan ingår FAO, Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch. 15

16 Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108 Produktion: FAO/Svensk Försäkring i Samverkan Foto: Johan Olsson Omslag och grafik: Jonas Ahlgren Tryck: TMG STHLM

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Verksamhetsberättelse 2012 ÅRET I KORTHET FAO 2012 INNEHÅLL Året i korthet Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtalen om löner Pensioner Löneutvecklingen

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 014 2014 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning4 Verksamhetsberättelse 2014Årsre 014 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2014 20 Foto: Andy Prhat Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2014 fortsatte

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. SVENSK FÖRSÄKRING VERKSAMHET 2014 Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2014

Fakta om löner och arbetstider 2014 MAJ 214 Fakta om löner och arbetstider 214 KAPITLETS NAMN 5 Fakta om löner och arbetstider 214 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse 2005 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2005 Omslagsfoto: Hans Strand/briljans.se Innehåll Verksamhetsberättelse Sid 3 År 2005 i sammanfattning Sid 4 VD har ordet: Mycket bra resultat för 2005

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund

Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund Verksamheten 2010 Grafiska Företagens Förbund Med branschföreningarna Sveriges Grafiska Medieförening, Svenska Bokbinderiföreningen, Svenska Kartongförpackningsföreningen och Svenska Stämpelfabrikantföreningen.

Läs mer

Fakta om löner och arbetstider 2013

Fakta om löner och arbetstider 2013 Maj 213 Fakta om löner och arbetstider 213 Kapitlets namn 5 Fakta om löner och arbetstider 213 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006

Trafikförsäkringsföreningen. Verksamhetsberättelse2006 Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse2006 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 År 2006 i sammanfattning 2 Vd har ordet: Fortsatta framgångar under 2006 3 TFF:s uppgift 4 Trafikskador regleras av

Läs mer

Detta är Utvecklingsrådet

Detta är Utvecklingsrådet Detta är Utvecklingsrådet...2 Förord...3 Lokalt utvecklingsarbete...4 NYSTARTADE UTVECKLINGSOMRÅDEN Satsa friskt...7 Olikhet som tillgång...9 Lika möjligheter för kvinnor och män...9 UTVECKLINGSOMRÅDEN

Läs mer

juristutbildningar samt lanserat en kostnadsfri och oberoende rådgivningstjänst om pensioner och försäkringar. Och mycket mer...

juristutbildningar samt lanserat en kostnadsfri och oberoende rådgivningstjänst om pensioner och försäkringar. Och mycket mer... År 2010 har PTK Anställt tre nya medarbetare inom pensionsoch försäkringsområdet, avslutat upphandlingen av livbolag inom ITP-avtalet, producerat Att vara med innan beslut fattas, Handbok om försäkringar

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Fakta om Löner och Arbetstider 2012

Fakta om Löner och Arbetstider 2012 MAJ 212 Fakta om Löner och Arbetstider 212 KAPITLETS NAMN 3 Fakta om Löner och Arbetstider 212 har framtagits av en projektgrupp inom Svenskt Näringsliv. I arbetet har följande deltagit: Kajsa Lindell,

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam

Årsredovisning 2013 Folksam ömsesidig livförsäkring. Folksam Folksam Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Koncern Resultaträkning 15 Rapport över totalresultat 16 Balansräkning 17 Rapport över förändringar i eget kapital 19 Kassaflödesanalys 20 Moderföretaget

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006]

[2006] Årsredovisning. Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] [2006] Årsredovisning Den förmedlande länken [FORA ÅRSREDOVISNING 2006] Om Fora Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter

Läs mer

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2007 2 Vd har ordet: Man måste gallra för att det ska gro 4 Larmtjänst AB 6 Expressens sex helsidor gav resultat

Läs mer

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren

Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Årsredovisning 2013 Föreningen Västsvenska Handelskammaren Publicerad av Västsvenska Handelskammaren 2014. Citera oss gärna, men ange källa. Papper / Munken Polar 200 gram (omslag) / Munken Polar 120 gram

Läs mer

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29

omställning Verksamheten 2009 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 Verksamheten 2009 årsredovisning 2009 SiDORNA 17 29 trygghetsstiftelsen skapar mötesplats för omställning trender Inför tiotalet generationsväxling ger nya jobb inom staten. SiDAN 4 katty tog makten över

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. Försvarsförbundet VERKSAMHETSBERÄTTELSE Försvarsförbundet 2012 Innehållsförteckning Året som gått...2 Organisation och personal...5 Förbundsstyrelsen...5 Internationella kontakter och besök...5 Förbundsstyrelsens arbetsgrupper

Läs mer

Årsredovisning Uniflex AB 2005

Årsredovisning Uniflex AB 2005 Årsredovisning Uniflex AB 2005 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2008 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet och har tre huvuduppgifter: Att verka för en

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2007 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2007 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2014. Tillsammans äger vi Landshypotek Bank. Landshypotek ekonomisk förening Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Tillsammans äger vi Landshypotek Bank A Innehåll Tillsammans äger vi Landshypotek Bank 1 Några milstolpar genom historien 2 Ordförande har ordet 3 En egen bank för konkurrenskraftig

Läs mer