INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer"

Transkript

1 FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION VERKSAMHET 2014

2 INNEHÅLL Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtal Lönestatistik Frånvarostatistik FAO:s styrelse och delegationer FAO:s representation i andra organ Bokslut Medlemmar

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Året i korthet Kollektivavtalen FAO och FTF kom redan i december 2013 överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor för perioden den 1 april mars Efter ytterligare kontakter i januari 2014 kom parterna överens om vissa avsteg från det först träffade avtalet vilket ledde till att de allmänna anställningsvillkoren i princip blev oförändrade. Kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor med de tre Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer sades inte upp av någon av parterna och förlängdes därmed ytterligare ett år till den 31 december Försäkringsbranschens tjänstepensionsplan (FTP 12) gäller till den 31 december För det löpande arbetet med pensionsplanen har parterna tillsatt särskilda nämnder som bl.a. har till uppgift att tolka planens bestämmelser och villkor. Som ett led i detta arbete kom FAO och FTF respektive Sacoförbunden överens om vissa förtydliganden och tillägg under avtalets löpperiod. Förändringarna föranledde att FTP-planen fick en ny lydelse från den 7 mars Kursverksamhet Under året har FAO haft tolv kurstillfällen under arton kursdagar. Sammanlagt har 220 deltagare utbildats i arbetsrätt, lönefrågor och tjänstepensionsavtalet. Inför år 2015 arbetade FAO även med att ta fram ett förnyat kursutbud som ska bidra till en utvecklad kunskap om lönebildningsfrågor års utbildning i lönesamtal sker därför i helt ny form och därutöver ges en helt nyskapad kurs om löneavtalen och lönekartläggning. Ny webbsida I mars lanserades en ny webbsida där anpassningar skett till den tekniska utvecklingen. Därutöver har sökfunktionen förbättrats och projektrum lagts till. Funktionen projektrum minskar antalet utskick och förenklar administrationen genom att dokument till t.ex. styrelse, delegationer och olika arbetsgrupper kan delas direkt på webbsidan. Nya VY-koder FAO har länge haft ett yrkesklassificeringssystem för att ta fram marknadslönestatistik (VY-koder). Under året har ett arbete bedrivits med att ta fram en ny kodning som bl.a. ger en finare indelning vilket underlättar identifieringen av likvärdiga yrken när lönekartläggning görs. Även viktningen av faktorer såsom utbildning, problemlösning o.s.v. har korrigerats för att ge en bättre marknadslöneinformation. Arbetet har bedrivits i en referensgrupp bestående av representanter för medlemsföretag, FTF och Sacoförbunden. Rådgivning och förhandlingar En stor del av FAO:s dagliga verksamhet består av rådgivning till medlemsföretagen och är av såväl förebyggande som tvistelösande karaktär. Den förebyggande rådgivningen handlar ofta om att vägleda medlemsföretag så att ärenden hanteras utifrån lag och kollektivavtal. Därutöver hjälper FAO ofta till med avtal och överenskommelser i enskilda ärenden. I fall då ärenden inte blivit lösta på lokal nivå så biträder FAO medlemsföretagen vid centrala förhandlingar. FAO:s kansli I juni tillträdde Tommy Rastas som vice vd för FAO. Förändringen var ett strategiskt led i en generationsväxling där tidigare vice vd Elisabeth Ankarcrona arbetar kvar som senior adviser. I samband med att FAO:s statistiker gick i pension anställdes ytterligare en arbetsrättsjurist och statistiktjänsterna köps istället av Svensk Försäkring. Svenskt näringsliv Samtliga medarbetare på FAO har under året ingått och samarbetat i olika grupperingar inom Svenskt Näringsliv. Bland annat har FAO:s vd ingått i den s.k. vd-konferensen, vice vd i LAV-gruppen, där lön och allmänna villkorsfrågor hanteras. Övriga medarbetare har deltagit i grupper såsom EU LAV-gruppen, arbetsrättsgruppen samt gruppen för arbetsmarknadsförsäkringar och tjänstepensioner. 3

4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Vd-ordet Lönebildning och jämställdhet FAO:s målsättning sedan lång tid tillbaka är att träffa moderna och företagsnära kollektivavtal. Vid en jämförelse med arbetsmarknaden i övrigt har FAO:s avtal kommit långt på många områden. Det gäller inte minst i lönebildningsfrågor där det finns en god samsyn med både Saco-förbunden och FTF. Försäkringsbranschen har en företagsnära lönebildning som ger lokala parter möjlighet att anpassa löneutvecklingen till företagets förutsättningar. I samband med lönebildningen har frågan om löneskillnader mellan kvinnor och män i arbetslivet fått allt mer uppmärksamhet. Medlingsinstitutet har sedan tidigare haft i uppdrag att årligen analysera löneutvecklingen ur ett jämställdehetsperspektiv och inför 2015 har uppdraget utökats. Myndighetens uppdrag omfattar nu även en analys av de centrala kollektivavtalens konstruktion ur ett jämställdhetsperspektiv. Frågor kring jämställdhet är viktiga inte bara för arbetsmarknaden i stort utan även för en branschs attraktionskraft. Av de som arbetar inom FAO:s kollektivavtalsområde är 54 procent kvinnor. Sedan flera år tillbaka har andelen chefer som är kvinnor konstant ökat. Enligt den senaste statistiken är 45 procent av cheferna kvinnor och i företagens ledningsgrupper är andelen kvinnor 38 procent. Inom Svenskt Näringslivs område är 35 procent av cheferna kvinnor. Försäkringsbranschen har ur detta jämställdhetsperspektiv kommit långt. Ett sätt att mäta löneskillnader mellan kvinnor och män är att jämföra kvinnornas genomsnittslön med männens. Skillnaden brukar kallas rålönegap. Om löneskillnaden mäts efter så kallad standardvägning, det vill säga hänsyn tas till skillnader som yrke, ålder, sektor, arbetstid. m.m. minskar skillnaden. Efter standardvägning, där yrkes- och företagstillhörighet rensats bort, var löneskillnaden mellan kvinnor och män på FAO-området 3 procent enligt statistiken Det kan jämföras med 4,3 procent inom Svenskt Näringsliv område. Försäkringsbranschen ligger således bra till. I en branschövergripande lönestatistik blir indelningen i befattningar grov och statistiken kan inte rensa för skillnader i t.ex. erfarenhet. En eventuell osaklig löneskillnad kan endast framkomma vid en analys på företagsnivå. FAO:s kollektivavtal, som bygger på en lokal lönebildning, ger goda förutsättningar i strävan mot jämställda löner. Nästa avtalsrörelse 2015 är ett mellanår i avtalsrörelsen. Den stora majoriteten av avtal på arbetsmarknaden har löpperioder som likt FAO:s avtal med FTF sträcker sig fram till den 31 mars Tidpunkten sammanfaller med Christina Lindenius, vd för FAO avtalet om det s.k. märket vilket i princip anger vilka löneökningar svensk ekonomi klarar ur internationell konkurrenssynpunkt. Enligt etablerad praxis på arbetsmarknaden utgörs märket av avtalet som träffas inom den konkurrensutsatta exportindustrin och detta fungerar lönenormerande för övriga kollektivavtalsparter. Avtalet om märket tecknades senast över tre år och under samma period har inflationen varit exceptionellt låg, från t.ex. oktober 2013 till oktober 2014 var inflationen -0,2 %. Reallöneutvecklingen så här långt har varit mycket god. I försäkringsbranschen var reallöneutvecklingen 3,2 % från oktober 2013 till oktober Reallöneutvecklingen för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv var 2,5 procent. Den låga inflationens betydelse för löneutvecklingen liksom industrins internationella konkurrenskraft kommer sannolikt att prägla diskussionerna inför nästa avtal inom industrin. 4

5 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Kollektivavtal FAO och Saco-förbunden Kollektivavtalet med de tre Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer sades inte upp av någon av parterna och förlängdes därmed ytterligare ett år. Avtalet gäller till och med den 31 december Inför förlängningen och innan avtalet upphörde att vara uppsägningsbart hade FAO och Sacoförbunden en konstruktiv dialog där parterna förklarade sig nöjda med den sifferlösa avtalsmodell som parterna haft i mer än femton år och där lönen sätts i samtal mellan medarbetare och chef. Förlängningen föregicks även av att parterna redan under löpande avtalsperiod hade haft en partsgemensam grupp som i början av 2014 kom överens om vissa mindre förändringar i de allmänna villkoren. FAO och FTF FAO och FTF kom överens om ett nytt kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor drygt tre månader före det gamla avtalets utlöpningsdatum. Avtalet gäller för perioden den 1 april mars Parternas tidiga överenskommelse möjliggjordes genom att förhandlingarna inleddes i ett väldigt tidigt skede och fördes i en konstruktiv anda. Bland annat tillsattes en partsgemensam arbetsgrupp som såg över befintligt avtal och föreslog förändringar av mer redaktionell karaktär. Tidigt stod det även klart att båda parter ville fortsätta med den företagsnära lönebildningsmodell som innebär att lokala parter ska komma överens om hur lönesättningen i företagen ska genomföras och vilket löneutrymme som ska fördelas. Sedan tidigare är FAO och FTF överens om att löneutvecklingen för anställda i försäkringsbranschen över tid ska följa det så kallade märket på svensk arbetsmarknad och mot den bakgrunden enades de centrala parterna om att procentsatsen i lönebildningsavtalets stupstock eller sista utväg ska motsvara nivån på märket. Skulle lokala parter inte enas om ett löneavtal så innebar det således löneökningar om 2,3 procent per den 1 april 2014 respektive 1 april Partsgemensamt seminarium I samband med avtalsförhandlingarna mellan FAO och FTF konstaterades att frånvarostatistiken i försäkringsbranschen visar en relativt hög sjukfrånvaro jämfört med tjänstemän i övrig privat sektor. Samtidigt visade en medlemsundersökning inom FTF att deras medlemmar känner sig mer stressade än tjänstemän i andra TCO-förbund. Eftersom en minskad sjukfrånvaro i försäkringsbranschen är av gemensamt intresse kom FAO och FTF överens om att arrangera ett kunskapshöjande seminarium kring frågorna. En partsgemensam grupp arbetade under våren fram ett program utifrån parternas intentioner och i september hölls seminariet för FAO:s förhandlingsdelegation samt FTF:s styrelse. Föreläsare under dagen var bl.a. professor Hugo Westerlund, direktör och chef för Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet samt professor Kristina Alexanderson, chef för sektionen för försäkringsmedicin vid Karolinska Institutet. Under seminariedagen förmedlades kunskap bl.a. om att sjukdom och stress inte har ett självklart samband samt en insikt i att det framtida arbetslivet har en utmaning i att hantera en stressad arbetskraft trots att orsaken inte alltid går att finna inom just arbetslivet. 5

6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Lönestatistik Medellönen för de tjänstemän som ingick i statistiken 2014 var kronor per månad i fast lön och i total lön (då inkluderas även lönetillägg och förmåner). Medianlönen, den lön som precis hälften av individerna ligger över och hälften under, var kronor per månad i fast lön och kronor per månad i total lön. Under perioden 2005 till 2014 har den genomsnittliga löneutvecklingen varit 38 procent. Männens medellön har ökat med 34 procent och kvinnors lön har ökat med 41 procent. Den genomsnittliga individuella löneutvecklingen på FAO-området uppgick mellan oktober 2013 och oktober 2014 till 3,7 procent. Variationen är dock stor. Medianen för löneutvecklingen var 2,6 procent och den vanligaste lönehöjningen, för 39 procent av individerna, låg mellan 2 och 3 procent. För de allra flesta, nästan 4 av 5, var löneutveckling mindre än det genomsnittliga värdet på 3,7 procent. I den övre delen av lönefördelningen är löneutvecklingen mer utspridd. Se diagram 1. Den genomsnittliga individuella löneutvecklingen per år har under den senaste 10-årsperioden varierat mellan 3,1 procent och 5,1 procent. Lönespridningen inom FAOområdet har under den senaste 10-årsperioden ökat. Kvoten mellan 90:e percentillönen och den 10:e percentillönen har ökat från 2,4 till 2,6. I genomsnitt låg lönespridningen för hela arbetsmarknaden på 2,1 procent Lönespridningen inom FAO-området har legat ganska stilla i de nedre löneintervallen (P50-P10 i diagram 2 nedan) medan lönespridningen har ökat främst i de övre löneintervallen. Diagram 1: Fördelningar av löneökningar (fast lön) % <0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 8% 9% 9% 10% 10% 11% 11% 12% 12% 13% 13% 14% 14% 15% 15% 16% 16% 17% 17% 18% 18% 19% 19% 20% >20% Diagram 2: Lönespridning inom FAO-området ,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1, P50/P10 P90/P50 6

7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 Frånvarostatistik Sjukfrånvaron inom FAOområdet fortsatte att öka något under 2013 och uppgår nu till 3,15 procent. Den högsta totala sjukfrånvaron 4,71 procent uppmättes Därefter minskade sjukfrånvaron med cirka 33 procent fram till år De två senaste åren har den totala sjukfrånvaron ökat med 0,21 procentenheter. Motsvarande ökning för tjänstemän inom Svenskt Näringsliv är 0,12 procentenheter. Inom FAO-området har alla sjukfall, utom de långa som övergått i sjukpension (mer än 90 dagar), har ökat mellan 2012 och Från 2005 till 2013 har den korta sjukfrånvaron (sjukdag 1-14) ökat med 6 procent för kvinnor respektive 13 procent för män. Den långa sjukfrånvaron (sjukdag 15 och framåt) har under samma tid minskat med 57 procent för kvinnor respektive 54 procent för män. Diagram 1: Sjukfrånvaron inom FAO-området Andel frånvaro i procent av ordinarie arbetstid Procent av ordinarie arbetstid 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1, ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 Sjukdagar>90 (sjukpension) Sjukdag Sjukdag 2 14 Karensdagar Diagram 2: Sjukfrånvaro inom FAO-området fördelat på kön och sjukperiodens längd 0, Kvinnor, 1 14 dagar Män, 1 14 dagar Kvinnor, 15 eller fler sjukdagar Män, 15 eller fler sjukdagar 7

8 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 FAO:S STYRELSE OCH DELEGATIONER Styrelse Ordinarie ledamöter Bengt-Åke Fagerman, Skandia, ordf. Staffan Grefbäck, Alecta, vice ordf. Johan Agerman, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Sten Dunér, Länsförsäkringar AB Per Fornander, Moderna Försäkringar David Haak, Zurich Torbjörn Magnusson, If Skadeförsäkring Anders Moberg, AFA Försäkring Johan Sidenmark, AMF Pension Örian Söderberg, Länsförsäkringar Jönköping Marie Ågren, Skandia Carin Årvik, Trygg-Hansa Christina Lindenius, FAO Revisorer Revisionsbolaget EY Valberedning Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Ann Sommer, Länsförsäkringar AB Elisabeth Ankarcrona, FAO (sekreterare) Förhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Mattias Boldt, Collectum Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Maria Bendelin, AMF Pension Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Peter Eklund, Länsförsäkringar Västerbotten Stefan Lampinen, AFA Försäkring Christina Lindenius, FAO Tommy Rastas, FAO Ingrid Roslund-Winje, Skandia Maria Wahl Burvall, Alecta Carin Årvik, Trygg Hansa Personliga suppleanter Johan Ekström, Skandia Maria Wahl Burvall, Alecta Patrick Bergander, Trygg-Hansa Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Lars Nordstrand, Movestic Livförsäkring AB Gunilla Svensson, Dina Försäkringar Ricard Wennerklint, If Skadeförsäkring Stefan Lampinen, AFA Försäkring Maria Bendelin, AMF Pension Susanne Petersson, Länsförsäkringar Skåne Ingrid Roslund-Winje, Skandia Carina Eriksson, Trygg-Hansa FAO:s ledamöter i FTP-nämnden FAO-FTF respektive FAO-Jusek, Civilekonomernas Riksförbund och Sveriges Ingenjörer Elisabeth Ankarcrona Olle Nilsson Tommy Rastas Pensionsförhandlingsdelegation Elisabeth Ankarcrona, FAO Patrick Bergander, Trygg Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring Carin Dunér, Länsförsäkringar AB Christina Lindenius, FAO Tommy Rastas, FAO Ingrid Roslund-Winje, Skandia Maria Wahl Burvall, Alecta 8

9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FAO 2014 FAO:S REPRESENTATION I ANDRA ORGAN Försäkringsbranschens Pensionskassa styrelse Ordinarie: Patrick Bergander, Trygg-Hansa Hans Sterte, Skandia Örian Söderberg, Länsförsäkringar Jönköping Anders Östryd, Länsförsäkringar Suppleanter: Elisabeth Ankarcrona, FAO Per Fonander, Moderna Försäkringar Karin Friberg, If Skadeförsäkring Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala FPK:s fullmäktige Utsedda t.o.m årsmötet 2015 Ordinarie: Gunnar Brännstam, Skandia Marie Hosinsky, Svensk Försäkring Mats Olausson, Trafikförsäkringsföreningen Susanne Petersson, Länsförsäkringar Skåne Gunilla Svensson, Dina Försäkringar AB Suppleanter: Thomas Barenthein, Hannover Re Christian Bille, Länsförsäkringar Halland Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Cecilia Dreijer-Olsson, Zurich Mikael Sundquist, Länsförsäkringar Bergslagen Ordförande i FPK:s fullmäktige utsedd gemensamt med FTF Ordinarie: Anders Forsberg, f.d. riksdagsdirektör Suppleant: Claes Stråth, generaldirektör för Medlingsinstitutet Revisorer utsedda gemensamt med FTF Revisionsbyrån KPMG Huvudansvarig: Gunilla Wernelind och Mårten Asplund Suppleant: Pehr Westerlund och Magnus Ripa Svenskt Näringsliv Ledamot i Svenskt Näringslivs styrelse Bengt-Åke Fagerman, Skandia Stämmoombud 2014 Ulrika Boström Gatti, Trygg-Hansa Johan Börjesson, If Skadeförsäkring David Haak, Zurich Per Fornander, Moderna Försäkringar Staffan Grefbäck, Alecta Tua Holgersson, Länsförsäkringar Fondliv Christina Lindenius, FAO Ann-Christin Norrström, Länsförsäkringar Uppsala Utsedda t.o.m årsmötet 2016 Ordinarie: Erling Andersson, Länsförsäkringar Liv Ingrid Roslund-Winje, Skandia Mats Galvenius, Svensk Försäkring Sören Westin, Länsförsäkringar AB Eva Groth, Trygg-Hansa Suppleanter: Ellinor Boman, Moderna Försäkringar Alf L Karlsson, If Skadeförsäkring Ann Sommer, Länsförsäkringar Sak Tommy Rastas, FAO Eva Allqvie, Länsförsäkringar Stockholm 9

10 BOKSLUT Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation (FAO) ska tillvarata och främja sina medlemmars gemensamma intressen i egenskap av arbetsgivare samt i förhållande till av medlemmarna anlitade uppdragstagare. FAO tecknar kollektivavtal och företräder medlemmarna i tvister. FAO är ett förbund inom Svenskt Näringsliv och samverkar där genom konferenser och etablerade arbetsgrupper/nätverk. FAO deltar också i det nordiska och internationella arbetet med arbetsgivarfrågor på försäkringsområdet. Kursverksamheten och arbetet med löne- och frånvarostatistik för försäkringsbranschen bedrivs genom det helägda dotterbolaget Försäkringsbranschens Arbetsgivare-organisations Service AB (FAO Service AB). Finansiering FAO-koncernens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter till FAO respektive serviceavgifter till FAO:s dotterbolag FAO Service AB. Den sammanlagda avgiften för medlems- och serviceavgifterna fastställs av FAO:s årsmöte och beräknas som en procentsats på FAO:s medlemsbolags årslönesummor. Det samlade beloppet fördelas mellan FAO och FAO Service AB utifrån verksamhet och styrelsebeslut. Utöver detta har FAO Service AB intäkter från kursverksamheten, statistikbearbetning och avgifter för servicemedlemmar. Verksamheten under året och förväntad framtida utveckling I januari 2014 omförhandlades några punkter i kollektivavtalet om löner och allmänna anställningsvillkor som FAO och FTF hade träffat i december 2013 och som gäller för perioden 1 april mars I avtalsuppgörelsen ingick även att FAO och FTF gemensamt skulle arrangera seminarier kring stress, sjukfrånvaro och arbetsorganisation samt om jämställdhetsfrågor. FAO och FTF arrangerade under hösten 2014 ett första seminarium som riktade sig till FAO:s förhandlingsdelegation och FTF:s styrelse tillika förhandlingsdelegation. Varken FAO eller något av Sacoförbunden Jusek, Civilekonomerna och Sveriges Ingenjörer sa upp avtalet om löner och allmänna anställningsvillkor för Sacoförbundens medlemmar. Det förlängdes därmed att gälla till och med den 31 december FAO:s dotterbolag FAO Service AB har under året arrangerat kurser för att stärka kompetensen hos medlemsföretagen i FAO i egenskap av arbetsgivare. FAO Service AB har också bedrivit verksamhet inom statistikområdet för att tillhandahålla information om bl.a. marknadslöneläge, lönestruktur och sjukfrånvaro i försäkringsbranschen och övrig privat arbetsmarknad. Under året lanserades en ny webbsida (fao.se) för FAO:s medlemmar. Inför att FAO:s statistiker skulle gå i pension beslutades att en ersättare (ca: 50 % av en heltid) istället skulle rekryteras till SFS-Svensk Försäkring Service AB under andra halvåret 2014 och att FAO i fortsättningen skulle köpa dennes tjänster. I FAO-koncernen anställdes i september ytterligare en jurist. Verksamhetsrisker FAO är en liten organisation och är därmed sårbar vad gäller viktig nyckelkompetens. Detta hanteras främst genom att medarbetarna har kompetens inom flera sakfrågor. Betydelsefullt är också FAO:s kontinuerliga nätverksbyggande i medlemföretagen och Svenskt Näringsliv. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Medelantalet anställda % % % % % 4 Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen som påverkar bedömningen av moderföreningens eller koncernens resultat och ställning. Beträffande moderföreningens och koncernens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. Moderföreningens fria egna kapital på kr föreslås balanseras i ny räkning. 10

11 FAO-koncernen RESULTATRÄKNING Rörelsens intäkter Medlemsavgifter Serviceavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andra aktier och andelar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Uppskjuten skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

12 MEDLEMMAR Den 31 december 2014 hade FAO 139 medlemmar. Antal anställda i dessa företag uppgick till FAO Service AB hade 13 servicekunder. I tabellen nedan visas de bolag som enligt Svenskt Näringslivs medlemsförteckning var medlemmar i FAO den 31 december 2014 samt dessa företags antal årsanställda Observera att två medarbetare med halvtidstjänst räknas som en årsarbetare. Företagsnamn Antal anställda AB Akademikerförsäkring i Stockholm 20 AFA Livförsäkrings AB 54 AFA Sjukförsäkrings AB 213 AFA Trygghetsförsäkrings AB 281 AI Pension, Försäkringsförening 14 Alecta pensionsförsäkring ömsesidigt 382 AMF Fastigheter AB 75 AMF Fonder AB 16 AMF Pensionsförsäkring AB 255 Bankpension Sverige AB 3 Bliwa Livförsäkring ömsesidigt 58 Bohuslänska Strandlägenas Brandförsäkringsförening 4 Brandskyddsföreningen Stockholm 1 Brandskyddsföreningens Service AB 46 Brummer Life Försäkringsaktiebolag 12 Brunskogs försäkringsbolag 8 Coface Sverige filial 11 Coface Sverige Services AB 4 Collectum AB 148 Compre Services (Sweden) AB 4 Crawford & Company (Sweden) AB 101 Dalarnas Försäkringsbolag 258 Dina Försäkringar AB 123 Dina Försäkringar Göteborg 26 Dina Försäkringar Jämtland Västernorrland 27 Dina Försäkringar Kattegatt ömsesidigt 29 Dina Försäkringar Knallebygden Ätradalen Ömsesidigt 8 Dina Försäkringar Mellansjö 7 Dina Försäkringar Mälardalen 20 Dina Försäkringar Nord 27 Dina Försäkringar Skaraborg-Nerike 42 Dina Försäkringar Sydost 41 Dina Försäkringar Sydöstra Norrland 22 Dina Försäkringar Väst 18 Dina Försäkringar Västra Hälsingland Dalarna 27 Dina Försäkringar Öland 32 ERV 76 Euler Hermes Sverige filial 50 filial till Atradius Credit Insurance NV NL Atradius 37 FORA AB 176 Försäkrings AB Agria 149 Försäkrings AB Skandia (publ) 5 Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti, ömsesidigt 67 Försäkringsbranschens Pensionskassa - försäkringsförening 3 Försäkringsbranschens Restvärderäddning i Sverige AB 7 12

13 Försäkringshuset Amb & Rosén AB 11 GIS Försäkringskonsult AB 3 Gjensidige Forsikring ASA Norge, svensk filial 107 Hannover Rückversicherungs-AG Tyskland filial 44 If Skadeförsäkring AB (publ) Ikano Försäkring AB 39 International Assurance - IA AB 1 International Insurance Company of Hannover Ltd England 46 KNS Service AB 4 L Finans AB 4 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag 140 Larmtjänst AB 8 LF Affärsservice Sydost AB 9 Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt Lokala Försäkringar 1 LRF Försäkring Skadeförsäkrings AB 3 Länsförsäkring Kronoberg 88 Länsförsäkringar AB 732 Länsförsäkringar Bank AB 113 Länsförsäkringar Bergslagen Ömsesidigt 233 Länsförsäkringar Blekinge 64 Länsförsäkringar Fondförvaltning AB 22 Länsförsäkringar Fondliv Försäkringsaktiebolag (publ) 39 Länsförsäkringar Gotland 66 Länsförsäkringar Gruppliv Försäkrings AB 3 Länsförsäkringar Gävleborg 151 Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 99 Länsförsäkringar Göteborgs och Bohus län 344 Länsförsäkringar Halland 151 Länsförsäkringar Hypotek AB (publ) 7 Länsförsäkringar Jämtland 105 Länsförsäkringar Jönköping Öms. Försäkringsbolag 190 Länsförsäkringar Kalmar Län 161 Länsförsäkringar Liv Försäkrings AB (publ) 78 Länsförsäkringar Mäklarservice AB 116 Länsförsäkringar Norrbotten 71 Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag (publ) 150 Länsförsäkringar Skaraborg Skaraborgs Läns Försäkr.Bol. 150 Länsförsäkringar Skåne -Ömsesidigt 420 Länsförsäkringar Stockholm Öms. Försäkringsbolag 415 Länsförsäkringar Södermanland 132 Länsförsäkringar Uppsala 193 Länsförsäkringar Värmland 102 Länsförsäkringar Västerbotten 156 Länsförsäkringar Västernorrland 119 Länsförsäkringar Älvsborg 256 Länsförsäkringar Östgöta 312 Min Pension i Sverige AB 7 Moderna försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark 628 Motormännens Försäkringsförmedling AB 10 Movestic Kapitalförvaltning AB 7 Movestic Livförsäkring AB 111 Mäklartorget i Hälsingland AB 6 Nordeuropa Försäkring AB 15 13

14 Nordeuropa Liv och Hälsa AB 6 Nordic Guarantee Försäkringsaktiebolag 33 Nordic Loss Adjusting AB 6 Nordiska Kärnförsäkringspoolen 2 Odyssey Reinsurance Company, Filial Stockholm 5 Patientförsäkringsföreningen PFF 8 Patientförsäkringsföreningen Service AB 2 PRI Stiftelsetjänst AB 16 S:t Erik Försäkrings AB 6 Sigillet Fond & Försäkring AB 4 Sirius International Försäkrings AB 146 Skandia Fonder AB 11 Skandia Investment Management Aktiebolag 44 SkandiaBanken AB (publ) 288 Skandikon Administration AB 19 Skandikon Pensionsadministration AB 20 SSF Service AB 24 Stiftelsen Konsumenternas Försäkringsbyrå 12 Stockholms Stads Brandförsäkringskontor 18 Stockholmsregionens Försäkring AB 5 Stöde Sockens Försäkringsbolag 2 Swe Risk AB 0 Sweden Re - Filial till SCOR Global Life SE 24 SveLand Djurförsäkringar Ömsesidigt 55 Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering AB 19 Svensk Försäkring 12 Svensk Försäkring Administration (SFAB) AB 14 Svensk Försäkring Service 9 Svensk Handel Pensionskassan 23 Svensk Pensionsadministration KB 14 Svenska kyrkans pensionskassa, försäkringsförening 4 Svenska Läkemedelsförsäkringen AB 9 Sveriges Ångfartygs Assurans Förening 72 Trafikförsäkringsföreningen 125 Trygg-Hansa Försäkrings AB (publ) Wasa Kredit AB 241 XL Insurance Company Limited 30 Zurich Insurance plc (Irland), Filial Sverige 151 Åkerbo Härads Brandstodsbolag 2 Östgöta Brandstodsbolag Kapitalförvaltning AB 2 14

15 FAO:s kansli Bakre raden: Kajsa Lindell, Annie Koch, Emma Hjorth. Främre raden: Elisabeth Ankarcrona, Christina Lindenius, Annie Larsson, Tommy Rastas. Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation, FAO, är medlemsföretagens naturliga samtalspart. Förutom att tillvarata medlemsföretagens intressen i egenskap av arbetsgivare tecknar FAO kollektivavtal, tillhandahåller lönestatistik, utbildar och informerar i arbetsrättsliga frågor samt företräder medlemmarna i tvister. FAO är en del av Svensk Försäkring i Samverkan. I Svensk Försäkring i Samverkan ingår FAO, Svensk Försäkring och Trafikförsäkringsföreningen samt deras dotterbolag och nämnder. Tillsammans är vi cirka 200 medarbetare som arbetar för en konkurrenskraftig svensk försäkringsbransch. 15

16 Box Stockholm Besöksadress: Karlavägen 108 Produktion: FAO/Svensk Försäkring i Samverkan Foto: Johan Olsson Omslag och grafik: Jonas Ahlgren Tryck: TMG STHLM

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Verksamhetsberättelse 2012 ÅRET I KORTHET FAO 2012 INNEHÅLL Året i korthet Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtalen om löner Pensioner Löneutvecklingen

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1

Årsredovisning. Bostadsrättsförening Bydalen 1 Årsredovisning för Bostadsrättsförening Bydalen 1 769620-3939 Räkenskapsåret 2014 1 (9) Styrelsen för Bostadsrättsförening Bydalen 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation

Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation Försäkringsbranschens Arbetsgivareorganisation ÅRSREDOVISNING 2015 Årsredovisning och koncernredovisning Innehåll Vd har ordet Ledning och styrelse Medlemmar 3 4 5 FAO Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Harvpinnen 19 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100

Årsredovisning 2014. BRF Ingetorp 769617-2100 1(9) Årsredovisning 2014 BRF Ingetorp Styrelsen för BRF Ingetorp får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat särskilt anges, redovisas

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014.

Löneläget 2014. En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. Löneläget 2014 En liten folder med lönestatistik för psykologer. Siffror från 2014. 1 2 Innehåll Inledning 4 Varför samlar vi in lönestatistik? Definitioner Löneutveckling 5 Landsting 6 Tabell och fakta

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32

ÅRSREDOVISNING 2015 BRF BONDETORPET 32 ÅRSREDOVISNING 2015 Förvaltningsberättelse 1 Allmänt om verksamheten 1 Medlemsinformation 2 Flerårsöversikt 2 Resultatdisposition 2 Ekonomi 3 Resultaträkning 3 Tillgångar 4 Eget kapital och skulder 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening

Årsredovisning. Kornhills Samfällighetsförening Årsredovisning för Kornhills Samfällighetsförening 716407-8797 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Kornhills Samfällighetsförening, med säte i Halmstad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Org. nr. 556665-368 Delårsrapport 1 jan 31 mars 211 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till (,83) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick till 1,45

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning Org.nr Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 Org.nr.

Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning Org.nr Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 Org.nr. Föreningen Dalhalla Opera Årsredovisning 2016 3 Flerårsöversikt 2014 2013 Nettoomsättning 6 023 281 2 968 661 241 640 5 916 996 Resultat efter finansiella poster -732 419 116 778-62 504-408 493 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund

Årsredovisning. Södra Avdelningen av Sveriges Advokatsamfund c/o Advokat Eva Jensen Advokatfirman Lindahl KB Studentgatan 4 211 33 MALMÖ Telefon: 040-664 66 50 Telefax: 040-664 66 55 Årsredovisning för 846001-6499 Räkenskapsåret 2011 01 01-2011 12 31 Årsredovisningen

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj.

Dels häleri, som innefattade undersökning, debattartikel och övriga medieaktiviteter samt informationskampanj. 1 /15 ÅRSREDOVISNING 2010 FÖR SVENSKA STÖLDSKYDDSFÖRENINGEN Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören i Svenska Stöldskyddsföreningen får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

BRF Glasmästaren. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för BRF Glasmästaren Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8)

Årsredovisning Räkenskapsåret Vårdkasens Vägförening. Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB (8) 1(8) Årsredovisning för Vårdkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Upprättad av: Ekerö Redovisningsbyrå AB 08-560 397 00 www.erb.se 2(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen.

Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Förvaltningsberättelse år 2010 för Bostadsrättsföreningen Basunen Föreningen bildades år 2007. Då vi tidigare år ej har haft någon verksamhet är detta den första årsredovisningen från Brf Basunen. Mål

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer