Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco"

Transkript

1 Nyheter i Energiavtalet med Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco Den 4 juli 2013 tecknade KFS och Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco ett tillsvidareavtal utan centralt fastställt löneökningsutrymme. Nedan följer en detaljerad redogörelse för förändringarna i avtalet. Löneökningar och avtalsperiod Avtalet löper från den 1 april 2013 och tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid på 6 månader dock tidigast till Löneökningar sker varje år den 1 april utan något centralt fastställt löneökningsutrymme precis som i tidigare avtal. Syftet med att teckna ett tillsvidareavtal är delvis att arbetsgivare ska kunna påbörja och bli färdiga med löneprocessen till lönerevisionsdatumet respektive år. Parterna kommer att löpande träffas för att utvärdera avtalets tillämpning och efterlevnad. Av utvärderingarna kan resultatet bli ändringar i löneprocessen eller allmänna anställningsvillkor. Löneprocessen har fått en ny förhandlingsordning med fokus på att eventuell oenighet i första hand ska lösas på lokal nivå. En medarbetare som är missnöjd med kvaliteten på lönesamtalet kan begära ett förstärkt lönesamtal där lokal facklig organisation deltar och arbetsgivaren får möjlighet att motivera lönesättningen bättre. Centrala parter kan konsulteras i samtliga faser i löneprocessen. Löses inte ärendet efter förhandlingar på både lokal och central nivå tillsätts en lönenämnd som avger ett utlåtande. Arbetstidsförkortning 9 timmar arbetstidsförkortning per arbetstagare och år tillförs avtalet från den 1 januari Till skillnad från de 54 timmar ATK som redan finns i avtalet förfogar arbetsgivaren över dessa 9 timmar och kan därmed välja när det passar verksamheten att den lediga tiden läggs ut. Minst 3 timmar måste läggas ut per tillfälle vilket medför att arbetsgivaren kan fördela dessa timmar på maximalt tre tillfällen. I första hand bör arbetsgivaren använda de 9 timmarna till arbetstidsförkortande åtgärder men för det fall att det inte är lämpligt lokalt kan arbetsgivaren bestämma

2 att istället betala ut värdet av dessa 9 timmar i kontant ersättning till medarbetarna, då med ett värde på 0,5 procent av månadslönen x 12 och i förhållande till medarbetarens tjänstgöringsgrad. Inför varje nytt år ska arbetsgivaren bestämma hur de 9 timmarna ska disponeras och skall informera lokala parter om sitt beslut. Inlösen av lokalt avtalad ATK Avsikten har inte varit att utöka den lediga tiden för de arbetsgivare som redan tidigare har utökat sin ATK lokalt. Lokala överenskommelser om hur den lokalt utökade ATK:n ska inlösas kan förekomma. Om ingen överenskommelse träffas lokalt har parterna kommit överens om att de arbetsgivare som efter lokalt avtal totalt sett har fler än 54 timmar ATK ska växla in upp till 9 timmar ATK till löneökningar samtidigt som de istället får de 9 timmarna till arbetsgivarens förfogande. För de arbetsgivare som sedan tidigare har lokala avtal som medför att totalt minst 63 timmar ATK tillämpas på arbetsplatsen växlas 9 timmar av ATK in mot de 9 timmarna till arbetsgivarens förfogande och medarbetarna kompenseras med ytterligare löneökningar. Dessa arbetsgivare minskar därmed sina timmar ATK med 9 samtidigt som de 9 timmarna till arbetsgivarens förfogande tillförs. Eftersom arbetstagarna då lokalt förlorar ett värde om 9 timmar ATK ersätts dessa genom att arbetsgivaren under 2014 års lönerevision istället tillför 0,5 procent till löneåtgärder för medlemmar i Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Sacos. För arbetsgivare som genom lokala avtal har extra ATK men inte totalt sett kommer upp i 63 timmar löses de timmar som överskjuter 54 timmar in och ersätts med löneåtgärder i 2014 års lönerevision som beräknas enligt samma modell som för de med 9 timmars inlöst ATK men i proportion till hur många timmar som löses in. Samtidigt tillförs dessa arbetsgivare 9 timmar arbetstidsförkortning att förfoga över på det sätt som angivits ovan. Ett exempel på detta är en arbetsgivare som genom lokalt avtal har totalt sett 60 timmar ATK och därmed löser in 6 av dessa timmar genom att det till löneåtgärder tillförs 0,5% x (6/9) = 0,33%. Övertidsersättning En redaktionell ändring där beräkningen av övertidsersättningarna flyttas från lönebilagan till 3 mom 2:1 där reglerna om övertidsersättningen i övrigt finns.

3 Färdtidsersättning Dels en redaktionell ändring där färdtidsersättningens nivåer flyttas från lönebilagan till 3 mom 3:1 där reglerna om färdtidsersättningen i övrigt finns. Dels ändras beloppen för färdtidsersättningen årligen med 2,0 procent den 1 april 2013, 2,0 procent den 1 april 2014 och 2,3 procent den 1 april Uppsägning av längre tidsbegränsade anställningar En ny regel tillförs avtalet med innebörden att anställningar i form av allmän visstid eller vikariat som ingås för en period längre än 12 månader kan sägas upp utan saklig grund för uppsägning under de tre första månaderna av anställningen. Uppsägningstiden är en månad ömsesidigt mellan arbetsgivaren och arbetstagaren och vid förtida uppsägning från arbetsgivarens sida ska den lokala fackliga organisationen kontaktas. Rehabilitering Bestämmelsen får en ny formulering genom att beräkningen för lönebortfallet vid rehabilitering förs in i 8 mom 1:11. Detta innebär ingen materiell förändring utan syftar till att göra underlätta tillämpningen. Föräldrapenningtillägg Det finns en ny skrivning avseende kvalificeringen för att få föräldrapenning, som innebär att den anställda är kvalificerad för föräldrapenning om denne under den senaste treårs-perioden varit anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledigheten. Ytterligare 60 dagars föräldrapenningtillägg tillförs avtalet för medlemmar i Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco som därmed för barn födda efter den 1 april 2013 får maximalt 180 dagar med föräldrapenningtillägg. Tillägget kan nu tas ut för maximalt tre ledighetsperioder istället för som tidigare en period. Varje ledighetsperiod måste dock vara minst 30 dagar för att föräldrapenningtillägget ska betalas ut.

4 Lön vid annan anställning på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom Den tidigare protokollsanteckning 2 som i praktiken innebar en lönegaranti för medlemmar i Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och Förtecknade Saco som fått en ny anställning hos arbetsgivaren på grund av organisatoriska skäl eller sjukdom ersätts från den 1/ med en skrivning som innebär att arbetsgivaren och medarbetaren ska komma överens om en annan lönesättning. Om ingen överenskommelse nås finns en modell för nedtrappning av lönen i avtalet. Modellen innebär att mellanskillnaden mellan lönen i den ursprungliga anställningen och lönen i den nya anställningen läggs som ett lönetillägg. I 24 månader utbetalas hela lönetillägget. Därefter minskas lönetillägget med 1/12 per månad och efter 36 månader är lönen anpassad efter den nya anställningen. Utlandstjänstgöring Kollektivavtalet har bara tillämplighet på anställningar med tjänstgöring inom Sveriges gränser. För att hantera de situationer då arbetsgivaren önskar sända en medarbetare för utlandstjänstgöring har en ny protokollsanteckning lagts till. Protokollsanteckningen innebär att om arbetsgivaren vill att en enskild arbetstagare ska tjänstgöra utomlands så bör antingen arbetstagaren och arbetsgivaren gemensamt göra en överenskommelse före avresan om vilka anställningsvillkor som ska gälla under utlandsvistelsen, alternativt ska villkoren redan vara reglerade genom ett reglemente, lokalt avtal eller liknande vid företaget. Bilagan till Trakt 13 Ersättningarna i bilagan till Trakt 13 räknas upp årligen med samma procentsats som löneökningarna, dvs 2,0 procent den 1 april 2013, 2,0 procent den 1 april 2014 och 2,3 procent den 1 april Arbetsgrupper Lösning 8 mom 1:9 Avtalet innehåller idag en reglering om ersättning till arbetstagare vars sjukpenning upphör på grund av försäkringskassans bedömning av arbetstagarens arbetsförmåga. Parterna är eniga om att denna ersättning är en passiv åtgärd som istället bör riktas mot aktiva åtgärder. En arbetsgrupp tillsätts för att ta fram ett förslag på hur regelverket kan förändras för att istället ge medarbetaren aktivt stöd för att kunna få ett annat arbete.

5 Arbetsgruppen kommer även involvera Trygghetsfondens beredargrupp för att hantera frågan. Visstidsanställningar En arbetsgrupp ska hantera frågor kring visstidsanställningar. Dels ska gruppen behandla efterlevnaden av LAS regler om konvertering och eventuella möjligheter för arbetstagare att avstå konvertering och dels om intermittenta anställningar bör regleras i kollektivavtalet. Pensionsavsättningar av ATK En arbetsgrupp tillsätts som skall undersöka förutsättningarna att kunna avsätta ATK till pensionsavsättning istället för ledig tid eller kontant ersättning. Fackligt arbete En arbetsgrupp ska förutsättningslöst diskutera möjligheterna för fackligt arbete på KFS medlemsföretag. Syftet är att hitta rekommendationer / skrivningar / aktiviteter för god samverkan mellan arbetsgivare och lokala fackliga organisationer. Ungdomsarbetslöshet och utanförskap Parterna kan konstatera att ungdomar och utomlands födda har svårt att komma in på den svenska arbetsmarknaden. En arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att minska dessa problem och möta framtida kompetensbehov.

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS

Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Britta Kärnström Löner och yrkesvillkor Sida 1 Avtalsyrkande avtalsrörelsen 2012 - KFS Inledning Vi i Vision värnar om den svenska välfärden vilken skapar trygghet och välmående för både medborgare och

Läs mer

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T

Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T 2010-10-25 Saco-S har tecknat eget avtal RALS 2010-T Saco-S och Arbetsgivarverket träffade den 25 oktober 2010 ett nytt avtal. Avtalet gäller från och med den 1 oktober 2010 och löper tillsvidare. Med

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 2310-2007 HVO 1(3) FSA, LSR, Vårdförbundet, SKTF FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Tid och plats: Närvarande för KFO: FSA: Vårdförbundet: LSR: SKTF: Överenskommelse om löner och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2012 LOs stadgar innehåller tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar, samordnade förbundsförhandlingar och förbundsförhandlingar.

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (10) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Konsult och service Plats Parter KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal

Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Frågor och svar kring Saco-S löneavtal Varför finns inga nivåer eller ramar angivna i löneavtalet? Saco-S utgångspunkt är att lönebildningen ska vara ett verktyg

Läs mer

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016

t k ite rk aavtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 Arkitekt avtalet Avtal om löner och allmänna anställningsvillkor i arkitektföretag 1 april 2013 31 mars 2016 2 / ArkitektAVTALET / 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 1 APRIL 2013 31 MARS 2016 / ArkitektAVTALET

Läs mer

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Förhandlingsprotokoll 2013-04-10 HÖK 13 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal m.m. HÖK 13 Parter Sveriges Kommuner och Landsting och

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS Journalistavtalet 2013 2016 Innehållsförteckning FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS 1 Avtal om löner och villkor... 12 2 16 och 8 mom 8 borttagen ur avtal 2010-2012... 12 3 Lokalredaktör... 13 4 Avtal om

Läs mer

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport

Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Arbetsgrupp sjöbefäl Rapport Bakgrund Parterna tillsatte denna arbetsgrupp i samband med avtalsförhandlingarna 2013 för att ta fram ett underlag förhandlingar med anledning av krav från Almega om övergång

Läs mer

Löneavtal Tjänstemän. Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30. Akademikerförbunden

Löneavtal Tjänstemän. Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30. Akademikerförbunden Löneavtal Tjänstemän Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Kontaktförbund för Akademikerförbunden är Jusek I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet

Läs mer

Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m. Sveriges Civilingenjörsförbund (CF)

Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m. Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Parter: Uppgörelse om löner och allmänna anställningsvillkor m m Elektriska Installatörsorganisationen EIO Glasbranschföreningen Maskinentreprenörerna Plåtslageriernas Riksförbund

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund

HÖK 11. i lydelse 2012-05-01. Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund HÖK 11 i lydelse 2012-05-01 Vårdförbundet och Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Innehåll Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor samt rekommendation om lokalt kollektivavtal

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY FÖR EMMABODA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-01 Reviderad 2011-05-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rehabilitering... 3 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar enligt lagar och föreskrifter...

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för anställda inom Svenska kyrkan 9 Bilaga

Läs mer

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016

Avtal. Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal mellan Svensk Handel, Unionen och Akademikerförbunden för tjänstemän vid Systembolaget AB. 1 oktober 2013 30 september 2016 Avtal Artikelnummer 81-425 Kollektivavtal mellan Svensk Handel och Unionen

Läs mer

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken)

VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) VA AVTALET 2013-04-01 2016-03-31 (kommunal) 2013-04-01 och tillsvidare (tjänstemannafacken) Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Ledarna Sveriges

Läs mer

Svenska kyrkans avtal 13

Svenska kyrkans avtal 13 Svenska kyrkans avtal 13 ISBN: 978-91-89016-40-8 Artikelnr. 1045 Tryck: Ljungbergs Tryckeri AB, Klippan 2013 Innehållsförteckning Förkortningar 7 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor

Läs mer

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2012-02-23 Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2 Inledning Denna kommentar är framtagen i syfte att klargöra den tillämpning av Trygghetsavtalet

Läs mer

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda

Tjänsteskrivelse Pensionspolicy för anställda VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-07-17 DNR KS 2015.198 ANNIKA COLDING SID 1/1 TF PERSONALCHEF 08-587 850 66 ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Pensionspolicy

Läs mer

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om semester. en vägledning för statliga arbetsgivare Om semester 2009:7 Om semester + en vägledning för statliga arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer

Tjänstemannaavtal. 1 maj 2013 30 april 2016. Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer Tjänstemannaavtal 1 maj 2013 30 april 2016 Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges Ingenjörer TJÄNSTEMANNAAVTAL Parter Petroleumbranschens Arbetsgivareförbund Unionen Ledarna Sveriges

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda inom Svenska kyrkan

Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda inom Svenska kyrkan Förhandlingsprotokoll 2013-06-17 Överenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor för utlandsanställda inom Svenska kyrkan Parter Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation å ena sidan samt Kyrkans

Läs mer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer

Stål- och Metallavtalet 2010 2011. Kommentarer Stål- och Metallavtalet 2010 2011 Kommentarer Förord och läsanvisningar Denna avtalskommentar till stål- och metallavtalet (det s k Röda Avtalet) har utarbetats gemensamt av Stål och Metall Arbetsgivareförbundet

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer