Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2009-10-14"

Transkript

1 Socialnämnden Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL Upphörande av vård jml 3 LVU Placering i HVB-hem Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2 punkten LSS Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Yttrande över förslag till Folkhälsoplan Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Jämförelser i Äldreguiden Begäran om utökat anslag för Budgetuppföljning Kommunal beredskap delplan för socialnämnden Uppföljning av bostadsanpassning Delgivningar Uppföljning av rapport från DFR avseende socialförvaltningens omorganisation Beredningsärende Nytt äldreboende... 17

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Yvonne Viitanen (s) Lars Gabrielsson (fp) Fia Wikström (v), deltar ej i 255 på grund av jäv Karin Saxe Andersson (kd) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Astrid Widström (kd) Övriga deltagare Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig, , beredningsärende Marie-Louise Snell, sekreterare Eva Jondelius, Vo-chef individ- och familjeomsorgen, Sylvi Wilander, Vo-chef biståndsenheten, Stig Eriksson, Vo-chef särskilt boende för äldre, beredningsärende Utses att justera Justeringens plats och tid Astrid Widström Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Astrid Widström Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL Gällande NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Norman Susanne Socialnämnden beslutar att, jml 4 kap 1 SoL, bevilja NN bistånd till placering på behandlingshemmet Nämndemansgården under perioden att, jml 8 kap 1 SoL, ta ut en avgift om 80 kr/vårddygn, om ersättning utgår från Försäkringskassan under tiden för behandlingen. Delges: NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 255 Upphörande av vård jml 3 LVU Gällande NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Forselius Ellinor Anmälan om jäv Fia Wikström deltar ej i ärendet på grund av jäv. Socialnämnden beslutar att, vård jml 3 LVU upphör för NN, fr.o.m Delges: NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 256 Placering i HVB-hem Gällande NN Vårdnadshavare NN och NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Forselius Ellinor Socialnämnden beslutar att, jml 4 kap 1 SoL, bevilja NN, bistånd i form av placering på HVB-hemmet Storsjögården i Forsbacka, till en kostnad av kr/dygn. Delges: NN, NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2 punkten LSS Gällande NN Vårdnadshavare NN och NN Ansvarig handläggare LSS-handläggare, Lindgren Lena Socialnämnden beslutar att, jml 9 2 punkten LSS, bevilja NN fortsatt insats i form av personlig assistans med 85 timmar och 30 min i veckan och vid skollov 119 timmar i veckan. att, beslutet gäller fr.o.m till och med , dock längst till dess att länsrätten fattat sitt domslut. att, omprövning sker vid behov eller senast Delges: NN och NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 258 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningen till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 Socialnämnden Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Projekt Information och kommunikation för personiga assistenter (IKPers) Timersättning till assistansbolag avseende LSS-beslut personlig assistans Omvandling av tjänst vid individ- och familjeomsorgen Delgivningar Budgetuppföljning med delårsredovisning Socialnämndens budgetförslag Verksamhetsinformation Verksamhetsuppföljning av socialnämndens verksamheter... 16

9 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Övriga deltagare Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Lars Gabrielsson (fp), Yvonne Viitanen (s) Fia Wikström (v), 237 Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Astrid Widström (kd) Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Sylvi Wilander, vo-chef för biståndsenheten, Ann Henriksson, vo-chef för LSS/Socialpsykiatri, , 237 Monica Johansson, enhetschef inom LSS/Socialpsykiatri, 230 David Lindqvist, enhetschef inom LSS/Socialpsykiatri, 230 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig inom socialförvaltningen 230 Stig Eriksson, vo-chef för särskilt boende för äldre, 237 Carina Edin, vo-chef för hemtjänsten, 237 Karin Saxe Andersson (kd), ej tjänstgörande ersättare, 237 Utses att justera Justeringens plats och tid Yvonne Viitanen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Yvonne Viitanen Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

10 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 223 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningen till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

11 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 224 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende förenklad handläggning - Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Familjehem/bostad för barn Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende korttidsvistelse utanför hemmet Beslut avseende Ledsagarservice Beslut avseende Personlig assistans Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Socialnämnden beslutar att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 225 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. att, uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att köpa plats i annan kommun. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

13 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 226 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 227 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 228 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. att, uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att köpa plats i annan kommun. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 229 Dnr Sn 09/ Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har i en av sina författningssamlingar, SOSFS 2005:27, slagit fast att kommunerna och landstingen ska arbeta fram gemensamma rutiner för vårdplanering och överföring av information innan patienter skrivs ut från sluten vård till öppenvård och socialtjänst. En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landstinget har under våren 2009 arbetat fram förslag till rutiner för samordnad vårdplanering. Region Dalarnas primärkommunala nämnd har beslutat rekommendera länets kommuner att anta de gemensamma rutinerna för samverkan mellan kommuner och landstingen vid vårdplanering kring utskrivningsklara patienter. Socialnämnden beslutar att, ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 230 Dnr Sn 09/ Projekt Information och kommunikation för personiga assistenter (IKPers) Ärendebeskrivning LSS-verksamheten har startat ett projekt att göra det möjligt för personliga assistenter att komma åt digital information, e-post och information via Internet. Genom detta möjliggör man bl.a. lönerapportering via PS-självservice och schemaläggning. Detta är i dag inte möjligt då deras arbetsplats är hemma hos brukaren. Projektredovisning Monica Johansson och David Lindqvist, enhetschefer inom LSS-verksamheten informerar om projektet. Genom att ge personliga assistenter tillgång till datorer som placeras hemma hos brukaren kan man möjliggöra ovanstående arbetsmoment. Schemaläggning i Time Care kan då ske genom en webbklient via Internet och PS självservice samt e-post/digital information kan man få tillgång till genom webbklienten First Class. Kostnader Man beräknar att införandet av datorer på personliga assistenters arbetsplats, hemma hos brukaren, kan ske inom befintlig budget genom att budgeterade timmar för administrativt arbete omfördelas. Eventuellt tillkommer kostnader för utbildning av Time Care. Utbildningen kommer att skötas internt. Socialnämnden beslutar att, man tagit del av redovisningen. Delges: Ann Henriksson, Inger Fendinge, Susanne Östman Justerande sign Utdragsbestyrkande

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 231 Dnr Sn 09/ Timersättning till assistansbolag avseende LSS-beslut personlig assistans Ärendebeskrivning Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS-beslut skall motsvara skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. Det belopp som regeringen varje år fastställer är den högsta ersättningen per assistanstimme och bör vara vägledande i fråga om det ekonomiska stödet från kommunen, enligt regeringens proposition 1992/93:159. Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig assistans med samma timbelopp som försäkringskassan betalar enligt LASS. Försäkringskassans belopp för 2009 uppgår till 247 kronor per assistanstimme. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att ersättning för ekonomiskt stöd enligt 9 2 punkten LSS ges till en summa av högst 223 kronor per assistanstimme. I timbeloppet ingår 96 % för grundlön, ob-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter samt övriga kostnader 4 %. I övriga kostnader ingår administration, utbildning, arbetsledning och assistentomkostnader. Sovande jour ersätts med faktisk kostnad per timme. Avtal ska skrivas med varje assistansanordnare. Socialnämnden beslutar att, ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 punkten LSS för år 2009, uppgår till 223 kronor per assistanstimme. att, ersättningen årligen uppräknas enligt försäkringskassans förslag på summa lönekostnader + 4 % övriga kostnader. att, socialnämnden årligen informeras om ersättningens storlek. Delges: Ann Henriksson, Inger Fendinge Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 232 Dnr Sn 09/ Omvandling av tjänst vid individ- och familjeomsorgen Ärendebeskrivning Fr.o.m finns en tjänst som behandlingsassistent vid individ- och familjeomsorgen i Säters kommun. Tjänsten var i första hand tänkt att användas för att bygga upp öppenvårdsmottagningen med inriktning mot ungdomar. Enligt förvaltningens bedömning är behovet att tjänsten görs om till en socialsekreterartjänst fr.o.m Anledningarna är bl.a.: Ökning av barn- och ungdomsutredningar Utökat samarbete med barn- och utbildningsnämnden Person med lämplig utbildning finns på Öppenvårdsmottagningen för ungdomar och föräldrar där verksamheten är i full gång Tjänsten innehas i dag av en person med en Allmän visstidsanställning som upphör Kostnader En viss ökning av lönebudgeten kommer att ske, men man bedömer att genom utökningen av utredningsresurser så kommer kostnader för insatser för barn och ungdomar att minska. Ärendehistorik Ärendet togs upp i socialnämnden men beslutades att hänskjutas till dagens sammanträde för förtydligande av de ökade kostnaderna. Eva Jondelius, vo-chef för individoch familjeomsorgen, lämnar i dag uppgifter enligt önskemål. Socialnämnden beslutar att, 1.0 tjänst som behandlingsassistent görs om till en 1.0 socialsekreterartjänst fr.o.m Delges: Personalkontoret, Eva Jondelius, Susanne Östman Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 233 Delgivningar Beläggning på Särskilt Boende för Äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo-beslut Kostnader för utskrivningsklara t.o.m. juli 2009 Hemtjänststatistik Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningarna till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 234 Budgetuppföljning med delårsredovisning Ärendebeskrivning Inger Fendinge presenterar budgetuppföljning t.o.m Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat underskott med ca 1,4 milj. kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott med ca 4,1 milj. kr. Sammanfattning Socialnämndens verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott med ca 5,5 milj. kr. Socialnämnden beslutar att, lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 235 Socialnämndens budgetförslag Ärendebeskrivning Inger Fendinge presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar för verksamheten, som tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv och Kommunstyrelsens beslut om budgetramar. Utgångspunkten för framtagen budget har varit: Socialnämndens verksamhetsplan för budgetutfall för verksamhetsår 2008 reviderad budgetram för 2009 de övergripande målen om en ekonomi i balans de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar som fastställdes juni 2009 den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde Vid dagens sammanträde diskuteras förslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

23 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 236 Verksamhetsinformation Hur hanterar socialförvaltningen Nya influensan (Svininfluensan) Marianne Trana, socialchef, informerar om planerad vaccination bland personal och omsorgstagare. Marianne informerar vidare om planering för åtgärder vid ett eventuellt utbrott bland socialförvaltningens personal och omsorgstagare. Inbjudan från Samhall i Säter att besöka verksamheten 5/10. Justerande sign Utdragsbestyrkande

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 237 Verksamhetsuppföljning av socialnämndens verksamheter Ärendebeskrivning Socialnämnden genomför en busstur runt verksamheterna i kommunen, Säter Enbacka St Skedvi Säter. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 259 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Avslag avseende Särskilt boende Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Daglig verksamhet Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende förenklad handläggning - Städning Beslut avseende förenklad handläggning - Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende korttidsvistelse utanför hemmet Beslut avseende Ledsagarservice Beslut avseende utökad tid enl LSS Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Socialnämnden beslutar att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 260 Dnr Sn 09/ Yttrande över förslag till Folkhälsoplan Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har i remiss , med Dnr KA09/ överlämnat förslag till Folkhälsoplan i Säters kommun. Förslaget till Folkhälsoplan är framtaget av kommunens Folkhälsoplanerare. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att avge sitt yttrande senast Yttrande Marianne Trana, socialchef, har skrivit yttrande i ärendet. Socialnämnden beslutar att, anta yttrandet och dess synpunkter som sina och översända yttrandet till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 Sn 260/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Dnr SN Yttrande över Förslag till Folkhälsoplan för Säters kommun med Dnr KA 09/ Kommunstyrelsen har i remiss , med Dnr KA09/ överlämnat förslag till Folkhälsoplan i Säters kommun. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att avge sitt yttrande senast Förslaget till Folkhälsoplan är framtaget av kommunens Folkhälsoplanerare. Yttrande. Socialförvaltningens ledningsorganisation har läst förslaget. Följande synpunkter lämnas i följande yttrande. Några redaktionella och grundläggande synpunkter framförs enligt följande. Kommunfullmäktige i Säters kommun har fastställt den grafiska profilen för dokument som framställs och som blir officiella. Här kan noteras att innehållsförteckningen inte följer fastställd profil och radavstånden i dokumentet bör korrigeras. Genom att följa den grafiska profilen får man en pdf-fil, som blir åtkomlig för den som sitter vid sin dator och använder hjälpmedel. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall vara genomförd 2010 (prop.1999/2000:79). Sid 3 Mål Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Sista meningen i avsnittet bör kompletteras och ha följande lydelse Föräldrastöd erbjuds i dag i form av. Kommentar: Motiveringen med att förtydliga med i dag, är att det är nuläget som beskrivs. Hur insatserna utformas i ett längre framtidsperspektiv är svårt att förutse. Sid 5 Mål Invånarna ska minska sin användning av tobak och alkohol. Första stycket mening två och tre bör skrivas i en mening. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

28 SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Sid 6 Uppföljning utvärdering Första meningen med eff bör skrivas ut helt (effekter). I dokumentet saknas en genomförandeplan, som tydliggör vilka aktiviteter som skall genomföras och när i tid. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 261 Dnr Sn 09/ Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har i en av sina författningssamlingar, SOSFS 2005:27, slagit fast att kommunerna och landstingen ska arbeta fram gemensamma rutiner för vårdplanering och överföring av information innan patienter skrivs ut från sluten vård till öppenvård och socialtjänst. En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landstinget har under våren 2009 arbetat fram förslag till rutiner för samordnad vårdplanering. Region Dalarnas primärkommunala nämnd har beslutat rekommendera länets kommuner att anta de gemensamma rutinerna för samverkan mellan kommuner och landstingen vid vårdplanering kring utskrivningsklara patienter. Ärendehistorik Ärendet togs upp på socialnämndens sammanträde men hänsköts till dagens sammanträde. Socialnämnden beslutar att, anta de gemensamma rutinerna för samverkan mellan kommunerna och landstinget Dalarna vid vårdplanering kring utskrivningsklara patienter. Delges: Stig Persson Region Dalarna, Biståndsenheten Justerande sign Utdragsbestyrkande

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 262 Jämförelser i Äldreguiden Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser mellan landets kommuner. Uppgifter om kvaliteten i äldreomsorgen samlas in från kommuner och olika register. Uppgifterna publiceras sedan i Äldreguiden. Den 29 september publicerades jämförelser som bygger på uppgifter från hösten och vintern Jämförelsen visar omdömen från 1-5 på olika kvalitetsområden, till exempel läkemedel, personaltäthet, delaktighet, personalens kompetens, mat och kontinuitet i omsorgen. Inger Fendinge, ekonom, informerar om hur socialförvaltningen i Säter ligger till, i jämförelse med länets andra kommuner. Socialnämnden beslutar att, man tagit del av uppgifterna och lägger dem till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

44 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 263 Dnr Sn 08/ Begäran om utökat anslag för 2010 Ärendebeskrivning Socialnämnden gör månatliga uppföljningar av platsbehovet till särskilt boende. Antalet gynnande beslut som inte har varit möjliga att verkställas har ökat under verksamhetsåret. Vid inledning av verksamhetsåret uppgick antalet gynnande beslut, som inte hade blivit verkställda till åtta. En successiv ökning har skett över tid och antalet icke verkställda beslut uppgår i dagsläget till 16. Socialnämnden har anmält uppgifterna till Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och revisorer enligt gällande föreskrifter. Sannolikheten är stor att vite kommer att utdömas, med motivering att verkställighet inte har gjorts inom föreskriven tid. Vidtagna åtgärder Antalet platser vid kommunens korttidsboende har sedan maj månad eftersträvat att ha en beläggning på nio (9) rum med hänvisning till att det kan finansieras inom budget. Beläggningen om nio platser kunde inte upprätthållas då behovet/efterfrågan var större. Beslutades att belägga samtliga rum och att personalresurserna kompletterades vid tillfällen då särskilt vårdkrävande personer blev inskrivna i verksamheten. Kostnaderna för utskrivningsklara har ökat under sommaren fram till dags dato. Korttidsboende/växelvårdsplatser har tillskapats i ett rum på Skedvigården och har finansierats inom befintlig ram. Aktuell situation Efterfrågan och behovet av fler platser gör att de åtgärder som har vidtagits inte räcker till. Sjuksköterskeorganisationen finns i dagsläget lokaliserade inom Fågelsångens avdelning som ingick i den sista fasen vid avveckling av antalet SäBo-platser. Dessa lokaler kan omgående tas i bruk under förutsättning att ersättningslokaler kan ordnas till sjuksköterskeorganisationen. För att öppna ytterligare fem rum finns behov av personalresurser, som i dagsläget inte finns inom ram. Till detta bedöms att ytterligare 3,5 årsarbetare rekryteras, vilket motsvarar kr, vilket saknas i befintlig ram. Socialnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen ansöka om utökad budgetram med kr, beräknat på årsbasis, för att ha förutsättningar att verkställa gynnande beslut, vilka annars kan utmynna i vitesförelägganden. Delges: Kommunstyrelsen Justerande sign Utdragsbestyrkande

45 Sn 263/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Säter Utökning av antalet platser vid SäBo Bakgrund: Socialnämnden gör månatliga uppföljningar av platsbehovet till särskilt boende. Antalet gynnande beslut som inte har varit möjliga att verkställas har ökat under verksamhetsåret. Vid inledning av verksamhetsåret uppgick antalet gynnande beslut, som inte hade blivit verkställda till åtta. En successiv ökning har skett över tid och antalet icke verkställda beslut uppgår i dagsläget till 16. Socialnämnden har anmält uppgifterna till Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och revisorer enligt gällande föreskrifter. Sannolikheten är stor att vite kommer att utdömas, med motivering att verkställighet inte har gjorts inom föreskriven tid. Vidtagna åtgärder: Antalet platser vid kommunens korttidsboende har sedan maj månad eftersträvat att ha en beläggning på nio (9) rum med hänvisning till att det kan finansieras inom budget. Beläggningen om nio platser kunde inte upprätthållas då behovet/efterfrågan var större. Beslutades att belägga samtliga rum och att personalresurserna kompletterades vid tillfällen då särskilt vårdkrävande personer blev inskrivna i verksamheten. Kostnaderna för utskrivningsklara har ökat under sommaren fram till dags dato. Korttidsboende-/växelvårdsplatser har tillskapats i ett rum på Skedvigården och har finansierats inom befintlig ram. Aktuell situation: Efterfrågan och behovet av fler platser gör att de åtgärder som har vidtagits inte räcker till. Utredning om möjligheter att öppna fler rum inom befintliga lokaler har tidigare gjorts och är åter aktuellt. Sjuksköterskeorganisationen finns i dagsläget lokaliserade inom Fågelsångens avdelning som ingick i den sista fasen vid avveckling av antalet SäBo-platser. Dessa lokaler kan omgående tas i bruk under förutsättning att ersättningslokaler kan ordnas till sjuksköterskeorganisationen. För att öppna ytterligare fem rum finns behov av personalresurser, som i dagsläget inte finns inom ram. Till detta bedöms att ytterligare 3,5 årsarbetare rekryteras, vilket motsvarar 1, 575 tkr, vilket saknas i befintlig ram. Genom omflyttning inom befintliga lokaler uppkommer ingen utökad kostnad för lokalhyra. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

46 SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN En översyn och samplanering pågår för att få omflyttningen genomförd. Det finns behov av inköp av sängar till de rum som ska öppnas. För denna kostnad tas investeringsbudget i anspråk. Övriga investeringsförslag får lägre prioritet. De kostnader som inte kan finansieras inom ursprungs- eller reviderad budgetram för 2009, är kostnaden för utökning av personalstaten. Socialnämnden föreslås att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökat budgetanslag för att ha förutsättningar att verkställa gynnande beslut, vilka kan utmynna i vitesförelägganden. Bedömningen av behovet är kr, beräknat på årsbasis. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2008-11-12

Socialnämnden 2008-11-12 Socialnämnden 2008-11-12 254 Delgivning av protokoll...2 255 Delegationsbeslut...3 256 Delgivningar...4 257 Yttrande över Säterbostäder...5 258 Budgetuppföljning...6 259 Verksamhetsinformation...7 260

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Socialnämnden 2008-04-09

Socialnämnden 2008-04-09 Socialnämnden 2008-04-09 80 Delgivning av protokoll...2 81 Delegationsbeslut...3 82 Delgivningar...4 83 Ansökan om öppenvårdsbehandling jml 5 kap 1 SoL...5 84 Ansökan om behandling på institution jml 5

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2008-08-20

Socialnämnden 2008-08-20 Socialnämnden 2008-08-20 176 Delgivning av protokoll...2 177 Delegationsbeslut...3 178 Delgivningar...4 179 Uppdrag till DFR (Dalarnas Forskningsråd) avseende organisationsöversyn...5 180 Statistik över

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 259 Delgivning av protokoll...2 260 Delegationsbeslut...3 261 Delgivningar...4 262 Bostadsfråga ändring av beslutsformulering...5 263 Åtgärd för att uppnå

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2009-05-13 119 Yttrande i mål nr 553-09 avseende stöd och service till vissa funktionshindrade...2 120 Ansökan om vård hos Länsrätten...3 121 Yttrande till Kammarrätten...4 122 Ansökan om

Läs mer

Socialnämnden 2007-12-12

Socialnämnden 2007-12-12 Socialnämnden 2007-12-12 330 Delgivning av protokoll...2 331 Delegationsbeslut...3 332 Delgivningar...4 333 Uppföljning av uppsökande verksamhet avseende 75 år och äldre...5 334 Tillsynsärende enl 26 LSS...6

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-14

Socialnämnden 2012-03-14 Socialnämnden 2012-03-14 69 Delegationsbeslut... 2 70 Verksamhetsinformation... 3 71 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 72 Revidering av dokumenthanteringsplanen... 5 73 Kommunens övertagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 177 Delegationsbeslut... 2 178 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld... 4 179 Ansökan om generellt bidrag från Adoptionscentrums, avdelning

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 54 Yttrande avseende långsiktig plan för Särskilt boende... 2 55 s mål för 2016... 3 56 s budget 2016... 4 57 Tilläggsdirektiv avseende budget 2016... 5 58 Tillsyn vid Fågelsången... 6 1 Plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

Socialnämnden 2010-09-08

Socialnämnden 2010-09-08 Socialnämnden 2010-09-08 230 Delgivning av protokoll... 2 231 Delegationsbeslut... 3 232 Statistik över sjukfrånvaro... 4 233 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen... 5 234 Planering inför kommande

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2008-03-12 58 Delgivning av protokoll...2 59 Delegationsbeslut...3 60 Delgivningar...4 61 Information från Arbetsmiljöverket om prioriterade insatser...5 62 Information om verksamheten Arbetsanpassarna...6

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 2014-01-08 1 Val till arbetsutskott... 2 2 Val av representant till kommunala pensionärsrådet... 3 3 Val av representant till kommunala handikapprådet... 4 4 Val av representant till Ung i Säter... 5 5

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2007-05-16 124 Delgivning av protokoll...2 125 Delegationsbeslut...3 126 Ansökan om bostad för barn jml 9 8 punkten...4 127 Budgetuppföljning...5 128 Fastställande av socialnämndens verksamhetsplan...6

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 250 Delegationsbeslut... 2 251 Delgivningar... 3 252 Analys av försörjningsstöd... 4 253 Omreglering av tjänst från utredningssekreterare till systemförvaltare... 5 254 Verksamhetsinformation... 6 SÄTERS

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden 2008-05-14

Socialnämnden 2008-05-14 Socialnämnden 2008-05-14 105 Delgivning av protokoll...2 106 Delegationsbeslut...3 107 Delgivningar...4 108 Tecknande av avtal med Högskolan Dalarna...5 109 Verksamhetsuppföljning av sjuksköterskeinsatser...6

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30

Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Sida 1 Sammanträdesdatum Socialnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 14.00 16.30 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Jörgen Dimenäs (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2011-10-19 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2011-10-19, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Eriksson (S) Anders Schölin (M) Sölve Persson (S) Kerstin Lundqvist-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (12) 2014-03-12 1 (12) Plats och tid Älmhults kommunhus 12 mars 2014 kl. 13.00 14.45 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C), t.o.m. 30 Viktor Emilsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-23

Socialnämnden 2011-11-23 Socialnämnden 2011-11-23 309 Delgivning av protokoll... 2 310 Delegationsbeslut... 3 311 Delgivningar... 4 312 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn... 5 313 Ansökan

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-12

Socialnämnden 2015-03-12 29 Redovisning av disponering av medel från donation till Skedvigården... 2 30 Kompetens- och utbildningsplan för socialförvaltningens äldreomsorg... 3 31 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 32

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare

Kristina Nordström, enhetschef Inger Adolfsson, förvaltningschef Inger Multanen, utvecklingsstrateg Monica Fyrhammar, nämndsekreterare Socialnämnden 2009-06-09 47 Plats och tid Hjernet, 2009-06-09 kl: 13.30 13.55 Beslutande Monica Anderssson (s), ordförande Mosad Saker (s) Elis Karlsson (s), tj ers för Maritha Söderlund (s) Kent Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-11

Sammanträdesdatum Sida 1-11 Sammanträdesdatum Sida 1-11 Socialnämnden 2010-12-15 Plats och tid Moraparken, konferensrum Hökberg, Mora, kl 10.30-11.15 ande Bernt Persson (S), ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Marianne

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3

Dnr: SN. Rapport från socialnämndens verksamhet Samverksansskolan i Vinäs... 3 2013-06-19 Sida 1-12 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 19 juni 2013, Kl 08:30 10:00 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Ulla Rombo (KD) Eva

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 134 Information från kommunens skuldrådgivare... 2 135 Budgetuppföljning... 3 136 Verksamhetsplan 2017... 4 137 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 5 138 Tolkservice köptrohet till

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer