Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2009-10-14"

Transkript

1 Socialnämnden Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL Upphörande av vård jml 3 LVU Placering i HVB-hem Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2 punkten LSS Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Yttrande över förslag till Folkhälsoplan Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Jämförelser i Äldreguiden Begäran om utökat anslag för Budgetuppföljning Kommunal beredskap delplan för socialnämnden Uppföljning av bostadsanpassning Delgivningar Uppföljning av rapport från DFR avseende socialförvaltningens omorganisation Beredningsärende Nytt äldreboende... 17

2 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Yvonne Viitanen (s) Lars Gabrielsson (fp) Fia Wikström (v), deltar ej i 255 på grund av jäv Karin Saxe Andersson (kd) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Astrid Widström (kd) Övriga deltagare Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig, , beredningsärende Marie-Louise Snell, sekreterare Eva Jondelius, Vo-chef individ- och familjeomsorgen, Sylvi Wilander, Vo-chef biståndsenheten, Stig Eriksson, Vo-chef särskilt boende för äldre, beredningsärende Utses att justera Justeringens plats och tid Astrid Widström Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Astrid Widström Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

3 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL Gällande NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Norman Susanne Socialnämnden beslutar att, jml 4 kap 1 SoL, bevilja NN bistånd till placering på behandlingshemmet Nämndemansgården under perioden att, jml 8 kap 1 SoL, ta ut en avgift om 80 kr/vårddygn, om ersättning utgår från Försäkringskassan under tiden för behandlingen. Delges: NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 255 Upphörande av vård jml 3 LVU Gällande NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Forselius Ellinor Anmälan om jäv Fia Wikström deltar ej i ärendet på grund av jäv. Socialnämnden beslutar att, vård jml 3 LVU upphör för NN, fr.o.m Delges: NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

5 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 256 Placering i HVB-hem Gällande NN Vårdnadshavare NN och NN Ansvarig handläggare Socialsekreterare, Forselius Ellinor Socialnämnden beslutar att, jml 4 kap 1 SoL, bevilja NN, bistånd i form av placering på HVB-hemmet Storsjögården i Forsbacka, till en kostnad av kr/dygn. Delges: NN, NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

6 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2 punkten LSS Gällande NN Vårdnadshavare NN och NN Ansvarig handläggare LSS-handläggare, Lindgren Lena Socialnämnden beslutar att, jml 9 2 punkten LSS, bevilja NN fortsatt insats i form av personlig assistans med 85 timmar och 30 min i veckan och vid skollov 119 timmar i veckan. att, beslutet gäller fr.o.m till och med , dock längst till dess att länsrätten fattat sitt domslut. att, omprövning sker vid behov eller senast Delges: NN och NN, Akten Justerande sign Utdragsbestyrkande

7 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 258 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningen till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

8 Socialnämnden Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Projekt Information och kommunikation för personiga assistenter (IKPers) Timersättning till assistansbolag avseende LSS-beslut personlig assistans Omvandling av tjänst vid individ- och familjeomsorgen Delgivningar Budgetuppföljning med delårsredovisning Socialnämndens budgetförslag Verksamhetsinformation Verksamhetsuppföljning av socialnämndens verksamheter... 16

9 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Övriga deltagare Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Lars Gabrielsson (fp), Yvonne Viitanen (s) Fia Wikström (v), 237 Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Astrid Widström (kd) Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Sylvi Wilander, vo-chef för biståndsenheten, Ann Henriksson, vo-chef för LSS/Socialpsykiatri, , 237 Monica Johansson, enhetschef inom LSS/Socialpsykiatri, 230 David Lindqvist, enhetschef inom LSS/Socialpsykiatri, 230 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig inom socialförvaltningen 230 Stig Eriksson, vo-chef för särskilt boende för äldre, 237 Carina Edin, vo-chef för hemtjänsten, 237 Karin Saxe Andersson (kd), ej tjänstgörande ersättare, 237 Utses att justera Justeringens plats och tid Yvonne Viitanen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Yvonne Viitanen Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande Utdragsbestyrkande

10 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 223 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningen till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

11 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 224 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende förenklad handläggning - Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Familjehem/bostad för barn Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende korttidsvistelse utanför hemmet Beslut avseende Ledsagarservice Beslut avseende Personlig assistans Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Socialnämnden beslutar att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

12 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 225 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. att, uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att köpa plats i annan kommun. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

13 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 226 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

14 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 227 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

15 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 228 Dnr Sn 09/ Tillsyn gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Gällande NN Länsstyrelsens Dnr: Ansvarig handläggare VO-chef för biståndsenheten, Wilander Sylvi Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaredogörelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. att, uppdra till förvaltningen att utreda möjligheten att köpa plats i annan kommun. Delges: Ann-Sofi Tufvesson - Länsstyrelsen i Dalarnas Län Justerande sign Utdragsbestyrkande

16 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 229 Dnr Sn 09/ Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har i en av sina författningssamlingar, SOSFS 2005:27, slagit fast att kommunerna och landstingen ska arbeta fram gemensamma rutiner för vårdplanering och överföring av information innan patienter skrivs ut från sluten vård till öppenvård och socialtjänst. En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landstinget har under våren 2009 arbetat fram förslag till rutiner för samordnad vårdplanering. Region Dalarnas primärkommunala nämnd har beslutat rekommendera länets kommuner att anta de gemensamma rutinerna för samverkan mellan kommuner och landstingen vid vårdplanering kring utskrivningsklara patienter. Socialnämnden beslutar att, ärendet hänskjuts till socialnämndens sammanträde Justerande sign Utdragsbestyrkande

17 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 230 Dnr Sn 09/ Projekt Information och kommunikation för personiga assistenter (IKPers) Ärendebeskrivning LSS-verksamheten har startat ett projekt att göra det möjligt för personliga assistenter att komma åt digital information, e-post och information via Internet. Genom detta möjliggör man bl.a. lönerapportering via PS-självservice och schemaläggning. Detta är i dag inte möjligt då deras arbetsplats är hemma hos brukaren. Projektredovisning Monica Johansson och David Lindqvist, enhetschefer inom LSS-verksamheten informerar om projektet. Genom att ge personliga assistenter tillgång till datorer som placeras hemma hos brukaren kan man möjliggöra ovanstående arbetsmoment. Schemaläggning i Time Care kan då ske genom en webbklient via Internet och PS självservice samt e-post/digital information kan man få tillgång till genom webbklienten First Class. Kostnader Man beräknar att införandet av datorer på personliga assistenters arbetsplats, hemma hos brukaren, kan ske inom befintlig budget genom att budgeterade timmar för administrativt arbete omfördelas. Eventuellt tillkommer kostnader för utbildning av Time Care. Utbildningen kommer att skötas internt. Socialnämnden beslutar att, man tagit del av redovisningen. Delges: Ann Henriksson, Inger Fendinge, Susanne Östman Justerande sign Utdragsbestyrkande

18 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 231 Dnr Sn 09/ Timersättning till assistansbolag avseende LSS-beslut personlig assistans Ärendebeskrivning Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS-beslut skall motsvara skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. Det belopp som regeringen varje år fastställer är den högsta ersättningen per assistanstimme och bör vara vägledande i fråga om det ekonomiska stödet från kommunen, enligt regeringens proposition 1992/93:159. Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig assistans med samma timbelopp som försäkringskassan betalar enligt LASS. Försäkringskassans belopp för 2009 uppgår till 247 kronor per assistanstimme. Förvaltningens förslag Förvaltningen föreslår att ersättning för ekonomiskt stöd enligt 9 2 punkten LSS ges till en summa av högst 223 kronor per assistanstimme. I timbeloppet ingår 96 % för grundlön, ob-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter samt övriga kostnader 4 %. I övriga kostnader ingår administration, utbildning, arbetsledning och assistentomkostnader. Sovande jour ersätts med faktisk kostnad per timme. Avtal ska skrivas med varje assistansanordnare. Socialnämnden beslutar att, ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 punkten LSS för år 2009, uppgår till 223 kronor per assistanstimme. att, ersättningen årligen uppräknas enligt försäkringskassans förslag på summa lönekostnader + 4 % övriga kostnader. att, socialnämnden årligen informeras om ersättningens storlek. Delges: Ann Henriksson, Inger Fendinge Justerande sign Utdragsbestyrkande

19 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 232 Dnr Sn 09/ Omvandling av tjänst vid individ- och familjeomsorgen Ärendebeskrivning Fr.o.m finns en tjänst som behandlingsassistent vid individ- och familjeomsorgen i Säters kommun. Tjänsten var i första hand tänkt att användas för att bygga upp öppenvårdsmottagningen med inriktning mot ungdomar. Enligt förvaltningens bedömning är behovet att tjänsten görs om till en socialsekreterartjänst fr.o.m Anledningarna är bl.a.: Ökning av barn- och ungdomsutredningar Utökat samarbete med barn- och utbildningsnämnden Person med lämplig utbildning finns på Öppenvårdsmottagningen för ungdomar och föräldrar där verksamheten är i full gång Tjänsten innehas i dag av en person med en Allmän visstidsanställning som upphör Kostnader En viss ökning av lönebudgeten kommer att ske, men man bedömer att genom utökningen av utredningsresurser så kommer kostnader för insatser för barn och ungdomar att minska. Ärendehistorik Ärendet togs upp i socialnämnden men beslutades att hänskjutas till dagens sammanträde för förtydligande av de ökade kostnaderna. Eva Jondelius, vo-chef för individoch familjeomsorgen, lämnar i dag uppgifter enligt önskemål. Socialnämnden beslutar att, 1.0 tjänst som behandlingsassistent görs om till en 1.0 socialsekreterartjänst fr.o.m Delges: Personalkontoret, Eva Jondelius, Susanne Östman Justerande sign Utdragsbestyrkande

20 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 233 Delgivningar Beläggning på Särskilt Boende för Äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo-beslut Kostnader för utskrivningsklara t.o.m. juli 2009 Hemtjänststatistik Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningarna till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

21 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 234 Budgetuppföljning med delårsredovisning Ärendebeskrivning Inger Fendinge presenterar budgetuppföljning t.o.m Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat underskott med ca 1,4 milj. kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott med ca 4,1 milj. kr. Sammanfattning Socialnämndens verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott med ca 5,5 milj. kr. Socialnämnden beslutar att, lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen, Ekonomikontoret Justerande sign Utdragsbestyrkande

22 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 235 Socialnämndens budgetförslag Ärendebeskrivning Inger Fendinge presenterar budgetförslag med konsekvensbeskrivningar för verksamheten, som tagits fram i enlighet med ekonomikontorets direktiv och Kommunstyrelsens beslut om budgetramar. Utgångspunkten för framtagen budget har varit: Socialnämndens verksamhetsplan för budgetutfall för verksamhetsår 2008 reviderad budgetram för 2009 de övergripande målen om en ekonomi i balans de centrala direktiven att hålla kostnaderna inom de preliminära ramar som fastställdes juni 2009 den lagstiftning som styr respektive verksamhetsområde Vid dagens sammanträde diskuteras förslaget. Justerande sign Utdragsbestyrkande

23 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 236 Verksamhetsinformation Hur hanterar socialförvaltningen Nya influensan (Svininfluensan) Marianne Trana, socialchef, informerar om planerad vaccination bland personal och omsorgstagare. Marianne informerar vidare om planering för åtgärder vid ett eventuellt utbrott bland socialförvaltningens personal och omsorgstagare. Inbjudan från Samhall i Säter att besöka verksamheten 5/10. Justerande sign Utdragsbestyrkande

24 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 237 Verksamhetsuppföljning av socialnämndens verksamheter Ärendebeskrivning Socialnämnden genomför en busstur runt verksamheterna i kommunen, Säter Enbacka St Skedvi Säter. Justerande sign Utdragsbestyrkande

25 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 259 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Avslag avseende Särskilt boende Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Daglig verksamhet Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende förenklad handläggning - Städning Beslut avseende förenklad handläggning - Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende korttidsvistelse utanför hemmet Beslut avseende Ledsagarservice Beslut avseende utökad tid enl LSS Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Socialnämnden beslutar att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

26 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 260 Dnr Sn 09/ Yttrande över förslag till Folkhälsoplan Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen har i remiss , med Dnr KA09/ överlämnat förslag till Folkhälsoplan i Säters kommun. Förslaget till Folkhälsoplan är framtaget av kommunens Folkhälsoplanerare. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att avge sitt yttrande senast Yttrande Marianne Trana, socialchef, har skrivit yttrande i ärendet. Socialnämnden beslutar att, anta yttrandet och dess synpunkter som sina och översända yttrandet till kommunstyrelsen. Delges: Kommunstyrelsen Justerande sign Utdragsbestyrkande

27 Sn 260/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Dnr SN Yttrande över Förslag till Folkhälsoplan för Säters kommun med Dnr KA 09/ Kommunstyrelsen har i remiss , med Dnr KA09/ överlämnat förslag till Folkhälsoplan i Säters kommun. Kommunens förvaltningar har fått i uppdrag att avge sitt yttrande senast Förslaget till Folkhälsoplan är framtaget av kommunens Folkhälsoplanerare. Yttrande. Socialförvaltningens ledningsorganisation har läst förslaget. Följande synpunkter lämnas i följande yttrande. Några redaktionella och grundläggande synpunkter framförs enligt följande. Kommunfullmäktige i Säters kommun har fastställt den grafiska profilen för dokument som framställs och som blir officiella. Här kan noteras att innehållsförteckningen inte följer fastställd profil och radavstånden i dokumentet bör korrigeras. Genom att följa den grafiska profilen får man en pdf-fil, som blir åtkomlig för den som sitter vid sin dator och använder hjälpmedel. Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar skall vara genomförd 2010 (prop.1999/2000:79). Sid 3 Mål Goda uppväxtvillkor för barn och ungdomar. Sista meningen i avsnittet bör kompletteras och ha följande lydelse Föräldrastöd erbjuds i dag i form av. Kommentar: Motiveringen med att förtydliga med i dag, är att det är nuläget som beskrivs. Hur insatserna utformas i ett längre framtidsperspektiv är svårt att förutse. Sid 5 Mål Invånarna ska minska sin användning av tobak och alkohol. Första stycket mening två och tre bör skrivas i en mening. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

28 SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Sid 6 Uppföljning utvärdering Första meningen med eff bör skrivas ut helt (effekter). I dokumentet saknas en genomförandeplan, som tydliggör vilka aktiviteter som skall genomföras och när i tid. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

29 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Blad Sn 261 Dnr Sn 09/ Rutiner för samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har i en av sina författningssamlingar, SOSFS 2005:27, slagit fast att kommunerna och landstingen ska arbeta fram gemensamma rutiner för vårdplanering och överföring av information innan patienter skrivs ut från sluten vård till öppenvård och socialtjänst. En arbetsgrupp med representanter från länets kommuner och landstinget har under våren 2009 arbetat fram förslag till rutiner för samordnad vårdplanering. Region Dalarnas primärkommunala nämnd har beslutat rekommendera länets kommuner att anta de gemensamma rutinerna för samverkan mellan kommuner och landstingen vid vårdplanering kring utskrivningsklara patienter. Ärendehistorik Ärendet togs upp på socialnämndens sammanträde men hänsköts till dagens sammanträde. Socialnämnden beslutar att, anta de gemensamma rutinerna för samverkan mellan kommunerna och landstinget Dalarna vid vårdplanering kring utskrivningsklara patienter. Delges: Stig Persson Region Dalarna, Biståndsenheten Justerande sign Utdragsbestyrkande

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 262 Jämförelser i Äldreguiden Ärendebeskrivning Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att utveckla öppna jämförelser mellan landets kommuner. Uppgifter om kvaliteten i äldreomsorgen samlas in från kommuner och olika register. Uppgifterna publiceras sedan i Äldreguiden. Den 29 september publicerades jämförelser som bygger på uppgifter från hösten och vintern Jämförelsen visar omdömen från 1-5 på olika kvalitetsområden, till exempel läkemedel, personaltäthet, delaktighet, personalens kompetens, mat och kontinuitet i omsorgen. Inger Fendinge, ekonom, informerar om hur socialförvaltningen i Säter ligger till, i jämförelse med länets andra kommuner. Socialnämnden beslutar att, man tagit del av uppgifterna och lägger dem till handlingarna. Justerande sign Utdragsbestyrkande

44 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden Sn 263 Dnr Sn 08/ Begäran om utökat anslag för 2010 Ärendebeskrivning Socialnämnden gör månatliga uppföljningar av platsbehovet till särskilt boende. Antalet gynnande beslut som inte har varit möjliga att verkställas har ökat under verksamhetsåret. Vid inledning av verksamhetsåret uppgick antalet gynnande beslut, som inte hade blivit verkställda till åtta. En successiv ökning har skett över tid och antalet icke verkställda beslut uppgår i dagsläget till 16. Socialnämnden har anmält uppgifterna till Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och revisorer enligt gällande föreskrifter. Sannolikheten är stor att vite kommer att utdömas, med motivering att verkställighet inte har gjorts inom föreskriven tid. Vidtagna åtgärder Antalet platser vid kommunens korttidsboende har sedan maj månad eftersträvat att ha en beläggning på nio (9) rum med hänvisning till att det kan finansieras inom budget. Beläggningen om nio platser kunde inte upprätthållas då behovet/efterfrågan var större. Beslutades att belägga samtliga rum och att personalresurserna kompletterades vid tillfällen då särskilt vårdkrävande personer blev inskrivna i verksamheten. Kostnaderna för utskrivningsklara har ökat under sommaren fram till dags dato. Korttidsboende/växelvårdsplatser har tillskapats i ett rum på Skedvigården och har finansierats inom befintlig ram. Aktuell situation Efterfrågan och behovet av fler platser gör att de åtgärder som har vidtagits inte räcker till. Sjuksköterskeorganisationen finns i dagsläget lokaliserade inom Fågelsångens avdelning som ingick i den sista fasen vid avveckling av antalet SäBo-platser. Dessa lokaler kan omgående tas i bruk under förutsättning att ersättningslokaler kan ordnas till sjuksköterskeorganisationen. För att öppna ytterligare fem rum finns behov av personalresurser, som i dagsläget inte finns inom ram. Till detta bedöms att ytterligare 3,5 årsarbetare rekryteras, vilket motsvarar kr, vilket saknas i befintlig ram. Socialnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen ansöka om utökad budgetram med kr, beräknat på årsbasis, för att ha förutsättningar att verkställa gynnande beslut, vilka annars kan utmynna i vitesförelägganden. Delges: Kommunstyrelsen Justerande sign Utdragsbestyrkande

45 Sn 263/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Säter Utökning av antalet platser vid SäBo Bakgrund: Socialnämnden gör månatliga uppföljningar av platsbehovet till särskilt boende. Antalet gynnande beslut som inte har varit möjliga att verkställas har ökat under verksamhetsåret. Vid inledning av verksamhetsåret uppgick antalet gynnande beslut, som inte hade blivit verkställda till åtta. En successiv ökning har skett över tid och antalet icke verkställda beslut uppgår i dagsläget till 16. Socialnämnden har anmält uppgifterna till Länsstyrelsen, Kommunstyrelsen och revisorer enligt gällande föreskrifter. Sannolikheten är stor att vite kommer att utdömas, med motivering att verkställighet inte har gjorts inom föreskriven tid. Vidtagna åtgärder: Antalet platser vid kommunens korttidsboende har sedan maj månad eftersträvat att ha en beläggning på nio (9) rum med hänvisning till att det kan finansieras inom budget. Beläggningen om nio platser kunde inte upprätthållas då behovet/efterfrågan var större. Beslutades att belägga samtliga rum och att personalresurserna kompletterades vid tillfällen då särskilt vårdkrävande personer blev inskrivna i verksamheten. Kostnaderna för utskrivningsklara har ökat under sommaren fram till dags dato. Korttidsboende-/växelvårdsplatser har tillskapats i ett rum på Skedvigården och har finansierats inom befintlig ram. Aktuell situation: Efterfrågan och behovet av fler platser gör att de åtgärder som har vidtagits inte räcker till. Utredning om möjligheter att öppna fler rum inom befintliga lokaler har tidigare gjorts och är åter aktuellt. Sjuksköterskeorganisationen finns i dagsläget lokaliserade inom Fågelsångens avdelning som ingick i den sista fasen vid avveckling av antalet SäBo-platser. Dessa lokaler kan omgående tas i bruk under förutsättning att ersättningslokaler kan ordnas till sjuksköterskeorganisationen. För att öppna ytterligare fem rum finns behov av personalresurser, som i dagsläget inte finns inom ram. Till detta bedöms att ytterligare 3,5 årsarbetare rekryteras, vilket motsvarar 1, 575 tkr, vilket saknas i befintlig ram. Genom omflyttning inom befintliga lokaler uppkommer ingen utökad kostnad för lokalhyra. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

46 SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN En översyn och samplanering pågår för att få omflyttningen genomförd. Det finns behov av inköp av sängar till de rum som ska öppnas. För denna kostnad tas investeringsbudget i anspråk. Övriga investeringsförslag får lägre prioritet. De kostnader som inte kan finansieras inom ursprungs- eller reviderad budgetram för 2009, är kostnaden för utökning av personalstaten. Socialnämnden föreslås att hos Kommunstyrelsen ansöka om utökat budgetanslag för att ha förutsättningar att verkställa gynnande beslut, vilka kan utmynna i vitesförelägganden. Bedömningen av behovet är kr, beräknat på årsbasis. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS riktlinjer Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Ansvarig: Ingegärd Gundersvik, avdelningschef Förvaltning: Socialförvaltningen Avdelning: Avdelningen för funktionshinder Datum: 2009-12-16

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE

HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE HANDLINGSPLAN FÖR LEDNING OCH INFORMATION VID EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2 Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad

9 16 oktober 2008. Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 9 16 oktober 2008 Nr 101 Konkurrensregler för Borås Stad 2008-09-01 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antog den 23 november 2000 Konkurrenspolicy för Borås Stad. Kommunstyrelsen

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare UTSKICK Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sida 2(20) Socialnämnden SN punkt 1 SNau 31 Godkännande av dagordning, val av justerare Förslag till beslut Socialnämnden godkänner dagordningen samt väljer Britt-Mari

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 5 mars 2015 Sidan 2 av 344 Ärende 1 Sidan 3 av 344 TJÄNSTESKRIVELSE 1 1 Socialkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Jesper Kyrk, 08-581 69 508

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad

Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet. Sammanträdesrum Astrakanen, kommunkontoret i Båstad [UJ BAsTADS ~KOMMUN Kommunledningskontoret 1 (1) Kallelse till sammanträde med ekonomiutskottet Utökat ekonomiutskott (budgetärende) punkt 4, 5 och 6 Datum: Tid: Plats: Onsdagen den 28 mars 2012 08.30

Läs mer