Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2008 01 23"

Transkript

1 Socialnämnden Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Delgivningar Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser Information om projektet Aktivitetsledare för pensionärer Riktlinjer för hantering av ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd i samband med ordinarie assistents sjukdom Yttrande avseende skrivelse från SRF Synskadades Riksförbund Yttrande avseende önskelista från allmänheten Uppföljning av tillfällig utökning av korttidsplatser på Enbackagårdens korttidsboende Val av representant till samverkansberedning mellan kommun och landsting... 11

2 Socialnämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Jerker Carls (s) Lars Gabrielsson (fp) Fia Wikström (v) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Mirja Jönsson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig, 4 Marie-Louise Snell, sekreterare Yvonne Viitanen (s), ej tjänstgörande ersättare Ulla Högberg (s), ej tjänstgörande ersättare Astrid Widström (kd), ej tjänstgörande ersättare Sylvi Wilander, chef för biståndsenheten, 2-5 Carina Edin, chef för hemtjänsten, 2-5 Kerstin Norman, aktivitetsledare för äldre, 5 Ann Henriksson, chef för LSS-verksamheten, 6 Anita Carlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-10 Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Anita Carlsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 Socialnämnden Sn 1 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträden , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. att, lägga delgivningen till handlingarna

4 Socialnämnden Sn 2 Delegationsbeslut Delegationsbeslut för perioden Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Matdistribution Beslut avseende Hjälp av Socialpsykiatriska teamet Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende Ledsagarservice. Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Sylvi Wilander, vo-chef för Biståndsenheten i Säter, deltar och svarar på frågor. att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

5 Socialnämnden Sn 3 Delgivningar Hemtjänststatistik Beläggning på SäBo för Äldre Beläggning på korttidsboendet på Enbackagården Kostnader för utskrivningsklara, t.o.m. november Redovisning av konferensdeltagande Mötesanteckningar från upptaktsmöte Arbetsmiljöverkets information om besök vid Fågelsången Länsstyrelsens meddelande , , om tillsyn över kommunens planering av verksamheter för personer med psykiska funktionsnedsättningar Länsrättens dom , i mål nr , Rotel 5, avseende assistansersättning Länsrättens dom , i mål nr , Rotel 3, avseende ledsagning jml LSS att, lägga delgivningarna till handlingarna.

6 Socialnämnden Sn 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser Sylvi Wilander, chef för Biståndsenheten, och Carina Edin, chef för Hemtjänsten, informerar om besök i Linköping för information om deras system för hemtjänstinsatser för 75 år och äldre. Om man har fyllt 75 år och har behov om personlig omvårdnad eller service kan man i Linköping få hjälp utan beslut enligt Socialtjänstlagen. Istället så tecknar man ett avtal mellan pensionären och kommunen. Kriterier för att få hjälp utan beslut är: att man fyllt 75 år att man är helt eller delvis beroende enligt ADL-trappan att, uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna till liknande system, med insatser utan beslut enl. socialtjänstlagen, för Säters kommun. att, en delredovisning sker och slutredovisningen sker Delges: Sylvi Wilander, Carina Edin

7 Socialnämnden Sn 5 Information om projektet Aktivitetsledare för pensionärer Socialstyrelsen fick av regeringen uppdraget att för 2007 besluta om och fördela medel för att stödja kommuner och landsting i deras arbete med att utveckla vården och omsorgen om äldre personer. Genom dessa medel startade socialförvaltningen ett projekt för att bryta isolering och erbjuda gemenskap till pensionärer i ordinärt boende. Eftersom fler och fler, med stöd av hemtjänsten, bor kvar i det egna hemmet var i första hand målgruppen pensionärer som inte deltar i de aktiviteter som redan erbjuds. För att kunna möjliggöra detta så anställdes en aktivitetsledare. Redogörelse Projektet har nu varit igång en tid och Kerstin Norman, aktivitetsledare, informerar om verksamheten. Kerstin började och kommer att jobba med verksamheten t.o.m Kerstin har besökt omsorgsteamen som har gett råd om vilka personer de tror är aktuella. Även de som sysslar med uppsökande verksamhet samt Fixar-Lena har kunnat ge Kerstin tips. Kerstin har sedan besökt personerna för att informera om den nya verksamheten som är i ett lugnare tempo. Annonsering har även skett i Säterbladet. Kerstin har kontaktpunkter ute i de olika kommundelarna, exempelvis på de särskilda boendena, dit pensionärerna är välkomna. Dit kan man komma utan föranmälan. Det är viktigt att man kan komma spontant utan planering. Aktiviteterna kan bestå av högläsning, kaffestund och man kan prata i lugn och ro. Kerstin har även informerat PRO, SPF, väntjänsten och kyrkliga samfund om projektet. De är positivt inställda till verksamheten och ser det som ett komplement till sina verksamheter. att, lägga informationen till handlingarna.

8 Socialnämnden Sn 6 Riktlinjer för hantering av ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd i samband med ordinarie assistents sjukdom I juni 2006 kom Sveriges kommuner och landsting ut med cirkulär 2006:39. Förbundet lämnar i detta cirkulär rekommendationer för att underlätta handläggning och bedömning vid begäran/framställning om att utge ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för personlig assistans vid ordinarie assistents sjukfrånvaro Det avser när brukaren har valt annan assistanssamordnare än kommunen t.ex. kooperativ, företag eller är en egen arbetsgivare. Rekommendationerna anger att en kommun är skyldig att utge ekonomiskt stöd i samband med ordinarie assistents sjukdom motsvarande de faktiska merkostnader som uppstår, och som inte täcks av schablonbeloppet. Dessa merkostnader ska verifieras. Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting är rekommendationer till kommunerna. Falu kommun, Gagnefs kommun, Hedemora kommun, Leksands kommun, Ludvika kommun samt Smedjebackens kommun har som praxis att följa dessa rekommendationer. Säters kommun har också valt att medverka till att arbeta fram rutiner för handläggning av ekonomiskt stöd i samband med ordinarie assistents sjukdom. Syfte Minska kostnaderna för sjuklöner till andra assistanssamordnare än kommunen. Bilagor Bilaga 1 - Hantering av ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 2 LSS i samband med ordinarie assistents sjukdom Bilaga 2 - När kommunen tillhandahåller vikarier Bilaga 3 - Begäran/ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd enligt 9 2 LSS att, fastställa framtagna riktlinjer enl 9 2 LSS, för hantering av ansökan om utbetalning av ekonomiskt stöd i samband med ordinarie assistents sjukdom. Delges: Ann Henriksson

9 Socialnämnden Sn 7 Dnr Sn 07/ Yttrande avseende skrivelse från SRF Synskadades Riksförbund Synskadades riksförbund, har genom föreningen i Hedemora - Säter inkommit med en skrivelse utifrån förbundets kampanj om personlig service nu. I skrivelsen framförs tre förslag där föreningen utgår ifrån att: En särskild service i form av kostnadsfri ledsagning efter individens behov. Gravt synskadade måste få den enligt LSS. En brukarstyrd hemtjänst, dvs låter brukaren bestämma vad som ska göras inom ramen för beviljade timmar. En särskild service i form av kostnadsfri postläsning efter individens behov. Yttrande Marianne Trana, socialchef, har skrivit ett yttrande i ärendet. att, anta tjänstemannayttrandet som sitt eget och översända det till SRF. Delges: SRF

10 Socialnämnden Sn 8 Yttrande avseende önskelista från allmänheten inkom från kommunkansliet den önskelista som lämnades av allmänheten i samband med julmarknaden Listan överlämnas för kännedom och ev. åtgärd. Listan omfattar åtta punkter, av vilka punkterna ett, tre och fem berör socialnämndens områden. Punkter ur önskelistan o Inför två timmars hemtjänst per vecka till de som är beviljade hemtjänst sedan tidigare, timmar som kan användas fritt av brukarna som personlig assistans. o Starta alla kommunala möten med fem till tio minuters avslappning eller meditation utan att blanda in någon religion med syfte att varva ned, koncentrera sig, tona in på själsliga och mänskliga värden inför politiska beslut och för en trevligare stämning o Låt representanter från pensionärs- och handikappförbund vara med och rekrytera personal inom omsorgen t.ex. biståndsbedömare och hemtjänstpersonal. Yttrande Marianne Trana, socialchef, har skrivit yttrande med kommentarer som svar på önskemålen. Bilagor Bilaga Yttrande av Marianne Trana, socialchef att, anta tjänstemannayttrandet som sitt eget och överlämna det till kommunkansliet. Delges: Kommunkansliet

11 Socialnämnden Sn 9 Uppföljning av tillfällig utökning av korttidsplatser på Enbackagårdens korttidsboende i 298, beslutade socialnämnden att tre rum på Enbackagårdens korttidsboende skulle dubbelbeläggas. Beslutet togs på grund av att utskrivningsklara patienter blev kvar allt längre på lasarettet och tog upp landstingsplatser samt att omsättningen av platser på kommunens särskilda boenden var låg, vilket gjorde att antalet lediga platser var liten. Dessutom låg kostnaderna för utskrivningsklara på en hög nivå. Vid ärendeberedningen , informerade Sylvi Wilander, chef för biståndsenheten, om aktuell situation gällande utskrivningsklara patienter på Falu lasarett. Vi det aktuella datumet fanns sju personer i behov av korttidsplats, utöver befintliga platser. Marianne Trana, socialchef, utreder i dagsläget möjligheterna att ta de lägenheter i bruk på Enbackagården som idag disponeras av barn- och utbildningsnämnden för barnverksamhet. Marianne Trana samarbetar med Karin Åberg, barn- och utbildningschef, i ärendet och de har kontinuerliga träffar. Under våren är fyra mötestillfällen inbokade för utarbetande av gemensam utredning/underlag. Utredningsresultatet kommer att presenteras för socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden så snart det finns framtaget och förankrat hos berörda i respektive verksamhet. Förvaltningens förslag till beslut I avvaktan utredningen samt det faktum att behovet av korttidsplatser kvarstår, föreslås att tidigare tagna beslut om dubbelbeläggning förlängs fram t o m och att dubbelbeläggningen tillämpas enbart när ett faktiskt platsbehov är klarlagt. att, förlänga beslutet om dubbelbeläggning på Enbackagårdens korttidsboende t.o.m att, dubbelbeläggningen tillämpas enbart när ett faktiskt platsbehov är klarlagt. Delges: Vo-chefer, Stab

12 Socialnämnden Sn 10 Val av representant till samverkansberedning mellan kommun och landsting I 15 / , beslutade Hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Dalarna att utse följande representanter att ingå i samverkansberedning Säters kommun: Ordinarie Ersättare Doris Brodén Kristina Lundberg Birger Sjungargård Siv Hammar Gun-Britt Söderberg Som representant från Säters kommuns har ordförande i socialnämnden (Sn) utsetts om en av två ordinarie politiker i beredningen. Socialchef Marianne Trana utses som ansvarig tjänsteman och har ansvar för att kallelse skickas ut till möten. Ytterligare en ordinarie ledamot bör utses av Sn, samt ersättare för ordinarie ledamöter. Ordförande i Sn är vald och hennes ersättare bör bli vice ordförande i Sn, Anita Carlsson. Förvaltningens förslag Som ledamöter och ersättare i samverkansberedningen föreslås: Ordinarie Ersättare Iris Carlsson Rustas Anita Carlsson Hans Richaud Lars Gabrielsson Ajournering Sammanträdet ajourneras kl för överläggning avseende ersättare för Hans Richaud. Sammanträdet återupptas kl Ledamöternas förslag Nytt förslag på ersättare för Hans Richaud är Anette Berg. Nämnden stöder enhälligt förslaget. att, utse representanter för socialnämnden i samverkansberedningen enligt följande: Ordinarie Ersättare Iris Carlsson Rustas Anita Carlsson Hans Richaud Anette Berg Delges: Kommunkansliet, Hälso- och sjukvårdsnämnden Mellersta Dalarna

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2012-10-10

Socialnämnden 2012-10-10 234 Delegationsbeslut... 2 235 Budgetuppföljning... 3 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 237 Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende... 5 238 Kommunens ansvar

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta

Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta KOMMUN 2013-12-1 o Tid och plats ande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Kl. 18:00, Övergranssal en, Kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-03-26 1 (1-25) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus onsdagen den 26 mars 2008, kl 08.00-12.00 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Mård i Bergsjö. OBS! Julgröt och skinkmacka kl. 12:00 till en kostnad av 30:-/person.

Mård i Bergsjö. OBS! Julgröt och skinkmacka kl. 12:00 till en kostnad av 30:-/person. NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Mård i Bergsjö. OBS! Julgröt och skinkmacka kl. 12:00 till en kostnad av 30:-/person. Tid:

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) vice ordförande Socialnämndens arbetsutskott 2008-09-02 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 2 september 2008 kl 15.00 16.00

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M)

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) Protokoll 1 (36) Plats och tid: A-salen, Guldsmeden, Hudiksvall kl.09.00-16.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf. Kristina Holmsten (MP), t o m 50 Birgitta Medin (M) Petrah

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008)

Kommunkontoret i Bergsjö. 2. Ekonomirapport t.o.m. 2008-07. BILAGA 74/2008. 3. Budgetanpassning 2008 (OA 83/2008) NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 20 augusti 2008 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer