Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2014-12-17"

Transkript

1 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen Internkontroll individ- och familjeomsorgen Delgivningar Ansökan om generellt bidrag med 2100 kronor till Adoptionscentrums, avdelning Dalarna verksamhet Redovisning av åtgärder gällande tillsyn av individ och familjeomsorgen, IVO:s dnr / Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen s sammanträdesplan för Budgetuppföljning Information om socialnämndens budget Revidering av socialförvaltningens attestförteckning Revidering av socialnämndens delegationsordning Ekonomiskt bidrag till Väntjänsten Bidrag för 2015 till RSMH-Hoppet Ekonomiskt stöd för LSS-beslut och avtal med privata assistansanordnare inom personlig assistans Delgivningar Internkontroll äldre- och handikappomsorgen Information från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel... 18

2 1 a Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (S) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (S) Sune Hemmingsson, 2:e vice ordförande (C) Ingeborg Björnbom (M) Gudrun Eriksson (S) Astrid Widström (Kd) Fia Wikström (V) Malin Hedlund (M) Anette Berg (C) Deltagande tjänstemän Anette Wikblom, socialchef Marie-Louise Snell, sekreterare Eva Jondelius, vo-chef individ- och familjeomsorgen Ersättare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Anette Berg Underskrifter Sekreterare Paragrafer 271 direktjustering (Se sid 1b för , ) Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Anette Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 1 b Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (S) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (S) Sune Hemmingsson, 2:e vice ordförande (C) Ingeborg Björnbom (M) Gudrun Eriksson (S) Astrid Widström (Kd) Fia Wikström (V) Malin Hedlund (M) Anette Berg (C) Deltagande tjänstemän Ersättare Anette Wikblom, socialchef Eva Jondelius, vo-chef individ- och familjeomsorgen, Inger Fendinge, ekonomiansvarig, Marie-Louise Snell, sekreterare Majlis Nyberg (C), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Anette Berg Justeringens plats och tid Rådhuset Säter, den 19 december, kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer , (Se sid 1a för direktjustering) Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Anette Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

4 2 Sn 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden Redovisade delegationsbeslut per typ och månad enligt: Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalk (1949:381) (FB) Överklagningar

5 3 Sn 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen s beslut Informationen läggs till handlingarna. Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande följande statistik från individ- och familjeomsorgen: Statistik försörjningsstöd Antal placeringar Kostnader för placeringar

6 4 Sn 269 Delgivningar s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Redovisning av inkomna dombeslut Förvaltningsrättens dom i mål nr avseendeekonomiskt bistånd Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrättens dom i mål nr avseende ekonomiskt bistånd Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrättens dom i mål nr , avseende ekonomiskt bistånd Förvaltningsrätten bifaller rätt till ekonomiskt bistånd till matkostnader. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i övrigt. Förvaltningsrättens dom i mål nr avseende ekonomiskt bistånd Förvaltningsätten

7 5 Sn 270 Dnr Sn Ansökan om generellt bidrag med kronor till Adoptionscentrums, avdelning Dalarna verksamhet 2015 s beslut Ansökan från Adoptionscentrum Dalarna om bidrag för 2015 avslås. Motivering till beslut Säters kommun bidrar till Adoptionscentrum genom att bekosta utbildningar för blivande adoptivföräldrar i samarbete med Falu kommun. Adoptionscentrum Dalarna ansöker om bidrag på kronor för sin verksamhet Delges Adoptionscentrum, avdelning Dalarna

8 6 Sn 271 Dnr Sn Redovisning av åtgärder gällande tillsyn av individ och familjeomsorgen, IVO:s dnr /2013 s beslut 1. Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översändes till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). 2. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Inspektionen för vård och omsorg, IVO, genomförde en inspektion vid individ och familjeomsorgen, IFO, i Säters kommun den januari 2014 i syfte att granska om handläggning sker i enlighet med gällande lagstiftning och föreskrifter. Vid tillsynen framkom brister och IVO ställde krav på åtgärder inom ett antal granskade områden. Eva Jondelius, vo-chef för individ- och familjeomsorgen, beskriver i sitt yttrande verksamhetens arbetat för att åtgärda de brister som fanns vid tillsynen och vilka åtgärder som vidtagits för att komma till rätta med dessa. Delges Inspektionen för vård och omsorg

9 7 Sn 272 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Redovisade delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken

10 8 Sn 273 s sammanträdesplan för 2015 s beslut Datum för socialnämndens sammanträden 2015 fastställs enligt förslag. Förslag till datum för socialnämndens arbete avseende sammanträdesdagar, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, har tagits fram enligt följande: Månad för sammanträde Socialnämnd torsdagar, kl Arbetsutskott (Au) torsdagar, kl Ärendeberedning torsdagar, kl Sista inlämningsdag för handlingar - onsdagar Januari Sn 8 jan (kl )? Sn 22 jan 8 dec, kl dec Au 29 jan Februari Sn 12 feb 29 jan 27 jan Au 26 feb Mars Sn 12 mars 26 feb 24 feb Au 26 mars April Sn 9 april 26 mars 24 mars Au 23 april - Kl Sn 23 april besl. budgetför. Kl Maj Sn 7 maj 23 april, kl april Au 28 maj Juni Sn 11 juni 28 maj 26 maj Au 18 juni August Sn 20 aug 6 aug 4 aug Au 27 aug September Sn 10 sept 27 aug 25 aug Au 24 sept Oktober Sn 8 okt 24 sept 22 sept Au 29 okt November Sn 12 nov 29 okt 27 okt Au 26 nov December Sn 10 dec 26 nov 24 nov Au 17 dec Delges: Vo-chefer, Stab, kommunkansliet

11 9 Sn 274 Dnr Sn Budgetuppföljning s beslut Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m Kommentarer s verksamhetsområden uppvisar ett prognosticerat överskott på ca 4,9 milj. kr utifrån givna budgetramar för Inom individ- och familjeomsorgen beräknas ett överskott för försörjningsstöd och insatser barn/ungdom. Däremot har insatser för vuxna ett underskott. Inom äldre- och handikapomsorgen beräknas ett överskott eftersom inflytten till nya lokaler för korttidsplatser är försenad. Nytt datum för inflyttning tidigas i feb-mars I prognosen ingår en hyreskostand på 1,2 milj för nya korttids. LSS insatser/personlig assistans visar ett överskott p g a lägre kostnader för personlig assistans under 20 tim, lägre kostnader för köp av plats och lägre personalkostnader. Bostadsanpassning redovisar ett underskott. Integrationen redovisar ett litet överskott. Delges: Ekonomikontoret

12 10 Sn 275 Dnr Sn Information om socialnämndens budget 2015 s beslut Informationen läggs till handlingarna. Inger Fendinge, förvaltningsekonom, redogör för de budgetramar som tilldelats socialnämnden för har tilldelats kr ytterligare i budget för 2015 mot de först tilldelade ramarna. De extra pengar som begärdes till en tjänst som demenssköterska samt till utökning av nattpersonal på särskilt boende har inte beviljats. Konsekvens i verksamheten Ingen av de föreslagna sparåtgärderna behöver genomföras och verksamheten kan anställa en demenssköterska på heltid. Ingen utökning av nattpersonal kommer att ske under Fördelning av budget per kostnadsställe Inger redogör vidare för verksamhetens fördelning av budget per kostnadsställe. Verksamhetsplaner s övergripande verksamhetsplan och verksamhetsplaner för socialnämndens olika verksamheter redovisas.

13 11 Sn 276 Dnr Sn Revidering av socialförvaltningens attestförteckning s beslut Reviderad attestförteckning daterad fastställs. Inger Fendinge, förvaltningsekonom har reviderat attestförteckningen för socialförvaltningens verksamhetsområden. Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. Delges Vo-chefer Stab Ekonomikontoret

14 12 Sn 277 Dnr Sn Revidering av socialnämndens delegationsordning s beslut Reviderade dokumenthanteringsplaner daterade fastställs. Socialförvaltningens delegationsordningar har reviderats. Bakgrund Delegationsordningen för socialförvaltningens verksamhetsområden skall genomgå revidering 1 ggr/år eller när förändringar sker i lag eller förordning. Delegationsordningen finns i två delar. En för individ- och familjeomsorgen (IFO) och en för äldre- och handikappomsorgen (ÄHO). Delges Vo-chefer Stab

15 13 Sn 278 Dnr Sn Ekonomiskt bidrag till Väntjänsten 2015 s beslut Säterbygdens församling beviljas bidrag med kr för Säters församling har genom diakon Anna-Lena Nihlman ansökt om ekonomiskt bidrag med kr för väntjänst-verksamhet i Säterbygdens församling. Ansökan avser verksamhetsåret Aktuell ansökan uppgår till kr och ska tillgodose allt väntjänst-arbete i hela Säterbygdens församling = hela kommunen. Bakgrund En överenskommelse finns upprättad mellan socialnämnden och Säterbygdens församling som ligger till grund för det ekonomiska bidrag som församlingen har sökt. Vidare ingår i överenskommelsen att verksamhetsberättelse ska lämnas för genomförda uppdrag. Väntjänst-arbetet omfattar hela Säterbygdens församling = hela kommunen. har i sin budget avsatt medel för väntjänst-verksamhet med kr. Delges Diakon Anna-Lena Nihlman, Säters församling Inger Fendinge, förvaltningsekonom

16 14 Sn 279 Dnr Sn Bidrag för 2015 till RSMH-Hoppet s beslut RSMH-Hoppet beviljas föreningsbidrag till en summa av kr för RSMH-Hoppet framställer om föreningsbidrag med kr för verksamhetsåret Yttrande Anette Wikblom, socialchef, skriver i sitt yttrande: RSMH har årligen erhållit föreningsbidrag från, Säters kommun erhöll RSMH kr i bidrag. Föreningsbidragen är inte indexreglerade vilket förklarar att en uppräkning inte sker automatiskt. Den nu begärda ökningen av bidraget motiverats av RSMH med att de under ett antal år fått lägre bidrag än de sökt, samtidigt som de haft årliga kostnadsökningar för bl a personal. RSMH anser att detta sammantaget urholkar verksamheten, samtidigt som medlemsantal och besöksantal ökar. Föreningens verksamhet utgör ett komplement av kommunens egna lagstyrda uppdrag. Bidraget till RSMH:s verksamhet har behandlats på samma grunder som övriga föreningsbidrag i kommunen. Avtal mellan Säters kommun, och RSMH Hoppet förnyades i samband med bidragsansökan för Avtalstiden omfattar två verksamhetsår. Avtalet förlängs med ett år i taget om inte uppsägning skett eller omförhandling begärts en månad innan verksamhetsårets utgång eller senast 30:nde november. Ingen av parterna har begärt omförhandling eller sagt upp aktuellt avtal, vilket innebär att avtalet förlängs med ett år och gäller t o m Enligt upprättat avtal ska RSMH verksamheten hållas öppen för alla i målgruppen utan omedelbart krav på medlemskap. Vidare skulle verksamheten utvecklas och bedrivas med vardagsnära aktiviteter. RSMH - Hoppet har under åren bedrivit verksamhet enligt gällande avtal med. har i sin budget för 2015 avsatt medel motsvarande tkr. Delges RSMH-Hoppet Inger Fendinge, förvaltningsekonom

17 15 Sn 280 Dnr Sn Ekonomiskt stöd för LSS-beslut och avtal med privata assistansanordnare inom personlig assistans s beslut Ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 LSS uppgår till högst 247 kronor per assistanstimme för år Förvaltningens ståndpunkt Förvaltningen anser att ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2 LSS bör uppgå till högst 247 kronor per assistanstimme för år ska varje år fastställa summan för ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans. Bakgrund Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS-beslut skall motsvara skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. Det belopp som regeringen varje år fastställer är den högsta ersättningen per assistanstimme och bör vara vägledande i fråga om det ekonomiska stödet från kommunen, enligt regeringens proposition 1992/93:159. Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig assistans med samma timbelopp som Försäkringskassan betalar enligt SFB (Socialförsäkringsbalken, tidigare LASS). Försäkringskassans timbelopp för år 2014 är 280 kronor och för år 2015 höjs det till 284 kronor per assistanstimme. En höjning med 1,01%. Delges Ann Henriksson, vo-chef LSS/Socialpsykiatri Inger Fendinge, förvaltningsekonom

18 16 Sn 281 Delgivningar s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Beslut om statsbidrag för Äldres behov i centrum, ÄBIC, 2014

19 17 Sn 282 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen s beslut Informationen läggs till handlingarna. Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande följande statistik från individ- och familjeomsorgen: Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Kostnad för utskrivningsklara tom oktober

20 18 Sn 283 Information från gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel s beslut Informationen läggs till handlingarna. Marina Forslund (s) informerar från sammanträdet med gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel den 25 november. Länk till protokoll: Bakgrund Från 1 januari 2014 samverkar sju Dalakommuner i tillståndsfrågor som rör servering av alkohol och försäljning av tobak, folköl och receptfria läkemedel. De sju kommunerna är Borlänge, Gagnef, Säter, Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Falun. Syfte Syftet med samarbetet är att erbjuda hög kompetens och bra service. Delges Kommunrevisionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1(24) Plats och tid Sammanträdesrummet Norrtäljesalen, kommunhuset Ankaret kl. 10 13.30 Beslutande Beslutande Övriga deltagande enligt bifogad närvarolista

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-11-20 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 09.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck(S)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 9-22 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 5 februari kl 16.00-18.30 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson Wiik, S ordf Jessica Danielsson, Fp Kerstin Andersson, Kd Maj-Britt Hedefur, Kd Margareta

Läs mer

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare

Anders Rydell, ersättare, Landstinget Västmanland Richard With, ersättare, Surahammars kommun Jonas Wells, samordnare Ulla Långbacka, sekreterare Sida Sammanträdesdatum 2011-11-24 1 Plats och tid Fagersta kommunhus Norbergsvägen 19, kl 13.15-16.00 ande Agneta Fleismark, ordförande, Landstinget Västmanland Kauko Leppälä, ledamot, Arbetsförmedlingen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10

Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Sida Sammanträdesdatum 2007-08-31 1 Plats och tid ande Kommunhuset i Fagersta kommun, Norbergsvägen 19, Kl 08.30-12.10 Pratima Åslund, Norbergs kommun, ordförande Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Årjäng, den 8 maj 2012, kl 16.00-18.10 Beslutande Katarina Johannesson C t o m 17.40, ej 69, 71, 72, 73, 75, 76 Anna-Lena Knutsson

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 Plats och tid Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 15:00 17:45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Maria Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer