Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2015-05-07"

Transkript

1 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län Verksamhetsinformation Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen Delgivningar Internkontroll Beredningsärende - Ledningssystem Projektet Se Människan - Säter Rapport avseende ej verkställda beslut Budgetuppföljning Revisionsbesök - genomgång av dokumentet Nämndledamöters ansvar... 13

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Sune Hemmingsson, ordförande (C) Birgitta Sputnes (S) Håkan Gustâv, 2:e vice ordförande (FP) Jan-Erik Steen (S) Eva Hjorth (S) Anette Berg (C) Fia Wikström (V) Jenny Nordahl (SD) Majlis Nyberg (C) Deltagande tjänstemän Anette Wikblom, socialchef Eva Jondelius, vo-chef individ- och familjeomsorgen Marie-Louise Snell, sekreterare Paula Jäverdal, bitr. socialchef/vo-chef biståndsenheten 66 Anne Henriksson, vo-chef LSS/Socialpsykiatri, 67 Övriga Lennart Hinders, revisor Torbjörn Gunnarsson, revisor Mats Lodén, konstnär/projektledare, 67 Utses att justera Justeringens plats och tid Fia Wikström Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Sune Hemmingsson Fia Wikström Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Marie-Louise Snell Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 60 Dnr Sn Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge s beslut Informationen läggs till handlingarna. Eva Jondelius, vo-chef för individ- och familjeomsorgen informerar att samarbetet med kvinnojouren har upphört. Kvinnojouren har inte godtagit det förslag till avtal som Säter lagt fram. Det innebär att socialtjänsten inte har förtur om man vill hänvisa en kvinna till jouren men att inga hinder föreligger för att kvinnor i Säters kommun själva vänder sig dit vid behov. Kvinnojourer finns i olika kommuner i landet ex. Borlänge och Falun. Förvaltningen arbetar vidare för att se om ett samarbete med ngn jour kan inledas. Bakgrund Kvinnojouren och i Säter har under ett par års tid diskuterat ett samverkansavtal. Olika lösningar har presenterats men nu senast har ett förslag till ramavtal varit hos kvinnojouren för påseende men avtalet har förkastats. Kvinnojouren har under många år ansökt om och beviljats föreningsbidrag med kronor från i Säters kommun, för 2015 har Säters kommun kunnat erbjuda kronor men ingen ansökan har kommit in.

4 3 Sn 61 Dnr Sn Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län s beslut antar förslaget till Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län. Länsstyrelsen i Dalarna har översänt reviderad strategi mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution för perioden Syfte Syftet med strategin är att den ska synliggöra hur arbetet bedrivs i länet för att motverka våld i nära relationer mot flickor/kvinnor, pojkar/män samt inom områdena människohandel för sexuella ändamål och prostitution. Bakgrund Via länsstyrelsen i Dalarnas län tog ett antal myndigheter och frivilligorganisationer 2010 fram ett förslag till länsstrategi i arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län. Strategin avsåg åren Denna har nu reviderats. I strategin synliggörs vilka insatser som ska genomföras under perioden Strategin har sänts ut till samtliga socialnämnder samt övriga berörda myndigheter och organisationer i länet för handläggning och beslut. Delges Länsstyrelsen

5 4 Sn 62 Verksamhetsinformation s beslut Informationen läggs till handlingarna. Personalsituation på individ- och familjeomsorgen Eva Jondelius, vo-chef för individ- och familjeomsorgen informerar om personalsituationen i verksamheten. Verksamheten har annons ute på tre socionomtjänster och anger där att man söker någon som kan arbeta med olika kategorier av ärenden inom individ- och familjeomsorgen. Man får dock in dåligt med ansökningar och verksamheten kommer att gå ut med en ny annons som är mer specialiserad för att se om man kan få mer sökande. Detta är inget specifikt problem för Säter utan situationen ser lika ut i hela länet. Personalsituation på Enbackagården Anette Wikblom, socialchef, informerar om personalsituationen på Enbackagården. Aktiviteter för de boende på Enbackagården Anette Wikblom, socialchef, informerar om en del av alla de olika aktiviteter som sker för de boende på Enbackagården. Anette återkommer med information om hur det ser ut på de övriga särskilda boendena. Enhetschefer Alla enhetschefstjänster i verksamheten är nu tillsatta.

6 5 Sn 63 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Redovisade delegationsbeslut äldre- och handikappomsorgen enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Redovisade delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen Socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) Föräldrabalk (1949:381) (FB) Överklagningar Sammanställning av antal beslut per typ och månad

7 6 Sn 64 Delgivningar s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna. Redovisning av inkomna dombeslut Förvaltningsrättens dom i mål nr avseende stöd i hemmet - Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrättens dom i mål nr avseende ekonomiskt bistånd Förvaltningsrätten avslår del av överklagandet och avskriver del där socialnämnden omprövat sitt beslut. Förvaltningsrättens dom i mål nr avseende ekonomiskt bistånd Förvaltningsrätten avvisar yrkande om försörjningsstöd och avslår överklagandet i övrigt. Kammarrättens beslut i mål nr avseende retroaktivt beviljad ersättning; nu fråga om prövningstillstånd Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd och Förvaltningsrättens avgörande står därför fast. Övrigt Kursdeltagande mars 2015 Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel (GNATL) - protokoll

8 7 Sn 65 Internkontroll s beslut Informationen läggs till handlingarna. Som en del av socialnämndens internkontroll redovisas löpande följande statistik: Äldre- och handikappomsorgen Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Individ- och familjeomsorgen Statistik utbetalt försörjningsstöd Hemsjukvården Antal inskrivna i hemsjukvården Antal hembesökspatienter av ssk Antal läkemedelspatienter Antal hembesöks patienter av rehabpersonal Integration Återsökning belagd plats "summa" Återsökning köp av plats "summa" Återsökning av 18+ "summa" LSS Omsorgstagare under Arbetshandledarna Omsorgstagare på Gärdet Personliga assistansgrupper varav kommunen Antal platser gruppbostad LSS Antal platser SoL-psyk (Siggebo) Antal omsorgstagare Boendestöd Ledsagning LSS Kontaktpersoner SoL o LSS Biståndsenheten Antal personer med pågående insatser LSS Antal personer med pågående insatser psykiatri Antal personer med pågående insatser äldreomsorg Antal beviljade timmar (hemtjänsten) i genomsnitt per brukare/månad, medel 22,5 enl RKA (2012) Antal beviljade timmar promenader/social samvaro

9 8 Sn 66 Dnr Sn Beredningsärende - Ledningssystem Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till styrdokument socialförvaltningens Ledningssystem. Dokumentet beskriver bland annat ansvarfördelningen för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet omfattar socialnämndens alla verksamhetsdelar. Bakgrund Socialförvaltningen har tagit fram ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Ledningssystemet utgår från Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Ledningssystemet ska säkerställa att det inom socialnämndens olika verksamheter bedrivs verksamhet av god kvalitet, samt att kvaliteten systematiskt och kontinuerligt säkras och utvecklas. SOSFS 2011:9, M och S Vårdgivaren eller den som bedriver socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9, M och S) ansvara för att det finns ett ledningssystem för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten i sådana verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdlagen (1982:763), 2. 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3. 3 kap. 3 tredje stycket socialtjänstlagen (2001:453).

10 9 Sn 67 Projektet Se Människan - Säter s beslut Informationen läggs till handlingarna. Mats Lodén, konstnär, informerar om projektet Se Människan Säter. Se Människan - Säter Se Människan- Säter är ett projekt där konstintresserade personer med kognitiva funktionsnedsättningar och yrkesverksamma konstnärer tillsammans hittar uttryck och språk för ett verk, en konsthändelse i Ljusteråns rum. Den konstintresserade aktören med funktionsnedsättning är konstnären och den yrkesverksamma konstnären är tolk, vägvisare och lots. Bakgrund I diskussionen om att utveckla Säterdalen som besöksmål ingår ett resonemang om Ljusteråns rum. Man vill knyta ihop dal och stad och göra det tillgängligt för alla. I det sammanhanget har projektet Se Människan Leksand kommit upp som ett bra exempel.

11 10 Sn 68 Dnr Sn Rapport avseende ej verkställda beslut Förslag till s beslut har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och enligt 4 kap. 1 Socialtjänstlagen (2001:453) - SoL. Rapport avseende ej verkställda beslut För perioden , har 11 beslut enligt SoL som ej är verkställda inom 3-månadersgränden, blivit rapporterade till IVO. 4 Beslut om särskilt boende jml 4 kap 1 SoL Beslutsdatum Verkställt Kommentar Erbjudits lägenhet , tackat nej då endast ett visst särskilt boende accepteras Erbjudits lägenhet , tackat nej då han vill att hustrun också ska flytta in. Vi har ingen lämplig lägenhet för 2 personer. Tagit tillbaka ansökan Erbjuden lägenhet Tackat nej då endast ett visst särskilt boende accepteras Erbjudits lägenhet , tackat nej då endast ett visst särskilt boende accepteras 4 beslut om kontaktperson jml 4 kap 1 SoL Beslutsdatum Verkställt Kommentar Tackat nej , nytt möte uppskjutet pga sjukdom hos omsorgstagaren Svårigheter att hitta lämplig kontaktperson Svårigheter pga återkommande inläggningar på sjukhus Svårigheter att hitta lämplig kontaktperson Forts.

12 11 Sn 68 forts. 2 beslut om kontaktfamilj jml 4 kap 1 Sol (IFO) Beslutsdatum Verkställt Kommentar Svårigheter att hitta kontaktfamilj som kan ta på sig uppdraget gällande två syskon. Arbete med att hitta en kontaktfamilj pågår kontinuerligt 1 beslut om kontaktperson jml 4 kap 1 SoL (IFO) Beslutsdatum Verkställt Kommentar Svårigheter att hitta rätt kontaktperson då den sökande haft speciella önskemål. Arbetet med att hitta en kontaktperson pågår kontinuerligt. Delges Kommunfullmäktige Kommunrevisionen

13 12 Sn 69 Dnr Sn Budgetuppföljning s beslut Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Anette Wikblom, socialchef, presenterar budgetuppföljning t.o.m Sammanfattning budgetuppföljning s prognos uppvisar ett överskott på ca 1 milj. kr utifrån givna budgetramar för Det är Omsorg i ordinärt boende (hemtjänst) som beräknar ett överskott på ca 1 milj. kr på grund av minskad belastning. Delges Ekonomikontoret

14 13 Sn 70 Revisionsbesök - genomgång av dokumentet Nämndledamöters ansvar s beslut Informationen läggs till handlingarna. Kommunens revisorer, Torbjörn Gunnarsson och Lennart Hinders besöker nämnden. Nämndledamöternas ansvar En genomgång görs av dokumentet Nämndledamöters ansvar som revisonen arbetade fram för 4 år sedan för Säters kommun. Dokumentet revideras vid behov. Syftet med dokumentet är att klargöra ledamöternas ansvar och möjligheter.

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund i kommunhuset, den, kl. 08.30-11.00 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Carl Malmqvist (M) ersättare för Sejdi Karaliti (S) Bo Grevinger (M) ersättare för

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP)

2014-09-30. Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) 70-87 Plats och tid Lokal Konferensrummet Höken, kommunhuset kl. 18.00 20.50 Beslutande Annicka Hörnsten Blommé (M), ordf. Dan Pierre (M) Britt Ståhl (C) Leslie Öqvist (FP) Jonas Forsberg (S) Ingemar Visteus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer