Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2013-11-13"

Transkript

1 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Delegationsbeslut Budgetuppföljning Granskning av kommunens arbete med Integration Verksamhetsuppföljning LSS/Socialpsykiatri Handlingsplan mot våld i nära relationer Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Jämställdhet- och mångfaldsplan för Säters kommun Delgivningar Internkontroll

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (S) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (S) Majlis Nyberg, (C) Astrid Widström(C) Gudrun Eriksson (S) Ove Wik (Fp), Fia Wikström (V), Malin Hedlund (M) Anette Berg (C) Deltagande tjänstemän Anette Wikblom, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Eva Jondelius, vo-chef individ- och familjeomsorgen, Ann Henriksson, vo-chef LSS/Socialpsykiatrin, 264 Pernilla Eriksson, enhetschef personlig assistans, 264 Pernilla Söderlund, enhetschef socialpsykiatri och daglig verksamhet, 264 Maria Enoldsson, student, 264 Ann Karlmats, student, 264 Ersättare Utses att justera Marina Forslund Justeringens plats och tid Socialkontoret, torsdagen den 14 november kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Marina Forslund Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 256 Dnr Sn Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Anmälan har inkommit till JO avseende handläggning av barnaärenden. JO begär socialnämndens yttrande i ärendet. Yttrande Katarina Ingers, socialsekreterare, har skrivit ett yttrande i ärendet. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till JO som sitt svar. JO

4 3 Sn 257 Dnr Sn Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Anmälan har inkommit till JO avseende flytt av ungdomar till HVB-hem. Flytten avser fem afghanka ungdomar som innan flytten fanns på boendet Älvan, kommunens boende för ensamkommande barn/ungdomar. JO begär socialnämndens yttrande i ärendet. Yttrande Paula Jäverdal, biträdande socialchef, har skrivit ett yttrande i ärendet. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till JO som sitt svar. JO

5 4 Sn 258 Dnr Sn Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Anmälan har inkommit till JO avseende flytt av ungdomar till HVB-hem. Flytten avser fem afghanka ungdomar som innan flytten fanns på boendet Älvan, kommunens boende för ensamkommande barn/ungdomar. JO begär socialnämndens yttrande i ärendet. Yttrande Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen, har skrivit ett yttrande i ärendet. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till JO som sitt svar. JO

6 5 Sn 259 Dnr Sn Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Anmälan har inkommit till JO avseende flytt av ungdomar till HVB-hem. Flytten avser fem afghanka ungdomar som innan flytten fanns på boendet Älvan, kommunens boende för ensamkommande barn/ungdomar. JO begär socialnämndens yttrande i ärendet. Yttrande Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen, har skrivit ett yttrande i ärendet. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till JO som sitt svar. JO

7 6 Sn 260 Dnr Sn Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr Anmälan har inkommit till JO avseende flytt av ungdomar till HVB-hem. Flytten avser fem afghanka ungdomar som innan flytten fanns på boendet Älvan, kommunens boende för ensamkommande barn/ungdomar. JO begär socialnämndens yttrande i ärendet. Yttrande Eva Jondelius, verksamhetsområdeschef individ- och familjeomsorgen, har skrivit ett yttrande i ärendet. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till JO som sitt svar. JO

8 7 Sn 261 Delegationsbeslut Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Redovisade delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden

9 8 Sn 262 Budgetuppföljning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat överskott med ca 0,9 milj. kr. Överskottet hos äldre- och handikappomsorgen beror på retroaktivt återbetalade medel med 2 milj. kr, från Försäkringskassan avseende personlig assistans (från år 2011). I praktiken innebär detta ett underskott på ca 1,1 milj. kr utifrån tilldelad ram. Individ- och familjeomsorgen Individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat överskott med ca 2,9 milj. kr. Överskottet hos individ- och familjeomsorgen beror till stor del på avslutade placeringar på HVBhem och avslutade placeringar i familjehem som man har budgeterat för till årets slut. Dessutom så har två skyddade boenden avslutats i augusti. Integrationen Integrationen visar ett prognostiserat underskott med ca 0,4 milj. kr. Underskottet beror på att vi inte har möjlighet att återsökta dessa medel från Migrationsverket. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat överskott på ca 3,4 milj. kr. Om man tar i beaktande att 2 milj. kr är återbetalda medel från Försäkringskassan och endast tillfälligt påverkar årets utfall, uppvisar driftbudgeten ett prognostiserat överskott på 1,4 milj. kr utifrån tilldelad ram. s beslut Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. : Ekonomikontoret

10 9 Sn 263 Dnr Sn Granskning av kommunens arbete med Integration KPMG har av Säters kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med integrationen. KPMG begär yttrande över granskningsrapporten. Yttrande Marianne Trana, socialchef skriver i sin sammanfattning: KPMG:s rapport är helt korrekt i sina bedömningar att en sammanhållen kommunövergripande inriktning saknas. Samarbetet mellan de olika förvaltningarna och nämnderna fungerar bra. Samma goda samarbete finns med externa aktörer. Det gör att det den ekonomiska situationen och förhållandet i Integrationsfrågorna bör vara genomlysta och klarlagda under Inför 2014 bör en plan med verksamhetsmål finnas. Den ekonomiska redovisningen och budgetförutsättningarna bör vara klarlagda och tydliggjorda. s beslut Yttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till kommunrevisionen som sitt svar. Kommunrevisionen

11 10 Sn 264 Dnr Sn Verksamhetsuppföljning LSS/Socialpsykiatri Ann Henriksson, vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Persnilla Söderlund, enhetschef socialpsykiatri och daglig verksamhet, Pernilla Eriksson, enhetschef personlig assistans, besöker nämnden och informerar om sina verksamheter. Information från verksamheten Personlig assistans Antalet personer som anlitar kommunens assistansgrupper minskar. En orsak är Försäkringskassans striktare tillämpning av reglerna och som även påverkar kommunen som där det är möjligt beviljar brukaren hemtjänstinsatser istället för insatser enligt LSS. En annan orsak är att nya brukare som blir aktuella väljer privata bolag att utföra assistansen istället för kommunen. I dag har kommunen sex assistansgrupper. Gruppbostäder Kommunen har fyra gruppbostäder. Siggebo gruppbostad utmärker sig något genom att arbetsbelastningen är hög. De boende är äldre och har fler ålderssjukdomar. Dessutom så har ytterligare två personer flyttat in under hösten. Daglig verksamhet 22 personer med skilda funktionsnedsättningar besöker dagligen verksamheten. En tendens har varit att antalet personer som besöker Gärdet har stagnerat eller minskat. De nya personer som har behov av daglig verksamhet vill istället ha praktikplatser ute på arbetsmarkanden. Dagcenter Gärdet har fått utökade lokaler och man kommer under våren att ha öppet hus. Ett återkommande problem är annars att få brister i lokalerna åtgärdade. Arbetshandledarna Deltagarna har ökat vilket har gjort att arbetsbelastningen har ökat. Arbetshandledaren arbetar dock lyckosamt med att hitta praktikplatser till deltagarna. Man arbetar även aktivt med att marknadsföra sig för att få sysselsättning till deltagarna. Björkgården Man har aktivt under året arbetat med individuella lösningar. Man har ett bra samarbete med gode män och förvaltare. För närvarande har man kö in på Björkgården. Forts.

12 11 Sn 264 forts. Boendestödet Boendestödet består av fem personal och man har sin utgångspunkt på Bergsgården. Personalgruppen servar ca 35 personer. Arbetet fungerar bra och man arbetar mycket med uppföljningar. Man är dock i behov av en bil vilket man annonserat till upphandlingsenheten att ta i beaktande vid nästa upphandling av bilar till kommunen. Kompetensutveckling För att kunna möta omsorgstagarnas/brukarnas behov vill man satsa på kompetensutbildning för personalen. Kompetensutvecklingen har bl.a. till syfte att möta behovet hos unga vuxna som behöver stöd på olika sätt. Frågor från socialnämnden Har vi bra samarbete med andra myndigheter/intressenter? Det är lite olika. Samarbetet med RSMH fungerar utmärkt och man har regelbundna träffar. Det som fungerar mindre bra är samarbetet med landstinget. Det gäller bl.a. samarbete med öppenvårdspsykiatrin runt Boendestödet. Från kommunens sida så upplevs att det finns för lite personal på öppenvårdspsykiatrin. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

13 12 Sn 265 Dnr Handlingsplan mot våld i nära relationer Handlingsplanen bör dock fastställas i kommunfullmäktige som ett kommunövergripande dokument, för att få en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer. Ärendets handläggning fastställde i 149, , en handlingsplan mot arbete mor våld i nära relationer. Handlingsplanen har tagits fram av Marjo Sistonen, samordnare mot våld i nära relationer. Handlingsplanen lyftes åter i 232, men återremitterades med uppdraget att göra planen mer genusneutral. Bakgrund Våld i nära relationer är ett allvarligt brott, ett stort samhällsproblem och en viktig folkhälsofråga. Våldet medför stora individuella konsekvenser och höga kostnader för samhället. Socialstyrelsen har de senaste åren skärpt kraven kring socialtjänstens skyldigheter att stödja och hjälpa personer som utsatts för våld i nära relationer, såväl vuxna som barn. Handlingsplanen bygger mycket på Socialstyrelsens SOFS 2009:22 och innebär att samtliga verksamhetsområden berörs. Beslutsunderlag Reviderad Handlingsplan mot våld i nära relationer Folder avseende våld i nära relationer s beslut föreslår kommunfullmäktige att anta Handlingsplan mot våld i nära relationer för att få en handlingsplan med målet att kommunövergripande arbeta för att förebygga och minska våld i nära relationer. Kommunfullmäktige

14 13 Sn 266 Dnr Sn Kommunalt handlingsprogram för förebyggande verksamhet Kommunstyrelsens arbetsutskott har i 189, , beslutat att begära in nämndernas yttrande avseenden förslag till kommunalt handlingsprogram för förebyggande arbete. Yttrande Anette Wikblom, socialchef, skriver i sitt yttrande att socialnämndens olika verksamheter inget har att tillägga till lämnat förslag. Bakgrund Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) ska varje kommun ha ett handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och ett för räddningstjänstverksamheten. I programmet ska anges målet för kommunens verksamhet samt de risker för olyckor som finns i kommunen och som kan leda till räddningsinsatser. Där ska också anges hur kommunens förebyggande verksamhet är ordnad och hur den planeras. Förslaget är ett handlingsprogram för Säters kommuns förebyggande verksamhet, som kompletterar handlingsprogrammet för räddningstjänsten Dala Mitt, i vilket räddningstjänstens uppgifter, förmåga, olycksförebyggande verksamhet m m beskrivs närmare. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämnden eget och översänds enligt begäran till kanslienheten. Kanslienheten

15 14 Sn 267 Dnr Sn Jämställdhet- och mångfaldsplan för Säters kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott har i 191, , beslutat att begära in nämndernas yttrande avseenden förslag till Jämnställdhets- och mångfaldsplan. Bakgrund En arbetsgrupp med representanter för samtliga förvaltningar samt för de större fackliga organisationerna har tillsammans arbetat fram ett förslag till ny Jämnställdhets- och mångfaldsplan. s beslut önskar få remisstiden förlängd till årets slut då man behöver fördjupa sig i frågan. Kanslienheten

16 15 Sn 268 Delgivningar Beslut i kommunfullmäktige avseende Val om miljömärkt el Information till socialnämnden avseende interimistisk förlängning s beslut Delgivningarna läggs till handlingarna.

17 16 Sn 269 Internkontroll Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd s beslut Informationen läggs till handlingarna.

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-12-19

Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kommunfullmäktige 2013-12-19 Kf 138 Uppvaktning... 2 Kf 139 Arvoden till förmån för Världens barn... 3 Kf 140 Svar på motion om miljömåltid... 4 Kf 141 Svar på motion om att utreda införande av ett visslarsystem...

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Godkännande av dagordning... 3 2 Lex Sarah -funktionshinderomsorgen... 4 3 Information om bokslut... 5 4 Remissvar på förslag till miljöprogram för Habo och Mullsjö

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer