Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING"

Transkript

1 Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Upprättande av serviceplaner Årsredovisning med bokslut Internkontrollplan Delgivningar Tillsyn funktionshinder individuell plan enligt LSS Aktuell information Övrigt Utskick via e-post Utökad personlig assistans jml LSS Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Verksamhetsuppföljning Biståndsenheten...14

2 Socialnämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Jerker Carls (s) Lars Gabrielsson (fp) Mia Andersson (mp) Leif Eriksson (c) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Mirja Jönsson Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Marianne Trana, socialchef Inger Fendinge, ekonomiansvarig Marie-Louise Snell, sekreterare Bengt Eriksson, utredningssekreterare Helena Åkerberg Hammarström, näringslivssekreterare, 39 Gertzie Nilsson, vo-chef för HSL-verksamheten, 48 Gunilla Hjulström, kommunsjuksköterska, 48 Sylvi Wilander, vo-chef biståndsenheten, 49 Gun-Britt Norrgård, biståndshandläggare, 49 Majlis Nyberg (c), ej tjänstgörande ersättare Ulla Högberg (s), ej tjänstgörande ersättare Anette Berg Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Anette Berg Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 Socialnämnden Sn 37 Delgivning av protokoll Delgivning av protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts till nämndens ledamöter och ersättare. att, lägga delgivningen till handlingarna.

4 Socialnämnden Sn 38 Delegationsbeslut Delegationsbeslut enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS, för perioden Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna.

5 Socialnämnden Sn 39 Upprättande av serviceplaner Säters kommun har påbörjat arbetet med att ta fram en serviceplan. Säter, Ludvika och Gagnefs kommuner är pilotkommuner när det gäller framtagandet som sker på initiativ av Länsstyrelsen. Tanken är att serviceplanen, som skall tas fram i ett brett partnerskap, kopplas till översiktsplaneringen och slutligen antas politiskt. Det skall vara ett levande dokument som löpande kan användas och vara till nytta för fler än den kommunala organisationen. Mål: Kommunen skall ha en aktuell serviceplan för, i första steget, kommundelarna St Skedvi och Gustafs. Övergripande syfte: Att skapa ett verktyg som tydliggör tillgänglig service och samtidigt förbättra möjligheten att vidta åtgärder för att säkerställa en god servicenivå. Helena Åkerberg Hammarström, näringslivssekreterare, informerar om det pågående arbetet med att ta fram en serviceplan som ska fastställas av kommunfullmäktige. att, man tagit del av informationen och lägger den till handlingarna.

6 Socialnämnden Sn 40 Årsredovisning med bokslut Inger Fendinge redovisar preliminärt bokslut med kommentarer. Individ- och familjeomsorgen visar ett underskott på ca 2,5 milj kr för år Största orsaken är att antalet omhändertagna ungdomar har ökat samt att antalet vuxna missbrukare på behandling ökat från 10 till 18 personer. Äldre- och handikappomsorgen visar ett överskott med ca 1,8 milj kr för år En del av orsaken är att kostnaderna vid flytt av Smedjan till Enbackagården blev mindre än man beräknat samt att reserver inom hemtjänsten endast aktiverats till viss del. Bilaga att, man tagit del av bokslut med kommentarer för 2006 och lägger informationen till handlingarna.

7 Socialnämnden Sn 41 Internkontrollplan Inger Fendinge har följt upp fastställd internkontrollplan för socialförvaltningens budgetområde. Bilaga 1 Inför innevarande år har även en revidering av internkontrollplanen för attestrutiner gjorts. Bilaga 2 att, man tagit del av uppföljningen av internkontrollplan och lägger den till handlingarna. att, fastställa reviderad internkontrollplan avseende socialnämndens verksamheter. Delges: Ekonomikontoret

8 Socialnämnden Sn 42 Delgivningar Ansökan om stimulansbidrag informationsguide till personer med psykiskt funktionshinder Redovisning av synpunkter, klagomål och beröm Statistik över hemtjänsttimmar Inger Fendinge redogör för metoden för jämförelse mellan beslutad och utförd tid. Beläggning på SäBo för Äldre Beläggning på korttidsboendet på Enbackagården att, man tagit del av delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

9 Socialnämnden Sn 43 Dnr Sn 06/ Tillsyn funktionshinder individuell plan enligt LSS Länsstyrelsen har de senaste åren haft i uppdrag att aktivt verka för att individuella planer enligt 10 LSS används i större utsträckning än hittills. Länsstyrelsen i Dalarnas län har inkommit med begäran om redovisning av rutiner avseende individuella planer enligt LSS. Sylvi Wilander, verksamhetsområdeschef för Biståndsenheten har upprättat skrivelse i ärendet. att, anta tjänstemannaskrivelsen som sin egen och översända den till Länsstyrelsen i Dalarnas län. Delges: Länsstyrelsen i Dalarnas län

10 Socialnämnden Sn 44 Aktuell information Presidiets verksamhetsbesök Iris Carlsson rustas informerar att presidiet varit runt och besökt de olika verksamheterna inom socialförvaltningen. Kommunalförbundet för vård och behandling Iris Carlsson Rustas informerar från sammanträdet. Protokoll från sammanträdet kommer att delges nämnden. Nuläget för LSS-verksamheten Marianne Trana informerar att man nu är klar med rekryteringen av enhetschefer till LSS-verksamheten. Det är ännu inte klart när de tillträder tjänsterna. Arbetet med att planera en ny gruppbostad fortskrider med Bengt Eriksson som sammankallande för arbetsgruppen. Marianne informerar om de olika idéer som finns runt placeringen av nya gruppbostaden. att, lägga informationen till handlingarna.

11 Socialnämnden Sn 45 Övrigt Hans Richaud informerar om artikel i Dala-Demokraten som handlar om berikning av maten på särskilda boenden i Falun.

12 Socialnämnden Sn 46 Utskick via e-post Leif Eriksson väcker frågan om socialnämndens kallelse, vad gäller äldreoch handikappomsorgens utskick, ska ske via e-post i framtiden. Detta för att minska på pappersåtgången utifrån den aktuella debatten om klimathotet. Iris Carlsson Rustas föreslår att man ska ta en diskussion i respektive partigrupp innan man beslutar i saken. Leif Eriksson föreslår att man provar en gång för att se hur det fungerar. Lars Gabrielsson föreslår att ärendet bordläggs. Ordförande Iris Carlsson Rustas ställer proposition på förslaget om frågan ska bordläggas eller beslutas om i dag, och finner att förslaget om bordläggning vinner nämndens bifall. att, bordlägga ärendet till socialnämndens sammanträde

13 Socialnämnden Sn 47 Utökad personlig assistans jml LSS Paragrafen lyder under 7 kap 4 Sekretesslagen Marianne Trana, socialchef informerar i ärendet. att, till förvaltningschefen delegera att besluta i ärendet, i avvaktan på Försäkringskassans beslut. Delges: Akten

14 Socialnämnden Sn 48 Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Gertzie Nilsson, vo-chef för HSL-verksamheten samt Gunilla Hjulström, kommunsjuksköterska besöker nämnden och informerar om pågående projekt avseende kost och nutrition på våra SäBo för Äldre. Man har genom Socialstyrelsen sökt medel för projektet och blivit beviljade kronor. Projektet är en del i hälso- och sjukvårdsgruppens systematiska kvalitetsarbete för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Ansvarig för projektet är Gunilla Hjulström och på varje avdelning finns kostombud utsedda. Syftet med projektet är att säkra och höja kvaliteten på kost- och nutritionsomhändertagandet för omsorgstagarna på kommunens särskilda boenden för äldre dvs. Fågelsången, Enbackagården och Skedvigården. Kost- och måltidsriktlinjer har tagits fram samt en kosthandbok som ska introduceras och förankras på alla avdelningar. Utbildning i kost och nutrition för äldre ska genomföras för omsorgspersonal, enhetschefer, och sjuksköterskor. Träffar kommer kontinuerligt att hållas där inblandade kan diskutera och utveckla arbetet. Kostråd: Kökspersonal, kostombud, enhetschef, omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt omsorgstagare på respektive enhet ska träffas fyra gånger/år för att ta framsynpunkter. Kostträff: Ett forum för att stimulera nutritionsarbetet och ge en förståelse för varandras yrkesroller och arbetsuppgifter. Träffarna ska ske två gånger/år. I gruppen ingår kostombud, kostchef, verksamhetsområdeschef för SÄBO, nutritionssjuksköterska, enhetschef inom kök och MAS. Arbetsplatsträff/Nutritionsmöte: Nutritionsmöte blir en del av avdelningens arbetsplatsträff där enhetschef, omvårdnadsansvarig sjuksköterska, kostombud och omsorgspersonal kontinuerligt diskuterar och utvecklar omsorgstagarnas mat och näringsbehov. Ordföranden tackar Gertzie och Gunilla för redovisningen.

15 Socialnämnden Sn 49 Verksamhetsuppföljning Biståndsenheten Sylvi Wilander, vo-chef för Biståndsenheten och Gun-Britt Norrgård, biståndshandläggare besöker nämnden. o Sylvi informerar om hur Biståndsenheten är uppbyggd samt hur ärendegången ser ut fr.o.m. ansökan t.o.m. beslut. Biståndsenheten består av en vo-chef, två SoL-handläggare, en LSShandläggare, en demenssamordnare och en syn- och hörsel instruktör. Man arbetar i datasystemet Procapita där man dokumenterar allt fr.o.m. ansökan t.o.m. beslut. När beslutet är taget går verkställarna in i systemet och verkställer beslutet. När det gäller beslut om hemtjänstinsatser förs dessa uppgifter i och med verkställigheten automatiskt över till systemet SMITH som finns ute i verksamheten. Där kan personalen sedan ta ut arbetsplaner runt omsorgstagaren. Ansökan sker oftast av sökanden själv eller aviseras från sjukhuset. Även grannar eller barn kan signalera om att behov föreligger. När det gäller personlig assistans kan det vara svårt med utredningarna. Kommunen ser behov där man sedan får vänta på Försäkringskassans beslut. Försäkringskassan brukar uppge att handläggningstiden är minst ett halvår men ibland tar det längre tid än så. Kommunen går dock alltid in med någon form av insats i avvaktan på beslut från Försäkringskassan. o Sylvi informerar om projekt med uppsökande verksamhet. För att ytterligare utveckla anhörigstödet har socialförvaltningen via Länsstyrelsen fått medel för år , till ett projekt för uppsökande verksamhet hos alla som är 75 år och äldre. Ett brev har under hösten 2006 skickats till alla i åldersgruppen där man erbjuder hembesök. I samband med besöken får man information om vad kommunen kan erbjuda. Vid hembesöket får man ett formulär där man bl.a. frågar om hur personen tänker sig framtiden och hur äldreomsorgen då ser ut. Svaren på dessa frågor kommer att sammanställas och efter det att delges nämnden.

16 Socialnämnden Sn 49 forts Christina Samuelsson, gruppledare inom hemtjänsten, arbetar 50 % med att genomföra hembesöken. Hittills i år har 40 besök gjorts. Besöken är uppskattade och det har visat sig att pensionärerna har dålig kännedom om vad kommunen kan erbjuda. Man tror ofta på det som förmedlas genom media och blir därför positivt överraskade när Christina lämnar sin information. Ordföranden tackar Sylvi och Gun-Britt för redovisningen.

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare

Hjördis Thiel (rp) tjänstgörande ersättare Sammanträdesprotokoll 1(16) 2012-09-19 Äldrenämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30 17.15 ande Susanne Lundgren (m) Bo Johansson (s) Anders Lund (m) Birger S Svensson (c) Susanne Petersson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan

Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Socialnämnden 2014-09-24 1(19) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 8.30-16.00 Mötet startar med studiebesök på Ängvillan Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Socialnämnden 2013.01.30 1

Socialnämnden 2013.01.30 1 Socialnämnden 2013.01.30 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.35 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Anders Palm-Lundin (S) Mikael Hernborg (S) Håkan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Individ- och myndighetsnämnden

Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 10 december 2013, kl 9.15 i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer