Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-11-07"

Transkript

1 256 Delegationsbeslut Budgetuppföljning Rapport avseende ej verkställda beslut Revidering av socialnämndens reglemente s sammanträdesdagar Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Timersättning till assistansbolag avseende LSS-beslut personlig assistans Verksamhetsuppföljning LSS/Socialpsykiatri Verksamhetsinformation Delgivningar Verksamhetsuppföljning Stab Åtgärder för att lösa behov av äldreomsorgsplatser... 15

2 1 Plats och tid Gränsgatan 3, IFO, kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (s) Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Fia Wikström (v) Caroline Willfox (kd), Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Deltagande tjänstemän Marianne Trana, socialchef Marie-Louise Snell, sekreterare Ann Henriksson, verksamhetsområdeschef LSS/Socialpsykiatri, Lena Palmborn, enhetschef LSS/Socialpsykiatri, Pernilla Söderlund, enhetschef LSS/Socialpsykiatri, Pernilla Eriksson, enhetschef LSS/Socialpsykiatri, Josefin Nilsson, student med praktik vid LSS/Socialpsykiatrin, Ulla Hansson, avgiftshandläggare, 266 Susanne Östman, personal- och utbildningsansvarig, 266 Ersättare Astrid Widström (kd), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Anette Berg Justeringens plats och tid Gränsgatan 3, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marie-Louise Snell Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Anette Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 256 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Städning Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Trygghetslarm Beslut avseende Nattpatrull Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Städning Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Avslag avseende Personlig assistans Beslut avseende Personlig assistans LASS Försäkringskassan Beslut avseende Utökad tid Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden Justerande sign

4 3 Sn 257 Dnr Sn 12/ Budgetuppföljning Ärendebeskrivning Marianne Trana, socialchef, presenterar budgetuppföljning t.o.m Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat överskott med 1,848 milj kr och individ- och familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på 1,030 milj kr. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat underskott på kr. s beslut Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Delges: Ekonomikontoret Justerande sign

5 4 Dnr Sn 12/ Dnr Sn 12/ Sn 258 Dnr Sn 12/ Rapport avseende ej verkställda beslut Ärendebeskrivning Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till socialstyrelsen, kommunrevisionen och till kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade - LSS och enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) - SoL. Rapport avseende ej verkställda beslut För perioden , kan konstateras att ett (1) beslut enligt SoL samt två (2) beslut enligt LSS inte har blivit verkställda inom 3-månadersgränden. enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) SoL ett (1) beslut avseende permanent bostad enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7 paragrafen SoL Kommentar Kommunen saknar ledig plats att erbjuda. Personen får dock sitt behov tillgodosett genom en tillfällig plats på kommunens korttidsboende i väntan på att en permanent plats blir ledig. enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS ett (1) beslut avseende daglig verksamhet enl punkten LSS ett (1) beslut avseende kontaktperson enl 9 4 punkten LSS Kommentar Ovanstående beslut avser samma person som har tackat nej till de erbjudande som kommunen lagt fram avseende båda besluten. Rapport till Socialstyrelsen Ovanstående är rapporterat till Socialstyrelsen. s beslut har tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. Delges: Kommunfullmäktige, kommunrevisionen Justerande sign

6 5 Sn 259 Dnr Sn 12/ Revidering av socialnämndens reglemente Ärendebeskrivning har att godkänna det reviderade reglementet för socialnämnden. Bakgrund Kommunens nämndsekreterargrupp har av kommunchefen fått i uppdrag att revidera reglementen för kommunens nämnder/styrelse. Arbetet har resulterat i ett huvudreglemente som gäller för alla nämnder/styrelse, samt som bilagor, reglementen med bestämmelser som är specifika för varje nämnd/styrelse. har att godkänna det reviderade reglementet för socialnämnden. Alla reglementen ska sedan fastställas i kommunfullmäktige för att gälla från och med årsskiftet. Socialnämndes beslut Reglemente för socialnämnden, daterat, fastställs. Delges: Kommunstyrelsen Justerande sign

7 Reglemente för - bilaga till Huvudreglementet s reglemente Utöver huvudreglementen för kommunens nämnder gäller detta reglemente för socialnämnden. s ansvar 1 Socialtjänst fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänst d.v.s. inom individ- och familjeomsorg och äldre- och handikappomsorg, och vad som i lag sägs om socialnämnd, utom förskole- och fritidshemsverksamhet. 2 Kommunal hälso- och sjukvård samt hemsjukvård utövar ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården. ansvarar även för hemsjukvården inom särskilt boende och inom ordinärt boende när man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till vårdcentralen. 3 Integrationen ansvarar för mottagande av asylsökande, flyktingar och andra behövande. Vilket omfattar ungdomar och boende, familjer och barn. Ansvaret innebär planering och samordning av mottagnings- och introduktionsåtgärder. 4 Företräde domstol och andra myndigheter ska utse ombud att företräda nämnden vid domstol och inför andra myndigheter med behörighet som anges i 12 kap 14 Rättegångsbalken. Diarienummer Paragrafer Bilaga 0 s reglemente Dnr: Sn 12 / Sn xxx / Dnr: KAxx/ Sida 1 av 1

8 6 Sn 260 s sammanträdesdagar 2013 Ärendebeskrivning Förslag till datum för socialnämndens arbete avseende sammanträdesdagar, ärendeberedningar och dag för när handlingar senast ska vara inlämnade, har tagits fram enligt följande: Äldre- och handikappomsorgen (ÄHO) Månad för sammanträde Sista inlämningsdag för handlingar Ärendeberedning Socialnämnd (ÄHO) Januari mån 07- jan 9 - jan 23 jan - ÄHO+IFO heldag Februari 28-jan 30- jan 13- feb heldag Mars 25-feb 27- feb 13-mar April 25-mar 27- mars 10-apr Maj 29-apr 02- maj 15-maj Juni 27-maj 29- maj 12- juni heldag Juli August 05-aug 07-aug 21-aug ÄHO+IFO heldag September 26-aug 28-aug 11- sept heldag Oktober 23-sep 25-sep 09-okt November 28-okt 30-okt 13- nov heldag December 02-dec 04-dec 18 -dec ÄHO+IFO heldag Individ- och familjeomsorgen (IFO) Sista inlämningsdag för handlingar Månad för sammanträde Ärendeberedning Socialnämnd (IFO) Januari mån 07- jan 09 - jan 23 jan - ÄHO+IFO heldag Februari 11-feb 14-feb 27-feb Mars 11-mar 13-mar 27-mar April 08-apr 10-apr 24-apr heldag Maj 13-maj 15-maj 29-maj Juni 10-jun 13-jun 26-jun Juli August 05-aug 07-aug 21-aug ÄHO+IFO heldag September 09-sep 12-sep 25-sep Oktober 07-okt 09-okt 23-okt heldag November 11-sep 14-nov 27-nov December 02-dec 04-dec 18 -dec ÄHO+IFO heldag Forts. Justerande sign

9 7 Sn 260 forts. Övrig verksamhet har under året övrig verksamhet inplanerad utöver sammanträdena. I början av året har man en kompetensbevarande/höjande utbildningsdag inplanerad. Under våren har socialnämnden en dag för att följa upp föregående års mål för verksamheten och under hösten har socialnämnden dagar för att planera kommande års mål för verksamheten. 16 januari Utbildning i Kommunallagen samt nämndarbete - heldag 6 mars Uppföljning av verksamhetsplan heldag med vo-chefer september Verksamhetsdagar runt verksamhetsplan heldagar vo-chefer ansluter dag 1 vid lunch s beslut 1. Datum 2013 för socialnämndens sammanträden fastställs enligt förslag. 2. Datum 2013 för ärendeberedningar samt dag för när handlingar till kallelsen senast ska vara inlämnade fastställs enligt förslag. 3. Datum 2013 för socialnämndens övriga verksamhet fastställs enligt förslag. Delges: Kommunkansliet, Stab, Vo-chefer Justerande sign

10 8 Sn 261 Dnr Sn 12/ Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Ärendebeskrivning Yttrande till kommunens revisorer avseende granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar. Bakgrund överlämnade revisorerna i Säters kommun resultatet av det uppdrag, som KPMG har genomfört enligt deras beställning. Granskningsrapporten har överlämnats till samtliga nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom. KPMG:s uppdrag var att särskilt belysa: Anskaffning av fordon, dvs hur kommunen säkerställer att det finns tillräckligt antal fordon och att fordonet har rätt funktion för den miljö den ska nyttjas i. Vilka fordon som finns inom kommunen och hur dessa utnyttjas? Om det finns något system för att följa kostnaderna per fordon. Om bilarna sköts och förvaras på ett ändamålsenligt sätt, vilka regler som finns och hur dessa följs. Hur kommunen säkerställer att fordonen utnyttjas endast för tjänsteutövning, vilka regler som finns och hur efterlevnaden kontrolleras. Yttrande Socialchef Marianne Trana skriver i sitt yttrande: Av granskningsrapporten kan konstateras att Säters kommun har i huvudsak tillräcklig kontroll över att fordon som anskaffas till kommunen är rätt i antal och har rätt funktion utifrån behov. KPMG uppger vidare i rapporten att har genom införandet av elektroniska körjournaler ytterligare stärkt möjligheterna att kontrollen bilarnas nyttjandegrad och nyttjandemönster. KPMG påpekar i avsnittet 9 sid 5 i kommentarerna att rubriken Ärende saknas i körjournalerna och bör införas. Detta har inte bedömts som nödvändigt med motivering att uppdragen för hemtjänsten är biståndsbedömd och personbunden och blir i och med detta inplanerat i det dagliga arbetet till vem och vart man ska färdas. Det framgår av det planeringssystem som nyttjas i verksamheten. Vad gäller den schemalagda HSL- personalens nyttjande så menar KPMG att det genom schemaläggningen kan utläsa hur fordonet har färdats Det finns inget hinder för socialförvaltningen att komplettera befintliga körjournaler med påpekad uppgift. Detta bör då ske inom samtliga verksamhetsområen även inom sjuksköterskeorganisationens bilpark. s beslut Tjänstemannayttrandet antas som socialnämndens eget och översänds till revisionen som sitt yttrande. Delges: Kommunrevisionen Justerande sign

11 SOCIALFÖRVALTNINGEN Dnr SN Yttrande till kommunens revisorer i ärendet med ovan angivna diarienummer. Granskning av kommunens system för hantering av tjänstebilar Bakgrund överlämnade revisorerna i Säters kommun resultatet av det uppdrag, som KPMG har genomfört enligt deras beställning. Granskningsrapporten har överlämnats till samtliga nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige för kännedom. Revisionen vill ha socialnämndens yttrande senast KPMG:s uppdrag var att särskilt belysa: Anskaffning av fordon, dvs hur kommunen säkerställer att det finns tillräckligt antal fordon och att fordonet har rätt funktion för den miljö den ska nyttjas i. Vilka fordon som finns inom kommunen och hur dessa utnyttjas? Om det finns något system för att följa kostnaderna per fordon. Om bilarna sköts och förvaras på ett ändamålsenligt sätt, vilka regler som finns och hur dessa följs. Hur kommunen säkerställer att fordonen utnyttjas endast för tjänsteutövning, vilka regler som finns och hur efterlevnaden kontrolleras. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

12 SOCIALFÖRVALTNINGEN Yttrande Av granskningsrapporten kan konstateras att Säters kommun har i huvudsak tillräcklig kontroll över att fordon som anskaffas till kommunen är rätt i antal och har rätt funktion utifrån behov. KPMG uppger vidare i rapporten att har genom införandet av elektroniska körjournaler ytterligare stärkt möjligheterna att kontrollen bilarnas nyttjandegrad och nyttjandemönster. KPMG påpekar i avsnittet 9 sid 5 i kommentarerna att rubriken Ärende saknas i körjournalerna och bör införas. Detta har inte bedömts som nödvändigt med motivering att uppdragen för hemtjänsten är biståndsbedömd och personbunden och blir i och med detta inplanerat i det dagliga arbetet till vem och vart man ska färdas. Det framgår av det planeringssystem som nyttjas i verksamheten. Vad gäller den schemalagda HSL- personalens nyttjande så menar KPMG att det genom schemaläggningen kan utläsa hur fordonet har färdats Det finns inget hinder för socialförvaltningen att komplettera befintliga körjournaler med påpekad uppgift. Detta bör då ske inom samtliga verksamhetsområen även inom sjuksköterskeorganisationens bilpark. För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 9 Sn 262 Dnr Sn 12/ Timersättning till assistansbolag avseende LSS-beslut personlig assistans Ärendebeskrivning Det ekonomiska stödet från kommunen för personlig assistans med LSS-beslut skall motsvara skäliga kostnader för personlig assistans, normala lönekostnader och vissa administrativa kostnader. Det belopp som regeringen varje år fastställer är den högsta ersättningen per assistanstimme och bör vara vägledande i fråga om det ekonomiska stödet från kommunen, enligt regeringens proposition 1992/93:159. Det innebär att kommunen inte är skyldig att utbetala ersättning för personlig assistans med samma timbelopp som Försäkringskassan betalar enligt SFB (Socialförsäkringsbalken, tidigare LASS). Försäkringskassans timbelopp för 2012 är 267 kronor och för 2013 uppgår det till 278 kronor per assistanstimme. Ersättning för personlig assistans utgår vid tillfällig utökning, för personlig assistans med LSS-beslut samt vid överklagan och i väntan på SFB-beslut från Försäkringskassan då privata assistansanordnare utför assistansen. Om försäkringskassan fattar beslut om LASS för samma tid som ersättning betalats ut av Säters kommun skall ersättningen snarast återbetalas. Beräkningen görs utifrån Försäkringskassans beräkning avseende timbelopp SFB Förvaltningens förslag till beslut Ersättning för ekonomiskt stöd enligt 9 2 LSS uppgår till en summa av högst 239 kronor per assistanstimme. I timbeloppet ingår grundlön, ob-tillägg, semesterlön och arbetsgivaravgifter. Övriga kostnader är 5 %. I övriga kostnader ingår administration, utbildning, arbetsledning och assistentomkostnader. Sovande jour ersätts med faktisk kostnad per timme. Avtal skrivs med varje assistansanordnare. s beslut Ersättning för ekonomiskt stöd för personlig assistans enligt 9 2:a punkten LSS, ska år 2013 uppgå till en summa av högst 239 kronor per assistanstimme. Delges: Ann Henriksson vo-chef LSS/Socialpsykiatri, Inger Fendinge förvaltningsekonom Justerande sign

24 10 Sn 263 Dnr Sn 12/ Verksamhetsuppföljning LSS/Socialpsykiatri Ärendebeskrivning Ann Henriksson, vo-chef LSS och Socialpsykiatri, Lena Palmborn, Pernilla Söderlund, Pernilla Eriksson, enhetschefer och Josefin Nilsson, student besöker nämnden och informerar om verksamheten. Administration Ett organisationsschema redovisas för att illustrera verksamhetens omfattning i dag. Det finns en administratör på de fyra cheferna. Behov finns av ytterligare en 50% administratör. Man har sammanlagt 17 personalgrupper. Möten med medarbetare, brukare och anhöriga, samarbetspartners m.fl. har underlättats i och med nya administrativa lokaler på Torgatan 8. Möjligheternas dag Den 9 juni i år så anordnades Möjligheternas dag i Säterdalen. LSS-verksamheter från övriga Dalakommuner bjöds in för att delta och eventuellt framföra olika uppträdanden. Man hade även bl.a. lotteriförsäljning, karaoke, godisregn, loppis m.m. Nostalgiklubben ställde upp med veteranbilar som man bjöd på skjuts i. Dagen avslutades med dans. Evenemanget blev välbesökt och mycket uppskattat. Man börjar nu fundera på hur och om man ska ha en uppföljning nästa år. Nationell granskning Socialstyrelsen har under november månad inlett en nationell granskning av gruppbostäder i 50 kommuner. Man kommer att syna lokalers lämplighet, antalet boende, vilken bemanning som finns m.m. Säter blir inte granskat men man kommer att följa granskningen och för att se resultatet. Servicebostad och gruppbostad Idag har man servicebostäder och gruppbostäder. De som bor i servicebostad har inte samma rättigheter till gemensamhetsutrymmen som i en gruppbostad. Man har kontaktat socialstyrelsen för att höra hur många servicelägenheter som får kopplas till en gruppbostad. Svaret är att det finns inga sådana bestämmelser. Man tror att man kan lösa situationen med antalet boenden utan att öppna en ny gruppbostad. Personlig assistans Utmaningarna framöver är försäkringskassans hårdare tillämpning av reglerna för assistanstimmar. Kommunens ansvar är att se till att individen får hjälp med de behov av insatser som ändå finns. Man börjar nu fundera på samarbete med hemtjänsten och boendestödet för att kunna verkställa insatserna. Försäkringskassan har infört en term vaken jour. Problemet för kommunen är att ersättningen från försäkringskassan är lika som för sovande jour, medan kommunen betalar ut lön för vaken natt. Forts. Justerande sign

25 11 Sn 263 forts. Socialpsykiatrin Verksamheten fungerar bra. Flera brukare har under en längre tid valt att avstå boendestöd vilket är ett tecken på att man har lyckats med sitt arbete att stötta till självständighet. Boendestödet kan samarbeta med personlig assistans med punktinsatser där behov finns. Arbetshandledarna kommer att flytta pga att det inte finns någon personaltoalett. Lokaler som kan bli aktuella för verksamheten är en del av DC Gärdets lokaler. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Justerande sign

26 12 Sn 264 Verksamhetsinformation Ärendebeskrivning Socialchef Marianne Trana informerar om verksamhetens olika processer. Fågelsågens ut- och tillbyggnad En tidplan är framtagen av socialchef Marianne Trana och Vo-chef för särskilt boende, Stig Eriksson. Planen anger en om/byggstart 2013 och målet är att 2014/2015 ska ett ändamålsenligt boende stå klart. Kommunstyrelsens arbetsutskott har ansett att tidplanen är något snäv och att målet för när om/nybyggnationen ska stå klart bör vara 2015/2016. Kommunens övertagande av hemsjukvård Inrangeringsförhandlingar och MBL-förhandlingar har genomförts och är klara. Inga sjuksköterskor kommer att gå över från Landstinget. Kommunen kommer att rekrytera totalt tre nya sjuksköterskor. Två stycken arbetsterapeuter kommer att gå över. Man håller på att förhandla om lokaler ute på Skönviksområdet för den kommunala sjukvården. Avgiften för hemsjukvårdsinsatser ska fastställas av socialnämnden. Lönesättning av enhetschefer Marianne Trana, socialchef, informerar om att justera lönesättning av enhetschefer utifrån antalet anställda och storlek på verksamhet. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Justerande sign

27 13 Sn 265 Delgivningar Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo - beslut Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd Konferensdeltagande sept-nov Protokoll, ,24, från inrangeringsförhandlingar inför personalövergång i samband med kommunens övertagande av hemsjukvård Ordförandebeslut avseende omprövning av personlig assistans Meddelandepärm Patientnämndens sammanträdesprotokoll s beslut lägger delgivningarna till handlingarna. Justerande sign

28 14 Sn 266 Dnr Sn 12/ Verksamhetsuppföljning Stab Ärendebeskrivning Avgifter Ulla Hansson, avgiftshandläggare, besöker nämnden och informera om avgiftshandläggningen avseende äldre- och handikappomsorgen. Ulla redovisar handläggningsgången från ansökan till beslut och debitering. I dag skickar man ut räkning en månad efter den månad som avses. Om debiteringsförfarandet ska ändras så att man får räkning för innestående månad så kommer omsorgstagaren att få dubbla räkningar vid ett tillfälla. Frågan är då om man ska få dubbla räkningar under en månad eller om man ska få en månadsdebitering efterskänkt. Dubbla räkningar har gått ut i början när kommunen bytte leverantör av fakturor. Det problemet fanns endast under en övergångsperiod. Räkningar skickas ut till ca 400 omsorgstagare varje månad. Personalåterbesättning Susanne Östman, personalansvarig, besöker nämnden för att diskutera personalåterbesättningen. När man justerat upp de redan befintliga tjänsterna inom socialförvaltningen så återatår en 50% tjänst som behöver tillsättas. Frågan är om man ska gå ut med en 50% tjänst vid annonseringen eller om man ska ta kostnaderna och höja tjänsten till 100%? Hur ska man generellt tänka framöver? tar frågan med sig. Det kommer att bli omplacering av personal p.g.a. neddragningar av assistanstimmar. Susanne, tillsammans med verksamheten, arbetar med att hitta lösningar. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Justerande sign

29 15 Sn 267 Dnr Sn 12/ Åtgärder för att lösa behov av äldreomsorgsplatser Ärendebeskrivning Diskussioner runt förslag till åtgärd för att lösa den akuta bristen av äldreomsorgsplatser. Bakgrund Kommunen har i dag 12 beslut om plats på särskilt boende som inte kan verkställas på grund av att inga platser finns att erbjuda. Biståndshandläggarna har vidare aviserat utökat behov av avlastningsplatser vilka inte heller kan tillgodoses inom befintligt bestånd. Detta har resulterat i att icke verkställda beslut är inrapporterade till socialstyrelsen samt att kommunen har ökade kostnader för utskrivningsklara vilket också landstinget har påpekat. s beslut 1. beslutar enhälligt att uppdra till socialchef Marianne Trana, att i avvaktan om/tillbyggnad av Fågelsången, lösa den akuta situationen genom att arrendera baracker för att täcka kommunens behov av platser. 2. Uppdraget ska vara verkställt i februari Delges: Vo-chefer, Stab, Kommunstyrelsen Justerande sign

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare

SN punkt 1 SNau 31. Godkännande av dagordning, val av justerare UTSKICK Sammanträdesdatum 2015-04-16 Sida 2(20) Socialnämnden SN punkt 1 SNau 31 Godkännande av dagordning, val av justerare Förslag till beslut Socialnämnden godkänner dagordningen samt väljer Britt-Mari

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen.

Remiss Utredning av ny resurstilldelningsmodell för LSS-verksamheter. godkänna yttrandet och översända detsamma till kommunstyrelsen. Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-09-05 Tjänsteskrivelse Vår referens Marianne Dymling-Hjelm Strateg marianne.dymling-hjelm@malmo.se@malmo.se Remiss Utredning av ny

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer