Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-10-10"

Transkript

1 234 Delegationsbeslut Budgetuppföljning Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende Kommunens ansvar efter försäkringskassans beslut avseende LSS Revidering av riktlinje för rökfri arbetstid Delgivningar Verksamhetsinformation Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Uppföljning åtgärdsplan enligt utförd bemanningsanalys på särskilt boende Verksamhetsuppföljning Särskilt boende för äldre... 12

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (s) Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Fia Wikström (v) Astrid Widström (kd) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Deltagande tjänstemän Marianne Trana, socialchef och sekreterare Inger Fendinge, ekonomiansvarig Gertzie Nilsson, Vo-chef HSL-verksamheten, 242 Ann-Christin Malmberg, demenssköterska, 242 Ann-Charlotte Gunnarsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 242 Stig Eriksson, Vo-chef Särskilt boende för äldre och Hemtjänst, Anna-Karin Broberg, enhetschef Enbackagården, Monica Claesson, undersköterska Enbackagården, Ersättare Utses att justera Anette Berg Justeringens plats och tid Rådhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marianne Trana Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Anette Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 234 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Städning Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Trygghetslarm Beslut avseende Förenklad handläggning Beslut avseende Boendestöd Beslut avseende Nattpatrull Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Städning Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Beslut avseende Utökad tid Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden

4 3 Sn 235 Dnr Sn 12/ Budgetuppföljning Ärendebeskrivning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat resultat på + 1,1 mkr och individoch familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på tkr. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat överskott på ca kr. s beslut Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Delges: Ekonomikontoret

5 4 Sn 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Ärendebeskrivning Marianne Trana, socialchef, informerar om det fortlöpande miljöarbetet på Fågelsången. Biståndsenheten har flyttat till Torggatan 3. Administration för LSS och Socialpsykiatri flyttar in i samma lokaler denna vecka. Administration för hemtjänsten och Stig Eriksson VO-chef för verksamheten, har aviserat behovet av att få flytta ut ur Fågelsången. Bristerna i den fysiska arbetsmiljön har utmynnat i reaktioner på slemhinnor och irritation i ansikten. Byte av matta på hela administrationsavdelningen har framförts till Säterbostäder, men något svar på när detta ska göras har inte presenterats av Säterbostäder. s beslut lägger informationen till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen

6 5 Sn 237 Dnr Sn 12/ Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende Ärendebeskrivning Sedan i slutet av nittiotalet finns i s mål och riktlinjer principen att den enskilde ska ges möjlighet att bo kvar i den egna bostaden så länge den önskar. I samband med budgetarbetet har frågan uppstått om det ska finnas ett tak på antalet hemtjänsttimmar som kan beviljas innan den enskilde istället erbjuds plats på särskilt boende. s ställningstagande anser att den enskilde även fortsättningsvis ska få bo kvar i den egna bostaden så länge den önskar. Detta innebär att så länge den enskilde önskar bo kvar i den egna bostaden ska den enskildes behov av omsorg, service, trygghet och social samvaro, tillgodoses genom hemtjänstinsatser. s beslut Den enskilde ska även fortsättningsvis ges möjlighet att bo kvar i den egna bostaden så länge den önskar. Delges: Vo-chefer, Biståndsenheten, Stab

7 6 Sn 238 Dnr Sn 12/ Kommunens ansvar efter försäkringskassans beslut avseende personlig assistans Ärendebeskrivning Efter en dom i Regeringsrätten 2009 görs mycket hårdare bedömningar av rätten till assistansersättning. Detta har lett till att försäkringskassan har omprövat alla ärenden och minskat den beviljade tiden. Kommunens skyldighet I 2 kap. 1 Socialtjänstlagen står att läsa: Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Det innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda insatser för att täcka upp det ytterligare behov som finns efter försäkringskassans bedömning. Frågeställning har att göra ett ställningstagande hur man ska bedöma behoven som återstår hos den enskilde individen efter försäkringskassans beslut om assistanstimmar. Ska de återstående behoven bedömas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där försäkringskassan redan gjort en bedömning, eller enligt Socialtjänstlagen (SoL), i vilken kommunens skyldighet beskrivs. s ställningstagande anser att efter försäkringskassans beslut av assistanstimmar enligt Socialförsäkringsbalken, ska återstående behov bedömas enligt Socialtjänstlagen av kommunen. Politikerna måste sedan aktivt arbeta för att få till en förändring av de regler som styr försäkringskassans bedömning av assistanstimmar. s beslut Om den enskilde efter försäkringskassans beslut av assistanstimmar enligt Socialförsäkringsbalken, har återstående behov, ska dessa av kommunen bedömas enligt Socialtjänstlagen. Delges: LSS-handläggaren, Vo-chefer, Stab

8 7 Sn 239 Dnr Sn 11/ Revidering av riktlinje för rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Marianne Trana, socialchef, har reviderat riktlinjer för rökfri arbetstid. Bakgrund i 159, beslutade socialnämnden att inför rökfri arbetstid inom socialförvaltningens verksamheter. skickade även frågan vidare till kommunstyrelsen med hemställan att vidareutveckla rökförbudet att gälla hela kommunen som arbetsplats i 21 beslutade kommunstyrelsen att inte införa rökfri arbetstid i Säters kommun och att ansvaret för rökpauser åligger respektive chef. Respektive verksamhet kan tillåta förbud mot rökning om verksamheten kräver det i 274, gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att verkställa införandet av en rökfri arbetstid på socialförvaltningens alla arbetsplatser. Uppföljning Enligt socialnämndens beslut i 274, ska en uppföljning av införandet redovisas för socialnämnden under januari månad s beslut Den reviderade riktlinjen för rökfri arbetstid, daterad , fastställs. Delges: Vo-chefer, Stab, Centrala skyddskommittén

9 Dnr Sn 09/ RÖKFRI ARBETSTID Policy, Riktlinje, Genomförandeplan SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

10 Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. Ärenderubrik Uppdraget/Ärendebeskrivning Rökfria arbetsplatser inom Socialförvaltningen Tillämpning Hjälp och stöd Vad händer om policyn inte följs Utvärdering Genomförandeplan Ansvarsfördelning... 2 Arbetsgivarens ansvar... 3 Arbetstagarens ansvar Uppföljning... 3

11 1 Ärenderubrik Riktlinje för rökfri arbetstid 2 Uppdraget/Ärendebeskrivning beslutade i 159 att införa rökfri arbetstid inom sina verksamhetsområden. Förvaltningsledningen fick i uppdrag att utarbeta riktlinje för rökfri arbetstid, samt en plan för genomförandet. Rökfri arbetstid är både en arbetsgivar- och folkhälsofråga. Syftet med riktlinjen är att utifrån de prioriterade Folkhälsomålen i Säters kommun omsätta ett av dem inom socialnämndens verksamhetsområden. s verksamhetsområden ska vara rökfri och skapa en hälsofrämjande miljö för personal och omsorgstagare. Ett avgörande skäl att arbeta för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats. Rökningens starkt negativa effekter på hälsan är kända sedan länge. Rökfri arbetstid gäller fr o m Information och förberedelse av införandet skall ske under hösten Rökfria arbetsplatser inom Socialförvaltningen Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sitt arbete och att personal inte röker under arbetstid. Med arbetstid avses den tid man tjänstgör, inklusive pauser. Lunchen räknas inte som arbetstid. En rökfri arbetsplats innebär att varje medarbetare ska känna sig trygg i att inte utsättas för direkt eller indirekt (passiv) rökning eller röklukt inom socialnämndens lokaler och dess närområde (såsom entréer). Enligt Tobaksfakta (www.tobaksfakta.org) vill de flesta rökarna sluta och behöver hjälp för detta. De rökare som vill ha hjälp skall stimuleras till och erbjudas stöd och hjälp. Ingen omsorgstagare/brukare, anställd eller besökare skall behöva utsättas för tobaksrök eller röklukt inom socialförvaltningens verksamheter Arbetsplatser/lokaler inom socialnämndens verksamhetsområden är rökfria Rökning sker inte på arbetstid Rökning sker inte i arbetskläder 4 Tillämpning Det är viktigt att informationen förankras i förvaltningen och förs vidare ut i organisationen. Vid medarbetar- och rehabiliteringssamtal tas hälsofrågor upp, där bl a tobaksavvänjning ingår. Här skall också information ges om de stödinsatser som kan erbjudas. Dialogen chef - medarbetare ligger till grund för ett bra resultat. För att lyckas uppnå målet: Socialförvaltningen en rökfri arbetsplats, är det angeläget att alla medarbetare inom förvaltningen känner medansvar. Att förvaltningen är rökfri ska belysas också i platsannonser och vid rekrytering samt ingå som information vid introduktion. Kommunen har ett ansvar som myndighet för folkhälsoarbete och ska därför fungera som en förebild för andra arbetsgivare. 1

12 5 Hjälp och stöd Till Apoteket kan medarbetaren vända sig med frågor om rökavvänjningsläkemedel (tuggummi, plåster, tabletter). Arbetsgivaren står för kostnaden för rökavvänjningsläkemedel under högst två månader. Rökavvänjningsmedel är personliga. Ersättningen för rökavvänjningsläkemedel fås mot uppvisande av kvitto till personaloch utbildningsansvarig. Apoteket har rådgivning dygnet runt på tfn De medverkar också aktivt kring annan hälsorådgivning. På sluta-röka-linjen tfn kan medarbetaren utan kostnad prata med specialutbildad personal och få stödmaterial. Sluta-röka/snusa-råd/skola och annan bra information kan laddas ner från Gävle Dala Företagshälsovård, GDFH, kan bidra med följande: Informationsmöten ca en timme vid en arbetsplatsträff med upplysningar som: 1. tänkvärt inför rökfri arbetstid 2. samtalsgrupper om ca: 6-8 personer 3. inledande kartläggning 4. enskilda samtal 5. ca 8 gemensamma träffar omfattande 1-1,5 h Motiverande samtal 5.1 Vad händer om policyn inte följs Syftet med antagen policy är att tydliggöra arbetsuppdraget. Den enskilde anställde har ett uppdrag som motsvarar en viss omfattning av tid som ska användas för vård och omsorgstid. Vid avvikelse genom att röka under arbetstid tas den tiden från den målgrupp som den anställde har ett uppdrag hos. Arbetstid som inte används till det uppdrag man är anställd för kommer att bedömas som ogiltig frånvaro. Närmast ansvarig chef/arbetsledning har uppdrag att hålla samtal med den enskilde arbetstagaren och klargöra syftet med riktlinjen. Samtalet ska dokumenteras och läggas i personakten. 6 Utvärdering Denna riktlinjes genomförande och effektivitet skall utvärderas ett år efter att rökfri arbetstid har införts. 7 Genomförandeplan BESLUTET OMFATTAR Samtliga VO-områden Alla anställda och vikarier 7.1 Ansvarsfördelning VO-chefen i samverkan med enhetschefer ansvarar för att policyn efterlevs inom det egna VO-området Undantag från riktlinjen skall ha sin grund i specifika vårdformer/situationer 2

13 Undantag beslutas av socialchef efter förslag av VO- och enhetschef VO-chef beslutar var rökning kan ske Stöd för avvänjning skall erbjudas anställda och månadsavlönade vikarier som röker Arbetsgivarens ansvar Varje VO-chef ansvarar för att informationen av riktlinjen för rökfri arbetstid når ut till samtliga anställda inom verksamhetsområdet. VO-chef i samarbete med enhetschef vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa SN:s beslut om rökfri arbetstid. Informationsarbetet inleds hösten Arbetstagarens ansvar 1. Arbetsplatsen/lokalen inom verksamhetsområdet är rökfri 2. Rökning sker inte på arbetstid 3. Rökning sker inte i arbetskläder 4. Ansvar för den egna hälsan Inom socialtjänsten utförs många gånger arbete i den enskildes hem. Att införa rökförbud för dessa brukare är inte möjligt. Den inbyggda konflikt som ibland finns mellan uppdraget att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och arbetstagarens arbetsmiljö får lösas från fall till fall. Målet måste vara en strävan att kunna erbjuda alla en rökfri arbetsmiljö. 8 Uppföljning Inventering av antalet rökare under hösten 2011, ansvar att genomföra är VO-chef i samarbete med enhetschef motsvarande inventering hösten , ansvar att genomföra är VO-chef i samarbete med enhetschef Resultatet redovisas för socialnämnden 2013 i januari. Redigerad Redigerad efter skyddskommitténs möte Marianne Trana Socialchef 3

14 8 Sn 240 Delgivningar Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Enligt noteringar vecka 40 är samtliga platser på SäBo belagda. Ej verkställda SäBo - beslut I dagsläget finns fem icke verkställd beslut. Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd Belastningen på hemtjänstområdet har sjunkit under september, vilket innebär att den utförda tiden understiger den beslutade tiden, vilket medför att det finns god marginal till den tillgängliga tiden. Kostnader för utskrivningsklara tom Kostnaden för utskrivningsklara ökar. I dagsläget finns två personer på lasarettet som nämnden har betalningsansvar för. Planeringen är att ta hem en person till den egna bostaden med omfattande hemtjänstinsatser. Personen väntar på plats i annan kommun. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Landstinget Dalarna och Säters kommun s beslut lägger delgivningarna till handlingarna.

15 9 Sn 241 Verksamhetsinformation Hemsjukvård Beslut har tagits i samtliga kommuner att hemsjukvården förs över från Landstinget till kommunerna fr o m Verksamhetsområdet för HSL planerar vidare med organisationsstrukturen och för lokalbyte. MBL och inrangeringsförhandlingar är inbokade och kommer att genomföras under oktober månad. Korttidsboende Marianne Trana har varit i kontakt med Hedemora kommun med frågan om möjligheter att köpa korttidsplats. Enligt ansvarig chef finns lediga platser att tillgå och intresse för att sälja plats finns. Den slutliga uppgiften om kostnaden har ännu inte presenterats från Hedemora. En annan möjlighet som är undersöks är om det finns möjlighet och utrymme att flytta korttidsboendet till lokaler på Skönviksområdet. Ett tredje förslag är att ställa baracker på lämplig plats för korttidsboendet. Frågan är aktualiserad hos VD för Säterbostäder. Han ska upprätta en kostnadskalkyl och återkomma i frågan. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

16 10 Sn Dnr Sn 12/ Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Ärendebeskrivning Gertzie Nilsson, vo-chef för HSL-verksamheten, besöker nämnden och informerar om verksamheten. Säters kommun ligger bäst till i länet med att registrera i det Palliativa registret och Senior alert. Vårdkvaliten för hälso- och sjukvårdens insatser håller en hög kvalité. 46 personer har avlidit inom kommunens äldreboende under årets nio månader. Läkartillgång på SäBo kommer fr o m att bli tillgodosedd genom doktor Birgitta Lindborg, Säters Vårdcentral. Demenssköterska Anki Malmberg informerar om de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka samt BPSD-registret som ska användas. En film om demenssjukdom presenteras för nämnden. Det ger information om förändringar i humör och beteenden. Hur man ska arbeta med respektive person för att mildra humörssvängningar och vanföreställningar. Medicinering är den insats som läggs in sist. En del av personalen har gått utbildning för att kunna arbeta med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. En skattning av alla personer med beteendestörningar inom kommunens äldreboenden ska genomföras. Skedvigårdens boenden har blivit skattade. Ann- Charlotte Gunnarsson, MAS, informerar om de Regionala riktlinjerna för demensvård som finns framtagen i samverkan mellan Landstinget och samtliga kommuner i länet. Registreringssystemet Senior Alert presenteras. Hon presenterar vad som ska rapporteras in och hur. Vidare hur uppgifterna kan tas fram i form av statistik eller tabeller som sedan kan användas för ett förbättringsarbete. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

17 11 Sn 243 Dnr Sn 11/ Uppföljning av åtgärdsplan enligt utförd bemanningsanalys på särskilt boende Ärendebeskrivning Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende för äldre (SäBo), redovisar uppföljning av åtgärdsplanen som presenterades för socialnämnden i 116, Bakgrund En åtgärdsplan har tagits fram utifrån genomförd bemannings- och resursanalys av verksamheten på SäBo. Planen innehåller åtgärder för att förbättra situationen avseende verksamhet, schemaeffektivitet, frånvaro och vakanshantering. Förändringsförslaget innehåller både detalj och mer övergripande förslag till förändring. Information Stig Eriksson redogör för att planeringen var att utbilda enhetscheferna innevarande år. Utbildningsbudget för 2012 är förbrukad, vilket har lett till att utbildningen är framskjuten till Vidare informeras kort om den personalanalys som är pågående enligt nämndens uppdrag. Ett uppdrag ska ges till verksamheterna SäBo och hemtjänst i Skedvi att komma med förslag om hur verksamheterna kan samverka kring vikarieanskaffning. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Inger Fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personal- och utbildningsansvarig

18 12 Sn 244 Dnr Sn 12/ Verksamhetsuppföljning Särskilt boende för äldre Ärendebeskrivning Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende för äldre (SäBo) och Anna-Karin Broberg, enhetschef Enbackagården, besöker nämnden och informerar om verksamheten. Information Inriktnings- och effektmålen i verksamhetsplanen för 2012 gås igenom med särskild inriktning på Enbackagården. Påpekas att uttrycket rehabilitering ger fel signaler både till Landstinget och anställda inom verksamhetsområdet. Detta bör dels placeras inom HSL-området dels skrivas om för att ge rätt uppgift om insatsen. Korttidsboendet och möjligheter att dubbelbelägga något rum diskuteras och det kan kostateras att lösningen inte är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är inte heller bra för de enskilda boendena. Kort information om nuläget kring Fågelsångens om- och tillbyggnad. Plan är framtagen och ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av månaden för att därefter gå upp till kommunstyrelsen i november. Fortlöpande information om planeringen ska delges socialnämnden vid varje sammanträde. Anna-Karin Broberg presenterar ett bildmaterial kring personalbudget och personaltillgång inom korttidsboendet. Materialet presenterar antalet anställda per avdelning och arbetspass. Diskussioner uppstår huruvida heltidsbeslutet ska verkställa om ytterligare medel inte kan skjutas till. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Inger Fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personal- och utbildningsansvarig

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2010-01-20

Socialnämnden 2010-01-20 Socialnämnden 2010-01-20 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter...4 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen...5 5 Skrivelse avseende

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun

Socialnämnden. Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys. Övertorneå kommun Socialnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 med nulägesanalys Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Socialnämndens verksamhetsområde... 1 2. Verksamhetsidé... 1 2.1 Individ- och familjeomsorg... 1 2.2

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (27) 2013-11-21. Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl. 13.30--16.55 Beslutande Carina Bardh (M), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carl-Axel Bengtsson (M), Stig-Göran Fransson (C) kl. 14.20--,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden

Kallelse till Äldreomsorgsnämnden ÄLDREOMSORGSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Äldreomsorgsnämnden Tid Torsdag den 25 april 2013, klockan 17:00 Plats Plenum, Gymnasietorget 1, plan 5 Ärenden Diarienummer 1 Val av justerare 2 Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer