Socialnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2012-10-10"

Transkript

1 234 Delegationsbeslut Budgetuppföljning Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende Kommunens ansvar efter försäkringskassans beslut avseende LSS Revidering av riktlinje för rökfri arbetstid Delgivningar Verksamhetsinformation Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Uppföljning åtgärdsplan enligt utförd bemanningsanalys på särskilt boende Verksamhetsuppföljning Särskilt boende för äldre... 12

2 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Marina Forslund, 1:e vice ordförande (s) Hans Richaud, 2:e vice ordförande (m) Anita Carlsson (s) Ove Wik (fp) Fia Wikström (v) Astrid Widström (kd) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Deltagande tjänstemän Marianne Trana, socialchef och sekreterare Inger Fendinge, ekonomiansvarig Gertzie Nilsson, Vo-chef HSL-verksamheten, 242 Ann-Christin Malmberg, demenssköterska, 242 Ann-Charlotte Gunnarsson, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS), 242 Stig Eriksson, Vo-chef Särskilt boende för äldre och Hemtjänst, Anna-Karin Broberg, enhetschef Enbackagården, Monica Claesson, undersköterska Enbackagården, Ersättare Utses att justera Anette Berg Justeringens plats och tid Rådhuset, , kl Underskrifter Sekreterare Paragrafer Marianne Trana Ordförande Iris Carlsson Rustas Justerande Anette Berg Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 2 Sn 234 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhörigstöd Beslut avseende Dagverksamhet Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Städning Beslut avseende förenklad handläggning (f.h) Trygghetslarm Beslut avseende Förenklad handläggning Beslut avseende Boendestöd Beslut avseende Nattpatrull Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Städning Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS och Socialförsäkringsbalken Beslut avseende Utökad tid Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut s beslut godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden

4 3 Sn 235 Dnr Sn 12/ Budgetuppföljning Ärendebeskrivning Inger Fendinge, förvaltningsekonom, presenterar budgetuppföljning t.o.m Budgetuppföljning Äldre- och handikappomsorgen visar ett prognostiserat resultat på + 1,1 mkr och individoch familjeomsorgen visar ett prognostiserat underskott på tkr. Sammanfattning budgetuppföljning s verksamhetsområden uppvisar totalt ett prognostiserat överskott på ca kr. s beslut Budgetuppföljningen läggs till handlingarna. Delges: Ekonomikontoret

5 4 Sn 236 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter Ärendebeskrivning Marianne Trana, socialchef, informerar om det fortlöpande miljöarbetet på Fågelsången. Biståndsenheten har flyttat till Torggatan 3. Administration för LSS och Socialpsykiatri flyttar in i samma lokaler denna vecka. Administration för hemtjänsten och Stig Eriksson VO-chef för verksamheten, har aviserat behovet av att få flytta ut ur Fågelsången. Bristerna i den fysiska arbetsmiljön har utmynnat i reaktioner på slemhinnor och irritation i ansikten. Byte av matta på hela administrationsavdelningen har framförts till Säterbostäder, men något svar på när detta ska göras har inte presenterats av Säterbostäder. s beslut lägger informationen till handlingarna. Delges: Kommunstyrelsen

6 5 Sn 237 Dnr Sn 12/ Ekonomisk brytpunkt mellan beviljande av hemtjänst och särskilt boende Ärendebeskrivning Sedan i slutet av nittiotalet finns i s mål och riktlinjer principen att den enskilde ska ges möjlighet att bo kvar i den egna bostaden så länge den önskar. I samband med budgetarbetet har frågan uppstått om det ska finnas ett tak på antalet hemtjänsttimmar som kan beviljas innan den enskilde istället erbjuds plats på särskilt boende. s ställningstagande anser att den enskilde även fortsättningsvis ska få bo kvar i den egna bostaden så länge den önskar. Detta innebär att så länge den enskilde önskar bo kvar i den egna bostaden ska den enskildes behov av omsorg, service, trygghet och social samvaro, tillgodoses genom hemtjänstinsatser. s beslut Den enskilde ska även fortsättningsvis ges möjlighet att bo kvar i den egna bostaden så länge den önskar. Delges: Vo-chefer, Biståndsenheten, Stab

7 6 Sn 238 Dnr Sn 12/ Kommunens ansvar efter försäkringskassans beslut avseende personlig assistans Ärendebeskrivning Efter en dom i Regeringsrätten 2009 görs mycket hårdare bedömningar av rätten till assistansersättning. Detta har lett till att försäkringskassan har omprövat alla ärenden och minskat den beviljade tiden. Kommunens skyldighet I 2 kap. 1 Socialtjänstlagen står att läsa: Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område, och har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Detta innebär ingen inskränkning i det ansvar som vilar på andra huvudmän. Det innebär att kommunen har skyldighet att erbjuda insatser för att täcka upp det ytterligare behov som finns efter försäkringskassans bedömning. Frågeställning har att göra ett ställningstagande hur man ska bedöma behoven som återstår hos den enskilde individen efter försäkringskassans beslut om assistanstimmar. Ska de återstående behoven bedömas enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), där försäkringskassan redan gjort en bedömning, eller enligt Socialtjänstlagen (SoL), i vilken kommunens skyldighet beskrivs. s ställningstagande anser att efter försäkringskassans beslut av assistanstimmar enligt Socialförsäkringsbalken, ska återstående behov bedömas enligt Socialtjänstlagen av kommunen. Politikerna måste sedan aktivt arbeta för att få till en förändring av de regler som styr försäkringskassans bedömning av assistanstimmar. s beslut Om den enskilde efter försäkringskassans beslut av assistanstimmar enligt Socialförsäkringsbalken, har återstående behov, ska dessa av kommunen bedömas enligt Socialtjänstlagen. Delges: LSS-handläggaren, Vo-chefer, Stab

8 7 Sn 239 Dnr Sn 11/ Revidering av riktlinje för rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Marianne Trana, socialchef, har reviderat riktlinjer för rökfri arbetstid. Bakgrund i 159, beslutade socialnämnden att inför rökfri arbetstid inom socialförvaltningens verksamheter. skickade även frågan vidare till kommunstyrelsen med hemställan att vidareutveckla rökförbudet att gälla hela kommunen som arbetsplats i 21 beslutade kommunstyrelsen att inte införa rökfri arbetstid i Säters kommun och att ansvaret för rökpauser åligger respektive chef. Respektive verksamhet kan tillåta förbud mot rökning om verksamheten kräver det i 274, gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att verkställa införandet av en rökfri arbetstid på socialförvaltningens alla arbetsplatser. Uppföljning Enligt socialnämndens beslut i 274, ska en uppföljning av införandet redovisas för socialnämnden under januari månad s beslut Den reviderade riktlinjen för rökfri arbetstid, daterad , fastställs. Delges: Vo-chefer, Stab, Centrala skyddskommittén

9 Dnr Sn 09/ RÖKFRI ARBETSTID Policy, Riktlinje, Genomförandeplan SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN

10 Innehållsförteckning Fel! Bokmärket är inte definierat. Ärenderubrik Uppdraget/Ärendebeskrivning Rökfria arbetsplatser inom Socialförvaltningen Tillämpning Hjälp och stöd Vad händer om policyn inte följs Utvärdering Genomförandeplan Ansvarsfördelning... 2 Arbetsgivarens ansvar... 3 Arbetstagarens ansvar Uppföljning... 3

11 1 Ärenderubrik Riktlinje för rökfri arbetstid 2 Uppdraget/Ärendebeskrivning beslutade i 159 att införa rökfri arbetstid inom sina verksamhetsområden. Förvaltningsledningen fick i uppdrag att utarbeta riktlinje för rökfri arbetstid, samt en plan för genomförandet. Rökfri arbetstid är både en arbetsgivar- och folkhälsofråga. Syftet med riktlinjen är att utifrån de prioriterade Folkhälsomålen i Säters kommun omsätta ett av dem inom socialnämndens verksamhetsområden. s verksamhetsområden ska vara rökfri och skapa en hälsofrämjande miljö för personal och omsorgstagare. Ett avgörande skäl att arbeta för en rökfri arbetstid är att medarbetarna är den viktigaste tillgången på varje arbetsplats. Rökningens starkt negativa effekter på hälsan är kända sedan länge. Rökfri arbetstid gäller fr o m Information och förberedelse av införandet skall ske under hösten Rökfria arbetsplatser inom Socialförvaltningen Rökfri arbetstid innebär att ingen utsätts för tobaksrök på sitt arbete och att personal inte röker under arbetstid. Med arbetstid avses den tid man tjänstgör, inklusive pauser. Lunchen räknas inte som arbetstid. En rökfri arbetsplats innebär att varje medarbetare ska känna sig trygg i att inte utsättas för direkt eller indirekt (passiv) rökning eller röklukt inom socialnämndens lokaler och dess närområde (såsom entréer). Enligt Tobaksfakta (www.tobaksfakta.org) vill de flesta rökarna sluta och behöver hjälp för detta. De rökare som vill ha hjälp skall stimuleras till och erbjudas stöd och hjälp. Ingen omsorgstagare/brukare, anställd eller besökare skall behöva utsättas för tobaksrök eller röklukt inom socialförvaltningens verksamheter Arbetsplatser/lokaler inom socialnämndens verksamhetsområden är rökfria Rökning sker inte på arbetstid Rökning sker inte i arbetskläder 4 Tillämpning Det är viktigt att informationen förankras i förvaltningen och förs vidare ut i organisationen. Vid medarbetar- och rehabiliteringssamtal tas hälsofrågor upp, där bl a tobaksavvänjning ingår. Här skall också information ges om de stödinsatser som kan erbjudas. Dialogen chef - medarbetare ligger till grund för ett bra resultat. För att lyckas uppnå målet: Socialförvaltningen en rökfri arbetsplats, är det angeläget att alla medarbetare inom förvaltningen känner medansvar. Att förvaltningen är rökfri ska belysas också i platsannonser och vid rekrytering samt ingå som information vid introduktion. Kommunen har ett ansvar som myndighet för folkhälsoarbete och ska därför fungera som en förebild för andra arbetsgivare. 1

12 5 Hjälp och stöd Till Apoteket kan medarbetaren vända sig med frågor om rökavvänjningsläkemedel (tuggummi, plåster, tabletter). Arbetsgivaren står för kostnaden för rökavvänjningsläkemedel under högst två månader. Rökavvänjningsmedel är personliga. Ersättningen för rökavvänjningsläkemedel fås mot uppvisande av kvitto till personaloch utbildningsansvarig. Apoteket har rådgivning dygnet runt på tfn De medverkar också aktivt kring annan hälsorådgivning. På sluta-röka-linjen tfn kan medarbetaren utan kostnad prata med specialutbildad personal och få stödmaterial. Sluta-röka/snusa-råd/skola och annan bra information kan laddas ner från Gävle Dala Företagshälsovård, GDFH, kan bidra med följande: Informationsmöten ca en timme vid en arbetsplatsträff med upplysningar som: 1. tänkvärt inför rökfri arbetstid 2. samtalsgrupper om ca: 6-8 personer 3. inledande kartläggning 4. enskilda samtal 5. ca 8 gemensamma träffar omfattande 1-1,5 h Motiverande samtal 5.1 Vad händer om policyn inte följs Syftet med antagen policy är att tydliggöra arbetsuppdraget. Den enskilde anställde har ett uppdrag som motsvarar en viss omfattning av tid som ska användas för vård och omsorgstid. Vid avvikelse genom att röka under arbetstid tas den tiden från den målgrupp som den anställde har ett uppdrag hos. Arbetstid som inte används till det uppdrag man är anställd för kommer att bedömas som ogiltig frånvaro. Närmast ansvarig chef/arbetsledning har uppdrag att hålla samtal med den enskilde arbetstagaren och klargöra syftet med riktlinjen. Samtalet ska dokumenteras och läggas i personakten. 6 Utvärdering Denna riktlinjes genomförande och effektivitet skall utvärderas ett år efter att rökfri arbetstid har införts. 7 Genomförandeplan BESLUTET OMFATTAR Samtliga VO-områden Alla anställda och vikarier 7.1 Ansvarsfördelning VO-chefen i samverkan med enhetschefer ansvarar för att policyn efterlevs inom det egna VO-området Undantag från riktlinjen skall ha sin grund i specifika vårdformer/situationer 2

13 Undantag beslutas av socialchef efter förslag av VO- och enhetschef VO-chef beslutar var rökning kan ske Stöd för avvänjning skall erbjudas anställda och månadsavlönade vikarier som röker Arbetsgivarens ansvar Varje VO-chef ansvarar för att informationen av riktlinjen för rökfri arbetstid når ut till samtliga anställda inom verksamhetsområdet. VO-chef i samarbete med enhetschef vidtar de åtgärder som är nödvändiga för att verkställa SN:s beslut om rökfri arbetstid. Informationsarbetet inleds hösten Arbetstagarens ansvar 1. Arbetsplatsen/lokalen inom verksamhetsområdet är rökfri 2. Rökning sker inte på arbetstid 3. Rökning sker inte i arbetskläder 4. Ansvar för den egna hälsan Inom socialtjänsten utförs många gånger arbete i den enskildes hem. Att införa rökförbud för dessa brukare är inte möjligt. Den inbyggda konflikt som ibland finns mellan uppdraget att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och arbetstagarens arbetsmiljö får lösas från fall till fall. Målet måste vara en strävan att kunna erbjuda alla en rökfri arbetsmiljö. 8 Uppföljning Inventering av antalet rökare under hösten 2011, ansvar att genomföra är VO-chef i samarbete med enhetschef motsvarande inventering hösten , ansvar att genomföra är VO-chef i samarbete med enhetschef Resultatet redovisas för socialnämnden 2013 i januari. Redigerad Redigerad efter skyddskommitténs möte Marianne Trana Socialchef 3

14 8 Sn 240 Delgivningar Beläggning på särskilt boende för äldre (SäBo) Enligt noteringar vecka 40 är samtliga platser på SäBo belagda. Ej verkställda SäBo - beslut I dagsläget finns fem icke verkställd beslut. Statistik Hemtjänst beslutat tid mot utförd Belastningen på hemtjänstområdet har sjunkit under september, vilket innebär att den utförda tiden understiger den beslutade tiden, vilket medför att det finns god marginal till den tillgängliga tiden. Kostnader för utskrivningsklara tom Kostnaden för utskrivningsklara ökar. I dagsläget finns två personer på lasarettet som nämnden har betalningsansvar för. Planeringen är att ta hem en person till den egna bostaden med omfattande hemtjänstinsatser. Personen väntar på plats i annan kommun. Personuppgiftsbiträdesavtal mellan Landstinget Dalarna och Säters kommun s beslut lägger delgivningarna till handlingarna.

15 9 Sn 241 Verksamhetsinformation Hemsjukvård Beslut har tagits i samtliga kommuner att hemsjukvården förs över från Landstinget till kommunerna fr o m Verksamhetsområdet för HSL planerar vidare med organisationsstrukturen och för lokalbyte. MBL och inrangeringsförhandlingar är inbokade och kommer att genomföras under oktober månad. Korttidsboende Marianne Trana har varit i kontakt med Hedemora kommun med frågan om möjligheter att köpa korttidsplats. Enligt ansvarig chef finns lediga platser att tillgå och intresse för att sälja plats finns. Den slutliga uppgiften om kostnaden har ännu inte presenterats från Hedemora. En annan möjlighet som är undersöks är om det finns möjlighet och utrymme att flytta korttidsboendet till lokaler på Skönviksområdet. Ett tredje förslag är att ställa baracker på lämplig plats för korttidsboendet. Frågan är aktualiserad hos VD för Säterbostäder. Han ska upprätta en kostnadskalkyl och återkomma i frågan. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

16 10 Sn Dnr Sn 12/ Verksamhetsuppföljning HSL-verksamheten Ärendebeskrivning Gertzie Nilsson, vo-chef för HSL-verksamheten, besöker nämnden och informerar om verksamheten. Säters kommun ligger bäst till i länet med att registrera i det Palliativa registret och Senior alert. Vårdkvaliten för hälso- och sjukvårdens insatser håller en hög kvalité. 46 personer har avlidit inom kommunens äldreboende under årets nio månader. Läkartillgång på SäBo kommer fr o m att bli tillgodosedd genom doktor Birgitta Lindborg, Säters Vårdcentral. Demenssköterska Anki Malmberg informerar om de nationella riktlinjerna för vård av demenssjuka samt BPSD-registret som ska användas. En film om demenssjukdom presenteras för nämnden. Det ger information om förändringar i humör och beteenden. Hur man ska arbeta med respektive person för att mildra humörssvängningar och vanföreställningar. Medicinering är den insats som läggs in sist. En del av personalen har gått utbildning för att kunna arbeta med Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens, BPSD. En skattning av alla personer med beteendestörningar inom kommunens äldreboenden ska genomföras. Skedvigårdens boenden har blivit skattade. Ann- Charlotte Gunnarsson, MAS, informerar om de Regionala riktlinjerna för demensvård som finns framtagen i samverkan mellan Landstinget och samtliga kommuner i länet. Registreringssystemet Senior Alert presenteras. Hon presenterar vad som ska rapporteras in och hur. Vidare hur uppgifterna kan tas fram i form av statistik eller tabeller som sedan kan användas för ett förbättringsarbete. s beslut Informationen läggs till handlingarna.

17 11 Sn 243 Dnr Sn 11/ Uppföljning av åtgärdsplan enligt utförd bemanningsanalys på särskilt boende Ärendebeskrivning Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende för äldre (SäBo), redovisar uppföljning av åtgärdsplanen som presenterades för socialnämnden i 116, Bakgrund En åtgärdsplan har tagits fram utifrån genomförd bemannings- och resursanalys av verksamheten på SäBo. Planen innehåller åtgärder för att förbättra situationen avseende verksamhet, schemaeffektivitet, frånvaro och vakanshantering. Förändringsförslaget innehåller både detalj och mer övergripande förslag till förändring. Information Stig Eriksson redogör för att planeringen var att utbilda enhetscheferna innevarande år. Utbildningsbudget för 2012 är förbrukad, vilket har lett till att utbildningen är framskjuten till Vidare informeras kort om den personalanalys som är pågående enligt nämndens uppdrag. Ett uppdrag ska ges till verksamheterna SäBo och hemtjänst i Skedvi att komma med förslag om hur verksamheterna kan samverka kring vikarieanskaffning. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Inger Fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personal- och utbildningsansvarig

18 12 Sn 244 Dnr Sn 12/ Verksamhetsuppföljning Särskilt boende för äldre Ärendebeskrivning Stig Eriksson, vo-chef för Särskilt boende för äldre (SäBo) och Anna-Karin Broberg, enhetschef Enbackagården, besöker nämnden och informerar om verksamheten. Information Inriktnings- och effektmålen i verksamhetsplanen för 2012 gås igenom med särskild inriktning på Enbackagården. Påpekas att uttrycket rehabilitering ger fel signaler både till Landstinget och anställda inom verksamhetsområdet. Detta bör dels placeras inom HSL-området dels skrivas om för att ge rätt uppgift om insatsen. Korttidsboendet och möjligheter att dubbelbelägga något rum diskuteras och det kan kostateras att lösningen inte är bra ur ett arbetsmiljöperspektiv. Det är inte heller bra för de enskilda boendena. Kort information om nuläget kring Fågelsångens om- och tillbyggnad. Plan är framtagen och ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott i slutet av månaden för att därefter gå upp till kommunstyrelsen i november. Fortlöpande information om planeringen ska delges socialnämnden vid varje sammanträde. Anna-Karin Broberg presenterar ett bildmaterial kring personalbudget och personaltillgång inom korttidsboendet. Materialet presenterar antalet anställda per avdelning och arbetspass. Diskussioner uppstår huruvida heltidsbeslutet ska verkställa om ytterligare medel inte kan skjutas till. s beslut Informationen läggs till handlingarna. Delges: Inger Fendinge förvaltningsekonom, Susanne Östman personal- och utbildningsansvarig

Socialnämnden 2012-09-12

Socialnämnden 2012-09-12 215 Omprövning av beslut avseende köp av extern plats... 2 216 Delegationsbeslut... 3 217 Personlig assistans och ledsagning i entreprenadform... 4 218 Brukarråd inom äldreomsorgen... 6 219 Delgivningar...

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 110 Avvikelserapporter från HSL-verksamheten... 2 111 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 112 Budgetuppföljning... 4 113 Rapport avseende ej verkställda beslut... 5 114 Redovisning

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-12

Socialnämnden 2011-10-12 Socialnämnden 2011-10-12 250 Delgivning av protokoll... 2 251 Delegationsbeslut... 3 252 Budgetuppföljning... 4 253 Sammanställning av uppsökande verksamhet under 2011, personer födda 1931... 5 254 Kommunens

Läs mer

Socialnämnden 2013-05-15

Socialnämnden 2013-05-15 119 Revisionsbesök... 2 120 Delegationsbeslut... 3 121 Budgetplanering 2014... 4 122 Revidering av socialnämndens delegationsordning... 5 123 Rapport avseende ej verkställda beslut... 6 124 Skrivelse från

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-14

Socialnämnden 2012-03-14 Socialnämnden 2012-03-14 69 Delegationsbeslut... 2 70 Verksamhetsinformation... 3 71 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 72 Revidering av dokumenthanteringsplanen... 5 73 Kommunens övertagande

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-10

Socialnämnden 2014-09-10 189 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 2 190 Vården och omsorgen om personer med demenssjukdom... 3 191 Internkontroll äldre- och handikappomsorgen...

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden 2008-11-12

Socialnämnden 2008-11-12 Socialnämnden 2008-11-12 254 Delgivning av protokoll...2 255 Delegationsbeslut...3 256 Delgivningar...4 257 Yttrande över Säterbostäder...5 258 Budgetuppföljning...6 259 Verksamhetsinformation...7 260

Läs mer

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-04-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 99 Delgivning av protokoll...2 100 Delegationsbeslut...3 101 Information från personliga ombud PO-teamet...4 102 Avvikelserapporter...5 103 Fastställande av

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Socialnämnden 2010-04-07

Socialnämnden 2010-04-07 Socialnämnden 2010-04-07 93 Delgivning av protokoll...2 94 Delegationsbeslut...3 95 Riktlinjer för försörjningsstöd...4 96 Medgivande till utlandsresa...5 97 Folkhälsoplanerarens arbete...6 98 Förslag

Läs mer

Socialnämnden 2012-03-28

Socialnämnden 2012-03-28 Socialnämnden 2012-03-28 90 Delegationsbeslut... 2 91 Delgivningar... 3 92 Inbjudan att medverka i kommunalt skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn... 4 93 Revidering av socialnämndens

Läs mer

Socialnämnden 2013-10-23

Socialnämnden 2013-10-23 245 Delegationsbeslut... 2 245 Delgivningar... 3 247 Tillstånd att servera alkohol till allmänheten... 4 248 Verksamhetsinformation... 5 249 Yttrande över förslag till samverkansorganisation för vissa

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-26

Socialnämnden 2012-09-26 229 Delegationsbeslut... 2 230 Delgivningar... 4 231 Angående Kris- och våldsmottagningen för män i Falun... 5 232 Revidering/ sammanslagning av Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete... 6 233

Läs mer

Socialnämnden 2008-04-09

Socialnämnden 2008-04-09 Socialnämnden 2008-04-09 80 Delgivning av protokoll...2 81 Delegationsbeslut...3 82 Delgivningar...4 83 Ansökan om öppenvårdsbehandling jml 5 kap 1 SoL...5 84 Ansökan om behandling på institution jml 5

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 12 Omkostnadsersättning för kontaktpersoner/kontaktfamiljer 2016... 2 13 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 3 14 Bokslut 2015... 4 15 Delgivningar... 5 16 Internkontroll... 6 17

Läs mer

Socialnämnden 2011-04-13

Socialnämnden 2011-04-13 Socialnämnden 2011-04-13 94 Delgivning av protokoll... 2 95 Delegationsbeslut... 3 96 Ansökan om ekonomiskt bistånd till boendeskuld... 4 97 Ansökan om ekonomiskt bistånd till tandvård... 5 98 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden 2014-06-18

Socialnämnden 2014-06-18 149 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen äldre- och handikappomsorgen... 2 150 Budgetuppföljning... 3 151 Redovisning av innebörden av personkrets enligt LSS... 4 152 Fördelning av avkastning

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-12

Socialnämnden 2014-11-12 232 Visning av nytt planerings- och insatsverktyg, Laps Care... 2 233 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen - äldre- och handikappomsorgen... 3 234 Budgetuppföljning... 4 235 PRIO-dialog

Läs mer

Socialnämnden 2008-08-20

Socialnämnden 2008-08-20 Socialnämnden 2008-08-20 176 Delgivning av protokoll...2 177 Delegationsbeslut...3 178 Delgivningar...4 179 Uppdrag till DFR (Dalarnas Forskningsråd) avseende organisationsöversyn...5 180 Statistik över

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2010-09-08

Socialnämnden 2010-09-08 Socialnämnden 2010-09-08 230 Delgivning av protokoll... 2 231 Delegationsbeslut... 3 232 Statistik över sjukfrånvaro... 4 233 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen... 5 234 Planering inför kommande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-10-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 259 Delgivning av protokoll...2 260 Delegationsbeslut...3 261 Delgivningar...4 262 Bostadsfråga ändring av beslutsformulering...5 263 Åtgärd för att uppnå

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 8 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 9 Delgivningar... 3 10 Ansökan om bidrag för 2014 till kvinnojouren i Borlänge... 4 11 Ansökan om bidrag för 2014 från Barnens rätt i samhället (BRIS)...

Läs mer

Socialnämnden 2008 01 23

Socialnämnden 2008 01 23 Socialnämnden 2008 01 23 1 Delgivning av protokoll...2 2 Delegationsbeslut...3 3 Delgivningar...4 4 Information från studiebesök i Linköping avseende hemtjänstinsatser...5 5 Information om projektet Aktivitetsledare

Läs mer

Socialnämnden 2014-09-24

Socialnämnden 2014-09-24 198 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 199 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 200 Delgivningar... 4 201 Samordningsförbund FINSAM...

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 54 Yttrande avseende långsiktig plan för Särskilt boende... 2 55 s mål för 2016... 3 56 s budget 2016... 4 57 Tilläggsdirektiv avseende budget 2016... 5 58 Tillsyn vid Fågelsången... 6 1 Plats och tid

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialnämnden 2010-05-12

Socialnämnden 2010-05-12 Socialnämnden 2010-05-12 130 Delgivning av protokoll...2 131 Delegationsbeslut...3 132 Ansökan om familjehemsplacering jml 4 kap 1 SoL...4 133 Framställan om behandling jml 5 kap 9 SoL...5 134 Yttrande

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 2014-01-08 1 Val till arbetsutskott... 2 2 Val av representant till kommunala pensionärsrådet... 3 3 Val av representant till kommunala handikapprådet... 4 4 Val av representant till Ung i Säter... 5 5

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2007-05-16 124 Delgivning av protokoll...2 125 Delegationsbeslut...3 126 Ansökan om bostad för barn jml 9 8 punkten...4 127 Budgetuppföljning...5 128 Fastställande av socialnämndens verksamhetsplan...6

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 250 Delegationsbeslut... 2 251 Delgivningar... 3 252 Analys av försörjningsstöd... 4 253 Omreglering av tjänst från utredningssekreterare till systemförvaltare... 5 254 Verksamhetsinformation... 6 SÄTERS

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-12

Socialnämnden 2013-06-12 142 Verksamhetsuppföljning Integrationen... 2 143 Delegationsbeslut... 3 144 Redovisning av 2012 års resultat av deltagande i Kommunens kvalitet i korthet... 4 145 Delgivningar... 6 146 Budgetuppföljning...

Läs mer

Socialnämnden 2008-05-14

Socialnämnden 2008-05-14 Socialnämnden 2008-05-14 105 Delgivning av protokoll...2 106 Delegationsbeslut...3 107 Delgivningar...4 108 Tecknande av avtal med Högskolan Dalarna...5 109 Verksamhetsuppföljning av sjuksköterskeinsatser...6

Läs mer

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid

Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Kommunstyrelsen 2009-09-14 176 455 Arbets- och personalutskottet 2009-08-31 173 377 Dnr 09.524-02 septks15 Plan för tobakskampanj samt införande av rökfri arbetstid Ärendebeskrivning Forskning visar att

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 177 Delegationsbeslut... 2 178 Ansökan om utvecklingsmedel för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld... 4 179 Ansökan om generellt bidrag från Adoptionscentrums, avdelning

Läs mer

Socialnämnden 2007-12-12

Socialnämnden 2007-12-12 Socialnämnden 2007-12-12 330 Delgivning av protokoll...2 331 Delegationsbeslut...3 332 Delgivningar...4 333 Uppföljning av uppsökande verksamhet avseende 75 år och äldre...5 334 Tillsynsärende enl 26 LSS...6

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26

Socialnämnden 2013-06-26 161 Delegationsbeslut... 2 162 Delgivningar... 3 163 Information från Integrationsenheten... 4 164 Fördelning av avkastning från samlade fondmedel... 5 165 Fördelning av avkastning från Stiftelsen Ann-Margret

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Socialnämnden 2011-11-23

Socialnämnden 2011-11-23 Socialnämnden 2011-11-23 309 Delgivning av protokoll... 2 310 Delegationsbeslut... 3 311 Delgivningar... 4 312 Ersättning till särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn... 5 313 Ansökan

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden 134 Information från kommunens skuldrådgivare... 2 135 Budgetuppföljning... 3 136 Verksamhetsplan 2017... 4 137 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 5 138 Tolkservice köptrohet till

Läs mer

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS

Sekreterare. Ordförande. Jan-Olof Sewring. Justerare. Gun-Inger Sjögren ANSLAG/BEVIS Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2014-11-25, kl. 13:15-15:15 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) Anders Malm (M) Katarina Nilsson (KD) Gun-Inger Sjögren (S) Marita Tuvesson (S) tj ersättare

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-04-11 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Sandra Brännström (s) Mari Viberg (c) Marta Pettersson (c) Robert Lindgren (s) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2008-03-12 58 Delgivning av protokoll...2 59 Delegationsbeslut...3 60 Delgivningar...4 61 Information från Arbetsmiljöverket om prioriterade insatser...5 62 Information om verksamheten Arbetsanpassarna...6

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-10

Socialnämnden 2015-12-10 141 Budgetuppföljning... 2 142 Revidering av socialförvaltningens attestförteckning... 3 143 Riktlinjer för kravverksamhet... 4 144 Uppföljning av situation i personalgrupp... 5 145 Bostad med särskild

Läs mer

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sekreterare Paragrafer 1-9 ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Medborgarkontoret, Östervåla, 26 maj 2014, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Elisabet Wollein (S) ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) Åke

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2014-09-14, kl 0900-1530 ande Anne Niska, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Owe Pekkari, S Ann-Sofi Larsson, V Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13.30-15.25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 16.20 Ajournering 14.20-14.30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-09-24 Anslags nedtagande: 2012-10-16 Socialnämnden 2012-09-13 1 (23) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-09-13, kl. 9.30-12.05 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Carin Olsson (KD), ersättare

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s)

Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-03 kl 8.00 11:40 Beslutande Gun Ivesund (s) ordförande Kenneth Isaksson (m) Marta Pettersson (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Sandra Brändström (s) Övriga deltagare David

Läs mer

Socialnämnden 2014-02-12

Socialnämnden 2014-02-12 21 Beredningsärende - årsbokslut 2013... 2 22 Verksamhetsuppföljning Hemtjänsten... 3 23 Nya lokaler till korttidsplatser... 4 24 Internkontroll uppföljning i forma av statistik... 5 25 Information från

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Socialutskottet 2015-04-09 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 ) Plats och tid Mogårdens äldreboende 11-12, Kommunhuset kl.13-16, torsdagen den 9 april 2015 Beslutande Marcus Schön (M), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S

Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00. Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP. Mathias Andersson, S Socialnämnden 2014-11-11 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00 18:00 ande Ledamöter Eric Henriksson, S Håkan Larsson, S Birgit Nilsson, C Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Tjänstgörande ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen klockan 13:30-15:25 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Janet Kling (S) vice ordförande Elisabeth Henningsson (S) Peter Agelii (S) Yvonne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2008-09-24 76 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.00 Beslutande Övriga delt Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-13

Socialnämnden 2012-06-13 153 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 2 154 Budgetuppföljning... 3 155 Revidering av attestlista... 4 156 Delegationsbeslut... 5 157 Delgivningar... 6 158 Utökning av gruppbostad LSS... 7 159

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Plats och tid Kommunkontoret 2016-02-23 kl 8.00-10:30 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Gabrielle Boström (kd) Sandra Brännström (s) Bo Lundkvist (c) Lars-Gunnar Andersson (s) Övriga deltagare

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden 2012-05-09

Socialnämnden 2012-05-09 121 Delegationsbeslut... 2 122 Delgivningar... 3 123 Arbetsmiljö - socialnämndens verksamheter... 4 124 Presentation av nyanställd personal... 5 125 Avvikelserapporter... 6 126 Budgetuppföljning samt behovskalkyl

Läs mer

Socialnämnden 2011-02-09

Socialnämnden 2011-02-09 Socialnämnden 2011-02-09 35 Delgivning av protokoll... 2 36 Delegationsbeslut... 3 37 Redovisning av resultat från brukarundersökningen Nöjd-Kund-Index (NKI)... 4 38 Budgetuppföljning med preliminärt årsbokslut...

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 09.00 14.10 ande Övriga deltagande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Hans Andersson (S) från

Läs mer

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Gun-Maid Håkansson (S) Susanna Hansson (M), 16-19, Kommunkontoret, Heby, 27 mars 2013, kl Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-11.30 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie Jansson (S) Maipato

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18

Rökfri arbetstid. Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Rökfri arbetstid Antagen av kommunfullmäktige 2010-03-18 Policy om rökfri arbetstid Riksdagen har antagit fyra etappmål för den nationella folkhälsopolitiken som innefattar: en tobaksfri livsstart från

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00

Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 Socialnämnden 2013-06-26 1 (14) Plats och tid: Miljökontoret, onsdagen den 26 juni 2013, kl 13.00 15.00 ande: Övriga: Hans Sternbro (S), ordförande Bernt Westerhagen (C), ersättare för Anne-Marie Fröjdh

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Socialnämndens arbetsutskott 2007-11-08 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus kl 14.00-17.20 Beslutande Övriga närvarande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Utskottet Vård och omsorg 2013-03-21 22 Plats och tid Garvaren röd, kl 13.15 17.10 kl 13.15 16.20 Beslutande Ledamöter Sten Fransson (S), ordförande Maria Rönnehäll (S) Hans Forssell (S) Börje Wahlund

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr. Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Nr Socialnämnden 2005-12-20 1 (15) Plats och tid Melleruds kommunkontor och Karolinen, tisdagen den 20 december 2005, klockan 09:00 17:00 Beslutande Kerstin Nordström (s) Eivor Östergren (c) Erik Johansson

Läs mer