Socialnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2010-01-20"

Transkript

1 Socialnämnden Delgivning av protokoll Delegationsbeslut Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen Skrivelse avseende ekonomiskt bistånd till assistansbolag Revidering av attestlista Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen Verksamhetsinformation Delgivningar... 10

2 Socialnämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Iris Carlsson Rustas, ordförande (s) Anita Carlsson, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Lars Gabrielsson (fp) Fia Wikström (v) Majlis Nyberg (c) Anette Berg (c) Hans Richaud (m) Astrid Widström (kd) Övriga deltagare Marianne Trana, socialchef Sylvi Wilander, vo-chef biståndsenheten, 3 Marie-Louise Snell, sekreterare Yvonne Viitanen (s), ej tjänstgörande ersättare Inger Johansson (mp), ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Anita Carlsson Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-9 Marie-Louise Snell Ordförande Justerande Iris Carlsson Rustas Anita Carlsson Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Socialkontoret Kerstin Andersson Datum för anslags nedtagande

3 Socialnämnden Sn 1 Delgivning av protokoll Protokoll från socialnämndens sammanträde , har utsänts för delgivning till nämndens ledamöter och ersättare. Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningen till handlingarna. Justerande sign

4 Socialnämnden Sn 2 Delegationsbeslut Ärendebeskrivning Redovisning av delegationsbeslut för perioden Delegationslistan anger typ av beslut, beslutsdatum, varaktighetsperiod samt namn på ansvarig handläggare. Beslut tagna under perioden: enligt Socialtjänstlagen (2001:453) SoL Beslut avseende Anhöriganställning Beslut avseende Hjälp i hemmet ordinärt boende Beslut avseende Hjälp i hemmet särskilt boende Beslut avseende Korttidsboende Beslut avseende Socialpsykiatriska Teamet Beslut avseende Särskilt boende Beslut avseende Trygghetslarm Beslut avseende förenklad handläggning - Städning Beslut avseende Städning enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) LSS Beslut avseende Daglig verksamhet Beslut avseende Kontaktperson Beslut avseende Personlig assistans LASS Beslut avseende Personlig assistans LSS Beslut avseende Utökad tid personlig assistans Urvalslista till ovanstående delegationsbeslut Socialnämnden beslutar att, man tagit del av delegationsbesluten och lägger dem till handlingarna. Justerande sign

5 Socialnämnden Sn 3 Dnr Sn 09/ Ansökan om bidrag för Väntjänsten i Säter Ärendebeskrivning Säters församling har genom diakon Helena Carlhäll ansökt om ekonomiskt bidrag med kr för Väntjänstverksamhet i Säter. Ansökan avser verksamhetsåret En överenskommelse finns upprättad som utgör underlag för det ekonomiska bidraget samt för den verksamhet som avses. Väntjänsten har ett nära samarbete med anhörigcenter. Ärendehistorik Förvaltningen har föreslagit att ett bidrag på kr vilket motsvarar bidragets omfattning för verksamhetsåret Socialnämnden beslutade vid sammanträdet att hänskjuta ärendet till med uppdrag till socialchefen att vidare utreda hur Väntjänsten kommer att fungera i och med att samtliga församlingar skall slås samman till en storförsamling. Yttrande Marianne Trana, socialchef skriver i sitt yttrande: Socialnämnden har uppdragit till socialchefen att närmare utreda hur Väntjänsten kommer att fungera i och med att samtliga församlingar skall slås samman till en storförsamling. Vid samtal med diakonissa Helen Carlhäll står det klart att ingen planering är gjord kring Väntjänsten, med motivering att arbetet med sammanslagningen inte är klar. Arbetet kommer sannolikt att uppta mest hela Carlhäll uppger at det i dag finns ett antal personer engagerade i både Gustafs och Skedvi. Socialnämnden har i dag Volontäravtalet i Skedvi och Gustafs, som är en motsvarighet till Väntjänsten i Säter. Föreslås att bidrag för verksamhetsåret 2010 beviljas enligt tidigare förslag. Socialnämnden beslutar att, avslå ansökan om bidrag med kr. att, bevilja bidrag med 9000 kr till Väntjänsten i Säterbygdens församling för att, församlingen inför 2011 skall inkomma med ansökan om bidrag senast , med motivering att ansökan skall inkluderas i budgetarbetet för Delges: Helena Carlhäll, Inger Fendinge Justerande sign

6 Sn 3 / Dnr: Sn 09/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Säter Ansökan om bidrag för väntjänsten i Säter Säters församling har genom diakon Helena Carlhäll ansökt om ekonomiskt bidrag med kr för Väntjänstverksamhet i Säter. Ansökan avser verksamhetsåret 2010 En överenskommelse finns upprättad som utgör underlag för det ekonomiska bidraget samt för den verksamhet som avses. Väntjänsten har ett nära samarbete med anhörigcenter och gör ett gott arbete. Ansökan om kr i ansökan är motiverat med hänsyn till höjningen av prisbasbeloppet. Motsvarande summa finns inte avsatta i budget för 2010 vilket motiverar förslaget om bidrag motsvarande de tre senaste årens nivå. Ytterligare motivation är att föreningsbidrag är inte prisindexreglerade Föreslås att bidrag utges med kr vilket motsvarar bidragets omfattning för verksamhetsåret 2009 För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

7 SOCIALFÖRVALTNINGEN Säter Kompletterande uppgifter enligt SN:s beslut i 351 den Socialnämnden har uppdragit till socialchefen att närmare utreda hur Väntjänsten kommer att fungera i och med att samtliga församlingar skall slås samman till en storförsamling. Vid samtal med diakonissa Helen Carlhäll står det klart att ingen planering är gjord kring Väntjänsten, med motivering att arbetet med sammanslagningen inte är klar. Arbetet kommer sannolikt att uppta mest hela Carlhäll uppger at det i dag finns ett antal personer engagerade i både Gustafs och Skedvi. Socialnämnden har i dag Volontäravtalet i Skedvi och Gustafs, som är en motsvarighet till Väntjänsten i Säter. Föreslås att bidrag för verksamhetsåret 2010 beviljas enligt tidigare förslag. Att, församlingen inför 2011 skall inkomma med ansökan om bidrag för hela kommunen senast , med motivering att ansökan skall inkluderas i budgetarbetet för Säter Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

8 Socialnämnden Sn 4 Val av projektledare för kvalitetsnätverk Bergslagen Ärendebeskrivning Kvalitetsnätverk Bergslagens styrgrupp beslutade att göra en uppföljande undersökning av hemtjänsten under våren Rapporten skall avrapporteras vid ett styrgruppsmöte Kommunstyrelsens arbetsutskott (KsAu) har under hösten tagit beslut om fortsatt medlemskap/deltagande i nätverket, men att projektledarskapet skall alternera beroende på undersökningsområde. Då nästa undersökning ligger inom socialnämndens område innebär det att socialnämnden skall tillsätta projektledare. Vid tidigare undersökningar genomförda av kvalitetsnätverk Bergslagen, har från socialnämndens sida förvaltningsekonomen och utredningssekreteraren deltagit. Förvaltningens förslag Förvaltningens förslag inför 2010 års uppföljning inom hemtjänsten är, att förvaltningsekonomen Inger Fendinge och utredningssekreterare Bengt Eriksson utses som socialnämndens projektledare. Adjungerande representant under utredningens gång är ansvarig VO-chef för hemtjänsten, Carina Edin i Säters kommun. Socialnämnden beslutar att, förvaltningsekonomen Inger Fendinge och utredningssekreterare Bengt Eriksson utses som socialnämndens projektledare för undersökning av hemtjänsten. att, adjungerande representant under utredningens gång är ansvarig Vo-chef för hemtjänsten, Carina Edin i Säters kommun. Delges: KsAu, Inger Fendinge, Bengt Eriksson, Carina Edin Justerande sign

9 Socialnämnden Sn 5 Dnr Sn 09/ Skrivelse avseende ekonomiskt bistånd till assistansbolag Ärendebeskrivning En skrivelse har inkommit till näringslivsenheten med ärendet Säters omsorgsnämnd förhindrar den fria konkurrensen. I skrivelsen ifrågasätts till rutiner för utbetalning av sjukersättning till personliga assistenter. Yttrande Marianne Trana, socialchef, har skrivit yttrande i ärendet. Yttrandet har översänts till avsändaren av inkommen skrivelse. Socialnämnden beslutar att, anta tjänstemannaskrivelsen som sin egen och att lägga ärendet till handlingarna. Delges: Ann Henriksson - Vo-chef för LSS-verksamheten Justerande sign

10 Sn 5 / Dnr: Sn 09/ SÄTERS KOMMUN SOCIALFÖRVALTNINGEN Säter Säters omsorgsnämnd förhindrar den fria konkurrensen. Dag som ovan inkom via E-post en skrivelse med rubricerade budskap till Näringslivsenheten. Avsändare är Britt-Marie Sälgström Skrivelsen innehåller ett antal påståenden om Socialnämndens verkställighet av personlig assistans. Uppgifterna saknar saklig grund och ska bemötas med faktiska förhållanden. Utdrag ur skrivelsen. 1) Citat- Det beror på att kommunerna enligt en enligt riksdagen fastslagen lag ska betala sjukersättningen till personliga assistenter om de är sjuka de första 14 dagarna, även de assistenter som är anställda i olika bolag och kooperativ och har brukare i vår kommun. Men Säters kommuns tjänstemän har visst fixat en egen lag och påstår att dom inte ska betala ut denna sjuklön. Det schablonbelopp som andra anlitar räcker inte till både lön till en assistent och en sjuklön samtidigt. En funktionshindrad upphör ju inte att ha behov av hjälp till sin dagliga livsföring bara för att en ordinarie assistent blir sjuklön - slut citat. Kommentar till det markerade genom understrykning. Det är helt korrekt att kommunen har ansvaret för att utge ersättning för sjukpenning till assistansordnare de första 14 dagarna. Detta gäller oavsett om det är assistansbolag eller brukaren själv som anordnar assistansen. En redogörelse för sjukdomstillfället måste lämnas in till kommunen för att verifiera de utökade kostnaderna för assistansanordnaren. Säters kommun betalar ut ekonomiskt stöd för personlig assistans enl 9 2 LSS med 223 kr/assistanstimme. I beloppet ingår kostnader för grundlön, ob-tillägg, semesterlön arbetsgivaravgifter samt övriga kostnader. I övriga kostnader ingår administration, arbetsledning och assistentomkostnader. Beloppet har sin grund i den avgift som regeringen har fastställt efter förslag från Försäkringskassan om ersättning för LASS. En uppräkning av ersättningen kommer att ske inför 2010 enligt Försäkringskassans förslag. Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

11 SOCIALFÖRVALTNINGEN Utdrag ur skrivelsen. 2) Citat- Säters kommuns omsorgsnämnd har infört som praxis att vägra betala ut sjuklön och driver diverse rättegångsmål i princip för alla brukare som har annan anordnare än kommunen i länsrätten nu. Det gör att de som är beviljade LSS och vill vara egna anordnare omöjligt kan vara det i Säters kommun och små assistansbolag eller kooperativ kan över huvud taget inte startas i denna kommun - slut citat. Kommentar till det markerade genom understrykning. Det är helt korrekt att Säters kommun med flera kommuner i länet har pågående ärenden i Länsrätt och Kammarrätt, vad gäller ekonomisk ersättning för utökade kostnader för sjuklön de första 14 dagarna. I de fall ansökan om ersättningen är korrekt och välverifierad görs en utbetalning. I de fall uppgifterna inte är tillräckliga eller saknar verifikation blir beslutet negativt, varpå assistansanordnaren får överklaga beslutet och ärendet vidarebefordras till Länsrätten. Den processen är helt i enlighet med regeringens direktiv att se över samhällets kostnader för insatser enligt LASS och LSS. Denna rättsprocess lägger inget hinder för den enskilde brukaren att anordna den egna assistansen eller anlita ett assistansbolag för verkställighet av den beviljade insatsen. Möjligheten att starta bolag eller bilda kooperativ kvarstår, men de ekonomiska vinsterna blir inte lika omfattande som tidigare. Säter För socialnämnden Marianne Trana Socialchef Postadress: Socialförvaltningen, Rådhuset, Säter Besöksadress: Rådhuset, Säter Tfn.vxl: Fax: E - post: Hemsida:

12 Socialnämnden Sn 6 Revidering av attestlista Ärendebeskrivning Attestförteckningen inom socialförvaltningens verksamhetsområden har reviderats. Attestförteckningen revideras två gånger per år och vid behov. Bilagor Bilaga Attestförteckning Socialnämnden beslutar att, fastställa reviderad attestförteckning daterad Delges: Ekonomikontoret Justerande sign

13 ATTESTFÖRTECKNING SOCIALNÄMNDEN Sn 6 / Kostnadsställe Aktivitet Beslutsattestant Ersättare 16 ** *** SOCIALNÄMNDEN Socialchef Utredningssekreterare/Socialkamrer SOCIALNÄMNDEN Ordförande i nämnden Vic Ordförande i nämnden PENSIONÄRSRÅD Sylvi Wilander Socialchef eller Utredningssekreterare FÖRVALTNINGS STAB Socialchef Utredningssekreterare Ordförande/Vic Ordförande IFO-KONTORET Eva Jondelius Eva Lundberg Utskänkning Anders Envall Eva Jondelius Budgetrådgivning Inga-Lena Nordh Bert Stabforsmo FÖREBYGG INSATSER Eva Jondelius Eva Lundberg INSATSER FÖR BARN Eva Jondelius Eva Lundberg OCH UNGDOM INSATSER FÖR VUXNA Eva Jondelius Eva Lundberg FAMILJERÅDGIVNING Eva Jondelius Eva Lundberg SOCIALBIDRAG Eva Jondelius Marit Olsson Eva Lundberg Susanne Norman Jonna Hansson BISTÅNDSENHETEN Sylvi Wilander Socialchef eller Utredningssekreterare ANHÖRIGCENTER Pia Rickemo Norman Sylvi Wilander

14 ATTESTFÖRTECKNING SOCIALNÄMNDEN Sn 6 / Kostnadsställe Aktivitet Beslutsattestant Ersättare FÖRSTÄRKT ANHÖRIGSTÖD Pia Rickemo Norman Sylvi Wilander ÖPPEN VERK ORDINÄRT BOENDE Sylvi Wilander Socialchef eller Utredningssekreterare ÄLDRE- OCH Socialchef Utredningssekreterare HANDIKAPPOMSORGEN Utbildning Susanne Östman GEMENSAMMA RESURSER Utbildning HSL Marit Raninen-Lundin Friskvård/Rehabilitering Susanne Östman TIME CARE Susanne Östman SÄBO ÄLDRE Stig Eriksson Socialchef eller Utredningssekreterare FÅGELSÅNGEN LiseLott Wiksell Stig Eriksson ENBACKAGÅRDEN Anna-Karin Broberg Stig Eriksson SKEDVIGÅRDEN Milka Reijonen Stig Eriksson BJÖRKGÅRDEN David Lindqvist Ann Henriksson eller Malin Persson MEDICINSKT UTSKRIVNINGSKLAR Sylvi Wilander Socialchef eller Utredningssekreterare KÖP AV PLATS SoL Sylvi Wilander Socialchef eller Utredningssekreterare SJUKVÅRD I SÄBO Gertzie Nilsson Ann-Charlott Gunnarsson ARBETSTERAPEUT/SJUKGYM Gertzie Nilsson Ann-Charlott Gunnarsson HJÄLPMEDEL Gertzie Nilsson Ann-Charlott Gunnarsson

15 ATTESTFÖRTECKNING SOCIALNÄMNDEN Sn 6 / Kostnadsställe Aktivitet Beslutsattestant Ersättare ADMINISTRATION LSS Ann Henriksson Malin Persson LSS/ DAGCENTER David Lindqvist Ann Henriksson eller Malin Persson GÄRDET ARBETSHANDLEDARE PSYK David Lindqvist Ann Henriksson eller Malin Persson GRUPPBOST TRASTGRÄND Malin Persson David Lindqvist eller Monica Johansson GRUPPBOSTAD KAPLANSVÄGEN Malin Persson David Lindqvist eller Monica Johansson GRUPPBOSTAD VRÅKGRÄND 7A Malin Persson David Lindqvist eller Monica Johansson GRUPPBOST KUNGSVÄGEN Malin Persson David Lindqvist eller Monica Johansson GRUPPBOST SIGGEBO Malin Persson David Lindqvist eller Monica Johansson KÖP AV PLATS LSS Ann Henriksson Malin Persson INDIVIDINRIKTADE SÄR- Ann Henriksson Malin Persson SKILDA OMSORGER ÖVRIG GEMENSAM VERK- Ann Henriksson Malin Persson SAMHET INOM SÄRSKILDA OMSORGER NATTPATRULL Carina Edin Marie Edvardsson LEDSAGARSERVICE Carina Edin Marie Edvardsson TRYGGHETSLARM Carina Edin Marie Edvardsson

16 ATTESTFÖRTECKNING SOCIALNÄMNDEN Sn 6 / Kostnadsställe Aktivitet Beslutsattestant Ersättare STÄDPATRULLEN Carina Edin Marie Edvardsson DAGVERKSAMHET Carina Edin Marie Edvardsson DEMENTA HEMTJÄNST GEMENSAMMA Carina Edin Marie Edvardsson * HEMTJÄNST SÄTER Carina Edin Marie Edvardsson * HEMTJÄNST GUSTAFS Carina Edin Marie Edvardsson HEMTJÄNST ST SKEDVI Carina Edin Marie Edvardsson SPT David Lindqvist Ann Henriksson eller Monica Johansson FK PERSONLIG ASS LSS David Lindqvist eller Ann Henriksson Monica Johansson LSS PERSONLIG ASS Monica Johansson eller Ann Henriksson David Lindqvist BOSTADSANPASSNING Anders Envall Socialchef RSMH Social chef Utredningssekreterare

17 Socialnämnden Sn 7 Återbesättning av tjänst inom äldreomsorgen Ärendebeskrivning Socialnämnden har två tjänster inom socialförvaltningen som ska tillsättas. Tjänsterna i Säters kommun Fr.o.m. T.o.m. Enbackagården 1 st 75 % tjänst tillsvidare 1 st 50 %tjänst tillsvidare Utbildningskrav: Omvårdnadsprogrammet eller liknande Socialnämnden beslutar att, återbesätta tjänsterna. Delges: Stig Eriksson, Anna-Karin Broberg, Susanne Östman Justerande sign

18 Socialnämnden Sn 8 Verksamhetsinformation Nya lokaler för HSL-verksamheten Upprustning av Fågelsångens lokaler och Öhlinska villan pågår. I avvaktan på att lokalerna i Öhlinska villan blir klara huserar sjuksköterskorna i Storhaga, gamla vårdcentralen. Nya lokaler för Arbetshandledarna Kommunen har sagt upp kontraktet avseende Stationshuset. Arbetshandledarna finns nu på Bergsgården. Lägesrapport avseende MAS-tjänsten Omreglering an MAS-tjänsten till 50 % MAS och 50 % sjuksköterska är nu klart. Träder i kraft Försäkring för politiker Samtliga politiker i Säter kommun är allriskförsäkrade. Lokaler som kan anpassas till äldreboende Enligt uppgift finns inte sådana lägenheter inom Säterbostäder. Beviljande av särskilt boende Den som beviljas ett särskilt boende erbjuds boende där det först blir ledigt. Om man har önskemål om annat boende får man flytta in där man blivit erbjuden i avvaktan på det önskade boendet. Man kan annars tacka nej men får då göra en ny ansökan om särskilt boende och hamnar då sist i turordningen, eftersom den som väntat längst först blir erbjuden plats när det blir ledigt. Socialnämnden beslutar att, lägga verksamhetsinformationen till handlingarna. Justerande sign

19 Socialnämnden Sn 9 Delgivningar Beläggning på Särskilt Boende för Äldre (SäBo) Ej verkställda SäBo-beslut Hemtjänststatistik Kostnader för utskrivningsklara t.o.m. november 2009 Fyllnadsval efter Mia Andersson (mp) i Sn Befolkningsutveckling 2009 RSMH Redovisning av medel ut de samlade fonderna Arbetsmiljöverkets information avseende grupp med personlig assistans INF 2008/42492 ärendet avslutat Arbetsmiljöverkets information avseende Fågelsången INF 2009/5116 ärendet avslutat Länsstyrelsens missiv Dnr avseende redovisning av kartläggning angående kommunernas samverkan med organisationer och föreningar Meddelandepärmen Patientnämnden protokoll Socialförvaltningens skyddskommitté protokoll Socialnämnden beslutar att, lägga delgivningarna till handlingarna. Justerande sign

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Socialnämnden 2012-11-07

Socialnämnden 2012-11-07 256 Delegationsbeslut... 2 257 Budgetuppföljning... 3 258 Rapport avseende ej verkställda beslut... 4 259 Revidering av socialnämndens reglemente... 5 260 s sammanträdesdagar 2013... 6 261 Granskning av

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-13

Socialnämnden 2013-11-13 256 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 5118-2013... 2 257 Yttrande avseende anmälan till JO (riksdagens ombudsmän) - Dnr 4860-2013... 3 258 Yttrande avseende anmälan till JO

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Socialnämnden 2015-05-07

Socialnämnden 2015-05-07 60 Samarbete med Kvinnojouren i Borlänge... 2 61 Länsstrategi för arbetet mot våld i nära relationer, människohandel för sexuella ändamål och prostitution i Dalarnas län... 3 62 Verksamhetsinformation...

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-03-21

Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kommunfullmäktige 2013-03-21 Kf 22 Månadens blombukett... 2 Kf 23 Verksamhetsinformation från Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten... 3 Kf 24 Ny motion om informationspolicy... 4 Kf 25 Ansökan om kommunal

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson

Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet. Gunnar Karlsson (C) Christine Andersson Socialnämnden 2014-01-21 1(17) Tid och plats Tisdagen den 21 januari 2014, klockan 08.30 12.30, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Daniel Jensen, ordf. (KD) Gunnar Karlsson (C) Christina Andersson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS

Deltagare under respektive informations- och beslutsärende. Justerande... Johan Schenström ANSLAG/BEVIS Plats och tid TORSDAGEN DEN 5 SEPTEMBER 2013, KL. 13.30-15:20 STADSHUSET SAL B Ledamöter och ersättare Beslutande Jacob Sandgren (S), ordf Mona Ström (V), 1:e v ordf Johan Schenström (M), 2:e v ordf Carina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) 2008-05-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (58) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1 Torsdagen den 15 maj 2008, kl. 08.00-17.30 ande Rita Poromaa (s), ordf. Iris Dimitri (v) Valborg Fältholm

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 (23) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 08:30-09:30, 13:00-14:30 Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s)

Läs mer