ELBRANSCHEN. Vattenkraften effektiviseras. Besök Elbranschens nätplats: OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 83 NR.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ELBRANSCHEN. Vattenkraften effektiviseras. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 83 NR."

Transkript

1 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 83 NR Vattenkraften effektiviseras Besök Elbranschens nätplats:

2

3 ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT Adress: Box Malmö Tel Telefax E-post Bankgiro Plusgiro Helårs - prenumeration (5 utgåvor): 233:- (inkl. moms) Ansvarig utgivare: Jörgen Dahlquist Ur innehållet i nr. 3/2012 ELBRUK Vi har fått ett av statsmakterna påbjudet och av elanvändarna tvångssubventionerat elöverskott. Kapacitetsutnyttjandet har därigenom blivit allt sämre. Detta i en tid när politikerna ständigt talar om effektiviseringar och förbättrat resursutnyttjande LANDSTRÖM I YSTADS HAMN Ystads hamn får nu fyra kajplatser där färjorna kan koppla upp sig på elnätet. Därmed minskas bullret och avgaserna från de dieseldrivna kraftverk som annars försörjer fartygen med el vid uppehåll i hamnen UPPGRADERING AV BERGEFORSENS KRAFTVERK Med det nya utskovet kommer ytterligare 1500 kubikmeter per sekund att kunna ledas förbi. Den nya dammluckan, 12 meter hög och 25 meter bred, blir en av Europas största. SUCCÉ FÖR FIE-STUDENTERNA Samtliga 17 från den 6:e kullen FIE-studenter i Luleå har fått anställning ute i industrin. Snacka om framgångsrik satsning! FÖRÄNDRINGAR I STAMNÄTSTARIFFEN Svenska Kraftnät har beslutat att höja effektavgiften och sänka energiavgiften från och med årsskiftet. DEBATT I ELBRANSCHEN Ebberöds bank i repris Allt beror på koldioxiden Vindkraft och säkerhet I redaktionen: Reinhold Andefors Jörgen Dahlquist Kjell Duberg Årgång 83 Tryckt hos Tryckfolket AB i Malmö ISSN: Omslagsfoto: Kjell Duberg Läs tidigare utgåvor på Elbranschens nätplats

4 SVENSK ELBRUKARFÖRENING Telefon/fax Svensk Elbrukarförening ek för, ELBRUK, är en intresse organisation för slutanvändare av elkraft. Genom att tillvarata elbrukarnas, slutanvändarnas, intressen på den omreglerade elmarknaden skall föreningen vara en motvikt till leve rantörsidans olika organisationer. Den skall bevaka och verka för att lagstiftarens intentioner med en konkurrensutsatt elhandel och en relevant granskad nätverksamhet förverk ligas. Medlemmarna, ca 25, är juridiska per soner och deras totala elförbrukning är mer än 10 TWh. Föreningen avger bl.a. remissyttranden över olika statliga utredningar eller rapporter som rör elmarknaden. Sedan hösten 1999 är föreningen också representerad i Svenska Kraftnäts Marknadsråd. LARS BLOMQVIST ELBRUK VID ELMARKNADENS OMREGLE - RING 1996 fanns det i landet en installerad generatoreffekt på ca MW och det talades mycket om en överkapacitet på MW och att något måste göras åt överskottet. Det åtgärdades också av kraftföre - tagen genom att några tusen megawatt lades i malpåse. Men det som egentligen hände måste ha varit att leveranssäkerheten sänktes, för ungefär samtidigt blev producenterna oroliga och började kräva av Svenska Kraftnät att de skulle säkra leveranserna av el vintertid genom att upprätta en s.k. effektreserv. Så skedde och kraftresurserna ploc - kades ur malpåsarna och den totala resursnivån blev snart återställd och har sedan fortsatt att växa för att nu vara uppe i nästan MW! Något tal om överskott hörs inte och kapacitetsökningen fortsätter med bl.a. vindkraftsparker i norra Sverige. Subventionerad överkapacitet 2 Vindsnurrorna kräver anslutningsnät Inom landet har vi därför nu gott om resurser för att producera den el vi behöver. Det har vi konstaterat i tidigare krönikor och baserar påståendet på officiell statistik. Det som inte syns där är att man också för varje vindkraftverk/-park har byggt en mängd mindre anslutningsnät som ska föra elen från snurrorna till de större näten. (För ögonblicket bortser vi från den där stamledningen som ska ta bort el-områdena och göra Sverige helt igen). Alla dessa vindkraftnät utnyttjas lika dåligt som vindkraft - verken själva. Och samma sak kommer att gälla näten för soloch vågkraft, bara med den skillnaden att de troligtvis kommer att utnyttjas ännu sämre. Beroende på storlek och läge ansluts vindkraftsanläggningarna/-parkerna till ett närlig - gande nät som i sin tur kan behöva förstärkas eller byggas ut och det gäller alla tre nätnivå - erna. Följden blir att kostnadsunderlagen för nätföretagens tariffer ökar och därmed tarifferna och när dessa konstrueras använder man sig av en kalkylränta som har varit, och är vill vi påstå, mycket diskutabel för en monopolverksamhet. Tariffen som anger vad nätkunder ska betala för att mata in eller ta ut kraft från nätet innehåller alla kostnader för att bygga, underhålla och driva elnätet fram till kundens inmatnings-/uttagspunkt, från stamnät till minsta lokalnät. Lokalnätet betalar till regionnätet för att få utnyttja det, och regionnätet i sin tur betalar till stamnätet för att få använda det. Inmatarna betalar mindre än slutanvändarna Kunder, eller abonnenter, på stamnätet är kraftproducenter som matar in kraft och regionnät som tar ut en tariff för inmatning av kraft och en för uttag. Stamnätstariffen är utformad så att den ger vissa incitament till var i landet produktion respektive användning av el bör placeras. Det är således dyrare att mata in kraft i norr än i söder, och omvänt för uttag och användning, allt i syfte att ge landet en god elbalans. Problemet är emellertid att incitamenten för denna balans mellan inmatning och uttag, i sig, är i obalans. Inmatarna, kraftproducenterna, betalar bara en dryg tredjedel av den totala stamnätskostnaden medan slut - användarna (via region- och lokal näten) betalar resten eller merparten. Den skeva fördelningen är svårförståelig eftersom det inte går att säga att producentens inmatning är viktigare än köparens uttag och bör gynnas. Kombinationen produktionskonkurrens och nätmonopol är elmarknadens janushuvud. Mer konkurrens och mindre monopol kan åstadkommas bl.a. genom att så mycket som möjligt av nätkostnaderna förs till den konkurrensutsatta delen av marknaden. Så sker om stamnätskostnaderna fördelas lika mellan producenter och nätföretag/användare. Det skulle öka producenternas kostnader men stärka deras incitament för ny produktion i söder medan det för kunderna skulle bli sänkningar över lag. Politiskt skapat överskott Vi har, och får, alltmer resurser på både produktions- och nät - sidan och det skapar ett av stats - makterna påbjudet och av el - användarna tvångssubventionerat överskott. Det vill säga ett av regeringen beordrat och allt sämre kapacitetsutnyttjande i en tid när man samtidigt från politiker och ansvariga myndigheter ständigt talar om effektivise - ringar och förbättrat resurs - utnyttjande. Från att vid ingången till en ny elmarknad ha varit ett land med kritiserad överkapacitet men bra kraftöverföring har vi utvecklats till ett land med ett ännu större överskott och ännu mera elledningar och kan ändå inte ge den sydligaste landsänden den el den vill ha. Det är dags för politiker och myndigheter att förklara det miljövänliga med resursslöseriet på elmarknaden eller göra något åt det.

5 Landström i Ystads hamn I HÖST INVIGER YSTADS HAMN världens största anläggning för landström. Satsningen är ett led i ambitionen att skapa en grönare hamn och innebär en investering på cirka 35 miljoner kronor för hamnens del. För fartygens del innebär anpassningen till landström en ytterligare investering i transformatorer och annat, en inves - tering på omkring fem miljoner kronor per fartyg. Satsningen betyder att Ystads hamn från och med i höst får fyra kajplatser där färjorna som trafikerar Ystad kan koppla upp sig på elnätet via en så kallad High Voltage Shore Connection HVSC. På så vis minskas såväl buller som avgaser från de dieseldrivna kraftverk som annars försörjer fartygen med elkraft vid uppehåll i hamnen. Både 50 och 60 Hz spänning Anläggningen är dimensionerad att leverera cirka 5 mega - watt i en spänning på volt. Det motsvarar elbehovet för ett litet villasamhälle på ca 500 hus. Unikt för anläggningen är att den klarar av såväl 50 som 60 Hz spänning, vilket innebär att rederierna slipper investera i frekvensomriktare när de anpassar sina fartyg. Med sitt strategiska läge på den svenska sydkusten spelar Ystads Hamn en viktig roll för transportsektorn och som leverantör åt det svenska närings - livet. Som en av de största färjehamnarna i Sverige är Ystad porten till såväl Bornholm som Polen och vidare ut i Central - europa. Färjorna har varit kännetecknande för staden sedan 1940-talet, då regelbunden trafik till Bornholm startade. På sträckorna Ystad-Bornholm och Ystad-Swinoujscie i Polen har passagerartrafiken haft en stadig uppgång sedan starten. Sveriges tredje största hamn Trots den internationella lågkonjunkturen blev 2011 ytterligare ett starkt år för hamnen med ökningar av antalet last - bilar, bussar, personbilar och passagerare. Totalt hanterades över 3 miljoner ton gods, fler än 1,7 miljoner passagerare och nästan fordon. Beräknat på antalet passagerare är Ystads hamn Sveriges tredje största efter Helsingborg och Stockholm. Kontakten som ansluts till fartyget är rejäl och väger cirka 23 kilo. Ett spel inne i kranen höjer och sänker kabeln till rätt höjd så att den ska kunna tas in genom fartygssidan. 3

6 BKAB Effektivisering i Bergeforsen Med järnväg och länsväg rakt igenom arbetsplatsen ska Norrbottens Bergteknik spränga loss kubikmeter berg i en trång miljö. Gångar av vulkaniskt material från Alnövulkanen och tidspress gör inte saken lättare. Ofta gäller försiktig och avancerad sprängning vid arbetet med det nya utskovet vid Bergeforsens vattenkraftverk. Ett utmanande prestigejobb, men det trivs vi med, säger Andreas Christofferson, ombud för Bergtekniks kontrakt. Bergeforsen Kraft AB vid Indalsälven ägs till 60 procent REPORTAGE: KJELL DUBERG av Vattenfall och till 40 procent av Eon. För ett par år sedan budgeterades 640 miljoner kr Nedströms. Grafiken visar det färdiga resultatet med en ny länsväg 331 över utloppen. Järnvägen går på toppen ovanför tunneln. För att få stabilitet i dammen och bra flöde från både gamla och nya utskoven separeras de av en pir. Den fylls upp av berg- och jordmassor från bygget. Man fyller upp till 115 meter och minimerar borttransporterna av material. Utloppskanalen efter tunneln består av jordschakt klätt med erosionsskydd. för en effektivisering och framtidssäkring av Bergeforsens vattenkraftverk nära Timrå. Kontraktet gick till Lemminkäinen som valde att anlita Norrbottens Bergteknik för merparten av sprängentreprenaden. Total byggtid för alla entreprenader blir Effektivare och säkrare kraftverk Några gånger sedan kraftverket byggdes 1955 har vattennivån höjts oroande mycket. År 2001 ökade den rekordartat och en översvämning som kunde ha tagit med sig hela kraftverket hotade. Med det nya utskovet kan ytter ligare kubik - meter/sekund ledas förbi och Nya utskovet sett från sydväst. Järnvägen närmast och väg 331 bakom. BKAB 4

7 High Bay LED High Bay LED är särskilt utformad för att ersätta konventionell belysning både inom- och utomhus. För zon 1, 2, 21 och 22. Kort ROI, payback tid Te ermostat för Ex-zon inställning. För zon 1 och 2. II 2 G Värmare för Ex-zon Kamflännselement med keramisk värmekropp inbyggd i ett kamrör. För zon 1 och 2. II 2 G Värme & belysning för Ex-zon Malux Sweden AB Cressall Resistors Experten på kraftmotstånd! CHS Controls erbjuder ett av världens bredaste sortiment av kraftmotstånd från Cressall Resistors, från några få watt upp till flera megawatt. Vi levererar helt kundanpassade lösningar och standardiserade konstruktioner för applikationer som Bromsmotstånd, självkylda och fläktkylda, för industri- och traktionsändamål Belastningmotstånd för batteri- och generatorprovning, lösningar för integration med reservkraftsaggregat Jordningsmotstånd för generator- och distributionssystem Filtermotstånd för HVDC överföringar, SVC anläggningar och kondensatorurladdning Oavsett behov, plats, driftsmiljö och applikation, Cressall har det kraftmotstånd som behövs. Prova oss - Besök CHS Controls AB Florettgatan 33, Helsingborg Tel , fax Alltid tillgänglig Always available - Alltid öppen! - Always open!

8 BKAB Kraftverket får nu en av Europas största dammluckor. Vid full öppning släpps kubikmeter vatten per sekund igenom. därför klarar man även det värsta tänkbara framtida scenario. Kraftverket blir också effektivare eftersom rätt vattennivå gör att man kan köra turbinerna med full kapacitet hela tiden. Den årliga produktionen av 735 Gigawattimmar el kommer att vara säkerställd. Projektet omfattar ett nytt utskov med en 400 meter lång kanal och en 60 meter lång tunnel. Den provisoriska väg 331 som anlades för att möjliggöra bygget ska när allt är klart ersättas med en ny 180 meter lång bro. Under utskovets byggtid håller kvadratmeter stål - spont undan vattnet. Det kommer att gå åt kubik - meter betong och kg massa till jetinjektering (800 kg/m). Den nya dammluckan blir 12 meter hög och 25 meter bred. Med vikten 140 ton blir det en av Europas största och avgjort Nordens största. Vid full öppning kan kubikmeter vatten per sekund släppas igenom. Dammluckan tillverkas av Gull - ängets Mekaniska i Örnsköldsvik och fraktas till Bergeforsen i delar. De tre befintliga dammluckorna ska renoveras när den nya är klar. Det finns i nuläget inga planer på att ersätta kraftverkets fyra Kaplanturbiner. Besvärlig logistik Det nya utskovet anläggs i bebyggt område med omfattande infrastruktur. Länsväg 331 och Ådalsbanan, en hårt trafikerad järnvägslinje, går rakt igenom arbetsplatsen och påverkar arbetet. Varje gång en salva ska gå måste vi kontakta SJ för att få skjuttider och Trafikverket för att stänga av länsvägen, berättar Birger Larsson, arbetsledare för Norrbottens Bergtekniks del av projektet. Hittills har vi skjutit vid 320 tillfällen. Vi ska ta loss totalt kvadratmeter fast berg. Dessförinnan har kubikmeter jord schaktats bort. Jobben måste av olika skäl många gånger ske med försiktig och avancerad sprängning. Gångar av vulkaniskt material från förhistorisk tid har resulterat i ett poröst berg som ställer till problem. Livsviktig spont Under byggnationen hålls älven borta av en stålspont förankrad med hammarband och dragstag som borras 25 meter ner i ber- Stålsponten förankras med hammarband och dragstag som borras 25 meter ner i berget. Stagen injekteras fast och dragtestas noggrant. Håller inte sponten blir det katastrof. 6

9 BKAB T.v. Energiomvandlaren har minskat vattnets framfart till 5 m/s när det går in i tunneln. Bilden t.h: Väg 331 till vänster korsar byggarbetsplatsen och måste därför ledas om. Infrastrukturen i området ställer höga krav på logistiken. get. Stagen injekteras fast och dragtestas därefter så att de verkligen sitter fast i berget och säkerställer spontväggen. Spontväggen sätts i fyra etapper, vi är nu inne på den tredje, förklarar Andreas. Vi ska ner ytterligare 2,5 meter för sista etappen. När vi är klara med vårt jobb ska vingar och spelhus gjutas vid fångdammen och en rekordstor dammlucka sättas på plats. Sponten rivs när allt är förankrat, gjutet, bultat och klart. Hösten 2014 ska projektet vara fullbordat. Från 22 till 5 m/s Intaget lutar mot dammluckan. När luckan öppnas glider vattnet ner på ett 30 meter långt skibord och tumlar därefter runt på en plan yta innan det faller vidare till nästa nivå. I slutet av skibordet byggs en luftningsanordning i form av två höga skorstenar som lugnar ner vattnet. Mitt i lutningen till nedströms vattennivå sprängs det för en 90 meter lång energiomvandlare som minskar vattnets rörelseenergi, Vattnets hastighet sänks från 22 m/s vid intaget till 5 m/s när det går in i tunneln. För att betonggjutningen på Birger Larsson, arbetsledare för Norrbottens Bergteknik, och Andreas Christofferson, ombud för Bergtekniks kontrakt vid Bergeforsen. I bakgrunden det blivande utloppet. Nedan: Nära kraftverkets utlopp ligger en av Sveriges största laxodlingar. För 200 kronor kan man köpa sig rätten att dra upp fem såna här fina fiskar. Vi har nu flyttat verksamheten till kursgården Hörsta skola Elsäkerhetsutbildning AMS-utbildning Nya ESA industri och ESA installation (ISA) Elbehörigheter Allmän behörighet Nya starkströmsföreskrifterna nu även på engelska Mälardalens ElsäkerhetsUtbildningar Hörsta skola, Kumla Tel , Fax E-post: 7

10 Husen i grannskapet har köpts loss. Men det allra närmast husets ägare föredrog att bo kvar. Till höger: Sprängarbasen Sven-Olov Pettersson, Norrbottens Bergteknik, dirigerar täckning med sprängmattor. Han ansvarar för riskbedömning och dimensionering av salvorna enlig den riskinventering och de mätvärden Nitro Consult har tagit fram. Efter varje salva kommer SMS från mätare som satts upp på intilliggande hus. Birger Larsson, Sven-Olov Pettersson och Andreas Christofferson. På bilden t.h. Kai Saarikivi, serviceingenjör, Lemminkäinen Sverige. Han berättade om vad som ska hända i projektet efter avklarat sprängningsarbete. De gamla utskoven ska renoveras så snart det nya är klart. Nuvarande fyra Kaplan - turbiner behålls och vattnet från dem kommer att fortsätta att bubbla upp här. anläggningens bottnar och sidor ska klara de stora krafterna från vattenmassorna krävs en omfattande borrning och dubbning. Betongarbetet utförs av Ellextre Entreprenad, Sunds - vall. BESAB svarar för bultsättning, ridåinjektering och sprutbetong. Inspekterbar tunnel En öppen kanal i stället för en tunnel hade varit betydligt enklare att bygga. Men tunneln är nödvändig för att skydda järnvägen ovanför både under byggtiden och när utskovet är i drift. I den 60 meter långa tunneln gäller försiktig sprängning och etappvis uttag så att inte järn - vägen skadas. Dessutom är berget väldigt sprött på sina ställen. Lemminkäinen skjuter de två första pallarna och vi den tredje. Eftersom tunneln blir 20 meter hög, nästan som ett berg rum, är det för sista pallen enklare och snabbare att gå in vertikalt med våra pallriggar, förklarar Birger och Andreas. Vid tunnelutloppet är det ungefär kubikmeter förskärning, från 112-metersnivån ner till 88. I somras stod man på 100 meter. Från övre spetsen ner till det djupaste blir det 56 meter. Tunneln kommer att få en anordning för avstängning så att underhåll och besiktning av energiomvandlare och tunnel ska vara möjlig. 8

11 EURO SAFETYLINE Ljusbågsskyddade arbetskläder enligt klass 2 (IEC ) Skyddsjacka stl Skyddshjälm med visir och hakskydd Skyddshandskar stl Skyddsbyxa stl Isolationsstövlar 18 kv stl Kontakta oss för mer information

12 Rapport: Rune Björnström FIEs ordförande Lars Skoglund, Sandviken, och förre ordföranden Sven-Åke Polfjärd, Norrköping, kommer att medverka vid Yrkes - högskolans examenshögtid den 14 december Succé för FIE-studenterna Att den 2,5 åriga El & Automationsutbildningen vid Yrkes - högskolan i Luleå blivit en formidabel succé bevisades än en gång. Vid uppföljning sex månader efter examen för den 6:e omgången visar det sig att samtliga 17 som tog examen hade anställningar hos konsultföretag och el-entreprenörer. Yrkeshögskolan (tidigare KY) i Luleå startade hösten 2001 och har hittills examinerat ca 100 elingenjörer. Ytterligare två omgångar är nu igång varav den ena (7:e) omgången (19 studenter) tar examen den 14 december Vid examen kommer FIE att representeras av ordförande Lars Skoglund och styrelseledamoten och förre ordföranden Sven-Åke Polfjärd som också har deltagit i samt liga sex tidigare examens - hög tider vid Yrkeshögskolan i Luleå. Förändringar i stamnätstariffen Svenska Kraftnäts styrelse har beslutat att höja effektavgiften och sänka energiavgiften från och med den 1 januari STAMNÄTSTARIFFEN består av två avgifter en effektavgift och en energiavgift. Energiavgiften som ska täcka kostnaderna för överföringsförlusterna på stamnätet sänks med 9,0 procent i elområde 1 och 2, med 9,8 procent i el - område 3 och med 7,8 procent i elområde 4. Anledningen är att upphandlingen av förlustel gjorts till ett lägre pris. Effektavgiften som ska täcka Svenska Kraftnäts kostnader för att förvalta och bygga ut stamnätet höjs i genomsnitt med 6,3 procent. Stamnätstariffens övergripande utveckling överensstämmer i princip med vad Svenska Kraftnät aviserade i investe - rings- och finansieringsplanen för år och ryms inom den intäktsram som Energimarknadsinspektionen har föreslagit. Stamnätstariffen utgör en mycket liten del av den totala nätavgiften. De beslutade förändringarna motsvarar i genomsnitt en höjning i storleksordningen 0,1 öre per kwh för en vanlig elkund, säger Svenska Kraftnäts generaldirektör Mikael Odenberg. 10

13 DEBATT I ELBRANSCHEN Ebberöds bank i repris JUST NU går det en konkursvåg över världen bland s.k. gröna energibolag. Man har satsat stort och alldeles för tidigt på teknik som inte är färdigutvecklad. Enorma subventioner har delats ut av myndigheter som bländats av glädjekalkyler. Nu har många länder inte längre råd att subventionera och bubblan spricker. Uppgifter i tidningar världen runt är föga uppmuntrande. Men det är viktig information. Enligt The Washington Times sattes president Obamas skötebarn, solcellsföretaget Solyndra, i konkurs i slutet av Obama beviljade 2009 bolaget ett skattefinansierat stimulans - lån på 535 miljoner dollar. I samma veva 2009 avsatte Obama-administrationen ungefär 90 miljarder dollar i stimulansbidrag till gröna initiativ som skulle skapa gröna jobb. Resultatet blev i en del fall katastrofalt: SunPower fick 1,5 miljarder dollar och permitterar nu för fullt. First Solar gör detsamma. Al Gore har med stor förlust nu sålt alla sina 1,1 miljoner aktier i företaget. Solyndra fick 535 miljoner dollar, nu konkurs. Ener 1 fick 118,5 miljoner, nu konkurs. Evergreen Solar i konkurs med miljonskulder. SpectraWatt i konkurs. Beacon Power fick 43 miljoner dollar, nu konkurs. Abound Solar, 400 miljoner, konkurs. Amonix, i konkurs med låne - skulder på bara 5,9 miljoner. Babcock & Brown (ett australiskt företag) fick 178 miljoner, nu satt i konkurs. A123 Systems fick 279 miljoner för att tillverka batterier till elbilar och har i princip lagt ner verksamheten. Solar Trust for America fick en lånegaranti på 2,1 miljarder dollar och är nu konkursmässigt. Nevada Geothermal, som fick 98,5 miljarder i lånegaranti varnar för ekonomiska problem. Man kan ju bara tänka sig vad dessa pengar skulle ha räckt till. Energibesparade infrastruktur, moderniserande nät, forskning m.m. De kunde bland annat ha finansierat utvecklingen av en bekymmersfri LFTR-reaktor som destruerar använt kärnbränsle och drivs med torium. Tekniken finns sedan 1954 men behöver utvecklas med nutidens betydligt bättre material och teknik. Men vem tjänar på att ge mänskligheten bekymmersfri och billig energi, tycks man resonera. I Värmlands Folkblad ( ) kan man läsa om stora bekymmer för Vindpark Vänern Kraft AB som invigdes Ett verk står stilla, två går knackigt. Hittills i år har VVK gått sex miljoner kronor back. Ägandet är till stor del kommunalt och skattebetalarna kommer till sist att få stå för fiolerna. Parken står nu inför omfattande reparationer. WinWind som installerade verken och skulle ha svarat för reparerationerna har gått i konkurs och lämnat ägarna i sticket. Eventuellt måste fyra av fem växellådor bytas ut. Och än värre blev det för några veckor sedan när fem av de sju verken som då inspekterades visade sig ha skador och vara i behov av reparation. Vid invigningen 2010 kunde man läsa följande euforiska uttalande: Vindpark Vänern är den enda i världen i en stor insjö (innanhav). Projektet kan få stor betydelse för efterföljare. Mot den bakgrunden, och för att särskild teknisk utveckling krävdes, bidrar Energimyndigheten med 40 miljoner kronor. Där rök alltså ytterligare 40 miljoner av skattebetalarnas pengar. Dessutom har Karlstads kommun, som har skurit ner på skolor, äldrevård och sjukvård, satsat över 100 miljoner kr på att miljö- och klimatutbilda sina anställda under de senaste fyra åren! Hm O2 står bakom ungefär en femtedel av den vindkraft som uppförts i Sverige fram till i dag. Man marknadsför för - 11

14 DEBATT I ELBRANSCHEN föriskt sina vindkraftsandelar på följande sätt: Vid utträde återbetalas dina vindandelar. Men O2 riskerar med rådande priser att gå i konkurs och inga andelar kommer att betalas tillbaka. Man borde snarare skriva Om O2 inte går i konkurs så kommer dina vindkraftsandelar att betalas tillbaka. Det skulle nog mana till en viss försiktighet hos den potentielle köparen. Storbritannien ligger illa till med skenande energipriser. Landsbygden är nedlusad av vindkraftverk och man har en mängd fossileldade kraftverk som måste stängas snart på grund av ålder. Den nye miljöministern Owen Paterson går ut hårt mot vindindustrin. Gröna subventioner i sovjetstil bör skrotas, säger han. Vind - industrin borde stå på egna ben i stället för att jämt och ständigt tigga pengar från staten. Och han verkar få ett visst stöd från energiminister John Hayes. Englands storartade planer på ytterligt kostsam havs - baserad vindkraft i stor skala tycks rinna ut i sanden. Aktiekursen i danska Vestas, världens största vindkraftstillverkare låg på 700 danska kronor Den ligger nu på 34 kronor. Bolaget har fått mer än 50 miljoner dollar i bidrag men måste i år dra ner med mer än 800 jobb i USA och Kanada, och kanske 800 till längre fram. Fredspristagaren Al Gores bolag, Generation Investment, har sålt ut det mesta av sina gröna aktier enligt officiella siffror från amerikanska finansinspektionen SEC. Bolaget investerar inte längre i Climate Solutions Fund och har släppt medlem - skapet i Sierra Club. Vidare har samtliga 1,1 miljoner aktier i solenergibolaget First Solar sålts. De första aktierna köptes på kursen 130 dollar, försäljningen gav nu dollar. I Gores portfölj ser man också minskat innehav i: SMA Solar, Tyskland: - 57 procent senaste året. Sun Tech Solar, Kina: - 82 procent senaste året. Meyer Burger, Tyskland: -49,6 procent senaste året. EcoSynthetix: - 60 procent sedan förra sommaren. I stället satsar Gore på aktier i bland annat Amazon, ebay, Colgate och aktier i Kina. Knepigt nog också i Qanta som sysslar med gasledningar för hydraulic fracturing (fracking), något som han troligen bekämpar. Den massiva försäljningen av gröna aktier talas det tyst om i bolagets 20-sidiga färgglada prospekt. Där skrivs det mest om vikten av att bekämpa den hemska koldioxiden. På Teneriffa ser man många vindkraftverk och man kan läsa broschyrer om hur grön ön är. Tittar man närmare på elproduktionen finner man att elen nästan uteslutande kommer från öns värmekraftverk som drivs av importerad olja. Förnybar teknik för att ställa om finns redan, får man ofta höra från entusiaster för grön energi. Frågar man vad det är får man oftast svaret sol och vind. Tyvärr får nog världen dras med olja, kol och kärn kraft ytterligare en tid. Om en ekonomiskt rimlig förnybar teknik existerade varför skulle då inte Tyskland, ett land med stora energiproblem, använda sig av den. I stället bygger man fler kol- och gaskraftverk efter beslutet att kärnkraften ska reduceras. Allt fler fossila verk krävs också för att balansera soloch vindkraften. Tyskarna dignar under bördan av sina soloch vindsubventioner, och tvingas nu sänka dem. Då blir det plötsligt ingen lönsam historia. Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara minst lika stor som elanvändningen. Annars slutar elsystemet att fungera och det blir elavbrott. Ilsken gubbe i gnällbältet Ställverksutrustning ASEA/ABB. Brytare kv. Utrustning från 1960-talet till 2000-talet. Stenator AB Billstabågen 5, Västerås. Tel , fax För ytterligare information: 12

15 DEBATT I ELBRANSCHEN Lars Alström och Doris Norrgård som kallar sig miljöaktivister visar den snabba avsmältningen av havsisarna på Nordpolen. Allt beror på koldioxiden DET HAR BLIVIT 0,8 GRADER varmare på jorden under de senaste 100 åren. Naturskyddsföreningens två inbjudna miljöaktivister Doris Norrgård och Lars Alström visste också varför det har blivit varmare efter att ha läst och översatt Lester R. Browns bok Plan B. Paret föreläste på Stadsbiblioteket i Västerås för ett 30-tal intresserade åhörare och de redogjorde för jordens fortsatta uppvärmning och civilisationens undergång om vi fortsätter business-asusual. Allt beror på koldioxiden, industrialismen och finansen som strävar efter ständig tillväxt. Som bevis anfördes den extrema värmeböljan 2010 i Ryssland och den rekordstora översvämningen samma år i Pakistan och norra ishavets sommaris som blir allt mindre för varje år. De ställde frågan: Hinner vi stänga alla kolkraftverk innan Grönlands istäcke kollapsar? Nu ska vi försöka reda ut begreppen i argumentationen. De refererar till extremväder GUNNAR BJÖRKLUND VÄSTERÅS under ett år. När vetenskapen talar om klimat rör det sig om perioder på minst 30 år. Is - havets isar har inget direkt samband med Grönlands glaciärer som smälter något snabbare än tidigare. Grönland har två miljoner kubikkilometer is och bortsmältningen är 180 kubikkilometer per år och om avsmältningen skulle vara lika stor varje år tar det år innan Grönland blir isfritt och då har vi troligen en ny istid om klimatet följer tidigare cykler med en istidsperiod på dryga år med mellanliggande korta värmeperioder. Norra ishavets havsisar påverkas i första hand av havsströmmarna och inte direkt av jordens temperaturhöjning. På stenåldern hade vi här uppe i Norden medelhavs - klimat och för år sedan blommade Sahara. Från år 1100 och fram till 1900-talet 13 hade vi Den Lilla Istiden som kulminerade under 1690-talet då Golfströmmen vände vid Norges sydkust och packisen låg hela året om runt Island. Var det bristen på koldioxid i luften som var orsaken till den tidens bistra klimat? Någon frågade Doris och Lars om det finns någon mer faktor som kunde tänkas på - verka klimatet än koldioxiden. Jovisst, jordaxelns varierande lutningsvinkel mot solen kunde ha viss inverkan. Inget nämndes om vattenångans betydelse som grovt räknat står för 20 graders växthusvärme och de närmare 100 andra växthusgaser som står för de resterande 10 graderna medan koldioxiden svarar för 3-4 grader. I november 2011 kom en ny rapport från FN och dess IPCCorganisation. Där går det att läsa om klimatets variationer på sidan 9. Människans inflytande på klimatet är liten jämfört med klimatets naturliga variationer. Denna lilla passus i rapporten bör ge alla en tankeställare om den kovändning som FN:s klimatexperter har gjort. En annan fråga till Lars var vilka synpunkter han har om kärn kraftsrektorer generation 4. Där medgav Lars att generation 4 är en intressant lösning på energi problemen men kontrade med att Margaret Thatcher bjöd ut Storbritanniens samt - liga kärn kraftsverk till försäljning för en krona men inga spekulanter hörde av sig. Det senare var ytterligare ett exempel på argumentationstekniken som föreläsarna använde. Lars och Doris är övertygade om att räddningen för civilisationen är vindkraft och solenergi. Där kan vi konstatera att många vindkraftverk i Sverige i dag hotas av konkurs eftersom det krävs ett pris på öre/kwh för landbaserade verk och upp till 1 kr för havsbyggda för att de ska överleva men det rörliga elpriset har legat på 11 till 12 öre/kwh. Den svenska kärnkraften behöver mellan 17 och 25 öre/kwh för att täcka alla kostnader inklusive avgifter och slutförvaring av avfallet. Politiker och folk tycks tro på vad som helst om klimatet bara det verkar tillräckligt otroligt.

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT

ELBRANSCHEN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 2 2008 ITAIPU-PROJEKTET LÖSTE TVÅHUNDRAÅRIG GRÄNSKONFLIKT Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu KRITIK MOT KLIMATBEREDNINGEN STARKT FOLKPARTISTÖD

Läs mer

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 4 2010. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu

ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 4 2010. Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 4 2010 Besök Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu KURSER 8ELKVALITET OCH TERMOGRAFI Praktisk elkvalitet Vad är elkvalitet och vilken mätmetod

Läs mer

PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN. Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 3 2008 PER-OLOF ERIKSSON INDUSTRIMANNEN SOM VÅGADE SVÄRA I KYRKAN Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu STÅR SNURRORNA PÅ LILLGRUND FÖR

Läs mer

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 1 2008 Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu PÅVEN FÖRDÖMER KLIMATHYSTERIN KOMMUNER OCH LANDSTING VILL HA KÄRNKRAFT FIEs VÅRMÖTE: FRAMTID

Läs mer

ELBRANSCHEN. 25 år. i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi i Örebro

ELBRANSCHEN. 25 år. i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi i Örebro ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 81 NR. 2 2010 Följ debatten på Elbranschens nätplats: www.elbranschen.nu 25 år i elkvalitetens tjänst Elbranschen har besökt Per Halvarsson och Trinergi

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1

1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 26 Nr 1-2011 1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1 I DETTA NUMMER bl.a: Småskalig vattenkraft under attack sid 4 Jas Gripens styrsystem

Läs mer

Barsebäck. Vårvintern 2004.

Barsebäck. Vårvintern 2004. Nr. 1 mars 2004 Barsebäck åter i drift Efter den bränsleskada som gjorde att Barsebäcks ledning den 1 februari beslutade att koppla bort reaktorn från elnätet är Barsebäck sedan den 16 februari åter i

Läs mer

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan

tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan Tidningen:el tidning från ditt lokala elföretag Nummer 3-2009 årgång 63 EGEN EL Allt fler vill producera själva Elektrisk stämning på DN-galan hej då, nummer glödlampan! 3:2009 säkrare elnät SKIPPA STANDBY

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION.

Björn Dählie 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN. Det är dags att komma ifatt resten. av EU. Hela programmet HISTORIEN OM. SVENSK. ELPRODUKTION. Hela programmet 14 15 SEPTEMBER STOCKHOLMS- MÄSSAN Det är dags att komma ifatt resten av EU. Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi sid 2 Foto: Robban Andersson, Scanpix Distribueras med Dagens

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

ELBRANSCHEN URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu

ELBRANSCHEN URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu ELBRANSCHEN OBEROENDE ELTEKNISK TIDSKRIFT ÅRGÅNG 79 NR. 4 2008 URANRUSCHEN HAR BÖRJAT! Besök Elbranschens webbplats: www.elbranschen.nu BASINDUSTRIN VILL BYGGA EGEN KÄRNKRAFT HAPARANDA VÄLKOMNAR FINSKT

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

OVÄDRET DRABBADE NÄTET

OVÄDRET DRABBADE NÄTET ENERGIBRANSCHEN FÖRÄNDRAS. Jag är övertygad om att framtiden bland annat kommer att innebära mer inflytande för kunderna. SIDAN 2 Anneli Sjömark, vd, Luleå Energi EN TIDNING FRÅN LULEÅ ENERGI Nr 1 2015

Läs mer

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND

HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND 3/2011 HAVSBASERAD VINDKRAFT PÅ ÅLAND FYRA FRÅGOR TILL LANDETS VINDKRAFTS- SAMORDNARE KINESISK VINDKRAFT VIND TA TILL VARA KRAFTEN: HELA PROGRAMMET VINDEL I SVERIGE INDUSTRI MARKNAD BRANSCHFRÅGOR ELMARKNAD

Läs mer

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen?

Ljusets hjälte efter stormen. »Nu kan du få elavtal med timvis mätning« Varför inte satsa på jobb i energibranschen? helgmys Bubbel i egen badbalja skapar helgmys hemma hos familjen Sellfors. sidan 10 experiment»nu kan du få elavtal med timvis mätning«energi sparexperiment en framgång, säger Melina Frigyesi på E.ON.

Läs mer

Klättrare på hög höjd. »Fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.« Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården

Klättrare på hög höjd. »Fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.« Nedgrävda elledningar har gett trygghet på gården vågkraft Världens största vågkraftspark ska byggas på västkusten med början 2012. sidan 7 eltrygghet»fredagsmys! Så mycket får du för pengarna.«elnätsföretagen fortsätter satsa miljarder för att trygga

Läs mer

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om

Nya Kiruna. »Svenskar vill satsa mer på solkraft« Solsatsande bröder producerar egen el. Rekordprojekt när elen dras om utbildning Eleverna på Åsbro kursgård lär sig om el under realistiska förhållanden. sidan 8 shopping»svenskar vill satsa mer på solkraft«drygt 25 000 besökare om dagen hjälper till att värma varuhuset

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm

En bekvämare vardag. Nr 2-2012. Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 2-2012 Peter och Gunnar, två av alla på Söderhamn NÄRA som arbetar för att göra din vardag bekväm 2

Läs mer

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus s 4. Energismartast i Europa!

Ny golfbil går på el. s 8. Smart stadsdel på Djurgården. Sveriges första elbil. Spillvärme värmer hus s 4. Energismartast i Europa! Tidningen:el e n t i d n i n g f r å n N u m m e r 1-2 0 1 0 å r g å n g 6 4 9 TESTa ENErgikalkylEN! s 8 Ny golfbil går på el 12 Smart stadsdel på Djurgården 16 Sveriges första elbil Spillvärme värmer

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället

Corporate Responsibility. vem bryr sig? Om vår roll i samhället Corporate Responsibility vem bryr sig? Om vår roll i samhället 2 Corporate Responsibility Innehåll Jag kompromissar inte om jämställdhet 4 Håkan Buskhe, E.ON Nordics nye koncernchef, ger raka svar. Mångfald

Läs mer