E.ON Vattenkraft. Vattenkraft. Den förnybara energin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E.ON Vattenkraft. Vattenkraft. Den förnybara energin"

Transkript

1 E.ON Vattenkraft Vattenkraft Den förnybara energin

2 2

3 3 E.ON Vattenkraft E.ON Vattenkraft ansvarar för all vattenkraftverksamhet inom E.ON Nordic-koncernen. Produktionen sker i 76 hel- och delägda vattenkraftverk, som är lokaliserade från Lycksele i norr till Kristianstad i söder. Kraftverken har en samlad effekt på cirka MW och producerar ett normalt år cirka 8 TWh. Antalet anställda är cirka 125. Huvudkontoret ligger i Sundsvall.

4 4 En förnybar energikälla Solens värme får vatten på marken, i sjöar, älvar och hav att av dunsta och stiga uppåt, för att sedan kondenseras när luften blir kallare på högre höjd och bilda moln. Molnen ger sedan nederbörd i form av regn eller snö. Avdunstningen är störst i södra Sverige och minst i fjällområdena, där den största delen av nederbörden kommer i form av snö. Snön smälter under våren och rinner ner till vattendragen. En del av vattnet samlas i magasin för att, främst under den följande vinterperioden, användas i kraftverken. Allt upprepas år efter år med vissa variationer för mängden nederbörd. Man talar om torrår, normalår och våtår.

5 5 Vattenkraft och miljö All elproduktion påverkar miljön i någon form, det gäller även vattenkraften. Den största miljöpåverkan sker lokalt i samband med att ett vattendrag byggs ut för kraftproduktion. Miljöpåverkan från driften av vattenkraftverk är betydligt mindre. Vattenkraften bidrar till en global miljönytta genom att producera förnybar, nästan helt utsläppsfri el. Att utnyttja den befintliga vatten kraften på bästa sätt är därför viktigt ur ett miljöperspektiv. E.ON genomför därför ett flertal upprustnings- och effektiviseringsprojekt i befintliga kraftverk. För att ytterligare minska miljöpåverkan från våra anläggningar arbetar vi aktivt med teknikutveckling, som förbättrar miljöprestandan och minskar riskerna för hälsa och miljö. Vi byter ut mineralolja till syntetisk ester, som är en nedbrytbar miljöanpassad olja för såväl smörjning som hydraulsystem, vi går över till att använda vatten i hydraulsystemen istället för olja och byter oljesmorda löphjul till oljefria. En annan åtgärd som successivt genomförs i våra kraftverk är övergång till högtryckshydraulik som kraftigt reducerar mängden olja, ofta med så mycket som 90 procent och därmed minskar miljöriskerna. Vi gör både egna och oberoende externa revisioner för att säkerställa att vi lever upp till våra egna och omvärldens krav. Vårt arbetssätt är certifierat enligt ISO Olika mätetal och system hjälper oss att förebygga och minska miljöpåverkan, risker och olyckor. Vi har flera frivilliga överenskommelser om olika miljöåtgärder i de utbyggda vattendragen till fördel för natur-, sportfiske- och friluftsintressen. I exempelvis Mörrumsån, som är ett av landets mest populära sportfiskevatten, har omlöp byggts förbi två kraftverk och därmed tillgängliggjort stora reproduktionsområden för vandringsfisk. I samarbete med Falkenbergs kommun har vi initierat ett forskningsprojekt, som leds av forskare vid Karlstads universitet och syftar till att förbättra förutsättningarna för ålen i Ätran. Fiskvägarna som byggts i Mörrumsån, vid Hemsjö övre och nedre kraftverksdammar, är ett bra exempel på när miljöhänsyn och elproduktion går hand i hand. De kom till stånd genom ett samarbete mellan E.ON, Fiskeriverket, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen i Blekinge. Fiskvägarna har gjort att reproduktionsområdet för lax och havs öring utvidgats avsevärt. Vattenkraftproduktionen i de aktuella kraftverken anpassas också för att underlätta laxen och öringens upp- och nedvandring.

6 6 Framtidens kraftslag De flesta är idag överens om att klimatfrågan är en av de största utmaningarna för vår planet. Att producera förnybar el utan utsläpp av koldioxid är en viktig del av klimatarbetet, och här är vattenkraften värdefull. Utsläppen av bland annat koldioxid påverkar klimatet och en stor andel av jordens CO 2 -utsläpp kommer från energisektorn. Minskade utsläpp och en global omställning av energisystemen är nödvändig för att bryta den negativa utvecklingen. Ju mer el som produceras från vattenkraft desto mindre el behöver produceras från källor med större miljöpåverkan, som till exempel olja och kol. Därför är det viktigaste miljöarbetet att se till att vattenkraftverken är i bra skick och kan producera så mycket el som möjligt. E.ON satsar därför på att effektivisera befintliga vattenkraftverk där det är möjligt. Genom att till exempel byta gamla turbiner mot nya, eller sätta in ytter ligare turbiner, används vattnet effektivare. Elproduktion och reglerförmåga ökar utan att påverka miljö belastningen. Den ökade reglerförmågan förbättrar dessutom förutsättningarna för en storskalig utbyggnad av vindkraften. Detta är ett viktigt bidrag för att nå nationella och internationella miljö- och klimatmål.

7 7

8 8 Så fungerar det Vattenmängden i älvarna och landskapets höjdskillnader skapar förutsättningar för vattenkraftverk. Vattendrag som är bäst lämpade för kraftproduktionen har antingen hög fallhöjd eller stort vattenflöde. Energin som kan utvinnas ur ett vattenkraftverk står i direkt förhållande till fall höjden och vattenmängden. Därför är det också lätt att förstå varför den största andelen vattenkraft produceras i de norrländska älvarna. Vattenkraftproduktion innebär vanligtvis att älven regleras. Vattnet som krävs för elproduktion lagras i vattenmagasin och kan användas i exakt den mängd som behövs för stunden

9 9 1 Vattnets lägesenergi utnyttjas för elproduktion. Energi och effekt När vattnet släpps på turbinen faller det nedåt genom en tilloppstunnel eller trycktub. Vattnets tyngd och rörelse får turbinen och generatorn att rotera. Lägesenergi omvandlas till rörelseenergi. Generatorn omvandlar rörelseenergin från turbinen till elektricitet. Utloppstunneln leder vattnet tillbaka till älven. Från generatorn förs kraften ut till en transformator där den transformeras upp till en hög spänning innan den distribueras ut till kunderna via stora kraftledningar och med små förluster vid överföringen. Energi kan inte förbrukas eller förstöras, utan bara omvandlas till andra energiformer. Energi kan exempelvis mätas i kilowattimmar (kwh). Energi per tidsenhet benämns effekt. Effekt kan mätas i watt (W). För att få fram den totala energianvändningen multiplicerar du effekten med tiden. Exempel: en spisplatta som har effekten watt (en kilowatt) och är påslagen en timme har förbrukat en kilowatttimme (kwh) elenergi. Volt och Watt V (volt) anger den elektriska spänningen. kv (kilovolt) volt. W (watt) anger effekt (energi per tidsenhet). kw (kilowatt) watt. MW (megawatt) watt. GW (gigawatt) watt. TW (terawatt) watt. 1 kwh (kilowattimme) 1 kilowatt under en timme. 1 MWh (megawattimme) kilowattimmar. 1 GWh (gigawattimme) kilowattimmar. 1 TWh (terawattimme) kilowattimmar.

10 10 Vattenkraften balanserar elsystemet Vattenkraften är inte bara förnybar och utsläppsfri, den spelar också en viktig roll för balansen i elsystemet. El kan inte lagras utan produceras i samma ögonblick som den används. Förbrukningen av el är inte jämnt fördelad utan varierar mycket. Efterfrågan på el har både ett snabbt och ett långsamt förändringsmönster. De långsamma förändringarna av energibehovet påverkas av stora industrier, konjunktursituation och årstid. De snabba variationerna är kopplade till samhällets aktiviteter vid olika tider under dygnet eller plötsliga förändringar i produktionsapparaten, exempelvis driftstopp i ett kärnkraftverk. De ständiga variationerna i elförbrukningen måste följas upp av motsvarande variationer i elproduktionen. Det klarar vattenkraften av. Regleringen är möjlig eftersom vattnet går att lagra. Under snösmältningen på våren och försommaren sparas stora mängder vatten i vattenmagasin. Magasinen tappas sedan under de delar av året då vattentillrinningen är liten och elbehovet stort. Man kan därför säga att vattenkraften har två roller. Den ena är att producera energi på ett säkert och tillfredsställande sätt. Den andra rollen är att i varje ögonblick producera rätt mängd energi i förhållande till efterfrågan. I ett framtida energisystem, där fossilt bränsle allt mer ersätts av förnybar energi, spelar vattenkraften en viktig roll. Magasinen i en älv gör att vattenflödet jämnas ut över året. Därför blir det färre översvämningar i en reglerad älv. Stora regnmängder på hösten kan dock ge höga vattenflöden även i reglerade älvar. Vattendomar reglerar hur kraftbolagen ska köra kraftverken, till exempel hur magasinen får utnyttjas. Förbrukning Årsvariationer Milj. kwh/vecka Förbrukning Dygnsvariationer Vintertid Sommartid Sommartid behövs mindre el än på vintern. Vintertid är behovet av el störst Maj Juli Sept Nov Jan Mars Kl Årsproduktion TWh, Sverige normalår (65)

11 11 Dammsäkerhet För att utnyttja fallhöjden i ett kraftverk behöver fallhöjden längs en älvsträcka samlas ihop med hjälp av dammbyggnader eller tunnelsystem. Dammbyggnaderna kan variera i höjd och byggnadssätt. De är konstruerade för att vara ytterst stabila, till exempel är dammarnas luckor byggda för att klara extrema vattenflöden. De svenska dammarna är bland de säkraste i världen. Merparten är byggda på svenskt urberg. I Sverige har vi lång erfarenhet och ett stort byggtekniskt kunnande när det gäller vattenkraft och konstruktion av dammar. Tillgången till omfattande hydrologisk statistik spelar också en väsentlig roll för dammsäkerheten. Inom branschen finns gemensamma riktlinjer för hur dammsäkerhetsarbete ska bedrivas. Svenska Kraftnät är den myndighet som har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning gällande dammsäkerheten i Sverige. Länsstyrelserna ansvarar för det operativa tillsynsarbetet. Dammarnas status kontrolleras på flera olika sätt, allt ifrån veckovis rondering till så kallade fördjupade dammsäkerhetsutvärderingar, FDU. En FDU är det mest kvalificerade steget i E.ONs dammsäkerhetsprogram och genomförs vart 15, 24 eller 30 år, beroende på dammens karaktär. I en FDU görs genomgripande analyser av dammsäkerheten, ända ned till förutsättningarna för dammens konstruktion. I våra större dammar har vi dessutom bevakningssystem som kontinuerligt mäter exempelvis rörelser och läckage. För att säkerställa att vårt dammsäkerhetsarbete håller högsta internationella klass genomförs även granskningar där oberoende specialister från hela världen synar vårt dammsäkerhetsarbete. Dammarnas konstruktion, övervakningsoch kommunikationssystem, underhåll, beredskapsplaner samt E.ONs organisation och kompetens inom dammsäkerhetsområdet granskas då grundligt. E.ON gör kontinuerligt omfattande investeringar inom dammsäkerhetsområdet. Under perioden 2010 till 2015 investeras cirka 2,5 miljarder kronor för att bibehålla och förbättra dammsäkerheten i våra kraftverk. Dammen i Storfinnforsen är med sina 800 meter Sveriges största betongdamm. Här och i kraftverket nedströms, Ramsele genomför E.ON omfattande åtgärder som syftar till att förbättra dammarnas stabilitet och täthet. Projektet pågår till 2015 och investeringen uppgår till cirka en miljard kronor. När åtgärderna är klara är dammsäkerheten säkerställd för en överskådlig framtid, kanske så länge som 100 år innan några större åtgärder måste genomföras.

12 12 Styra och övervaka E.ONs vattenkraftverk styrs och övervakas från drift - centralen i Sundsvall med dygnet-runt-bemanning. Där har man en samlad överblick över hela älvsystemen. Driftcentralen är vatten kraftens hjärna och här planeras också kraftproduktionen så att de olika kraftverken nyttjas på bästa sätt. Larm av olika slag går automatiskt till både driftcentral och personal som har beredskap vid kraftverket inte minst viktigt med tanke på säkerheten. Kommunikationssystemet mellan driftcentralen och samtliga kraftverk går via satellit. Satellitkommunikation är ett stabilt system som inte påverkas av förhållandena på marken, som ett markbundet system gör. Tekniken erbjuder också betydligt högre kapacitet, vilket innebär att man i dag kan åtgärda larm från driftcentralen som tidigare krävde en person på plats i anläggningen. Den nya tekniken möjliggör en effektiv, flexibel och miljövänlig arbetsmetod. Några av kraftverken är så kallade effektstationer. Dessa är särskilt värde fulla för snabba regleringar när elbehovet ökar eller minskar. Vattenkraften utgör ett stabilt system efter - som produktionen är fördelad på många kraftverk. Det totala kraftsystemet påverkas därför inte nämnvärt vid tillfälliga avbrott i enskilda kraftverk.

13 13 I driftcentralen får operatörerna kontinuerlig information från anläggningarna om vatten nivåer, produktion, driftsstörningar med mera.

14 14 Vattenkraftens historia Konsten att använda vatten som energikälla sträcker sig långt tillbaka i tiden. Redan under antiken användes vattenhjul för att utföra betydande mekaniska arbeten. Jordabalken i Äldre Västgötalagen från 1200-talet innehåller ett avsnitt med rubriken Huru miulna skal gaerea, det vill säga hur kvarnen ska byggas. Redan under 300- talet lär de första vattenkvarnarna tagits i bruk, men det skulle dröja ända fram till slutet av talet innan vattenkraften nyttjades i större skala. Här är några milstolpar i vattenkraftens och elektricitetens historia: 1663 Den första primitiva elektricitetsmaskinen för så kallad statisk elektricitet genom gnidning, byggs av tysken O von Guericke. Han upptäcker också att elektriciteten kan ledas genom metaller och genom kroppen Premiär för elektrisk belysning i Sverige vid två sågverk i Dalarna och Hälsingland får Malmö Ylle fabrik belysning med såväl båglampor som yllelampor Den amerikanske uppfinnaren och industrimannen Thomas Alva Edison grundar The Edison Electric Lighting Company, som utvecklar teknik för elektrisk belysning som sedan ersätter den olje-, fotogen- och gasbelysning som då användes Den 4 september klockan tre på eftermiddagen börjar kraftverket på Pearl Street, Manhattan, New York, att producera el. I samma ögonblick tänder Thomas Alva Edison ljuset på kontoret på Wall Street. Edison, glödlampans uppfinnare, når sitt stora mål. El distribueras via ledningar till hushåll och näringsidkare. I Sverige används samma år vattenkraft för första gången för elproduktion. Den första vattendrivna generatorn med en effekt på tre hästkrafter börjar snurra vid Viskan.

15 Lagom till stadens 300-årsjubileum invigs Europas första elektriska gatubelysning i Härnösand Den första längre kraftöverföringen i Sverige står klar: från Hällsjön 15 kilometer bort till Grängesberg Sverige tar som första land i världen ett eldrivet tåg i drift Sydsvenska Kraftaktiebolaget senare Sydkraft bildas med Malmö, Halmstad, Helsingborg, Landskrona och Lund som ägare Utbyggnaden av större kraftverk inleds genom Hemsjö Övre i Mörrumsån Sydkraft köper kraftbolaget Graninge och vattenkraften utökas därmed med cirka 3 TWh Sydkraft byter namn till E.ON. Hälften av den vattenkraft som tillkom genom Graningeaffären säljs till norska Statkraft I en affär med Statkraft övergår en tredjedel av E.ON Vattenkrafts tillgångar 40 kraftverk, 4 TWh till Statkraft Upprustningen av Sveriges största betongdamm vid Storfinnforsens kraftverk i Faxeälven startar. Investeringskostnaden uppgår till cirka 1 miljard kronor och arbetena beräknas pågå till Projektet innefattar även dammen vid Ramsele kraftverk, nedströms Storfinnforsen Bålforsens Kraftaktiebolag, Båkab, bildas Båkab Energi köps upp av Sydkraft Båkab Energi byter namn till Sydkraft Vattenkraft. Årsproduktionen i kraftverken är den högsta någonsin. Sydkraft Vattenkraft övertar ansvaret för koncernens vattenkraft i Bergslagen.

16 E.ON Vattenkraft Sverige AB Box Sundsvall T eon.se Layout: Fredrik Collijn AB. Tryck: Holmbergs, Malmö.

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån?

Framtidens Energi. Var kommer den komma ifrån? Framtidens Energi Var kommer den komma ifrån? Innehåll Inledning:... 2 Energi... 3 Elektricitet... 4 Vindkraft... 5 Historik... 5 Funktion och delar:... 6 Byggnad, plats och kostnad:... 7 Hur bygger man

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken

RÅVAROR. Handla el via Handelsbanken RÅVAROR Handla el via Handelsbanken Handla el via Handelsbanken Elmarknaden skiljer sig från många andra råvarumarknader i och med att el inte kan lagras. Den måste konsumeras samtidigt som den produceras

Läs mer

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2

Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Hur produceras elekricitet i Sverige och till vilken kostnad? Energikunskap 10 p. Fall 2 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-04-08 stefanajohansson@yahoo.se Sammanfattning Lägst produktionskostnad

Läs mer

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet

Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Vad avgör ett vattenkraftverks betydelse för elsystemet Underlag till nationell strategi för åtgärder inom vattenkraften ER 2014:12 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

EN DROPPE AV H 2 OPP

EN DROPPE AV H 2 OPP EN DROPPE AV H 2 OPP Om vattenkraften idag och i framtiden. Vi svenskar lever i symbios med vatten. Sverige har 240 mil kust. Den sträcker sig hela vägen från Haparanda i norr till Strömstad i väster.

Läs mer

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden

Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Den nordiska elmarknaden i dag och i framtiden Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in1 1 24/9/07 14:33:22 Elmarknad_broschyr_070924_JEA.in2 2 24/9/07 14:33:23 Konkurrenskraft Kilpailukyky Kestävä Hållbar kehitys

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen

VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD. Goda exempel från elbranschen VATTENKRAFT OCH BIOLOGISK MÅNGFALD Goda exempel från elbranschen FÖRORD FAKTA OM VATTENKRAFT Sverige har goda förutsättningar för vattenkraft och idag svarar produktionen för knappt hälften av landets

Läs mer

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden

Livscykelanalys. Vattenfalls elproduktion i Norden Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden 2 Livscykelanalys Vattenfalls elproduktion i Norden Innehåll Det nordiska elsystemet 5 Olika kraftslag har olika egenskaper 6 Distribution och elmix 7

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer

Vindkraft. Sammanfattning

Vindkraft. Sammanfattning Av: Petter Dyverfeldt och Tomas Westin Vindkraft Sammanfattning Människan har under alla tider utnyttjat vinden som kraft. Från 1271 f.kr. finns en beskrivning från främre Orienten av ett vindkraftverk

Läs mer

Behovet av snabbreglerad elkraft

Behovet av snabbreglerad elkraft Lunds Universitet Lunds Tekniska Högskola Institutionen för Energivetenskaper MVKN10 Energitransporter Behovet av snabbreglerad elkraft Författare: Axel Andell Hansén Christian Kempe Handledare: Svend

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om kraftsystemets balansering Version 3. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213

Läs mer

Texthäftet innehåller

Texthäftet innehåller ENERGIKÄLLOR Från solen hämtar vi det mesta av den energi vi använder för att omvandla till ljus, kraft och värme. För att skapa ett framtida uthålligt energisystem krävs både utveckling av dagens energisystem

Läs mer

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige

På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige På väg mot en elförsörjning baserad på enbart förnybar el i Sverige En studie om behovet av reglerkraft Version 2. Lennart Söder Professor i Elektriska Energisystem, KTH, lennart.soder@ee.kth.se 213 3

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI.

STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. STORA OCH SMÅ FRÅGOR OM ENERGI. Vi på Vattenfall får många frågor från kunder som undrar hur det här med energi fungerar. Hur sätts elpriset? Varför är fakturorna så svåra att förstå? Varför köper vi kolkraftverk

Läs mer

Den svenska elens miljöpåverkan

Den svenska elens miljöpåverkan Den svenska elens miljöpåverkan I framtiden ser vi ett samhälle där elen har en ännu större betydelse än idag. Inte minst på miljöområdet. Innehåll Förord...3 Samhällets ryggrad...4 ELENS ROLL I SAMHÄLLET...5

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Långsiktiga energilösningar för en god miljö

Långsiktiga energilösningar för en god miljö Långsiktiga energilösningar för en god miljö Sverigedemokratisk Ungdoms miljö- och energipolitik Som ett socialkonservativt och nationalistiskt förbund ser Sverigedemokratisk ungdom värnandet om miljön,

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Pumpade Vattenkraftverk

Pumpade Vattenkraftverk Umeå Universitet 2010-03-16 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Pumpade Vattenkraftverk Projekt inom kursen Energilagringsteknik C Anders Håkansson anha0075@student.umu.se Anton Isaksson anis0005@student.umu.se

Läs mer

Svensk vindkraft 215 miljarder senare

Svensk vindkraft 215 miljarder senare Svensk vindkraft 215 miljarder senare Per Nilsson OKTOBER 2011 TIMBRO Wind is not a bad technology. It s just a lot more limited than people thought in the past. Lars Christian Lilleholt, energipolitisk

Läs mer

det är så mycket man kan göra med el.

det är så mycket man kan göra med el. det är så mycket man kan göra med el. Förr värmde man sig vid öppen eld. Sen med kaminer och kakelugnar. Och man slutade jobba när det blev mörkt. Förr i världen levde folk nära naturen på ett helt annat

Läs mer