Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt"

Transkript

1 Organisationsöversyn av exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt 4 juni 2014 Anna Drevenstam och Mats Carlström Public Partner Hornsgatan 1, Stockholm

2 Innehållsförteckning 1 UPPDRAGET Bakgrund Organisationsförändring Regionala kärnor mm Uppdrag GENOMFÖRANDE Metod Material JÄMFÖRELSE MED ANDRA Iakttagelser och bedömningar UTVECKLINGSSITUATION Iakttagelser Bedömningar STRUKTUR Iakttagelser Bedömningar AKTÖRER Iakttagelser Bedömningar REKOMMENDATIONER

3 1 Uppdraget 1.1 Bakgrund Kommunstyrelsen i Huddinge har ett övergripande ansvar för samhällsbyggnadsprocessen och styr samhällsbyggandet genom mål- och budget, översiktsplan och projektplan för samhällsbyggnadsprojekt, som redovisar inriktning och prioriteringar inom samhällsbyggandet för den närmaste treårsperioden. Kommunstyrelsen beslutar i frågor rörande mark- och exploatering. Och samhällsbyggnadsnämnden är kommunens planmyndighet och upprättar detaljplaner på uppdrag av kommunstyrelsen. Projektledning, planläggning och genomförande av samhällsbyggnadsprojekt handläggs av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som också skriver underlag till ärenden rörande köp och försäljning samt avtal i samband med samhällsbyggnadsprocessen som handläggs av kommunstyrelsens förvaltning. Samhällsbyggnadsnämnden och kommunstyrelsen har under 2013 haft i uppdrag från kommunfullmäktige att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen. I samband med detta har framkommit att ansvarsfrågorna uppfattats som otydliga både internt och externt och att det funnits brister i styrningen av samhällsbyggnadsprojekt Organisationsförändring 2008 En organisationsförändring genomfördes under 2008 i syfte att effektivisera arbetet i projekt och att renodla kommunstyrelsen förvaltning (KSF) för att bättre kunna fokusera på övergripande frågor. KSF skulle ha ansvar för strategiska mark- och exploateringsfrågor medan kompetensen för genomförandefrågorna fördes över till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB). På det politiska planet skulle kommunstyrelsen fortsatt ha övergripande ansvar för frågorna i sin helhet och vara projektägare till projekten i den treåriga projektplanen. Kommunstyrelsen beställer planer av samhällsbyggnadsnämnden Regionala kärnor mm En av huvudinriktningarna i regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS, handlar om att utveckla Stockholmsregionen som en flerkärnig region. Åtta regionala stadskärnor med potential att utvecklas och fungera som komplement till city pekas ut i planen. Av dessa kärnor finns två i Huddinge kommun: Kungens Kurva/Skärholmen samt Flemingsberg. För båda pågår i kommunen arbete med fördjupade översiktsplaner och genomförandefrågor. Enligt kommunens styrdokument Projektplan ska utvecklingen av kommunens två regionala stadskärnor Kungens kurva/skärholmen och Flemingsberg ha fortsatt hög prioritet. Parallellt med de pågående fördjupade översiktsplanerna och arbete 3

4 med genomförandefrågor planeras även för exploateringsprojekt i både Flemingsberg och Kungens kurva Uppdrag Huddinge kommun har efterfrågat stöd i en utredning för att under våren 2014 göra en utvärdering av befintlig organisation för exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt i syfte att säkerställa att kommunstyrelsen kan utöva den styrning av verksamheten som man önskar. Målet för beställaren är en rapport som redovisar hur jämförbara kommuner organiserar sin exploateringsverksamhet och ledning av samhällsbyggnadsprojekt samt en utvärdering av befintlig organisation, förslag till förbättringar och en beskrivning av konsekvenserna. Efter en avstämning med beställaren så har inriktningen fokuserats på utvärdering av befintlig organisation samt förslag till förbättringar. Anledningen till detta är att det egna organiserandet av exploateringsverksamhet i hög grad är ett resultat av de egna förutsättningarna, egna utmaningarna och egna kulturen. 2 Genomförande 2.1 Metod Ett arbetsmöte genomfördes under april månad med kommundirektör och planeringsdirektör där uppdragets genomförande och tidplan slutligen definierades. Framförallt enskilda men också parvisa intervjuer har under maj månad genomförts med nyckelpersoner från kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelseförvaltningen samt samhällsbyggnadsförvaltningen, totalt 18 personer. Syftet med intervjuerna har varit att utifrån de redovisade begreppen, utvecklingssituation, aktörer och struktur undersöka och kartlägga dagens situation och vilka förväntningar det finns inför framtiden. Inför intervjuerna distribuerades en förberedelseuppgift till berörda intervjupersoner. Uppgiften innehöll SWOT-liknande frågeställningar kring dagens och morgondagens process och organisation. Jämförelser med andra kommuner har gjorts översiktligt med ett tiotal kommuner. Syftet har varit att utifrån de iakttagelser som gjorts i intervjufasen belysa likheter och skillnader, handlingsmöjligheter och risker i relation till erfarenheter från liknande uppdrag. Analys och strategival i har stämts av med uppdragsgivaren där materialet sedan bearbetats och kompletterats samt att strategivalen särskilt prövats. Detta möte har legat till grund för framtagandet av slutlig rapport. 4

5 2.2 Material Vi har haft tillgång till material rörande samhällsbyggnadsprocessen; Projektplan , Plexman, delegationsordningar för KSF och MSB, Tjutrutiner samt utredningar av olika slag. 3 Jämförelse med andra 3.1 Iakttagelser och bedömningar Med Public Partners erfarenheter av hur kommuner organiserar sin samhällsbyggnadsprocess som bakgrund kan det konstateras att den bästa av världar - den finns ingenstans. Alla kommuner, framförallt de som är i kraftig tillväxt, brottas med frågor om hur man kan utveckla sitt arbete för att bli mer effektiv i processen och få en tydligare styrning i den demokratiska miljön. Den organisation som finns i Huddinge kommun idag är nog så bra som de exempel vi varit i kontakt med. Vi har därmed är svårt att se att man i den frågan kan lära så mycket av andra i just organisatoriskt hänseende. De framgångsfaktorer som vi har identifierat och vilka är särskilt giltiga utifrån ett så expansivt skede som Huddinge står inför handlar inte om organisation utan om att det måste finnas: Ett genuint politiskt intresse för frågorna - Det får inte enbart handla om ärenden på dagordningen utan om en samhällsbyggnadsprocess som har ett liv. Där ett visionärt och resultatinriktat samhällsbygge måste bedrivas. Man måste märkas mycket, visa mycket av det man gör och göra mycket så det märks. Man måste öppna upp och låta andra vara med en medborgar- och kunddialog på riktigt och ett nära och värdeskapande förhållande med näringarna. Kompetens i bredd och djup nära kommunledningen är nödvändig för att man ska få kraft i agerandet. 4 Utvecklingssituation 4.1 Iakttagelser De stora stadsutvecklingsprojekten är en relativt ny företeelse för kommunen (i detta tidevarv) vilket därmed ställer krav på nya strukturerna. Projekt av normalstorlek styrs 5

6 idag upp på ett bra sätt med hjälp av en processbeskrivning kallad Plexman men dessa rutiner är inte tillämpliga fullt ut på de större projekten. Kommunstyrelsen strategiska roll upplevs som outvecklad. Vi hör att det inte förs en tillräckligt livaktigt diskussion om vilket Huddinge man vill ha i framtiden där den gemensamma bilden, en kommunicerbar vision, av det framtida och önskvärda Huddinge saknas. Planberedskapen är god men är inte alltid kunddriven vilket gör att planer inte alltid leder till önskade effekter i form av påbörjad byggnation. Det finns också planer som skulle behöva komma fram men som inte gör det i tid för att svara upp emot exploatörernas tänkta behov. Kommunstyrelsens förvaltning fungerar idag för mycket som kontrollanter i projekten än som projektägande strateger som ges utrymmet att leda och visa vägen i utformning och byggande av det nya Huddinge. Det är ett bekymmer att verksamheterna inom SBN idag får låga resultat i den undersökning som genomförs av Stockholm Business Alliance (SBA) vilken mäter kundnöjdhet inom exempelvis plan och bygg. 4.2 Bedömningar Förmågan att jobba med målbild och vision tillsammans med omvärlden behöver utvecklas. Om bilden av det framtida och önskvärda Huddinge blir tydlig och gemensam så underlättas dialogen med invånare, exploatörer m fl. Det är en gemensam fråga för kommunstyrelsen och KSF. Om detta uppnås så blir det också tydligare för medarbetare var deras arbete knyter an till helheten. Det kan idag upplevas som om att planfrågor är reducerade till myndighetsutövning och anpassning. I Plexmans rutiner är det inte så utformat men i praktiken tillsätts alla projektledare från MEX och det är begränsat med strategiska fora för att klargöra den gestaltiska inriktningen och ambitionen av det framtida Huddinge. 5 Struktur 5.1 Iakttagelser Kommunstyrelsen har på delegation från Kommunfullmäktige ansvar för mark- och exploateringsfrågorna i kommunen. Den professionella kompetensen inom området finns framförallt på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MSB). Kommunstyrelsens förvaltning (KSF) har att jobba med samhällsbyggnadsfrågor ur ett övergripande och strategiskt perspektiv. Kommunstyrelsen ger planuppdrag till samhällsbyggnadsnämnden (SBN). Planerna godkänns i SBN inför KF:s beslut att fastställa vid normalt förfarande. Vid 6

7 förenklat beslutar SBN. Förslag av exploateringsavtal bereds av kommunstyrelsen inför KF:s beslut. Avtalen förarbetas på avdelningen för Mark- och exploatering (MEX) genom att ett avtal och pm skrivs medan planeringsdirektören skrivet ett tjänsteutlåtande inför behandling i kommunstyrelsen. Detta oavsett om det finns någon anledning att göra förändringar eller inte relaterat till innebörden i formulerat pm. Kommunstyrelsens ordförande och samhällsbyggnadsnämndens ordförande deltar tillsammans med ledande tjänstemän inom KSF och MSB i en icke formell beredning kallad FysPlan. Denna beredning är uppskattad hos berörda aktörer, den ger majoriteten möjlighet att ha insyn och att påverka redan tidigt i processen. Oppositionen deltar inte i någon sådan beredning utan finns bara med i den formella beslutsprocessen. När ärendena kommer upp för beslut är det då ett omfattande material som från oppositionens sida upplevs som svårt att sätta sig in i, det kan vara svårt att hitta kärnan i allt material som föredras. Det ges också en bild av att ärenden ibland skyfflas mellan kommunstyrelse och samhällsbyggnadsnämnd. Ärenden som SBN ansvarar för kommer upp på KS bord och vice versa. Handläggningen av planärenden är osynkad. Det sker ingen gemensam beredning mellan KS och SBN. Ett exploateringsavtal som motparten godkänt inför planbeslut i SBN kan komma att ändras av kommunstyrelsen. Det är en styrka att det finns en Projektplan för samhällsbyggnadsprojekt (kallas projektplan) i kommunen. Projektplanen ger en samlad bild av alla projekt som initieras. Den är dock inte det skarpa styrdokument som den skulle behöva vara. Projektplanen upplevs inte prioritera det strategiska valet, den är inte heller resurssatt och projekten har inte realistiska tidplaner relaterat till de enskilda projekten eller den samlade utmaning som projekten innebär. Den blir därför inte styrande i vardagen, den är inget levande och operativt instrument. Det blir heller ingen konsekvens om en tidplan inte hålls. Enligt vad som anges i Projektplanen är kommunstyrelsen en uttalad projektägare. Vem som i nästa led, på tjänstemannaplanet, är projektägare finns inte uttalat i delegationsordningen. Detta ger upphov till frustration bland handläggarna som upplever att frågor måste förankras hos flera chefer. Tjänstemännens beredning sker i PlanSam som leds av planeringsdirektören inom KSF, där ingår också förvaltningsdirektör MSB, samhällsplanerare KSF samt avdelningschefer för MEX,Planavdelningen,gatu- och trafik, bygglov samt en representant för naturvårdsavdelningen. PlanSam utgör styrgrupp för samtliga planprojekt, oavsett storlek, i kommunen. Plexman upplevs som ett gott stöd av handläggande tjänstemän och är väl etablerad. Den är dock inte anpassad till den kommungemensamma projektmodellen. Delar kring uppföljning och avvikelserapportering efterlevs inte alltid. Det är idag inte tydligt vilken väg en extern aktör ska gå när man behöver kontakta kommunen i mark- och exploateringsfrågor. Politiker, näringslivschef, planeringsdirektör, MEX-chef, samhällsbyggnadschef? Från politiskt håll ger man sig i mindre omfattning in i dialogen med de externa aktörerna utan hänvisar till och kanaliserar via Projektplanen. 7

8 Den samlokalisering av MEX med övriga samhällsbyggnadsfunktioner som genomfördes 2008 har effektiviserat handläggningen i projektarbetet. Närheten gör att enkla, gränsöverskridande frågor kan lösas snabbare. Samtidigt kan det ha bidragit till behovet av en slags dubbel handläggning i form av separat tjänsteutlåtande inför KS. Resursmässigt så är idag MEX den trånga sektorn vilket blir en broms för planavdelningen och för processen som helhet. Idag används dock inte alltid kvalificerade resurser inom MEX optimalt avseende frågor som skulle kunna skötas av alternativa professioner. Det är också så att lantmätarprofessionen vid MEX används till projektledning även om det på individbasis skulle kunna finnas en differentiering mellan olika tjänster och kanske bredda möjligheten till att bemanna projektledning med annan profession. Det finns idag ingen tids-/resursredovisning inom processen vilket saknas av flera aktörer. Det leder till svårigheter att bedöma belastning hos befintliga resurser och att utveckla effektiviteten i processen. Ett systemstöd är under upphandling med avsikt att implementeras inom något år. 5.2 Bedömningar Det är viktigt att kommunstyrelsen fortsatt har ansvaret för mark- och exploateringsfrågorna. Hanteringen i två nämnder behöver enligt vårt sätt att se det inte vara något problem. Vi ser dock gärna en formaliserad beredning under kommunstyrelsen, det ger högre skärpa såväl hos politiker som hos tjänstemän i ett sådant forum och det ger större insyn från oppositionen. Formen KS-beredning möjliggör personell bemanning även utanför KS-kretsen och det möjliggör även avsteg från proportionalitet gentemot KS om så vore önskvärt. Bemanningsmässigt innebär detta alltså en möjlighet att i detta formella organ få en samordningsyta mellan KS och SBN. Det finns bra grundläggande strukturer med ordning och reda i normalprojekt. Formerna för hanteringen av de stora projekten behöver utvecklas. Långa handläggningstider och dubbelarbete i beslutsprocessen behöver åtgärdas. Vi ser gärna att möjligheten till samberedning på tjänstemannanivå utvecklas. Med det menas att ett samlat ärende klargörs redan innan behandling i SBN när ärendet förväntas löpa hela vägen i KS och KF. Detta ger möjlighet till sammanhållna och förhoppningsvis mer lättöverskådliga handlingar och det ger möjlighet till kortare handläggnings/beredningstider. Projektplanen kan bli ett mycket bra styrdokument förutsatt att den prioriterar mellan projekten och att den tids- och resurssätts. Projektplanen skulle kunna delas upp i en strategisk del som beslutas av kommunfullmäktige och en mer operativ del som kommunstyrelsen styr över och som då med fördel bereds i inom ramen för den beskrivna KS-beredningen. Den blir då blir ett mycket skapare och mer lättrörligt instrument i prioritering och resursfördelning mellan olika projekt. Avseende att möjliggöra prioritering och resursfördelning inom projektportföljen så tror vi att det tids-/resursredovisning bör påbörjas omgående inom processen. Detta även om ett fulländat systemstöd inte är på plats. Det borde gå att ordna via enkel interimistisk systemlösning. 8

9 Vi ser vidare att projektägandet på tjänstemannaplanet måste uttalas i delegationsordningen för att skapa trygghet och driv i processen. Vi tror inte att det är ändamålsenligt att strukturer, processer och rutiner används lika oavsett storleken och komplexiteten på projekten. Dagens PlanSam skulle kunna hantera de mera omfattande projekten som styrgrupp medan styrgrupper på avdelningschefsnivå skulle kunna vara lämpliga fora till de mindre projekten. Vi anser att MEX som avdelning organisatoriskt bör tillhöra kommunstyrelseförvaltningen. Det är svårt att dra en skarp gräns mellan det strategiska och det operativa, frågorna går i varandra. Kommunstyrelsen har ansvar för frågorna och det är naturligt att kompetensen finns hos dess förvaltning. En sådan förändring ger tydligare chefsmandat för såväl planeringsdirektör som för MSB s förvaltningschef. Samlokaliseringen inom samhällsbyggnad har upplevts viktig och vi bedömer det som relevant att på olika sätt söka gemensamma lokallösningar även framöver för att värna effektiviteten i handläggningen. Det är inte uttalat var kunder/exploateringsintressenter idag ska vända sig i mark- och exploateringsfrågor. Många vägar in behöver inte vara ett problem så länge man internt löser frågan och tar hand om externa initiativ istället för att hänvisa vidare. Vi tror att entusiasm gentemot de intressenter som finns är viktigare än att hänvisa för mycket. Vi tror också att proaktivitet/styrning av intressentviljan bäst sker genom en aktiv kommun vad gäller att staka ut drömmen och gestaltningen om det framtida Huddinge i olika delar. 6 Aktörer 6.1 Iakttagelser Dialogen mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden upplevs fungera bra, även om man idag inte bereder ärenden gemensamt. Det finns god kompetens på det professionella planet även om konkurrensen mellan kommuner och med näringslivet om denna kompetens är hård. Tyngdpunkten kompetensmässigt ligger på lantmätare. Det ifrågasätts om kompetensen i alla lägen används rätt. Utöver projektledning ansvarar man också för arrenden, polistillstånd, ekonomisk uppföljning, fastighetstaxering mm. Dialogen mellan MEX och KSF upplevs som otillräcklig, rollerna är otydliga. Det är svårt att fullt ut skilja ut det strategiska (KSF ansvar) och det operativa (SBF ansvar). Det finns oklarheter om vilken chef det egentligen är som i slutänden bestämmer. Planeringsdirektör, samhällsbyggnadschef eller MEX-chef? Om skiljaktigheter dem emellan uppstår, vem ska man lyssna på? Det upplevs som att det genomförs mycket möten och att det samordnas utan att någon tar det samlade ansvaret och beslutar. Förvaltningschefens (SBF) roll är otydlig. Förvaltningschefen har ansvar för medarbetarna på MEX men saknar möjlighet att styra och leda deras arbete. MEX-chefens roll blir också otydlig när medarbetare rundar och går direkt till planeringsdirektören. Det upplevs som vattentäta skott mellan KSF och 9

10 MEX, ibland fungerar samarbetet men det beror snarare på personliga relationer än på struktur. PlanSam anses inte vara någon bra styrgrupp för projekten. Handläggarna upplever sig inte få den vägledning de behöver när de vänder sig till PlanSam. PlanSam skapar inte samsyn i frågor innan man möter den politiska majoriteten i FysPlan. Det finns en risk för en sammanblandning av politiker- och tjänstemannarollen. Opposition har låg insyn i ärenden innan de dyker upp på kommunstyrelsen och då kan det vara svårt att ta ställning i komplexa frågor. Samtidigt så hör vi att majoriteten inte har något bekymmer med att förändra strukturer för politiska mötesplatser, exempelvis utskott eller beredningar för att säkra större delaktighet. 6.2 Bedömningar Det är viktigt att värna den professionella kompetens som finns i organisationen och den måste användas effektivt. MEX skulle kunna komplettera avdelningen med kompetens inom ekonomi och kanske renodlad projektledning. Det kan också finnas anledning att säkerställa kompetensen avseende gestaltningsperspektivet på strategisk nivå i kommunen. Detta kan ske genom att säkerställa en sådan roll för arkitektresurser inom planavdelningen men det kan också ske genom att tillföra arkitektresurs på KSF. Ägandet och värnandet av processen på ett professionellt plan anser vi bör vara planeringsdirektörens roll och uppgift. KSF behöver utveckla controlling relaterat till att det är något annat är kontroll. Controlling innebär ett proaktivt förhållningssätt där man löpande värderar och bedömer hela planprocessen (över nämnds- och förvaltningsgränser) avseende produktivitet, effektivitet och resursfördelning. Det handlar också om att löpande bedöma förmågan att tillsammans med externa aktörer ta utvecklingen av Huddinge mot uppsatta visioner och mål. Processen har i olika delar ett svagt ledarskap. De olika chefsuppdragen nära processen behöver förtydligas och de har alla utrymme för större roller. 7 Rekommendationer Utifrån våra iakttagelser och bedömningar så vill vi avge följande rekommendationer till uppdragsgivaren i arbetet med att utveckla organisationen av exploateringsverksamheten och ledningen av samhällsbyggnadsprojekt: 10

11 1) Utveckla projektplanen åt två håll a) Strategiska tyngden i riktning mot visionen (KF-del) b) Operativa betydelsen i prioriteringen (KS-del via beredningen) En utvecklad projektplan anger målbild och vision samtidigt som den blir ett skarpt och lättrörligt instrument i prioritering och resursfördelning mellan olika projekt. 2) Kommunicera mera vad ni vill inåt och utåt. Öppna er för intressenter, kunder och invånare. En aktivare kommun som stakar ut riktningen mot och gestaltningen av det framtida Huddinge har goda förutsättningar för en bra dialog med olika intressenter vilket ger driv i utvecklingen av kommunen. 3) Behåll den politiska strukturen som idag a) Men formalisera beredningen till en formell beredning under KS En formell beredning blir ett samordningsforum mellan KS och SBN där målet är att effektivisera beslutsprocessen och tidigt involvera oppositionen. 4) Stärk projektägande hos KSF och stärk processägandet a) Lyft in MEX organisatoriskt till KSF. b) Sök efter lösningar att samlokalisera samtliga resurser för planering och exploatering. c) Tydliggör planeringsdirektörens roll som processägare under KS Kommunstyrelsen kan på detta sätt knyta bred och djup kompetens till sig i sin egen förvaltning. Chefsmandaten inom KSF och MSB blir tydliga vilket skapar trygghet i organisationen och ger kraft i utvecklingsarbetet. 5) Klargör styrgruppernas roll för olika ändamål a) Gör PlanSam till samordningsgrupp för projektplanen med uppdrag att: i) Säkra strategiska inriktningen ii) Bedöma portföljen iii) Arbetet med Kärnorna b) Inrätta styrgrupp m avdelningscheferna vid MSB o projägarrepresentant KSF för normalprojekt Detta ger PlanSam en tydlig roll och ett tydligt uppdrag att fokusera på det övergripande och strategiska arbetet och på de stora projekten. 6) Sambered ärenden som ska hela vägen se till att det är färdigskrivet och påskrivet av alla berörda tjänstemän när det ska upp i SBN. Ett samlat ärende, som förväntas gå till KS och KF, klargörs redan innan behandling i SBN. Det ger möjlighet till sammanhållna och förhoppningsvis mer lättöverskådliga handlingar. Det kan också korta handläggnings/beredningstider. 7) Bredda kompetenserna, exempelvis projektledning och ekonomi Då kan kvalificerad kompetens användas mera effektivt och det bör göra handläggartjänsterna inom MEX mera attraktiva. 11

Remissvar Utvärdering av organisation för exploateringsverksamhet

Remissvar Utvärdering av organisation för exploateringsverksamhet HANDLÄGGARE Sune Eriksson 08-535 365 48 sune.eriksson@huddinge.se MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADS 5 september 2014 Miljönämnden KS-2014/190.111 MN 2014-1571 1 (12) Remissvar Utvärdering av organisation för

Läs mer

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen

REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra företagsklimatet yttrande till kommunstyrelsen DIARIENR 2014-02-26 SBN 2014-237 1 (5) HANDLÄGGARE Åke Andersson 08-535 364 06 Ake.andersson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden REMISSVAR: Motion väckt av Emil Högberg (S) med förslag för att förbättra

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun

Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun 2014-03-11 Ks 182/2013 Riktlinjer för styrdokument Örebro kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen, den 18 mars 2014 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsens ordförande Dokumentansvarig på tjänstemannanivå;

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Styrdokument för Hammarö kommun

Styrdokument för Hammarö kommun Styrdokument för Hammarö kommun Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten i Hammarö kommun. Antaget 2012, reviderat 2015-05-18 2 1. Inledning 1.1 Vem vänder

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy Tyresö kommun / 2011-12-15 2 (9) Innehållsförteckning Kommunikationspolicy för Tyresö kommun... 3 1 Krav på kommunikationsarbetet... 4 1.1 Tyresö kommuns kommunikation... 4 2 Grafisk

Läs mer

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden

Ansvaret för alkoholtillståndet och tillhörande budget för verksamheten flyttas från Socialnämnden till Miljö- och byggnämnden Politisk organisation 2013-01-01 2014-12-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige fastställer ärendebeskrivningens alternativ 1, vilket innebär att endast

Läs mer

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun

Riktlinjer för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun KS 14:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2015:395-003 2015-10-05 1/2 Handläggare Maria Eriksson Tel. 0152-291 78 Kommunstyrelsen r för styrande och stödjande dokument i Strängnäs kommun Förslag

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat.

Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Skövde kommuns handlingsplan för förbättrat företagsklimat. Sektor samhällsbyggnad, 2015-02-26 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund... 4 Gemensamma utvecklingsområden för Skövde kommun och företagarna

Läs mer

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret

Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret 2015-03-19 Eva Åström RAPPORT Uppföljning av omorganisation på kommunledningskontoret Bakgrund I budget 2014 framgår att en satsning skulle göras för att öka tillväxten i kommunen genom en samlad strategi.

Läs mer

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp

Gatukontoret. Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp Gatukontoret Projektägare, styrgruppsmedlem och referensgrupp 1 Innehållsförteckning 1. Projektarbete på gatukontoret - sid 3-5 2. Projektägare - sid 6-9 3. Styrgruppsmedlem - sid 10-13 4. Referensgrupp

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt

Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Tjänsteutlåtande Utvecklingsdirektör 2015-11-03 Per-Ola Lindahl 08-590 970 35 Dnr: Per-Ola.Lindahl@upplandsvasby.se KS/2015:275 10151 Kommunstyrelsen Projektorganisation för samhällsbyggnadsprojekt Förslag

Läs mer

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400

Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/400 2012-12-03 Kommunstyrelsen Reviderad projektplan för framtagande av Trafikplan KS-2012/400 Förslag till beslut

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida (5) Dnr: KS 2016-04-20 1(5) Ks 134 Dnr: KS.2016.72 Förändring i uppgiftsfördelning mellan nämnder Ärendebeskrivning En välfungerande förvaltning kännetecknas av transparens/öppenhet, fokus på dem vi är till för, effektivitet,

Läs mer

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium

Utveckling av kommunen som organisation, verksamhet och territorium Syftet med detta dokument är att tydliggöra kommunchefens roll och utgöra en grund för utvecklat samspel byggt på ömsesidig förståelse mellan kommunchef och den politiska ledningen. För att lyckas behövs

Läs mer

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling

Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2014-08-06 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se KS/2014:230 20922 Kommunstyrelsen Genomlysning av kundvalskontoret - fortsatt utveckling Förslag

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Förstudie samhällsbyggnad

Förstudie samhällsbyggnad Förstudie samhällsbyggnad Luleå kommun Åke Chadell, Roland Lexén, & Anna Drevenstam februari 2014 Public Partner Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm +46 8 660 61 10 info@publicpartner.se www.publicpartner.se

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN

INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN INTERNATIONELL PLAN STYRDOKUMENT FÖR INTERNATIONELLT ARBETE I KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Kommunstyrelsen Ansvarig samt giltighetstid: Mia Marklund 2017-2018 Diarienummer: KS-2016-315

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet

Ks 404 Dnr 2014.0206.007. Kommunstyrelsen beslutar. 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. Beskrivning av ärendet 2014-11-03 2 Ks 404 Dnr 2014.0206.007 Uppföljning av granskningar gällande ledarskapets villkor Kommunstyrelsen beslutar 1. Att anse kommunrevisionens frågor besvarade. 2. Att i budgetprocessen ta med

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter

Utbildningen Förenkla - helt enkelt. För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Utbildningen Förenkla - helt enkelt För kommuner som vill förbättra sina företagskontakter Sveriges Kommuner och Landsting tillsammans med Tillväxtverket erbjuder alla kommuner i Sverige en utbildning,

Läs mer

LEDNINGSPOLICY

LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 1 LEDNINGSPOLICY 2002-01-29 2 LEDNINGSFILOSOFI Verksamheten i Vindelns kommun skall vara visions- och målstyrd, samt präglas av ett delegerande arbetssätt med tydlig uppföljning och utvärdering.

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun

Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun KS 2016.160 Riktlinjer för mål- och styrdokument Värnamo kommun Beslutad av: Kommunstyrelsen 2016-05-09 231 Dokumentansvarig på politisk nivå; Kommunstyrelsen Dokumentansvarig på tjänstemannanivå; Kommunchef

Läs mer

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om

Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om Riktlinjer för styrdokument Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 2015-10-14 Riktlinjer för styrdokument Kommunstyrelsen 2015-10-14 1 (4) Riktlinjer för styrdokument Inledning Styrdokument

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Förändring av den politiska organisationen

Förändring av den politiska organisationen www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund & Robert Bergman Förändring av den politiska organisationen Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10

Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 Översiktlig projektplan Ny kommunal styrmodell och organisation Godkänd av finansutskottet 2008-06-10 1. Bakgrund Stora delar av de kommunala verksamheterna är organiserade i en beställar-utförarmodell,

Läs mer

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens.

Leksands kommun. Revisionsrapport. Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens. www.pwc.se Revisionsrapport Sammanfattning Kommunstyrelsens ansvar för ledning, styrning och uppföljning av kommunkoncernens verksamhet Louise Cedemar Helena Steffansson Carlson David Boman Niklas Eriksson

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut

Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut 1 (6) Handläggare: Susanne Skärlund Tillväxt- och regionplanenämnden Regional godsstrategi för Stockholms län inriktningsbeslut Ärendebeskrivning Landstingsfullmäktige har i budget för 2017 gett uppdrag

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15

Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 1 Utvecklingsplan 2015 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen av förvaltningens ledningsgrupp 2014-12-15 2 Utvecklingsplan 2015 Förvaltningens uppdrag, mål och strategier Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1

CHEF OCH LEDARSKAP. Sida 1 CHEF OCH LEDARSKAP Sida 1 GISLAVEDS KOMMUNS LEDNINGSVISION Som chef i Gislaveds kommun står du för skillnaden mellan en fungerande verksamhet och en mycket bra verksamhet. I ditt ledarskap är du modig

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

Rollbeskrivning. sociala investeringar

Rollbeskrivning. sociala investeringar Rollbeskrivning sociala investeringar Ett utvecklat arbete med sociala investeringar kräver en organisation som kan hantera de olika delar som ingår. Som i allt strategiskt drivet arbete behöver samtliga

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner

CHEF OCH LEDARSKAP. Riktlinjer och definitioner Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Kommunstyrelsen den 22 mars 2017 Fastställelsedatum: den 1 april 2017 Ansvarig: Kommundirektör Revideras: Vart 2.e år eller vid behov Följas upp: HR-chef

Läs mer

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument

Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Riktlinjer för styrdokument Strategi Program Plan Policy >> Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Riktlinjer för styrdokument Riktlinjer för styrdokument 2/12 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-01-28, 2 För revidering ansvarar:

Läs mer

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun

Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun Revisionsrapport Implementering av barnkonventionen i Linköpings kommun November 2008 Karin Jäderbrink Innehållsförteckning 1 Bakgrund och uppdrag... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Revisionsmetod och avgränsning...

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Nytt it-program för Stockholms stad

Nytt it-program för Stockholms stad ÄLDREFÖRVALTNINGEN KOMMUNIKATION TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 0401-308/2012 SID 1 (7) 2012-11-19 Handläggare: Carl Smitterberg Telefon: 08-508 36 221 Till Äldrenämnden Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr:

Läs mer

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag

Detaljplan för student- och forskarbostäder vid Alfred Nobels allé, Flemingsberg - planuppdrag KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DIARIENR 2013-02-05 KS-2013/133.313 1 (2) HANDLÄGGARE Fyrvald, Lena 08-535 313 95 Lena.Fyrvald@huddinge.se Kommunstyrelsen Detaljplan för student- och forskarbostäder

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING

1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Blad 1 RIKTLINJER FÖR STYRNING OCH LEDNING Antagna av kommunfullmäktige den 12 april 2006, 89 med ändring och tillägg den 13 december 2006, 351 och 352, 13 februari 2008, 34, 18 juni 2008, 215, 10 september

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Stockholms stads riktlinjer för idéburet offentligt partnerskap (IOP) Socialförvaltningen Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 1.7.1-393/2017 Sida 1 (6) 2017-09-19 Handläggare Eva Sandberg Telefon: 08-508 25091 Till Socialnämnden 2017-09-19 Stockholms stads riktlinjer

Läs mer

Modell för portföljledning

Modell för portföljledning Sida 1 Om modell för portföljledning PPS modell för portföljledning beskriver hur styrningen av en projektportfölj delas in i faserna planera och styra. Mellan planeringsfasen och styrningsfasen finns

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS

Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS Antagen av kommunfullmäktige 26 oktober 2015, 119 KS2015.0130 Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 2. GRUNDPRINCIPER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 4 3. HUVUDFUNKTIONER FÖR VÅR KOMMUNIKATION 5 4. ÖVERGRIPANDE MÅL

Läs mer

Chefspolicy för Söderköpings kommun

Chefspolicy för Söderköpings kommun y c i l o p s Chef Chefspolicy för Söderköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2010-04-13 43 Söderköpings vision Söderköping är en av landets mest åtråvärda kommuner att uppleva, leva och verka i.

Läs mer

Projektstyrningsprocessen i VärNa

Projektstyrningsprocessen i VärNa 1 Ver 1 Projektstyrningsprocessen i VärNa 2. FÖRDJUPADE ANALYSER Orsaksanalys Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 1. PROBLEM- INVENTERING Scanning Struktur Verksamhet/organisation Målgrupp 3. FÖRÄNDRINGS-

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Den kommunala vuxenutbildningen

Den kommunala vuxenutbildningen Revisionsrapport Den kommunala vuxenutbildningen en uppföljning Halmstads kommun 14 september 2009 Bo Thörn Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Revisorernas arbetsordning

Revisorernas arbetsordning 1 PM 2011-03-08 1 (9) Avdelningen för ekonomi och styrning Revisorernas arbetsordning Denna PM belyser vad revisorernas arbetsordning är och ger underlag för att arbeta fram eller revidera en sådan. Vad

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen

Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Revisionsrapport Beredningsprocessen i kommunens nämnder och styrelsen Smedjebackens kommun December 2009 Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga...3 1.2 Kontrollmål...3

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa

Riktlinjer. Riktlinjer för styrdokument Dnr KS Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler. Rutiner Strategi Taxa Dnr KS16-216 003 Riktlinjer för styrdokument 2016-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Regler Riktlinjer Rutiner Strategi Taxa Antagen Giltig från och med Dokumentansvarig 2016-08-01 Kommunchef

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Policy för kompetensförsörjning

Policy för kompetensförsörjning Kommunstyrelseförvaltningen POLICY Policy för kompetensförsörjning Dokumentnamn Policy för kompetensförsörjning Dokumenttyp Policy Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Kommunfullmäktige

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Hans Gåsste Sandvikens kommun Juli 2015 www.pwc.se Revisionsrapport Hans Gåsste Juli 2015 Granskning av nämndernas och styrelsens beredningsprocesser Sandvikens kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1.

Läs mer

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal,

Svedala kommun. Granskning av anställningsavtal, Svedala kommun Granskning av anställningsavtal, anställningsförmåner och avgångsvederlag för högre tjänstemän Juni 2014 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 Uppdraget... 2 Svar på revisionsfrågan... 2 Mot bakgrund

Läs mer

Politisk organisation

Politisk organisation Politisk organisation Beslutad av kommunfullmäktige 2014-11-26 244 Politisk organisation Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport

Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport 2012-11-01 KS-2012/916.912 1 (7) HANDLÄGGARE Hanna Lundborg Hanna.Lundborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Granskning av kommunens styrning av projekt svar på revisionsrapport Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Örebro växer så det knakar Utveckling för snabbare processer och ökat samarbete

Örebro växer så det knakar Utveckling för snabbare processer och ökat samarbete Örebro växer så det knakar Utveckling för snabbare processer och ökat samarbete Ulrika K Jansson Planeringschef Peder Hallkvist Stadsarkitekt orebro.se Snabbare och smartare samhällsbyggnadsprocess Örebro

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Sammanfattning 3. Bakgrund och syfte 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Kännetecken 7. Strategier 8. Kanaler 9. Tidplan 1 1.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01.

-1- Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. -1- TILLÄMPNINGSANVISNING - BILAGA TILL REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN, BYGGNADSNÄMND OCH TEKNISK NÄMND Fastställt av kommunfullmäktige 2015-06-17 142 att gälla fr o m 2015-07-01. SYFTE Syftet med föreliggande

Läs mer

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola

Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola Vägledning inför beställning av utvärdering vid Malmö högskola 1. Vad är det övergripande motivet bakom utvärderingen vad är syftet? Varför? Detta är en av de viktigaste frågorna att ställa sig inför planeringen

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer