Årsredogörelser - de kommunala företagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredogörelser - de kommunala företagen"

Transkript

1 Årsredogörelser - de kommunala företagen Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver Låneskuld Soliditet 29,9% 27,3% Antal årsanställda 5 st 5 st Kommunalt ägande 100% 100% Ändamål Bolagets verksamhetsinriktning är att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvaltar och förädlar fastigheten Guldsmeden 8 i syfte att stärka de kommersiella hyresgästernas lönsamhet och attraktionskraft samt tillhandahålla ändamålsenliga och yteffektiva lösningar på offentliga och andra verksamheters behov av lokaler. Viktiga händelser Den sedan flera år rådande tendensen till stor föränderlighet inom främst offentlig förvaltning fortsätter. Behoven av anpassningar, såväl ökade som minskade ytor, omflyttningar, korttidsuthyrningar o s v blir allt vanligare även om 2002 varit ett tämligen lugnt år. Fastighets AB Glysis med Guldsmeden 8 behåller sin ställning som den ledande förvaltaren av butikslokaler i Hudiksvall. Under 2002 har ett par butiker bytt ägare och inriktning. Utöver detta har ett antal kontrakt omförhandlats med positivt utfall men i övrigt har förändringarna varit små. Marknadssituationen bedöms som stabil och efterfrågan på såväl kontors- som butikslokaler är god. Inga betydande vakanser har förekommit och beräknas inte heller uppstå inom överskådlig tid. Intäktsnivån för kontorslokaler har fortsatt att sjunka medan det omvända gäller för butikslokalerna. För 2003 beräknas de totala intäkterna minska från 22,0 mkr till 21,2 mkr. Arbetet med tillsyn, vård, reparations- och underhållsarbeten har bedrivits i normal omfattning. Utöver detta har projektet Komfort 2000 fullföljts med en omfattande modernisering och betydande kapacitetsökning av fastighetens kylsystem. Utgiften 2,2 mkr har aktiverats som inventarier. Genomförda rationaliseringar har minskat bolagets personalkostnader väsentligt samtidigt som en hög servicenivå med dokumenterat hög kundnöjdhet kunnat uppnås. Övriga driftkostnader, exklusive större anpassningar, beräknas öka mycket måttligt. Sammantaget beräknas resultatet före dispositioner och skatt uppgå till ca 8,7 mkr för

2 Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld Soliditet 20,0% 18,4% Antal årsanställda 2 st 2 st Kommunalt ägande 100% 100% Ändamål Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Näringslivs AB som i sin tur ägs av Hudiksvalls kommun.bolaget äger och förvaltar industrifastigheter i Näsviken, Delsbo och Hudiksvall om c a kvm. Viktiga händelser En fastighet i Delsbo brandskadades under året. Försäkringsbolaget har reglerat skadan utan några negativa konsekvenser för bolaget. Med anledning av rådande konjunktur i kommunen med ökade varsel och företagskonkurser är hyresmarknaden hårt drabbad och bolaget har lägre uthyrningsgrad i år jämfört med föregående år. Bolaget har lyckats sänka sina driftkostnader vad gäller bl a uppvärmning så att årets resultat är positivt. 46

3 Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld Soliditet 13,9% 15,8% Antal årsanställda 8 st 8 st Kommunalt ägande 50% 50% Ändamål Bolaget ska enligt förutsättningarna i ingånget avtal utveckla verksamhet och anläggningar inom givna ansvarsområden. Bolaget ska aktivt verka för att uppfylla de behov som föreningar samt idrotts- och fritidsintresserad allmänhet har. Genom kreativitet med alternativa arrangemang och aktiviteter, gärna i samarbete med kommunens turist- och kultursatsningar, utöka områdets aktiviteter och nyttjandegrad. För att möjliggöra framtida expansion och utveckling, via ett nära samarbete mellan parterna i bolaget, tillföra mark och/eller fastigheter för att skapa nödvändig finansiell substans. Även andra verksamhetsområden där samordningsfördelar kan påvisas skall undersökas. Viktiga händelser Det 15-åriga konsortialavtalet som tecknades mellan parterna sades upp avseende de 25% privata aktieinnehaven. En av dessa var av mer formell art och förvärvades/övertogs av annan juridisk person inom NCC. Det andra innehavet (SIAB) på 25% är föremål för värdering av de övriga ägarparterna och beslut ska tas under I februari 2003 sade även Hudiksvalls kommundelsnämnd upp hyresavtalet för reglering av hyresvillkoren. Organisatoriskt har styrelsebeslut fattats att vd-rollen ska var mer operativ. Beslutet har medfört att halvtidstjänsten som hallchef indragits. Den 1 september återinvigdes anläggningens löparbanor efter en efterlängtad och omfattande renovering. Förutom ny allvädersbeläggning har åtgärder vidtagits som minskar problemen med höga grundvattennivåer. Detta förbättrar möjligheten att hålla hög kvalitet på A-planen. Friskvårdsprojektet har i överenskommelse med Elixir förlängts i omgångar. Framtiden känns osäker p g a vikande kundunderlag hos Elixir. Omfattningen av externa tjänster har ökat och idag finns 5 avtal för yttre fastighetsskötsel förutom skötsel av Hudiksvalls kommundelsnämnds fotbollsplaner t o m Ekonomiskt oroar prisutvecklingen på elleveranser eftersom ishallen har stor energiförbrukning. 47

4 org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver Låneskuld Soliditet 9,0% 8,1% Antal årsanställda 90 st 89 st Kommunalt ägande 100% 100% Ändamål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. Viktiga händelser Hyrorna för bostäder höjdes i genomsnitt med 2,6 % inom intervallet 0,17 % - 5 %. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter uppgick till 8,6 miljoner kronor vilket motsvarar 198 lediga lägenheter. Arbetsordning för styrelsen och vd-instruktion fastställdes för året vid styrelsens februarisammanträde. Ny fältorganisation med ansvariga husvärdar i bostadsområdena genomfördes. Med stöd av EU:s socialfonder har utbildning av bolagets samtliga anställda påbörjats i form av verksamhetsoch kompetensutveckling, Växtkraft Mål 3. Försäljning av två kedjehusfastigheter i Friggesund ägde rum. Landstinget löste kontrakt avseende Furulunds korttidshem. I samband därmed avyttrades anläggningen till en privat behandlingsinstitution. Ett hyreshus i Delsbo med åtta lägenheter förvärvades. Upprustning av Håstahöjden avslutades med invigning av konstverket Härfågeln på Håsta utfört av Eva-Lotta Västvik. Ombyggnad av ett punkthus på Håstaskogen påbörjades för seniorboende för hyresgäster äldre än 55 år. Stambyte och renovering av badrum och kök startade på Vallvägen under våren. Arbetena kommer att pågå en bit in på Bredbandsutbyggnad fortsatte med 406 lägenheter i Iggesund. Därmed har drygt hushåll inom bolagets bostadsbestånd möjlighet till inkoppling. Genomförd kvalitetsmätning/kundenkät kan sammanfattas med att 84 % av hyresgästerna upplevde den tillhandahållna servicen som mycket bra eller bra. Totalt var 94 % av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med bolaget som hyresvärd. 48

5 Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld Soliditet 28,5% 42,8% Antal årsanställda 10 st 9 st Kommunalt ägande 100 % 100 % Ändamål Hudiksvalls Näringslivs AB skall vara ett centrum för utveckling av näringslivet i Hudiksvalls kommun. Utvecklingsarbetet skall baseras på egen kompetens, samordning av såväl lokala som regionala resurser, och av köpta tjänster. Arbetet ska ske både långsiktigt och kortskiktigt med det befintliga näringslivet som bas. Bolaget är dels ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls kommun och dels moderbolag för Forssågruppen AB, vilket bedriver fastighetsförvaltning Viktiga händelser En ny organisation för HNA trädde i kraft den 1/ med Gunilla Johansson som operativt ansvarig för all personal inom HNA vilka arbetar i projektet Hudiksvalls Företags Arena. En ny vd har rekryterats efter Åke Ekblom som sagt upp sig för att till 100 % koncentrera sig på sitt eget företag. Den nya vd:n Mats Hansson tillträdde sin befattning i september. En näringslivsstrategi har beslutats för kommunen. HNA är ansvarig för implementeringen av denna strategi och arbetet med detta har påbörjats under hösten. HNA är ansvarig för två pågående större projekt; Hudiksvalls Företags Arena (HFA) och Marknadsföringsprojektet Glada Hudik (MFGH). HFA: Arbetet har till stor del fokuserat att genomföra en flytt av verksamheten till de mycket ändamålsenliga lokalerna på Håstaholmen. Vidare har projektet ansökt om en förlängning för att driva projektet även under Under hösten har fokus varit att få formerna för projektet att fungera tydligare så att ett ännu bättre samarbete uppnås mellan de medverkande organisationerna. Detta för att bättre kunna hjälpa kunderna. MFGH: Projektet löper på - dock ej enligt plan. Personal har inte kunnat rekryteras vilket gjort att man ännu inte har nått målen för projektet. En flytt av turistbyrån och övriga projektmedlemmar har undersökts under året. Beslut har tagits och verkställigheten kommer att ske under Under hösten har ett stort arbete lagts ned på att formera intressenter i Fiber Optic Valley. Målet är att kunna lämna in en ansökan till Vinnova i början av Tyvärr har mycket tid fått ägnas åt att finna finansiering för den personal som behövs för projektgenomförandet. 49

6 org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld 0 0 Soliditet 23,6% 21,4% Antal årsanställda 18 st 19 st Kommunalt ägande 60 % 60 % Ändamål Stiftelsens ändamål är att förvalta samlingar, arkiv, byggnader, depositioner m m och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska även bedriva och främja kulturmiljövård, utställnings-, konst- och utbildningspedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder för dessa områden. Stiftelsen ska i sin verksamhet samarbeta och samråda med statliga och kommunala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda verksamma i samhälls- och kulturliv. Viktiga händelser Museet har under 2002 arbetat vidare med det interna utvecklingsarbetet. Den egna organisationens kompetens har höjts och vars och ens uppdrag har tydliggjorts. Under året har vi arbetet i två lärprojekt med att utveckla utställningsverksamheten; utställningarna Trädgårdsstolen och Noel au manoir du paysan. Syftet med projekten har varit att lära mer om berättande, scenografi och rollfunktion och inspirera till en gemensam idégrund för utställningsverksamheten. Arbetet med att utveckla och förnya de fasta utställningarna har fortsatt. Det behövs radikala förändringar av föremålsberättelserna och tolkningarna och därför behöver vi konfrontera våra traditionella berättelser med fler vetenskaper, såsom ekonomi, sociologi och psykologi. De fasta utställningarna ska inte leva sitt eget liv utan kommunicera men också leda till samverkan med turistaktörer, gårdsägare, organisationer m fl. Förutom samverkansrollen bör museet satsa på forskningsprojekt tillsammans med Högskolan. Delar av detta görs idag inom ramen för Hälsingegårdsprojektet. Den barnpedagogiska verksamheten har varit projektstyrd. Under året har vi i landskapet arbetat med animerad film i samverkan med länskonstnären och Film Gävleborg. Olika skolor har besökts och utbildningar för lärare har anordnats på museet. Slöjdverksamheten för barn på museet är inarbetad och har varit uppskattad. Olika kulturaktörer i landskapet vänder sig i allt större utsträckning till museet för att skapa gemensamma arenor och samverkansformer. Efter förfrågningar från olika konstnärer har vi under året påbörjat diskussioner om Hälsinglands Museums eventuella roll som mötesplats för landskapets yrkesverksamma konstnärer. Att bygga samverkan på ett reellt behov med respekt för varandras arbete/ingångar och jämlikhet ger kraft i samverkansprojekt och resulterar i nya uttryck i den museala världen och i samhället. Vi fortsätter på den inslagna vägen att utnyttja våra unika samlingar, vår frihet och vår kunskap för att skapa förnyelse inom museivärlden. 50

7 Koncernresultaträkning (mkr) Not 1,2 Verksamhetens intäkter 621,0 586,7 Verksamhetens kostnader 3, , ,2 Avskrivningar 4,6-128,3-126,1 Verksamhetens nettokostnader , ,6 Skatteintäkter 1 018,5 986,9 Generella statsbidrag 8 250,5 225,4 Finansiella intäkter 9 8,9 10,7 Finansiella kostnader 10-46,0-49,9 Resultat efter nansiella poster -15,4 13,5 Skatter -4,5-1,8 Årets resultat -19,9 11,7 Koncernbalansräkning (mkr) Not Tillgångar 1,2 Anläggningstillgångar Byggnader, mark , ,8 Inventarier, maskiner 6 70,2 72,3 Värdepapper, andelar ,5 358,6 Långfristiga fordringar 6,7 10, ,4 93 % 2 281,5 92 % Omsättningstillgångar Förråd 0,7 0,8 Kortfristiga fordringar 106,2 123,3 Likvida medel 12 68,1 86,0 175,0 7 % 210,1 8 % Summa tillgångar 2 415, ,6 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat eget kapital , ,9 Årets förändring 13-19,9 11, ,9 50 % 1 222,6 49 % Avsättningar Avsatt till pensioner 5 32,9 1 % 78,1 3 % Skulder Långfristiga skulder ,2 852,5 Kortfristiga skulder 364,4 338, ,6 49 % 1 190,9 48 % Summa eget kapital och skulder 2 415, ,6 Ställda panter ,6 312,1 Ansvarsförbindelser ,2 882,1 51

8 Koncernens nansieringsanalys (mkr) Not Tillförda medel 1,2 Årets resultat - 19,9 1,7 + avskrivningar 128,3 126,1 Från årets verksamhet internt tillförda medel 108,4 137,8 Använda medel Årets investeringar (netto) -91,7-118,2 Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar 28,2 25,6 Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder -79,4-23,8 Nedskrivning nansiella tillgångar -23,7-17,2 Förändring direkt på balansräkningen -2,8 9,0-169,4-124,6 Förändring av rörelsekapitalet -61,0 13,2 Speci kation av rörelsekapitalets förändring: Ökning (+)/minskning (-) av fordringar och förråd -17,2 27,7 Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder -25,9-35,7 Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel -17,9 21,2-61,0 13,2 Ägarandel AB Hudiksvallsbostäder 100 % Hudiksvalls Kafé AB 100 % Stifelsen Hälsinglands museum 60 % Hudiksvalls kommun Glysisvallen AB 50 % Fastighets AB Glysis 100 % Hudiksvalls Näringslivs AB 100 % Forssågruppen 100 % 52

9 Redovisningsprinciper och noter - koncernredovisningen Redovisningsregler Redovisningen sker enligt god kommunal redovisningssed och i stort föreligger enhetliga redovisningsprinciper mellan kommunen och koncerndelarna. Vid upprättandet av koncernredovisningen har väsentlighetsprincipen varit vägledande. Förvärvsmetoden Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som dotterbolagen hade när de förvärvades ska elimineras. Eftersom kommunens dotterbolag har bildats av kommunen bestod dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället av kommunens aktieinnehav. Koncernredovisningens är därför reducerad med kommunens innehav av aktier i egna bolag och motsvarande belopp på eget kapital i resp bolag. Endast eget kapital som intjänats i resp företag efter bildandet ingår därför i koncernens egna kapital (se i övrigt not 14). Proportionell konsolidering Intäkter/kostnader och tillgångar/skulder har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens ägarandel av respektive företag s k proportionell konsolidering. Att ta med ekonomiska åtaganden i proportion till ägarandel ger tydlig information om kommunens andel av tillgångar, skulder etc. I vissa stycken grundas koncernbokslutet på preliminära uppgifter om koncernföretagen. Ev avvikelser bedöms dock ha marginell påverkan på koncernbokslutet. Kafé AB som är under avveckling ingår inte längre i koncernredovisningen Not 1 Kommunkoncernens aktiebolag och stiftelser Bolag/stiftelse Bildat år Ägarandel/in ytande Fastighets AB Glysis % Hudiksvalls kommun Stiftelsen Hälsinglands Museum % Hudiksvalls kommun 40 % Landstinget Gävleborg Forssågruppen AB % Hudiksvalls Näringslivs AB Glysisvallen AB % Hudiksvalls kommun 50 % NCC/SIAB Hudiksvalls Näringslivs AB % Hudiksvalls kommun AB Hudiksvallsbostäder *) % Hudiksvalls kommun *) Stiftelsen Hudiksvallsbostäder (från 1971) ombildades 1994 till aktiebolag. Följande aktiebolag har ej tagits med Hudiksvalls Kafé AB % Hudiksvalls kommun (under avveckling) X-Tra k AB 7 % Hudiksvalls kommun (låg ägarandel) 50 % Landstinget Gävleborg 4 % Ljusdals kommun 14 % Gävle kommun 2 % Ovanåkers kommun 7 % Sandvikens kommun 2 % Hofors kommun 6 % Söderhamns kommun 2 % Nordanstigs kommun 5 % Bollnäs kommun 1 % Ockelbo kommun Not 2 Företagsledning Styrelseordförande VD/motsvarande Fastighets AB Glysis Berndt Söderström Roger Östlin Forssågruppen AB Uno Jonsson Tord Sällström Glysisvallen AB Staffan Bodén Sture Åkesson Hudiksvallsbostäder AB Staffan Bodén Håkan Andersson Hudiksvalls Näringslivs AB Uno Jonsson Mats Hansson Stiftelsen Hälsinglands Museum Ingrid Cederqvist Gunilla Stenberg 53

10 Not 3 Not 4 Not 5 Personal Antal årsanställda Fastighets AB Glysis 5 (5) 5 (5) Forssågruppen AB 2 (2) 2 (2) Glysisvallen AB 8 (6) 8 (6) Hudiksvallsbostäder AB 90 (63) 89 (60) Hudiksvalls Näringslivs AB 10 (2) 9 (3) Stiftelsen Hälsinglands Museum 18 (6) 19 (6) Hudiksvalls kommun (401) (690)* *september 2001 Summa (485) (772) Löner och ersättningar (kkr) Fastighets AB Glysis 1,0 1,1 Forssågruppen AB 0,7 0,6 Glysisvallen AB 1,9 1,8 Hudiksvallsbostäder AB 20,4 19,2 Hudiksvalls Näringslivs AB 3,7 2,9 Stiftelsen Hälsinglands Museum 3,8 3,7 Hudiksvalls kommun 725,3 674,7 Summa 756,8 704,0 Avskrivningar - jämförelsestörande poster Kostnader som är av engångskaraktär, sk jämförelsestörande poster, bör beaktas vid jämförelser mellan åren. I koncernredovisningen ingår följande poster bland avskrivningarna. Hudiksvallsbostäder AB extra nedskrivning ersättningslånepost 9,6 Hudiksvalls kommun nedskrivning nansiella tillgångar 23,7 7,2 återbetalning försäkringskasseersättn ,0 23,7 21,8 Verksamheternas kostnader - avsatt till pensioner Bland verksamhetens kostnader ingår även kostnader för de anställdas pensioner. Både utbetalade pensioner till de som gått i pension och avsättningar till kommande pensioner. De anställdas pensioner kan säkerställas på flera sätt. Några koncerndelar gör inbetalningar till pensionsförsäkringsinstitut och liknande. Andra bokför sina pensionsåtaganden under posten Avsatt till pensioner på balansräkningen och svarar själva för att det finns pengar i tillräcklig omfattning till pensionerna. De pensioner som intjänas från och med 1998 kan utbetalas till de anställda för individuell placering. Kommunen kommer att betala ut 1998 och 1999 års intjänade pensioner under år Dessa pensioner redovisas i därför bokslutet som en kort skuld i stället för som en pensionsavsättning. Som kommunal pensionsskuld redovisas endast garantipensioner och sk kompletterande ålderspensioner inklusive löneskatt. Resterande pensionsskuld redovisas som en ansvarsförbindelse (not 15) Avsatt till pensioner i koncernredovisningen (kkr) 54 Hudiksvallsbostäder AB 5,9 5,7 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,1 0,2 Stiftelsen Hälsinglands Museum 2,2 2,1 Hudiksvalls kommun 24,7 70,1 Summa 32,9 78,1

11 Not 6 Avskrivningar I resultaträkningen belastas resultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde. Avskrivning sker linjärt eller efter annan fastställd plan och baseras på uppskattningar om tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiden varierar mellan 5-50 år. De planenliga avskrivningarna innehåller även avskrivning på de investeringar som gjorts under 2001 för de flesta koncerndelarna. I koncernföretagens separata resultaträkningar görs i vissa fall avskrivningar utöver plan vilket minskar årets resultat. Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan redovisas då som en bokslutsdisposition. I koncernredovisningen görs inga sådana bokslutsdispositioner. På balansräkningen har anläggningarna grupperats som endera inventarier eller byggnader (jämte mark). Till inventarierna hänförs de grupper som skattemässigt klassificeras som inventarier. Ingående bokfört värde Inventarier och maskiner 72,3 72,4 Byggnader,anläggningar,mark 1 839, ,4 Summa 1 912, ,8 Avskrivningar, anläggningar -104,6-108,9 (exkl avskrivningar ersättningslånepost) Nettoanskaffning 91,7 118,2 Utgående bokfört värde Inventarier och maskiner 70,2 72,3 Byggnader,anläggningar,mark 1 829, ,8 Summa 1 899, ,1 Not 7 Not 8 Not 9 Bland byggnader ingår kkr som är det belopp kommunen betalade 1998 för aktierna i Fastighets AB Glysis utöver det nominella aktievärdet. Beloppet avskrivs årligen med 1 mkr. Verksamhetens nettokostnader Innehåller nettot av samtliga rörelseintäkter och rörelsekostnader inklusive avsättningar till pensioner och avskrivningar. Verksamhetens nettokostnader utgör koncernens rörelseresultat. Generella statsbidrag Omfattar de generella statsbidrag som kommunen erhåller som inte är kopplade till kostnaden för vissa verksamheter utan grundas på tex antal invånare. Bidragens karaktär gör att de redovisas som en finansiell post vid sidan av skatteintäkterna. Finansiella intäkter I beloppet ingår ränta på likvida medel och placeringar, ränta på utlämnade externa lån, utdelning på externa aktier, räntebidrag, realiserade kursvinster m m. Not 10 Finansiella kostnader I beloppet ingår ränta på anläggningslån och övrig upplåning utanför koncernen, limitavgifter m m. Not 11 Värdepapper, andelar Innehav av långsiktiga placeringar i värdepapper utanför kommunkoncernen Innehav den 31/12 i koncernredovisningen (kkr) Hudiksvallsbostäder AB 3,8 0,1 Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,8 1,9 Hudiksvalls kommun 328,9 356,6 Summa 334,5 358,6 Det belopp på kkr som kommunen betalade 1998 för aktierna i Fastighets AB Glysis utöver det nominella aktievärdet redovisas som övervärde i fastigheten och ingår inte bland värdepappren. 55

12 Not 12 Likvida medel Innehåller tillgångar i form av banktillgodohavanden och övriga likvida placeringar i den omfattning som företagen ingår i koncernredovisningen dvs i proportion till kommunens ägarandel. I de likvida medlen inräknas koncernföretagens andel i kommunkoncernens sk koncernkonto. Likvida medel den 31/12 i koncernredovisningen (kkr) Fastighets AB Glysis 1,2 Forssågruppen AB 1,4 2,0 Glysisvallen AB 1,7 0,5 Hudiksvallsbostäder AB 9,1 10,3 Hudiksvalls Näringslivs AB Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,4 1,6 Hudiksvalls kommun 54,5 70,4 Not 13 Eget kapital Summa 68,1 86,0 Kommunkoncernens egna kapital innehåller förutom bundet och fritt eget kapital även det som företagen redovisar som obeskattade reserver i sina resp bokslut. Inga aktier eller grundfonder som kommunen och övriga koncerndelar äger i varandra finns med i koncernbokslutet utan det egna kapitalet visar hur mycket som inarbetats i företagen sedan de bildades och som ej delats ut. Eget kapital i koncernredovisningen (kkr) Obeskattade reserver Fastighets AB Glysis 17,3 14,1 Hudiksvallsbostäder AB 14,6 10,0 Summa 31,9 24,1 Övrigt eget kapital Fastighets AB Glysis 28,0 25,6 Forssågruppen AB 4,9 4,4 Glysisvallen AB 1,3 1,3 Hudiksvallsbostäder AB 52,5 46,6 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,7 0,2 Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,0 0,9 Hudiksvalls kommun 1 079, ,5 Not 14 Långfristig upplåning Summa 1 168, ,5 Totalt 1 199, ,6 Låneskulden per den 31/12 i koncernredovisningen (kkr) Fastighets AB Glysis 42,0 55,0 Forssågruppen AB 22,8 22,8 Glysisvallen AB 8,0 8,5 Hudiksvallsbostäder AB 654,2 676,8 Hudiksvalls kommun 89,5 89,0 Summa 816,5 852,1 Låneskuldens fördelning i % på -skatte nansierad kommunal verksamhet 5 % 5 % -taxe nansierad verksamhet 95 % 95 % Inga lån är upptagna i utländsk valuta. 56

13 Not 15 Ansvarsförbindelser och ställda panter Kommunens åtaganden i form av ansvarsförbindelser och ställda panter kan sägas ge en riskbild av koncernen. Kommunen har iklätt sig ansvarsförbindelser till två ändamål. Dels borgen på lån och dels pensionsåtaganden för anställda. Av kommunens totala borgensåtaganden utgör ca 75% borgen till kommunala bolag och stiftelser för deras upplåning. Det är ett koncerninternt åtagande som inte medtas i koncernredovisningen och inte ingår i noten. Kommunens åtagande gällande de anställdas pensioner ingår i ansvarsförbindelsen. Koncernens åtagande mot banker och låneinstitut motsvaras av låneskulden. Ansvarsförbindelser och ställda panter i koncernredovisningen (kkr) Ansvarsförbindelser Hudiksvallsbostäder AB 0,4 0,4 Hudiksvalls kommun -borgensåtagande 182,1 194,8 -ansvarsförbindelse pensionsåtagande 632,7 686,9 Summa 815,2 882,1 Ställda panter Fastighets AB Glysis 2,0 48,4 Forssågruppen AB 53,6 53,6 Hudiksvallsbostäder AB 227,0 210,1 Summa 302,6 312,1 57

14 Hudiksvalls kommun Resultaträkning (mkr) Not Verksamhetens intäkter 1,2 583,7 564,5 Verksamhetens kostnader 1, , ,3 Avskrivningar 1,4-79,5-84,5 Nedskrivning nansiella anläggningstillgångar 1,10-23,7-7,2 Verksamheternas nettokostnader , ,5 Skatter ,5 986,8 Statsbidrag 6 250,5 225,5 Finansiella intäkter 7 10,9 12,3 Finansiella kostnader 7-9,6-9,4 Delsumma 1 270, ,2 Årets resultat 8-38,9-2,3 Hudiksvalls kommun Balansräkning (mkr) Not 2002 % 2001 % Tillgångar Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 9 915,4 911,4 Maskiner och inventarier 44,8 50,8 Aktier, andelar och bostadsrätter ,3 404,0 Långfristig utlåning 11 5,7 6,0 Summa anläggningstillgångar 1 342,3 90 % 1 372,2 88 % Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 12 95,4 112,5 Likvida medel 13 54,5 70,4 Summa omsättningstillgångar 149,9 10 % 182,9 12 % Summa tillgångar 1 492, ,1 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat , ,7 Årets resultat 8-38,9-2,3 Summa eget kapital 1 083,5 73 % 1 122,4 72 % Avsättningar Avsatt till pensioner 3 24,7 1 % 70,1 5 % Skulder Långfristig upplåning 14 89,5 89,0 Kortfristiga skulder ,4 273,6 Summa skulder 383,9 26 % 362,6 23 % Summa eget kapital och skulder 1 492, ,1 Ansvarsförbindelser 3 632,7 686,9 Borgensförbindelser ,7 749,8 58

15 Hudiksvalls kommun Finansieringsanalys (mkr) Not Tillförda medel Internt tillförda medel 17 73,2 89,4 Försäljning av anläggningstillgångar 17 3,3 2,0 Minskning av nansiella anläggningstillgångar 17 9,0 15,5 Minskning av långfristiga fordringar 17 0,3 0,2 Ökning av långfristiga skulder 17 4,9 10,0 Summa tillförda medel 90,7 117,2 Använda medel Nettoinvesteringar 18-79,0-102,0 Ökning av nansiella anläggningstillgångar 19-4,9-7,0 Ökning av långfristiga fordringar 19 0,0-0,1 Minskning av långfristiga skulder 19-4,4-8,6 Minskning av avsättning 19-56,2 Summa använda medel -144,5-117,7 Förändring på balansräkningen 8 12,3 Förändring av rörelsekapitalet -53,8 11,7 Speci kation av rörelsekapitalets förändring Kortfristiga fordringar -17,1 25,7 Kortfristiga skulder -20,8-38,0 Likvida medel -15,9 24,0 Summa förändring -53,8 11,7 Redovisningsprinciper och noter (mkr) Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångar upptas på balansräkningen det år de anskaffas till anskaffningskostnad minskad med eventuella investeringsbidrag. Tillgångarnas bidragsfinansierade del avskrivs därmed direkt. Avskrivningar sker linjärt och baseras på uppskattningar om anläggningarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiden varierar mellan 5 till 50 år och påbörjas det år investeringen är utförd. Exploateringsfastigheter redovisas bland anläggningstillgångarna som mark. Finansiella tillgångar Av Kommunfullmäktige avsatta pensionsmedel och försäljningsmedel har klassificerats som anläggningstillgång och värdepappersportföljerna har på balansdagen upptagits till det lägsta av marknadsvärde och anskaffningsvärde. Internräntan för 2002 är 5 % och beräknas på anläggningstillgångarnas ingående bokförda värden. Interna kapitalkostnader som utgörs av summan av avskrivningar och internränta på gjorda investeringar ingår i verksamheternas kostnader. På resultaträkningen återförs motsvarande belopp under posten interna kapitalkostnader. Personalomkostnadspålägg (PO) motsvarande arbetsgivaravgifter, avtalspension m m belastar verksamheterna med följande procentpåslag på bokförda löner: Uppdragstagare, sammanträdesarvoden 32,8 % Anställda med kommunal kompletteringspension 39,5 % Övriga 34,0 % Semesterlöneskuld och övertidsskuld redovisas inklusive personalomkostnadspålägg som en kortfristig skuld. 59

16 Not 1Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Pedagogisk verksamhet 137,0-652,8-515,8 130,9-619,4-488,5 varav barnomsorg 14,6-106,3-91,7 23,4-102,9-79,5 varav grundskola 29,4-334,6-305,3 28,3-323,0-294,7 varav gymnasieskola 36,7-138,8-102,1 33,5-131,3-97,8 varav vuxenutbildning 56,3-73,0-16,7 45,8-62,2-16,4 Vård och omsorg 112,0-614,2-502,2 108,9-566,4-457,5 varav individomsorg* 10,7-100,3-89,6 9,0-103,1-94,1 varav äldreomsorg 101,3-513,9-412,6 99,9-463,3-363,4 Infrastruktur, skydd mm 17,2-104,1-86,9 17,6-106,9-89,2 Fritid och kultur 7,7-65,2-57,5 6,1-63,3-57,2 Arbetsmarknadsåtg, Insatser för yktingar 27,4-46,8-19,4 22,7-41,6-18,9 Affärsverksamhet 92,2-102,9-10,7 91,9-106,1-14,3 Politisk verksamhet 0,6-17,2-16,6 0,5-15,7-15,2 Verksamhetslokaler 172,4-175,6-3,2 168,8-170,3-1,5 Centrala stödfunktioner 15,1-95,3-80,2 14,5-95,9-81,4 581, , ,5 562, , ,6 Interna kapitalkostnader 118,9 118,9 124,3 124,3 Personalomkostnadspålägg (PO) 36,6 36,6 27,6 27,6 Pensionsutbetalningar -28,5-28,5-28,1-28,1 Förändring av pensionsskuld -7,5-7,5 1,0 1,0 Individuell del pensioner -34,6-34,6-29,1-29,1 Förlust/vinst vid försäljning anläggningstillg 1,8 0,0 1,8 2,2 0,0 2,2 Osäkra fordringar nedskrivning/betalning 0,2-0,5-0,3 0,3-0,4-0,1 Avskrivningar -79,5-79,5-84,5-84,5 Nedskrivning nansiella anläggningstillgångar** -23,7-23,7-7,2-7,2 Summa 583, , ,2 564, , ,5 Avgår jämförelsestörande poster Återbetalning av försäkringskasseers 95-01* 5,0 5,0 Nedskrivning nansiella anläggningstillgångar** 23,7 23,7 7,2 7,2 Summa 583, , ,5 564, , ,3 Not 2 Tekniska förvaltningens affärsmässiga verksamhet som innefattar verksamheterna vid kommunens VA- och avfallsverk 60 Resultaträkning Rörelsens intäkter 71,3 66,3 Rörelsens kostnader -53,2-51,8 Rörelseresultat före avskrivning 18,1 14,5 Avskrivning -9,0-9,3 Rörelseresultat efter avskrivning 9,1 5,2 Finansiella intäkter 0,2 0,0 Finansiella kostnader -4,6-4,9 Årets resultat 4,7 0,3 Balansräkning Anläggningstillgångar 77,3 84,2 Omsättningstillgångar 12,2 1,0 Summa tillgångar 89,5 85,2 Eget kaptial Balanserat resultat 0,3 0,0 Årets resultat 4,7 0,3 5,0 0,3 Långfristiga skulder Kommunalt lån 31,3 33,3 Förmedlade lån 53,2 51,6 84,5 84,9 Summa skulder och eget kapital 89,5 85,2

17 Not 3 Pensionsutbetalningar, avsatt till pensioner, ansvarsförbindelse Från 1998 tillämpas den nya blandmodellen för redovisning av pensioner. Blandmodellen skiljer på pensioner intjänade före och efter I pensionskostnader (resultaträkningen) ingår 2002: Pensioner - under året utbetalda pensioner, visstidspensioner och garantipensioner inkl löneskatt samt avgifter till KPA och SPP. Intjänad individuell del för år 2002 inkl löneskatt. Individuell del utbetalas 31/3 året efter till de försäkringsgivare som valts av de anställda. Avsatt till pensioner - nettoförändringen under året avseende garantipensioner och visstidspensioner samt intjänad pension på lönedelar över 7,5 basbelopp. Allt inklusive löneskatt. En finansiell del (ränte- och basbeloppsuppräkning av pensionsskulden) redovisas bland de finansiella kostnaderna I avsatt till pensioner (balansräkningen) ingår : Överenskomna garantipensioner och utlösta visstidspensioner, intjänad pension s k kompletterande ålderspension intjänade på lönedelar över 7,5 basbelopp. Allt inklusive löneskatt. Individuell del avseende 1998 och 1999 har överförts till kort skuld. Kortfristig skuld (balansräkningen) Intjänad individuell del för år 2002 samt individuell del intjänade 1998 och 1999 som utbetalas 31/ Även löneskatten ingår bland de kortfristiga skulderna. I ansvarsförbindelser ingår: Pensioner intjänade före 31/ inklusive löneskatt samt visstidspensioner som ännu ej lösts ut. Dessutom ingår intjänad pension för anställda (2 st) hos Inköp Hälsingland. Resultaträkningen Pensionskostnader Pensioner (betalda) 28,5-28,1 Individuell del (intjänad 2002) -34,5-29,1 Förändring av pensionsskuld -7,5 1,0 Finansiell kostnad -3,3-2,9 Summa pensionskostnader -73,8-59,1 Balansräkningen Avsatt till pensioner Arbetstagare 7,6 41,6 Pensionstagare 12,3 12,4 varav garanti och visstidspensioner 5,4 8,6 Avgångna (personer som slutat och uppbär livränta) 2,4 Löneskatt 4,8 13,7 Summa avsatt till pensioner 24,7 70,1 Räntedel ingår med (3,3) (2,9) Ansvarsförbindelser Intjänad pension före ,1 684,0 Ej utlösta visstidpensioner 1,9 2,3 Intjänad pension avs. Inköp Hälsingland tom ,7 0,6 Summa ansvarsförbindelser 632,7 686,9 Totala förpliktelser 657,4 757,0 Pensionsmedel Finansiella placeringar (bokfört värde) 212,0 210,7 Nedskrivning till marknadsvärde -20,5-4,0 Finansiella placeringar (marknadsvärde) 191,5 206,7 Finansiella placeringar marknadsvärde minus bokfört värde 0,0 0,0 Realiserad avkastning * 1,3 4,6 Realiserad och orealiserad avkastning/bokfört värde 1 % 2 % Totala förpliktelser minus nansiella placeringar (bokfört värde) 445,4 546,3 *Här ingår realiserade vinster och förluster, aktieutdelningar, räntor. 61

18 Not 4 Avskrivningar har verkställts med 79,5 mkr. Anläggningstillgångarna avskrivs linjärt efter en uppskattad ekonomisk livslängd och beräknas på anläggningstillgångarnas anskaffningsvärden. Avskrivningar görs även på årets investeringar. Avskrivningstiden varierar mellan 5-50 år för olika typer av tillgångar. I avskrivningssumman ingår verkställda amorteringar avseende internleasing med 2,1 mkr. Nedan anges hur stor andel av anläggningstillgångarna som följer olika avskrivningstider. Avskrivningstid Andel 5 år 6,5 % 7 år 0,2 % 10 år 1,4 % 15 år 0,8 % 20 år 13,7 % 25 år 11,4 % 33 år 63,2 % 40 år 0,3 % 50 år 0,2 % Mark 2,3 % Avskrivningar 100,0 % Not 5 Driftredovisning K o s t n a d e r I n t ä k t e r N e t t o Redo- Budget Redo- Budget Redo- Budget Nämnd/förvaltning Budget visning Avvikelse Budget visning Avvikelse Budget visning Avvikelse Byggnadsnämnd 10,5 10,1 0,4 2,3 2,9 0,6-8,3-7,2 1,0 -Mätningskontor 5,5 5,1 0,5 1,1 1,2 0,1-4,5-3,9 0,6 -Plan- och bygglovskontor 5,0 5,1-0,1 1,2 1,7 0,5-3,8-3,3 0,4 KDN Dellenbygden 168,9 172,8-3,9 9,9 14,9 5,0-159,0-157,9 1,1 KDN Forsa 160,3 177,6-17,3 45,2 47,9 2,7-115,2-129,8-14,6 KDN Hudiksvall 455,2 477,4-22,3 41,3 49,7 8,4-413,9-427,7-13,9 KDN Iggesund 149,1 157,5-8,4 8,9 12,4 3,5-140,2-145,1-4,9 Kommunstyrelse 117,1 119,7-2,5 21,2 24,4 3,2-95,8-95,3 0,7 Miljö- och räddningsnämnd 30,9 31,6-0,7 3,2 4,2 1,0-27,7-27,3 0,3 -Miljö- och hälsoskyddskontor 5,8 5,7 0,0 1,4 1,6 0,2-4,4-4,1 0,2 -Räddningstjänst 25,2 25,9-0,7 1,8 2,6 0,8-23,3-23,2 0,1 Omsorgsnämnd 104,0 121,3-17,3 19,7 23,1 3,5-84,3-98,2-13,9 Revision 1,1 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0-1,1-1,1 0,0 Svågadalsnämnden 10,1 10,4-0,3 0,1 0,7 0,6-10,0-9,7 0,3 Tekniska nämnden 308,3 322,4-14,1 246,6 263,8 17,2-61,7-58,6 3,0 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnd 253,4 268,1-14,6 100,6 115,8 15,1-152,8-152,3 0,5 Summa nämnder/styrelser 1 768, ,9-101,0 499,1 559,8 60, , ,2-40,4 Avgifter barn- o äldreomsorg 1,5 4,2-2,7 13,9 21,8 7,9 12,4 17,6 5,2 Oförutsett 7,4 7,4-7,4 7,4 Interna kapitalkostnader -120,6-118,9-1,7 120,6 118,9-1,7 Interna pensionspålägg -31,0-36,6 5,6 31,0 36,6 5,6 Pensioner 57,9 70,5-12,6-57,9-70,5-12,6 Förlust/vinst vid försäljning av anläggningstillgångar 0,5-0,5 2,0 2,0 0,0 1,5 1,5 Avskrivningar 84,0 103,1-19,1-84,0-103,1-19,1 Total driftredovisning 1 768, ,7-124,6 513,0 583,7 70, , ,1-54,0 62

19 Not 6 Skatter, generella statsbidrag Kommunalskatteintäkter Mellankommunal utjämning -1,6 Allmän kommunalskatt 1 000,3 956,7 Skatteavräkning prognos 2002 (per inv. 198 kr) 7,4 16,3 Skatteavräkning avseende 2001 (per inv. 192 kr) 7,2 11,8 Övriga skatter 3,6 3,6 Summa 1 018,5 986,8 Generella statsbidrag och utjämning Momsavgift -92,1-85,1 Generellt statsbidrag 258,4 250,4 Sysselsättningsstöd 8,0 Nyanställningsstöd 5,2 Inkomstutjämning 75,5 58,5 Kostnadsutjämning -6,2-0,3 Nivåjustering -7,5-7,2 Införandetillägg 9,2 9,2 Summa 250,5 225,5 Summa skatter och generella statsbidrag 1 269, ,2 Not 7 Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Räntor på utlämnade lån 0,4 0,5 Räntor på likvida medel 11,0 *9,6 Utdelning på aktier och andelar -1,3 *1,9 Räntebidrag 0,8 0,3 Summa 10,9 12,3 Finansiella kostnader Räntor på bundna anläggningslån -5,0-5,4 Ränta pensionsskuld -3,3-2,9 Limitavgifter m m -1,3-1,1 Summa -9,6-9,4 Summa nansnetto 1,3 2,9 *I beloppen ingår avkastning på pensionsmedel med totalt 1,3 mkr samt avkastning på försäljningsmede med 3,6 mkr. Se not 10 angående extern kapitalförvaltning. Not 8 Eget kapital och årets resultat Årets minskning av det egna kapitalet uppgår till -38,9 mkr. I budgeten inklusive tilläggsanslag hade beräknats en ökning av det egna kapitalet med 0,6 mkr. I det egna kapitalet ingår Tekniska förvaltningens affärsmässiga verksamhet med 5,0 mkr. Ingående balans eget kapital 1 122, ,4 Byte av redovisningsprincip slutavräkning 2000 (327 kr per inv.) 12,3 Årets resultat -38,9-2,3 Utgående balans eget kapital 1 083, ,4 varav rörelsekapital -144,5 53,8-90,7 varav anläggningskapital 1 228,0-14, ,1 63

20 Not 9 Fastigheter och anläggningar Anskaffnings- Ack Bokf värde värde avskrivn Markreserv 39,6 0,0 39,6 Publika fastigheter: Gator, vägar, parker, idrottsplaner mm 284,9-188,2 96,7 Verksamhetsfastigheter: Skolor, daghem, servicehus, badhus mm 1 001,4-377,9 623,5 Internleasing skolor, daghem, servicehus mm* 20,2-15,3 5,0 Affärsverksamhetsfastigheter: Hamn, ygplats mm 59,0-55,5 3,5 Industrifastigheter mm 6,7-3,4 3,3 Internleasing industrifastigheter* 1,3-0,5 0,8 Vatten- och avloppsverk, va-ledningar, avfallsstationer 245,6-159,9 85,7 Fastigheter för annan verksamhet Internleasing fastigheter för annan verksamhet* 2,1-2,1 0,0 Övriga anläggningar: Branddammar, ledningscentral mm 87,4-30,3 57,1 Internleasing övriga fastigheter* 0,2-0,1 0,0 Internleasing förbättring ej ägd fastighet* 0,8-0,6 0,2 *intern nansierade om- och tillbyggnader på fastigheter 1 749,2-833,8 915,4 Not 10 Aktier, andelar och bostadsrätter Aktier 0,7 0,7 Aktier i koncernbolag 46,5 46,5 Andelar 1,4 1,4 Bostadsrätter 0,1 0,1 Kapitalförvaltning (aktier obligationer mm) 327,6* 355,3 *Pensionsmedel samt försäljningsmedel som förvaltas av 376,3 404,0 externa kapitalförvaltare. Se nedan. Bokförd Marknads- Bokfört avkastning värde värde Pensionsmedel* Likvida medel (depåkonto) 0,2 2,9 2,9 Svenska aktier, aktiefonder -4,8 43,4 59,0 Utländska aktiefonder 0,0 11,9 20,6 Räntebärande värdepapper 5,8 129,4 125,5 Fordringar/skulder 3,9 3,9 1,3 191,5 212,0 Nedskrivning till marknadsvärde ,0 Nedskrivning till marknadsvärde ,5 Försäljningsmedel* Svenska aktier, aktiefonder 0,4 23,0 37,2 Utländska aktiefonder 0,0 5,7 10,0 Räntebärande värdepapper 3,2 107,4 99,3 Fordringar/skulder 0,0 0,0 3,6 136,1 146,5 Nedskrivning till marknadsvärde ,2 Nedskrivning till marknadsvärde ,2 Totalt extern kapitalförvaltning 4,9 327,7 351,3 *Uppdragen ligger från år 2000 hos Carlsson Investment Management, E Öhman J:or Kapitalförvaltning samt hos Handelsbanken Kapitalförvaltning för den räntebärande delen. Den globala delen av aktieportföljen placerades i fonder hos Fidelity International Fund och Lazard International Equity Fund. 64

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Brf Nya Hettemarkshuset

Brf Nya Hettemarkshuset Brf Nya Hettemarkshuset Årsredovisning 2013 BRFNyaHettemarkshusetorgnr76961497672 ÅRSREDOVISNING avseenderäkenskapsåret1januari 31december2013 Förvaltningsberättelse Föreningsinformation Bostadsrättsföreningenregistrerades2006307313undernamnetStIlian9:1,namnändradessedantill

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr

RESULTATRÄKNING. Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr RESULTATRÄKNING Redovisning Redovisning Avvikelse mot 2005 2006 budget 2006 Belopp i Mkr Intäkter...not 1 73,6 83,0 9,4 Kostnader...not 1-261,5-278,8-7,5 Avskrivningar...not 6-10,3-9,0 0,9 Verksamhetens

Läs mer

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x

Text BAS 2010. 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x Tax Inkomstdeklaration 4 2011 Handelsbolag Tillgångar på blankett 200 Text Kassa och bank BAS 2010 19xx 202 Aktier och andelar 181x, 188x 203 Övriga kortfristiga placeringar 182x 183x, 186x, 189x 204 Kundfordringar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008

PENSIONSENHETEN. - Pensionsenheten - Nämndernas VB 2008 273 PENSIONSENHETEN Sammanfattning Pensionsenheten omfattar kommunens samtliga kostnader för nyintjänade pensionsförmåner enligt KollektivAvtalad Pension KAP-KL. Därutöver ingår kostnaden för förändring

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763

Bostadsrättsföreningen Smyrna 716426-2763 RESULTATRÄKNING 1 JANUARI - 31 DECEMBER RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 6 844 970 6 570 505 Övriga rörelseintäkter 7 153 118 161 6 852 123 6 688 666 RÖRELSENS KOSTNADER Not 2 Fastighetsskötsel

Läs mer

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003

NOTER (Mkr) Region Skåne Koncernen Region Skåne till resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys 2004 2003 2003 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Bidrag för läkemedelsförmånen öppen vård 2 551 2 438 2 438 Patientavgifter hälso- och sjukvård 377 350 336 Patientavgifter tandvård 353 332 332 Försäljning av hälso- och sjukvård/tandvård

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Bilaga 1 571 Pensionsförvaltningen Resultaträkning (tkr) Bokslut 2014 Budget 2014 Bokslut 2013 Not Personalkostnader Arbetsgivaravgifter 441 847 464 212 390 752 Övriga personalkostnader -518 163-502 216-484

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3

ÅRSREDOVISNING. för. Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Sid 1 (9) ÅRSREDOVISNING för Bostadsrättsföreningen Hejaren 3 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 1999. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Koncernen Munkedals kommun

Koncernen Munkedals kommun Koncernen Munkedals kommun Kommunala bolag Förutom kommunen omfattas koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget ägs till 100 procent av Munkedals kommun. Bolaget skall äga, förvalta och

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12. Org nr 716419-1954 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2003 Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358

2004-08-23. 5.5. Avsättning av pensionsbehållningen. Ärendebeskrivning: 1998--1999 (RF) RS/030358 2004-08-31 5.5 Ärendebeskrivning: I samband med behandlingen av budget för 2005 samt plan för åren 2006 2007 beslöt regionfullmäktige 2004-06-28 29, 39, bland annat att uppdra åt regionstyrelsen att göra

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12

Årsredovisning. BRF Roslagsbanan 12 Årsredovisning för BRF Roslagsbanan 12 Räkenskapsåret 2006 BRF Roslagsbanan 12 1(9) Styrelsen för BRF Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31

Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 Årsredovisning HSB:s brf Randers i Malmö 2010-09-01 2011-08-31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Delårsrapport, Januari-Juni 2008

Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Delårsrapport 2008 1 Delårsrapport, Januari-Juni 2008 Tjustbygdens Sparbank AB, organisationsnummer 516401-0224, avger härmed delårsrapport för verksamheten under perioden 2008-01-01 till 2008-06-30. Allmänt

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Delårsrapport Januari-juni 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(7) Viktiga händelser under första halvåret 2000 Kundintäkterna för första halvåret uppgick till 58,0 Mkr (25,7) motsvarande

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Reflektioner från föregående vecka

Reflektioner från föregående vecka Reflektioner från föregående vecka Investeringsbedömning (forts) Resultat- och balansräkning Finansieringsanalys av ett bostadsköp Jämförelse mellan bostadsrätt och villa Boendekostnadskalkyl Hur ska köpet

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/9 2013 31/8 2014 HSB BRF RÅDMANNEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ

ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING 1/1 2013 31/12 2013 BRF KAPRIFOLEN I MALMÖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ORDLISTA Förvaltningsberättelse Den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten och kompletterar

Läs mer