Årsredogörelser - de kommunala företagen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredogörelser - de kommunala företagen"

Transkript

1 Årsredogörelser - de kommunala företagen Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver Låneskuld Soliditet 29,9% 27,3% Antal årsanställda 5 st 5 st Kommunalt ägande 100% 100% Ändamål Bolagets verksamhetsinriktning är att äga och förvalta fast och lös egendom. Bolaget förvaltar och förädlar fastigheten Guldsmeden 8 i syfte att stärka de kommersiella hyresgästernas lönsamhet och attraktionskraft samt tillhandahålla ändamålsenliga och yteffektiva lösningar på offentliga och andra verksamheters behov av lokaler. Viktiga händelser Den sedan flera år rådande tendensen till stor föränderlighet inom främst offentlig förvaltning fortsätter. Behoven av anpassningar, såväl ökade som minskade ytor, omflyttningar, korttidsuthyrningar o s v blir allt vanligare även om 2002 varit ett tämligen lugnt år. Fastighets AB Glysis med Guldsmeden 8 behåller sin ställning som den ledande förvaltaren av butikslokaler i Hudiksvall. Under 2002 har ett par butiker bytt ägare och inriktning. Utöver detta har ett antal kontrakt omförhandlats med positivt utfall men i övrigt har förändringarna varit små. Marknadssituationen bedöms som stabil och efterfrågan på såväl kontors- som butikslokaler är god. Inga betydande vakanser har förekommit och beräknas inte heller uppstå inom överskådlig tid. Intäktsnivån för kontorslokaler har fortsatt att sjunka medan det omvända gäller för butikslokalerna. För 2003 beräknas de totala intäkterna minska från 22,0 mkr till 21,2 mkr. Arbetet med tillsyn, vård, reparations- och underhållsarbeten har bedrivits i normal omfattning. Utöver detta har projektet Komfort 2000 fullföljts med en omfattande modernisering och betydande kapacitetsökning av fastighetens kylsystem. Utgiften 2,2 mkr har aktiverats som inventarier. Genomförda rationaliseringar har minskat bolagets personalkostnader väsentligt samtidigt som en hög servicenivå med dokumenterat hög kundnöjdhet kunnat uppnås. Övriga driftkostnader, exklusive större anpassningar, beräknas öka mycket måttligt. Sammantaget beräknas resultatet före dispositioner och skatt uppgå till ca 8,7 mkr för

2 Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld Soliditet 20,0% 18,4% Antal årsanställda 2 st 2 st Kommunalt ägande 100% 100% Ändamål Bolaget är ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls Näringslivs AB som i sin tur ägs av Hudiksvalls kommun.bolaget äger och förvaltar industrifastigheter i Näsviken, Delsbo och Hudiksvall om c a kvm. Viktiga händelser En fastighet i Delsbo brandskadades under året. Försäkringsbolaget har reglerat skadan utan några negativa konsekvenser för bolaget. Med anledning av rådande konjunktur i kommunen med ökade varsel och företagskonkurser är hyresmarknaden hårt drabbad och bolaget har lägre uthyrningsgrad i år jämfört med föregående år. Bolaget har lyckats sänka sina driftkostnader vad gäller bl a uppvärmning så att årets resultat är positivt. 46

3 Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld Soliditet 13,9% 15,8% Antal årsanställda 8 st 8 st Kommunalt ägande 50% 50% Ändamål Bolaget ska enligt förutsättningarna i ingånget avtal utveckla verksamhet och anläggningar inom givna ansvarsområden. Bolaget ska aktivt verka för att uppfylla de behov som föreningar samt idrotts- och fritidsintresserad allmänhet har. Genom kreativitet med alternativa arrangemang och aktiviteter, gärna i samarbete med kommunens turist- och kultursatsningar, utöka områdets aktiviteter och nyttjandegrad. För att möjliggöra framtida expansion och utveckling, via ett nära samarbete mellan parterna i bolaget, tillföra mark och/eller fastigheter för att skapa nödvändig finansiell substans. Även andra verksamhetsområden där samordningsfördelar kan påvisas skall undersökas. Viktiga händelser Det 15-åriga konsortialavtalet som tecknades mellan parterna sades upp avseende de 25% privata aktieinnehaven. En av dessa var av mer formell art och förvärvades/övertogs av annan juridisk person inom NCC. Det andra innehavet (SIAB) på 25% är föremål för värdering av de övriga ägarparterna och beslut ska tas under I februari 2003 sade även Hudiksvalls kommundelsnämnd upp hyresavtalet för reglering av hyresvillkoren. Organisatoriskt har styrelsebeslut fattats att vd-rollen ska var mer operativ. Beslutet har medfört att halvtidstjänsten som hallchef indragits. Den 1 september återinvigdes anläggningens löparbanor efter en efterlängtad och omfattande renovering. Förutom ny allvädersbeläggning har åtgärder vidtagits som minskar problemen med höga grundvattennivåer. Detta förbättrar möjligheten att hålla hög kvalitet på A-planen. Friskvårdsprojektet har i överenskommelse med Elixir förlängts i omgångar. Framtiden känns osäker p g a vikande kundunderlag hos Elixir. Omfattningen av externa tjänster har ökat och idag finns 5 avtal för yttre fastighetsskötsel förutom skötsel av Hudiksvalls kommundelsnämnds fotbollsplaner t o m Ekonomiskt oroar prisutvecklingen på elleveranser eftersom ishallen har stor energiförbrukning. 47

4 org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver Låneskuld Soliditet 9,0% 8,1% Antal årsanställda 90 st 89 st Kommunalt ägande 100% 100% Ändamål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvärva, sälja, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs- och kontorslägenheter samt kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att bedriva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och kommersiella lokaler. Viktiga händelser Hyrorna för bostäder höjdes i genomsnitt med 2,6 % inom intervallet 0,17 % - 5 %. Hyresbortfallet för outhyrda lägenheter uppgick till 8,6 miljoner kronor vilket motsvarar 198 lediga lägenheter. Arbetsordning för styrelsen och vd-instruktion fastställdes för året vid styrelsens februarisammanträde. Ny fältorganisation med ansvariga husvärdar i bostadsområdena genomfördes. Med stöd av EU:s socialfonder har utbildning av bolagets samtliga anställda påbörjats i form av verksamhetsoch kompetensutveckling, Växtkraft Mål 3. Försäljning av två kedjehusfastigheter i Friggesund ägde rum. Landstinget löste kontrakt avseende Furulunds korttidshem. I samband därmed avyttrades anläggningen till en privat behandlingsinstitution. Ett hyreshus i Delsbo med åtta lägenheter förvärvades. Upprustning av Håstahöjden avslutades med invigning av konstverket Härfågeln på Håsta utfört av Eva-Lotta Västvik. Ombyggnad av ett punkthus på Håstaskogen påbörjades för seniorboende för hyresgäster äldre än 55 år. Stambyte och renovering av badrum och kök startade på Vallvägen under våren. Arbetena kommer att pågå en bit in på Bredbandsutbyggnad fortsatte med 406 lägenheter i Iggesund. Därmed har drygt hushåll inom bolagets bostadsbestånd möjlighet till inkoppling. Genomförd kvalitetsmätning/kundenkät kan sammanfattas med att 84 % av hyresgästerna upplevde den tillhandahållna servicen som mycket bra eller bra. Totalt var 94 % av hyresgästerna nöjda eller mycket nöjda med bolaget som hyresvärd. 48

5 Org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld Soliditet 28,5% 42,8% Antal årsanställda 10 st 9 st Kommunalt ägande 100 % 100 % Ändamål Hudiksvalls Näringslivs AB skall vara ett centrum för utveckling av näringslivet i Hudiksvalls kommun. Utvecklingsarbetet skall baseras på egen kompetens, samordning av såväl lokala som regionala resurser, och av köpta tjänster. Arbetet ska ske både långsiktigt och kortskiktigt med det befintliga näringslivet som bas. Bolaget är dels ett helägt dotterbolag till Hudiksvalls kommun och dels moderbolag för Forssågruppen AB, vilket bedriver fastighetsförvaltning Viktiga händelser En ny organisation för HNA trädde i kraft den 1/ med Gunilla Johansson som operativt ansvarig för all personal inom HNA vilka arbetar i projektet Hudiksvalls Företags Arena. En ny vd har rekryterats efter Åke Ekblom som sagt upp sig för att till 100 % koncentrera sig på sitt eget företag. Den nya vd:n Mats Hansson tillträdde sin befattning i september. En näringslivsstrategi har beslutats för kommunen. HNA är ansvarig för implementeringen av denna strategi och arbetet med detta har påbörjats under hösten. HNA är ansvarig för två pågående större projekt; Hudiksvalls Företags Arena (HFA) och Marknadsföringsprojektet Glada Hudik (MFGH). HFA: Arbetet har till stor del fokuserat att genomföra en flytt av verksamheten till de mycket ändamålsenliga lokalerna på Håstaholmen. Vidare har projektet ansökt om en förlängning för att driva projektet även under Under hösten har fokus varit att få formerna för projektet att fungera tydligare så att ett ännu bättre samarbete uppnås mellan de medverkande organisationerna. Detta för att bättre kunna hjälpa kunderna. MFGH: Projektet löper på - dock ej enligt plan. Personal har inte kunnat rekryteras vilket gjort att man ännu inte har nått målen för projektet. En flytt av turistbyrån och övriga projektmedlemmar har undersökts under året. Beslut har tagits och verkställigheten kommer att ske under Under hösten har ett stort arbete lagts ned på att formera intressenter i Fiber Optic Valley. Målet är att kunna lämna in en ansökan till Vinnova i början av Tyvärr har mycket tid fått ägnas åt att finna finansiering för den personal som behövs för projektgenomförandet. 49

6 org nr Ekonomi (kkr) Omsättning Resultat efter nansiella poster Årets resultat Eget kapital Obeskattade reserver 0 0 Låneskuld 0 0 Soliditet 23,6% 21,4% Antal årsanställda 18 st 19 st Kommunalt ägande 60 % 60 % Ändamål Stiftelsens ändamål är att förvalta samlingar, arkiv, byggnader, depositioner m m och hålla dem tillgängliga för allmänheten. Stiftelsen ska även bedriva och främja kulturmiljövård, utställnings-, konst- och utbildningspedagogisk verksamhet samt utveckla och förnya metoder för dessa områden. Stiftelsen ska i sin verksamhet samarbeta och samråda med statliga och kommunala myndigheter, kulturinstitutioner, organisationer och enskilda verksamma i samhälls- och kulturliv. Viktiga händelser Museet har under 2002 arbetat vidare med det interna utvecklingsarbetet. Den egna organisationens kompetens har höjts och vars och ens uppdrag har tydliggjorts. Under året har vi arbetet i två lärprojekt med att utveckla utställningsverksamheten; utställningarna Trädgårdsstolen och Noel au manoir du paysan. Syftet med projekten har varit att lära mer om berättande, scenografi och rollfunktion och inspirera till en gemensam idégrund för utställningsverksamheten. Arbetet med att utveckla och förnya de fasta utställningarna har fortsatt. Det behövs radikala förändringar av föremålsberättelserna och tolkningarna och därför behöver vi konfrontera våra traditionella berättelser med fler vetenskaper, såsom ekonomi, sociologi och psykologi. De fasta utställningarna ska inte leva sitt eget liv utan kommunicera men också leda till samverkan med turistaktörer, gårdsägare, organisationer m fl. Förutom samverkansrollen bör museet satsa på forskningsprojekt tillsammans med Högskolan. Delar av detta görs idag inom ramen för Hälsingegårdsprojektet. Den barnpedagogiska verksamheten har varit projektstyrd. Under året har vi i landskapet arbetat med animerad film i samverkan med länskonstnären och Film Gävleborg. Olika skolor har besökts och utbildningar för lärare har anordnats på museet. Slöjdverksamheten för barn på museet är inarbetad och har varit uppskattad. Olika kulturaktörer i landskapet vänder sig i allt större utsträckning till museet för att skapa gemensamma arenor och samverkansformer. Efter förfrågningar från olika konstnärer har vi under året påbörjat diskussioner om Hälsinglands Museums eventuella roll som mötesplats för landskapets yrkesverksamma konstnärer. Att bygga samverkan på ett reellt behov med respekt för varandras arbete/ingångar och jämlikhet ger kraft i samverkansprojekt och resulterar i nya uttryck i den museala världen och i samhället. Vi fortsätter på den inslagna vägen att utnyttja våra unika samlingar, vår frihet och vår kunskap för att skapa förnyelse inom museivärlden. 50

7 Koncernresultaträkning (mkr) Not 1,2 Verksamhetens intäkter 621,0 586,7 Verksamhetens kostnader 3, , ,2 Avskrivningar 4,6-128,3-126,1 Verksamhetens nettokostnader , ,6 Skatteintäkter 1 018,5 986,9 Generella statsbidrag 8 250,5 225,4 Finansiella intäkter 9 8,9 10,7 Finansiella kostnader 10-46,0-49,9 Resultat efter nansiella poster -15,4 13,5 Skatter -4,5-1,8 Årets resultat -19,9 11,7 Koncernbalansräkning (mkr) Not Tillgångar 1,2 Anläggningstillgångar Byggnader, mark , ,8 Inventarier, maskiner 6 70,2 72,3 Värdepapper, andelar ,5 358,6 Långfristiga fordringar 6,7 10, ,4 93 % 2 281,5 92 % Omsättningstillgångar Förråd 0,7 0,8 Kortfristiga fordringar 106,2 123,3 Likvida medel 12 68,1 86,0 175,0 7 % 210,1 8 % Summa tillgångar 2 415, ,6 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat eget kapital , ,9 Årets förändring 13-19,9 11, ,9 50 % 1 222,6 49 % Avsättningar Avsatt till pensioner 5 32,9 1 % 78,1 3 % Skulder Långfristiga skulder ,2 852,5 Kortfristiga skulder 364,4 338, ,6 49 % 1 190,9 48 % Summa eget kapital och skulder 2 415, ,6 Ställda panter ,6 312,1 Ansvarsförbindelser ,2 882,1 51

8 Koncernens nansieringsanalys (mkr) Not Tillförda medel 1,2 Årets resultat - 19,9 1,7 + avskrivningar 128,3 126,1 Från årets verksamhet internt tillförda medel 108,4 137,8 Använda medel Årets investeringar (netto) -91,7-118,2 Ökning (-)/minskning (+) av långfristiga fordringar 28,2 25,6 Ökning (+)/minskning (-) av långfristiga skulder -79,4-23,8 Nedskrivning nansiella tillgångar -23,7-17,2 Förändring direkt på balansräkningen -2,8 9,0-169,4-124,6 Förändring av rörelsekapitalet -61,0 13,2 Speci kation av rörelsekapitalets förändring: Ökning (+)/minskning (-) av fordringar och förråd -17,2 27,7 Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga skulder -25,9-35,7 Ökning (+)/minskning (-) av likvida medel -17,9 21,2-61,0 13,2 Ägarandel AB Hudiksvallsbostäder 100 % Hudiksvalls Kafé AB 100 % Stifelsen Hälsinglands museum 60 % Hudiksvalls kommun Glysisvallen AB 50 % Fastighets AB Glysis 100 % Hudiksvalls Näringslivs AB 100 % Forssågruppen 100 % 52

9 Redovisningsprinciper och noter - koncernredovisningen Redovisningsregler Redovisningen sker enligt god kommunal redovisningssed och i stort föreligger enhetliga redovisningsprinciper mellan kommunen och koncerndelarna. Vid upprättandet av koncernredovisningen har väsentlighetsprincipen varit vägledande. Förvärvsmetoden Förvärvsmetoden innebär att det egna kapital som dotterbolagen hade när de förvärvades ska elimineras. Eftersom kommunens dotterbolag har bildats av kommunen bestod dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället av kommunens aktieinnehav. Koncernredovisningens är därför reducerad med kommunens innehav av aktier i egna bolag och motsvarande belopp på eget kapital i resp bolag. Endast eget kapital som intjänats i resp företag efter bildandet ingår därför i koncernens egna kapital (se i övrigt not 14). Proportionell konsolidering Intäkter/kostnader och tillgångar/skulder har upptagits till så stor del som motsvarar kommunens ägarandel av respektive företag s k proportionell konsolidering. Att ta med ekonomiska åtaganden i proportion till ägarandel ger tydlig information om kommunens andel av tillgångar, skulder etc. I vissa stycken grundas koncernbokslutet på preliminära uppgifter om koncernföretagen. Ev avvikelser bedöms dock ha marginell påverkan på koncernbokslutet. Kafé AB som är under avveckling ingår inte längre i koncernredovisningen Not 1 Kommunkoncernens aktiebolag och stiftelser Bolag/stiftelse Bildat år Ägarandel/in ytande Fastighets AB Glysis % Hudiksvalls kommun Stiftelsen Hälsinglands Museum % Hudiksvalls kommun 40 % Landstinget Gävleborg Forssågruppen AB % Hudiksvalls Näringslivs AB Glysisvallen AB % Hudiksvalls kommun 50 % NCC/SIAB Hudiksvalls Näringslivs AB % Hudiksvalls kommun AB Hudiksvallsbostäder *) % Hudiksvalls kommun *) Stiftelsen Hudiksvallsbostäder (från 1971) ombildades 1994 till aktiebolag. Följande aktiebolag har ej tagits med Hudiksvalls Kafé AB % Hudiksvalls kommun (under avveckling) X-Tra k AB 7 % Hudiksvalls kommun (låg ägarandel) 50 % Landstinget Gävleborg 4 % Ljusdals kommun 14 % Gävle kommun 2 % Ovanåkers kommun 7 % Sandvikens kommun 2 % Hofors kommun 6 % Söderhamns kommun 2 % Nordanstigs kommun 5 % Bollnäs kommun 1 % Ockelbo kommun Not 2 Företagsledning Styrelseordförande VD/motsvarande Fastighets AB Glysis Berndt Söderström Roger Östlin Forssågruppen AB Uno Jonsson Tord Sällström Glysisvallen AB Staffan Bodén Sture Åkesson Hudiksvallsbostäder AB Staffan Bodén Håkan Andersson Hudiksvalls Näringslivs AB Uno Jonsson Mats Hansson Stiftelsen Hälsinglands Museum Ingrid Cederqvist Gunilla Stenberg 53

10 Not 3 Not 4 Not 5 Personal Antal årsanställda Fastighets AB Glysis 5 (5) 5 (5) Forssågruppen AB 2 (2) 2 (2) Glysisvallen AB 8 (6) 8 (6) Hudiksvallsbostäder AB 90 (63) 89 (60) Hudiksvalls Näringslivs AB 10 (2) 9 (3) Stiftelsen Hälsinglands Museum 18 (6) 19 (6) Hudiksvalls kommun (401) (690)* *september 2001 Summa (485) (772) Löner och ersättningar (kkr) Fastighets AB Glysis 1,0 1,1 Forssågruppen AB 0,7 0,6 Glysisvallen AB 1,9 1,8 Hudiksvallsbostäder AB 20,4 19,2 Hudiksvalls Näringslivs AB 3,7 2,9 Stiftelsen Hälsinglands Museum 3,8 3,7 Hudiksvalls kommun 725,3 674,7 Summa 756,8 704,0 Avskrivningar - jämförelsestörande poster Kostnader som är av engångskaraktär, sk jämförelsestörande poster, bör beaktas vid jämförelser mellan åren. I koncernredovisningen ingår följande poster bland avskrivningarna. Hudiksvallsbostäder AB extra nedskrivning ersättningslånepost 9,6 Hudiksvalls kommun nedskrivning nansiella tillgångar 23,7 7,2 återbetalning försäkringskasseersättn ,0 23,7 21,8 Verksamheternas kostnader - avsatt till pensioner Bland verksamhetens kostnader ingår även kostnader för de anställdas pensioner. Både utbetalade pensioner till de som gått i pension och avsättningar till kommande pensioner. De anställdas pensioner kan säkerställas på flera sätt. Några koncerndelar gör inbetalningar till pensionsförsäkringsinstitut och liknande. Andra bokför sina pensionsåtaganden under posten Avsatt till pensioner på balansräkningen och svarar själva för att det finns pengar i tillräcklig omfattning till pensionerna. De pensioner som intjänas från och med 1998 kan utbetalas till de anställda för individuell placering. Kommunen kommer att betala ut 1998 och 1999 års intjänade pensioner under år Dessa pensioner redovisas i därför bokslutet som en kort skuld i stället för som en pensionsavsättning. Som kommunal pensionsskuld redovisas endast garantipensioner och sk kompletterande ålderspensioner inklusive löneskatt. Resterande pensionsskuld redovisas som en ansvarsförbindelse (not 15) Avsatt till pensioner i koncernredovisningen (kkr) 54 Hudiksvallsbostäder AB 5,9 5,7 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,1 0,2 Stiftelsen Hälsinglands Museum 2,2 2,1 Hudiksvalls kommun 24,7 70,1 Summa 32,9 78,1

11 Not 6 Avskrivningar I resultaträkningen belastas resultatet med avskrivningar enligt plan vilka beräknas på anläggningarnas ursprungliga anskaffningsvärde. Avskrivning sker linjärt eller efter annan fastställd plan och baseras på uppskattningar om tillgångarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiden varierar mellan 5-50 år. De planenliga avskrivningarna innehåller även avskrivning på de investeringar som gjorts under 2001 för de flesta koncerndelarna. I koncernföretagens separata resultaträkningar görs i vissa fall avskrivningar utöver plan vilket minskar årets resultat. Skillnaden mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan redovisas då som en bokslutsdisposition. I koncernredovisningen görs inga sådana bokslutsdispositioner. På balansräkningen har anläggningarna grupperats som endera inventarier eller byggnader (jämte mark). Till inventarierna hänförs de grupper som skattemässigt klassificeras som inventarier. Ingående bokfört värde Inventarier och maskiner 72,3 72,4 Byggnader,anläggningar,mark 1 839, ,4 Summa 1 912, ,8 Avskrivningar, anläggningar -104,6-108,9 (exkl avskrivningar ersättningslånepost) Nettoanskaffning 91,7 118,2 Utgående bokfört värde Inventarier och maskiner 70,2 72,3 Byggnader,anläggningar,mark 1 829, ,8 Summa 1 899, ,1 Not 7 Not 8 Not 9 Bland byggnader ingår kkr som är det belopp kommunen betalade 1998 för aktierna i Fastighets AB Glysis utöver det nominella aktievärdet. Beloppet avskrivs årligen med 1 mkr. Verksamhetens nettokostnader Innehåller nettot av samtliga rörelseintäkter och rörelsekostnader inklusive avsättningar till pensioner och avskrivningar. Verksamhetens nettokostnader utgör koncernens rörelseresultat. Generella statsbidrag Omfattar de generella statsbidrag som kommunen erhåller som inte är kopplade till kostnaden för vissa verksamheter utan grundas på tex antal invånare. Bidragens karaktär gör att de redovisas som en finansiell post vid sidan av skatteintäkterna. Finansiella intäkter I beloppet ingår ränta på likvida medel och placeringar, ränta på utlämnade externa lån, utdelning på externa aktier, räntebidrag, realiserade kursvinster m m. Not 10 Finansiella kostnader I beloppet ingår ränta på anläggningslån och övrig upplåning utanför koncernen, limitavgifter m m. Not 11 Värdepapper, andelar Innehav av långsiktiga placeringar i värdepapper utanför kommunkoncernen Innehav den 31/12 i koncernredovisningen (kkr) Hudiksvallsbostäder AB 3,8 0,1 Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,8 1,9 Hudiksvalls kommun 328,9 356,6 Summa 334,5 358,6 Det belopp på kkr som kommunen betalade 1998 för aktierna i Fastighets AB Glysis utöver det nominella aktievärdet redovisas som övervärde i fastigheten och ingår inte bland värdepappren. 55

12 Not 12 Likvida medel Innehåller tillgångar i form av banktillgodohavanden och övriga likvida placeringar i den omfattning som företagen ingår i koncernredovisningen dvs i proportion till kommunens ägarandel. I de likvida medlen inräknas koncernföretagens andel i kommunkoncernens sk koncernkonto. Likvida medel den 31/12 i koncernredovisningen (kkr) Fastighets AB Glysis 1,2 Forssågruppen AB 1,4 2,0 Glysisvallen AB 1,7 0,5 Hudiksvallsbostäder AB 9,1 10,3 Hudiksvalls Näringslivs AB Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,4 1,6 Hudiksvalls kommun 54,5 70,4 Not 13 Eget kapital Summa 68,1 86,0 Kommunkoncernens egna kapital innehåller förutom bundet och fritt eget kapital även det som företagen redovisar som obeskattade reserver i sina resp bokslut. Inga aktier eller grundfonder som kommunen och övriga koncerndelar äger i varandra finns med i koncernbokslutet utan det egna kapitalet visar hur mycket som inarbetats i företagen sedan de bildades och som ej delats ut. Eget kapital i koncernredovisningen (kkr) Obeskattade reserver Fastighets AB Glysis 17,3 14,1 Hudiksvallsbostäder AB 14,6 10,0 Summa 31,9 24,1 Övrigt eget kapital Fastighets AB Glysis 28,0 25,6 Forssågruppen AB 4,9 4,4 Glysisvallen AB 1,3 1,3 Hudiksvallsbostäder AB 52,5 46,6 Hudiksvalls Näringslivs AB 0,7 0,2 Stiftelsen Hälsinglands Museum 1,0 0,9 Hudiksvalls kommun 1 079, ,5 Not 14 Långfristig upplåning Summa 1 168, ,5 Totalt 1 199, ,6 Låneskulden per den 31/12 i koncernredovisningen (kkr) Fastighets AB Glysis 42,0 55,0 Forssågruppen AB 22,8 22,8 Glysisvallen AB 8,0 8,5 Hudiksvallsbostäder AB 654,2 676,8 Hudiksvalls kommun 89,5 89,0 Summa 816,5 852,1 Låneskuldens fördelning i % på -skatte nansierad kommunal verksamhet 5 % 5 % -taxe nansierad verksamhet 95 % 95 % Inga lån är upptagna i utländsk valuta. 56

13 Not 15 Ansvarsförbindelser och ställda panter Kommunens åtaganden i form av ansvarsförbindelser och ställda panter kan sägas ge en riskbild av koncernen. Kommunen har iklätt sig ansvarsförbindelser till två ändamål. Dels borgen på lån och dels pensionsåtaganden för anställda. Av kommunens totala borgensåtaganden utgör ca 75% borgen till kommunala bolag och stiftelser för deras upplåning. Det är ett koncerninternt åtagande som inte medtas i koncernredovisningen och inte ingår i noten. Kommunens åtagande gällande de anställdas pensioner ingår i ansvarsförbindelsen. Koncernens åtagande mot banker och låneinstitut motsvaras av låneskulden. Ansvarsförbindelser och ställda panter i koncernredovisningen (kkr) Ansvarsförbindelser Hudiksvallsbostäder AB 0,4 0,4 Hudiksvalls kommun -borgensåtagande 182,1 194,8 -ansvarsförbindelse pensionsåtagande 632,7 686,9 Summa 815,2 882,1 Ställda panter Fastighets AB Glysis 2,0 48,4 Forssågruppen AB 53,6 53,6 Hudiksvallsbostäder AB 227,0 210,1 Summa 302,6 312,1 57

14 Hudiksvalls kommun Resultaträkning (mkr) Not Verksamhetens intäkter 1,2 583,7 564,5 Verksamhetens kostnader 1, , ,3 Avskrivningar 1,4-79,5-84,5 Nedskrivning nansiella anläggningstillgångar 1,10-23,7-7,2 Verksamheternas nettokostnader , ,5 Skatter ,5 986,8 Statsbidrag 6 250,5 225,5 Finansiella intäkter 7 10,9 12,3 Finansiella kostnader 7-9,6-9,4 Delsumma 1 270, ,2 Årets resultat 8-38,9-2,3 Hudiksvalls kommun Balansräkning (mkr) Not 2002 % 2001 % Tillgångar Anläggningstillgångar Fastigheter och anläggningar 9 915,4 911,4 Maskiner och inventarier 44,8 50,8 Aktier, andelar och bostadsrätter ,3 404,0 Långfristig utlåning 11 5,7 6,0 Summa anläggningstillgångar 1 342,3 90 % 1 372,2 88 % Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 12 95,4 112,5 Likvida medel 13 54,5 70,4 Summa omsättningstillgångar 149,9 10 % 182,9 12 % Summa tillgångar 1 492, ,1 Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat resultat , ,7 Årets resultat 8-38,9-2,3 Summa eget kapital 1 083,5 73 % 1 122,4 72 % Avsättningar Avsatt till pensioner 3 24,7 1 % 70,1 5 % Skulder Långfristig upplåning 14 89,5 89,0 Kortfristiga skulder ,4 273,6 Summa skulder 383,9 26 % 362,6 23 % Summa eget kapital och skulder 1 492, ,1 Ansvarsförbindelser 3 632,7 686,9 Borgensförbindelser ,7 749,8 58

15 Hudiksvalls kommun Finansieringsanalys (mkr) Not Tillförda medel Internt tillförda medel 17 73,2 89,4 Försäljning av anläggningstillgångar 17 3,3 2,0 Minskning av nansiella anläggningstillgångar 17 9,0 15,5 Minskning av långfristiga fordringar 17 0,3 0,2 Ökning av långfristiga skulder 17 4,9 10,0 Summa tillförda medel 90,7 117,2 Använda medel Nettoinvesteringar 18-79,0-102,0 Ökning av nansiella anläggningstillgångar 19-4,9-7,0 Ökning av långfristiga fordringar 19 0,0-0,1 Minskning av långfristiga skulder 19-4,4-8,6 Minskning av avsättning 19-56,2 Summa använda medel -144,5-117,7 Förändring på balansräkningen 8 12,3 Förändring av rörelsekapitalet -53,8 11,7 Speci kation av rörelsekapitalets förändring Kortfristiga fordringar -17,1 25,7 Kortfristiga skulder -20,8-38,0 Likvida medel -15,9 24,0 Summa förändring -53,8 11,7 Redovisningsprinciper och noter (mkr) Anläggningstillgångar och avskrivningar Anläggningstillgångar upptas på balansräkningen det år de anskaffas till anskaffningskostnad minskad med eventuella investeringsbidrag. Tillgångarnas bidragsfinansierade del avskrivs därmed direkt. Avskrivningar sker linjärt och baseras på uppskattningar om anläggningarnas ekonomiska livslängd. Avskrivningstiden varierar mellan 5 till 50 år och påbörjas det år investeringen är utförd. Exploateringsfastigheter redovisas bland anläggningstillgångarna som mark. Finansiella tillgångar Av Kommunfullmäktige avsatta pensionsmedel och försäljningsmedel har klassificerats som anläggningstillgång och värdepappersportföljerna har på balansdagen upptagits till det lägsta av marknadsvärde och anskaffningsvärde. Internräntan för 2002 är 5 % och beräknas på anläggningstillgångarnas ingående bokförda värden. Interna kapitalkostnader som utgörs av summan av avskrivningar och internränta på gjorda investeringar ingår i verksamheternas kostnader. På resultaträkningen återförs motsvarande belopp under posten interna kapitalkostnader. Personalomkostnadspålägg (PO) motsvarande arbetsgivaravgifter, avtalspension m m belastar verksamheterna med följande procentpåslag på bokförda löner: Uppdragstagare, sammanträdesarvoden 32,8 % Anställda med kommunal kompletteringspension 39,5 % Övriga 34,0 % Semesterlöneskuld och övertidsskuld redovisas inklusive personalomkostnadspålägg som en kortfristig skuld. 59

16 Not 1Verksamhetens intäkter och kostnader Intäkt Kostnad Netto Intäkt Kostnad Netto Pedagogisk verksamhet 137,0-652,8-515,8 130,9-619,4-488,5 varav barnomsorg 14,6-106,3-91,7 23,4-102,9-79,5 varav grundskola 29,4-334,6-305,3 28,3-323,0-294,7 varav gymnasieskola 36,7-138,8-102,1 33,5-131,3-97,8 varav vuxenutbildning 56,3-73,0-16,7 45,8-62,2-16,4 Vård och omsorg 112,0-614,2-502,2 108,9-566,4-457,5 varav individomsorg* 10,7-100,3-89,6 9,0-103,1-94,1 varav äldreomsorg 101,3-513,9-412,6 99,9-463,3-363,4 Infrastruktur, skydd mm 17,2-104,1-86,9 17,6-106,9-89,2 Fritid och kultur 7,7-65,2-57,5 6,1-63,3-57,2 Arbetsmarknadsåtg, Insatser för yktingar 27,4-46,8-19,4 22,7-41,6-18,9 Affärsverksamhet 92,2-102,9-10,7 91,9-106,1-14,3 Politisk verksamhet 0,6-17,2-16,6 0,5-15,7-15,2 Verksamhetslokaler 172,4-175,6-3,2 168,8-170,3-1,5 Centrala stödfunktioner 15,1-95,3-80,2 14,5-95,9-81,4 581, , ,5 562, , ,6 Interna kapitalkostnader 118,9 118,9 124,3 124,3 Personalomkostnadspålägg (PO) 36,6 36,6 27,6 27,6 Pensionsutbetalningar -28,5-28,5-28,1-28,1 Förändring av pensionsskuld -7,5-7,5 1,0 1,0 Individuell del pensioner -34,6-34,6-29,1-29,1 Förlust/vinst vid försäljning anläggningstillg 1,8 0,0 1,8 2,2 0,0 2,2 Osäkra fordringar nedskrivning/betalning 0,2-0,5-0,3 0,3-0,4-0,1 Avskrivningar -79,5-79,5-84,5-84,5 Nedskrivning nansiella anläggningstillgångar** -23,7-23,7-7,2-7,2 Summa 583, , ,2 564, , ,5 Avgår jämförelsestörande poster Återbetalning av försäkringskasseers 95-01* 5,0 5,0 Nedskrivning nansiella anläggningstillgångar** 23,7 23,7 7,2 7,2 Summa 583, , ,5 564, , ,3 Not 2 Tekniska förvaltningens affärsmässiga verksamhet som innefattar verksamheterna vid kommunens VA- och avfallsverk 60 Resultaträkning Rörelsens intäkter 71,3 66,3 Rörelsens kostnader -53,2-51,8 Rörelseresultat före avskrivning 18,1 14,5 Avskrivning -9,0-9,3 Rörelseresultat efter avskrivning 9,1 5,2 Finansiella intäkter 0,2 0,0 Finansiella kostnader -4,6-4,9 Årets resultat 4,7 0,3 Balansräkning Anläggningstillgångar 77,3 84,2 Omsättningstillgångar 12,2 1,0 Summa tillgångar 89,5 85,2 Eget kaptial Balanserat resultat 0,3 0,0 Årets resultat 4,7 0,3 5,0 0,3 Långfristiga skulder Kommunalt lån 31,3 33,3 Förmedlade lån 53,2 51,6 84,5 84,9 Summa skulder och eget kapital 89,5 85,2

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Delårsbokslut Augusti 2007

Delårsbokslut Augusti 2007 Delårsbokslut Augusti 2007 Innehållsförteckning 1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 1.1 Nämnds- och förvaltningsorganisation 2 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning 3 2.2 Finansiell analys 5 2.3 Driftredovisning

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret Årsredovisning 2006 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se

Årsredovisning 2011 www.karlskrona.se www.karlskrona.se Årsredovisning 2011 I N N E H Å L L FörvaltningsberättelsE 3 27 Korta fakta om Karlskrona kommun... 6 Den samlade verksamheten Sammanställd redovisning... 8 Karlskronas kommuns organisation...

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN

ÅSTORPS KOMMUNKONCERN ÅSTORPS KOMMUNKONCERN Gyllenbielkeska hospitalet i Kvidinge (mer information på bladets baksida). Foto: Mats Peterson ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2 Gyllenbielkeska Hospitalet Tack vare en karolins

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Förvaltningsberättelse Allmänt sid 3 Ekonomi sid 5 Personal sid 12 Miljö sid 18 Verksamheter sid 19

Förvaltningsberättelse Allmänt sid 3 Ekonomi sid 5 Personal sid 12 Miljö sid 18 Verksamheter sid 19 Innehållsförteckning Kommunstyrelsens ordförande kommenterar sid 2 Förvaltningsberättelse Allmänt sid 3 Ekonomi sid 5 Personal sid 12 Miljö sid 18 Verksamheter sid 19 Bilagor Årsredogörelser - nämnder

Läs mer

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING LUNDS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2001 Sex år i sammandrag 2001 2000 1999 1998 1997 1996 Sammanställd redovisning - Koncernen Resultat före skatt 12 63 1 201 146 56 54 Soliditet, % (Exkl. pensionsskuld före

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska!

Årsredovisning 2004. Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! Årsredovisning 2004 Ett av Vallentunas mest bekanta kännemärken, kvarnen vid Vallentunasjön. Här inramad av lummig sommargrönska! (Foto: Lars Wiklund) VALLENTUNA KOMMUN Årsredovisning 2004 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun

Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Årsredovisning 2013 Ovanåkers kommun Intäkter och kostnader för den kommunala servicen Var kommer pengarna ifrån? Vad går pengarna till? Hyror, arrenden 5% Övriga intäkter 7% Statsbidrag mm 27% Övriga

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 Delårsrapport 2013 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I SAMMANDRAG... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSER AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL

Läs mer

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005

Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se. Årsredovisning Kramfors kommun 2005 Kramfors kommun 872 80 Kramfors tel. 0612-800 00 fax. 0612-157 57 kramfors.kommun@kramfors.se www.kramfors.se Årsredovisning Kramfors kommun 2005 2 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 4

Läs mer

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3

INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL INLEDNING KOMMUNLEDNINGEN HAR ORDET... 1 EKONOMISK SAMMANFATTNING... 2 FEM ÅR I RAD... 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AVSTÄMNING AV KOMMUNENS ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 FINANSIELL ANALYS...

Läs mer

Årsredovisning 2009 2010-04-21

Årsredovisning 2009 2010-04-21 Årsredovisning 2009 2010-04-21 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDES FÖRORD TILL ÅRSREDOVISNING 2009... 5 ORGANISATIONSÖVERSIKT... 7 HUR ANVÄNDES SKATTEPENGARNA 2009?... 8 FEM ÅR I SAMMANDRAG...

Läs mer

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen

Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar. Tryck IT Grafiska AB, Kungälv. Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen ÅRSREDOVISNING 2011 Orust kommuns årsredovisning 2011 Producerad av kommunens förvaltningar Tryck IT Grafiska AB, Kungälv Papper Munken Polar, miljömärkt med Svanen Upplaga 100 ex Omslagfoto Skolfartyget

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN

ÅRSREDOVISNING 2014 HAGFORS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Nya sporthallen vid Älvstranden bildningscentrum Framtidsarvets galamiddag i Hagfors stadshus Hagfors nya busstation Kommunstyrelsens ordförande Åsa Johansson under

Läs mer

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun

Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Årsredovisning 2012 Strömsunds kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om kommunen 4 Nämndorganisation 5 Förvaltningsberättelse, kommunkoncern 6 9 Kommunens ekonomi 10 11 Noter 12 17 Investeringar

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012

DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 DELÅRSBOKSLUT 31 AUGUSTI 2012 BOKSLUTSPROGNOS 2012 BRÄCKE KOMMUNS ORGANISATION Politisk organisation BTAB Kommunfullmäktige Revision Bygg och miljönämnd Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Valnämnd Näringslivsutskottt

Läs mer

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04

Årsredovisning 2013. Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Årsredovisning 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014 06 02 94 Dnr 2014:144/04 Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Kommunstyrelsen ordförande har ordet... 3 Viktiga händelser under året... 4 Mål för

Läs mer

Från tunnelhus till museum!

Från tunnelhus till museum! Tomelilla kommun Från tunnelhus till museum! Årsredovisning 2005 Politisk organisation Verksamhetsorganisation VERKSAMHETSORGANISATION Team Samhällsbyggnad Team Hemvård Team LSS Team Medborgarservice Team

Läs mer

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen.

skatteintäkterna. Utvecklingen av dessa är helt avhängig den samhällsekonomiska utvecklingen. Kungälvs kommun visar ett överskott för 2012 på 88,3 Mkr, mot budgeterade 17,0 Mkr. Bakom resultatet döljer sig god budgetföljsamhet, goda skatteintäkter och en större engångsintäkt. Årets resultat 2012

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011

ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 ÅRSREDOVISNING Värnamo kommun 2011 Sammanfattning Årets resultat Årets resultat uppgår till +60,4 Mkr (+66,7 Mkr 2010), vilket kan förklaras av att nämnderna redovisar ett överskott om 20,1 Mkr (17,1 Mkr)

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer