TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Kommunstyrelsen. Pensionspolicy

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TJÄNSTESKRIVELSE Datum: 2015-03-31. Kommunstyrelsen. Pensionspolicy"

Transkript

1

2 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: D.nr: Pensionspolicy Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP- KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. Bestämmelserna i KAP-KL är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller individuella överenskommelser. Ett förslag till pensionspolicy har tagits fram i tillsammans med Söderberg & Partners, kommunens rådgivare i bl a pensionsfrågor. Syftet med policyn är bl a att: Öka kommunens attraktion som arbetsgivare Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna till ålder Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder Tydlighet i hantering av kommunens pensionsutfästelser och trygganden av dessa Sammanfattning och konsekvensbeskrivning I förslag till Pensionspolicy presenteras en överblick över pensionsområdet och förslag på erbjudanden och ställningstaganden inom ramen för kollektivavtalens möjligheter. Punkterna nedan anger förslaget i sammanfattning. Möjlighet till löneväxling till pension för anställda inom en viss personkrets. Ställningstagande kring tillämpning av Alternativ KAP-KL Erbjudande om frivillig gruppförsäkring genom nettoavdrag Erbjudande om frivillig sjukvårdsförsäkring genom bruttoavdrag Pensionsförstärkning (presentation utifrån tidigare beslut KSAU , 51) Avtalspension Tryggande av pensionsutfästelserna. Hänvisning till kommunens mål Policyn bidrar till målet om ekonomi i balans genom precisering av tryggandet av pensionsutfästelserna och inriktning gällande pensionsskuld och dess hantering. Policyn bidrar också till att göra kommunen attraktivare som arbetsgivare genom bl a de erbjudanden som anges men också genom sitt delsyfte att bidra till en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner. Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet:

3 Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum: D.nr: Finansiering Policyn i sig medför inga direkta kostnader. Löneväxlingen till pension så väl som erbjudande om frivilliga försäkringar bygger på kostnadsneutralitet för kommunen men innebär viss administration för kommunen. De kostnader som uppstår vid eventuella beslut gällande avgångsförmåner (pensionsförstärkning eller avtalspension) hanteras från fall till fall. Pensionsskuld och tryggandet av pensionsutfästelser är något som redan nu hanteras inom det ordinarie budgetarbetet. Medbestämmande Policyn behandlas på Kommunövergripande MBL 23 april. Bedömning Undertecknad bedömer att en samlad överblick av pensionsområdet är till gagn för kommunen och att policyns syften är i enlighet med kommunens mål. Beslutsförslag Undertecknad förslår att Pensionspolicyn antas och att beslutet föregås av en presentation av representant från Söderberg & Partners, planerat till den 29 april. I tjänsten Jennie Strandberg Olsson Vik. Personalchef/Personalsekreterare Postadress Besöksadress Telefon Bankgiro Box 31 Storgatan (0) S ED Telefax Org.nr +46 (0) Internet:

4 Pensionspolicy FÖR DALS-EDS KOMMUN FÖRSLAG

5 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Uppdatering... 3 Beslutsordning Under anställningstid... 4 Löneväxling till pension... 4 Alternativ KAP-KL... 7 Frivillig gruppförsäkring... 7 Frivillig Sjukvårdsförsäkring Vid avgång... 8 Pensionsförstärkning vid förtida uttag... 8 Särskild avtalspension enligt överenskommelse Tryggande av pensionsutfästelser Sammanfattning

6 2. Bakgrund Kommunens anställda omfattas för närvarande av pensionsavtalet KAP-KL (KollektivAvtalad Pension) och Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (A KAP-KL). Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av det tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella tidpunkten. Bestämmelserna i KAP-KL är i vissa delar dispositiva och ger utrymme för lokala eller individuella överenskommelser. Pensionspolicyn beskriver det kommunen beslutat ska gälla i specifika pensionsfrågor. KAP-KL gäller för alla anställda som fyllt 28 år den 31 december 2013 A KAP-KL gäller arbetstagare födda 1986 eller senare Nyanställda som är födda tidigare än 1986 har även rätt att ansluta sig till A KAP-KL Uppdatering Pensionspolicyn ska ses över vid behov eller på grund av förändringar i lagar och kollektivavtal inom pensionsområdet. Beslutsordning Beslut enligt denna pensionspolicy fattas i enlighet med KS delegationsordning. 3

7 3. Under anställningstid Löneväxling till pension Bakgrund De förändringar som genomförts i pensionssystem och avtal de senaste åren har gjort att pensionsfrågorna blivit allt viktigare såväl för den enskilde som för arbetsgivaren. Det är viktigt att de anställda ser pensionen som en del av anställningsvillkoren och att en trygghet kan skapas inför pensioneringen. Dals-Eds kommun erbjuder kommunens anställda med en lön motsvarande 8.07 Inkomstbasbelopp (Ibb) att genom frivillig pensionsavsättning bruttolöneväxla till pension. Kommunen erbjuder då rådgivning till den anställde om intresse till löneväxling finns. Erbjudandet innebär: En möjlighet till en förmån till lägre kostnad jämfört med om samma förmån betalas med nettolön En högre sparpremie och därmed högre pension jämfört med privat pensionssparande Att nettolönen blir lägre efter skatt och löneväxling Att premieavsättningen till tjänstepensionen blir oförändrad Att den enskildes möjligheter till avsättning till privat pensionsförsäkring med bibehållet skatteavdrag inte påverkas En möjlighet till högre total pension Löneväxlingen bygger på ett kostnadsneutralt synsätt, vilket innebär att Dals- Eds kommuns kostnader är desamma oberoende om löneväxling sker eller inte. Eftersom arbetsgivaravgiften är lägre för pensionsavsättningar, ska kommunen erbjuda ett tillägg till det löneväxlade beloppet. Tillägget motsvarar mellanskillnaden mellan sociala avgifter på lön och den särskilda löneskatten på tjänstepensionen (nettoeffekten motsvarar ca 5,8 % för år 2014). Tillägget anpassas årligen till de sociala avgifterna och den särskilda löneskatten. Personkrets Erbjudandet riktas till samtliga tillsvidareanställda inom Dals-Eds kommun som är 21 år och äldre samt har en bruttolön överstigande 8,07 Ibb på årsbasis. 4

8 Individuellt avtal Avtal tecknas mellan Dals-Eds kommun och den anställde. Avtalet gäller tillsvidare. Löneväxlingen träder i kraft månaden efter påskrivet avtal. Eftersom försäkringspremier alltid betalas i förväg dras det löneväxlade beloppet från lönen månad 1 och första premien betalas från och med månad 2. Om man påbörjar en ny anställning i kommunen följer avtalet om löneväxling med, om annat inte överenskommes. Pensionssparandet Pensionssparandet placeras - enligt den anställdes val antingen i en traditionell pensionsförsäkring eller i en fondförsäkring till, av kommunen, anvisade bolag. Försäkringen kan tecknas med eller utan återbetalningsskydd Dals-Eds kommun är försäkringstagare och ägare till försäkringen Den försäkrade (den anställde) är förmånstagare samt betraktas som försäkringstagare när det gäller att: - Lägga till eller ta bort återbetalningsskydd - Ändra utbetalningsålder och utbetalningstid - Välja fonder och att omplacera fondandelar som hör till försäkringen; samt - Förordna förmånstagare för dödsfall. Förmånstagare Förmånstagare till återbetalningsskyddet är, om inte den försäkrade bestämt annat: i första hand make/maka/sambo i andra hand den försäkrades arvsberättigade barn i första led Ändring av löneväxlat belopp Om den försäkrade vill ändra höja/sänka löneväxlat belopp är varseltiden tre (3) månader. Uppehåll Om det inte finns förutsättningar för att kunna göra fullt löneavdrag (t ex vid sjukdom, föräldraledighet, tjänstledighet) viss månad sker inte någon löneväxling denna månad. Uppehåll i löpande avtal kan efter skriftlig ansökan, med angivande av orsak och tidsperiod, medges. Varseltiden är tre (3)månader. 5

9 Belopp Minsta belopp för frivillig avsättning är 500 kronor per månad och högsta belopp för frivillig avsättning är 20 procent av bruttolönen. Premietillägg Som tillägg till det löneväxlade beloppet erhåller den anställde ett premietillägg baserat på mellanskillnaden mellan sociala avgifter på lön och den särskilda löneskatten på pension. Löneväxlat belopp underlag för beräkning av tillägg och avdrag Löneväxlat belopp påverkar inte underlagen för beräkning av lönerelaterade tillägg och avdrag enligt gällande kollektivavtal Inbetalning Varje månad betalar Dals-Eds kommun in pensionssparande, inklusive premietillägg, till det bolag som den anställde har valt. Att tänka på Sjukpenning, föräldrapenning, a-kasseersättning och sjukersättning blir lägre för den som får en lön understigande 7.5 prisbasbelopp efter frivillig pensionsavsättning. Bostadsbidrag, daghemstaxa, underhållsbidrag kan också påverkas. Om lön efter växling understiger intjänandetaket för allmän pension (8.07 inkomstbasbelopp) minskar intjänandet till allmän pension. Därför avråds anställda med grundlön (efter löneväxling) understigande cirka kronor per månad att göra frivillig pensionsavsättning. Gränsen för att föräldrapenning inte ska påverkas är 10 prisbasbelopp. Förbehåll Vid ändrad lagstiftning eller ändringar i gällande kollektivavtal kan Dals-Eds kommun anpassa reglerna för löneväxling till de nya förutsättningarna. Om Dals-Eds kommuns utförande av förpliktelser avseende löneväxling till pension förhindras eller försenas till följd av omständigheter som är att anse som force majeure är Dals-Eds kommun inte skyldig att utge skadestånd eller annan ersättning. 6

10 Avtalets upphörande Avtalet upphör att gälla: På den anställdes begäran under pågående anställning Om anställningen i kommunen upphör På arbetsgivarens begäran om skattereglerna, annan lagstiftning eller förhållandena i övrigt förändras Uppsägning är alltid skriftlig och uppsägningstiden är tre (3) månader. Vid dödsfall upphör avtalet att gälla från tidpunkten för dödsfallet. Alternativ KAP-KL Alternativ KAP-KL innebär att den förmånsbestämda ålderspensionen enligt KAP-KL byts mot en premiebestämd ålderspension. Kommunen tillämpar dock endast denna lösning vid nyanställning där den anställde har en befintlig lösning eller i särskilda fall. Frivillig gruppförsäkring Den som vill komplettera det försäkringsskydd som lag och avtal tillhandahåller kan ansluta sig till en frivillig gruppförsäkring. Försäkringen kan i vissa delar även tecknas att omfatta övriga familjemedlemmar. En sådan försäkring betalas genom löneavdrag, nyanställda kan teckna ett kostnadsfritt förskydd om 12 månader. Gruppförsäkringen tillhandahålls av Söderberg & Partners genom deras vid var tid gällande upphandling för kommuner och landsting. Mer detaljerad information om gruppförsäkringen tillhandahålls via Söderberg & Partners på eller Frivillig Sjukvårdsförsäkring Som en del i erbjudandet om en frivillig gruppförsäkring erbjuder kommunen den anställde att teckna en sjukvårdsförsäkring som ger den anställde tillgång till snabb och högkvalitativ specialistvård inom de privata vårdalternativen. Försäkringen kan i vissa delar även tecknas att omfatta övriga familjemedlemmar. Premien betalas genom bruttolöneavstående. Sjukvårdsförsäkringen tillhandahålls av Söderberg & Partners genom deras vid var tid gällande upphandling för kommuner och landsting. Den anställde förmånsbeskattas på 3 % Den anställdes socialförsäkringar såsom exempelvis sjukpenning, föräldraledighet, allmänpension etc påverkas ej. 7

11 4. Vid avgång Pensionsförstärkning vid förtida uttag Pensionsförstärkning är ett riktat erbjudande till enskilda i samband med strukturella omställningsåtgärder (vilket definieras gemensamt av personalchef och förvaltningschef). Det handlar alltså inte om något generellt erbjudande till samtliga anställda inom åldersgruppen utan ett sätt att hantera t ex en övertalighetssituation. Pensionsförstärkning innebär att anställd utifrån kriterierna nedan kan erbjudas ett månatligt tilläggsbelopp till sin tjänstepension. Förutom en definierad omställningssituation gäller följande kriterier; - Den anställde ska vara mellan år - Den anställde tar ut förtida uttag av tjänstepensionen - Den anställde slutar sin anställning i Dals-Eds kommun och kan därefter inte ens på tim- eller konsultbasis åta sig uppdrag som anställd i kommunen Tilläggsbeloppet omfattar 15 % av den anställdes lön vid avgångstillfället, alt 3500 kr /månad. För deltidsanställda reduceras tilläggsbeloppet utifrån sysselsättningsgrad. Beloppet är det samma under hela utbetalningstiden, ingen indexering sker. Beloppet utbetalas månadsvis från pensionsavgången fram t.o.m. månaden innan 65 årsdagen. Tilläggsbeloppet är skattepliktigt för den enskilde. KSAU beslut , 51. Särskild avtalspension enligt överenskommelse Särskild avtalspension enligt överenskommelse kan betalas ut på heltid eller deltid efter individuell överenskommelse mellan arbetsgivare och anställd. Särskild avtalspension är inte en rättighet utan ett arbetsgivarinstrument och ska användas med återhållsamhet. 8

12 5. Tryggande av pensionsutfästelser Kommunen tryggar förnärvarande sina pensionsåtaganden på nedanstående sätt: Avgiftsbestämd ålderspension - Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. Förmånsbestämd ålderspension - Tryggas genom försäkring Löpande inbetalning av premie. Pension till efterlevande - Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med inträffat dödsfall. Pension intjänad före Tryggas dels genom beskattningsrätten och redovisas som en ansvarsförbindelse, dels genom försäkring där inbetalning sker med engångspremie. Se beskrivning nedan. Alternativ KAP-KL - Tryggas genom försäkring. Löpande inbetalning av premie. PBF (Pensionsbestämmelser för förtroendevalda) - Tryggas genom beskattningsrätten. Hela pensionsbeloppet skuldförs i samband med beviljad pension. Pension intjänad före 1998 Kommunen har en avsikt att möta de ökade framtida pensionskostnaderna genom att i förtid amortera på pensionsskulden i en försäkringslösning. Syftet är att utjämna kostnader och likviditetsbelastning över tiden och mellan generationer. Kommunens explicita mål är att pensionsutbetalningarna i framtiden ej skall överstiga X Mkr inklusive löneskatt på årsbasis. Skattningsvis bör kommunen avsätta ca X-X Mkr i 5 år för att undvika detta. Förutsättningen är att kommunen har ekonomisk möjlighet till det. 9

13 6. Sammanfattning Syftet med policyn Dals-Eds kommun vill med denna pensionspolicy : Öka sin attraktion som arbetsgivare Få en bättre kontroll och överblick över pensionsförmåner och andra förmåner knutna till ålder Åstadkomma en konsekvent och rättvis hantering av pensionsförmåner och andra förmåner som är knutna till ålder Tydlighet i hantering av kommunens pensionsutfästelser och trygganden av dessa 10

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA

BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA 1 (18) Antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2009, 188 Dnr: 1032/09-902 Nr: BESTÄMMELSER OM PENSION FÖR ANSTÄLLDA Sammanfattning Beslutsordning Beslutanderätt i specifika pensionsfrågor regleras

Läs mer

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar

Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhetsförändringar Personalenheten Webb: www.ange.se Riktlinjer för särskilda erbjudanden och åtgärder vid rekrytering, under anställningstid och vid verksamhets Antaget av kommunstyrelsen 15 april 2014 Postadress Besöksadress

Läs mer

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun

Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Pensionspolicy för Örnsköldsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige Antagen av: Kommunfullmäktige 110, Dokumentägare: Personaldirektör Ersätter dokument: Pensionspolicy KF 207/2010 Dokumentnamn: Pensionspolicy

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00

Kommunstyrelsen 2015-04-28. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-28 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-05-04 kl. 15:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1. Se bifogat närvaroprotokoll VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-04-23 1 Plats och tid Vara Konserthus, Vara kl 18.30-21.15 (ajournering kl. 19.45-20.00, 21.00-21.05) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan.

03'9 11 26Z6 I 23)5. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR. bkib. _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning. Parrim' Region Skåne å ena sidan. NoriscorrnkOMOVO Koncernstab HR Lina Månsdotter Förhandlare PROTOKOLL 040-675 30 37 lina.mansdotter skane.se Datum 2015-02-13 26Z6 I 23)5 03'9 11 bkib _okalt avtal OM löneväxling tdpenslonsavsättning Parrim'

Läs mer

Traditionell försäkring

Traditionell försäkring Förköpsinformation Fakta om AMF Pro Alternativ ITP Här beskrivs försäkringens omfattning och de valmöjligheter som finns inom försäkringen. Mot slutet finns lite fakta som mest berör arbetsgivare, men

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF PA03 Individuell ålderspension Traditionell försäkring Gäller försäkringsavtal tecknade från och med 2011-05-01 Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om PA 03 Med PA 03 hos AMF avses

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL

Pensionsplan och TGL. Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL Pensionsplan och TGL Förköpsinformation Villkor Avgifter Villkor för TGL 1 Förköpsinformation Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension:

Läs mer

Alternativ KAP-KL. produktinformation

Alternativ KAP-KL. produktinformation Alternativ KAP-KL produktinformation vad innebär alternativ kap-kl? Enligt KAP-KL kan arbetsgivaren och arbetstagaren i vissa fall träffa avtal om att annan pensionslösning helt eller delvis ska gälla.

Läs mer

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring

Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Försäkringsvillkor för AMF Pro Alternativ Traditionell försäkring Utgivna 2015-01-01 1. Allmänt om AMF Pro Alternativ ITP AMF Pro Alternativ ITP är en pensionsförsäkring som tecknas av arbetsgivare som

Läs mer

Swedbank Pensionsplan 0503

Swedbank Pensionsplan 0503 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan 0503 Enligt villkor 0503, gäller fr.o.m. 2012-03-23. Kortfakta Pensionsplanen erbjuder både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris: 240 kr/år i fast

Läs mer

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari

Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari Antal: 38 Utsändningsdag: Tisdagen den 27 januari 2015 V 6 Kallelse /Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 3 Februari Kommunstyrelsens ledamöter kallas till sammanträde tisdagen den 3 februari,

Läs mer

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se

ITP i egen regi. Handbok. www.pripensionsgaranti.se ITP i egen regi Handbok www.pripensionsgaranti.se Produktion: Fortunatus Finansiell Kommunikation och Information Form och original: Allendeform Skribent: Fredrik Lilieblad Foto: Guillermo Allende och

Läs mer

KPA Traditionell Försäkring

KPA Traditionell Försäkring Premiebestämd tjänstepensionsförsäkring med eller utan återbetalningsskydd KPA Traditionell Försäkring produktinformation vem är försäkringsgivare? Försäkringsgivare är KPA Pensionsförsäkring AB (publ),

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

Grundskydd Företagare

Grundskydd Företagare Kortfakta Genom erbjuds både pensionssparande och olika former av riskskydd. Pris Traditionell Pension: Fast avgift 120 kr/år + rörlig avgift 1,2 procent/år av Försäkringskapitalet + garantiavgift 0,5

Läs mer

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun

Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-20 KS 2015/0042 Kommunstyrelsen Införande och regler om miljövänlig personalbil till tillsvidareanställda i Kalmar kommun Förslag till beslut

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Din tjänstepension heter ITP 2

Din tjänstepension heter ITP 2 Talarstöd Din tjänstepension heter ITP 2 Aktuella basbelopp se sista sidan Bra att veta. Bild 2 Alecta - Tjänstepensionsförvaltaren Syftet med denna bild är att berätta varför tjänstepensionen finns hos

Läs mer

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal

2014 Ossian Wennström. Föräldraledighet och den framtida pensionen. - En vägledning genom lag och avtal 2014 Ossian Wennström Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Föräldraledighet och den framtida pensionen - En vägledning genom lag och avtal Ossian Wennström Ossian

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS

Försäkringsvillkor. för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Försäkringsvillkor för premiebestämd ålderspension (Alecta Optimal Pension) enligt PA-KFS 09 och Gamla PA-KFS Gäller från och med 1 januari 2014 Innehåll Försäkringsavtalet 3 Försäkringens utformning en

Läs mer

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet.

Sjunde AP-fonden förvaltar ickevalsalternativet i Premiepensionssystemet. Populärordlista 1 2 Administrationsavgift Administrationsavgiften dras från premien och/eller ditt pensionskapital och ska täcka kostnaderna för drift och förvaltning av pensionen. Avgiften tas ut av den

Läs mer

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation

tjänstepension i Skandia Förköpsinformation TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER tjänstepension i Skandia Förköpsinformation innehåll Försäkrin savtalet... 4 Premien och försäkrin ens värde... 5 Försäkrin

Läs mer

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01

Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Förköpsinformation Swedbank Pensionsplan Enligt villkor 0611 från och med 2014-01-01 Med Swedbank Pensionsplan kan företaget skapa ett tryggt pensionssparande för företagets ägare och anställda. Swedbank

Läs mer

PENSIONSAVTAL PA KFS 09

PENSIONSAVTAL PA KFS 09 PENSIONSAVTAL PA KFS 09 tryckt februari 2009 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO Svenska Transportarbetareförbundet,

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner

Allmänna försäkringsvillkor för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner för tryggande av förmånsbestämda pensionsförmåner Dessa villkor gäller för avtal om försäkringar som träffats tidigast den 1 januari 2013 K P A P E N S I O N S F Ö R S Ä K R I N G A B ( P U B L ) 1 0 6

Läs mer